Search

Κηρύγματα

Θέμα 8: Το Άγιο Πνεύμα

[8-18] Η αλήθεια που οδηγεί τους πιστούς στην ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος (Ιησούς του Ναυή 4:23)

Η αλήθεια που οδηγεί τους πιστούς στην ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος
(Ιησούς του Ναυή 4:23)
«Διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα νερά του Ιορδάνου έμπροσθέν σας, εωσού διέβητε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την Ερυθράν θάλασσαν, την οποίαν απεξήρανεν έμπροσθεν ημών, εωσού διέβημεν.»
 
 
Τι μάς διδάσκει το γεγονός του Ποταμού Ιορδάνη;
Μας διδάσκει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε εξαλείψει εντελώς από την ανθρωπότητα τον θάνατο που προκαλείται από την αμαρτία και την επακόλουθη κρίση.

Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για το όμορφο ευαγγέλιο της αλήθειας, που μας κάνει να λάβουμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Μετά τον θάνατο του Μωυσή, ο Θεός διόρισε τον Ιησού του Ναυή ως ηγέτη του Ισραήλ. Ο Μωυσής ήταν ο αντιπρόσωπος του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Αν ο Μωυσής είχε διασχίσει τον Ποταμό Ιορδάνη με τον λαό του Ισραήλ και είχε φθάσει στη Χαναάν, δε θα ήταν απαραίτητο για τον Ιησού του Ναυή να γίνει ο ηγέτης του λαού. Ωστόσο, ο Θεός έκανε τον Μωυσή να φτάσει ως την περιοχή ακριβώς μπροστά από τη γη Χαναάν αλλά του εμπόδισε την είσοδο. 
 
 

Ο Κύριος μας έδωσε τον Μωυσή και τον Ιησού του Ναυή 

 
Ο Μωυσής, ο αντιπρόσωπος του νόμου στην Παλαιά Διαθήκη, δε θα μπορούσε να φέρει τον λαό Ισραήλ στη Χαναάν. Αν το είχε κάνει ενόσω οδηγούνταν από τον νόμο, αυτό θα ήταν ενάντια στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Κανείς δε μπορεί να είναι απαλλαγμένος από τις αμαρτίες του ενώπιον του νόμου του Θεού, επειδή κανείς δε μπορεί να τηρήσει τον νόμο. Επειδή ο νόμος είναι μόνο για τη γνώση της αμαρτίας (Ρωμ. 3:20). 
Ο λόγος για τον οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο τον νόμο, είναι για να έχει γνώση της αμαρτίας, να κάνει τον νόμο δάσκαλό του, και να οδηγηθεί στον Χριστό ώστε να μπορεί να δικαιωθεί με την πίστη (Γαλ. 3:24). Καθώς ο νόμος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν οδηγό στην εύρεση του Ιησού, οι άνθρωποι χρειάζονταν τον Ιησού και γι’ αυτό, ο Ιησούς έπρεπε να έρθει σ’ αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός κατεύθυνε τον Ιησού του Ναυή να διατάξει τον λαό Ισραήλ να διασχίσει τον Ποταμό Ιορδάνη και να μπει στη γη Χαναάν. 
Ύστερα από τον θάνατο του Μωυσή, ο Θεός τους οδήγησε να μπουν στη γη Χαναάν με τον νέο ηγέτη τους, τον Ιησού του Ναυή. Ο Ιησούς του Ναυή διέταξε τους αρχηγούς του λαού, λέγοντας, «Περάσατε διά μέσου του στρατοπέδου και προστάξατε τον λαόν, λέγοντες, Ετοιμάσατε εις εαυτούς εφόδια· διότι μετά τρεις ημέρας θέλετε διαβή τον Ιορδάνην τούτον, διά να εισέλθητε να κληρονομήσητε την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς διά να κληρονομήσητε αυτήν» (Ιησούς του Ναυή 1:11).
Ο Θεός διέταξε τον Ιησού του Ναυή να μπει στη γη Χαναάν όταν αυτό είχε αποδειχθεί αδύνατο μέσω του Μωυσή. Ο Θεός διέταξε τον Ιησού του Ναυή, λέγοντας, «Συ λοιπόν πρόσταξον τους ιερείς τους βαστάζοντας την κιβωτόν της διαθήκης, λέγων, όταν φθάσητε εις το χείλος του ύδατος του Ιορδάνου, θέλετε σταθή εν τω Ιορδάνη. Και είπεν ο Ιησούς προς τους υιούς Ισραήλ, Προσέλθετε ενταύθα και ακούσατε τους λόγους Κυρίου του Θεού σας. Και είπεν ο Ιησούς, Εκ τούτου θέλετε γνωρίσει, ότι ο Θεός ο ζων είναι εν τω μέσω υμών, και ότι κατά κράτος θέλει εξολοθρεύσει απ’ έμπροσθέν σας τους Χαναναίους και τους Χετταίους και τους Ευαίους και τους Φερεζαίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμορραίους και τους Ιεβουσαίους» (Ιησούς του Ναυή 3:8-10). 
Μετά τον θάνατο του Μωυσή, ο Θεός διόρισε ηγέτη του Ισραήλ τον Ιησού του Ναυή, και τον διέταξε να μπει στη γη Χαναάν με τον λαό του Ισραήλ. Το όνομα Ιησούς σημαίνει «Σωτήρας», και είναι συνώνυμο με το όνομα «Ωσηέ». Ο δούλος του Θεού, ο Ιησούς του Ναυή, διέταξε τους ιερείς να σηκώσουν την Κιβωτό της Διαθήκης και να διασχίσουν τον Ποταμό Ιορδάνη οδηγώντας τον λαό. Όταν οι ιερείς που σήκωναν την Κιβωτό βύθισαν τα πόδια τους στο νερό (επειδή ο Ιορδάνης ξεχειλίζει τις όχθες του στη διάρκεια του θερισμού), τα νερά που έρχονταν από το επάνω μέρος σταμάτησαν και υψώθηκαν μακριά μέχρι την Αδάμ, την πόλη που είναι πλάι στην Ζαρετάν. Έτσι, τα νερά που πήγαιναν κάτω στη Θάλασσα Αραβά, τη Νεκρά Θάλασσα, κόπηκαν και οι άνθρωποι μπόρεσαν να περάσουν απέναντι από την Ιεριχώ (Ιησούς του Ναυή 3:15-16). 
Μέσω αυτού του γεγονότος ο Θεός μας διδάσκει ότι είχε εξαλείψει εντελώς από την ανθρωπότητα τον θάνατο που προκλήθηκε από την αμαρτία και την επακόλουθη κρίση. Με άλλα λόγια ο Ιησούς Χριστός ο Σωτήρας μας, αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και σταυρώθηκε. Μ’ αυτό τον τρόπο έσωσε την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες της, οδηγώντας τους στη γη Χαναάν που αντιπροσωπεύει την Βασιλεία των Ουρανών. 
 
 

Ο Ποταμός Ιορδάνης είναι ο τόπος όπου καθαρίστηκε η ανθρωπότητα

 
Τα ιστορικά γεγονότα που περιβάλλουν το πέρασμα του Ποταμού Ιορδάνη, όπως καταγράφονται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ήταν παρά πολύ σημαντικά γεγονότα, που επρόκειτο να οδηγήσουν στην τελική σωτηρία από τις κατάρες και τις κρίσεις που προκύπτουν από τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. 
Ο Ποταμός Ιορδάνης αναφερόταν ως ο ποταμός του θανάτου και το τέρμα του είναι η Νεκρά Θάλασσα. Η λέξη Ιορδάνης σημαίνει «ποταμός που ρέει μόνο προς τα κάτω, προς τον θάνατο» ή «βυθίζομαι, καλύπτομαι, ρίχνω κάτω, πέφτω έξω». Αυτό δείχνει καθαρά την ιστορία των αμαρτιών της ανθρωπότητας. Σ’ αυτόν τον ποταμό, μέσω του βαπτίσματός Του, ο Ιησούς δέχτηκε όλη τη ροή των αμαρτιών που δε μπορούσε να παύσει από κανένα άνθρωπο, και αργότερα πέθανε στον Σταυρό, και με αυτόν τον τρόπο αποδέχτηκε την κρίση στη θέση της ανθρωπότητας γι’ αυτές τις αμαρτίες. 
Προς τα πού κατευθυνόμασταν εμείς, οι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας; Εφόσον όλα τα πλάσματα γεννιούνται με αμαρτία, διαπράττουν αμαρτίες και, ως αμοιβή εκείνων των αμαρτιών, κατευθύνονται προς τον θάνατο. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, όλα τα πλάσματα κατευθύνονται προς την καταστροφή από τη γέννησή τους. Ακόμα κι αν προσπαθούν σκληρά να ελέγξουν την αμαρτωλή τους φύση, δε μπορούν και γι’ αυτό κινούνται προς μια τελική κρίση για τις αμαρτίες τους. 
Αλλά ο Θεός διέκοψε τη ροή της αμαρτίας και της κρίσης. Ο Θεός οδήγησε τον Ιησού του Ναυή να φέρει τον λαό Ισραήλ στη γη Χαναάν με το πέρασμα του Ποταμού Ιορδάνη. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για τον Ιησού του Ναυή. Αυτή η ιστορία υπονοεί ότι για να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, πρέπει να πληρώσουμε τις ποινές των αμαρτιών, που είναι θάνατος, και ότι μέσω αυτής της τιμής καθαριζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας και μπαίνουμε στον Ουρανό. 
Στην Παλαιά Διαθήκη η ροή του ποταμού σταμάτησε και αυτός μετατράπηκε σε στεγνή γη όταν οι ιερείς που σήκωναν την Κιβωτό της Διαθήκης βύθισαν τα πόδια τους στο νερό. Αυτό επέτρεψε στο λαό Ισραήλ να διασχίσει τον ποταμό. Αυτό ήταν η άφεση των αμαρτιών που δόθηκε μόνο σε όσους πίστεψαν στο όμορφο ευαγγέλιο. Ήταν το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος που πλήρωσε την ποινή της αμαρτίας για την ανθρωπότητα, και εμείς λάβαμε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος πιστεύοντας σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
 
 

Ο Στρατηγός Νεεμάν 

 
Ο Νεεμάν, που εμφανίζεται στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου Β΄ Βασιλέων, ήταν μεγάλος και αξιότιμος διοικητής του στρατού της Συρίας, που είχε σώσει τη χώρα του από τους εχθρούς της. Ήταν επίσης λεπρός, προορισμένος να χάσει τα πάντα λόγω της κατάρας. Αλλά άκουσε αργότερα τα καλά νέα, ότι θα μπορούσε να σωθεί από αυτή την πληγή. Του είπαν ότι θα μπορούσε να θεραπευτεί αν πήγαινε να δει έναν δούλο του Θεού που ζούσε στο Ισραήλ. Μια μικρή δούλη έδωσε αυτές τις ειδήσεις. Αυτή είπε, «Είθε να ήτο ο κύριός μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρεία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού» (Β΄ Βασ. 5:3). 
Εκείνος πίστεψε αυτές τις ειδήσεις και πήγε στο Ισραήλ. Όταν έφθασε μπροστά από το σπίτι του Ελισσαιέ, ο Ελισσαιέ του έστειλε έναν αγγελιαφόρο, λέγοντας, «Ύπαγε και λούσθητι επτάκις εν τω Ιορδάνη, και θέλει επανέλθει η σαρξ σου εις σε, και θέλεις καθαρισθή» (Β΄ Βασ. 5:10). Περιμένοντας μια θαυματουργική θεραπεία, ο Νεεμάν εξαγριώθηκε και αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του. Ωστόσο, χάρη στην έντονη παράκληση των δούλων του, υπάκουσε στον Ελισσαιέ και πήγε και βύθισε ολόκληρο το σώμα του επτά φορές στον Ιορδάνη. Τότε η σάρκα του αποκαταστάθηκε και έγινε ξανά όπως το δέρμα ενός μικρού παιδιού. 
Με τον ίδιο τρόπο μάθαμε πως για να συγχωρεθούμε για όλες τις αμαρτίες μας, πρέπει να εγκαταλείψουμε τις σκέψεις μας και να δεχτούμε αυτό που είναι γραμμένο στη Βίβλο. Τότε θα μας δοθούν όμορφες ευλογίες. Όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να υπακούσει στους λόγους του Θεού και να πιστέψει πλήρως σ’ αυτούς. 
Η Βίβλος λέει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου πλύθηκαν με το ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού. Δεν πρέπει να σκεφτούμε όπως ο απειθής Νεεμάν. Δε μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας χωρίς το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Επομένως, για να συγχωρεθούμε για όλες τις αμαρτίες μας, πρέπει να πιστέψουμε στο όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Ακριβώς όπως ο Νεεμάν καθαρίστηκε όταν βύθισε το σώμα του επτά φορές στο νερό, πιστεύουμε ότι μπορούμε να καθαριστούμε από τις αμαρτίες μας με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο του βαπτίσματος, της σταύρωσης και της ανάστασης του Ιησού. Πρέπει να πιστέψουμε σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο όπως ακριβώς είναι. 
Το θαύμα στον Ποταμό Ιορδάνη δωρίστηκε σε όλους τους απόγονους του Αδάμ, με μια ευλογία που διέκοψε τη ροή όλων των αμαρτιών και τελείωσε την κρίση. Επειδή ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν όταν μπήκαν στον πειρασμό από τον Σατανά, όλη η ανθρωπότητα αποβλήθηκε από τον κήπο της Εδέμ. Αλλά το γεγονός στον Ιορδάνη ήταν το όμορφο ευαγγέλιο που οδηγεί όλη την ανθρωπότητα να επιστρέψει στον Κήπο της Εδέμ. 
 
 
Το γεγονός του Ποταμού Ιορδάνη 
 
Η Βίβλος καταγράφει τα καλά νέα ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλη την αμαρτία στον Ιορδάνη. «Άφες τώρα· διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην» (Ματθ. 3:15). Η Βίβλος δηλώνει ότι όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαφτίστηκε στον Ποταμό Ιορδάνη. Με άλλα λόγια, το βάπτισμα του Ιησού ήταν το γεγονός που έκοψε την αλυσίδα της αμαρτίας που έδενε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι, ο Ιησούς έβαλε ένα τέλος στην αμαρτία και αργότερα μας πρόσφερε τη σωτηρία με το αίμα Του στον Σταυρό. 
Ο Ιορδάνης ήταν ο ποταμός του βαπτίσματος που καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Μπορέσαμε να εκπληρώσουμε τον νόμο του Θεού, «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6:23), επειδή ο Ιησούς πλήρωσε τις ποινές με τη βάπτισή Του στον Ποταμό Ιορδάνη και τον θάνατό Του στον Σταυρό. Αυτό είναι το όμορφο ευαγγέλιο που έδωσε ο Κύριος στην ανθρωπότητα. 
Όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας συνεχίστηκαν από τον Αδάμ αλλά σταμάτησαν εντελώς με το βάπτισμα του Ιησού στον Ποταμό Ιορδάνη και το αίμα Του στον Σταυρό. Καμία αμαρτία δεν έχει παραμείνει, χάρη στο βάπτισμα του Ιησού. Τι ευλογημένα και όμορφα νέα είναι αυτά. Με την πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, σωζόμαστε από τη στροβιλιζόμενη ροή των αμαρτιών, καθαριζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας και αγιαζόμαστε με το λυτρωτικό νόμο του Θεού. Υπό αυτή την έννοια, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό είναι το ευαγγέλιο που σώζει όλη την ανθρωπότητα. Πρέπει να πιστέψουμε αληθινά σ’ αυτό. Ο Κύριος λέει, «Παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία» (Ρωμ. 14:23). Έτσι, ευλογούμαστε μόνο όταν πιστεύουμε σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
Παρά το γεγονός ότι όλη η αμαρτία μεταβιβάστηκε στον Ιησού όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας; Ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να δεχθείτε αυτό που είναι γραμμένο στη Βίβλο. Μόνο το ευαγγέλιο του βαπτίσματος και του αίματος του Ιησού στον Σταυρό, μπορεί να καθαρίσει την αμαρτία σας και να σας γλιτώσει από τον θάνατο και όλες τις άλλες κατάρες. Βαφτίζω σημαίνει «πλένω, βυθίζω, θάβω, μεταβιβάζω και μεταβιβάζομαι». 
Όλη η ανθρωπότητα μπορεί να συγχωρεθεί για τις αμαρτίες της με την πίστη στο όμορφο ευαγγέλιο που δόθηκε από τον Ιησού. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Ιησούς ονομάστηκε «η οδός προς τον Ουρανό». Μπορούμε να μπούμε στον Ουρανό και να έχουμε αιώνια ζωή με την πίστη σ’ Αυτόν. Είναι ο Κύριός μας, που μας έδωσε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Απαλλασσόμαστε από όλη την κρίση για τις αμαρτίες μας με την πίστη στο βάπτισμα και το αίμα Του. 
Η κατάρα τελείωσε και ο ποταμός μετατράπηκε σε στεγνή γη, επειδή οι ιερείς που σήκωναν την Κιβωτό της Διαθήκης βύθισαν τα πόδια τους στο νερό με πίστη. Αυτό είχε προγραμματίσει ο Θεός, και το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του ολοκλήρωσαν αυτό το σχέδιο. Τι όμορφο ευαγγέλιο είναι αυτό. Ήταν ο νόμος της σωτηρίας και χωρίς αυτόν η σωτηρία μας ήταν αδύνατη. Όσοι πιστεύουν σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, μπορούν τώρα να διασχίσουν τον Ποταμό Ιορδάνη και να μπουν στη γη Χαναάν. Ότι το νερό ξεράθηκε εντελώς, σημαίνει ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού και Αυτός κρίθηκε για μας. Αυτό είναι το ευαγγέλιο που μας δίνει την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
Ο Θεός, που δημιούργησε την ανθρωπότητα, ξέρει ότι ο δείκτης νοημοσύνης (I.Q.) του μέσου όρου των ανθρώπων, είναι μόνο περίπου 110 έως 130 βαθμοί. Επομένως, δε μπορούσε να κάνει περίπλοκη αυτή την αλήθεια της λήψης του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό. Έκανε δυνατό να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να το καταλαβαίνουν όλοι. Κι εσείς επίσης θα αναγνωρίσετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος με την πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. 
Σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στη Βίβλο, δε μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα απλά με προσευχή μετάνοιας. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι που δίνεται όταν κάνουν πολλά είδη προσευχών. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Το Άγιο Πνεύμα δίνεται σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο, και είναι απαραίτητο για να γίνουν παιδιά του Θεού. Δηλαδή, η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος είναι μια εγγύηση ότι κάποιος έχει γίνει παιδί του Θεού. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όσους πιστεύουν στο όμορφο ευαγγέλιο για να βεβαιώσει ότι είναι παιδιά Του. 
Εάν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού αλλά δεν ξέρουν ή δεν πιστεύουν σ’ αυτό το ευαγγέλιο, δε μπορούν να είναι βέβαιοι για το γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν σ’ Αυτόν. Συνεπώς, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν και να πιστέψουν ότι το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό είναι το όμορφο ευαγγέλιο που καθάρισε τις αμαρτίες τους. 
Ποιος μαρτυρεί ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου; Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το ότι βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου είναι αυτό που είχε προγραμματίσει ο Πατέρας μας Θεός (Λευ. 4:13-21, 16:1-30). Ποιος πραγματοποίησε το σχέδιό Του; Ο Ιησούς. Ποιος εγγυάται τελικά την εκπλήρωση αυτού του σχεδίου; Το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός ως Τριάδα ολοκλήρωσε την άφεση των αμαρτιών με το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό, για να μας κάνει παιδιά Του. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και εγγυάται ότι σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας όταν ο Ιησούς εκπλήρωσε το σχέδιο του Θεού. 
Είναι τα πράγματα σ’ αυτό τον κόσμο εκπληκτικά περίπλοκα; Και πόσο μπερδεμένες είναι οι σκέψεις σας; Κανείς δε μπορεί να πιστέψει σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο, εκτός και αν εγκαταλείψει τις σκέψεις του. Το δόγμα του Χριστιανισμού σήμερα, στο οποίο πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, είναι ότι «η προπατορική αμαρτία συγχωρήθηκε αλλά οι πραγματικές αμαρτίες συγχωρούνται όταν κάποιος προσεύχεται με μετάνοια». Ωστόσο, αυτό είναι μακριά από του να είναι η πλήρης αλήθεια˙ στην πραγματικότητα είναι ψεύτικο ευαγγέλιο. Αν έτσι πιστεύετε, δε μπορείτε να καταλάβετε τη Βίβλο από την αρχή ως το τέλος, και με το πέρασμα του χρόνου θα αντιμετωπίσετε όλο και περισσότερες δυσκολίες να ακολουθείτε τον Ιησού. Γι’ αυτό, υπάρχουν μεταξύ των Χριστιανών εκείνοι που πιστεύουν σε διαφορετικά ευαγγέλια και έναν διαφορετικό Θεό. 
Μερικοί άνθρωποι λένε ότι λαβαίνουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος με «προσευχή». Αυτό φαίνεται λογικό αλλά η Βίβλος δηλώνει ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε στον Ιησού σαν ένα περιστέρι όταν Εκείνος βαφτίστηκε και βγήκε από το νερό. Αυτό είναι το αληθινό ευαγγέλιο και το Άγιο Πνεύμα έρχεται σε όσους πιστεύουν σ’ αυτό το ευαγγέλιο. 
Επιπλέον, μερικοί άνθρωποι λένε ότι λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα προσφέροντας προσευχές μετάνοιας. Δίνεται το Άγιο Πνεύμα όταν οι άνθρωποι απλά ικετεύουν για συγχώρεση; Ο Θεός είναι δίκαιος. Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται απλά επειδή τους λυπάται. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά κλαίνε ή προσεύχονται οι άνθρωποι, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να έρθει επάνω τους. Έρχεται σε όσους πιστεύουν ότι ο Θεός εκπλήρωσε το σχέδιό Του για να τους σώσει. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι δε μπορείτε να λάβετε το Άγιο Πνεύμα, αδιάφορο πόσο καιρό φωνάζετε στον Θεό ή πόσο σκληρά προσεύχεστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι ανεξάρτητο από το θέλημα του ανθρώπου. 
Ακόμα και οι ιστορικές αποφάσεις της ανθρωπότητας σ’ αυτό τον κόσμο μπορούν να αλλάξουν αλλά το όμορφο ευαγγέλιο και ο νόμος της ενοίκησης του Αγίου Πνεύματος είναι αμετάβλητα. Αν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το όμορφο ευαγγέλιο, είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς να επιστρέψουν στην αληθινή εξάσκηση της πίστης. Γι’ αυτό τον λόγο, πολλοί άνθρωποι δε μπορούν να λάβουν την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πόσο πικραμένοι θα αισθανόσασταν αν πιστεύατε στον Ιησού αλλά καταστρεφόσασταν μόνο επειδή δεν ξέρετε για το όμορφο ευαγγέλιο; Η Βίβλος λέει ότι για μερικούς ανθρώπους το όμορφο ευαγγέλιο του Ιησού είναι «λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου». 
Εάν έχετε φτάσει να καταλάβετε το μυστήριο του βαπτίσματος του Ιησού από τον Ιωάννη, μπορείτε επίσης να συγχωρεθείτε για τις αμαρτίες σας και να έχετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος έσωσε όλους τους αμαρτωλούς όταν βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Η λύτρωση που μας έδωσε ο Ιησούς, ήταν μια δίκαιη μέθοδος σωτηρίας. Έγινε ο αληθινός Σωτήρας όλων των αμαρτωλών και επιβεβαίωσε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. 
 
 
Μόνο αν πιστεύετε σ’ αυτό! 
 
Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη πως όταν οι ιερείς βύθισαν τα πόδια τους στον Ιορδάνη, ο ποταμός μετατράπηκε σε στεγνή γη. Είναι αρκετά θαυμαστό που το νερό σταμάτησε, αλλά περισσότερα θαύματα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Αυτό που είναι πιο απίστευτο είναι ότι ο ποταμός μετατράπηκε σε στεγνή γη. Αυτό το γεγονός χρησίμευσε ως εγγύηση σωτηρίας του Θεού, που οδήγησε στην άφεση της αμαρτίας μέσω του βαπτίσματος του Ιησού και του αίματός Του στον Σταυρό. Η στεγνή γη αντιπροσώπευσε τον τρόπο που όλες οι αμαρτίες του κόσμου θα συγχωρούνταν χάρη στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα Του στον Σταυρό. Όλες οι αμαρτίες εξαπλώθηκαν από τον Αδάμ σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά η κατάρα της τιμωρίας τελείωσε με το βάπτισμα του Ιησού. Τώρα, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας έχοντας πίστη και λαβαίνοντας την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύετε στην όμορφη αλήθεια ότι ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες σας με το βάπτισμά Του στον Ποταμό Ιορδάνη; 
Πρέπει να πιστέψετε ότι ο Ιησούς Χριστός βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επιπλέον, πρέπει επίσης να ξέρετε, να καταλάβετε και να πιστέψετε, πόσο σημαντικό ήταν το βάπτισμά Του. Αν δεν έμπαιναν οι ιερείς στον Ιορδάνη, ο λαός του Ισραήλ δε θα μπορούσε να κάνει επιτυχή είσοδο στη Χαναάν. Το πρώτο-πρώτο βήμα για την είσοδο στη Χαναάν, ήταν το πέρασμα του Ποταμού Ιορδάνη. Επομένως, μόνο όταν διασχίζουμε τον ποταμό με την Κιβωτό της Διαθήκης, μπορούμε να μπούμε στη Χαναάν. Αυτό διδάσκει ότι μπορούμε να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας με την πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. 
Η Βίβλος λέει ότι το βάπτισμα του Ιησού ήταν έργο του Θεού. Το ίδιο συνέβη επίσης με τους ιερείς. Ακριβώς όπως το νερό του Ποταμού Ιορδάνη σταμάτησε όταν οι ιερείς βύθισαν τα πόδια τους στο νερό, οι άνθρωποι του κόσμου σώζονται από τις αμαρτίες τους με την πίστη σ’ αυτό το ευαγγέλιο. 
Η ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος χορηγείται με βάση την πίστη σ’ αυτό το όμορφο ευαγγέλιο. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό θα σας οδηγήσουν να λάβετε τη συγχώρεση της αμαρτίας και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το όμορφο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι απαραίτητο για να λάβετε την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος.