Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-5] Искате ли да имате общение със Светия Дух? (1 Йоаново 1:1-10)

Искате ли да имате общение със Светия Дух?
(1 Йоаново 1:1-10)
"Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота, (защото животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец, и Неговото слово не е в нас."
 
 
Какво е необходимо условие за общението със Светия Дух?
Преди всичко трябва да знаем и да вярваме в евангелието на водата и Духа и да се очистим от всичките грехове чрез вярата.

Ако искате да пребъдвате в Светия Дух, първо трябва да знаете, че даже най-малък грях пред Божието лице прави Неговото присъствие невъзможно. Вероятно мислите така: "Как може човек да няма пред Бога поне най-малък грях?" Но ако наистина искате да пребъдвате в Господа, то в сърцата ви не трябва да бъде тъмнината. Помнете, че за да пребъдвате в Господа трябва да вярвате в евангелието на спасението и да се очистите от всичките грехове.
Ако наистина искате да пребъдвате в присъствието на Светия Дух, то преди всичко трябва да вярвате в евангелието на водата и Духа и чрез своята вяра да се очистите от греховете. Ако не знаете за евангелието на водата и Духа и не сте го приели в сърцето си, то няма да можете даже да мислите за присъствието на Господа. Можем да пребъдваме в присъствието на Светия Дух само при условие, че се очистим от всичките грехове чрез евангелието на водата и Духа.
Неговата истина на водата и Духа е способна да очисти от греховете ум на всеки човек. Господ благославя със Светия Дух всички, които вярват в евангелието на водата и Духа. Наистина ли искате да пребъдвате с Господа и със Светия Дух? Тогава признайте всичките грехове и повярвайте в евангелието, за да се очистите от греховната нечистота. При такова условие ще можете да пребъдвате с Господа. 
Ако искате да ходите по Господа, трябва да вярвате в Исусовото кръщение от Йоан Кръстител в река Йордан, а също в Неговата кръв, проляна на Кръста. Ако хора наистина искат да имат общение със Светия Дух, трябва да осъзнаят, какво е Светият Дух. Светият Дух е Господ Бог. И Той може да пребъдва само в тези, които вярват в евангелието. 
Нека послушаме разказа за живота на човека, който се очисти от греховете и сега пребъдва в Светия Дух чрез вярата в Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и в Неговата кръв.
"На земята има много различни хора, и всички те живеят различно според собствени убеждения. Аз бях същият. Живях обикновен живот, още от детство заедно с майка ми отивах на църква и напълно природно вярвах в Бога. Баща ми беше атеист и често критикуваше моята вяра, но всичките други членове на моето семейство отиваха на църква. Отиване на църква съставяше значителна част на моя живот. 
Обаче по време на юношество, като видех моя баща, прикован към леглото, много мислих за живот и смърт, рая и пъкъла. Мнозина казваха, че ако вярвам в Бога, ще мога да попадна в рая и да стана Негово дете. Но никога не бях сигурен. Никога не бях сигурен в това, че ще мога да стана един от Негови деца. Узнах, че ако правя добри дела на земята, ще мога да попадна в рая. Затова започнах да помага на бедните.
Обаче моето сърце винаги ми подсказваше, че бях грешник. Навярно изглеждах като добър човек в очите на други, но не можах да не чувствам се виновен. По това време редовно отивах на църква и се молих: "Моля Тебе, позволи ми наистина да бъда един от Твои деца. Моля, кажи ми истина". Във време на молитвите в сърцето ми възникваха нови подтици. Като слушах ученията за Божието слово, не можах да разбера Неговата истина. Бях изтощен поради празнота на моя живот, поради моите грехове, поради смърт и т.н.
Мислих се така: "Искам да се новородя. Ако мога да се новородя, вече няма да живея както сега". Въпреки тези мисли почнах по-рядко да отивам на църква, и така минаха моите юношески години. Дойде време да търся работа, но да я намеря се оказа много по-трудно отколкото мислих. Още повече се обезпокоих, и колкото и да се опитвах, не можах даже се усмихвам. Като гледах себе си и видях човека с празно сърце, паднах в дълбока депресия. По това време чух за евангелието от по-големия си брат.
"Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса" (Деяния 3:19-20). Това евангелие на водата и Духа ме е спасило. Някога, отивайки на църква, знаех само това, че Исус умря на Кръста за нашите грехове. Но чрез евангелието узнах, че Исус бе кръстен от Йоан Кръстител, за да вземе върху Себе Си грехове на човечество, и че Той бе осъден и разпънат на Кръста за нашите грехове. 
Целия си живот отивах на църква и мислих, че бях един от Божии деца, но се заблуждавах. Опитах се да разбера значението на Неговите думи, но и тук претърпях неуспех. Обаче когато чух чудесното евангелие на водата и Духа, и когато повярвах в него, грехът, който пребъдваше в мене и всичките мъчителни неща изчезнаха, а сърцето ми стана пълно с мир.
Мислих, че ако ревностно вярвам в Бога и редовно отивам на църква, ще се окажа в рая. Но Бог ми изпрати евангелието на водата и Духа, и моите грехове бяха опростени. Аз получих от Него дара на Светия Дух. Преди да получа Неговото изкупление, не знаех нито за Светия Дух, нито какво означава "да говорим неизвестни езици". Просто отивах на църква и вярвах, че ако живея праведно и служа на моята църква, Господ ще ме благославя. Но разбрах, че ще мога да получа Светия Дух само ако моите грехове са опростени чрез вярата в чудесното евангелие на водата и Духа.
В предишния ми живот моето сърце беше пълно с грехове, въпреки че вярвах в Бога. Водих хладен живот, не разбирах важността на получаването на Светия Дух. Но благодарение на един Божий слуга, който проповядваше чудесното евангелие в пълно съгласие с Библията, аз повярвах и осъзнах, че Светият Дух пребъдва също и в мене. Като получих изкуплението, първо се съмнявах в това дали Светият Дух слезе върху мене или не. Но като продължавах да изучавам Неговото слово, аз разбрах, че в моята душа разцъфтява новата вяра и Светият Дух пребъдва в мене. Сега това в действителност е истина, и аз съм убеден, че Светият Дух е с мене! Когато Той ми опрости моите грехове, разбрах, че само свободни от грях могат да станат Божии чада и да получат дара на Светия Дух.
Аз също разбрах, че всичките ми опити да бъда съвършен в очите Му или да водя праведен живот никога няма да ми позволят да получа Светия Дух. Бог дохожда при тези, които признават себе си за грешници и не могат нищо да направят самостоятелно, затова настойчиво търсят Неговата помощ и имат нужда от Него.
Той ми помогна да разбера, че добри дела и проста вяра в Бога няма да ме доведат до Небесното Царство и че Исус Христос дойде на земята да ме избави от греховете посредством удивителното евангелие на водата и Духа. Той ми даде дара на Светия Дух, който винаги пребъдва в мене.
Благодаря на Господа, че Той ме направи един от Свои деца, благослови мене и ми даде Светия Дух. Ако не Господ, грях досега би пребъдвал в сърцето ми, и бих бил обречен на вечни мъки в пъкъла."
И така, чрез вярата само в кръвта, проляна на Кръста, не бих могъл да получа Светия Дух, даже ако исках. По това време вече вярвах в Исус, но грях оставаше в моето сърце, и това ми пречеше да получа присъствието на Светия Дух. Сърцето на грешника не може да бъде изпълнено със Светия Дух. Въпреки това много грешници както преди опитват се да получат Светия Дух докато сърцата им са пълни с грях.
Ако наистина искате да пребъдвате в Духа и да получите Неговото присъствие, трябва да вярвате в чудесното евангелие на водата и Духа и да получите изкуплението на грехове. Вие ли все още сте грешници? Тогава узнайте за истинското евангелие от тези, които вече са получили Светия Дух. Тези, които искат да имат общение със Светия Дух, трябва да имат пламенно желания в сърцето и вярата в чудесното евангелие на водата и Духа.
Само праведниците могат да чуят думите на Светия Дух чрез църквата. Като чуят истината на забележителното евангелие, те живеят живот пълен с вярата. А грешници, за който са приготвени вечни мъки в пъкъла, никога няма да чуят думите на евангелието.
Ето защо трябва да узнаем евангелието на водата и Духа. Защо трябва да вярвате в това евангелие? Това е необходимо, за да отбегнете поклонение на Закона и да построите своята вяра на чудесното евангелие, основана върху Божието слово. Учениците на Исус следваха това чудесно евангелие, и сега то принадлежи на тези, които са получили дара на Светия Дух. Чудесното евангелие на водата и Духа е същото евангелие, което изповядваха апостолите на ранната църква. Всичките християни трябва да получат Светия Дух. Само тогава ще могат да станат Божии чада.
А тези, които още не вярват в чудесното евангелие на водата и Духа, имат грях в сърцето си. Те не могат да имат общение със Светия Дух. За да могат да имат общение с Него, преди всичко трябва да повярват в евангелието на водата и Духа, дадено от Господа, и да получат дара на Светия Дух.
 
 

Библията винаги ни казва за Светия Дух

 
Получаването на Светия Дух почна след възкресението на Исус. Сега е денят на спасението и времето на Неговото безгранично милосърдие. Но ни чака много лошо бъдеще, ако няма да повярваме в евангелието на водата и Духа и да имаме дара на присъствието на Светия Дух.
Вие ли имате общение със Светия Дух? Вашите грехове ли препятстват това? Тогава узнайте евангелието на водата и Духа, дадено ви от Господа, и вярвайте в него. Ако вярвате в евангелието на водата и Духа, Светият Дух ще пребъдва в сърцата ви и винаги ще ви съпровожда. Светият Дух пребъдва в сърцата само на тези хора, които са повярвали в евангелието на водата и Духа. Често Светият Дух изразява Своята воля чрез делата на праведниците. И така с волята на Светия Дух Павел проповядваше забележителното евангелие.
Как можем да познаем човека, който е получил Светия Дух? Каква е характерна черта на такъв човек? Особената му черта е вярата в чудесното евангелие на водата и Духа. Ако той знае за чудесното евангелие на водата и Духа и вярва в него, този човек е получил Светия Дух.
Светият Дух не пребъдва в тези, които не вярват в чудесното евангелие. Светият Дух пребъдва само в тези, които вярват в опрощението на греховете чрез Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и Неговата кръв, проляна на Кръста. Вие ли искате да пребъдвате в присъствието на Светия Дух?
Знаете ли, кое евангелие трябва да разберете, за да ходите в Светия Дух и да имате общение с Него? Чудесното евангелие се състои във вярата в Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и в Неговата кръв, проляна на Кръста. Ако не вярвате в евангелието на водата и Духа, вашите грехове не могат да бъдат опростени и затова Светият Дух няма да пребъдва във вас. За да получим дара на Светия Дух, трябва да вярваме в евангелието на водата и Духа.
Светият Дух не може да пребъдва в сърцата на грешници. Ако искате да получите Светия Дух, преди всичко трябва да повярвате в чудесното евангелие, за да се очистите от греховете. И ако искате да пребъдвате в присъствието на Светия Дух, трябва да проповядвате чудесното евангелие. Ако искате Светият Дух да насочва краката ви и да ви води, трябва винаги да обичате чудесното евангелие и да се стараете да го проповядвате, независимо от това къде сте. Светият Дух пребъдва с тези, които проповядват евангелието на водата и Духа.
Светия Дух получават само праведниците, които вярват в истинското евангелие. Само праведниците, които вярват в чудесното евангелие, могат да имат общение със Светия Дух. Евангелието, което се осъществи чрез Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и Неговата кръв, е чудесното евангелие, за което свидетелства Светият Дух (1 Йоаново 5:3-7).
Петър също вярваше в чудесното евангелие и каза: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа" (1 Петрово 3:21). В Библията думата "вода" често има значението на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител.
Тези, които са способни да получат Светия Дух, са получили изкуплението чрез чудесното евангелие и са свободни от грях. Тези, които вярват в чудесното евангелие, могат да се покланят на Отец с Дух и с истина, а Духът насочва краката им (Йоан 4:23). Светият Дух помага на праведниците да живеят в пълнота на Светия Дух. Изпълнени със Светия Дух могат да живеят, вечно възхвалявайки Бога. Светият Дух ни уверява, че ние сме Божии чада. Отсега ние можем да живеем с евангелието на водата и Духа и да пребъдваме в Светия Дух. 
 
 

Светият Дух не слиза върху тези, които мамят себе си

 
Светият Дух казва на грешници в 1 Йоаново 1:8: "Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас." Светият Дух не може да пребъдва в тези, които мамят себе си. Светият Дух укорява грешници, казвайки им: "Защо не вярвате в чудесното евангелие, изпълнено чрез кръщението на Исус и Неговата кръв?"
Нека погледнем свидетелството на християнин, който вече е бил новороден, но първо вярваше, че беше получил Светия Дух без истината на кръщението на Исус и на Неговата кръв. Сега този човек вярва в евангелието на водата и кръвта и пребъдва в Светия Дух. Сега ще видим, в когото в действителност пребъдва Светият Дух.
"Господ се посели в сърцето ми тогава, когато разбрах същността на моето съществуване на този свят. Анализирайки своя живот, мисля, че именно моята неспособност самостоятелно да живея в този жесток свят буди моето страстно желание за Бога. Не търсих Бога, а просто приемах Неговото съществуване, защото е невидим, обаче съществува. Обикновено питах се: "Той ли наистина съществува?" Но самата мисъл за това ужасяваше мене, защото твърдо вярвам, че Той е Създателят на всичко.
Тези, които отхвърлиха Бога, изглеждаха като безумци, но все някак по-силни от мене. Изглеждаше, че могат да преодолеят всичко със собствените си сили, а аз бях само слаб глупец. Но аз се отнасях с Бога с по-голямо уважение, защото вярвах в живота след смъртта. Питах се дали Небесното Царство е място за такива, както аз. За тези, на които изглежда, че им винаги липсва нещо. И този въпрос ме принуди още по-пламенно да искам Небесното Царство. 
Моите родители високомерно гледаха религиозни хора, а моите братя и сестри отиваха на църква без особено желания. Те мислеха, че моята преданост към църквата скоро ще изчезне, и затова не ми препятстваха да отивам на църква, когато още се учих в средно училище. Аз отивах на различни църкви и в края на краищата почнах да посещавам малка църква недалеко от нашия дом.
Избрах именно тази църква, понеже там в проповеди пасторът придаваше особено значение на евангелието. Пасторът на тази църква беше евангелист от движението за религиозното възраждане. И той вероятно не правеше нищо, което би могло да изопачи същността на написаното в Библията. В мене възникнаха причини за сериозен религиозен живот, въпреки всичките трудности и препятствия, свързани с моето учение.
Причината беше също това, че когато хора критикуваха моите братя по църквата, наричайки ги езичници, аз вярвах, че все още моята църква е истинска и че аз непременно ще се окажа в Небето. Тази увереност се базираше на евангелието. Знаех, че грешници не могат да влязат в Небесното Царство, но хора от други църкви казваха, че сърцата им също бяха греховни. Преди да дойда да храма, също мислих, че хората, които отиваха на моята църква, бяха грешници, затова и не придавах голямо значение на тази критика. 
Но тези хора, така наречени евангелисти от движението за религиозното възраждане, бяха съвсем други и техните проповеди се различаваха от тези, които чух преди. Те учеха, че ако вярно вярвахме в Исус, то бихме били безгрешни. Понеже само безгрешни могат да попаднат в Небето. Те също учеха, че Исус беше осъден и разпънат на Кръста за нас и затова ние вече не сме грешници, но праведници. Първо не вярвах, но когато се замислих върху това, то повярвах. Аз бях млад и мислих, че ако искам да попадна в Небесното Царство, Господ ще ме вземе там при условие, че съм безгрешен, защото Бог ненавижда грях.
В тази църква проповядваха и други вероучения, различаващи се от тези, с които се запознах преди. Ритуалът на богослужението също немного се различаваше от този, с който бях свикнал. Но Небесното Царство е мястото, където могат да влязат само немного избрани, затова изглеждаше, че хората в тази църква избраха вярно учение. Тъй като в тази църква особено внимание обръщаха на плътта и кръвта на Христос, то всяка неделя ядохме малко хлебец и пихме вино. Този обред се базираше на Библията, аз го приех. Но по-късно разбрах, че хората просто вземат участие в обреда, не разбирайки истинското значение на това, което се случва.
Вярвах, че Светият Дух пребъдва в сърцата на вярващите и в сърцата на праведниците, и че Той чува всичките им молитви. И така повярвах в това, че Светият Дух пребъдва в мене. Аз бях убеден, че Господ е с мене, и никога не се съмнявах в евангелието, в което вярвах. Когато преживявах трудно време, говорих с Бога, като че Той беше близо до мене. Вярвах в това, че Той ме чу, когато аз Му разказвах това, което не можах да разкажа на никой друг. Вярвах Му и зависих от Него. 
Не разбирах тези, които отиваха на събранията на възраждане, за да говорят неизвестни езици, и се надсмивах над хората, които посещаваха събранията на молитвите и пост. Гледайки техните усилия, мислих: "Защо тези хора полагат усилия да получат Светия Дух? Светият Дух ще слезе върху тях само ако те бъдат безгрешни, и винаги ще пребъдва с тях. Те са грешници, и Светият Дух никога няма да слезе върху тях въпреки всичките им усилия". Чувствах състрадание към тези хора. Считах ги за глупци. Дойдох до заключение, че моята вяра в евангелието беше най-добра и че всичките други вярвания бяха погрешни.
Гордост обхвана моето сърце. В продължение на 10 години водих религиозен живот. Но време минаваше и мой ум и сърце искаха отговори на такива въпроси. Мислих: "Аз съм безгрешен, защото вярвам в евангелието на кръвта на Исус на Кръста, но безгрешни ли са другите вярващи? Наистина ли вярват в евангелието?" Аз не зная, защо почнах да се питам това. Тези въпроси просто възникнаха в моята глава, и никого не можах да питам за това. Това беше моята собствена вяра, и никой не можа да я разбърка. А да задам тези въпроси на някой друг беше много трудно.
И почнах да питам себе си. Във време на учение в колеж почнах да правя крачки, противоречащи на религиозни норми. Моето сърце падаше в мрак, а вярата ми се руши. Вече не бях сигурен в нея. "Мога ли сам да наричам себе си праведен човек? Наистина ли Исус ме е очистил от греховете?" Посред тази бъркотия заставях себе си да мисля за евангелието на Кръста, и тези мисли напълно плениха моя ум. Но колкото повече мислих, толкова по-голямо отчаяние ме обхващаше. Престанах да отивам на богослужения, оправдавайки се, че бях зает в различни кръгове.
Посред този хаос и бъркотия накрая намерих истината. Чух за евангелието на водата и Духа, и това беше за мене като удар на мълния. Ударът беше толкова силен, че за малко не се разплаках. Обаче като слушах евангелието, бях принуден да призная, че всичко, в което вярвах преди, не е вярно, но фалшиво.
Никога не предавах своите грехове на Исус. Само малко вярвах в това, че Той бе взел върху Себе Си всичките ми грехове и че аз бях безгрешен. Но се оказа, че това не е така. Защо Исус е дошъл на земята за кръщението? За да ни покаже, че Той е покорен като агне? За да докаже, че дойде в плът като човек? Или за да проповядва Своята неизбежна смърт? Никога не можах да помисля, какво голямо значение има кръщението, за което даже нямах ясна представа. Истината се състоеше в това, че Исус бе кръстен от Йоан Кръстител, представител на цялото човечество, и че чрез кръщението Той взе върху Себе Си всичките грехове.
"Ето защо Исус стана Божият Агнец, който взе върху Себе Си всичките ни грехове!" Сега всичко имаше смисъл. "Исус беше осъден и разпънат на Кръста за моите грехове. Затова в сърцето ми няма грях". Аз съм познал евангелието на водата (кръщението на Исус), на кръвта (Кръстът) и на Светия Дух (Исус е Бог), и в този момент изчезнаха греховете, които чувствах в сърцето си.
Сега наистина съм безгрешен и праведен човек, а Светият Дух накрая пребъдва в сърцето ми. Моята бивша вяра в Кръста беше недостатъчна да ме очисти от греховете. Ако вие точно не знаете, как именно вашите грехове бяха възложени върху Исус, то те не могат да бъдат опростени и Светият Дух никога няма да пребъдва във вас. Благодаря на Господа, че можах да получа Светия Дух чрез чудесното евангелие. 
Без никакви усилия аз получих опрощението благодарение на евангелието на водата и Духа, и отсега Светият Дух завинаги ще пребъдва в мене. Сега мога да наричам себе си безгрешен човек и да се гордея с това, че ще наследя Небесното Царство. При случай благодаря на Господа за Неговото благословение. Алилуя!"
Тези, които са получили Светия Дух, могат да кажат пред Господното лице, че са безгрешни. Няма значение, колко време вярвахте в Исус, но ако не изповядвахте чудесното евангелие, дадено ни от Бога, то имахте грях в сърцето си. Такива хора мамят себе си и Бога. Те никога не приемаха Господа в сърцата си. Ако грешникът иска да се изпълни със Светия Дух, преди всичко той трябва да престане да мами себе си и да признае, че е съгрешил. Само тогава той ще може да вярва в евангелието на водата и Духа. Тези, които вярват в чудесното евангелие, са достойни за дара на Светия Дух.
Какво Светият Дух казва на грешници? Той ги съветва да получат опрощението на греховете чрез вярата в чудесното евангелие, което се изпълни чрез кръщението и кръвта на Исус. Ако вие сте съгрешили и казвате, че не сте грешници, то никога няма да получите Светия Дух. Тези, които не вярват в чудесното евангелие и казват, че не са съгрешили, мамят и Бога, и себе си. Грешници трябва да знаят за чудесното евангелие на водата и Духа и да получат Светия Дух. Само тогава те ще могат да отбягнат строгото Божие наказание.
 
 

Праведници могат да имат общение със Светия Дух, като признаят своите грехове

 
Аз се обръщам към тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, а затова са получили Светия Дух. Ето какво Бог каза на праведниците. В 1 Йоаново 1:9 е написано: "Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда." Това означава, че ние можем да се очистим от греховете, като помним за нашите прегрешения и като вярваме в чудесното евангелие, което ни учи, че Исус е отнел всичките ни грехове със Своето кръщение и ги е изкупил чрез Своето разпятие на Кръста. Праведниците трябва да признаят пред Господа своите настоящи грехове. Само тогава те могат да имат общение със Светия Дух. Праведници трябва да признават своите грехове и да продължават да вярват в чудесното евангелие.
Преди много години чудесното евангелие на кръщението на Исус и Неговата кръв ни очисти от всичките ни грехове. Затова праведници трябва да вярват в това евангелие и да бъдат свободни от грях. Господ вече опрости всичките им грехове чрез евангелието на водата и Духа. Праведници трябва да вярват в чудесното евангелие, за да бъдат свободни от греховете. Праведници могат да очистят своите сърца, замърсени с грях, вярвайки в чудесното евангелие на водата и Духа.
Нашият Господ вече отдавна очисти праведници от греховете с кръщението и кръвта Си. По този начин тези, които наистина вярват, са свободни от греховете. Обаче праведници трябва да се изповядват и да признават греховете пред Господното лице. Праведници трябва да се върнат към вярата в кръщението и кръвта на Исус като основата на чудесното евангелие, за да станат безгрешни. По този начин те винаги могат да започнат нов, праведен живот, пребъдвайки в Светия Дух. Тези, които въпреки своята слабост могат да стоят пред Господа, наистина имат възможност да пребъдват с Бога благодарение на удивителното евангелие на водата и Духа.
 
 
Как можем да разберем истинското значение на общението със Светия Дух?
 
Мнозина искат да имат общението със Светия Дух. Но не знаят, как да осъществят това желание, въпреки че вярват в Исус. Всички хора могат да получат Светия Дух чрез вярата в евангелието на водата и Духа, и веднага да Го получат в дара от Бога. 
Ето защо за праведника единствен начин да получи Светия Дух е да вярва в истината на евангелието на водата и Духа. Неговото пребъдване със Светия Дух е невъзможно без истинското евангелие. Тогава какво знаем за присъствието на Светия Дух? Това е невъзможно без вярата в истината на забележителното евангелие.
 
 
Бог казва, че човек съгрешава целия си живот
 
В 1 Йоаново 1:10 се казва: "Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бог лъжец, и Неговото слово не е в нас." Няма човек, който не съгреши пред Господното лице. Даже Библията казва: "Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши" (Еклесиаст 7:20). Всички хора съгрешават пред Господното лице. Ако човекът казва, че не е съгрешил, то той е лъжец. Хората съгрешават целия си живот до смъртта. Затова Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на човечество. Ако не съгрешавахме, не бихме имали нужда да вярваме в Бога като наш Спасител.
Господ каза: "Моето слово не е във вас" на тези, които мислят, че не са съгрешили. Ако човек не вярва в чудесното евангелие на водата и Духа, то той заслужава смърт. Ако праведникът или грешникът твърди пред Божието лице, че не е съгрешил, то той не е достоен за вярата в чудесното евангелие. 
Господ е дал на всеки човек забележителния дар – истинското евангелие. Ние сме признали всичките ни грехове и сме се разкаяли, за да получим опрощението чрез чудесното евангелие. Ние можем да получим Светия Дух, като се върнем към забележителното евангелие, което Бог ни подари за опрощението на нашите грехове, и чрез вярата в него. Истинското значение на присъствието на Светия Дух се състои в евангелието на водата и Духа. Само тези, които са познали евангелието на водата и Духа, могат да ходят по Господа.
Хора са били отлъчени от Бога чрез греховете, наследени от Адам и Ева. Но сега ние, които сме наследили семе на греха, можем да се надяваме да си върнем възможността да пребъдваме с Бога. За това трябва да се върнем към вярата в Христовото евангелие на водата и Духа и да получим опрощението на греховете, които са ни отдалечили от Бога.
Тези, които вярват в истинското евангелие, ще бъдат избавени от греховете и Бог ще ги изпълни със Светия Дух. Праведниците могат да ходят с Бога, защото имат общение със Светия Дух. Но тези, които са се отдалечили от Бога чрез грехове, трябва да се върнат към забележителното евангелие на водата и Духа и да повярват в него. Само тогава те ще могат наистина да имат общение с Него.
Присъствието на Светия Дух дохожда чрез вярата в чудесното евангелие. Трябва да знаем, че присъствието на Светия Дух става възможно само благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа. Вярата в чудесното евангелие съставя пътя към Бога. Исус е разрушил бариера, която ни отделяше от Бога, тоест нашите минали и сегашни грехове, и ни е позволил да пребъдваме с Бога чрез вярата в чудесното евангелие на водата и Духа.
Трябва да възстановим присъствието на Светия Дух в сърцата си. Истинското присъствие на Светия Дух се изпълня чрез разбиране на евангелието на водата и Духа и вярата в него.
Присъствието на Светия Дух е възможно тогава, когато вярваме в опрощението на нашите грехове чрез чудесното евангелие. Тези, които не са получили опрощението на греховете, не могат да имат общение със Светия Дух. С други думи, никой не може да получи благословението на присъствието на Светия Дух без вярата в евангелието на водата и Духа.
Ако ви е трудно да имате общение със Светия Дух, преди всичко трябва да признаете, че не вярвате в евангелието на водата и Духа, и че вашите грехове не са били опростени. Искате ли да имате общение със Светия Дух? Тогава повярвайте в евангелието, което се изпълни чрез кръщението и кръвта на Исус. Само тогава всичките ви грехове ще бъдат опростени и вие ще възстановите в сърцата си дара на Светия Дух. Това чудесно евангелие наистина може да ви помогне да получите Светия Дух.