Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၂ - သင်၏စိတ်နှလုံးသား၌ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် အချည်းနှီးများ ရှိလျှင် သမ္မာတရား အလင်းကို ရှာပါ

[12-3] ကယ်တင်ခြင်းသည် လောကဘာသာရေးနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိပေ (ယောဟန် ၄း၁၉-၂၆)

ကယ်တင်ခြင်းသည် လောကဘာသာရေးနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိပေ
(ယောဟန် ၄း၁၉-၂၆)
“ထိုမိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ပရောဖက်ဖြစ် သည်ကို အကျွန်ုပ်ရိပ်မိပါ၏။ အကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများသည် ဤ တောင်ပေါ်၌ ကိုးကွယ်လေ့ရှိကြ၏။ ယေရုရှလင်မြို့၌သာ ကိုးကွယ် ရမည်ဟု သင်တို့သည်ဆိုတတ်ကြ၏ဟု လျှောက်လျှင်၊
ယေရှုက၊ အချင်းမိန်းမ၊ ငါ့စကားကိုယုံလော့။ ဤတောင်သို့ မလာ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘဲ ခမည်း တော်ကိုကိုးကွယ်ရမည် အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏။ သင်တို့သည်ကိုယ်မသိသောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ ငါတို့သည်ကိုယ်သိသောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူတို့၌ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏။  ကိုး ကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခု ပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူ တို့ကို ခမည်းတော်သည် အလိုရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် နံဝိ ညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်၊ နံဝိ ညာဉ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
မိန်းမကလည်း၊ မေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟု အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ရောက်တော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်တို့အား အလုံးစုံတို့ကိုဘော်ပြ တော်မူမည်ဟု လျှောက်ပြန်၏။ မေရှိအနက်ကား၊ ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသတည်း။
ယေရှုကလည်း၊ သင်နှင့်စကားပြောသော ငါသည် မေရှိပင် ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။"
 

နိဒါန်း

ယုဒလူမျိုးများသည် ဗာဗုလုန်ကျွန်ခံရာမှ ပထမအသုတ်ပြန် လာခဲ့ကြပြီးနောက် ဇေရုဗဗေလသည် ဗိမာန်တော်ကို ပြန်လည်တည် ဆောက်ရန် ကြိုးစား၍ ရှမာရိလူမျိုးများသည်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင် ရန် တောင်းခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏တောင်းလျှောက်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်း ခံရသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ရှာမရိလူမျိုးများသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ယေရုရှလင်မြို့၌ ဗိမာန်တော်တည်ရှိခြင်းကို ခါးသီးစွာ တိုက် ခိုက်မှုခံရကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဂေရဇိမ်ဆောင်သည် အာဗြဟံ နှင့်ယာကုပ်တို့ ယဇ်ပလ္လင်တည်ဆောက်ခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်ဟု သူ တို့သည် ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဗိမာန်တော်ကို ယေရုရှလင်မြို့ တွင် တည်ဆောက်မည့်အစား ထိုတောင်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်သင့် သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
ဘီစီ ၁၂၈ တွင် ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်သော ဗိ မာန်တော်သည် ဘုရားတရားမသိသူ ဟိုင်ရ်ကားနပ်စ်က ဖျက်ဆီးခဲ့ သည်။ Penteteuch (ကျမ်းစာပထမငါးအုပ်)အရ ဂေရဇိမ်တောင်မှာ အာဗြဟံသည် ဣဇာက်ကို ပူဇော်ရန် ကြိုးစားသောနေရာဖြစ်သည်။ သူသည် မေလခိဇေဒက်ကို တွေ့ခဲ့သောနေရာလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ သော် ယုဒလူမျိုးများသည် ကနဉီးကတည်းက ဘုရားသခင်ကို ယေရု ရှလင်မြို့၌ ကိုးကွယ်ရမည်ဟု တရားဟောရာကျမ်း ၁၆း၂ကို အခြေ ပြု၍ ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တစ်မြို့တည်း တွင် ပြိုင်ဖက်မြို့နှစ်မြို့ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်မှာ ဣသရေလ သည် (မြောက်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ) နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့သည်။ ဘု ရားသခင်သည် ဣသရေလတိုင်းပြည်ကို ယေရောဗောင်မင်းကြီး၏ အပြစ်ကြောင့် နိုင်ငံနှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်း ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းနေရာကိုလည်း နှစ်နေရာအ ဖြစ် ကွဲခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗာဗုလုန်သုံ့ပန်းမှ ပြန်လာခဲ့ကြသောယုဒလူမျိုးများ၏ပထမ လှိုင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ ဗိမာန်တော်ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြ သည်။ ပဋိပက္ခကြောင့် ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကြာခဲ့သည်။ ယေရုရှလင်မြို့တွင်ရှိသော ဣသရေလလူမျိုးများ သည် ရှမာရိလူမျိုးများနှင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ကြ၍ “ယေရု ရှလင်မြို့သည် ဣသရေလနိုင်ငံ၏အလယ်ဗဟိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး လား။ ဘာကြောင့် ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်တွင် မင်းတို့ကိုးကွယ်ရကြမ လဲ”ဟု ပြောနေကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ အတွင်း အငြင်းအခုံဖြစ် ခြင်းမှာ ကြာရှည်သောကာလ ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျမ်းချက်တွင် ရှမာ ရိမိန်းမသည် သခင်ယေရှုထံ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သည့်နေရာ မေးမြန်းခဲ့ခြင်းမှာ ဤသမိုင်းနောက်ခံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည်။
ဤမိန်းမသည် ယုဒလူမျိုးများက ယေရုရှလင်မြို့တွင် ကိုးကွယ် သင့်သည်ဟု ဆို၍ ရှမာရိလူမျိုးများက ဂေရဇိမ်တောင်ပေါ်တွင် ကိုး ကွယ်သင့်သည်ဟု အငြင်းပွားမှုဖြင့် သင့်တော်သောဝတ်ပြုကိုးကွယ် သည့်နေရာနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် မဖြေရှင်းသော ဘာ သာရေးပဋိပက္ခကို ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ သခင် ယေရှုက ယောဟန် ၄း၂၁-၂၂ ၌ “အချင်းမိန်းမ၊ ငါ့စကားကိုယုံလော့။ ဤတောင်သို့ မလာ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘဲ ခမည်း တော်ကိုကိုး ကွယ်ရမည် အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏။ သင်တို့သည်ကိုယ်မသိ သောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ ငါတို့သည်ကိုယ်သိသောအရာကို ကိုး ကွယ်ကြ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူတို့၌ ကယ်တင်ခြင်းအ ကြောင်းရှိ၏”ဟုပြောကြားခြင်းအားဖြင့် ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။ 
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သူများသည် နံဝိညာဉ်နှင့် လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ရောက် လာခဲ့ပြီဟု သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင်သည် နံဝိ ညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည် နံဝိ ညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာတရားနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရ မည်”ဟု ဖော်ပြထားသောကြောင့် သခင်ယေရှုအတွက် ဘု ရားသခင် ကို ကိုးကွယ်သောနေရာထက် ကိုယ်တော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့်လည်း ကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ပို၍အ ရေးကြီး သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူများသည် ကိုယ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့်သူတို့၏နှလုံးသား၏ အပြစ်များနှင့် ဤလောက၏အပြစ်များအားလုံးမှ ရှေ့ဉီးစွာ ဆေး ကြောခြင်းခံရ၍ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံပြီးနောက် ဘုရားသခင်ကို ကိုး ကွယ်ရမည်ဟု ကိုယ်တော်ပြောကြားတော်မူသည်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းဆုပ်ရန် လိုအပ်သောအရာမှာ ဘုရားသ ခင်ကို နံဝိညာဉ်ဖြင့် ကိုးကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်သောနေရာ ပေါ်တွင် မမူတည်ပေ။ ဘုရားသခင်ကို နံဝိညာဉ်အားဖြင့် သင့်တော် စွာကိုးကွယ်နိုင်ရန် ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော် မူခဲ့သောအခါ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား များ၏အပြစ်များအားလုံး သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသော ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ရှေ့ဉီးစွာခံရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို ဤ နည်းလမ်းအတိုင်း ကိုးကွယ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန် ယုံ ကြည်သူများသည် လူသားများ၏အပြစ်များ ဖယ်ရှားပေးတော်မူရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များအားလုံးမှ ဆေးကြောခြင်း ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ယုံကြည်မှုသည် အေဒီ ၃၂၅ တွင် ပ ထမကောင်စီနီးစေး၌ ဖြန့်ဝေခဲ့သော နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ထိုကြောင့် ဤနေ့ခရစ်ယာန်များသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုထမ်းတော်မူခဲ့ သည်ဟု စစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို လျစ်လျူရှု၍ ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူသော သခင်ယေရှု၏အသေခံ တော်မူခြင်းကိုသာ ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် သူတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် လောကအပြစ်များမှ မည်ကဲ့သို့ ရွေးနှုတ် တော်မူခဲ့သည်ကို တိကျစွာ အမှန်အကန် မသိကြပေ။
ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် အသေခံတော်မူသောသခင်ယေရှု သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟူသော နိုင်းစင်းယုံကြည်မှု၌ ထင်ရှားသောအယူအဆပေါ်တွင် သူတို့၏ယုံကြည်မှုကို အခြေခံထား သည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကြ သော်လည်း သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီးနောက် ကျူး လွန်သောအပြစ်များ ဖြေရှင်းရန် နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆု တောင်းခြင်းများ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဓမ္မခံယူချက်သို့ လှည့်ရန် တွန်းအားပေးနေသေးသည်။ ထိုကြောင့် ယနေ့ခရစ်ယာန် များ၏ယုံကြည်သည် နိုင်းစင်းယုံကြည်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်သည်။
သို့သော် ဤခရစ်ယာန်များသည် “(သခင်ယေရှု)သည် ပုန္တိပိ လက်လက်အောက်၌ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံ၍ ကားစင်တင်အသေခံ တော်မူခဲ့သည်”ဟူသော နိုင်းစင်းယုံကြည်မှု၏ လှည့်စားမှုကို ခံရကြ သည့်အတွက် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူခဲ့သော သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံကို လျစ်လျူရှုကာ ချန်လှစ်ထား၍ ကိုယ် တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကြသည်ကို သူတို့သည် နား လည်သဘောမပေါက်ကြပေ။ သူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ နမှော်နမဲ့ နေကြခြင်းသည် ပို၍ ကြီးမားသောပြဿနာဖြစ်လာသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် အေဒီ ၃၂၅ သမိုင်းသို့ ပြန်လှည့်၍ အင်ပါယာ ကွန်စတင့်တိုင်း ထုတ်ပြန်သော ပထမနိုင်းစီးကောင်စီ၌ ထောက်ခံခဲ့ သော နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုကို ထဲထဲဝင်ဝင် အာရုံပြုရန် လိုအပ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟူသော အချက်ကို နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုက ချန်လှပ်၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤ ချန်လှပ်မှုအားဖြင့် ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် သူတို့၏စိတ်များထံ အ လွန်မှားယွင်းမှုကို ကျူးလွန်စေခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထုတ်ပြန်မှုကြောင့် နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုက သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို ချန် ထား၍ အသေခံတော်မူသော သခင်ယေရှသည် သူတို့၏ကယ်တင် ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု မရေတွက်နိုင်သောခရစ်ယာန်များကို မှား ယွင်းစွာ ထင်မှတ်စေကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော ကြောင့် ဤအချက်ကို ယုံကြည်သူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောနိုင်ကြသည်။ ထိုအရာသည် နိုင်း စင်းယုံကြည်မှုချန်လှပ်သော ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံဖြစ်၍ သူတို့သည် မိ မိနောက်လိုက်သူများအား အသေခံတော်မူသောသခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ယုံကြည်ရန် သွန်သင်ခဲ့ကြသော ကြောင့် သူတို့သည် လျစ်လျူရှုခြင်း၌ ကျန်ရစ်ကြသည်။ ဤအရာ သည် သူတို့၏လှည့်စားခြင်းသက်သက် ဖြစ်သည်။ 
ဤနေ့ရက်များတွင် နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုချမှတ်ထားသော မှား ယွင်းသော ကယ်တင်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ သခင်ယေရှုကို သူတို့ ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြသောအခါ သခင်ယေရှုသည် အ သေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဟု သူ တို့ထင်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် အခြားအချက်တစ်ခုကို ချန် လှပ်နေကြသည်။ ဤအရာတစ်ခုမှာ သခင်ယေရှုသည် ပိလတ် အောက်၌ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ ကားစင်တင်ခံခြင်းနှင့်အသေခံခြင်းက လွှဲ၍ မည်သည့်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအ ပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ် များမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သောအရာတစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည် အပြစ်သားများအား အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်တော်မူရန်အ တွက် ကားစင်တင်ခံတော်မမူမီ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်သို့သွား၍ ကားစင်တင်ခံ ကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူလျက် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထ မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူအားလံဒးကို လောကအပြစ် များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူသည်။
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ရှေးဉီးစွာ ယူဆောင်သွားတော်မူ ခြင်းမပြုဘဲ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူလျှင် သင်နှင့်ကျွန် တော်တို့၏အပြစ်များကို ယခုတွင် မည်သည့်နေရာ၌ ရှိမည်နည်း။ သ ခင်ယေရှု၏ကိုယ်ပေါ် သို့မဟုတ် နှလုံးသားများ၌ အပြစ်များရှိလိမ့် မည်လော။ သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် အကြောင်းရှိသည့်အတိုင်း သ ခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်း၍ ကားစင်တင်ခံ ကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူလျက် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အ သေခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များအားလုံး ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘော ပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ ၏အပြစ်များ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သူ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းအဖြစ် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံကို ကျွန်ုပ် တို့ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤသမ္မာတရားကို မဿဲ ၃း၁၃-၁၇ တွင် အသေးစိတ်ရေးသားခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကားစင်တင်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ခြင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် မိမိသား တော်အား ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤ လောကအပြစ်၌ လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်းစေခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို အလွန်ချစ်တော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော် နှင့် ညီညွတ်သောယုံကြည်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ထိုအရာသည် လူသားတစ်ဉီး၏တွေးခေါ်မှုများနှင့်အညီ ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အ သေခံတော်မူသော သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဉီး သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်ဟု ထင်မှတ်၍ လူသားများ၏တွေးခေါ် မှုများနှင့်အညီ လောကဘာသာတရားတစ်ခုအဖြစ် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ယနေ့များစွာသောခ ရစ်ယာန်များသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြ သော်လည်း သူတို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ်ရှိနေကြသေးသည်ကို ဝန်ခံကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ဘာသာတရားတစ်ပါးအ ဖြစ်သာ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် ဤလောက၏အလင်း မဖြစ်နိုင်ဘဲ အပြစ်သားများအဖြစ်သာ အသက်ရှင်နေကြသည်။
ယနေ့ဖတ်ကြားသောကျမ်းချက်တွင် သခင်ယေရှုက “နံဝိညာဉ် နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်းကိုးကွယ်” သူများအ ကြောင်းကို ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့ခရစ်ယာန် များ ကနံဝိညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်သူ များ မှ ထပ်မံမဖယ်ရှားနိုင်ကြတော့ပေ။ အင်ပါယာကွန်စတင့်တိုင်း က ရှေးနှောင်းပိုင်းတွင် ပထမနိုင်းစီးကောင်စီ၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို နံဝိညာဉ်အားဖြင့် မကိုးကွယ်နိုင် ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း အားဖြင့် ယူဆောင်တော်မူခဲ့သော အရေးကြီးသောကယ်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ကွန်စတင့်တိုင်းနိုင်းစင်းယုံကြည်မှုမှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့တမန်တော်များ၏ယုံကြည်မှုကို ကြည့်ကြ သောအခါ ဤအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ကြသည်။  သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် “သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှ ပဋိသန္ဓေယူ၍ အပျို ကညာမာရိမှ ဖွားမြင်တော်မူ၍ ပန္တိပိလတ်အောက်၌ ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်မှုခံရကာ ကားစင်တင်အသေခံတော်မူခဲ့သည်ဟု တမန်တော် တော်များ၏ယုံကြည်မှုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဤတွင် သခင်ယေရှု ၏အရေးကြီးသောသာသနာလုပ်ငန်းကို ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရကြသည်။ “သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်  လူသားမျာ၏အပြစ်များကို သယ် ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်”ဟု ဤတွင် ဖော်ပြသင့်သည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည် ဟူသောအချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ရမည် ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုကို ကျင့်သုံးကြသောအခါ ထိုယုံ ကြည်မှုတီထွင်ဖန်တီးသူများကျူးလွန်သောအပြစ်ကို ပြုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုကို အမွေဆက်ခံကြ၍ ဗတ္တိ ဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့‌သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အ လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ် တော်ပြုတော်မူခဲ့သည်အမှုကို ချန်လှပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအရာသည် သ ခင်ယေရှု၏သာသနာလုပ်ငန်းကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် စာတန်၏ လှည့်စားမှုဖြစ်သော ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ် ဖြစ်သည်။ ဤလူများထက် ဘုရားသခင်၏ဆန့်ကျင်သော ပို၍ကြီးမားသောအ ပြစ်ကျူးလွန်သူတစ်စုံတစ်ဉီးမျှ မရှိပေ။ ဤအရာသည် သေးငယ် သောအရာ မဟုတ်ပေ။ နိုင်းစင်းယုံကြည်မှု တီထွင်ဖန်တီးသူများ သည် မိမိတို့၏အမှားဘာသာကို ကျင့်ဆောင်၍ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကို နိုင်ငံဘာသာတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းစေခဲ့ကြသည်။ သူတို့က “သခင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသား များ၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်”ဟူသော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ် တော်ကို ချန်လှပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတိုသည် ခရစ်ယာန်ဘာ သာကို သူတို့၏ရောမဘာသာတရားအောက်၌ ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ထပ်မံတင်ပြရလျှင် “သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်း တော်မူခဲ့သည်”ဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို အင်ပါယာကွန်စတင့် တိုင်းနှင့် ဒဿဗေဒပညာရှင်များက ပထမနိုင်းစီးကောင်စီတွင် ရည် မှန်းချက်ရှိစွာဖြင့် ချန်လှပ်ထား၍ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြည့် စုံစေခဲ့သည်ဟု နားလည်သဘောပေါက် ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ 
ထိုကြောင့် ယနေ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများနှင့်အမှုတော် ဆောင်များသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင် ပေါ်တွင် ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်များမှ ဖြေလွှတ်ခြင်းခံလိုကြလျှင် သခင်ယေရှုသည် အေဒီ ၃၀ တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည် ဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ချန်ထား၍ ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင် ရှင်အဖြစ် နှလုံးသား၌ ယုံကြည်ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များ အားလုံးမှ ထာဝရဆေးကြောခြင်းခံနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အသေခံတော်မူသောသခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခြင်းအမှု ကို လျစ်လျူရှုကြလျှင် သခင်ယေရှုကို ဤလောကဘာသာတရား တည်ထောင်သူများစွာမှ အခြားတစ်ပါးအဖြစ်သာ ယုံကြည်ခြင်း ထက်အနည်းငယ် သာလွန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ဤ သို့ဖြင့် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိ ဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူ ခြင်းအမှုကို ချန်လှစ်ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ နှ လုံးသားအပြစ်များကို လွှဲပြောင်းနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ဆိုးကျိုး မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ် အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ကြလိမ့် မည်။
ယခု ၂၁ ရာစုတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိ ဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ ဤလောကအပြစ်များကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်ဟု ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှ သက် သေအထောက်အထားကို တဖန်တွေ့၍ ယုံကြည်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး ရှိကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့ သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကယ်တင်ခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြသည်။ ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည့်နည်းတူ သခင်ယေရှုသည် မိမိအ ပြစ်များကို ကိုယ်တော်၏ကိုယ်ပေါ်သို့ ဆောင်ယူတော်မူခဲ့သည်ဟူ သော စစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် တဖန်ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များ ကို ဆေးကြောနိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကို တဖန် ပြန်တွေ့ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေသင့်ကြသည်။ ကိုယ်တော် သည် ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ကားတိုင်ပေါ်သို့ အသေခံတော်မမူမီ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအချက်ကို သိ၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များ ဆေးကြောခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ အတိုချုံးအားဖြင့်၊ သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ဆေးကြောသန့်စင် စေတော်မူခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ကြ၍ နှလုံးသားများ၌ လက်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။
မာတင်လုဿာ၊ ကာလ်ဗင်း၊ ဂျွန်းနုတ်၊ နှင့်ဇိမ်လီကဲ့သို့သော ပရို တက်စတင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူများစတင်းခဲ့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ယုံကြည်မှုမှုမှာ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့်ဟူသောအချက်ကို ချန်လှစ်ထားသော နိုင်းစင်းယုံ ကြည်မှုနှင့် ညီညွတ်သည်။ ဆိုးကျိုးအဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ယုံ ကြည်မှုသည် ရှုံးနှိမ့်မှုဖြင့် နိဂုံးချုပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ယ နေ့ နိုင်းစင်းယုံကြည်မှုကို ကျင့်သုံးသောခရစ်ယာန်များအားလုံးသည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြသော်လည်း အပြစ်သားများအဖြစ်သာ အ သက်ရှင်နေရကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပရိုတက်စတင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူများအကြား စနစ်ကျသော ခရစ်ယာန်ဓမ္မခံယူချက်၌ အအောင်မြင်ဆုံးသော သီအိုလော်ဂျီပညာ ရှင်မှာ ပြင်သစ်လူမျိုး၊ ဂျွန်းကာလ်ဗင် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကာလ်ဗီး နစ်ဓမ္မခံယူချက်ငါးချက်ကို ဗဟိုပြုသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အခြေ ခံတည်ဆောက်မှုကို ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော် ကာလ်ဗင်းသည် နိုင်း စင်းယုံကြည်မှုကို အခြေပြုခဲ့သောကြောင့် သူနှင့်သူ၏နောက်လိုက် များစွာတို့သည်ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နားမလည်ခဲ့ကြပေ။ ဤအရာကို ရှင်းပြရန်အတွက် လူတစ်ဉီးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံမှသာလျှင် သူသည် ဘုရားသခင်၏နိုင် ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သော်လည်း  ဤတွင် ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သော “ရေ”၏သက်သေကို မည်သူ မည်ဝါကမျှ နားမလည်၊ သက်သေမခံကြပေ။ ထိုအရာသည် အလွန် ဝမ်းနည်းစရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဤတွင် ကိုယ်တော်ပြောကြားတော်မူသော “ရေ”မှာ ဤလော ကအပြစ်များကို ထမ်းရန် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင် ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံကို ရည်ညွှန်းထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေ ရှုသည် အာဒံ၏မျိုးဆက်များဖြစ်ကြသူ အပြစ်သားများအားလုံးကို အ ပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ကိုယ်တော်သည် မိန်းမဘွားသူအား လုံးမှ အကြီးဆုံးဖြစ်ဖြစ်သူ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို မိမိကိုယ်တိုင်ဖယ် ရှားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ “အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခု အခွင့်ပေးပါ”(မဿဲ ၃း၁၅)ဟု ပြောကြား၍ ရှင်းပြတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခငသ်ည် အပြစ်သားများ၏အပြစ် ဒု စရိုက်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် လူသားများအ တွက်သူတို့၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုထံ လွှဲပြောင်းတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် လူသားများအားအပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ဤ လောကအပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ကို ဤအရာဆိုလို သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများ၏အပြစ်များကို ယူ  ဆောင်သွားတော်မူရန် ကိုယ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းလိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
ဤအရာသည် ကျမ်းစာအရ ရေ၏အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ရေအားဖြင့် အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သော တစ် ကြိမ်တည်းဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ကို ဤအရာ ဆိုလိုသည်။ သုံးပါးတစ်ဆူ၏သားတော်အဖြစ် ကိုယ်တော်သည် ဤလောက၌ အာဒံမျိုးဆက်များကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များအားလုံးကို ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ကိုယ်တော်သည် တစ်ကြိမ် တည်းထမ်းတော်မူခဲ့သောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံး သားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ကြ၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုအ ပေါ်သို့ အပြစ်များအားလုံးကို လွှဲပြောင်းမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရနိုင်ကြသည်ဟူ သောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့မမေ့အပ်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာ ကို မဖြစ်မနေယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောဂိုဏ်းဂဏယုံကြည်ခြင်း အပေါ် အငြင်းပွားတိုက်ခိုက်မှုမရှိသင့်ပေ

ဤတွင် ရှမာရိအမျိုးသမီးက သခင်ယေရှုထံ “ကိုယ်တော်သည် ယုဒလူမျိုးဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ ဘိုးဘေးများက ဂေရီဇိမ်တောင်ပေါ် တွင် ကိုးကွယ်သင့်သည်ဟု ပြောသည့်အချိန်တွင် ယုဒလူမျိုးများက ယေရုရှလင်မြို့တွင် ကိုးကွယ်သင့်သည်ဟု ပြောကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာလုပ်သင့်ကြသလဲ”ဟု လျှောက်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှမာရိအမျိုးသမီးပြောသောအရာကို ကြည့်ကြလျှင် ထိုခေတ်ကာလတွင် ရှမာရိလူမျိုးများက ဂေရီဇိမ်တောင်ပေါ်တွင် ဘု ရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သင့်သည်ဟု ပြောကြသည်ကို သိရကြသည်။ သူတို့က ယေရုရှလင်မြို့သည် မှန်ကန်သောကိုးကွယ်သည့်နေရာမ ဟုပေဟု ငြင်းဆိုခြင်းအားဖြင့် ယုဒလူမျိုးများနှင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြ သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်ဖြစ်သော် လည်း ၎င်းနိုင်ငငံတွင် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သည့်နေရာနှစ်နေရာ ရှိသည်။  ထိုကြောင့် ယုဒလူမျိုးများနှင့်ရှမာရိလူမျိုးများသည် တူညီ သောဘုရားတစ်ဆူတည်းကိုးကွယ်ခဲ့ကြသော်လည်း သူတို့သည် အ ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြသည်။
အခြေခံအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ကိုးကွယ်သော နေရာတစ်နေရာတည်းရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသော ဗိ မာန်တော် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးသည် အပြစ်ဖြေရာနေ့၌ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုရန်အတွက် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ယေရောဗောင်မင်းသည် ရုပ်တုဆင်းတု များကို ကိုးကွယ်သည့်အချိန်တွင် နိုင်ငံသည် နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့သည်။ ဤ အကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည် ရုပ်တုကိုး ကွယ်သူများအပေါ် သက်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံတော်နှစ်ခြမ်း ကွဲရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ရှမာရိမိန်းမသည် သူမ၏ စိတ်ထဲ၌ “ကျွန်မသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရရန်အတွက် ဘယ် နေရာမှာ ကိုးကွယ်ရမလဲ။ ကျွန်မသည် ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်၌ ဘု ရားကို ကိုးကွယ်လျှင် ဘုရားသခင်က ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးတော် မူလိမ့်မည်လား”ဟု စိတ်တွေဝေနေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလနိုင် ငံသည် တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံဟူ၍ နှစ်ခြမ်းကွဲခဲ့ရ၍ သူတို့ သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် အချင်းချင်း အငြင်းပွားတိုက်ခိုက်နေကြ သောကြောင့် ရှမာရိမိန်းမသည် ဤသို့ စဉ်းစားနေခြင်းသည် ထူးဆန်း သောအရာမဟုတ်ပေ။ 
သို့သော် သခင်ယေရှုက ထိုအမျိုးသမီးထံ ယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ် စေ၊ ဂေရီဇိမ်တောင်ပေါ်၌ဖြစ်စေ ကိုးကွယ်ခြင်းမှာ ပြဿနာမဟုတ် ဘဲ “ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ကိုးကွယ် ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသို့ကိုးကွယ်သော သူတို့ကို ခမည်းတော်သည် အလိုရှိတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်၊ နံဝိညာဉ်နှင့် ၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်”(ယောဟန် ၄း၂၃-၂၄)ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက ရှမာရိအမျိုးသမီးထံ “မင်း က ဘုရားကို ဘယ်နေရာတွင် ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ သင်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အား နံဝိညာဉ်နှင့်လည်း ကောင်း၊သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီ” ဟု ပြောကြားတော်မူသည်။ ဤတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအ ပြစ်များကို ထမ်း၍ ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း လူများက မိ မိအပြစ်များကို ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့် သူတို့နှ လုံးသားများ၌ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောအချိန်နှင့် ကားတိုင် ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရကာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို သူတို့ ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးကွယ်ရမည့်အချိန်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည် ဟု ကိုယ်တော်ပြောကြားတော်မူသည်။
ယနေ့လူများသည် နိုင်းစင်းယုံကြည်မှု၏လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရကြ သောကြောင့် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူအားလုံးသည် အပြစ်သား များအဖြစ် ကျန်ရစ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး ယုံကြည်သင့်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောသည်သာမက အပြစ်ဒဏ်ကို လည်း သယ်ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကို ကယ်တင် ရှင်အဖြစ် ဤယုံကြည်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားအ ပြစ်များကို ဆေးကြော၍ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရကြကာ ဖြောင့်မတ်သူ များဖြစ်လာရကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်း သောဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရန် အားနည်းချက်မရှိကြပေ။ မကြာခ ဏပြောလေ့ရှိသည့်အတိုင်း ညာဘက်ခြေထောက်ခြင်းဆင်းခြင်းမှာ အရေးကြီးသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ကယ် တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၊ ဓမ္မ သစ်ကျမ်းနှင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတို့တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံစေ သော နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကိုယ်တော်ကို တွေ့ရကြမည် ဖြစ် သည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ယနေ့ခရစ်ယာန်များပြုကြသည့်အတိုင်း သူတို့ သည် ဂိုဏ်းဂဏ သို့မဟုတ် ဓမ္မခံယူချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မတူညီမှု များအပေါ် အငြင်းပွားတိုက်ခိုက်စရာအကြောင်း မရှိပေ။ ထိုကြောင့် လူတိုင်းသည် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်များကို လက်ခံတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကို ဆေးကြောနိုင်ခြင်း ဖြစ် သည်။
သို့သော် အေဒီ ၃၂၅ တွင် ပထမနိုင်စီးကောင်စီ၌  နိုင်းစင်းယုံ ကြည်မှုကို ထုတ်လွင့်သောအခါ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ဤယုံကြည် မှုမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သောကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်း တော်မူခဲ့သည်ဟု လူများက မသိကြပေ။ ထိုကြောင့် ထိုအချိန်မှစ၍ ခ ရစ်ယာန်များသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ လူသားများ၏အပြစ်များကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲ အသေခံတော်မူ သော သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လာခဲ့ကြ၍ ဤအရာသည် ယနေ့ထိ တိုင်အောင် ဆက်လက်ကျင့်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များ စွာတို့သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုကို သာသိကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိ ဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု သူတို့သည် မည်သို့ကျေးဇူးတင်ရ မည်ကို မသိဘဲ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့ သည် သငခ်ယေရှုမယုံကြည်ခဲ့ကြသောအခါ ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ အပြစ်သားများအဖြစ်သာ အသက်ရှင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ခရစ်ယာန်များသည် လောက၌ အခြာားဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများကဲ့သို့ ဘာသာရေးကျင့်ဆောင်သူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရ မည့်အရာမှာ လောက၏ဘာသာတရားများသည် လူသားများ၏တွေး ခေါ်မှုများပေါ်တွင် မှီခိုရန် ရည်မှန်းချက်အချို့တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည် ထောင်ထား၍ ဤရည်မှန်းချက်များယုံကြည်သူများသည်လည်း ဘာ သာတရားကျင့်ဆောင်သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည် အဘယ် သို့နည်း။ ယနေ့သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူခရစ်တစ်ဉီးအဖြစ် သင် သည် ဘာသာရေးကျင့်ဆောင်သူလော။ သို့မဟုတ် သင်သည် သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားသော ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှုတ် ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များမှ ကယ် တင်ခြင်းခံရသောသူ ဖြစ်သလော။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဤလူစား နှစ်မျိုးများမှ တစ်ခုတွင် ပါဝင်သည်။ သခင်ယေရှုက “သင်သည် ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရမည့်အချိန်ရောက် လာသောအခါ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်၍ ကိုယ်တော်အား သင်၏ခ မည်းတော်အဖြစ်ခေါ်ကာ ကိုယ်တော့်ကို ကိုးကွယ်ပါ”ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သောအခါ အဘယ်အရာဆိုလိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘော ပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤတွင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုး ကွယ်ခြင်းဟူသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော်သည် အသက် ၃၀ နှစ်စေ့သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံ စေတော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံသို့ သွား၍ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း သည် ကိုယ်တော်အတွက် သင့်တော်သည်။  သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ် များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။ ဤတွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်ဟုဆိုရာတွင် ကိုယ် တော်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ မိမိကိုယ် ခန္ဓာပေါ်တွင် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ အသက်စတေးတော် မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်က မိမိသားတော် ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုအား အသက် ၃၀ တွင် ဗတ္တိ ဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ် များအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း ယူဆောင်သွားတော်မူစေခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်လာတော် မူရန်အတွက် သားတော်အတွက် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏အလို တော်ပြည့်စုံစေရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်များကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ခေတ်ကာလတွင် အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်သောအခါ သူသည် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာယဇ်ကောင်အ ဖြစ် ရှေ့ဉီးစွာ ယူဆောင်လာခဲ့၍ ၎င်း၏ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် လက်များ တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များကို ယဇ်ပရောဟိတ်များအားလုံးလွှဲ ပြောင်းလဲ၍ ၎င်းကို သတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ် ကာလတွင် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ယဇ်ပူဇော်သောတိရစ္ဆာန်၏ ဉီးခေါင်းပေါ်တွင် လက်များကို တင်ခြင်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုး များ၏အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ ဗတ္တိဇံယော ဟန်သည် သခင်ယေရှု၏ဉီးခေါင်းပေါ်သို့ လက်များတင်၍ ဗတ္တိဇံပေး ခြင်း (မဿဲ ၃း၁၃-၁၇)အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ပေါ်သို့ အပြစ် သားများ၏ အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ် တော်သည် လူသားအားလုံးနေရာတွင် လူသားများ၏အပြစ်များအ တွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာအဖြစ် ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ် တော်သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် အပ်နှံတော်မူခဲ့သောကြောင့် ယခုတွင် ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူများ၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် တော်မူသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သခင်ယေရှုက “ကိုယ်တော် သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သော သူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားများ၏အပြစ်များကို ဆေးကြောပေး နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုးကွယ်ရကြမည် ဖြစ်သည်”ဟု မိန့် တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ရှမာရိမိန်းမက “မေရှိယ(ခရစ်တော်ခေါ်)ကြွလာတော်မူသည် ကို ကျွန်မသိတယ်။ ကိုယ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အရာခပ်သိမ်းပြောတော်မူလိမ့်မည်”ဟု ပြောခဲ့ သည်။ ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကြွလာ တော်မူသည်ဟု ဤအမျိုးသမီးက သိခဲ့သည်။ သူမက “ခရစ်တော်ဤ လောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ဤပြဿနာများအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူ လိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်သည် ဂေရီဇိမ် သို့မဟုတ် ယေရုရှလင်မြို့၌ ကိုး ကွယ်ရန် မှန်ကန်သောနေရာကို ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်တော်မူလိမ့် မည်”ဟု မြော်လင့်လျက်ယုံကြည်ခဲ့သည်။
ထိုနောက် သခင်ယေရှုက အခန်းငယ် ၂၆ တွင် အမျိုးသမီးထံ “ယခု မင်းနှင့်စကားပြောသောသူမှာ ထိုသူဖြစ်တယ်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည် သူမထံ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် “ယခုသင်နှင့်စ ကားပြောသောငါသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ ယခုသင်စောင့်မြော်နေ သောသူမှာ အခြားသူမဟုတ်ဘဲ ငါ ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် သက်သေခံခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုက ဤအမျိုးသမီးသည် မည်သူ့ကို စောင့်မြော်နေသည်ကို သိတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် သူမ၏ နှလုံးသား၌ရှိသောအရာကို သိတော်မူခဲ့သည်။ ထိုနောက် ထိုအမျိုးသ မီးသည် ရေအိုးကို ထားခဲ့၍ မြို့ထဲသို့ ပြန်ဝင်ကာ “ကြွလာမည်ဟု ပ ရောဖက်ပြုထားခဲ့သောခရစ်တော်ကို ကျွန်မမြင်တွေ့ခဲ့တယ်”ဟု ပြောကာ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု မိမိအိမ်နီး ချင်းများထံ သက်သေခံခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ရှမာရိမိန်းမက သခင်ယေ ရှုအား ကြွလာမည့်ခရစ်တော်အဖြစ် တွေ့ခဲ့၍ ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရ သည်။ 
ဤတွင် ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုသောအချက်မှာ ဤအရာဖြစ် သည်။ ကိုးကွယ်သည့်နေရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှမာရိမိန်းမ၏မေးခွန်း များမျာသည် အရေးမကြီးသကဲ့သို့ ယနေ့တွင် ကာလ်ဗီးနစ် သီအို လော်ဂျီ၊ အရ်မီးနီးယမ်းသီအိုလော်ဂျီ သို့မဟုတ် ဝေစီယမ်းသီအိုလော် ဂျီတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးမကြီးပေ။ ပို၍အရေးကြီးသောအ ရာမှာ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့၍ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားစင်တင်ခံကာ ကျွန်ုပ် တို့ကိုယ်စားကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့ဟုသာ ကျွန်ုပ်တို့သိ ကြကာ ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များဖြေရှင်းပေး တော်မူရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ အသေ ခံတော်မူခြင်း သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအဆင့်သို့ ရှေ့ဉီးစွာ ရောက်ရှိရန်နှင့် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကာ ဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံရသူအဖြစ် အသက်ရှင်ရန် ဘုရားသခင်ပြောကြားတော်မူ သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါစို့။ 
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရမည့်အရာမှာ သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံးသား၌ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံရရန် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စေသော ယုံကြည်ခြင်းအားလုံးထက်အရေးကြီး ဆုံး ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက “ဘုရားသခင်သည် နံဝိ ညာဉ်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကို ကိုးကွယ်သောသူများသည် နံဝိ ညာဉ်နှင့်လည်းကောင်း၊ သစ္စာနှင့်လည်းကောင်း ကိုးကွယ်ရမည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
 


သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် စစ်မှန် သောခရစ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်


ကျွန်ုပ်တို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သော လောကဘာသာရေးယုံကြည်မှု သည် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ဆေးကြောပေး တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်ရန် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ကြွေးကြော်သော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားနှင့် မတူပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအချက် ကို ရှင်းလင်းစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆ ချက်များနှင့်အညီ သခင်ယေရှု၏ကားတိုင်ကို ယုံကြည်ခြင်းမှာ မိမိအ တွေးအခေါ်ကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိအတွေးအခေါ်များ၏စံချိန်နှင့်အညီ သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့ သောကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသောအခါ သူတို့သည် မိမိကိုယ် တိုင်ဖန်တီးထားသော ဘာသာတရားတစ်ခုကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ထိုကြောင့် လူတစ်ဉီးသည် မိမိအတွေးအခေါ်များနှင့်အညီ သ ခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လျှင် ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် လောကဘာသာတရား ကျင့်ဆောင်သူအဖြစ်သို့ ပြန်လှည့်ကာ နောက်ဆုံးတွင် သခင်ယေရှု ၏ တပည့်တော်များကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်သောသူဖြစ်လာ လိမ့်မည်။ လူတစ်ဉီးသည်  ရှေးယခင်နှောင်းပိုင်းတွင် နိုင်းစင်းယုံ ကြည်မှု၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှု၏ကားတိုင်ကိုသာ ယုံကြည်လျှင် ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် သခင်ယေရှုထက် မိမိအတွေးအခေါ် များကိုသာ ယုံကြည်သူတစ်ဉီးဖြစ်သောကြောင့် သူသည် လောက ဘာသာတရားကျင့်ဆောင်သူအဖြစ်သာ နေရစ်၍ နောက်ဆုံးတွင် သ ခင်ယေရှုနှင့်လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိတော့ပေ။
ဘာကြောင့်လဲ။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် အသေခံတော်မူ သောသခင်ယေရှုကိုသာ ရွေးချယ်၍ ဤလောက၏ဘာသာတရား တစ်ပါးအဖြစ်မျှသာ ကိုယ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဤလောက၌ မြင့် မြတ်သောအသက်တာအားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းကလွှဲ၍ အခြားသော အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့က သခင်ယေရှုကို ဘာ သာတရားတစ်ခုမျှအဖြစ်သာ ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်းမှုမရှိပေး ဟု မထင်ကြပေ။ ဤသို့ဖြင့် ဤလောက၌ ခရစ်ယာန်များသည် သခင် ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြသောအခါ သူတို့က ဇာတိ အသွေးအသားအတွေးအခေါ်များအဖြစ် သူတို့၏ယုံကြည်မှုများကို တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။
လောကဘာသာတစ်ခုတွင် လူတစ်ဉီးသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရသည်ဖြစ်စေ၊ မခံရသည်ဖြစ်စေ ကြီးမားသောကိစ္စမဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းက ပို၍အရေးကြီးသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရ ခြင်းအကြောင်းမှာ ဤခေတ်ခရစ်ယာန်များအားလုံးသည် နိုင်းစင်း၌ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သခင်ယေရှု၏ကားတိုင်ကိုသာ ယုံကြည် ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့၌ ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် နှင့်အညီ ယုံကြည်ကြသောအခါ အရာခပ်သိမ်းတို့သည် ထူးခြား ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အကြောင်းမျာ ဤသမ္မာတရားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖော်ပြထားသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဇာတိအ တွေးအခေါ်များနှင့် မတူသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသေခံတော်မူခြင်းကို သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ် တို့သည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ကြသည်။
ယခုချိန်၌ပင်လျှင် သခင်ယေရှုကို မိမိအတွေးအခေါ်များနှင့်အ ညီ ဘာသာတရားတစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်သူများက သူတို့သည် သခင် ယေရှု၏ကားတိုင်ကိုသာ ယုံကြည်ကြလျှင် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြ သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာ ၌ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံလိုသောသူများက သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ် များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်း ကောင်း မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ၊ သခင်ယေရှု၏အတွေးအ ခေါ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ်များနှင့် လုံးဝ ခြားနားခဲ့ သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးမှ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု ကိုယ်တော်ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ကြသည်။
သခင်ယေရှုသည် သမ္မာကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ပြော ကြားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ယနေ့အပြစ်သားများသည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကဘ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ပေး ဆပ်ကျေအေးစေသူ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိရ ကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူ တော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေ ခံတော်မူြခင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များပြစ်ကြွေးများပေးဆပ် တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများအား ကယ်တင်တော်မူ ခြ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော် ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ဖြင့်ပြုတော်မူခဲ့သော ကိုယ်တော်ပြစ်ကြွေး ပေးဆပ်ကျေအေးစေခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအား လုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာလ်ဗီးနီးယမ်း သို့မဟုတ် အာရ်မီးနီးယမ်းကဲ့ သို့သော သီအိုလော်ဂျီကျောင်းများမှ ဂိုဏ်းဂဏဓမ္မခံယူချက်အချို့တို့ ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရ နိုင်ကြပေ။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ကိုယ် တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ဖြင့် ပူဇော်ပေးတော် မူခဲ့သော ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ၍ ဒုတိယမွေးမွေး ဖွားခြင်း ခံရကြသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံ ပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ ဤလောကအပြစ်များကို လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှုသည် မိမိကိုယ်ပေါ် သို့ ဤအပြစ်များကို ထမ်း၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းကာ အသေခံတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်းကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်ကြသည်။ သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ဤကယ်တင် ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ လွှတ်မြောက်ခြင်းခံရကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ကြသည်။
ယခု ၂၁ရာစုတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို တစ်ကြိမ် တည်းယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံအသွေး တော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ပြစ် ကြွေးများကို ပေးဆပ်ရန် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်လာခဲ့သူ သခင်ယေရှု ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခု တွင် ဤလောက၌ သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်ကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်မဟုတ်၊ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့ သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေး တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်ဟူသော ကယ် တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ 
ယနေ့ သီအိုလော်ဂျီယူဆချက်များကိုလိုအပ်သော လောကအ သင်းတော်များ၌ ဓမ္မဆရာရှိသည်။ အပြစ်သားများကျွန်ုပ်တို့အတွက် သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရရန်အတွက် လုံးဝ အသုံးမဝင်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကိုယ်တော်ထမ်းတော်မူ ခဲ့သော အပြစ်များ၏တရားစီရင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းခံနိုင်ကြသည်ကို ဤအရာက ဆိုလိုသည်။ ဤအရာသည် မှန်ကန်သည် မဟုတ်လော။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ ၌ဖော်ပြထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်၊ သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင် တော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များ အားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ သာမန်ယုံကြည်သူများအ တွက် သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များ သို့မဟုတ် သင်တန်းများသည် လုံးဝ အသုံးမဝင်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သော ယဇ်ပူဇော်ြခင်း အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိ နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဤအချက်ကို ရှင်းလင်းစွာ နား လည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။
သခင်ယေရှုသည် လူထုပရိတ်သတ်၌ အမှုတော်စတင်တော်မူ သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော် မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်လာတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် ကနဉီးအသင်းတော်ယုံကြည်သူများပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော ယုံ ကြည်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ယနေ့များစွာသောခရစ်ယာန်များသည် သီအို လော်ဂျီပညာ၊ နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဂိုဏ်းဂဏအမျိုးမျိုးမှ ထောက်ခံအားပေးသော သန့်ရှင်းစင်ကြယ် ခြင်းဓမ္မခံယူချက်များ လိုက်လျှောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အချို့တို့သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန်အတွက် နောင်တ နှင့်စပ်ဆိုင်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စင်ကြယ်ခြင်းဓမ္မခံ ယူချက်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကြိုးစားနေကြသည်။ သို့သော် ဤ သို့သော ဓမ္မယုံကြည်မှုများသည် အပြစ်များဆေးကြောစင်ကြယ် ခြင်းအတွက် လုံးဝ အသုံးမဝင်ပေ။
သင်သည် မည်သို့သောသီအိုလော်ဂျီပညာကို သင်ယူခဲ့နေပါစေ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဤအ ရာအားလုံးသည် လုံးဝအသုံးမဝင်ပေ။ ကိုယ်တော်သည် ယောဟန် မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤ လောကအပြစ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏အခကို ပေး အပ်တော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းလောင်း၊ ဤအရာသည် ကယ်တင်ခြင်းဖွဲ့ စည်းခြင်း ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင် ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။
ဤလောက၌ သာမန်လူများအကြား ယခုတွင် သီအိုလော်ဂျီ သင်ကြားမှုကို လျစ်လျူရှုသော်လည်း ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူ တော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူ သောအသွေးတော်အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များသခင်ယေရှုထမ်း တော်မူခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရသူများစွာ ရှိသည်။ ဤနေ့များတွင် သီအိုလော်ဂျီသင်ယူခဲ့သူ သင်းအုပ်ဆရာအများစုတို့သည် သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များကို ယုံ ကြည်ကြ၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်သီအိုလော်ဂျီပညာကို ဝါကြွားနေကြ သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ဆေးကြော ပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသော သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာမန်ယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏အပြစ်များအားလုံးမှ ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်သင့်သည်။ ယခုတွင် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့၍ ဤ အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူရန် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ မှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို တစ်ကြမ် တည်းထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များလုံးဝ ဆေးကြောခြင်းခံရသူ ဓမ္မပညာ အနည်းငယ်မျှသာမသိလူ သာမန်လူ သားများရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူခဲ့သူသ ခင်ယေရှု၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နှလုံးသားအကြွင်းမဲ ယုံကြည်ခဲ့ကြ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်းခံစားရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ကာလ်ဗင်းသီအိုလော်ဂျီပညာရှင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဤလောက အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သလော။ အရ်မီးနီးယမ်းစတင်တည်ထောင် သူများက ကျွန်ုပ်အား ဤလောကအပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခဲ့ သလော။ လုံးဝမကယ်တင်နိုင်ကြပေ။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံး သည် ပို၍ ငွေကြေးရရှိရန် မိမိသီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်ပညာများကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးရှာဖွေခြင်းသက်သက် ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ် ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ရန် အလိုရှိတော်မူသည်။ သင်သည် အ ဘယ်သို့နည်း။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟူ သောအချက်ကို သင်အမှန်အကန် သိသလော။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိ သော သီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသမ္မာတရား  ကို မသွန်သင်နိုင်ကြပေ။ ဤအရာကို လျစ်လျူရှုလျက် များစွာသော သင်းအုပ်ဆရာများသည် ကာလ်ဗင်းသီအိုလော်ဂျီကို လေ့လာခဲ့ပြီး နောက် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် မာန်မာနထောင်လွှားလျက် သူတို့သည် ဤလောကအပြစ်သားများအား သူတို့အပြစ်မှ ကယ်တင်နိုင်သကဲ့သို့ မောက်မာတတ်ကြသည်။ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင် ၏သတင်းကောင်းကို မသိကြသော်လည်း သူတို့သည် ၎င်းကို သိဟန် ဆောင်ကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ ညီတော်များ သို့မဟုတ် ညီမများအဖြစ်နှင့် ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်ရေးရာအခွင့်အာဏာကို အ မွေဆက်ခံသူများအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် လှည့်ဖြားကြသည်။
သို့သော် အမှန်မှာတော့ ဤသင်းအုပ်ဆရာများသသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံရကြမည် ဖြစ် သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဤသို့ဆိုးရွားသောအခြေအနေ၌ ရှိနေကြ သော်လည်း သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခြင်းအားဖြင့် အလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟူသော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို လျစ်လျူရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ကျမ်းစာသင်ကျောင်းများ၌ သီအိုလော်ဂျီဓမ္မပညာဖြင့် ယုံကြည်သူ များ၏ဝိညာဉ်များကို ချုပ်တည်းရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ် များသည် ကိုယ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် လူသားများအ တွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သော အသွေးတော် ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်ကို မသိကြသောကြောင့် သူတို့သည် ဤပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့် ဝိ ညာဉ်ရေးရာ၌ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုကို မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်မည်သို့ ခံရကြသ နည်း။ သူတို့က မိမိအသင်းသားများထံ "မင်းတို့က သီအိုလော်ဂျီ ဓမ္မ ပညာအကြောင်းကို တစ်စုံတစ်ခုမျှ မသိဘဲ ကျွန်တော်သင်ကြားသော အရာကို ဘာကြောင့် မသင်ယူသလဲ”ဟု ပြောကြသည်။ ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သင့်ကိုလှည့်စားသောသူများသာ ဖြစ်ကြသည်။ သူ တို့သည် သင်းသားများကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ရန် အသင်းတော်၏အလှူ ငွေများကို လိမ်လည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဘဝကို ကြွယ်ဝချမ်းသာရန် ကြိုးစားကြသောကြောင့် သူတို့ရှေ့မှာ မတုန်လှုပ်ပါရပေ။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရမည့်အရာမှာ ကမ္ဘာ ပေါ်တွင်ရှိသောခရစ်ယာန်များအားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံ အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟူသောအ ချက်ကို မသိကြသောကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ်အ သက်ရှင်ကြ၍ ဤခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူများအ ဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ယခုမှစ၍ ကျွန် တော်မြော်လင့်၍ တောင်းချက်မှာ သင်သည် ကျမ်းစာဖော်ပြထား သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို သတိချပ်စွာ နား ထောင်၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ အ ပြစ်သားများက ကာလ်ဗင်း၊ အာရ်မီးနီးယမ်း၊ လီးဗင်းစတုံး၊ သို့မဟုတ် အခြားသီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များပြဌာန်းသောဓမ္မခံယူချက်များ မလို အပ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ဤလောကအ ပြစ်များကို ထမ်းခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင် ခြင်းကိုသာ လိုအပ်ကြသည်။ 
သမ္မာကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှစ်ခုစလုံးအရ သ ခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများ၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ အ စအဉီး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော် မူသောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဖန် ဆင်းတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်၏ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ် တော်သည် အာဒံနှင့်ဧဝနှင့် လူသားများအားလုံး၏ ဘိုးဘေးများကို ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို မယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် ကျူးလွန်ခဲ့ကြ၍ ကိုယ်တော်နှင့်နီးကပ်စွာ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းမှ အ ဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းခံရကြသောအခါ သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို နာခံခြင်းအားဖြင့် လူသား တစ်ဉီးအဖြစ် ဤလောကသို့ လူ့ဇာတိခံယူတော်မူရန် ကြွဆင်းတော် မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤ လောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၃၀ နှစ်တွင် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများ၏အ ပြစ်များကို ယူဆောင်သွား၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းအသေခံခြင်းအားဖြင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများအတွက် ကိုယ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သော အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် ဤအရာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားစင်တင်ခံကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ အသေခံတော်မူခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းနှင့် အသွေးတော် သွန်းလောင်းကာအသေခံတော်မူခြ်ငးအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ဖြေ ရာယဇ်ဖြစ်တော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကြွေးများအားလုံးပေးဆပ်ပေး တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်တို့ ဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်ကြွေးများကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သော ကြောင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။
ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိ ဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ထမ်းခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကြွေး များကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော် မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ပြစ်ကြွေးများကို ပေးဆပ်တော်မူခဲ့သောအရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဖြောင့်မတ်သောလုပ်ငန်း ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ခံစားရရှိကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ယဇ် ပရောဟိတ်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူခဲ့သော မေရှိယ ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်နှင့် ကောင်းကင် သခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော်မူခဲ့သော ထာဝရ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံရေနှင့်အ သွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကြွေးများကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေ တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘဝသစ်ကို ပေးအပ် တော်မူသော အသက်၏သခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စစ်မှန်သောအလင်းဖြစ်စေတော်မူရန် ကြွဆင်းတော်မူ ၍ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏အမှောင်ထု များအားလုံးကို ဖယ်ရှားကာ အလင်း၏သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူ ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားမပါဘဲ အပြစ်၌ ကျွံ ကျသွားခဲ့သော ဤလောက၌ မည်သည့်သီအိုလော်ဂျီပညာရှင်၊ မည် သည် သီအိုလော်ဂျီဓမ္မပညာက ကျွန်ုပ်တို့အား လောကအပြစ်မှ ကယ်တင်နိုင်သလော။ လုံးဝမကယ်တင်နိုင်ပေ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ကင်း စင်သူများဖြစ်စေသူမှာ အခြားသူမဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဖြစ်သည်။ 
ကာလ်ဗင်းသီအိုလျော်ဂျီပညာရှင်သည် “အခြေအနေမဲ့ရွေး ကောက်ခြင်း” ဓမ္မခံယူချက်ကို စတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် သည် လူအချို့ကို ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် ရွေးကောက်တော်မူခဲ့၍ အ ခြားသူများကိုမူ ရွေးကောက်တော်မမူခဲ့ပေဟု ထွက်ဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာလ်ဗင်း၏လုပ်ငန်းကို ပြန်လှည့်ကြည့်လျှင် သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားသော ယာကုပ်နှင့်ဧသောတို့ကို ရည်ညွှန်း၍ အခြေအနေမဲ့ရွေးကောက်ခြင်း ဓမ္မခံယူချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သူဖြေ ရှင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ရကြသည်။ ကလေးနှစ်ဉီးတို့သည် သူတို့မိ ခင်၏ဝမ်းထဲမှာ နေကြသည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်က "အကြီးသည် အငယ်ထံ ကျွန်ခံရမည်” “ငါယာကုပ်ကို ချစ်၍ ဧသောကိုမုန်းတယ်” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤလူနှစ်ဉီးသည် ဤလော က၌ မဖွားမြင်မီ ဤသို့ဖြင့် တစ်ဉီးကို ချစ်၍ အခြားတစ်ဉီးကို မုန်း တော်မူသည်သည့်အတိုင်း  ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ မဖွားမြင် ကြမီအချိန်ကတည်းက ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကို ရွေး ကောက်တော်မူ၍ အခြားအချို့တို့ကို ရွေးကောက်တော်မမူပေ။ ထို ကြောင့် ကာလ်ဗင်းအရ လူအချို့တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက် ခြင်းခံရကြ၍ အချို့တို့သည် ရွေးကောက်ခြင်းမခံရကြသောကြောင့် သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြပေ။ သို့သော် ဤအရာမှာ  ကာလ်ဗင်း၏ကိုယ်ပိုင် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖတ်ရှုခြင်းမှ ဆင်းသက် လာသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို မှားယွင်းစွာ အနက် ဖွင့်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် တရားမျှတသောဘုရားဖြစ် တော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဤသို့ဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းသော အရာပြောကြားတော်မမူခဲ့ပေဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရ ကြမည် ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည် သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရ အသက် ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်းသော သားတော် ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၃း၁၆)ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသား  အားလုံးကို ချစ်တော်မူသောကြောင့်  သခင်ယေရှုသည် ဤလောက သို့ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၌ရှိသော လူသားအားလုံး ၏အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်း လောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များ အားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံတော်မူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာလ်ဗင်း၏ငြင်းဆိုချက်၏ ယုတ္တိကို လိုက်နာ ရလျှင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် လူအချို့တို့၏အပြစ်ကို ထမ်း၍ အခြားသူများ၏အပြစ် များမထမ်းပေဟု နိဂုံးချုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအရာသည် သမ္မာကျမ်းစာပြောသောအကြောင်းအရာမဟုတ်ပေ။ အခြားတစ် ဖက်တွင် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူ သားများ၏အပြစ်များကို ထမ်းခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူအားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု ပြောကြားတော်မူသည်။ သခင်ယေရှု သည် အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လူအချို့ကို ရွေးကောက်၍ ကယ်တင် တော်မမူခဲ့ပေ။ သခင်ယေရှုသည် သန့်ရှင်းတော်မူ၍ တရားမျှတသော ဘုရားလည်း ဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အချို့တို့၏အပြစ် များအားလုံးကို ယူ၍ အခြားသူများ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွား တော်မမူဟုကြွေးကြော်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏တရားမျှတမှုကို ကြီး မားစွာ ထိခိုက်စေသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း အားဖြင့် ဤလောက၌ရှိသောလူသားများအားလုံး၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းအသွေးတော်နှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံ၍အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံး ၏အပြစ်များအားလုံး၏အခကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ယုံကြည်သူအားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ဟေဗြဲ ၁၀◌း၁၃-၁၄ တွင် “မိမိရန်သူတို့ကို မိမိခြေတင်ရာ မချမထား မှီတိုင်အောင် မြော်လင့်လျက် နေတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ စင် ကြယ်သောသူတို့သည် ထာဝရစုံလင်ခြင်းငှါ၊ တခါတည်းပူဇော်ခြင်း အားဖြင့် ပြုတော်မူ၏”ဟု ရေးထားသည်။ သားတော်သည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောက၏အ ပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သား တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်ကြွေးများအားလုံးကို ပေးအပ်ကျေအေး စေတော်မူခဲ့သည်။
ယောဟန် ၃း၁၆ ကို တဖန်ကြည့်ကြပါစို့။ “ဘုရားသခင်၏သား တော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရ အသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တပါးတည်း သောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားကို ချစ် တော်မူ၏။”ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကတွင်ရှိသော လူသားအားလုံး၏ အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းကာအသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ဤအချက်ကို ယုံကြည်သူအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံး၏ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူ၍ သူတို့ကို မိမိသားသမီးများအဖြစ် လက်ခံ တော်မူခဲ့သည်။ 
သို့သော် လူအချို့တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားရန် ပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင် ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကို သူတို့နှလုံးသားထဲ၌ လက်ခံကြ၍  အခြားသူများက ငြင်းပယ်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိ ဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ် များကို ယူဆောင်၍ ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု လက်ခံသမျှ သောသူအားလုံးသည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ သည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရ ကြသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့ သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များကို အမှန်အကန် ထမ်း၍ ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသော စစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်သည် သူတို့၏သက်သေအဖြစ် ကျန်ရစ်သောကြောင့် သူတို့သည် မိမိနှလုံး သားများအပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံခြင်းအဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် သူတို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် အပြစ်များထမ်းရန် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ကို နှလုံးသားများ၌ မလက်ခံသောသူများသည် ကိုယ်တော်ပြင်ဆင် ပေးတော်မူခဲ့သော အပြစ်များ ဆေးကြောခြင်းမခံရနိုင်ကြပေ။ ထို့ပြင် သူတို့သည် မိမိနှလုံးသားများ၌ အပြစ်များရှိနေသေးသောကြောင့် သူ တို့သည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ ပစ်ချခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ် များက သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်း၍ တစ်ကြိမ် တည်း ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို နှလုံးသား များ၌ မလက်ခံခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ တော်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ အပ္ပါယ်ငရဲသို့သာ သွားရန် အပြစ်သား များအဖြစ် ကျန်ရစ်ကြသည်။
 


ယနေ့သီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များထောက်ခံသော သီအို လော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များမှားယွင်းခြင်းအကြောင်း


ဤအကြောင်းကို ရောမဩဝါဒစာ၏အလင်းဖြင့် ဆင်ခြင်သုံး သတ်ကြပါစို့။ ရောမအခန်းကြီး ၉ တွင် သူ၏တရားဟောချက်၌ တ မန်တော်ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်ထံမှ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိ ခြင်းဖြစ်သော ကယ်တင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်များ ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ခေါ်တော်မူသောသူကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အား သွန်သင်ထားသည်။ အခန်းငယ် ၁၀-၁၁ တွင် “ထိုမျှမက၊ ရေ ဗက္ကသည် ငါတို့ အဘဣဇာက်နှင့် စုံဘက်၍ ပဋိသန္ဓေစွဲယူသောအခါ၊ ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ်သောအကြံတော်သည် အကျင့်အားဖြင့် မတည်၊ ခေါ်တော်မူသော သူ၏အလိုတော်အားဖြင့် တည်မည်အကြောင်း၊ သားမဘွားမှီ၊ ထိုသားတို့သည် ကောင်းသော အကျင့်၊ မကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်မှီ၊  သားအကြီးသည် သားအငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟု ထိုမိန်းမအား ဗျာဒိတ်ပေးတော် မူ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အမိဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေယူခဲ့ကြ၍ ရက် သတ္တပတ် ၄၀ ပြီးနောက် ဖွားမြင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤလောက၌ အသက်ရှင်နေကြသည်။ ဘုရားသခင်၏အလို တော်မှာ ကိုယ်တော်၏အခြေအနေမဲ့ရွေးကောက်ခြင်းအားဖြင့် အချို့ တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ အချို့တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမခံရခြင်း မဟုတ်ပေ။ ဘုရားဖြစ်တော်မူထသော သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့၍ သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များ၏အခကို ပေးအပ်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ပြစ် ကြွေးများကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် “ကိုယ်တော်ခေါ်သောသူများသည် တည်ကြည်နိုင် သည်”ဟု ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
 


ဘုရားသခင်သည် မည်သူမျာကို ခေါ်သနည်း


ဘုရားခသင်သည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောလူများကို ခေါ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောလူများ၊အပြစ်များဖြင့် ပြည့်နေ သောသူများ၊ လှည့်စားတတ်သောသူများ၊ သစ္စာဖောက်သောသူများ နှင့် ဘုရားမပါဘဲ အသက်မရှင်နိုင်သောသူများကို ခေါ်၍ ဘုရားသခင် သည် ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ် မိမိသားသမီးများဖြစ်လာရန်အ တွက် ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်သည် “ငါသည်ကျေးဇူးပြုလိုသော သူကိုကျေးဇူးပြုမည်။ သ နားလိုသောသူကိုလည်း သနားမည်”(ရောမ ၉း၁၅)ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများ၏လုပ်ချက်အားဖြင့်မဟုတ် “ခေါ် သောသူ၏”လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်သာ ရပ်တည်ကြသည်ကို ဆိုလို သည်။
ဤတွင် သမ္မာကျမ်းစာက လူသားများ၏“လုပ်ဆောင်ချက်များ” ဟုဖော်ပြထားသည်။ “ခေါ်သောသူ၏”ဟုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ဤကျမ်းချက်တွင် ရေဗက္ကသည် မိမိဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေဆွဲယူခဲ့သော အမွှာနှစ်ဉီးဖြစ်ကြသူ ဧသောနှင့်ယာကုပ်တို့၏သမိုင်းကို မှီငြမ်းကိုး ကားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဧသောသည် မွေးချင်းသားကြီးဖြစ်၍ ယာ ကုပ်မှာ အငယ် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အမွှာညီအစ်ကိုများဖြစ်ကြ သော်လည်း သူတို့သည် ပင်ကိုအရည်အသွေးနှင့် သူတို့ပုံသဏ္ဌာန်များ သည် လုံးဝမတူကြပေ။ တစ်ဉီးမှာ အလာဖာအမျိုးသားဖြစ်၍ မိမိ ကိုယ်တိုင်အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် လေးပစ် နှင့်ဓါးရှည်ကျွမ်းကျင်၍ အလွန်သန်မာသည်။ ဧသော၏အလုပ်မှာ အ မဲလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူသည် မိမိနောက်ကျောတွင် ကျည်တောက်တစ်ချောင်းနှင့် ခါးတွင် ဓားမြောင်တစ်ချောင်းဖြင့် နံ နက်ရောက်သောအခါ လွင်ပြင်နှင့်တောတောင်များသို့ လှည့်ကာ သူ သွားလေရာရာ၌ အမဲလိုက်ကာ မိမိမိဘများထံသို့ ပြန်လှည့်လာခဲ့ သောအခါ “အမေရယ်၊ ဒီနေ့ညနေဟင်းလျာအတွင် သမင်တစ် ကောင်ဖမ်းခဲ့တယ်”ဟု ပြောသည်။ သူ၏ဖခင်သည် မိမိသားအမဲ လိုက်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် ဧသောကို အလွန်မြတ်နိုးခဲ့သည်။
ယာကုပ်သည် ဧသောနှင့်လုံးဝ မတူပေ။ သူသည် သိုးကျောင်း သား ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယာကုပ်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူဖြစ်၍ မိမိသိုး စုကို စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် သူ့အား တောထဲမှာ ပျော် ရွှင်စွာ ဒန်နီဘွိုင်းကဲ့သို့ သီချင်းဆိုခြင်းကို လွယ်ကူစွာ စိတ်ကူးနိုင်ကြ သည်။ “????ဪ၊ ဒန်နီကလေး၊ ပိုက်တွေ၊ ပိုက်တွေ မြောင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ သွယ်နေ၊ တောင်တန်းတစ်လျှောက်သွယ်တန်းနေ။ နွေရာ သီကုန်ဆုံးပြီး၊ နှင်းပန်းအားလုံးကျဆင်းနေ၊ ယခုသင်၊ သင်သွားရ မယ်၊ ငါလည်းလိုက်လာမယ်။ သို့သော်  နွေအခါ မြက်ခင်းပြင်၌ သင် ပြန်လာပါ။ သို့မဟုတ် ချိုင့်ဝှမ်းတွေ၊ နှင်းတွေဖြူဖွေးသည့်အခါ နေ ရောင်ခြည်တောက်ပကာ အရိပ်ရှိလိမ့်မည်။ ????” ယာကုပ်သသည် မိမိ ညီအစ်ကို ဧသောနှင့်မတူဘဲ နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ ပြုစုတတ်သူတစ်ဉီး ဖြစ် သည်။ သူသည် မိမိမိခင်ထုတ်ထားသော နေ့လာစာကို စား၍ တော ထဲမှာ တစ်နေကုန် နေကာ နေဝင်သည့်အချိန်၌ အိမ်သို့ပြန်လာကာ မိ ခင်ထံ တာဝန်ကျေပြွန်စွာ အစီရင်ခံတတ်သောသူတစ်ဉီး ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သတိရရမည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင် ချပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းမှာ ဇာတိပကတိလုပ်ငန်းများ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်များပေါ်တွင် မမှီခိုခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်ဆောင် ချက်များအားဖြင့်မဟုတ်၊ ခေါ်သောသူအားဖြင့် ရွေးကောက်ခြင်းနှင့် အညီ ရပ်တည်သည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ လူသားများကိုလုပ် ဆောင်ချက်များသည် ပြည့်စုံလျှင် သူတို့သည် ကိုယ်တော်မမှိခိုဘဲ အ သက်ရှင်နိုင်ကြ၍ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို ခေါ်လျှင်လည်း သူတို့က ကိုယ်တော့်ကို နားထောင်စရာအကြောင်းမရှိပေဟု ကိုယ်တော်သည် ကောင်းမွန်စွာ သိတော်မူသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဧသောကဲ့သို့မ ဟုတ် ဘုရားသခင်သည်သူတို့အား အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းပေးအပ်၍ ကိုယ်တော်၏လူများဖြစ်စေသောယာကုပ်ကဲ့သို့ ဖြစ် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
လူအများစုများကဲ့သို့ ကျွန်တော်သည်လည်း ဤလောက၌ မြင့် မြတ်သောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် အမှန် မှာ ကျွန်တော့်ကြောင့် လူမည်မျှ ဒုက္ခရောက်သည်ကို ကျွန်တော်အံ့ ဩမိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် ဧသောနှင့်တူသလော။ ယာကုပ်နှင့်တူ သလောဟု တစ်ချိန်က တွေးကြည့်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် မိမိအ ကြောင်းကိုသိခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော်သည် ယာကုပ်နှင့်တူခဲ့သည် ဟု နိဂုံးချုပ်သည်။ ကျွန်တော့်မှ ကာယခွန်အားအစွမ်းအစမရှိခဲ့ပေ။ ကျွန်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် ဟန်ဆောင်၍ တရားသောသူ အဖြစ် ကြွေးကြော်ခဲ့သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပေးသည့် အခါတိုင်းတွင်ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်သည် ဧသောကဲ့သို့ ကြီးမားသောလူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ တစ်ဖက် တွင် ကျွန်တော်သည် ယုတ်မာသူ၊ ချို့ယွင်းသူ၊ ယုတ်ညံ့သူ၊ အားနည်း သူ၊ အပြစ်များနှင့်ပြည့်သူဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ဘုရားမျက် မှောက်၌ မှန်ကန်သောအဖြစ်အမှန် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သည် ပညတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ လုံးဝ အသက်မရှင်နိုင်သောသူဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်သည် ယ ခုချိန်တွင် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် အသက်ရှင်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောက သို့ ဆင်းကြွတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ မှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်များကို လက် ခံတော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့ သောဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူ ခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့် အပြစ်များ၏အခကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သော ကိုယ်တော် ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် အပြစ်များအား လုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူမှာ ကျွန်တော်တစ်ဉီးတည်းမဟုတ် ဘဲ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်တို့ကို ယုံ ကြည်သူအားလုံးသည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ခြင်း ဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် သား တော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်၏အမြင်မှာ ဤလောကတွင်အသက်ရှင်သောသူ များသည် ဤလူတန်းစားနှစ်မျိုးမှ တစ်မျိုးတွင် ပါဝင်ကြသည်။ သူတို့ သည် ဧသောလူစားမျိုး သို့မဟုတ် ယာကုပ်လူစားမျိုး ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်တည်၍ ကိုယ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစား သောသူများသည် ယာကုပ်၏လူတန်းစားမျိုးဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသ ခင်ထံတော်မှ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသောသူများသည် ယာ ကုပ်၏အစ်ကို ဧသောလူတန်းစားမျိုး ဖြစ်ကြသည်။ ဧသောကဲ့သို့ သော မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်လှည့်စားသောသူများကို ကိုယ်တော်ခေါ် သော်လည်း သူတို့က ဘုရားကို အဖြေမပေးကြပေ။
လူသားများသည် အလွန်အားနည်းနေကြသောကြောင့်  ဉီး နှောက်ရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသော ခြင်ကိုက်ခံရကြလျှင် သူတို့သည် နွေ ရာသီအလယ်တွင် အချမ်းတုန်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည် နွေရာသီ ပူပြင်းသည့်အချိန်၌ပင်လျှင် နွေးထွေးမှုအတွင် ထူသောစောင်များကို ခြုံတတ်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည် ဆေးကုသမှုခံယူကြသောအ ခါ သူတို့သည် နဂိုမူလအတိုင်း အခြေအနေ ပြန်ကောင်းလာပါသည်။ လူသားများသည် ဤသို့ဖြင့် အလွန်ခုခံအားနည်းသောသူများဖြစ်ကြ သည်။
သို့သော် ဧသောနှလုံးသားအမျိုးအစားကဲ့သို့သော နှလံးသားရှိ သူအချို့ရှိကြသည်။ သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ကိုယ်ကာယနှင့် စိတ်ဓါတ်ရေးရာ၌ အားသန်၍ ကျွမ်းကျင်သည်ဟု ယူဆတတ်ကြ သည်။ သူတို့က မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် “ငါတတ်နိုင်တယ်။ ငါဆန္ဒရှိရင် ငါ လူတိုင်းကို အနိုင်ယူနိုင်တယ်။ ငါ လူတိုင်းကို လှည့်စား၍ မည်သူမဆို လုယက်နိုင်တယ်”ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ ဤသို့သောစိတ်ထားရှိသူ များသည် ဧသော၏အမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်ရှု တော်မမူပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားကို ကြည့်ရှုတော်မူသည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်များအကြား ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မှီခို ကြမည့်အစား မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် မှီခိုအားထားခြင်းအားဖြင့် အသက် ရှင်းသောသူများသည် ဧသော၏လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များထံ သခင်ယေရှုသည် သူတို့ကို သူတို့အပြစ်များမှ ကယ် တင်တော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ပြော လျှင်တောင် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံ ကြည်ခြင်းမရှိကြပေ။ 
သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်းကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များ၏ပြစ်ကြွးများပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သော စစ်မှန် သောကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့သော သ ခင်ကို ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအား လုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ဝန်လေး၍ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါ သည် ချမ်းသာပေးမည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယခုတွင် သခင်ယေရှု သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “အပြစ်များကြောင့် ဝန်လေးသူအပေါင်းတို့၊ ဤ လောက၌ ဘဝရုန်းကန်သောအပြစ်သားအပေါင်းတို့ ငါထံသို့လာကြ ပါ။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်”ဟု ပြောကြားတော်မူသည်။ ကိုယ် တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူသော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်း၍ ကားစင်တင်ခံကာ ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူလျက် ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်း အားဖြင့် အပြစ်ကြွေးအားလုံးကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သော ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူနိုင်သည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်ကြွးများကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူ၍ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပြီးနောက် ယခုတွင် ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “မင်းတို့အားလုံး ငါ့ထံသို့ လာကြပါ”ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် ဧသော၏အမျိုးကဲ့သို့သော နှလုံးသားပိုင် ဆိုင်သူများသည် သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်း သို့ ပြန်မလှည့်လိုကြပေ။
ရွေးကောက်ခြင်းဓမ္မခံယူချက်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူများ မှား ယွင်းစွာ အနက်ဖွင့်ဆိုသော “ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ခေါ်သောသူကြောင့် ရွေးခြင်းခံရခြင်းနှင့်အညီ ဘုရားသ ခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ရပ်သည်”ဟုသောပြောကျမ်းချက်၏အဓိ က သော့ချက်မှာ ဤအရာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြား မည်သူသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်နိုင်ကြမည်နည်း။ မည်သူသည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအကြား အသက်ရှင်နိုင်ကြမည်နည်း။ သူတို့ သည် ကိုယ်တော်ထံ မိမ်ိကိုယ်ကိုကိုယ် ဝန်ခံသူများဖြစ်ကြသည်။ သူ တို့က ကိုယ်တော့်ထံ “ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်တော့်ကို ကျွန်တော်လိုအပ် တယ်။ ကျွန်တော်သည် မိမိအပြစ်များအတွက် ဘာတစ်ခုမျှ မလုပ် နိုင်ပါ။ ဤလောက၌ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း မသက်မရှင်နိုင် ပါ။ ကျွန်ုပ်နှလုံးသားသည် ဒုစရိုက်အပြစ်များဖြင့် ပြည့်နေတယ်။ ကျွန် တော်လောဘကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အလွန်အားနည်းသ လို ကျွန်ုပ်ဆန္ဒမှာ အလွန်အားနည်းတယ်။ ကျွန်ုပ်ဘဝမှာ ကိုယ်တော် ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးနှင့် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်ဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သဖြင့် ကိုယ်တော်ချပေး တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်တော်လိုအပ် တယ်။ ကိုယ်တော်၏မစခြင်းကို ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်”ဟု ပြောကြ သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်တော်၏ဗတ္တိဇံ၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သွေးတော်နှင့် ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းကို ကယ်တင်ခြင်း အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ရရှိရန် ဘုရားသခင်ခေါ်သောသူများသည် ဤသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ်တော်၏မစခြင်းကို တောင်းလျှောက်ကြသည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကိုယ်တော်၏အသွေးတော် ကို မှီခိုခြင်းဟူသည်မှာ ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင် ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို မှီခု၍ ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအား ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်  မိမိဝိညာဉ်များ၏အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအ တွက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်ကို မှီခိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် သခင်ယေရှုကို မှီခိုခြင်းမှာ ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းကို ကိုးစားခြင်းဖြစ်၍ “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ်တော်၏တရား မျှတခြင်းနှင့်မေတ္တာကို မှီခိုတယ်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကို အပြစ် များမှ ရွေးနှုတ်တော်မူခဲ့သည်ဟူ ကျွန်တော်ယုံကြည်၍ ကိုယ် တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် သွန်းလောင်းတော်မူသောအ သွေးတော်ကို ကျွန်တော် ယုံကြည်တယ်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကို ယုံကြည်ခြင်း ပေးအပ်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော်သည် အ ပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကို ရှင်သန်နိုင် ရန် မစတော်မူပါ”ဟု ပြောကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤသို့ဖြင့် မှီခိုသောသူများအပေါ် အလွန်ဝမ်းမြောက်တော်မူ၍ “ငါ က မင်းရဲ့အပြစ်များကိုလည်း တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ငါသည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်ကြွေးများ အားလုံးကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့တယ်”ဟု သူတို့၏အပြစ်များအ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားတော်မူသည်။  ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖွဲ့စည်းထား သော သခင်ယေရှု ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။
ဤမရေတွက်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးမှ မိမိအပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးရန် ဘုရားသခင်၏မစခြင်းကို တောင်းခံ၍ ကိုယ်တော်ထံ ဆုတောင်းသောသူများအပေါ် လူသားများ၏အပြစ်များမှ ကယ်တင် ခြင်းကို ကိုယ်တော်ပေးအပ်တော်မူသည်။ တစ်ဖက်တွင် ဘုရားသခင် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မမှီခိုသောသူအချို့တို့သည် “ငါ ဘုရားကို မလို အပ်ပါ။ ငါက ဘုရားသခင်ထက် မိမိအစွမ်းအစကိုသာ ယုံကြည်လိမ့် မည်”ဟု ပြောကြားကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိတာဝန်ကို လုပ် ဆောင်တော်မူခဲ့၍ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့ သော်လည်း ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကိုယ်တော် သည် သူတို့အတွက် လုပ်ဆောင်စရာများစွာ မရှိတော့ပေ။
 


ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အခြေအနေမဲ့ရွေး ကောက်တော်မူခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာက မပြောပေ


ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေအနေမဲ့ရွေးကောက်ခြင်းကာလ်ဗီးနီးယမ်း သီအိုလော်ဂျီကို ကြည့်ကြလျှင် အစပိုင်းတွင် ၎င်းသည် မှန်ကန်သည့် ဟန်တူသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို လှည့်ကြည့်ကြ သောအခါ လုံးဝမမှန်ကန်သည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ရောမ ၉း၁၁တွင် ကိုယ်တော်သည် “ဘုရားသခင် ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့် ယှဉ် သောအကြံတော်သည် အကျင့်အားဖြင့်မတည်၊ ခေါ်တော်မူသော သူ၏အလိုတော်အားဖြင့်တည်မည်အကြောင်း၊ သားမဘွားမှီ၊ ထိုသား တို့သည် ကောင်းသော အကျင့်၊ မကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်မှီ၊ သားအကြီးသည် သားအငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ သည်။ ဤတွင် ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်ကို မှား ယွင်းစွာ စောင့်ရှောက်သောသူများကို မခေါ်ဘဲ ကိုယ်တော်ရှေ့တော် ၌ အပြစ်ရှိသောသူများ၊ တစ်ချိန်လုံးအပြစ်ပြုသောသူများနှင့် အပြစ် ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသောသူများကို ခေါ်၍ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူသည်ဟု ကိုယ်တော်ပြော ကြားတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်က “ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့် မ ဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တော်ခေါ်ခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ခြင်းအရ ဘုရားသ ခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် တည်လိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ  ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်ရှေ့မှောက်တွင် ရပ်တည်ရန် မည်သူ များကို ခေါ်ဖိတ်တော်မူသနည်း။ သူတို့သည် ဧသော၏အမျိုးကဲ့သို့ မဟုတ်၊ ယာကုပ်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညာသွန်သင်သောနည်းလမ်းအဖြစ် ဘုရားသ ခင်သည် ဧသောနှင့်ယာကုပ်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းသမ္မာတရားအကြောင်းကို ပြောကြားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအကြောင်းကို အလွယ်တကူနားလည်သဘော ပေါက်နိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူသားများကို ကြည့်ရှုတော် မူသောအခါ ကိုယ်တော်သည် လူသားအားလုံးကို “မင်းက ဧသော လား၊ ယာကုပ်လား”ဟု မေးတော်မူသည်။ ဤလူမျိုးနှစ်မှိုးမှ ဘုရား သခင်သည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောလူမျိုးအပေါ် ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ချပေးတော်မူသည်။ နယ်ပယ်အသီးသီး တွင် လေးစားဖွယ်ကောင်းပြီး ဤလောက၌ သူတို့တောင်းသမျှအရာ အားလုံးကို ရရှိနိုင်ခြင်းကို လျစ်လျူရှု၍ သူတို့၏အပြစ်များနှင့် ဒုစ ရိုက်အပြစ်များကိုသာသိ၍ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေ ကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်၍ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မှီခိုအားထားသူအချို့ရှိသည်။ ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြ သည်။ ဤသို့သောအပြစ်သားများအတွက် ဘုရားသခင်သည် သား တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူခဲ့၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်များကိုထမ်းစေတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ကယ် တင်ခြင်းကို ယူဆောင်တော်မူခဲ့သည်။ ယခုတွင် မိမိအပြစ်များကိုသိ ၍ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို မှီခို၍ ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံလိုသောသူများအတွက် ကိုယ် တော်သည် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းကို ပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့၍ သူတို့ ကို စောင့်ကြိုတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မှီခိုသောဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏အပြစ်များကို စောင့်ရှောက်တော် မူ၍ သူတို့၏အနာဂတ်ကို အာမခံပေးတော်မူသည်။
ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သောအသွေးတော်နှုတ် ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သူများကို အပြစ်များမှ ဘုရားသခင်ကယ်တင်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် သီအိုလော်ဂျီတင်ပြ ချက်များနှင့်ဓမ္မခံယူချက်များအားလုံးသည် ဤလောကတွင် အသက် ရှင်နေကြသော အပြစ်သားများအားလုံးအပေါ် ကိုယ်တော်ချပေး တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကယ်တင်ခြင်းရှေ့မှာ လုံးဝ အသုံး မဝင်ပေ။ ထိုကြောင့် ဤသို့အငြင်းပွားမှုများ၌ ပါဝင်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကောင်းကို ဘာမျှ မသိကြပေ။ သို့ သော် သူတို့သည် သီအိုလော်ဂျီသင်တန်းကျောင်း၌ ဆက်လက်ပညာ သင်ကြားကြသောကြောင့် ဘုရားကျောင်းတက်ရောက်သောသူများ ၏လေးစားမှုကို ရရှိကြသည်။ သူတို့သည် သင်းသူ/သားများရှေ့တွင် သူတို့၏သီအိုလော်ဂျီအိုင်ဒီယာများ ပြော၍ ဝါကြွားကြသော်လည်း သူတို့နောက်လိုက်သူများကျူးလွန်သောအပြစ်များကို အမှန်အကန် ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော အစွမ်းအစကို သူတို့မှာ မရှိကြပေ။
သူတို့သည် သင်းသူ/သားများထံ ပြောကြားသောအရာအားလုံး မှာ ဤသို့ ဖြစ်သည်။ “သင်တို့သည် မိမိနှစ်သက်သည့်အတိုင်း ဆု တောင်း၍ အပြစ်များကို နောင်တရပါ။ ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့ သော စင်ကြယ်ခြင်းဆိုင်ရာဓမ္မခံယူချက်ကို ကိုးစား၍ အသက်ရှင်ပါ။” ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် သီအိုလော်ဂျီကျောင်းမှ သင်ကြားခဲ့ကြ သော ဓမ္မခံယူချက်များကိုသာ ဝါးကြွားတတ်ကြသည်။ သူတို့သည် ကျမ်းစာသင်ကျောင်းမှ သင်ယူခဲ့ကြသော သီအိုလော်ဂျီပညာများကို သာ သင်ကြားကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အ ကြောင်းကို တစ်စုံတစ်ခုမျှ မသိကြသောကြောင့် သူတို့သည် သီအို လော်ဂျီ၌ သွန်သင်သောဓမ္မပညာများကိုသာ သွန်သင်တတ် ကြသည်။ ဤလောကတွင် သီအိုလော်ဂျီသင်ယူခဲ့သောသူများသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်က ပတ်တော်ကို ယုံကြည်ကြမည့်အစား သူတို့လေးစားသော သီအိုလော် ဂျီပညာရှင်များ ထောက်ခံအားပေးသော ဓမ္မခံယူချက်များကို ပို၍ မှီခို အားထားတတ်ကြသည်။
ထိုကြောင့် ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် သင်းသူ/သားများထံ တရား ဟောပြောကြသောအခါ သီအိုလော်ဂျီဝေါဟာရစကားလုံးများကိုသာ ဟောပြောလေ့ရှိကြသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် ဒဿဗေဒပညာ မလေ့လာသူများအတွက် ဒဿဗေဒဆိုင်ရာဝေါဟာရစကားလုံးကို အသုံးပြုဟန်တူသည်။ သူတို့သည် ခက်ခဲသောသီအိုလော်ဂျီစကား လုံးများဖြင့် တရားဟောချက်များသည် ငြီးငွေ့စရာသာဖြစ်သော ကြောင့် ပရိတ်သတ်များသည် ပို၍ အခက်အခဲတွေ့ကြကာ နားလည် သဘောပေါက်ရန် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဤလောက၌ သီ အိုလော်ဂျီပညာသင်ကြားခဲ့သောသူများနှင့် သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးအ ဖြစ် လိုင်စင်လက်မှတ်ရရှိသောသူများသည် ယခုတွင် သူတို့သည် မိမိ ပရိတ်သတ်များ၏ဝိညာဉ်များကို ဤသို့သောဓမ္မခံယူချက်များဖြင့် ကျွန်ခံနိုင်ကသည်ဟု သူတို့သည် ထင်မှတ်သောကြောင့် သူတို့သင် ယူခဲ့သော ဓမ္မခံယူချက်များအပေါ် အခြေပြု၍ ဟောပြောကာ အမှု တော်ဆောင်နေကြသည်။
သီအိုလော်ဂျီလေ့လာခဲ့သူသင်၏သင်းအုပ်ဆရာများကို တာဝန် ကျေပြွန်စွာ သင်နားထောင်သောကြောင့် သင်သည် အပြစ်များအား လုံးမှ လွှတ်မြောက်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည် လော။ သင်သည် သီအိုလော်ဂျီအိုင်ဒီယာအကြောင်းကို သင်ယူလျှင် သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို သိ၍ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံလိမ့်မည်လော။ သင်သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်၍ အသင်းတော်သို့ အလှူဒါနများစွာ လှူဒါန်းလျှင် သင်၏အ ပြစ်များသည် ဆေးကြောလိမ့်မည်လော။ သင်သည် ဘုရားသခင်ထံ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ဆက်ကပ်လျှင် သင်သည် ဤလုပ်ဆောင်ချက် ကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားလိမ့်မည်လော။ သင်သည် နှလုံးသား၌ အပြစ်များရှိလျှက်ပင် မာတုရအသေခံခြင်းက သင့်အား ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်စေလိမ့်မည်လော။ ဤမေးခွန်း များအားလုံး၏အဖြေမှာ မဟုတ်ပေ ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အာဒံမှ ဆင်းသက်လာကြသောသူများ အဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ကြသောကြောင့် ဗီဇပင်ကိုအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးသည် အပြစ်သားများအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မမေ့သင့်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်သော သခင်၏အလိုတော်ကို နီးကပ်စွာ ကျွန်ုပ်တို့နားထောင်ကြ၍ လူသားများထံ ကိုယ်တော်ပေးအပ်တော် မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ကိုယ်တော်၏ယဇ်ပူဇော်သက္ကာကို ယုံကြည်၍ ကိုယ်တော် သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလော က၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ထံမှ ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ထိုအပြစ် များအတွက် အသေခံတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်များ၏ ပြစ် ဒဏ်ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုထံ မိမိအပြစ်များကို လွှဲပြောင်းကာ အပြစ်များဆေး ကြောခြင်းခံလိုကြလျှင် ယခု ၂၁ ရာစုမှာ ယခုအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ် သည်။ သို့မှသာ ကိုယ်တော်သည် ဤသို့ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့် ဝမ်းမြောက်တော်မူလိမ့်မည်။
အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိသောသူများသည် ကိုယ်တော်ပေးအပ် တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော် ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသီချင်းတစ်ပိုဒ်တွင် “????ကိုယ် တော်၊ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်များကိုခေါ်ရန် ကြွလာသောအခါ ကျွန်ုပ်ကို ခေါ်ပါ။????” ကိုယ်တော်၏မျက်စိ၌ မည်သူသည် အပ္ပါယ်ငရဲ သို့ သွားရကြသနည်း။ ကိုယ်တော်သည် ဤသို့သောအပြစ်သားများ အားလုံးကို ကိုယ်တော်ထံ ကြွလာရန် ခေါ်ဖိတ်တော်မူသည်။ မိမိအ ပြစ်များကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရမည့်သူအားလုံးအတွက် ကိုယ် တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကား တိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သော အသွေးတော်အားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိစေသော လမ်းဖွင့်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ် တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်သည်ဟု ပြောကြားတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အား “ငါသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ယခုတွင် သင့်ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်”ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ် တော်ထံ “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်နှလုံးသား၌ အပြစ်ရှိသောကြောင့် ကျွန် တော်သည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရမည်”ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် မိမိနှလုံး သားကို ဝန်ခံသင့်၍ ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ထံသို့ ပြေးကာ ဤသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ကိုယ်တော်သည် နှလုံးသားများအပြစ်များကို သိသူများအပေါ် အပြစ်များအားလုံး ကယ်တင်ခြင်းကို ပေးအပ်တော်မူသော ကယ် တင်ရှင် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ဓမ္မကျမ်းနှစ်ပါးမှ သမ္မာကျမ်းစာ၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိ၍ ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား၏နှုတ်က ပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်သည် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ သခင်ယေရှု၏အစေခံများအား ဖြင့် ရေးသားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျမ်းစာ၏နှုတ် ကပတ်တော်သည် သီအိုလော်ဂျီအိုင်ဒီယာများထက် ပို၍ နိမ့်ကျသည် ဟု မစဉ်းစားသင့်ပေ။ ဤသို့ဖြင့် တွေးတောသောသူများသည် ဘုရား ရှေ့တော်၌ မိုက်မဲသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ 
သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်တည်းသာလျှင် ဓမ္မသစ်နှင့်ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းဟူ၍ ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ယနေ့ သီအိုလော်ဂျီအိုင်ဒီယာများ သွန် သင်သောကျမ်းစာသင်ကျောင်းသည် မှိုလိုပေါများသည်။ ဤဘုရား ကျောင်းအဆောက်အဉီးဖြည့်နိုင်သော သီအိုလော်ဂျီစာအုပ်များစွာ နှင့် ပို၍ လျှံပယ်သောစာအုပ်များစွာ ရှိသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းအ ကြောင်းမှာ သီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များသည် မရပ်မနား စာအုပ်များ ကို ထုတ်ဝေ၍ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ရှိသောအိုင်ဒီယာများကို ဓမ္မခံယူ ချက်အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းကာ ပရိတ်သတ်များကို သွန်သင်ကြသည်။
ဓမ္မကျမ်းနှစ်ပါးစလုံးကိုမှ သမ္မာကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်ဖတ်ရှုသောအခါ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ် သောကြောင့် သင်၏နှလုံးသည် တုန်လှုပ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအ ကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် သင်နှလုံးသား၏အပြစ်များအားလုံးကို သိတော်မူ၍ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ညွှန်ပြသော်လည်း ကိုယ် တော်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကိုယ် တော်၏စစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပေးတော်မူရန် ပေးအပ်တော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကြောင်း မှာ ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှုတ် သွင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ရေးသားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်တွင် ဤလောက၌ သီအိုလော်ဂျီဓမ္မပညာရှင်များထုတ် ဝေသော ဓမ္မခံယူချက်များသည် လူတစ်ဉီးက အခြားလူတစ်ဉီးထံ ပြောကြားခဲ့သော ဇာတိအတွေးအခေါ်များသာ ဖြစ်သည်။ လူအချို့ တို့က ကျွန်တော့်ထံ “ယနေ့ဓမ္မသီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များသွန်သင်မှု များကို ဝေဖန်ခြင်းအားဖြင့် အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်း။ ဘာကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း မဟောပြောသနည်း”ဟု မေးနိုင် ပေသည်။ သီအိုလော်ဂျီယူဆချက်များသည် ဤလောကတွင် နိုင်း စင်းယုံကြည်မှုကို ယုံ ကြည်၍ နောက်လိုက်သူ ခရစ်ယာန်များစွာတို့ ကို ဒုက္ခပေးသောကြောင့် ကျွန်တော်သည် ၎င်းကို ဝေဖန်ခြင်း ဖြစ် သည်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့လူဉီးရေမှာ ၈ ဘီလီယံခန့်ရှိ၍ ၁-၃ ဘီလီယံမှာ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောခရစ်ယာန်များဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ သို့သော် ဤခရစ်ယာန်များစွာအားလုံးနီးပါသည် နိုင်းစင်းယုံကြည်မှု ဓမ္မခံယူချက်များကို ယုံကြည်၍ လိုက်လျှောက်ကြသဖြင့် ကျွန်တော် သည် ယနေ့သီအိုလော်ဂျီကို ဝေဖန်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်၊ သီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များက နှုတ်ကပတ်တော်၏ ဓမ္မ ကျမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အကြောင်းကို မသွန်သင်ကြပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူ သားများ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်း ကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်း အားဖင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူ၍ တရားစီရင် ခြင်းခံရတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း သူတို့သည် မသိကြသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့အချို့တို့သည် ၎င်းကို သိလျက်ပင် ဖုံးကွယ် ထားသောကြောင့် လူများသည် ၎င်းကို မသိဘဲ မယုံကြည်ကြပေ။ သူ တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို သူ တို့၏သင်းသူ/သားများထံမှ ဖုံးကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သီ အိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များကိုသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ သူတို့သည် သီ အိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များဖြင့် အပြစ်သားများအား သူတို့၏အပြစ် များမှ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စေသော နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည့် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်  သခင်ယေရှု သည် ဤလောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ဆေး ကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသော သမ္မာတရားကို မှေးမှိန်စေသည်။ ဤသို့ဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်ဝွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း အားဖြင့် အပြစ်များ၏ပြစ်ကြွေးများကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူ ခဲ့သည်ဟူသော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို မသွန်သင်ကြသော ကြောင့် သူတို့သည် မိုက်မဲသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
ဤသီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များက ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်အားဖြင့် လူသားများအား အပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ဟူသော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို မသိကြပေ။ သခင်ယေ ရှုသည် ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟူသော သမ္မာတရားကို သူတို့ သည် မသိကြသောကြောင့် သူတို့သည် မိမိသင်းဝင်သူများအား ထို အကြောင်းကို မသွန်သသင်နိုင်ကြပေ။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ဖော်ပြထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံရကြ၍ ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည် ဟူသော သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များကို ယုံကြည်သူများထံ ကျွန်ုပ် တို့ဟောပြောကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် လောဘကြီးသူနှင့် အယူ ဝါဒလွှဲမှားသူများဖြစ်ကြသည်ဟု သူတို့ကပြောကြသည်။ ဤသို့သော အဖြစ်အပျက်များသည် ဤလောကတွင် ပေါ်ပျူလာဖြစ်နေသည်။
လူတစ်ဉီးသည် ခရစ်ယာန်တစ်ဉီးဖြစ်ခြင်းအချိန်ကြာလာလေ လေ သူသည် “ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်ရှိသောအပြစ်သားဖြစ်တယ်”ဟု ပြော၍ အပြစ်သားတစ်ဉီးဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံလေလေ ဖြစ်သည်။ သီ အိုလောဂျီဓမ္မပညာရှင်များက ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ယုံကြည်မှုကို “မှန်ကန်တယ်”ဟု ပြော၍ ထောက်ခံကြသည်။ တစ်ဖက်တွင် သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကား တိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြောကြသောအခါ သူတို့က “မှားတယ်”ဟု မျက်စိကန်းစွာ ပြော တတ်ကြသည်။ သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်အားဖြင့် သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် လုံးဝ မတူပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ သူတို့ကို ထောက်ခံအားပေးသူများက သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များကိုအား လုံးပေါ်တွင် အခြေပြု၍ နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်း အားဖြင့် လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်ဟု ပြော ကြားကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောအချိန်က ကွန်စတင့်တိုင်းသည် ဘာသာရေးကောင် စီကို ဖိတ်ကားခဲ့သောအခါ သူသည် နိုင်းစင်း၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံကို ပယ်ဖျက်ထားခဲ့သည်။ သင် သည် ဤအကြောင်းကို သိခဲ့သလော။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင် ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ကို ချန်လှပ်ထား သောသူများက မှန်ကန်သောအဖြေမှာ လူတိုင်းသည် ဘုရားရှေ့တော် ၌ အပြစ်သားများအဖြစ် အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်ကို ဤ အရာက ဆိုလိုသည်။ ယနေ့ ဤလောက၌ သူတို့အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရန် တောင့်တသောသူများသည် ဘုရားသခင်ထံ အောက်ပါအတိုင်း ဆုတောင်းရကြမည် ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်ုပ်အသက်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်တော်မူပါ။”
 

ဘာကြောင့် ရှမာရိမိန်းမသည် ကိုယ်တော်ကိုမတွေ့မီ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရသနည်း

ရှမာရိမိန်းမသည် မေရှိယသခင်ယေရှုနှင့်မတွေ့မီ သူမသည် ကယ်တင်ခြင်းမခံရပေ။ သူမသည် ခရစ်တော်နှင့်မတွေ့သေးသော ကြောင့် သူမသည် ယောက်ျားငါးဉီးရှိခဲ့သော်လည်း သူမသည် အလွန် ဝမ်းနည်းခဲ့ရသည်။ သူမသည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ရှက်၍ သူတပါး၏ မျက်စောင်းထိုးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့် သူမ သည် နေပူပြင်းသည့်အချိန်တွင် ရေခပ်ရန် သဲကန္တာရ၌ လာရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမသည် ရေတွင်း၌ သခင်ယရှုကို တွေ့၍ ကိုယ်တော် ပြောကြားတော်မူသောစကားကို ခေတ္တကြားခဲ့ရပြီးနောက် သူမက ကိုယ်တော်ထံ “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေရီဇိမ်တောင်ပေါ်၌ ကိုးကွယ်ရမည် ဟု ရှမာရိများက ပြောကြသော်လည်း ယုဒလူမျိုးများက ယေရုရှလင် မြို့၌ ကိုးကွယ်ရကြမည်ဟု ပြောကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်နေရာတွင် သင့်တော်စွာ ကိုးကွယ်သင့်သနည်း” လျှောက် ခဲ့သည်။ ဤတွင် အမျိုးသမီး၏မေးခွန်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မည် သည့် သီအိုလော်ဂျီဓမ္မပညာဂိုဏ်းဂဏ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သင့်သ နည်းဟူ မေးမြန်းခြင်းနှင့်တူသည်။
ကိုးကွယ်သည့်နေရာအပေါ် အငြင်းပွားမှုမှာ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကာလ်ဗီးနစ်စ်ဓမ္မခံယူချက်များ သို့မဟုတ် အာရ်မီးနီးယမ်းဓမ္မ ခံချက်ကို ယုံကြည်သင့်သလောဟူသော အငြင်းပွားမှုကဲ့သို့ သီအို လော်ဂျီအငြင်းပွားမှုနှင့် ခြားနားမှုမရှိပေ။ လူသားများ၏ကယ်တင် ခြင်းမှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ရောက်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုကို ကယ် တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်များ အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသော တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မကျမ်းများမှ ကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားထွန်းတောက်စေသော အလင်းဖြစ်၍ ဤရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုတည်းသာလျှင် ကယ် တင်ခြင်းသမ္မာတရား  ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျမ်းစာသင်ကျောင်းများ၌ သွန်သင်သော သီ အိုလော်ဂျီအတွေးအခေါ်များကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှ လုံးသားများ၌ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း ခံနိုင်ကြသလော။ လုံးဝမခံရ ပေ။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ပြစ်ကြွေးများကို ပေးအပ်ကျေအေးစေသည့် အဖိုးအခဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများဖြင့် စစ်မှန်သောသ တင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည်အပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံရကြသည်။ သင်သည် ဂိုဏ်းဂဏ အတွေးအခေါ်များအချို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရရန် ကြိုးစားခဲ့ကသလော။ သင်သည် ဂိုဏ်းဂဏဓမ္မခံယူ ချက်အချို့တို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရ သလော။
မရပါ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ကြိမ်တည်းကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟူသော နှုတ် ကပတ်တော်၌ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သောအရာနှင့် သမ္မာကျမ်းစာ ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖော်ပြထားသော သမ္မာတရားကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင် ကြသည်။
ဤအရာကို သိပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မယုံကြည်သင့်သည့်အကြောင်းတစ်စုံ တစ်ခုမျှ လုံးဝမရှိပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူ တော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေးတော် သမ္မာတရားကို နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ် တော်နှင့် အသွေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်လာနိုင် ခဲ့ကြသည်။
ရှမာရိမိန်းမသည် ခရစ်တော်ကို တွေ့ခဲ့ပြီးနောက် ရေတွင်း၌ ရေ ပုံးကို ထားခဲ့ကာ မြို့ထဲသို့ ပြန်သွားပြီး ရှမာရိမြို့သူမြို့သားများထံ “ကျွန်မက ခရစ်တော်ကို တွေ့ခဲ့တယ်”ဟု သတင်းကောင်းဟောပြော ခဲ့သည်။ ယခုတွင် ဤအမျိုးသမီးက သခင်ယေရှုသည် ကျမ်းစာဖော် ပြထားသောခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု နားလည်၍ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် သူမ၏အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူမ ၏အပြစ်ဝန်ထုတ်များအားလုံးကို ပျောက်ကွယ်ခဲ့သည်။ သူမသည် ဘုရားသခင်၏လူတစ်ဉီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤမိန်းမက သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို တွေ့ခြင်းအချက်က ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သည့်အရာကို ပြောကြားသနည်း။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလ၌ ယဇ်ကောင်ပေါ် တွင် လက်များတင်ခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်း ကာ အသေခံသကဲ့သို့ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် သူမသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို သူမ၏ အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံ ကြည်ခဲ့သည်ကို ထိုအရာက ပြောကြားသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် မာရိဝမ်းဗိုက်အားဖြင့် ဤလောကသို့ ဖွားမြင် တော်မူခဲ့၍ အသက် ၃၀ စေ့သောအခါ ကိုဘ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ ဤလော က၏အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူ၍လူသားများ ၏အပြစ်များ ကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိ ဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများကျူး လွန်သောအပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ တစ်ကြိမ် တည်းလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကားစင်တင် ခံတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တော်အသေခံကာ အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခြင်းအားဖင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအ တွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင် ဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။
အခြေခံအားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားများ၌ အပြစ် များရှိကြသော်လည်း သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူ တော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို လက်ခံ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့အားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ တစ်ကြိမ်တည်း လွှဲ ပြောင်းခဲ့သည်။ ယခုတွင် သင်၏နှလုံးသား၌ ရှိသောအပြစ်များသည် မည်သည့်နေရာသို့ ရောက်သနည်း။ ထိုအပြစ်များသည် သင်၏နှလုံး သားများ၌ ရှိသေးသလော။ လုံးဝမရှိတော့ပေ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောခြင်းခံရပြီး ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ လက်များတင်၍ လူများ၏အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းသကဲ့သို့ ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ်ကာလ တွင်လည်း ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိ ဇံရှိခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် လက်ခြင်းမှာ ဓမ္မ သစ်ကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ဗတ္တိဇံနှင့်အတူတူ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များကို ကိုယ်တော့်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလဲ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကို ခံတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပူဇော်သက္ကာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ယောဒန်မြစ်၌ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံ သည် ယနေ့အသင်းတော်များ၌ ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်နာမအားဖြင့် ရေဖြန်းခြင်းအားဖြင့် ခရစ်ယာန်များ ခံယူခဲ့ကြသော ဗတ္တိအမျိုးအစားမဟတု်ပေ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် သည် ဣသရေလတိုင်းပြည်၊ ယောဟန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ရေမှ ပေါ်ထတော်မူခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုဘ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယူတော်မူသောအခါ ရေ၌ နစ်မြှုပ်တော်မူခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင် ယေရှုကို လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဗတ္တိဇံပေးအပ်ခဲ့သောအခါ ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ တစ်ကြိမ်တည်းလွှဲ ပြောင်းခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့နှ လုံးသားများမှ အကုန်အစင် ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သောအခါ လူသား များ၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့၍ ကိုယ် တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်သို့သွား၍ အ သွေးတော်သွန်းလောင်းကာ အပြစ်ကြွေးများကို ပေးအပ်ကျေအေး စေတော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ယခုတွင် ဤအရာကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်တို့ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအား လုံးမှ ဆေးကြောခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှသည် ဤလောက ၌ အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှ ပြုတော်မမူခဲ့ပေ။ ကိုဘ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ လူသားများနှင့်လုံးဝမတူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် အပြစ်လုံးဝကင်းစင်သူဖြစ်တော်မူ သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် လူသားများ၏အပြစ်များကို ထမ်း၍ အ ပြစ်ကြွေးများကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ ကိုယ် တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြ်ငးအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော် သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့်သွန်းလောင်း တော်မူသောအသွေးတော်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမည် အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များမှ ကယ်တင်ပေးတော်မူသော ယဇ်ပူဇော်သက္ကာဖြစ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။
သခင်ယေရှုက “ဤဗိမာန်တော်ကို ဖြိုဖျက်လော့။ သုံးရက်အ တွင် ငါပြန်လည်တည်ဆောက်မည်”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဟေရုဒ် မင်းက ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ရန် နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ကြာခဲ့ သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုက သုံးရက်အတွက် ဗိမာန်တော် ပြန် လည်ဆောက်မည်ဟု ပြောကြားတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအသက်ပေးအပ်တော်မူရန်အတွက် သုံးရက် မြောက်သောနေ့၌ ပြန်လည်ထမြောက်တော်မူလိမ့်မည်ကို ဆိုလို သည်။ ဤတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသေခံကာ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ယုံကြည်သူများအား ကိုယ်တော်၏လူများဖြစ်စေ တော်မူသည်ဟု သခင်ယေရှုပြောကြားတော်မူသည်။ ယခုမှစ၍ သ ခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်တို့သည် သင် နှင့်ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်ကြွေးပေးဆပ်သော ကယ်တင်ခြင်းဖွဲ့စည်း မှု ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ယုံကြည်ကြ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြလိမ့် မည်။ ယခုမှစ၍ သခင်ယေရှုသည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေး တော်အားဖြင့် မိမိအပြစ်ကြွေးများအားလုံးကို သခင်ယေရှုသည် ပေး ဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမိးများဖြစ်ရန် အခွင့်ရရှိကြလိမ့်မည်။ 
ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များကို တစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောအရှင် ဖြစ်တော် မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန် တော်တို့ကို ရှာဖွေရန်ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူ လျက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘဝသစ်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ယခုမှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားများ၌ လက်ခံခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို “ကိုယ်တော်သည် ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းခံရရန် ရေနှင့်ဝိညာည်တော်ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့  ကောင်းကြီးပေးတော်မူခဲ့သည်”ဟု နှလုံးသားဖြင့် သိ၍ ယုံကြည်ကြ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ လွှတ်မြောက်ခြင်းခံရ ကြသည်။
ယောဟန် ၄း၂၄ တွင် “ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော် မူ၏။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သောသူတို့သည်၊ နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာနှင့်၎င်း ကိုးကွယ်ရမည်”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင် သည် နံဝိညာဉ် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုဘ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ သော ဇာတိအသွေးအသားမရှိပေ။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် အသွေးအသား၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လူ့ဇာတိကို ခံယူ တော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကို ကယ်တင်တော်မူရန် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်ကို ယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကြွေးများပေးဆပ်ကျေအေးစေ တော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်သားများအကြား၊ ကိုယ်တော်သည် လောက အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ယုံကြည်သူများကို ကယ်တင် တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူခဲ့သော ကြောင့် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြစ် ကြွေးများကို ယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့ သည်ဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဝိညာည်တော်ဆုကျေးဇူးကို ခံရကြသည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤ လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွား၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူ ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်သူများ၊ ကိုယ်တော်၏သတင်းကောင်းကို ယခု ယုံ ကြည်သူများအားလုံးအတွက် ဘုရားသခင်သည် အလွန်ကောင်းမြတ် တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းဆုကျေးဇူးနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို သူတို့၏နှလုံးသားများ၌ ပေးအပ်တော် မူခဲ့သည်။
 


ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးကို အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသူများအပေါ်ပေးအပ်ခဲ့သည်


သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယေဦဟန်ထံမှ ကိုယ် တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို လက်ခံတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်အားဖြင့် သေခြင်း ဖြင့်အဖိုးအခကို ပေးအပ်တော်မူသော သခင်ယေရှု၏လုပ်ငန်းကို ယုံ ကြည်သူများအပေါ် ပေးအပ်သော ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူး ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ကိုယ်ကာဖြင့် မစဉ်းစားနိုင်ကြသော် လည်း “ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော့်ကို ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့် ဤသို့ဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်”ဟု ကျွန်ုပ် တို့ယုံကြည်ကြသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ နှလုံသားများ၌ ကြွလာတော်မူ၍ တံဆိပ်ခတ်တော်မူသည်။ သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူ သော ဘုရားသခင်ပြောကြားတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏သားသမီးများနှင့်လုပ်ဆောင်ဖက်များနှင့် ကိုယ်တော်၏နောက် လိုက်တပည့်တော်များဖြစ်လာရန် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းကြီးပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သော သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်ထံတော်မှ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးကို ရရှိကြသည်။
အတိတ်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ ရှိကြသည်။ သို့သော် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ထင်ရှားခဲ့သောအ ခါ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံ နှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကို  ကိုးစားရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မစတော်မူ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လမ်းညွှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံး သားများ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာည်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိအသွေးအသားဖြင့်အ သက်ရှင်ကြသောကြောင့် အဆိုးများအားလုံးတွေးတောကြသော် လည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းကြီး မင်္ဂ လာချပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများသည် အမြဲ တမ်း သန့်ရှင်းသောအတွေးများရှိကြ၍ ဘုရားသခင်ကို ဝမ်းမြောက် စေတော်မူသောအရာများကို ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံစား ရရှိခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်နှင့် ကိုယ် တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ပြည့်စုံစေ တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ သည် မိမိနှလုံးသားများ၌ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံစားရရှိ ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို မျက်ဝါးထင်ထင်မမြင်တွေ့ဖူးခဲ့ ကြပေ။ သို့သော် ကျမ်းစာဓမ္မကျမ်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ရေးထားသော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော် ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြ၍ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ ခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သောအမှုများကို သိရကြသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ရှင်သခင်ကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် တွေ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများ၏အပြစ်များကို ကိုယ် တော်ထမ်းတော်မူခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းတို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကြွေးများပေးဆပ်ရန်ဖြစ်သည်ဟု နားလည်သ ဘောပေါက်ခဲ့ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ် တော်အပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကိုယ် တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ် ကပတ်တော်နှင့်အညီ ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ် သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သခင် ယေရှုကို သိကြ၍ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို မည်သို့ နှင့်မည်သည့် နိယာမအားဖြင့် ယူဆောင်သွားတော်မူသည်ကို နား လည်သဘောပေါက်ကာ ယုံကြည်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ပြစ် ကြွေးများကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိ၍ ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကိုယ်တော် သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြစ်ကြွေးများကို ပေး ဆပ်ပေးတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့ကယ်တင်ပေး တော်မူခဲ့သည်ကို သိခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို တွေ့ကြ၍ နှလုံးသားဖြင့် ခံစားကြကာ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ လိုလိုလားလားဖြင့် ယုံကြည်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အကျင့်ကောင်းသောသူများသည် မိမိစိတ်ဆန္ဒဖြင့်သာမလုပ် ဆောင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် သူတပါးပြောသောအ ရာများကို ဖွင့်ဟသောစိတ်ဖြင့် နားထောင်ကြ၍ သူတို့၏ခေါင်းများ၌ ငြိမ်သက်စွာ ထည့်သွင်းကာ သူတို့နားလည်သဘောပေါက်သည့်အ တိုင်း အာရုံပြုလျက် တုံ့ပြန်မှုပြုကြကာ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ကြ သည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဂုဏ်အသရေရှိသောသူများဖြစ် ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်သူ များသည် မိမိစိတ်ခံစားချက်အတိုင်း မလှုံ့ဆော်ကြပေ။ သူတို့သည် ငြိမ်သက်စွာ နားထောင်၍ သဘောတူပြီးနောက် လက်တွေ့လုပ် ဆောင်ကြသည်။
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ် တွင် အသွေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ မှ ကိုယ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်း လောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် လောကအပြစ်များကို ထမ်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဆုပ် ကိုင်ထား၍ နှလုံးသားဖြင့် ဤအရာကို ယုံကြည်ခြင်အားဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို ကယ် တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ကြသောအခါ ဤယုံကြည်မျုသည် နှလုံးသား အသစ်မွေးဖွားသောနှုတ်ကပတ်တော်ကို သိ၍ ခံစားကာ ယုံကြည် သောသူဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒသည် လွှတ် လပ်သောဆန္ဒဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာကို နှ လုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲသို့ ယုံကြည် ခြင်းရောက်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ဖြင့်ပြုတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းအပေါ် ဆန္ဒ ပြည့်ဝသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တွယ်ကပ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သင် သည် ဘုရားချပေးတော်မူခဲ့သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လျှင် ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည် သင့်အား အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းကို ယူဆောင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြားခဲ့သော နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် တဖန်ခြင်ဆင်မှသာလျှင် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အဘယ်အရာဖြစ် သည်ကို သိ၍ ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကို ပြည့်စုံစွာ နားလည်သပေါက် ကြလိမ့်မည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိ ဇံနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ထမ်းတော်မူခဲ့သည် ဟူသောအချက်ကို နှလုံးသားကျောက်ပြားပေါ်၌ ကဗ္ဗည်းထိုး၍ ပြန် လည်သတိရကာ ထိုအရာကို ယုံကြည်ရန် လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝိညာဉ်များသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင် ခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ပြီးနောက် ကားစင်တင်ခံ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော် မူခဲ့သည်ဟူသောနှုတ်ပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သတိရကြသည် ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ပြစ်ဒဏ်ခံခြင်း သည် သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အပြစ်များအတွက် ပြစ်ကြွေး ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်၍ ယုံကြည်သော အခါ သင်သည် နှလုံးသား၌ ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်၏နှလုံးသားကျောက်ပြားပေါ်၌ ရေးထားသောအခါ ဤနှုတ်က ပတ်တော်သည် သင့်ကို ဤလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူ လိမ့်မည်။ ထိုအရာမှာ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် တော်မူသည်ဟု သိရှိခြင်းနည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် အ သွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် လူသား များ၏အပြစ်များအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိ၍ ယုံကြည်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိရန် လိုအပ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့ဝိညာဉ်များသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ပတ်တော်နှင့်အသွေး တော်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရုံမျှသာမက နှလုံးသားဖြင့် ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ် တင်ခြင်းသမ္မာတရဦးကို သိ၍ နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကျွန်ုပ် တို့အတွက် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အတွက် ကိုယ် တော့်ကို ယံဒကြည်၍ ကျေးဇူးတင်ကြသည်။
ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိ ဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သောအ သွေးတော်သည် အပြစ်များ၏အခအတွက် ယဇ်ပူဇော်သက္ကာဖြစ် သည်ကိုလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်များအ တွက် ပြစ်ဒဏ်ခံတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာကို မ ဆုံးရှုံးနိုင်ကြပေဟူသော နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားများ၌ နှစ် သက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အသွေးတော် သည် ကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်၍ အခြားကယ်တင်ခြင်းလမ်းမရှိသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားများ၌ မြတ်နိုးရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နှလုံးသားများ၌ ရေနှင့် ဝိ ညာဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ထမ်းရကြမည်  ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၏အပြစ်များ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် တ ရားစီရင်ခြင်းအားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟု နှုတ်ကပတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးနောက် ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဉီးသည် ချိုမြိန်သောအစာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ကျွေး၍ ဤအစာသည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် အလွန်ကောင်းသောအစာဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို ပါးစပ်ထဲသို့ ထည့်၍ ဝါးကာ မျိုချရကြမည် ဖြစ်သည်။ အစာသည် မည်မျှပင် ကောင်းစေကာမူ သင်သည် မိမိပါးစပ်ထဲမှာ မထည့်လျှင် သင့်အတွက် မဟုတ်ပေ။
ကိုးရီးယားဆိုရိုးစကားတွင် “မီးဖိုချောင်ဆားဗူးတွင်ရှိသောဆား ကိုအသုံးမပြုလျှင် ငံသောအရသာမရှိပေ”ဟု ပြောသည့်အတိုင်း ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင်ယေရှု အပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များလွှဲပြောင်းသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံး သားများသည် အပြစ်များမှ ဆေးကြောခြင်းခံရကြသည် ဖြစ်သည်။ သခင်ဘေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအခါအတွက် ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သ ဘောပေါက်ကြသောအခါ ဤအရာအားလုံးကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံ ကြည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်များသည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းမှ လွှတ်မြောက်လာခဲ့ကြသည်။ ဆားကိုအသုံးအပြုလျှင် ငံသောအရ သာကို ခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဆာဗူးသည် သင်မှီနိုင်သောနေရာ တွင် မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ သင်သည် ၎င်းကို အသုံးမပြုခဲ့လျှင် အစား အစာမှာ ငံသောအရသာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ် တော်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ကိုယ်ပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟူ ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်၍ ယုံကြည် ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ ကယ်တင်ခြင်း ပြည့်စုံသည်။ ယခု သင်နားသဘောပေါက်နိုင်သလော။ ယခု သင်ယုံကြည်သလော။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤ လောကသို့ကြွလာတော်မူသောအခါ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော် မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆွဲကိုင်ထားရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤအရာကို နားလည်သဘောပေါက်၍ နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ “အမေလေ၊ ခင်ဗျားပြောသောအရာကို ကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်တော်အခုသက်သာလာတယ်”ဟု ပြောခြင်း မှာ အကျိုးများစွာရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံ ယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များလွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟု စိတ်ထဲမှာ ဆုပ်ကိုင်ထားရကြမည် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား၌ ထိုယုံကြည်မှုကို ခိုင်ခံ့စွာ အမြစ်တွယ်သည့်အထိ ဆုပ်ကိုင်ထားရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ဟောပြောသောနှုတ်က ပတ်တော်သည် မည်မျှပင် မှန်ကန်စေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့သည် သိ၍ ရပ် တန့်ကြလျှင် အဘယ်အသုံးဝင်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်အသင်းတော်က ယခုဟောပြောသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းစည်းလုံးရန် လိုအပ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခသော ကယ်တင် ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် တွယ်ကပ်၍ နှလုံးသားဖြင့် သိ၍ ယုံ ကြည်ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောခြင်းခံရ၍ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏အဖိုးအခများကို ပေးအပ်ကျေအေးစေတော်မူ ခဲ့သည်။
ယာကုပ်သည် ယဗ္ဗုတ်၌ ၎င်း၏အစ်ကို သူ့ကို သတ်ရန်လာ သောအခါ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခြင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ “ကိုယ် တော်၊ ကျွန်ုပ်အစ်ကို ဧသောသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောသူဖြစ် ပါတယ်။ သူ၏ရင်ဘက်မှာ အမွှေးဖြင့်ပြည့်နေတယ်။ သူသည် ဝက်ဝံ ကဲ့သို့ အရမ်းကြမ်း၍ သန်မာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ၏သားဉီးအရာကို လုယူခဲ့တယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်မိခင်သည် ကျွန်တော့်ကို ကာကွယ်၍ သူသည် ကျွန်ုပ်ကို မသတ်ရန် ဆီးတားပေးခဲ့တယ်။ သူသည် ကျွန်ုပ် ကိုမသတ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်မိခင် ရေဗက္ကက ကျွန်ုပ်ဉီးလေးနေထိုင်သော နေရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရန် ပြောခဲ့သောကြောင့် ကျွန်တော် ထွက်ပြေးရခြင်း ဖြစ်တယ်။ ယခု ကျွန်ုပ်သည် မိမိဌာနေမြို့သို့ ပြန် လှည့်သွားခဲ့တယ်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်အစ်ကိုသည် ကြီးမားသောစစ်တပ် ဖြင့် ကျွန်တော့်ကို တွေ့ရန် လာခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်ကြားရသဖြင့် ကျွန် တော်အရမ်းကြောက်တယ်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော့်ကို ကွယ် ကာတော်မူပါ။ ကျွန်ုပ်အစ်ကိုလက်စားချေခြင်းမှ ကျွန်တော့်ကို ကွယ် ကာ၍ ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။” ယခုတွင် ယာကုပ်သည် ယဗ္ဗုတ် မြစ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက် သူ၏အစ်ကိုနှင့်တွေ့ရတော့မည် ဖြစ် သည်။ ထိုကြောင့် သူသည် မိမိမိသားစုအားလုံးကို သူ့ရှေ့မှာ စေလွှတ် ခဲ့၍ သူတို့ထံ “မြစ်ကို အရင်ဖြတ်ကြပါ။ ငါနောက်မှ လိုက်လာမယ်” ဟု ပြော၍ ထိုညတွင် ဘုရားသခင်ထံ သူဆုတောင်းခဲ့သည်။ 
ဤသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို ကာကွယ်ရန် ယာကုပ်ဆု တောင်းခဲ့သည်။ ယာကုပ်သည် စိတ်ညှိုးငယ်စွာ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကတိပြုတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း သူ့ကို ကောင်းကြီး ပေးရန် ဘုရားသခင်ထံ တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန် သည် သူ့ထံထင်ရှားခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောထားသည်။ ရှေး ခေတ်ကာလတွင် တစ်ခါတစ်ရံ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန် အဖြစ် ထင်ရှားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ယာကုပ်က ကောင်းကင် တမန်ကို ယမ်းဖက်ခဲ့၍ သူ၏ဘဝအတွက် သူ့ကို တွယ်ကပ်ကာ “ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမပေးမချင်း မလွှတ် ဘူး”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ညအချိန်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် နေ့အချိန်ရောက်လာ ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တမန်သည် ယာကုပ်နှင့်လုံးထွေးသောအခါ သူ က “ငါ့ကို လွှတ်ပါ။ မိုးလင်းတော့မယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ ယာကုပ်က “ငါ မင်းကို မလွှတ်နိုင်ပါ။ ငါ့ကို ကောင်းကြီးမပေးလျှင် ကျွန်ုပ်ဘုရား ကို ကျွန်တော်မလွှတ်ပါ။ ကိုယ်တော်၊ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကြီးပေး တော်မူပါ”ဟု ပြောခဲ့သည်။
ကောင်းကင်တမန်သည် ယာကုပ်နှင့်လုံးထွေးစဉ် ယာကုပ်၏ ပေါင်ဆစ်ကို လွှဲစေခဲ့သည်။ သို့သော် ယာကုပ်သည် အရှုံးမပေးဘဲ ဘု ရားသခင်ထံ သူ့ကို ကာကွယ်ရန် ညှိုးငယ်စွာ တောင်းလျှောက်ခဲ့ သောကြောင့် ကောင်းကင်တမန်က မထွက်ခွါမှ “ငါ ရှုံးပြီ၊ မင်းနိုင် တယ်။ ယခုမှစ၍ မင်းရဲ့နာမည်သည် ယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ဘဲ ဣသ ရေလဟု ခေါ်ရလိမ့်မည်”ဟု ပြောခဲ့သည်။ “ဣသရေလ”နာမည်၏အ ဓိပ္ပါယ်မှာ “ဘုရားသခင်နှင့်လုံးထွေး၍ နိုင်ခဲ့သောသူ”ဖြစ်သည်။ ထို ကြောင့် ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်နှင့်လုံးထွေး၍ အနိုင်ယူခဲ့သော သူဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံစားရသောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်ကျွန် တော်တို့ကိုလည်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကျွန် တော်မြော်လင့်၍ ဆုတောင်းပေးပါသည်။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောပေး တော်မူခဲ့သည် နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သ ခင်ယေရှုသည် ကားစင်တင်ခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့နေရာတွင် အပြစ်များအ တွက် ပြစ်ဒဏ်ခံတော်မူရန် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည် ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် ယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ပြစ်ကြွေးများ ပေးအပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသခင်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်းရှိရကြမည် ဖြစ်သည်။
“ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူခဲ့သော ကယ်တင် ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲ ကျွန်တော်သည် ဤလောကအပြစ်များ မှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရနိုင်ပေ။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူ တော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းတော်မူ သောအသွေးတော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့်အပြစ်များမှ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ရရှိခြင်းကလွှဲ၍ အခြား သောနည်းလမ်းမရှိပေ။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိ ဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်အပြစ်များအားလုံးယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြစ် ကြွေးများကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ သောကြောင့် သူတပါးသည် သီအိုလော်ဂျီဓမ္မခံယူချက်များ ယုံကြည် ခြင်း၊ မယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်အားဖြင့် ရောက်လာခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ကျွန်တော်ယုံကြည်သောကြောင့် တစ်စုံတစ်ဉီးပြောသောအရာကို ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် သွန်းလောင်း တော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ဟု ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပြောကြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။”
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ဤသို့ ယုံကြည်ကြသောသအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသည် အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများအတွက် ပြည့် စုံခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် “ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူ သော ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏ သား ဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏”(ယောဟန် ၁း၁၂)ဟု ဖော်ပြထား သည်။ သင်သည် အဘယ်သို့နည်း။ ဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ သင်သည် သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ် တွင် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်သလော။ သင်သည် ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆုပ်ကိုင်သလော။
ဤအချိန်တွင် အရေးကြီးသောအရာမှာ သင်သည် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့ သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေး တော်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့ သော ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံစေသော သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်၍ မှီတွယ် ခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကယ်တင်ခြင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို လစ်လျှော့မပေးရပေ။
ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်တော်၏အ ပြစ်များကို ထမ်းတော်မူ၍ ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် မှီတွယ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန် တော်၏အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ဉီးနှောက်ဖြင့်သိခြင်းသည် လုံးဝ အသုံးမဝင် ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်ကို ဉီးနှောက်ဖြင့်သာသိကြလျှင် ကိုယ်တော်သည် မျိုးစေ့ကြဲ ခြင်းပုံဉပမာ၌ လမ်းဘေး၌ကျသောမျိုးစေ့နှင့်တူပေသည်။ ဤမျိုးစေ့ ကို ငှက်များသည် ဖမ်းစားခဲ့သည်။ ကျွန်ု်ပတို့သည် အပြစ်များမှ ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်စေသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဉီး နှောက်ဖြင့်သာ သိကြလျှင် စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ၌ ကြဲသော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖမ်းစားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်၍ သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှုတ်ကပတ် တော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ပြည့် စုံသောစိတ်ချက်မှရှိရမည်ကို ဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခဲ့ပြီးနောက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏ပြစ်ကြွေးများအားလုံး ကို ပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်ဟု စစ်မှန်သော တရားစီရင် ခြင်းကို နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု ရရှိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌ ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်၊ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို စိုက်ပျိုးရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားများ၌ ယုံကြည်ခြင်းမျိုး စေ့ကို စိုက်ပျိုးကြရန် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ စိုက်ပျိုုးခဲ့ပြီးသော ယုံကြည်ခြင်းကို ပြန်လည်သတိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏နှုတ် ကပတ်တော်ကို ပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်ကြ၍ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ထပ်ခါတလဲလဲ အတည်ပြုရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်အားနည်း နေသေးလျှင် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း၍ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကို မရပ်မနားကြား၍ ဖတ်ရှုရကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိကြ၍ ယုံကြည်ခြင်းရှိသူ များဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။
ကိုယ်တော်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသတင်း ကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သိဟန်တူလျှင်တောင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများ ၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေး တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ၏အဖိုးအချဖြစ်သည်ဟု နှလုံးသား ဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်၍ အမှန်အကန်ယုံကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသား၌ ကယ်တင်ခြင်း ပြည့်စုံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အချိန်တိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲ မိမိယုံကြည်မှု ကို ဝန်ခံသင့်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော် ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ နားထောင်၍ ဟောပြောကာ ယုံကြည်ခြင်းကို ပြု ပြင်မှသာလျှင် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ ပို၍နက်ရှိုင်းစွာ အ မြစ်တွယ်စိုက်ပျိုးနိုင်လိမ့်မည်။  ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ စိုက်ပျိုး သောကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် လူတစ်စုံတစ်ဉီးမျှ မနှုတ် ယူနိုင်သောအရာနှင့်တူသည်။ စာတန်သည် သံသယမေးခွန်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို တိုက်ခိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ဖြင့် ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံရရန် ကောင်းကြီးချပေးသော သတင်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြမည်နည်းဟု မေးနေသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသား များ၌ စိုက်ပျိုးခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုး စားခြင်းအားဖြင့် ချီတုန်ချတုန်မပြုဘဲ ယုံကြည်ခြင်းကို ဝန်ခံနိုင်ကြ သည်။ 
ရှမာရိမိန်းမသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော် ကို တွေ့ခဲ့သောအခါ သူမသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသကဲ့သို့ သင်နှင့် ကျွန်တော်တို့သည်လည်း သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံ ယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်း တော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော အပြစ်များဆေးကြော ခြင်းကို တွေ့ရှိခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။  သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကား တိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ပြစ်ကြွေးများပေးဆပ်တော်မူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြသည်။
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း အားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်ဟူသော သမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် နားလည်သဘော ပေါက်ခြင်းဖြစ်သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်၌ ဖုံးကွယ် ထားသော သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြ သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသားများ၏အပြစ်များဆေးကြော ခြင်းကို ယုံကြည်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသ မီးများဖြစ်လာရန် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ယာကုပ်ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သင်နှင့်ကျွန် တော်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ယနေ့ယုံကြည်ရန် ဘု ရားသခင်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသ ခင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါစို့။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်၍ ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံတော်၌ ကိုယ်တော့်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ တွေ့ဆုံ ကြပါစို့။