Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-11] Да напълнете живота си със Светия Дух (Ефесяни 5:6-18)

Да напълнете живота си със Светия Дух
(Ефесяни 5:6-18)
"Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството. И тъй, не бивайте съучастници на тях. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, одхождайте се като чада на светлината; (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно). Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодни дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветено. Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкресни от мъртвите, И ще те осветли Христос. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бивайте неомислени, но проумявайте, що е Господната воля. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но напълняйте се с Духа."
 
 
Какво трябва да правим, за да живеем в пълнота на Светия Дух?
Ние трябва да се отречем от себе си, да вземем своя Кръст, да отхвърлим злите мисли и да се посветим на проповядване на евангелието.

Трябва да се посветим на проповядване на евангелието, за да "живеем в пълнота на Светия Дух". За да живеем живот пълен със Светия Дух, преди всичко трябва да получим благословението, което ще позволи на Светия Дух да пребъдва в сърцата ни. Трябва да имаме вярата в евангелието на водата и Духа, изпратено за нас от Исус, за да получим Светия Дух. Имайки такава вяра, ще получим благословението, което ще позволи на Светия Дух да пребъдва в нас.
Искат ли тези, които са получили Светия Дух, да живеят живот, пълен с Неговото присъствие? Разбира се, искат. Тогава защо някои от тях не могат да живеят такъв живот? Причината е, че техните собствени проблеми са по-важни за тях от Господните дела. Тези проблеми не им позволяват да пребъдват в присъствието на Духа. За да напълним живота си с присъствието на Светия Дух, трябва да се учим и да вярваме в Божието слово. Преди всичко нека прочетем Библията. Това ще ни помогне да решим кой живот и коя вяра трябва да имаме. 
 
 

Поради каква причина мнозина не могат да живеят в пълнота на Светия Дух?

 
Можем с увереност да кажем, че причината е неспособност да се отрекат от себе си. Библията ни казва, че само тези, които са се отрекли от себе си, могат да пребъдват в Господа. Тъй като не можем да получим пълнота на Светия Дух чрез собствени усилия, всички ние трябва да вярваме в получаване на Светия Дух, за да се отречем от себе си. Даже за тези, които вече са получили Светия Дух, понякога много трудно е да се откажат от собствени желания, нямайки твърда вяра и желание да попаднат в Божието Царство. И така, за да имаме живот, пълен със Светия Дух, трябва да служим на евангелието на водата и Духа. Само тогава ще можем да се откажем от себе си и да живеем за праведността. 
В Матей 16:24-26 е написано: "Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери. Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?"
Причината, поради която някои новородени не могат да живеят в пълнота на Светия Дух, е че те не са способни да се отказват от похотта на плътта. Даже хората, които са получили Светия Дух, могат да вървят подир Него само при условие, че ще престанат да услужват на плътта. Трябва да се откажат от много проявления на живота на плътта, за да вървят подир Бога. Господ каза: "Нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва" (Матей 16:24).
Копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир. Хората, които искат да живеят по Духа, трябва да се отказват от телесните неща. Само тези, които са способни да принесат такава жертва, ще могат да живеят в пълнота на Светия Дух. Ето е неизменимото условие на присъствието на Светия Дух. 
Подир кого искате да вървите: Господа или света? Вие сами трябва да решите дали искате да живеете в пълнота на Светия Дух или в похотта на плътта. Бог ни е избавил от всичките грехове и ни е подарил Светия Дух. Обаче вие сами трябва да решите дали искате да живеете в пълнота на Светия Дух. С други думи, живот в пълнота на Светия Дух не е съдба, определена за нас от Бога. Ходене по Духа става възможно само благодарение на искрено желание на тези, които вярват в чудесното евангелие на водата и Духа.
 
 

Трябва да искаме да живеем в пълнота на Светия Дух

 
Ако искаме да живеем в пълнота на Светия Дух, то Господ ще ни съдейства за това. Той ще ни помогне и благослови. Но ако не искаме това, няма да можем да живеем по Духа. 
Вие можете да получите Светия Дух само чрез вярата в евангелието на водата и Духа, а не посредством собствени желания. Обаче животът в пълнота на Светия Дух зависи само от вашата воля. И така, ако искате да живеете в пълнота на Светия Дух, трябва да се убедите, че наистина искате това, и да молите Господа за помощ. Ако ние наистина искаме да пребъдваме в пълнота на Духа, Бог ще ни благослови и ще осъществи нашите желания. 
Да живеем в пълнота на Светия Дух означава да носим Кръста, който е определен за нас. Ние сме задължени да живеем и да извършваме Божията воля даже в най-трудни ситуации. Ето какво означава да живеем праведен живот, изпълнен със Светия Дух.
Господ ни учи така: "Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?" Това означава, че трябва да отдадем живота си на Господа. Наистина ако вървим подир Него, нашият дух и плътта ще процъфтяват. Но ако няма да вървим подир Него, но ще живеем за собствени убеждения, то нашият дух и плът ще погинат.
Защо не можем да живеем в пълнота на Светия Дух? Причината се състои в това, че ние не можем да се отречем от собствени мисли, а именно от похотта на плътта. Когато ние вървим след Исус, Светият Дух укрепява нашия вътрешен свят и по този начин с още по-голяма сила ни води. 
В Ефесяни 5:11-13 е написано: "И не участвувайте в безплодни дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветено." Християни не трябва да извършват делата на тъмнината, които не принасят добрите плодове. Господ ни казва да не скриваме, но да изповядваме всичко лошо, което правим. Трябва да укоряваме себе си за злите дела, защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината.
Кой е способен да разкрива и да говори за всички тези позорни неща? Ако вашите братя и сестри или Божиите слуги не могат да ги разкрият, тогава вие сами трябва да направите това. Написано е, че всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината. Затова трябва да признаем нашите зли дела като зло и да ходим по Светия Дух, а също сами или чрез нашия наставник да разкриваме цялата суетност на делата на тъмнината.
В този свят всичко това, което се изобличава, в края на краищата е порицано, обаче в Божия свят всичко се изобличава благодарение на светлината, защото само това проявява истината. Ние сме далечни от съвършеност, затова твърде много грехове в този свят правим несъзнателно. Обаче когато хвърлям светлината на Божиите думи на себе си, то започваме да осъзнаваме нашите грехове и ставаме способни да ги признаем. Ние винаги ще благодарим на Господа за този дар. 
Исус е взел върху Себе Си всичките ни грехове и беззакония, а чрез Неговото кръщение от Йоан е била извършена цялата праведност. Благодарение на това ние можем да станем източник на Божията светлина чрез Неговата праведност. Милиарди грехове, извършени от човечеството, бяха възложени върху Исус, когато Йоан Кръстител Го кръсти. Той е Божият Агнец, който взе върху Себе Си всичките грехове на света, умря на Кръста, за да заплати за тях, и възкръсна от мъртвите. Исус ни даде опрощението на всичките грехове. Когато Той каза: "Свърши се!" (Йоан 19:30), всички хора получиха спасението. Ние ставаме праведни благодарение на нашата вяра в това, което Исус Христос направи за нас. Тъй като всичките ни прегрешения са опростени, ние отново можем да се отречем от грях заради светлината и в праведността да вървим след Господа.
 
 
Господ ни заповядва да скъпим времето
 
Павел ни учи, че трябва да скъпим времето, ако искаме да живеем в пълнота на Светия Дух. В Ефесяни 5:16-17 е написано: "Като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бивайте неомислени, но проумявайте, що е Господната воля". Ако искаме да пребъдваме в пълнота на Светия Дух, то сме задължени да скъпим времето и да не се държим като глупци. Трябва да разбираме Божията воля и да я изпълняваме. Трябва да решаваме, какво да правим: да отдаваме живота си на своята плът или на Господа. 
След нашето новорождение Светият Дух прониква в сърцата ни. Това, че ние получаваме Светия Дух, свидетелства за това, че Господ е нашият Бог и Цар. Само Той е нашият Спасител и трябва твърдо да Го признаваме за нашия Бог. Той е нашият Господ. Той ме създаде, ми прости всичките ми грехове и ме благослови. Той е Царят, подвластни Му са благословението на вечен живот и осъждането на безконечни търпения в пъкъла. Нека признаем, че Исус е нашият Господ и Бог. През целия си живот нека изпълняваме Неговата воля.
Сега нека четем Филипяни 2:5-11: "Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца."
Павел ни заповядва: "Имайте в себе си същия дух." Той каза, че това е сърцето на Исус Христос. Казвайки "същия дух", Павел има пред вид, че трябва да вървим след Исус, Бог Създател, който дойде на земята, за да избави Своя народ от греховете според волята на Неговия Отец. Господ дойде на земята и чрез кръщението от Йоан взе върху Себе Си всичките грехове на човечество. Когато Той умря на Кръста, греховете на света умряха заедно с Него. А след три дни Той възкръсна и стана нашият Спасител.
Исус Христос, Създателят на вселената, дойде на земята, за да ни избави от смъртта. Той ни е показал Своята Любов чрез кръщението и кръвта, проляна на Кръста. Всяко създание трябва да пада на колене пред Него и да благодари за Неговата любов. Защото именно тя ни е дала опрощението на греховете. Като имаше голяма любов към нас и в действителност беше Създател, Той прие подобието на творението. Ето защо всички хора трябва да Го признаят за своя истински Спасител. Той е не само Господ на всички творения, но също Бог на най-величествена праведност. 
Ние, които вярваме в Бога и пребъдваме в Светия Дух, трябва да вярваме, че Бог е единственият истински Господ за всеки от нас, и да пазим в сърцето си любов към Исус Христос. Ние сме задължени да помним, че не ние сами, но Сам Исус Христос ни е създал и избавил от всичките грехове и е нашият Господ. Също трябва да вярваме в това, че Той е нашият Господ, който ни даде нов благословен живот и ни дава всичко необходимо.
Много хора не искат да Му предадат властта над себе си даже след като се новородят. Мнозина, които са се напълнили със Светия Дух, продължават да твърдят, че те са господари на своя живот. Животът, изпълнен със Светия Дух, е пълен с покорство на Господа. Невъзможно е да започнем да живеем такъв живот в един ден, но това става възможно, ако вярваме, че Исус е Господ на нашия живот, Този, който създаде нас и цялата вселена. Всички ние трябва да имаме вярата, за да служим на Исус, нашия Господ, Господ и Бог, който ни е избавил от греховете и е подарил вечен живот в Небесното Царство.
Винаги нека помним тази истина. Мнозина считат себе си за господари на собствена съдба. Те се опитват да запазят и да утвърдят контрола над собствен живот. Но сега е време да заменим господаря. Ние сме познали Господ, затова отсега Исус е нашият Господ и Господар.
Всички ние имаме грях в сърцето си и трябва да бъдем осъдени на пъкъла за нашите беззакония. Обаче благодарение на нашата вяра в евангелието на водата и Духа ние сме намерили Господа. Бог ни обича толкова силно, че дойде на земята, взе върху Себе Си всичките ни грехове със Своето кръщение от Йоан и смъртта на Кръста и стана нашият истински Спасител. Благодарение на нашата вяра в Бога всички ние сме се освободили от греховете. С други думи, ние сме получили Светия Дух. 
Библията казва: "Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов" (Римляни 8:9). Ние станахме Божии чада, когато получихме спасението, тоест присъствието на Светия Дух. Светият Дух е нашият Бог и трябва да правим Божиите дела под Неговото ръководство. За да правим така, трябва да отдадем на Бога властта над нашия живот. Като се срещнем с Исус и като приемем Божието спасение, трябва да Го признаем за единствен Господ на нашия живот.
 
 
Трябва да отдадем на Исус троновете на нашите сърца
 
Ние не можем да вървим след Господа, ако считаме се за господари на собствения живот. Нека веднага да отдадем себе си на Господа и да вървим след Него, когато Той ни повика да Му служим. В противен случай можем да кажем: "Защо трябва да правим това?" Човекът, който счита себе си за повелителя на собствената съдба, ще откаже да изпълнява това, което Господ иска от него, като мисли: "Той трябва да моли за това както за услуга". За такива хора Божиите предписания и заповеди изглеждат като излишно безпокойство. 
За да се изпълним със Светия Дух, трябва да изпълняваме Неговата воля; трябва доброволно да вървим след Господа, да не се държим като крави, заведени на клане. Ние сме задължени да вървим подир Бога, нашия Спасител, защото Той ни води по пътя на истината. Нашият Бог е Господ, който ни е благословил със спасението. Ако служим на Него като на нашия Господ и спазваме Неговите предписания, ние ще можем да се изпълним със Светия Дух. Ако вие и членовете на вашите семейства отдадете на Исус властта над собствен живот и ще Му позволите да заеме видно място във вашето съществуване, то в замяна ще получите милостта и благословението.
Възможно, видяхте картината, изобразяваща човека, който плава срещу силен бурен вятър, а Исус стои зад гърба му. Изглежда, че ние сами се противим на всичките жизнени трудности и изпълняваме Божията воля, а в действителност Господ ни води и прави всичко това с нашите ръце. Исус е Всемогъщият Бог, който види целия ни живот. Той е избавил и защитава нас от сатана, насочва крака ни и властва над нашия живот.
Тъй като Той е станал нашият Спасител, способен е да ни насочва и да благослови. Обаче ако ние не признаваме Господа, то Той не може да изпълнява тази роля. Той е Бог, който цени човешката личност, затова не ни заставя да изпълняваме Неговата воля. Даже въпреки че Господ е Всемогъщият Бог, Той нищо не прави относно нас, докато ние сами не изразим желание да служим на Него като на Господа и не поискаме Неговата помощ. 
 
 
Да отдадете всичко на Господа
 
Да отдадете себе си на Господа, за да може да насочва крака ви. Да Му служите и да признаете, че Той е вашият Господ и Господар. Тъй като ние сме далече от съвършенство, трябва да Му отдадем всичките ни безпокойства, а също цялата отговорност за живота ни. Когато ние отдадем на Бога нашите семейства, всекидневния живот и себе си, ще получим от Него мъдростта и ще можем да живеем като Господ иска, разрешавайки всичките жизнени проблеми с вярата и силата, дадена от Господа.
Нашите трудности ще станат трудности на нашия Господ. А това означава, че Той ще вземе върху Себе Си отговорност за нас, ако вървим след Исус, Всемогъщия Бог. Ние ще можем да живеем в пълнота на Светия Дух и да се радваме на Неговия мир. Като вярващи християни, трябва да паднем на колене пред Господа, да Го признаем и да служим на Него като на нашия Господ. 
Нека прочетем, какво е написано в Филипяни 3:3 за това, каква вяра трябва да имаме, за да живеем в пълнота на Светия Дух. "Защото ние сме обрязаните, които с Божия Дух се кланяме, и се хвалим с Христа Исуса, и не уповаваме на плътта." Думата "обрязаните" тук означава тези, които в Духа се покланят на Бога, се радват в Исус Христос и не се доверяват на плътта. 
Да живеем като обрязаните означава да обрежем всичките прегрешения, да ги възложим върху Исус, който е бил кръстен от Йоан Кръстител. Този, който ходи по Светия Дух, напълно Му отдава своя живот. Те служат на Господа и се радват в Исус Христос, казвайки: "Исус ми е дал забележителен живот, Той ме е направил праведен и благословил. Господ ми е дал Своята милост, от която така се нуждах, за да Му служа". Именно така трябва да живеем. Такъв е истинският живот в пълнота на Светия Дух. Павел каза: "И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава" (1 Коринтяни 10:31).
В Филипяни 3:13-14 се казва: "Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса." 
Господ ни наставлява, за да забравим всичко, което се случи с нас в миналото, и да се простираме към предното. Трябва да искаме това. Независимо от това, дали сме живели праведно или не, нека забравим задното и нека се опитваме да правим всичко възможно, за да се приближим до това забележително бъдеще, което ни чака. А приготвено за нас е праведното служение на Господа и животът, пълен с вярата в Исус Христос.
Ние съвсем не сме съвършени, затова често падаме в грях, се покоряваме на похотта на плътта. Нека се отървем от нашите беззакония и немощ, нека насочим поглед към Бога и нека вярваме, че с Неговата помощ ще достигнем до съвършенство. Когато Исус беше кръстен от Йоан Кръстител и умря на Кръста, всичките ни грехове бяха пренесени на Него. А когато Той възкръсна и стана нашият Спасител, ние получихме опрощението и нов живот благодарение на вярата в Него. Затова трябва да се отървем от спомени за това, което остава в миналото, и да се простираме към забележителното бъдеще, правейки всичко възможно да го постигнем.
 
 

Да живеем в пълнота на Светия Дух

 
Трябва да вървим напред, да отиваме към благословеното бъдеще и по-висок цел. Надявам се, че вие можете колкото се може по-скоро да забравите за всичко, което стана с вас в миналото, даже ако вашето минало наистина е болезнено за вас. Поради нашата немощ ние не можем да достигнем до праведността, обаче не трябва да се безпокоим за това, тъй като най-добро и най-важно в нашия живот още е в бъдещето. Тъй като бъдещето е важно за нас, трябва да го отдадем под покровителство на Исус Христос чрез вярата и да действаме под Неговото ръководство. Трябва да позволим на Господа да решава, какво да правим в бъдещето, и да ни води по пътя, който Му харесва. 
 
 
Трябва да живеем както учениците
 
Ние ще можем да живеем в пълнота на Светия Дух само ако твърдо вярваме в опрощението на греховете. Това е изключително важно. Нека прочетем 2 Тимотей 2:1-10: "Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов. Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно. Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие; за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.".
Както апостол Павел пише на Тимотей, Светият Дух ни казва: "Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат."
"Заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса!". "Да заякваме в благодатта" означава да укрепяваме своята вяра в евангелието на водата и Духа посредством вярата в Бога и предаността към Него. Исус Христос дойде на земята, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението, да умре на Кръста, да възкръсне и да стане нашият Спасител. Ето защо трябва да се укрепваме в Божията праведност и да Му благодарим за този дар. Господ ни е избавил, а ние трябва да приемем това спасение чрез вярата, която е Божият дар. Ето какво означава спасението чрез опростението на греховете. То няма нищо общо с жертвоприношения, всекидневни молитви или жертване на пари на строителство на църкви. Всичко това по-скоро е вредно, отколкото полезно за спасението.
Нашето спасение чрез опрощението на греховете е станало възможно, защото Исус Христос е приел кръщението, за да вземе върху Себе Си всичките ни грехове, а след това е умрял на Кръста, за да ги изтрие от нашите сърца, и е направил това независимо от нашите дела или желания. Той е възкръснал, за да ни спаси от греховете. И грехове на пастори и на миряни са опрощавани благодарение на вярата им в евангелието на истината. Всеки, който с цяло сърце вярва в Исус Христос, получава опрощението на греховете. Ето защо трябва да вярваме в благодатта на спасението и да укрепяваме своята вяра. 
Ако искаме да живеем в пълнота на Светия Дух, трябва да укрепим нашата вяра в евангелието на водата и Духа. В живота си често се срещаме с изкушения, на които не можем да устоим и принудени сме да признаем своята слабост. Ето защо трябва да се укрепим в благодатта на спасението. Всеки път, когато съгрешаваме, нека размишляваме върху нашата вяра и нека уверяваме себе си, казвайки: "Бог ме е избавил чрез евангелието на водата и Духа. Исус ми е опростил всичките грехове чрез водата и Духа". Ние станахме праведници благодарение на вярата в евангелието и се укрепихме, като получихме Светия Дух. Хората са избавени от всичките грехове и се укрепиха чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Благодарение на нашата вяра ние сме станали благословен народ.
Павел каза: "И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава" (1 Коринтяни 10:31). Това е много важно. Ние сме задължени да посветим своя живот на Бога. "И тъй, ядете ли, пиете ли." Трябва добре да се храним и да се крепим в Господа, за да изпълняваме Неговата воля; да ядем калорични блюда, за да бъдем здрави и да имаме силата да проповядваме евангелието. 
"Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник" (2 Тимотей 2:4). Трябва да живеете живот, пълен със Светия Дух, за да можем да разпространяваме евангелието, да ходим по вярата в полза на проповядване на евангелието. Всичките, които живеят по вярата, са изпълнени със Светия Дух. Трябва да искаме да живеем в пълнота на Светия Дух, да използваме за проповядване на евангелието всичките ни постижения, придобити чрез настойчив труд.
Ако искате да живеете в пълнота на Светия Дух, трябва да се посветите на Господа, да Му служите, да използвате собствени средства за проповядване на евангелието и да делите с Бога своята радост и печал. Ако искаме да живеем такъв живот, трябва да ходим по вярата и искрено да искаме да служим на евангелието.
Мнозина още и в наше време живеят за собствено задоволство. Те строят стени, натрупват богатство и считат себе си за господари на своята съдба. Но ние трябва да живеем за Бога. Ние трябва да приемем Бога като нашия единствен Господ, казвайки: "Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник." Да бъдем добри войници означава да се покоряваме на определени правила. Господ разрешава нашите проблеми за нас, защитава и води нас, ако живеем за Него и Му служим като верни войници. Той ни заповядва преди всичко да търсим Божието Царство и Неговата праведност (Матей 6:33).
В Божието слово няма неистина. Вървейки подир Бога, виждаме истинността на Неговите думи. Обаче нека помните, че трябва първо да получите Светия Дух. Този, който не е получил Светия Дух, не може да повери себе си на Исус, а тези, които са се напълнили със Дух, са способни да отдадат на Господа трона на сърцето си и по този начин да изпитат присъствието на Светия Дух и щастие и мир в сърце.
Присъствието на Светия Дух ще стане за вас реалност, когато разберете и повярвате в евангелието на водата и Духа. Ако искате да изпитате пълнота на Светия Дух и да живеете благословен живот, трябва да служите на Господа като Царя и да живеете за Неговото Царство, защото само по този начин ще можете да се изпълните със Светия Дух и като децата на Божието Царство ще получите Неговото благословение. 
Аз ви учих, че хората, които са получили опрощението на греховете и са се напълнили със Светия Дух чрез вярата в Господа, трябва винаги да пребъдват в Духа. Описвах живота, изпълнен със Светия Дух и обяснявах как да достигнем до такова съвършенство. Също разказвах, че трябва с вярата да отдадем на Господа трона на сърцето си и да Му служим, а също да напълним своя живот с присъствието на Светия Дух.
Още веднъж искам да кажа на тези, които пребъдват в Духа, че новорождението още не е всичко. Трябва да продължават да живеят в пълнота на Светия Дух, да знаят и да вярват, че нашите дух и плът ще бъдат благословени, ако живеем такъв живот.
Животът в духа няма да дойде от само себе си. Той е даден на тези, които вярват в Господа като в своя Бог и Го приемат как Господаря на своя живот. Бог ни е избавил и ни е дал живот, изпълнен със Светия Дух, отдаден на служение на евангелието. Той също ни е поверил да изпълняваме Неговата воля и е дал всичко необходимо за да можем да напълним живота си с присъствието на Светия Дух. 
Трябва напълно да се посветим на Бога и да живеем за Него. Нека Му служите, проповядвайки благословеното евангелие. Тогава вашето сърце ще се изпълни със Светия Дух, а щастие и благодат като река ще текат от вас. В деня на второто пришествие на Исус вие ще получите благословението, без страх ще стоите пред Бога и ще получите голяма награда. Трябва да се наслаждаваме на живота в пълнота на Светия Дух и да искаме с вярата да постигнем святостта, защото това е единствен истински път към праведността.
Вие ли сте вече се отрекли от властта над собствена съдба, за да живеем живота си по Духа? Надявам се, че вие ще позволите на Исус да стане Господ на вашия живот. Напълнете се с желание да живеете по Духа, и тогава Той ще ви благослови и ще ви прати благословението на живота в пълнота на Светия Дух.