Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-13] Делата и даровете на Светия Дух (Йоан 16:5-11)

Делата и даровете на Светия Дух
(Йоан 16:5-11)
"А сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш? Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден."
 
 
Какви са делата на Светия Дух?
Той свидетелства за света на греха, за праведността и за съда.

В Битие 1:2 е написано: "А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Духът се носеше над водата". Както виждаме в този фрагмент, Светият Дух не пребъдва в тези сърца, в които властват тъмнината и грехът, но живее само в хората, които вярват в чудесното евангелие. Мнозина пребъдват в тъмнина и празнота и затова губят пътя на живота под влиянието на фанатическите вярвания. Те искат да получат Светия Дух, но няма да могат да достигнат това благословение, защото имат грях в сърцето си.
Духът, получен в състояние на фанатически екстаз, не е истинският Свети Дух. Делата на сатана се вършат чрез беззаконие на фанатически вярващи; именно фанатици лесно попадат под влиянието му. Обаче Светият Дух е мъдър и чувствителен Бог и има някои планове относно нас. Той заедно с Бога Отца и с Неговия Син Исус Христос вземаше участие в създанието на този свят. А сега ние ще узнаем за делата на Светия Дух на земята.
 
 

Светият Дух осъжда грях

 
Какво е първото дело на Светия Дух? Той осъжда света на греха. Хората, осъдени от Него, са тези, които не вярват в забележителното евангелие на Исусовото кръщение от Йоан Кръстител и Неговата кръв, проляна на Кръста. Той осъжда всичките грешници и беззаконията на тези, които не вярват в благословеното евангелие на водата и Духа.
 
 

Светият Дух свидетелства за Божията праведност

 
Какво още извършва Светият Дух? Той свидетелства за Божията праведност, за Исус Христос и за Неговото дело на спасението на грешниците от греховете им. Йоан 16:10 казва: "За правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате". Трябва да знаем, че такава е Божията праведност според Библията. Праведността означава истината, според която Исус е взел върху Себе Си всичките грехове на света със Своето кръщение от Йоан, а всеки, който вярва в Него, ще стане праведен благодарение на Божията милост. Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител и е взел върху Себе Си всичките грехове на света, е пролял кръвта Си на Кръста, е се издигнал на Небето и е станал Спасител на всички грешници. Ето благодатното евангелие, което Господ ни е дал. Според Божията воля Исус е измил всичките грехове на света чрез водата и кръвта, и е станал Господ на нашия живот.
Светият Дух помага на хората да вярват в евангелието на кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, и помага по този начин да получат опрощението на греховете. Трябва да знаете, че делата на Бога в Троица се допълват. Светият Дух действа за разпространението на добра вест, подбуждайки хората да вярват в Божията Любов. Той също свидетелства, че евангелието на водата и Духа е наистина благословено и истинско.
 
 

Светият Дух свидетелства за света на съда

 
Какво е трето задание на Светия Дух? Той разрушава делата на сатана. Сатана нашепва на хората: "Вие можете да вярвате в Исус, но помнете, че християнството е само една от много религии". Сатана се опитва да пречи на хората да вярват в кръщението на Исус и в Неговата кръв, проляна на Кръста, за да не могат да получат опрощението на греховете, въпреки че вярват в Исус. Тъй като сатана се опитва да направи християнството обикновена религия, мнозина стават жертвите на лъжата му, че трябва да вярват в Исус само за да просто бъдат добри хора; в действителност основната цел на вярата в Него е да се новородим като праведните хора.
Трябва да имате истинската вяра, защото погрешна вяра няма да ви помогне да станете праведници, независимо от това как искрено вярвате в Исус. Ако вашата вяра е погрешна, то чрез неистина на сатана вие няма да можете ясно да видите и да познаете истинската вяра в Исус. Светият Дух става поръчител на спасението на тези, които са получили изкуплението чрез вярата в благословеното евангелие на водата и Духа. Вярванията на тези, които имат грях в сърцето си, са напразни.
Светият Дух свидетелства за истината на забележителното евангелие. Исус прие кръщението, за да измие всичките грехове на света, и беше разпънат, за да вземе върху Себе Си наказанието за нашите прегрешения. Светият Дух свидетелства за тази истина. Той съветва на всички хора на земята да получат опрощението на греховете чрез вярата в истинското евангелие. Нека помним, че Светият Дух осъжда тези, които не приемат в сърцето си чудесното евангелие.
 
 
Всичките трябва да имат благословената вяра
 
Какво е благословената вяра? Това е вярата, която води към получаването на Светия Дух чрез опрощението на греховете. Обаче ние можем да видим, че много християни по целия свят още не са отхвърлили греха от собствените сърца, независимо от това, че вече дълго време вярват в Исус. Колкото по-дълго те вярват в Исус, толкова по-големи грешници стават. Най-голям проблем е това, че спасението им възпрепятстват такива мисли и убеждения, че способност да говорят неизвестни езици и различни видения са свидетелството на присъствието на Светия Дух. Те нищо не знаят за Божия съд за греховете.
Много хора на земята не могат да различат делата на Светия Дух от изкушенията на сатана. Сатана води хора към объркване, тъмнината и духовен упадък чрез погрешни вярвания. Ето какво иска сатана, като въстава против Бога. Сатана довежда хора до различни предубеждения и предразсъдъци и ги прави своите роби. Сатана им внушава желание да преживяват свръхестествени явления, чудеса и видения, заставя да мислят, че тези чувства са по-ценни и по-важни от получаването на Светия Дух чрез вярата в благодатното евангелие.
Обаче Светият Дух позволява на хората да видят Божията воля чрез Неговото Слово. Благодарение на Светия Дух те знаят и вярват, че Бог създаде човека, обича и иска да го избави. Неговият замисъл беше за Исус Христос да спаси грешниците от наказанието за техните прегрешения чрез евангелието на водата и Духа и да ги призове към живота в Неговата любов и вярата.
В 1 Петрово 3:21 се казва: "Която в образа на кръщението и сега ви спасява". А още в 1 Петрово 1:23 се казва: "Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от не тленно чрез Божието слово, което живее и трае до века".
Светият Дух просвещава човека и отваря очите му за истината на греха, учи за праведността и съда, подбужда да вярва в тази истина. Светият Дух дава им възможност да познаят Божия съд и това, че те могат да се освободят от греховете чрез вярата в забележителното евангелие на кръщението и смъртта на Исус на Кръста. Светият Дух им дава знание за това, че Той пребъдва в сърцата им, когато те вярват в евангелието на водата и Духа.
Сега ние сме погледнали деянията на Светия Дух. Всички хора на света ще могат да се изпълнят със Светия Дух и да намерят Божията любов, когато ще получат опрощението на греховете чрез вярата в благословеното евангелие на водата и Духа, дадено ни от Исус за спасението.
 
 
Личността на Светия Дух
 
Светият Дух е Всемогъщият Бог. Присъщи Му са всичките основни характерни черти на личност, а именно интелект, емоции и воля. Благодарение на това, че на Светия Дух е присъщ интелект, Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини (1 Коринтяни 2:10) и сърцата на хората.
Тъй като Светият Дух има емоции, Той е доволен от тези, които вярват в Божието слово, а също е недоволен от неверниците. И така, праведниците могат да изпитат Божията любов чрез Светия Дух.
Светият Дух е наричан също "Утешителят". Това означава, че Той помага на праведниците в трудности и като отблъсква техните неприятели дава им победа. На Светия Дух, както и на нас, хора, са присъщи интелект, емоции и воля, и Той живее в тези, които вярват в благодатното евангелие на водата и Духа.
 
 
Делата на Светия Дух
 
Светият Дух помага на хора да осъзнаят истинността на опрощението на греховете и живее в сърцата на вярващите. Той свидетелства за това, че Исус е измил всичките грехове на човечество със Своето кръщение и с кръвта Си (1 Йоаново 5:6-8). Светият Дух също утешава Своите слуги и праведници в неприятност и ги укрепява, за да станат отново. Той Самият застъпва се за тях, когато те не знаят, за какво да се молят (Римляни 8:26). Той дава мир и покой на праведниците в Божията църква и ги води към благодатта на Неговото евангелие (Псалми 22). 
 
 
Делата на Светия Дух свързани с Библията
 
Светият Дух води праведници към истинското познание и вярата в истината, а също към проповядване на истината на други хора. "Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата" (2 Тимотей 3:16).
"Потърсете в книгата Господна та прочетете; Никое от тия не ще липсва Нито ще бъде без другарката си; Защото казва Господ: Моите уста заповядаха това; И самият Негов Дух ги събра" (Исая 34:16).
"И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля: защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух" (2 Петрово 1:20-21).
Светият Дух е дал на апостолите вдъхновение да запишат Неговото слово, за да можем днес да го четем. Той е запознал хората с евангелието на водата и Духа и ги вика да проповядват истината по целия свят. И така, въпреки че в живота си праведник се среща с множество трудности, той може да ги преодолее благодарение на силата на Светия Дух.
 
 
Даровете и плодовете на Светия Дух
 
Даровете на Светия Дух са особените възможности, които Той дава на праведници за проповядване на Неговото забележително евангелие между народи. Затова праведници посвещават себе си на Божиите дела благодарение на Господните дарове, и Светият Дух им помага да прославят Господа. "А на всеки се дава проявлението на Духа за обща полза" (1 Коринтяни 12:7).
Целта на даровете на Светия Дух беше да се усъвършенстват светиите с вярата и да им помогнат да изпълнят своята мисия (Ефесяни 4:11-12). Светият Дух дава на Божиите слуги и свети праведници особени дарове, които им помагат да разпространяват евангелието. Божията църква е общността на праведниците, на осветените в Христа Исуса (1 Коринтяни 1:2).
Всеки християнин, който е получил Светия Дух, трябва да действа според своето положение и задължения, тъй като Исус Христос е главата на църквата. Светият Дух дава на праведниците духовната възприемчивост и особените способности, за да могат да работят в полза на Божието Царство. Той прави всичко, за да покаже на хора славата на евангелието, което Бог им дава. Светият Дух ни наставлява с думите: "И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава" (1 Коринтяни 10:31).
 
 
Различните видове дарове на Духа
 
Съществуват 12 различни вида дарове на Светия Дух. Ние узнаваме от Библията, че тези дарове присъстват в различни форми в разни хора. Ние виждаме дълъг списък на даровете в Римляни 12:6-8, 1 Коринтяни 12:8-10, и Ефесяни 4:11. Ето деветте дара на Духа, за които е написано в 1 Коринтяни 12 глава:
1) Слово на знание: Това ни дава духовното вдъхновение за разбиране на евангелието на водата и Духа и възможността да проповядваме благословеното евангелие.
2) Слово на мъдрост: Това е способността чрез Божието слово на Писанието да решаваме многочислените проблеми, които се случват в живота на праведника.
3) Вярата: Светият Дух дава на праведници твърда вяра и увереност, за да могат да вършат чудесата, като спасяват човешките души от властта на грехове и коварството на сатана. Праведници могат със силата на вярата да изпросят от Бога за своите ближни опрощението на греховете и изцелението на духовните болести.
4) Изцеление: Светият Дух дарява на праведници способността да изцеряват хора чрез вярата им в Божието слово.
5) Чудодействие: Това е удивителен дар, който помага на светиите да изпълняват Божията воля благодарение на вярата в Неговото слово. Чудо е нещо, което се случва свръхестествено благодарение на вярата и превъзхожда човешките знания на природен закон.
6) Пророчество: В наше време само тези, които вярват и изпълняват Божието слово, могат да пророкуват според истината на Библията. Думите на някои вярващи, които не се базират на учението на Писанието, не могат да бъдат истинското пророчество. Божиите слуги, които са се напълнили със Светия Дух, проповядват Божието слово и по този начин наставляват и убеждават други да извършват Божията воля чрез църквата, която е Господното тяло. Светият Дух е изпратил дара на пророкуване на Божите слуги и светии. 
7) Различаване на духовете: Това е способността да различаваме дали човек е очистен от греховете. Ако ние няма да имаме такава способност, то сатана непременно ще ни отклони от правия път. Тъй като този свят пребъдва под контрол на дявола, ние можем да получим дара на различаване на духове само чрез вярата в благословеното евангелие на водата и Духа, което Господ ни е подарил. Само по този начин ние можем да преодолеем препятствията, неистината и злото на този свят. Праведникът получава дара на Светия Дух чрез вярата в благословеното евангелие и може да различи дали човек има грях в сърцето си или не.
8) Разни езици: Ето какво Библията ни казва за способността да говорим различни езици: "Обаче, в църквата предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на непознат език" (1 Коринтяни 14:19). Всички хора трябва да знаят, че по-важно е да разбират словото на Божията истина отколкото да говорят неизвестни езици, които те сами не могат да разберат. Затова за праведниците по-добре е да се въздържат от такива неща.
9) Тълкуване на езици: Този дар беше даден на учениците, за да им помогне да проповядват добра вест във времена на ранната църква. В наше време Светият Дух разпространява евангелието чрез служението на превеждане и интерпретация на посланията на различни езици. Няма никоя нужда от преводач, ако човек, който проповядва евангелието, може да говори чуждестранни езици. Обаче когато ние се срещаме с езикова бариера, Господ винаги ни изпраща преводач, за да изпълваме Неговата воля. Господ не работя в безпорядък или екстаз. Светият Дух действа чрез благословеното евангелие и вика светиите да превеждат евангелието на различни езици.
 
 
Какви са плодовете на Светия Дух?
 
Ето какво Библията ни казва за плодовете на Светия Дух: "А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон" (Галатяни 5:22-23)
1) Любов: Истинската любов за праведника е спасението на всичките грешници от техните прегрешения посредством проповядване на благодатното евангелие на водата и Духа. Тъй като праведници са приели в сърцата си забележителното евангелие, което е истинската любов на Исус, то те наистина проповядват евангелието за истинската Божия любов и имат истинна любов към другите души. 
2) Радост: Това е неописуемо величествено щастие, което шурти от дълбочината на сърцата ни, когато се новородим. Праведникът, който е получил опрощението на греховете, намира радост в сърцето си (Филипяни 4:4). Тъй като радост пребъдва в сърцата на праведниците, те дават своята радост на други хора. 
3) Мир: Това е покой в сърцето на праведника, който е получил опрощението на греховете чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Светият Дух вика праведници да проповядват благословеното евангелие на мира. Хората, които са приели това забележително евангелие на мира, са способни да насочват други към пътя на опрощението на греховете и имат силна вяра и сигурност в истинността на дара на спасението. Праведниците, които възстановяват мир между Бога и човечеството, ще се нарекат Божии чада (Матей 5:9); те учат други за истинския път към опрощението на греховете (Притчи 12:20). Светият Дух вдъхновява праведниците да водят праведен начин на живота и да благославят други хора с мир чрез разпространяване на забележителното евангелие.
4) Дълготърпение: Плодовете на дълготърпение са в сърцата на праведниците, които са се освободили от греховете чрез вярата в истинското евангелие. Ние можем да получим дълготърпението чрез дълготрайно пребъдване в Светия Дух. Праведници наистина имат търпеливи и смирени сърца.
5) Благост: Бог е благ към нас, въпреки че ние сме пълни с грях; Той ни е освободил от греховете чрез кръщението на Исус Христос и Неговата кръв, проляна на Кръста. Можем да обичаме хората и да бъдем милосърдни към тях, защото Исус е благ и милосърден към нас, Той е измил всичките ни грехове и ни е подарил Своята милост, защото ние сме повярвали в Него. Сърцето на праведника е пълно с благостта и плодовете на забележителното евангелие.
6) Милосърдие: Милосърдие тук има значението "целомъдрие". Сърцето на праведника е пълно с милосърдие и вярата в Господа.
7) Вярата: Нашето сърце е пълно с забележителен плод на Светия Дух – на вярата в Бога. Вярата на праведника води началото си от предаността на Исус.
8) Кротост: Това е способност съвършено да разбираме други и със сърдечност и нежност да помним за тях. Сърцето на праведника обича неприятелите му и се моли за спасението им.
9) Себеобуздание: Това е способност да контролираме себе си, да отбягваме разпуснат живот, да живеем със себеобуздание и сдържаност.
 
 
Присъствието на Светия Дух
 
Какъв е резултат на присъствието на Светия Дух? Благодарение на благословението на Светия Дух светиите могат да се присъединят към Божията църква и да живеят като учениците на Исус Христос. 
Светият Дух дава на праведниците възможност да станат оръдия на праведността и да се посветят на изпълнението на Божията воля. Волята на праведниците пребъдва под контрол на Божията воля, и те с радост посвещават на Господа всичките си таланти и имущество. Светият Дух подбужда праведници да живеят за победа над всичките прегрешения на света чрез вярата, радост, увереност и отхвърляне на духовна бедност, неуспех и чувство на недоволство (Римляни 7).
"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята" (Деяния 1:8). Пълнотата на Светия Дух подбужда праведници да проповядват евангелието.
Господ подари силна вяра на тези, в когото пребъдва Светият Дух. Бог е позволил на тези, чиито грехове са били опростени чрез вярата в благодатното евангелие на Исус, да станат Негови деца (Йоан 1:12). Праведниците, които чрез вярата са получили благодатта на Божията синовност, проповядват забележителното евангелие на света.
Праведниците са способни да се противят на сатана със силата на евангелието на опрощението на греховете. Те също имат власт да изцеляват духовни болести (Марко 16:18), да настъпват на силата на сатана (Лука 10:19) и да влизат в Небесното Царство (Откровение 22:14). Благодарение на вярата в Божието слово и в Неговото обещание праведниците получават от Господа силата, по-голяма от тази, която имат царе на този свят (2 Коринтяни 6:17-18).
Светият Дух призовава праведници да се отърват от светска похот, а също ги вика да проповядват истинското евангелие (Галатяни 5:6).
Светият Дух вдъхновява праведниците да четат и да вярват в благословеното евангелие и да го проповядват на други хора (1 Тимотей 4:13).
Светият Дух всеки ден събира праведници в Божията църква (Евреи 10:25).
Светият Дух призовава праведниците да признават своите грехове (1 Йоаново 1:9), за да могат сърцата им да излъчват светлината на истината (Ефесяни 5:13).
Светият Дух води праведниците по истинския път в живота им (Псалми 24).
Светият Дух заповядва на праведниците да не губят Духа (1 Солунци 5:19).
Светият Дух извършва велики дела чрез благодатното евангелие (Марко 16:17-18).
Светият Дух води праведниците към апостолския живот, като ги присъединява към Божията църква, помага да живеят духовния живот, като се напълняват със Светия Дух и проповядват забележителното евангелие. Ето какви дела Светият Дух извършва чрез благословеното евангелие (1 Петрово 2:9).
Той и в наше време действа в сърцата на светиите. Алилуя!