Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-12] Да живеем в пълнота на Светия Дух (Тит 3:1-8)

Да живеем в пълнота на Светия Дух
(Тит 3:1-8) 
"Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело, да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.
Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците."
 
 
Как можем да живеем живота, пълен със Светия Дух?
Ако разбираме Божията воля и проповядваме евангелието според нея.

Тези, които вярват в Исус и са получили Светия Дух, трябва да живеят живота, изпълнен с Неговото присъствие. Бог изисква от християните живота, изпълнен със Светия Дух, и трябва да се покоряваме на Неговите заповеди. Затова по какъв начин ние можем да получим живота в пълнота на Светия Дух? Нека прочетем, какво апостол Павел ни казва за това.
 
 

Какво е необходимо за живота в пълнота на Светия Дух?

 
В Тит 3:1 Павел каза: "Напомняй им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело". Преди всичко Той ни заповядва да слушаме началствата и властите, да се покоряваме на тях и да бъдем готови за всяко добро дело. Апостол Павел имаше пред вид, че ние не можем да живеем в пълнота на Светия Дух, ако не спазваме земни закони. От друга страна, ако властта на света и законите противодействат на истината, то ние не трябва да се им покоряваме. Но ако законите не противоречат на нашата вяра, трябва да се им покоряваме, за да проповядваме евангелието в мир.
Ние сме тези, които са получили дара на Светия Дух. Ние не бихме могли да живеем по Духа, нарушавайки земните закони. Обратно, за да живеем такъв живот, трябва да спазваме светските правила за поведение. Тези, които са се напълнили със Светия Дух, трябва да спазват обществените норми, защото човек може да пребъдва в Господа само при условие, че спазва законите на този свят.
Нека предположим, че някой от нас е извършил престъпление, като отиваше на църквата. Може ли след това спокойно да служи на Господа? Как може да живее според Божието слово, ако не се покорява на закона? Пребъдвайки в Светия Дух, ние не трябва да нарушаваме социални норми, защото нарушаване на закони няма да доведе до нищо добро. Ние сме задължени да се покоряваме на закони за запазване на мира. Проповядвайки евангелието, нека желаем да живеем праведно. Понеже праведници трябва да бъдат послушни, за да пребъдват в Духа. 
 
 

Трябва да имаме смирение в сърцата си

 
Апостол Павел ни наставлява: "Да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни и да показват съвършена кротост към всички човеци". За да получим живота в пълнота на Светия Дух, не трябва да злословим, да бъдем крамолници, а обратно, да бъдем нежни и кротки към всички хора. 
В сърцата на новородените винаги ще властва смирение, кротост и уравновесеност. Това става възможно благодарение на Светия Дух, който пребъдва в нас. Павел ни казва, че ние нямаме право да подравяме авторитета на евангелието, враждувайки между себе си. Разбира се, че ние сме задължени да протестираме, ако виждаме, че обществените правила и норми противоречат на евангелието. Но ако това не е така, нека продължаваме да живеем в мир. Нека живеем така, щото хора да мислят за нас: "Въпреки че този човек понякога изглежда като лъв, в действителност той е кротък като гълъб. Очевидно е, че християнската му вяра прави го толкова учтив и благоразумен".
В плътската похот няма нито кротост, нито смирение. Но благодарение на Светия Дух, който пребъдва в нас, и на Господа, който ни е избавил от греховете, ние можем да станем добри в отношение към други. Да прощаваме на тези, които ни са причинили голямо зло, е истинското опростение, а кротост към тях, която произлиза от сърцето ни, е истинската кротост. Но ако казваме, че добре се отнасяме до някакъв човек, а в действителност го ненавиждаме, то това не е истинско смирение. Да имаме сърце, пълно с опростение и смирение, е духовната заповед на новородените християни.
Ние трябва да се отнасяме добре до хората, които ни причиняват зло. Докато хора не се опитват да препятстват разпространението на евангелието, трябва да бъдем кротки за тях. Но ако те пречат, ние сме задължени да заменим светлината на кротост със светлината на истината. Кротост се намира само в Божията истина, затова тези, които препятстват, пречат или клеветят Божието слово, не заслужават добро отношение.
Бог не опрощава на тези, които се Му противят, но ги наказва. Бог каза на Авраам: "Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне" (Битие 12:3). Хората, които не приемат в сърцето си евангелието на истината, не могат да бъдат избавени. Те няма да могат да отбягнат осъждането, което ще падне не само на тях, но и на трето поколение на потомците им.
Защо трябва да бъдем търпеливи и смирени? В Тит 3:3 е написано: "Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия, и като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни, и се мразехме един друг". Бяхме такива, както тези хора, преди да се новородихме, затова трябва да се изпълним с търпеливост и да прощаваме на хората, защото сами някога бяхме им подобни.
В Тит 3:4-8 също е написано: "Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот. Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците".
Библията ни учи така: Бог е избавил човечество не защото то извършваше добри дела, но Той е дал благословението на новорождението, защото го обича и щади. Исус е дошъл на земята, е бил кръстен, е умрял на Кръста, е възкръснал и по този начин е измил всичките ни грехове. Исус е възкръснал и сега седи отдясно на Отец. Възкресението от мъртвите направи безукорни всички неща на земята, които бяха несъвършени. 
Чрез Исус, нашия Спасител, Бог ни е благословил със Светия Дух. Христос е бил кръстен от Йоан, за да отнеме всичките грехове на света, и е умрял на Кръста, за да получим опрощението на всичките грехове. По този начин ние сме получили спасението и сме станали праведници.
В Библията е написано: "Да станем, според надеждата, наследници на вечния живот". Това означава, че ние, като наследници на Бога, сме наследили цялата Му сила и благодат. За да живеем такъв благословен живот е необходимо да ходим в пълнота на Светия Дух. Вие просто сте задължени да вярвате в евангелието на водата и Духа и в това, че всичките ви грехове са били опростени, и да проповядвате добрата вест на други хора.
Като сме получили опрощението, нека се трудим в полза на други, спазваме земни закони и проповядваме евангелието на тези, които търсят Бога. Нека прощаваме всички тези, които ни са причинили зло, проявяваме към тях кротост и смирение, и тогава те няма да имат причина да укоряват нас за това, че противоречим на евангелието, което проповядваме. "Това е добро и полезно за човеците." Ако искаме да живеем в пълнота на Светия Дух, трябва да помним, какво ни учи апостол Павел. Неговите думи не са някакви особени, обаче те са много важни.
Докато живеем на земята, нека спазваме земните закони. В противен случай няма да можем да се изпълним със Светия Дух и ще влизаме в конфликти с други хора. Трябва да се покоряваме на светски правила за поведение, ако те, разбира се, не противоречат на Божието слово. Ние сме задължени да спазваме закони на този свят. Даже ако имаме вярата, все пак по-добре за нас е да спазваме светски закони, ако искаме да пребъдваме в пълнота на Светия Дух. За да правим добри дела трябва да се покоряваме на тези правила и затова да живеем в мир с нашите съседи.
 
 

Искате ли да живеете в пълнота на Светия Дух?

 
Ефесяни 5:8-11 казва: "Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, одхождайте се като чада на светлината; (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно). Опитвайте, що е благоугодно на Господа; и не участвувайте в безплодни дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте". Този пасаж ни учи, че трябва да живеем като децата на светлината и да принасяме плодовете на Духа.
По-нататък в Ефесяни 5:12-13 се казва: "Защото това, което скришом вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветено". Павел казва, че всичко става явно благодарение на светлината. Ако набожен човек не може да живее праведен живот, това ще стане явно чрез Бога или чрез него. Какво се случва, когато се оказва, че човек извършва делата на тъмнината, и светлината го порицава? Той осъзнава своята грешка и сърцето му се напълва със светлината, когато той отново се среща с Бога. "Всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветено". Добре е да бъдем осветлени със светлината. Таза светлина ни позволява да признаем нашите грехове и да се върнем към Бога.
Ако ние желаем да живеем в пълнота на Светия Дух, то сърцата ни трябва да се изпълнят с кротост. Даже ако човек няма грях в сърцето си, това не означава, че той не трябва да бъде кротък. Ние сме задължени да живеем с кротост и доброжелателство в сърцата си, с мъдрост да проповядваме Божието слово и да се молим за хората, които не знаят евангелието на водата и Духа, за да могат да го разберат и да получат опрощението на греховете. Не трябва да извършваме зло на други хора. Трябва да ядем, спим и живеем за евангелието, а също да служим на други хора.
Като живеем в пълнота на Светия Дух, трябва да помним за ценността на време и да служим на удивителното евангелие като мъдри хора. Ако ние обичаме свят, подвластни сме на измама на сатана и небрежно се отнасяме до Божиите дела. Затова трябва постоянно да вглеждаме се в Господа и да правим какво Той желае. Даже вярвайки в спасението, подарено ни от Господа, трябва винаги да бъдем бдителни. Човекът на мъдростта на Духа трябва предано да проповядва чудесното евангелие по целия свят до последните дни.
 
 
Разбирайте Господната воля
 
Трябва да се стараем да разберем Божията воля, тоест това, какво Той иска да извършваме посредством Неговата църква и думите. Ние трябва да знаем, какво можем да направим за да угодим на Бога, и ясно да разбираме Неговата воля. 
Хората, чиито грехове са опростени, са новородени; новородените вече са получили дара на Светия Дух. Тези, които са се напълнили със Светия Дух, са наистина благословени хора и Божии чада. Те трябва да живеят в пълнота на Светия Дух, защото това е дълг на всичките праведници. Не трябва да прахосваме своите способности и енергия за собствена полза, да бъдем равнодушни към потребности на други хора. Не трябва да препятстваме Господните дела, като плуваме по течението на времето.
Ако ние сме се възродили и сме получили благословението благодарение на Господната любов, то трябва да станем добрите хора, за да извършваме Неговата воля. Като станем Божии чада благодарение на вярата в Него, нека помним, че имаме също право да станем добрите хора. 
Тялото на Божии деца не е съвършено, но то харесва се на Господа при условие че работим за Божията воля и извършваме добри дела. Даже тези, които са новородени, са способни да правят зло на други хора, ако те живеят само за собствена плът. "И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но напълняйте се с Духа" (Ефесяни 5:18). Тези думи означават, че ние не трябва да се напиваме с плътските страсти, но да правим добри дела. 
В Ефесяни 5:19-21 Павел каза: " и разговаряйте се със псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате един на друг в страх от Христа". Ако ние желаем да живеем в пълнота на Светия Дух, трябва да вярваме в Него, да проповядваме евангелието на спасението и да разказваме на хора за това, какво Бог е направил за нас.
Господ ни благославя, когато се молим, и Той е записал всички тези благословения в псалми, химни и духовни песни, за да можем единодушно да Го славим. Трябва да възхваляваме и да благодарим на Бога, защото можем да живеем праведно в Духа само ако се молим за тези, които още не са избавени. С искрено сърце да благодарим на Господа и на Исус Христос, който е избавил всички ние. Нека признаем нашите грешки, изразяваме благодарност на Бога за опрощението на греховете и се покоряваме на Господа, защото по такъв начин ще получим живота в пълнота на Светия Дух.
 
 
Трябва да служим чудесното евангелие през остатък на нашия живот 
 
Трябва да планираме добри дела и да ги осъществяваме в живота си заради още по-голяма слава на забележителното евангелие. Като сме членовете на Божията църква, ние сме задължени заедно да се молим и да умоляваме Господа за спасението на душите. Има още много хора на земята, които не могат да се новородят, защото не знаят истинското евангелие, въпреки че търсят Бога. Трябва да се молим за тези хора, казвайки: "Боже, спаси също и тези хора". Трябва да се откажем от собствени егоистични замисли и желания, и да отдадем своите способности за служението на евангелието. Да извършаваме добри дела означава да живеем заради спасението на душите на други хора и за разширение на Божието Царство. 
Да бъдем изпълнени със Светия Дух, да живеем в пълнота на Светия Дух означава да правим добри дела и по-скоро да се учим да услужваме на Бога, отколкото да говорим неизвестни езици и да правим чудеса. Това също значи да вярваме в спасението, подарено ни от Бога, и да Го възхваляваме в песни и псалми. Да благословим и да възхваляваме Бога с искрено сърце, да Му служим с тялото си като оръдие на праведността и да се покоряваме на Неговите заповеди означава да изпълваме Божията воля и да живеем в пълнота на Светия Дух. 
Да пребъдваме в Духа означава да се покоряваме на други хора. Ако някой ни дава съвет, трябва да послушаме всичко, което ни казва. И обратно, ако ние даваме съвет на хората, то те трябва да ни послушат, даже ако не са сигурни с нас. Трябва да живеем в пълнота на Светия Дух, като се покоряваме на други хора и като вършим Божиите дела. 
 
 
Да живеем по Духа означава да прославяме Исус Христос
 
Да живеем в пълнота на Светия Дух означава да спазваме заповедите на Исус Христос. Нека прочетем, какво е написано за това в Ефесяни 6:10-13: "Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите."
Какво означава да живеем в пълнота на Светия Дух? Това значи да бъдем силни в Господа и да вярваме в Неговото могъщество, да не изпълняваме собствена воля, но да се осланяме на силата на Светия Дух, който пребъдва в нас. Освен това, то означава да живеем молитвен живот. Като се молим на Бога, можем да получим от Него различни способности. Като живеем такъв живот, ние се обличаме в Божието всеоръжие. Ние сме толкова слаби, че независимо от как се опитваме да вървим след Исус, като Му служим и се покоряваме, няма да можем да пребъдваме в Духа, ако не изпълняваме Неговите думи.
Вярата в Божието слово е основно условие на нашия твърд дух. Даже имайки твърда вяра, ние сме задължени да се облечем в Божието всеоръжие, казвайки: "Аз съм сигурен, че всичко ще бъде така, както е написано в Божието слово". Именно такава вяра ни позволява да живеем в пълнота на Светия Дух.
Имате ли трудности, ако живеете такъв живот? Тогава припомнете си думите на Писанието и облечете се в Божието всеоръжие. Господ ни заповяда да приемем Неговата сила. Като отворите сърцата си за тези думи, вие ще разберете, какво означава да се облечете в Божието всеоръжие. Ние не трябва да обръщаме внимание на това, какво казват обкръжаващи хора, но трябва да спазваме Божието Слово. И тогава ще можем да живеем в пълнота на Светия Дух. 
Как да намерим такава вяра? В Откровение 3:22 е написано: "Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите." Нека слушаме, какво Духът говори към църквата. С други думи, ние не бихме могли нито да чуем Божието слово, нито да живеем в пълнота на Светия Дух, ако не бяхме Неговите слуги. Чрез когото говори Светият Дух? Бог говори към праведниците и всичките хора чрез Неговите слуги и чрез Своята църква. 
Ето защо трябва да вярваме, че учението на Господната църква наистина се базира на Божието слово. С твърда вяра нека приемаме в сърцето си учението на църквата. Ако Светият Дух не пребъдва в сърцето на проповедника, то този човек е склонен да разпространява собствени убеждения и мисли. Проповедникът който е изпълнен със Светия Дух, учи и разпространява Божието слово под ръководство на Светия Дух. Ако той започва да проповядва неща, които не се базират на Библията, то Светият Дух го спира, защото пребъдва в него.
Светият Дух е Бог. Властта на Божиите слуги израства благодарение на Господа, който пребъдва в тях. В Новия Завет Исус каза на Петър: "Ще ти дам ключовете на Небесното Царство" (Матей 16:19). Ключовете на Небесното Царство са евангелието на водата и Духа. С други думи, това евангелие ни помага да влезем в Небесното Царство. Господ даде властта на проповядване на Божието слово не само на Петър, но и на всеки слуга Божий и на всичките новородени праведници, изпълнени със Светия Дух.
За да живеем в пълнота на Светия Дух трябва да се облечем в Божието всеоръжие. Ако нямаме вярата, то трябва да помним учението на Господната църква. Нека вярваме в властта на нея и на слугите й. Даже ако проповед, която сега слушате, не харесва и се не отнася непосредствено до вашия живот, то вие все пак трябва да слушате и да я приемате в сърцето си. Намерите в Библията тези думи, които са необходими за вас във всекидневен живот. Спазвайте тези думи и ще станете хората на вярата. Ще можете да живеете в пълнота на Светия Дух, да ходете по Господа и да победите в сражение против властите и властелините на тъмнината в този свят.
Вероятно, вие сте объркани, понеже първо ви учех да се покорявате на властите на света, а сега казвам, че трябва да се борим против властелините и властите на тъмнината в този свят. В римско време римски император наричаше себе си Бог и закон изискваше от хора да се покланят на него както на Бога. Но християни не правиха това, защото закон противоречеше на Божието слово. Затова в тези времена християни бориха се против римски император, който заставяше хора да се покланят на него както на Бога. 
Нека вярваме в Божието слово и го спазваме, за да победим в борба против дявола. Защото ако живеем според Божието Слово, ще получим Неговото благословение и ще можем да преодолеем сатана.
Ако няма да следваме според Божието слово, ще губим война против сатана, въпреки че вече сме получили спасението. Господ ни предупреждава: "Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне" (1 Петрово 5:8). Човек, който не вярва в Божието слово, много лесно попада под изкушенията на дявола.
Даже Исус не би могъл да устои на сатана, ако нямаше Божието Слово в сърцето Си: "Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста" (Матей 4:4). Той прогони дявола благодарение на вярата Си в Божието слово. А ние какво трябва да правим? Нямаме достатъчно мъдрост и не можем да сравняваме себе си с Исус. Затова трябва да вярваме в Божието слово и още по-силно да се държим за него.
Не трябва да казваме: "Мисля, че тези думи са истински, но не мога напълно да вярвам в тях." Трябва винаги да твърдим: "Аз вярвам, че всичко ще стане така, както е написано в Библията". Ето истинската вяра, която ни позволява да се облечем в Божието всеоръжие. Хората, които казват: "Всичко ще бъде както иска нашият Господ", ще бъдат благословени. Ако човек живее според Божието слово, то благодарение на вярата му всичко ще бъде хубаво. Даже ако дяволът старае да ни изкуси, ние ще можем да устоим, казвайки: "Аз вярвам в Божието слово и зная, че Неговото евангелие е истинско". Само по този начин ще можем да победим дявола.
 
 
Трябва да се държим за Божието Слово
 
"Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово" (Ефесяни 6:13-17).
В този фрагмент: "Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си", Божието слово се сравнява с пояса, който препасва кръста ни. Това означава, че трябва да облечете своите помисли в Божието евангелие. Трябва да вървите подир словото на истината, за да бъдете с Бога в своите помисли. Както пояс плътно препасва кръста ни, така и ние нека плътно се привържем към Божието Слово. Ако ние пребъдваме с Бога в нашите помисли, то вярваме и кажем: "Аз вярвам, че всичко ще бъде добре. Всичко ще бъде както каза Господ".
Тогава трябва да вземем нагръдника на праведността. Трябва да се облечем в нагръдника на евангелието на водата и Духа, на евангелието, което казва, че Бог ни е избавил. Трябва да се препашем с истината, като се облечем в нагръдника на праведността. Трябва да се облечем в нагръдника от скъпоценни камъни, тоест във вярата в това, че Бог ни е опростил всичките ни грехове. Нека вярваме в Божието слово с цяло сърце и нека проповядваме евангелието на спасението, което ни дава мир. 
Като изпълним всичко това, трябва да се обуем с готовност чрез благовестието на мира и да вървим да проповядваме евангелието на спасението, което ще даде Божия мир на всичките народи. Ако ние сме получили спасението от греховете, то непременно ще проповядваме истинската вяра. Всеки път, когато нашите грехове или злодеяния стават явни, нека ги отхвърляме, като размишляваме за истината, за това, че Бог вече отдавна ни е простил всичките прегрешения. Той е направил това посредством кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Трябва да прославяме и да благодарим на Бога; да проповядваме евангелието на водата и Духа, което непременно ще даде мир на всички тези, които още не са получили освобождението от греховете. 
Преди всичко нека се борим срещу нечестивия с щит на вярата. Когато сатана напада, нека го прогоним с щит на вярата в една ръка и словото на истината в другата.
Нека вземем шлема на спасението. Нека приемем словото на спасението с благодарност: "Аз съм избавен от греховете благодарение на евангелието на водата и Духа, чрез което Бог е опростил моите грехове". Трябва добре да осъзнаем тази истина. Тогава нека вземем Божието слово, шлема на спасението и меча на Духа като нашето оръжие в бой срещу дявола.
Ако сатана ни напада, трябва да изтеглим меча си и да го поразим. "Бог каза така! И аз вярвам, че така ще се случи!" Ние прогонваме сатана с вярата си в Божиите думи. Ако вярваме в Божието слово и изтегляме духовния си меч, той побягва, казвайки: "Ой, боли!" Затова нека вярваме в Божието слово, за да прогоним сатана. 
Трябва да живеете праведен живот, за да имате възможност да кажете: "Моята плът съвсем не е съвършена, но аз съм човек на Господа, аз съм получил опрощението на греховете, живея във вярата си и спазвам Господните думи". Ако имаме такава вяра, ще можем с меча на истината да прогоним сатана всеки път, когато той се опитва да разруши нашия духовен живот. Ако се противим на сатана, защитавайки се с прости земни думи, то дяволът даже не мига, като ги чуе. Трябва да се борим против него, казвайки: "Така каза Господ". Само тогава под влиянието на силата на Божието слово сатана ще капитулира. 
Ако ние искаме да пребъдваме в Светия Дух, трябва да се молим на Бога за църквата, за всичките праведници и всичките Божии слуги, за да се посветят на проповядване на евангелието. Ние ще живеем за служението на евангелието с думите на молитва: "Господи, позволи ми да обяснявам на всичките хора тайната на евангелието". Ето какъв трябва да бъде живот, изпълнен със Светия Дух. Да живеем в пълнота на Светия Дух е основно задание на всичките праведни хора. За да наистина бъдем праведници, трябва да пребъдваме в Светия Дух. Праведници трябва да живеят такъв живот, както всички ние, тоест да получат опрощението на греховете. Защото такава е Господната воля.
Тези хора, на който са опростени греховете им, но които не знаят, как да живеят праведно, трябва да помнят, че трябва винаги да пребъдват в пълнота на Светия Дух, защото това Бог иска от нас. Праведните хора трябва да ходят по Светия Дух, защото такава е Божията воля. Животът, изпълнен със Светия Дух, е за праведниците насърчаване да проповядват евангелието, правейки добри дела. Искат да проповядват евангелието, да се молят на Бога, да вярват и да спазват Божието слово. Затова нека се облечем в бронята на праведността и в шлема на спасението, и да прогоним сатана, казвайки: "Аз съм сега и винаги ще бъда праведник".
От момента на получаването на Светия Дух праведници ходят по Духа и получават Неговата сила. С Божията воля и благословението, получено благодарение на молитвите, те правят Неговите дела и живеят по Духа, докато победят сатана и станат пред Господа. Само новородените християни могат да "се облекат в Божието всеоръжие" и да живеят в пълнота на Светия Дух. 
"Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места" (Ефесяни 6:12). Борбата на новородените не е срещу кръв и плът. Те са изпълнени със Светия Дух и се борят срещу зли духове и срещу тези, които не служат на евангелието и ни безпокоят.
Когато се борим в духовната война за Господното евангелие, нека се облечем в шлема и бронята на Духа. Ако в тази война ние ще се облечем в обикновени дрехи, ще бъдем ранени. Затова нека се облечем в оръжие. Нуждаем се от Неговите мечове, щитове и шлемове. За да победим, трябва да отлично се приготвим за бой: да се облечем в нагръдника, да се опасем и да се обуем. Само тогава, имайки щит в една ръка и меч в другата ние ще можем да победим нашите неприятели. Ето как изглежда живот в пълнота на Светия Дух.
 
 
Трябва да спазваме истинското евангелие
 
Павел ни наставлява: "Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас" (2 Тимотей 1:14). Какво е добро нещо, което ни е поверено, за което тук е написано? Това е евангелие на водата и Духа, което ни е спасило от нашите грехове. В Тит 3:5 е написано: "Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух." Нашият Господ е измил всичките грехове, които ние сме извършили в продължение на живота си, е умрял на Кръста и е възкръснал. Трябва да спазваме благословеното евангелие, да се облечем в шлема на спасението и в бронята на праведността, да се опасем истината и да вярваме в евангелието на водата и Духа.
Като се въоръжим така, ние ще победим сатана. Тази победа ще делим с други хора. Много пъти ще се борим духовно срещу сатана и ще отнемаме от него множество трофеи, преди да влезем в Небесното Царство, тоест да получим Господното наследство. Колкото повече победи ще получим, толкова по-лесен ще бъде за нас всеки следващ бой. Всички ние трябва да се молим за процъфтяване на Небесното Царство, за да бъде животът ни изпълнен със Светия Дух.
Нека не бъдем удовлетворени с това, се всичките ни грехове са опростени, но да живеем, пребъдвайки в пълнота на Светия Дух. Трябва да вярваме в Божието слово, да вървим под ръководството на Светия Дух и да пазим Божията истина, да проповядваме евангелието и да правим добри дела, защото само тогава ще можем да победим сатана и да запазим дара на вечен живот.
Разбирате ли, какво казвам? Само изпълнявайки всичко това, ние ще можем да пребъдваме в пълнота на Светия Дух. Надявам се, че вие също ще служите на евангелието на водата и Духа, ще се осланяте на Божието слово и ще отивате след него. Нека избавяме душите от сатана. Ние можем да живеем в Светия Дух, докато Господ дойде втори път на земята. Получаването на Светия Дух е втората Господна заповед. Славим Бога за нея. Като получим опрощението на греховете, ние можем също да получим Светия Дух. Без Светия Дух, не бих могъл да започна живота в Духа, затова благодаря на Господа, че Той ни позволява да пребъдваме в Светия Дух.
Вярвате ли в това, че можете да се изпълните със Светия Дух? Тези от нас, които имат опрощението на греховете, са получили също Светия Дух. Хората, които не са се очистили от греховете, не знаят за евангелието на водата и Духа или не вярват в него, още не са получили благодатта на Неговото присъствие и не пребъдват в Духа. В пъкъла ще попаднат тези, които няма да получат дара на Светия Дух.
Тъй като в сърцата ни вече няма грях, ние сме отворили своите души за Светия Дух и можем да живеем в Господа благодарение на Неговото присъствие. Ние, които сме се напълнили със Светия Дух, трябва да се покоряваме на Неговата воля, за да постоянно пребъдваме с Него. Колкото повече се покоряваме на Светия Дух, толкова по-силна става нашата вяра, нашата броня. Ако преставаме да се покоряваме на Светия Дух, то губим тази броня.
Нека израснем и станем хората на вяра чрез истината на Светия Дух. Когато слушаме думите на Светия Дух, нашата вяра израства, защото Бог каза както следва: "И тъй, вярването е от слушане, а слушането е от Христовото слово" (Римляни 10:17). Сатана ни напада, но ние сме защитени във вярата в тези думи на Господа. Дяволът не може да напада тези, които са въоръжени с щита на вярата в евангелието на водата и Духа. Праведните хора имат силата на вярата да победят сатана.
Затова нека живеем във вярата и се напълваме със Светия Дух. Животът в пълнота на Светия Дух е предано проповядване на евангелието на водата и Духа по целия свят. В това се състои животът в благодатта на Светия Дух.