Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-27. Кои стихове дават доказателства, че “апостолите са поставяли голямо ударение върху Исусовото кръщение”?

Преди всичко трябва да различим значението на нашето кръщение от значението на Исусовото кръщение. Не можем да се новородим само като приемем водно кръщение. Можем да се новородим само чрез вяра в Исус Христос. Ритуали като кръщение или обрязване не са задължителни условия за Божието спасение. Библията не определя водното кръщение на вярващите като задължително условие за тяхното спасение. По-скоро тя поставя голямо ударение върху кръщението, което Исус прие от Йоан Кръстител.
Всъщност, много библейски пасажи подкрепят това, че Исусовото кръщение е крайно необходимо и важно за нашето спасение. Първо, Неговото кръщение се провъзгласява като пролог към Неговото цялостно праведно служение във всяко от четирите Евангелия. Например, Евангелие според Марко започва евангелието на Исус Христос именно от Исусовото кръщение, а Йоан пише евангелието в хронологична последователност, като използва терминологията като “на следния ден” (1:29) и “на третия ден” (2:1) от деня, в който Исус бе кръстен.
Йоан Кръстител изявява Божието Слово на следния ден след Исусовото кръщение, като казва: “Ето Божият Агнец, Който носи греха на света” (Йоан 1:29). Този пасаж означава, че всичките грехове на света бяха предадени на Исус, когато Йоан Кръстител Го кръсти. И тогава Той умря на Кръста за умилостивението на нашите грехове, казвайки: “Свърши се!” (Йоан 19:30) и възкръсна от мъртвите на третия ден.
Апостол Павел също каза: “Христос умря за греховете ни според писанията” (1 Коринтяни 15:3). „Писанията” тук означава Стария Завет. Как можел един грешник да принесе жертва, за да бъде опростен в Стария Завет? Трябвало да възложи ръцете си на главата на жертвата за грях, преди да я убие. Ако пропуснал процеса на “полагане на ръце върху главата на приноса за грях”, той не би могъл да бъде опростен за това, че е принесъл незаконна жертва.
Апостол Павел казва: “Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?” (Римляни 6:3). Тогава как може да бъде възможно, че ние се кръстим в Исус? Да се кръстиш в Христос Исус е да вярваш в Неговото кръщение в Йордан, не само в нашите собствени водни кръщения. Когато вярваме във факта, че Йоан Кръстител предаде всичките ни грехове на Него, като положи ръце на главата на Исус, ние можем да се кръстим в Него.
“Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли” (Галатяни 3:27). Тези, които са предали всичките си грехове на Исус чрез Йоан Кръстител чрез вяра, са станали безгрешни Божии деца.
“В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло” (Колосяни 2:11). Начинът, по който можем да бъдем освободени от греха чрез събличане на плътското греховно тяло, е чрез духовно обрязване, извършено не от ръка (Римляни 2:29 казва “обрязване е това, което е на сърцето”), тоест да вярваме в Исусовото кръщение, което прекъсва греховете в сърцата ни, казва апостол Павел.
“Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа” (1 Петрово 3:21). Кръщението е преобраз, който ни спасява. Както вече знаем, хората са погинали в дните на Ной за това, че не са повярвали във водата, и дори днес все още са непокорни хора, които ще загинат, въпреки че могат да повярват в Исус, защото не вярват в Исусовото кръщение, което е водата.
Апостол Йоан разкри всичко за евангелието в първото си послание: “Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта” (1 Йоаново 5:6). Исус дойде при нас чрез кръщението Си и Кръста, за да ни спаси от всичките ни грехове. Йоан също така каза: “Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни” (1 Йоаново 5:8). Това ни казва, че Исусовото кръщение, Кръстът и Духът всички заедно съставляват едно съвършено спасение.
Исус каза на Никодим: „Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство” (Йоан 3:5). Ние сме новородени от водата и Духа. Вярата в Неговото кръщение във водата и Кръста е всичко, от което се нуждаете, за да бъдете изкупени и да получите Светия Дух като дар. Ето какво казва Библията за “новорождението.”
По този начин, апостол Петър каза: “Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух” (Деяния 2:38). За да получите опрощението на всичките грехове и дара на Светия Дух, трябва да имате неизменна вяра в Исусовото кръщение с цялото си сърце. Какво друго можем да кажем? Не отричайте истината, че толкова много пасажи подкрепят Неговото кръщение като задължително дело на Неговата праведност за нашето спасение. Християнството трябва да се върне към евангелието на водата и Духа.
“Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд” (Евреи 6:1-2). Тук можем да получим следа за намирането на оригиналното евангелие на ранната църква. Те са поучавали върху учението за кръщението, за полагането на ръце, за възкресението от мъртвите и за вечния съд за онези, които току-що са станали християни. Ние всички трябва да вярваме в ума си, че Исус е отнел всичките ни грехове чрез Своето кръщение и е умрял на Кръста, за да бъде съден за нашите грехове според праведния Божий Закон.