Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-15] Можете да получите Светия Дух и Неговото присъствие, само когато знаете истината (Йоан 8:31-36)

Можете да получите Светия Дух и Неговото присъствие, само когато знаете истината
(Йоан 8:31-36)
“Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.”
 
 
Какво трябва да правим, за да получим Светия Дух?
Ние трябва да вярваме в прекрасното евангелие на водата и Духа и да живеем според вярата.

Знаете ли, в какво се състои истината? Исус каза: “Аз съм истината” (Йоан 14:6). Ето защо да знаем Исус означава да знаем истината. Пребъдва ли във вас Светият Дух благодарение на вашата вяра в благословеното евангелие? Трябва да признаем, че кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста, са въплъщението на забележителното евангелие на водата и Духа.
Днес хора много често използват думите “новорождението”. Те ни наставляват: “Всички хора трябва да се родят отново. Политици трябва да се родят отново. Свещеници трябва да се родят отново”. Те употребяват тази фраза като синоним на думата “усъвършенстване”. Обаче новорождението означава не усъвършенстване на плътта, а получаването на дара на присъствието на Светия Дух чрез слушане и вярване в чудесното евангелие на водата и Духа.
 
 

Истината, която ни помага да се новородим?

 
Защо човек трябва да се новороди? Човек е несъвършен, затова той трябва да получи Светия Дух, за да се новороди като Божие дете. Ние се срещаме с много хора, които вярват в Исус, но не пребъдват в Духа. Никодим, за когото се разказва в Йоан 3 глава, беше водач на юдейството, който опитваше се да спазва даден от Бога Закон. Въпреки че той беше религиозен водач, нищо не знаеше за присъствието на Светия Дух.
Трябва да вярваме в благословеното евангелие на водата и Духа и да живеем за вярата, за да се изпълним със Светия Дух, защото можем да се изпълним с Него само като се върнем към вярата в словото на истината на забележителното евангелие на кръщението и кръвта на Исус. Исус каза: “Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?” (Йоан 3:12).
Чудесното евангелие на водата и Духа се състои в следното: нашият Господ се роди в този свят, на 30-годишна възраст прие кръщението от Йоан Кръстител, след три години умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и ни освободи от всичките грехове. Той е станал Спасител за тези, които вярват, че Господ е бил кръстен от Йоан Кръстител и е възкръснал от мъртвите. Той е подарил опрощението на греховете и присъствието на Светия Дух на тези, които вярват в това чудесно евангелие.
Тези, които все още имат грях в сърцето си, трябва да получат опрощението на прегрешенията чрез вярата в кръщението и кръвта на Исус. Човек не може да не съгрешава пред Господа, затова трябва да се спаси, като приеме в сърцето си Исус като Спасител. Бог е измил всичките грехове на света чрез удивителното евангелие на водата и Духа. Всичките грешници могат да се спасят, като слушат и вярват в евангелието на водата и Духа. Тези, които вярват в това забележително евангелие, имат благословението на присъствието на Светия Дух.
“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син” (Йоан 3:14). В Стария Завет е написано, че въпреки че Израелевият народ извършваше множество грехове, въпреки че го хапеха горителни змии в пустинята, а хората умираха в отчаяние, много от тях все пак останаха живи като погледнаха на медната змия на върлина.
Също така и ние трябва да пребъдваме в Светия Дух. Исус дава Светия Дух на тези, които вярват в благословеното евангелие. Сатана ни пречи да узнаем чудесното евангелие на водата и Духа и се опитва да не ни даде възможност да получим Духа на истината. Обаче благодарение на нашата вяра в евангелието на кръщението и кръвта на Исус Бог ни е благословил с опростението на греховете и дара на Светия Дух.
Вие също ще можете да се изпълните със Светия Дух, ако вярвате в това благодатно евангелие. Признавате ли пред Бога това евангелие като истината? Вярвате ли, че можете да получите Светия Дух чрез вярата в истинското евангелие?
Господ е казал, че трябва да познаем истината, която ще ни спаси от всичките грехове. “И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни!” (Йоан 8:32) Знаете ли истината на забележителното евангелие, което ни спасява и благославя, дарявайки ни Светия Дух? Като приемете благословеното евангелие, вие непременно ще получите Светия Дух.