Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-26. Можете ли да ми обясните евангелието на водата и Духа?

Ако сме загубили игла някъде навън, вероятно ще я търсим там, където сме я загубили. Обаче звучи абсолютно абсурдно да се опитваме да я намерим в къщата просто защото е по-светло вътре. Намирам подобни абсурдни хора в днешните църкви. Макар да са лесно въвлечени в безкрайни библейски противоречия относно водното кръщение на вярващите, те никога не си задават този важен въпрос: “Защо Исус бе кръстен от Йоан Кръстител?” Поради такова поведение са се появили много деноминации и секти в днешната християнска общност.
За да сложим край на тези непрекъснати противоречия, трябва да излезем от хаотичното селище и да се върнем на мястото, където сме изгубили иглата си. Ако искрено искаме да намерим истината, трябва да се отървем от стереотипа, защото не можем да я намерим в селище на религията. Защо апостолите са поставяли толкова голямо внимание върху кръщението на Исус Христос? Тайната истина на евангелието на водата и Духа, която те са получили от Исус, беше проповядвана по целия свят.
Исус каза: “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство” (Йоан 3:5). Библията ни казва, че Исус е дошъл с водата и кръвта, за да ни спаси от всичките ни грехове (1 Йоаново 5:6). Значението на кръвта е Неговата смърт на Кръста. Тогава какво означава “водата”? Защо Йоан Кръстител кръсти Исус? Защо Той провъзгласи: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15) точно преди кръщението Му?
Искрено се надявам, че разбирате и вярвате в евангелието на водата и Духа, особено в Исусовото кръщение. Ето няколко кратки обяснения за евангелието на водата и Духа, което Той е дал на Своите ученици. Апостолите са поставяли най-голямо ударение върху Исусовото кръщение, когато са проповядвали евангелието. Апостол Павел казва: “Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията” (1 Коринтяни 15:3-4).
Какво означава “Христос умря за греховете ни според писанията”? Това означава, че Неговата смърт изкупи всичките ни грехове според метода, даден от Бога в Стария Завет. Той умря за нас според откровението и завета на Стария Завет. Евреи 10:1 казва: “Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини.” Нека погледнем типичната жертва в Левит 1:3-5. Грешникът трябвало да удовлетвори три условия на всеизгаряне за изкупление на греховете си.
1) Той донасял жертва без недостатък (Левит 1:3).
2) Той трябвало да постави ръцете си върху главата на приноса (Левит 1:4). Тук трябва да изясним Божия Закон: Полагането на ръце на главата на приноса бил Божият Закон, за да предаде греховете си върху него.
3) Той трябвало да го убие, за да изкупи греха си (Левит 1:5).
В Деня на Умилостивението Аарон полагал двете си ръце на главата на жив козел, изповядвал над него всичките беззакония и простъпки на израилтяните за всичките им грехове и ги предавал на главата на козела (Левит 16:21). По онова време Аарон беше представител на Израел, Единствено той поставял ръцете си върху главата на козела, но възлагал на него всичките целогодишни грехове на израелтяните (около 2-3 милиона). Жертвата на Стария Завет е сянка на бъдещите добрини. Исус принесе Себе Си по Божията воля, за да ни освети според Писанията.
Първо, Исус дойде в плът на човек, за да бъде Божия Агнец без недостатък. Той е единственият Божий Син и “отпечатък на Неговото същество” (Евреи 1:3). Така Той е подходящ като жертвата за грях за цялото човечество.
Второ, Йоан Кръстител кръсти Исус в Йордан, Кръщението се дава под формата на “полагането на ръце”, а Йоан Кръстител е потомък на Аарон и представител на цялото човечество. Когато Йоан постави ръцете си на главата на Исус Христос, всичките грехове на света бяха предадени на Него според закона, който Бог беше установил. Исус каза на Йоан да “остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” и той Го кръсти. Всичките ни грехове най-накрая са преминали върху Него. Още на следващия ден Йоан възкликна: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света” (Йоан 1:29).
Трето, Исус умря на Кръста за опрощението на всичките ни грехове, като каза: “Свърши се!” (Йоан 19:30) Той възкръсна от мъртвите, за да ни направи праведни пред Бога. Помнете, че приносът за грях бил принасян за опрощението на греховете. Грешникът трябвало да положи ръце на главата му, преди да го убие. Ако той забрави една-единствена стъпка, с други думи, ако пропусна да възложи ръцете си на главата на приноса, той не можеше да бъде изкупен поради това, че е извършил беззаконие. Ако някой християнин няма никаква представа какво означава Неговото кръщение, то такъв човек трябва да е имал грехове в сърцето си и не може да се спаси само чрез своята вяра.
Повечето християни знаят само половината от Неговото праведно служение. Апостол Йоан изяснява евангелието в първото си послание: “Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта” (1 Йоаново 5:6). Има много пасажи в Библията, които доказват колко важно е Неговото кръщение за завършването на Неговото праведно служение за нашето спасение. Всички християни трябва да се върнат към евангелието на водата и Духа.