Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-25. Не мислите ли, че разбирането на Исусовото кръщение като задължително за спасението ще обезсили Неговата смърт на Кръста в евангелието?

Исусовото кръщение и Неговата смърт на Кръста са еднакво важни за нашето спасение. Не можем да кажем, че едното е по-важно от другото. Проблемът обаче е, че повечето християни днес познават само кръвта на Исус на Кръста. Те вярват, че са били опростени, защото Той е умрял на Кръста, но не само с Кръста Исус е отнел греховете на света. Тъй като Той е бил кръстен от Йоан Кръстител и е носил всичките грехове на света на гърба Си, смъртта Му на Кръста е можела фактически да бъде присъдата за всичките ни грехове.
Да се вярва само в Кръста без Исусовото кръщение е точно като да се принася жертва на Господа, без да се положат ръце върху нея. Онези, които принасяли такива жертви, не можели да бъдат изкупени за греховете си, защото това жертвоприношение било беззаконие, което Господ Бог не можел да приеме. Господ повика Мойсей и му говори от шатъра за срещане, като казва: „Ако приносът му за всеизгаряне е от чердата, нека принесе мъжко без недостатък; да го принесе пред входа на шатъра за срещане, за да бъде прието от Господа. Да положи ръката си на главата на животното за всеизгаряне, и ще бъде прието за него, за да извърши умилостивение за него” (Левит 1:3-4).
Господ е справедлив и се придържа към закона. Той установи честната и справедлива жертвена система, за да измие греховете ни. Когато принасяме законна жертва, Господ приема жертвата, за да извърши умилостивение за нас. Без полагането на ръце никаква жертва не може да бъде приета от Бога. По същия начин, ако пропуснем Исусовото кръщение от нашата вяра в Него, не можем да получим опрощението на греховете с този вид вяра.
Една от най-често срещаните заблуди, в които вярват днешните християни, е, че те могат да се спасят само чрез изповядване на Исус като техен Спасител, защото Господ е любов. Разбира се, Библията казва: “И всеки, който призове името Господно, ще се спаси” (Деяния 2:21, Римляни 10:13), когато в същото време ни казва, че “Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата” (Матей 7:21).
За да признаем, че Исус е Спасител, ние трябва да познаваме закона на спасението, който Бог е установил. Ако можехме да се спасим просто като вярваме в името на Исус, нямаше да има никаква причина в Писанията да бъде написано за жертвената система на Стария Завет и за тези, които вършат беззаконие, в Матей 7:21.
Но невероятният и съвършен начин за спасението на Господа е ясно записан в Библията. Наистина, ние ясно виждаме от Левит, глави 3 и 4, че грешникът трябвало да положи ръцете си на главата на жертвата, за да предаде греховете си на главата й, а след това да заколи и да поръси с кръвта й, когато принесе жертви за грях и мир. Жертването на жертва без полагането на ръце или принасянето на жертва с недостатък е твърде беззаконно, за да се направи умилостивение.
Думите както на Стария, така и на Новия Завет имат еквиваленти една в друга (Исая 34:16). Исусовото кръщение в река Йордан е равно на полагането на ръце на грешниците върху главата на жертвата за грях в Стария Завет. Когато Исус бе кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан, Той каза: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право “ (Матей 3:15).
Тук “всяка праведност” означава “справедливост и честност.” Това означава, че е прилично за Исус да стане жертва за грях за човечеството чрез този метод. Също така бе прилично за Него да бъде кръстен от Йоан Кръстител под формата на полагането на ръце, за да отнеме всичките грехове на света по най-справедливия начин, според жертвената система, съставена от полагането на ръце и кръвта, която Бог установи в Стария Завет.
Вярата само в Кръста означава, че Неговата смърт няма нищо общо с нашите грехове, защото нашите грехове никога не биха могли да бъдат предадени на Него без Исусовото кръщение. Това води до считане на Христовата кръв за нечиста и неспособна да ги измие (Евреи 10:29).
Следователно, Неговата кръв действително би била ефективна да изличи греховете в сърцата на вярващите, само ако те вярват, че всичките им грехове са били възложени върху Него, когато Йоан Кръстител го кръсти чрез полагането на ръцете си. Така апостол Йоан свидетелства, че този, който вярва, че Исус е Божият Син, който дойде чрез водата и кръвта, побеждава света. Исус дойде с водата и кръвта, не само чрез водата или кръвта (1 Йоаново 5:4-6).
Исус Христос обясни на учениците си нещата, които се отнасят до Него във всичките Писания. Започвайки от Мойсей и от всичките пророци, Той показа, че жертвата за грях в Стария Завет е Той Самият. Давид каза в Псалми вместо на Него: “Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже” (Псалми 40:7, Евреи 10:7).
В резултат на това Неговото кръщение не обезсилва Кръста, но всъщност е съществената част от Господното евангелие, което допълва и изпълнява смисъла на Кръста. То също ни учи, че не можем да имаме изкупление без кръщението и скъпоценната кръв на Исус Христос. Това, което се има пред вид под спасението е придобиването на опрощението на греховете чрез вяра в Исусовото кръщение и Неговата кръв на Кръста и получаването на дара на Светия Дух (1 Йоаново 5:8, Деяния 2:38).