Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-28. Ето в какво аз вече вярвам и поучавам, ако просто не поставяте допълнително ударение върху често игнорираното кръщение на Исус. Какво тогава е толкова различно за евангелието на водата и Духа?

“Спасението” означава да получим опрощението на всичките грехове. Това също означава да се новородим. Когато грешник става праведен човек, като вярва в евангелието на живота, ние казваме: “Той е новороден от водата и Духа чрез спасението на Исус.” Светият Дух идва върху онези, които са били изкупени и новородени, и свидетелства, че те са Божии деца. Следователно това е все същото в крайна сметка: получаването на опрощението на греховете, получаването на Светия Дух, изкуплението, новорождението, ставането на Божие дете и ставането на праведник.
Исус каза: “Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене” (Йоан 14:6), което означава, че само чрез Исус, единствения Божий Син, можем да влезем в Божието царство, Затова трябва да знаем как Исус е измил всичките ни грехове и ни е направил Негови хора, които заслужават да влязат в Неговото царство.
Въпреки това, повечето християни все още мислят, че простото призоваване на Неговото име може да ги спаси. Те вярват в Исус, без никога да отварят Библията, без да знаят какво е направил, за да ни спаси от всичките ни грехове. Бог е Духът и е Светият, у когото няма изменение или промяна, но ние живеем грешен живот. Влизането в Господното царство е възможно само чрез Исус и ние можем да вярваме в Него чрез вярата в “закона на животворящия Дух в Христа Исуса” (Римляни 8:1-2).
Много хора дори не знаят какво е направил Исус за спасението; по-скоро, те сляпо вярват в Него напразно, казвайки: “Господи, Господи!” Те също така мислят, че са спасени, но все още имат грехове в сърцата си. Ако все още имате грях в сърцето си, въпреки вярата ви в Исус, от какво сте били спасени тогава? Ако някой пита: “Как Исус е измил греховете ни?”, голямата маса от хората отговарят: “Навярно ги е измил на Кръста.” “Разбира се. Кой може да бъде абсолютно свободен от греха на тази земя?”
Името на Исус означава “Спасителят, Който ще спаси людете Си от греховете им” (Матей 1:21). Ние вярваме в Исус, за да се спасим от греха.
Обаче, ако все още имаме грях в сърцата си, въпреки че вярваме в Исус, ние все още сме грешници, продадени в робство на греха, и ще бъдем съдени съответно. Апостол Павел казва: “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух” (Римляни 8:1). Така е сигурно, че човек, който все още има грях в сърцето си, още не е с Христос Исус. Защо те остават като грешник, който не е изкупен и отпаднал е от спасението, въпреки че все още вярват в Исус? Защото те вярват само в кръвта на Кръста, без да възлагат греховете си върху Него чрез Исусовото кръщение. Затова те все още имат грях в сърцата си, докато Исус е умрял на Кръста, независимо от греховете им.
Съществува значителна разлика между християните, които вярват в Исусовото кръщение и тези, които не вярват в него; някои имат изкупление и стават праведни, като имат вяра в Исусовото кръщение, докато другите все още остават грешници без вяра в него. Светият Дух не дохожда до грешника. Той идва само при праведните, които са се новородили от водата и Духа.
Така апостол Павел казва: “Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?” (Римляни 6:3) Много хора вярват, че Исус е отнел нашите грехове на Кръста, но ние никога не можем да признаем, че имаме безгрешни сърца, ако не вярваме в Исусовото кръщение. Ако го направим, ние лъжем на Бога и вървим против собствената си съвест.
Ние със сигурност все още имаме грях в сърцата си, ако не сме възложили всичките си грехове на Исус, като вярваме в Неговото кръщение. Тези, които не вярват в евангелието на Исусовото кръщение и на Кръста, са склонни да попаднат в законничество и да бъдат големи грешници. Следователно, каквото и да правят, молят се в дълбоките планини или се молят за прошка по време на молитвени събрания, те все още намират грехове в сърцата си.
Исус каза: “Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:21-23)
За кого се отнася изразът “вие, които вършите беззаконие”? Отнася се за онези, които не са получили съвършеното изкупление в сърцата си, защото са повярвали само в Кръста. Това е произволна вяра, която не е от Бога. Вършим беззаконие, ако не вярваме във факта, че Исус ни е спасил чрез Своето кръщение и Кръста. Не можем да кажем, че имаме правилната вяра, преди да знаем и вярваме както в Исусовото кръщение, така и в Кръста.
Исус каза, че ако хората искат да се новородят, то е възможно само чрез водата и Духа. Точно както хората са можели да се избавят от водите на потопа само в Ноевия ковчег, вие можете да получите опрощението на всичките си грехове и да живеете истински живот на вярващи, само ако вярвате в евангелието на водата и Духа. Без евангелието на водата и Духа не можете нито да получите опрощението на греховете, нито да станете Божии деца.