Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-18. Какво получаваме, когато вярваме в Исус?

① Получаваме опрощението на всичките си грехове и ставаме праведни (Римляни 8:1-2).
② Получаваме Неговия Дух и вечен живот (Деяния 2:38, 1 Йоаново 5:11-12).
③ Получаваме правото да станем Божии деца (Йоан 1:12).
④ Получаваме привилегията да влезем в Божието Царство, Небесното Царство (Откровение гл. 21-22).
⑤ Получаваме всички Божии благословения (Ефесяни 1:3-23).