Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-14] Какво е истинското покаяние, което ни позволява да получим Светия Дух? (Деяния 2:38)

Какво е истинското покаяние, което ни позволява да получим Светия Дух?
(Деяния 2:38)
“А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.”
 
 
Какво е истинското покаяние, което ни позволява да получим Светия Дух?
Да се върнем към прекрасното евангелие на водата и Духа и да вярваме в Исусовото кръщение и смъртта на Кръста.

В Деяния 2 глава е написано, че проповедта на Петър дълбоко развълнува хората и ги подбуди да се разкаят за греховете. Сърцата им се късаха от яд и те казаха на Петър и на другите апостоли: “Какво да сторим?”. Тогава Петър им отговори: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух” (Деяния 2:38).
Проповедта на Петър понятно ни учи, че вярата в благословеното евангелие на водата и Духа е необходима за получаването на Светия Дух. Той също ни показва, какво трябва да бъде истинското и вярно покаяние. Трябва да знаем, че ще можем да получим Светия Дух заедно с опростението на грехове, ако по-внимателно четем Библията и вярваме в чудесното евангелие на водата и Духа.
Преди всичко за получаването на Светия Дух трябва да вярваме в библейското покаяние. Обаче трябва да бъдем много внимателни, за да не отъждествяваме покаянието и съжаление. Покаянието тук означава вярата в Исус Христос. Чрез думите на Библията разбираме, че по това време хора вече се разкаяха за това, че бяха разпнали Христос. Те чувстваха дълбоко съжаление, когато питаха Петър, какво трябва да правят, и признаха своите грехове още преди Петър ги призоваваше към покаяние. Затова ние можем също да дойдем до заключение, че покаянието, за което Петър учеше, е не просто съжаление или признаване на греховете, но приемането на Исус Христос като Спасител в сърцето си и вярата в благословеното евангелие, което Той ни даде. В това се състои истинското значение и същността на покаянието.
Любовта на Исус Христос дойде при нас, преди в сърцата ни да възникне съжаление поради греховете. Това означава, че Исус взе върху Себе Си всичките ни грехове, когато бе кръстен в река Йордан, умря на Кръста и възкръсна от мъртвите. И така Той ни е очистил от всичките грехове и беззакония.
Истинското покаяние е вярата в тази истина. Мислите ли вие, че нашите грехове ще изчезнат завинаги само понеже ние просто се разкаем за тях и поискаме опрощението? Не, това не е истинското покаяние. Истинското покаяние е изкуплението и опрощението на греховете чрез вярата в забележителното евангелие на кръщението и кръвта на Исус. Библията ни казва, че ние трябва да получим опрощението на греховете чрез покаянието. Трябва да имаме твърда вяра в евангелието на кръщението и кръвта на Исус, за да получим пълното опрощение на греховете. 
Петър кръщаваше тези, които вярваха в Исус, “в името на Исус Христос”. Исус е бил кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на човечество. Неговото кръщение и смъртта на Кръста са станали основата на забележителното евангелие, което помага на вярващите да получат Светия Дух (Матей 3:15-17). Човечество може да бъде осветено чрез вярата в кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Ето защо тези, които са получили опрощението на греховете чрез вярата в евангелието, наистина са получили Светия Дух.
 
 

Може ли молитва да даде присъствието на Светия Дух?

 
Човек не може самостоятелно да получи опрощението на греховете и дара на Светия Дух посредством ревностни и дълги молитви. За да получим Светия Дух, е необходимо да вярваме в чудесното евангелие, което се осъществи чрез кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Светия Дух Божий могат да получат само тези, чиито грехове са напълно измити.
Вярата в евангелието е признаване на Исус Христос за своя истински Спасител. В Деяния е написано както следва: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух” (Деяния 2:38). Апостол Павел каза, че Светият Дух е даден само на тези, чиито грехове са опростени чрез вярата и истинското покаяние. Опрощението на греховете и присъствието на Светия Дух са неразривно свързани.
Библията ни призовава: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си” (Деяния 2:38-39).
Ние можем да се изпълним със Светия Дух само при условие, че сърцата ни са осветени и очистени от грях. Ето защо трябва да вярваме в евангелието, подарено ни от Исус. Ние трябва да станем праведници, като получим опрощението на греховете чрез вярата в благословеното евангелие, което ни учи, че всичките грехове на света са били измити в момента, когато Исус прие кръщението. Само по този начин ние ще можем да получим Светия Дух, такава е Божията воля за нас относно получаването на Светия Дух. “Понеже това е Божията воля—вашето освещение” (1 Солунци 4:3). 
Истинското опрощение става възможно не чрез човешки усилия, жертвоприношения или вродена доброта, но само чрез вярата в забележителното евангелие, което Бог, Света Троица, е изпълнил чрез Йоан Кръстител. Триединен Бог дарява Светия Дух на тези, които са получили опрощението чрез вярата в благодатното евангелие.
Хората бяха ужилени в сърцата си, когато чуха думите на Петър в Деня на Петдесетница. Те извикаха: “Какво да сторим?” (Деяния 2:37). Тези думи свидетелстват за това, че те измениха своите убеждения и повярваха в Исус като свой Спасител. Те също се спасиха от греховете чрез вярата в истинското покаяние, което Петър проповядваше. Всичките хора ще получат опрощението на греховете за вярата им в чудесното евангелие на кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста.
Целта на кръщението на Исус беше да възложим върху Него грехове на света. Вярата в тази истина е основното условие за получаването на Светия Дух. Бог дарява Светия Дух на тези, които вярват в евангелието на истината, основано върху кръщението на Исус. “И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Духът, че слиза като гълъб и се спускаше на Него” (Матей 3:16). Получаването на Светия Дух в Деня на Петдесетница е свързано с вярата на апостолите в благословеното евангелие, тоест в кръщението на Исус, Неговата смърт на Кръста и възкресението.
В Деяния е написано, че хора се кръщаваха в името на Христос и получаваха дара на Светия Дух. Трябва да вярваме, че получаването на Светия Дух е особен подарък от Господа. За да получим този дар, трябва да се очистим от всичките ни грехове посредством вярата в кръщението и смъртта на Исус на Кръста.
Деяния ни учи, че всичките хора, които чуха проповедта на Петър, когато той каза: “Избавете се от това извратено поколение!” (Деяния 2:40), приеха съвета му и се кръстиха. Ние още знаем от Библията, че във времената на ранната църква апостолите се напълваха със Светия Дух благодарение на вярата им в кръщението и кръвта на Исус Христос, проляна на Кръста. Ето основното условие за получаването на Светия Дух. Вярата в кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, е необходима на всеки, който иска да получи опрощението на греховете.
 
 

Вярата, която ни помага да намерим Светия Дух чрез истинското покаяние

 
Нека прочетем Деяния 3:19. “Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа”. Как трябва да разбираме покаянието? Нека отново помислим за това.
В Библията покаянието означава връщане към вярата в изкуплението. По това време хората постъпваха както искаха и се покланяха не на Бога, но на нещата, които Той създаде. Обаче по-късно те разбраха, че Исус Христос ги е избавил от всичките грехове чрез водата и кръвта и веднага се върнаха към вярата. Ето какво означава библейското покаяние. Истинското покаяние е връщане към благословеното евангелие на водата и Духа.
В какво се състои истинското покаяние, необходимо за получаването на Светия Дух? То се състои във вярата в кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. “За да дойдат освежителни времена от лицето на Господа”. Ако човек има такава вяра, то той получава опрощението на греховете и намира Светия Дух. Тъй като Исус освети всички грешници на света със Своето кръщение и кръвта на Кръста, трябва да вярваме в чудесното евангелие и да приемаме Господното изкупление, опрощението и Светия Дух. 
За да вярваме в Исус и да получим Светия Дух, трябва да възложим своите грехове върху Господа чрез вярата в Неговото кръщение и смъртта на Кръста. Трябва да вярваме, че Исус е измил всичките ни грехове и е умрял на Кръста, за да вземе върху Себе Си наказанието за тях. Ето истинската вяра и истинското покаяние, които ни помагат да получим Светия Дух.
Светият Дух слиза върху хората, чиито грехове са опростени. Защо Бог дава дара на Светия Дух само на тези, които имат изкуплението? Защото Светият Дух, като е праведен, иска да живее в тях и да ги признава за Свои деца. 
Светият Дух е Бог. Отец, Син и Свети Дух са единствен Бог. Господ съществува в три лица; всяко лице на Бога е равно на другите и означава единствения Бог за тези, които вярват в Исус. Бог Отец осъществи замисъла на нашето спасение от греховете; ето защо Неговият Син е дошъл на земята, е приел кръщението от Йоан Кръстител, за да измие всичките грехове на света, е умрял на Кръста, е възкръснал от мъртвите на третия ден и е се издигнал на Небето. Светият Дух ни води към вярата в чудесното евангелие чрез свидетелството за кръщението и кръвта на Исус, проляна за нас на Кръста.
Бог слага Своя печат на тези, които са получили спасението благодарение на Светия Дух. Той дарява Светия Дух на тези, които вярват в евангелието, тоест в това, че Исус взе върху Себе Си всичките грехове на света. Бог им дава Светия Дух, за да ги набележи като Свои деца. Светият Дух е основното свидетелство на спасението от греховете за всичките хора, които вярват в благословеното евангелие.
Тези, които са се напълнили със Светия Дух, са Господни деца. Те винаги чувстват възраждане вътре и имат твърда вяра в Божието слово, в кръщението и в кръвта на Исус, проляна на Кръста. Те са наистина щастливи. Тези, които по подходящия начин са се разкаяли, нямат грях в сърцето си и са изпълнени със Светия Дух.
Библията ни казва, че съществува покаянието, което принася опрощението на греховете. Вие ли сте приели в сърцето си такова покаяние? Ако се покаете и приемете истинската вяра, то също ще можете да получите благодатното евангелие. Аз ви съветвам да се разкаете за грехове и да получите Светия Дух. Вие ли сте готови да се разкаете и да вярвате в това чудесно евангелие, което е пътят към получаването на Светия Дух?