Search

Κηρύγματα

Θέμα 10: Η Αποκάλυψη (Σχόλια στην Αποκάλυψη)

[Κεφάλαιο 3-5] Επιστολή προς την Εκκλησία της Λαοδικείας (Αποκάλυψη 3:14-22)

Επιστολή προς την Εκκλησία της Λαοδικείας
(Αποκάλυψη 3:14-22)
«Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικέων γράψον· Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός· ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός· συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ` εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης. Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ` αυτού και αυτός μετ` εμού. Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ` εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας».
 
 

Εξήγηση

 

Στίχος 14: «Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικέων γράψον· Ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού»
Ο Κύριός μας ήρθε σ` αυτή τη γη και υπάκουσε τον Πατέρα Θεό μέχρι το σημείο να πεθάνει για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, υπάκουσε οποιαδήποτε εντολή με ένα «Αμήν» όταν ήταν το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος μας είναι ο πιστός υπηρέτης της Βασιλείας του Θεού Πατέρα και ο αληθινός μάρτυρας που έδωσε μαρτυρία για τον εαυτό Του ως ο Υιός του Θεού και ο Σωτήρας. Ο Κύριός μας είναι ο Θεός της δημιουργίας από την αρχή.
 

Στίχος 15: «Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός»
Ο Θεός επέπληξε τον υπηρέτη της εκκλησίας της Λαοδικείας για τη χλιαρή πίστη του. Αυτός ο υπηρέτης άξιζε την οργή του Θεού. Αν η πίστη του καθένα είναι χλιαρή ενώπιον του Θεού, πρέπει να ξεκαθαρίσει αν η πίστη του είναι είτε κρύα είτε καυτή. Η πίστη που ο Θεός απαιτεί από μας είναι μια σαφώς καθορισμένη πίστη που θα είναι είτε κρύα είτε καυτή. Αυτή η σαφής πίστη είναι επίσης μια απόλυτη απαίτηση στην πίστη στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος.
Όταν μιλάμε για πίστη στον Θεό, υπάρχουν δύο είδη πιστών. Αφενός έχουμε όσους πιστεύουν ότι το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος είναι το αληθινό ευαγγέλιο, και ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ευαγγέλιο εκτός από αυτό το ευαγγέλιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε όσους πιστεύουν ότι υπάρχουν άλλα ευαγγέλια, εκτός από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Και η πίστη των τελευταίων είναι μόνο χλιαρή.
Νομίζουν ότι είναι αρκετό να πιστεύουν στον Ιησού και ότι δεν υπάρχει ανάγκη να διακρίνουν μεταξύ του αληθινού ευαγγελίου και των ψεύτικων ευαγγέλιων. Μερικοί από αυτούς νομίζουν ακόμα ότι ο Ιησούς δεν είναι ο μόνος Σωτήρας αλλά ότι η σωτηρία μπορεί να βρεθεί επίσης και σε άλλες θρησκείες αυτού του κόσμου. Όπως η πίστη τους, η πίστη του υπηρέτη της εκκλησίας της Λαοδικείας ήταν επίσης χλιαρή, χωρίς οποιοδήποτε σαφή διαχωρισμό μεταξύ των αληθινών και ψεύτικων ευαγγέλιων—ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ευαγγέλιο εκτός από το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος. Γι` αυτό αυτός ο υπηρέτης προκάλεσε ανησυχία στον Θεό και συγκέντρωσε την οργή Του.
 

Στίχος 16: «ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου»
Ο Κύριος και Θεός μας απαίτησε σαφή πίστη από τον υπηρέτη Του. Πρέπει ν` αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός δεν εκτιμά μια πίστη που δεν είναι ούτε καυτή ούτε κρύα. Όταν πιστεύουμε στον Κύριο, επομένως, πρέπει καθαρά και σαφώς να ρυθμίσουμε τις καρδιές μας με το μέτρο του Λόγου του Θεού και να μείνουμε σταθεροί στο θέλημά Του με πίστη σ` αυτό. Όσοι έχουν αναγεννηθεί μ’ αυτό τον τρόπο πρέπει επίσης να σταθούν καθαρά στο πλευρό του βιβλικού ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος, και χωρίς συμβιβασμούς να αντιμετωπίσουν όσους διαδίδουν άλλα ευαγγέλια εκτός από αυτό το αληθινό ευαγγέλιο. Ο Θεός μας λέει ότι αν ο δίκαιος δεν σταθεί σαφώς στο πλευρό της πίστης, Αυτός θα τον κάνει εμετό. Πού, λοιπόν, στέκεται τώρα η πίστη σας;
 

Στίχος 17: «Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρείαν ουδενός, και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός»
Εκείνοι που η πίστη τους στον Κύριο είναι χλιαρή, πιστεύουν ότι η πίστη τους είναι εντάξει, και έτσι παραμένουν αγνοώντας τη φτώχεια της πίστης τους. Επειδή ο υπηρέτης της εκκλησίας της Λαοδικείας ήταν επίσης ικανοποιημένος από τη χλιαρή πίστη του, επίσης, απέτυχε να συνειδητοποιήσει ακριβώς πόσο δυστυχής ήταν πραγματικά. Για να έχει σαφή και οριστική πίστη, επομένως, έπρεπε να αντιμετωπίσει δοκιμασίες και διωγμό για την αλήθεια, και να περάσει από τη μάχη της πίστης ενάντια στους ψεύτες. Μόνο τότε θα μπορούσε ν` ανακαλύψει ακριβώς πόσο άπιστος, φτωχός και γυμνός πραγματικά ήταν. Πρέπει όλοι να έχουμε σαφή πίστη ενώπιον του Κυρίου.
 

Στίχος 18: «συμβουλεύω σε να αγοράσης παρ` εμού χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός διά να πλουτήσης, και ιμάτια λευκά διά να ενδυθής και να μη φανερωθή η αισχύνη της γυμνότητός σου, και χρίσον τους οφθαλμούς σου με κολλούριον διά να βλέπης»
Ο Θεός είπε στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδικείας να καθαρίσει την πίστη του. Ο υπηρέτης της εκκλησίας της Λαοδικείας έπρεπε να ξαναχτίσει το θεμέλιο της πίστης του στο ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος και να ντυθεί με το ένδυμα της πλήρους δικαιοσύνης. Έπρεπε επίσης να κοιτάξει στον εαυτό του, να μετανοήσει και να επαναπροσδιορίσει την πίστη του σαφώς. Έπρεπε να κρατήσει την πίστη του με υπομονή και να μάθει και να εκπληρώσει την ελπίδα του με τον καθαρισμό της πίστης του.
Κι εσείς επίσης, πρέπει να περάσετε από βαριές πιέσεις και διωγμό για το ευαγγέλιο του ύδατος και του Πνεύματος, το ευαγγέλιο της αλήθειας που δόθηκε από τον Θεό. Μόνο τότε μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσο πολύτιμη είναι η αλήθεια αυτού του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος. Έχετε ποτέ συντρίψει την ανθρώπινη δικαιοσύνη σας για να κρατήσετε τη δικαιοσύνη του Θεού που κερδίσατε μέσω του ευαγγελίου του ύδατος και του Πνεύματος; Όσοι έχουν συντρίψει την ανθρώπινη δικαιοσύνη ξέρουν πόσο πολύτιμη και ευλογημένη είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι χωρίς η πίστη σας να εμπιστεύεται στον Κύριο, η ζωή της πίστης σας θα ήταν απλά άθλια. Επομένως, πρέπει να μάθετε από την πίστη που έδωσε ο Κύριος στους προηγούμενους υπηρέτες Του πριν από μας, και να καλύψετε την ντροπή της απιστίας σας.
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το γεγονός ότι χρειάζεται θυσία για να μάθουμε την αληθινή πίστη. Επειδή η αληθινή πίστη μαθαίνεται ακολουθώντας το δρόμο της πίστης των πνευματικών προδρόμων βήμα με βήμα, πρέπει να καταβάλουμε το τίμημα της θυσίας. Πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να χάσουμε τα πράγματα του κόσμου για χάρη της ίδρυσης της Βασιλείας του Κυρίου και της προόδου της πίστης μας, και να απορρίψουμε τα πάντα για τον Κύριο.
 

Στίχος 19: «Εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω· γενού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον»
Ο Κύριος επιπλήττει και ελέγχει όσους ξέρουν και πιστεύουν στην αγάπη Του, αν η πίστη τους είναι χωρίς έργα. Όσοι αγαπιούνται από τον Κύριο, επομένως, πρέπει να εργαστούν σκληρά γι’ Αυτόν και να Τον ακολουθήσουν με αληθινή πίστη.
 

Στίχος 20: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ` αυτού και αυτός μετ` εμού»
Όσοι έχουν γίνει οι υπηρέτες του Θεού, μοιράζονται τη ζωή τους με Αυτόν και στη χαρά και στη θλίψη. Όσοι εργάζονται για τον Κύριο ζουν πάντα πιστεύοντας στο Λόγο του Κυρίου, και, μέσω της πίστης τους, ο Κύριος μας εκπληρώνει πάντα όλα τα έργα Του.
 

Στίχος 21: «Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήση μετ` εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθησα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού»
Η αληθινή πίστη κερδίζεται ή χάνεται ανάλογα με το αν κάποιος είναι έτοιμος να δεχτεί το μαρτύριο ή όχι. Όσοι πολεμούν τον Σατανά με πίστη στο Λόγο του Κυρίου, θα κερδίσουν τη νίκη και θα δοξαστούν μαζί με τον Κύριο. Οι άγιοι και υπηρέτες του Θεού συμμετέχουν πάντα σε μια πνευματική μάχη ενάντια στον Σατανά. Σ` αυτή τη μάχη μπορούν να νικούν πάντα με πίστη στο Λόγο του Κυρίου. Όσοι νικούν έτσι στη μάχη τους ενάντια στον Σατανά θα δοξαστούν μαζί με τον Κύριο.
 

Στίχος 22: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας»
Οι άγιοι πρέπει πάντα να ακούνε τη φωνή του Θεού και να ακολουθούν την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Όταν το κάνουν αυτό, η πίστη τους γίνεται τέτοια που βαδίζει με το Άγιο Πνεύμα και η πνευματική νίκη θα είναι πάντα δική τους.