Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-18] မိတ်ဆွေအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်စေသော သမ္မာတရား (ယောရှုမှတ်စာ ၄း၂၃)

မိတ်ဆွေအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းဖြစ်စေသော သမ္မာတရား
(ယောရှုမှတ်စာ ၄း၂၃)
“သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည် ပင်လယ်နီကို ငါတို့ကူးပြီးသည်အထိ ငါတို့မျက်စိရှေ့၌ ပင်လယ်ရေကိုခန်းခြောက်စေခဲ့သည့်နည်းတူ ထိုဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ပင် ဂျော်ဒန်မြစ်ကို သင်တို့ကူးပြီးသည်အထိသင်တို့မျက်စိရှေ့၌ ဂျော်ဒန်မြစ်ရေကိုခန်းခြောက်စေတော်မူခဲ့သည်။”
 
ယောဒန်မြစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကိုသွန်သင်သနည်း
၄င်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်အပြစ်တရားအားဖြင့်  ခံရမည့်သေခြင်းနှင့် ကျိုးဆက်ဖြစ်သောတရားစီရင်ခြင်းကို လူသားများထံမှဖယ်ရှားပေးခဲ့ခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်ထားသည်။

ယခုတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေသောသမ္မာ တရားသတင်းကောင်းကို ကျွန်တော်ဟောပြောချင်ပါသည်။ မောရှေသေ သွားပြီးနောက်ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအား ဣသရေလလူမျိုးများ၏ ခေါင်းဆောင်အ ဖြစ်ခန့်ထားခဲ့သည်။ မောရှေသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ပညတ်တော်ကိုကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ မောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးများ နှင့်အတူယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီး ကာနန်ပြည်သို့ရောက်ရှိလျှင် ယောရှု သည် ထိုလူမျိုးများ၏ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည်မောရှောအား ကာနန်ပြည်ရှေ့အထိသာ ရောက်ရှိခွင့်ပေးခဲ့ပြီးထိုပြည်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးခဲ့ပေ။
 
 

ဘုရားသခင်သည်မောရှေနှင့်ယောရှုအားကျွန်ုပ်တို့ထံပေးခဲ့သည်

 
ဓမ္မာဟောင်းထဲတွင်ပညတ်တော်ကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သောမောရှေသည် ဣသရေလလူမျိုးများအားကာနန်ပြည်သို့အရောက်မပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ချေ။ သူ သည် ပညတ်တော်ဦးဆောင်မှုအတိုင်းပြုခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအ တွက်ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်းများဆန့်ကျင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မည်သူကမျှ ပညတ်တော်ကိုမစောင့်ထိန်းခဲ့ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ပညတ် တော်ရှေ့တွင်မည်သူမည် ဝါကမျှ အပြစ်လွတ်ခြင်းမရရှိနိုင်ပေ။ အကြောင်း မှာ ပညတ်တော်သည် အပြစ်တ ရားကိုအသိအ မှတ်ပြုခြင်းသာဖြစ်သော ကြောင့်ဖြစ်သည် (ရောမ ၃း၂၀)။
ဘုရားသခင်သည် လူသားများအပေါ် ပညတ်တော်ပေးခဲ့ခြင်းအ ကြောင်းရင်းမှာ အပြစ်တရားကိုသိရှိအသိအမှတ်ပြရန်၊ ပညတ်တော်ကိုသူ ၏ဆရာဖြစ်ထား ရှိရန်နှင့် သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း သို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်သူ့ကိုခရစ်တော်ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည် (ဂလာတိ ၃း၂၄)။ ပညတ်တော်သည်သခင်ယေရှုထံတော်သို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သောအရာဖြစ်သည့် နည်းတူလူတွေ့ကသခင်ယေရှုကိုလို အပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ယောရှုထံစေခိုင်းသောအရာမှာ ဣသရေ လလူမျိုးများသည်ယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးလျက် ခါနန်ပြည်သို့ ဝင်ရောက် ရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။
မောရှေသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ခေါင်းဆောင်သစ်ဖြစ်သောယောရှု အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သူတို့အားခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။ ယော ရှုသည် “တပ်စခန်းတစ်လျှောက်လုံးသို့ သွား၍ လူတို့အား ‘သုံးရက်အတွင်းတွင် ဂျော်ဒန်မြစ်ကို ကူးပြီး သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား အပိုင်ပေးတော်မူသောပြည်ကို ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စားနပ် ရိက္ခာ အသင့်ပြင်ဆင်ကြလော့’ဟူ၍ ပြောကြားလော့” (ယောရှု ၁း၁၁) ဟုလူများ၏ဗိုလ်မင်းများကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တော့ပေဟု သက်သေပြ ခဲ့ပြီးနောက်ယောရှုအားခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ဘုရား သခင်က “သင်သည် ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်ကိုထမ်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့အား ‘သင်တို့သည် ဂျော်ဒန်မြစ်ရေစပ်နားသို့ရောက်သောအခါ ဂျော်ဒန်မြစ်ရေ၌ ရပ်နေရမည်’ဟူ၍ ပြောလော့”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ယောရှုက အစ္စရေးအမျိုးသားတို့အား “ဤနေရာသို့လာ၍ သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကို နားထောင်ကြလော့”ဟု ဆို၏။ တစ်ဖန် ယောရှုက “အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်သည် သင်တို့နှင့်အတူရှိ၍ ခါနာန်လူမျိုး၊ ဟိတ္တိလူမျိုး၊ ဟိဝိလူမျိုး၊ ဖေရဇိလူမျိုး၊ ဂိရဂါရှိလူမျိုး၊ အာမောရိလူမျိုး၊ ယေဗုသိလူမျိုးတို့ကို သင်တို့ရှေ့မှ မုချနှင်ထုတ်တော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဤသို့အားဖြင့် သင်တို့သိရမည်” (ယောရှု ၃း၈-၁၀) ဟုယောရှုထံမိန့်တော်မူခဲ့သည်။
မောရှေသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် ယောရှုအားဣသရေ လလူ မျိုးများ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်ထားခဲ့ပြီး ဣသရေလလူမျိုးများနှင့် အတူ ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်စေခဲ့သည်။ ယောရှုနာမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ "ကယ်တင်ရှင်" ဖြစ်ပြီး၊ "ယေရှု" "ဟောရှေ" နာမည်တို့နှင့်တူညီသည်။ ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန် ယောရှုက ယဇ်ပရောဟိတ်များအား ပဋိညာဉ် သေတ္တာတော်ထမ်းကြရန်နှင့်လူတွေကိုဦးဆောင်ကာ ယောဒန်မြစ်ကို ဖြတ် ကူးကြရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာသယ် ဆောင်သောသူများ သည် ရေ (စပါးရိတ်ရာကာလ၌ယောဒန်မြစ်သည် လျှံထွက်တတ်သည်) ကို ခြေဖဝါးဖြင့်နင်းသောအခါ သူတို့ခြေများဖြင့်နင်းသော ရေသည်ရပ်တန့် သွားခဲ့သည်။ ကာရတန်မြို့နားတွင်ရှိသောအာဒံမြို့အထိမြစ်ရေသည် ရပ် တန့်လျက်ရှိသည်။ ထိုကြောင့်လွင်ပြင်အိုင်တည်းဟူသော သောဒုံအိုင်သို့ စီးဆင်းနေသောရေသည်ရပ်တန့်ခဲ့ပြီး လူတွေက ယေရိခေါတဘက်ကမ်းမှ ဖြတ်ကူးခဲ့ကြသည်(ယောရှု ၃း၁၅-၁၆)။
ဤအဖြစ်အပျက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်အားဖြင့်ဖြစ် သော သေခြင်းတရားနှင့်၄င်း၏ကွင်းဆက်ဖြစ်သောတရားစီရင်ခြင်းကို လူ သားများထံမှ ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားသွန်သင်ထားခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် သခင်ယောရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကား တိုင်တင်သတ်ခြင်းခံ သောအချိန်တွင် သူသည်လောကသားများ၏အပြစ် များကို ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယူဆောင်သွားခဲ့ သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပုံဆောင်သော ခါ နန်ပြည်သို့ရောက်သည်တိုင်အောင်ဦးဆောင် ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှု သည် လူသားများအားအပြစ်တရားမှကယ်တင်ခဲ့သည်။
 
 

ယောဒန်မြစ်သည် လူသားများစင်ကြယ်စေသေနေရာ ဖြစ်သည်

 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတိုင်း ယောဒန် မြစ်ဖြတ်ကူးခြင်းသမိုင်းအဖြစ်အပျက်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျိန်ခြင်းတရားနှင့် လူသားများ အပြစ်တရားအတွက် တရားစီရင်ခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းပြုစုပေး ခဲ့သောအလွန်အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပါသည်။ 
ယောဒန်မြစ်သည် သေခြင်းမြစ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းထားပြီး ၄င်းမြစ်အဆုံး သည် ပင်လယ် သေဖြစ်သည်။ ယောဒန်စကားလုံးသည် "သေခြင်းသို့စီး ဆင်းနေသောမြစ်" (သို့) "ရေတွင်နှစ်ခြင်း၊ချေမှုန်းခြင်း၊ အားဖြင့်စီးဆင်း ခြင်း၊ ကျဆင်းခြင်း" ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် လူသားများ အပြစ်၏သမိုင်း အကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာရည်ညွှန်းထားသည်။ ဤယောဒန်မြစ်တွင် သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်လူတွေမရပ်တန့်စေနိုင်သောအပြစ် မြစ်ရေစီးဆင်းခြင်းကိုရရှိခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ ခဲ့ကာ ထိုအသေခံခြင်းအားဖြင့် ဤအပြစ်များအတွက်လူသားများနေရာ တွင် တရားစီရင်ခြင်း ခံခဲ့သည်။
အာဒံနှင့်ဧဝတို့မှဆင်းသက်လာသော ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်နေရာ သို့ ဦးတည်ကြသနည်း။ ဖန်ဆင်းထားသောအရာဟူသမျှသည် အပြစ်တ ရားနှင့်အတူ မွေးဖွားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်အပြစ်ပြုကြသည်။ ထိုအပြစ် တရားများ၏အခ အဖြစ်သူတို့သည် သေခြင်းသို့ချီတက်နေကြသည်။ လူ့သ မိုင်းတလျှောက် ဖန်ဆင်းထားသောအရာဟူသမျှတို့သည် သူတို့မွေးဖွါး သည့်အချိန်မှစပြီး ပျက်စီးခြင်းသို့ ဦးတည်နေကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့ ၏အပြစ်သဘာဝကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်း နေကြသော်လည်း သူတို့သည် မထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပေ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သူတို့သည် သူတို့အပြစ်အ တွက်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းသို့ရွှေ့လျားနေကြ ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်ဘုရားသခင်သည် စီးဆင်းနေသောပြစ်တရားနှင့်တရားစီရင် ခြင်းများကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ ယောဒန်မြစ်ရေကိုဖြတ်သန်းခြင်းအား ဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်ရန် ဘုရားသခင် သည် ယောရှုကို ဦးဆောင်စေခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ယောရှုအတွက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ပင် ဖြစ်သည်။ ဤသမိုင်းဖြစ်ပျက်က အပြစ်တ ရားမှလွတ်မြောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်၏အခဖြစ်သောသေခြင်းကို ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအပြစ်အခ အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များ အားလုံးမှသန့်ရှင်းခြင်းရရှိကာ ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြ မည်ဖြစ်သည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ပဋိညာဉ်သေတ္တာသယ်ဆောင်သော ယဇ်ပ ရောဟိတ်များသည် မြစ်ရေတွင် သူတို့ခြေဖဝါးနစ်လိုက်သောအခါ ဖြစ်ရေ သည် ရပ်တန့်ပြီးခြောက်သွေ့သောမြေအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဤအ ဖြစ်ကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများသည် မြစ်ရေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများအပေါ်၌သာ ပေးထားသောအပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းအကြောင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်လူသားများအတွက် အ ပြစ်အခပေးအပ်စေသောရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိ နိုင်ကြသည်။
 


ဗိုလ်ချုပ်မင်းနေမန်

 
၄ရာ အခန်းကြီး ၅ တွင်ဖော်ပြထားသော နေမန်သည် ရှုရိနိုင်ငံကို သူတို့၏ရန်သူလက်ထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့သောကြီးမားပြီး၊ ဂုဏ်အသရေရှိသော ရှုရိစစ်သားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကြောင့်သူ သည်အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမည့်အနူသည်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သို့ သော် သူသည်နောက်ပိုင်း ဤကျိန်ခြင်းမှလွတ်မြောက်စေသောသတင်း ကောင်းတစ်ခုကိုသူကြား သိခဲ့သည်။ သူသည်ဣသရေလလူမျိုးကြားတွင် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်ကိုတွေ့လျှင် ကျန်းမာခြင်းရရှိ မည်ကို သူကြားသိခဲ့သည်။ ဤသတင်းကောင်းကို ပြောကြားသောသူမှာ အလွန်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမက "ကျွန်မသခင် သည် ရှမာရိမြို့၌ရှိသောပရောဖက်ထံသို့သွားပါစေသော။ ထိုပရောဖက် သည် သခင်၌စွဲသောနူနာကိုပျောက်စေနိုင်လိမ့်မည်" (၄ရာ ၅း၃) ဟုပြောခဲ့ သည်။
သူသည်ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီး ဣသရေလနိုင်ငံသို့သွား ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ဧလိယအိမ်ရှေ့သို့ရောက်သောအခါ ဧလိယက သူ့ထံ “လိရှဲက သူ့ထံလူလွှတ်၍ “ဂျော်ဒန်မြစ်သို့သွားပြီး ခုနစ်ကြိမ်ရေချိုးပါ။ သို့ပြုလျှင် သင့်အသားအရေသည် ပြန်ကောင်းလာပြီး စင်ကြယ်သွားလိမ့်မည်”ဟု မှာလိုက်၏” (၄ရာ ၅း၁၀)ဟုလူကို စေလွှတ်၍ ပြောစေ ခဲ့သည်။ အနာရော ဂါငြိမ်းခြင်းကိုမျှော်လင့်နေသောနာမန်သည် စိတ်ဆိုး ကာ မိမိအိမ်သို့ပြန်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့အစေခံ ကျွန်မက စိတ်အားထက်သန်စွာ တောင်းဆိုမှုကြောင့် သူသည် ဧလိရှဲစ ကားကိုနာခံလျက် ယောဒန်မြစ်သို့သွားကာ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင် သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကိုနစ်မြှုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူ၏အသားအရည်သည် ပြန် လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး သူသည် ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့အသားအ ရည် ပြောင်းပြီးသန့်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်။
ထိုနည်းတူစွာ ကျွန်ုပတို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှလွှတ်မြောက်ခြင်း ရရှိ ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိအတွေးအခေါ်များကိုစွန့်ပစ်ပြီး သမ္မာ ကျမ်းစာထဲ၌ ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကို လက်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံစားရကြ မည်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိ လိုသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကိုနာခံပြီး ၄င်းတို့ကို လုံးလုံးလျား လျားယုံကြည်ရ ကြမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်း အားဖြင့် လောကသားများ၏အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောခဲ့ပြီးဟု သမ္မာ ကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေမန်၏နာခံမှုမရှိ ခြင်းများစဉ်းစား ခြင်းမပြုသင့်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းမ ပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားများမှဆေးကြောခြင်းမရရှိနိုင်ကြပေ။ ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဖြေလွတ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ကျွန်ုပ် တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ် သည်။ နေမန်သည် မြစ်ရေထဲတွင် ခုနစ်ကြိမ်တိုင်အောင်နစ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းရရှိသည့်နည်းတူ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်တရားများမှ သန့်ရှင်းနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ ဤသ တင်းကောင်းသည် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရ ကြမည်ဖြစ်သည်။
ယောဒန်မြစ်၌ဖြစ်ပျက်သောဤနိမိတ်လက္ခဏာသည် အပြစ်တရား စီးဆင်းမှု ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းအဆုံးသတ်ခြင်းအားဖြင့် အာဒံမှဆင်းသက်လာသောသူအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အာဒံနှင့်ဧဝ တို့သည် စာတန်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက် သူတို့အပြစ် ကြောင့် လူသားအားလုံးသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် ယောဒန်မြစ်တွင်ဖြစ်ပျက်သော အရာသည် လူသားအားလုံးအားဧ ဒင်ဥယျာဉ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသော သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။
 

ယောဒန်မြစ်၏အဖြစ်အပျက်
 
သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ယောဒန်မြစ်၌ လူသားများအပြစ်ကို သခင်ယေ ရှုက ယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟူသော သတင်းကောင်းကို မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။ “ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”(မဿဲ ၃း၁၅)ဟု မိန့်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန် မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံယူနေစဉ်အပြစ်အားလုံးကို သူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ သခင် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းက လူသားအားလုံးကို ချည်နှောင်နေသောအပြစ် တရား၏ချိန်းကြိုးများကို ဖြတ်တောက်ပေးခဲ့ သောအဖြစ်အပျက်ဖြစ် သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် အပြစ်တရားသည် အဆုံးသို့ရောက်ရှိသွား ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခြင်း ပေးအပ်ရန်အတွက် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသွေးတော်ကိုသွန်း လောင်းပေးခဲ့သည်။
ယောဒန်မြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဆေးကြောသန့်ရှင်း စေသောဗတ္တိဇံခံယူရာမြစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယောဒန်မြစ်တွင် သ ခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်း ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ခဲ့ သည်။ “အကြောင်းမှာ အပြစ်၏အခသည် သေခြင်းဖြစ်၏”(ရောမ ၆း၂၃)။ ဤအကြောင်းအရာသည် လူသားများအပေါ် ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သောသ တင်း ကောင်းပင် ဖြစ်သည်။
လူသားအားလုံး၏အပြစ်များသည် အာဒံမှ ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့ရ သော်လည်း ယောဒန်မြစ်တွင်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ထိုအပြစ်တ ရားသည် လုံးလုံးလျားလျား ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ အပြစ်တစ်ခုမျှမကျန်ရစ် သောကြောင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ် သည်။ ဘယ်လောက်ကောင်းသော သတင်းကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စီးဆင်းနေသောအပြစ် တရားမျှကယ်တင်ခြင်းရရှိကြကာ အပြစ်အားလုံးမှသန့်ရှင်းခြင်းရရှိ ကြ ကာ ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် စင်ကြယ် ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်သည် လူသားအားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤအကြောင်းကို ယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က “သို့သော် သံသယရှိသောစိတ်နှင့်စားလျှင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်သောကြောင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏” (ရောမ ၁၄း၂၃) ဟုဖော်ပြထား ပါသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်မှသာ လျှင် ကောင်းချီးခံစားကြမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူစဉ်တွင် သူ့အပေါ်သို့ အပြစ်များအားလုံးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းကို လျစ်လျူရှုလျက် မိတ်ဆွေ၏နှ လုံးသားတွင်အပြစ်ရှိသေးသလား။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရေးသားထားသောအ ကြောင်းအရာများကို မိတ်ဆွေ ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေး တော်ကသာလျှင် မိတ်ဆွေအပြစ်များကို ဖြေလွတ်နိုင်ပြီး၊ မိတ်ဆွေအား သေခြင်းတရားနှင့်အခြားသောကျိန်ခြင်းများအားလုံးမှ ကယ်တင်နိုင်သည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် "ဆေးကြောခြင်း၊ ရေထဲတွင် နှစ်ခြင်း၊ မြှုပ်ခြင်း၊ လွှဲ ပြောင်းပေးခြင်းနှင့်ဖြတ်သန်းခြင်း" တို့ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုပေးအပ်ခဲ့သောသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူသားများသည် သူတို့အပြစ်များမှ လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအ ကြောင်းကြောင့် သခင်ယေရှုကို "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့သွားသော လမ်း"ဟု ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး ထာဝရအသက်ရရှိနိုင် ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်း ပေးခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင် ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်ကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းခံယူခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြသည်။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာထမ်းသောယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်မြစ်ရေထဲသို့ခြေဖဝါးနင်းသောအခါ ကျိန်ခြင်းသည်ရပ်တန့်သွားခဲ့ ပြီး မြစ်ရေသည် ခြောက်သွေ့သောမြေဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ဘု ရားသခင်၏အကြံ အစည်တော်ပင်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သည် ဤစီမံကိန်းများကိုပြည့်စုံစေပါသည်။ ဤအကြောင်းသည် အလွန်ကောင်း မွန်သောသတင်းကောင်းဖြစ်သည် မ ဟုတ်လော။ ဤအရာသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ ဥပဒေဖြစ်ပြီးဤဥပဒေမပါ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသည် မဖြစ်နိုင်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ဤသ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူများသည် ယခုယောဒန်မြစ်ကြီး ကိုဖြတ် သန်းကာ ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ရေသည်ခြောက်သွေ့သော မြေဖြစ်သည်ဟူသောအဓိပ္ပါယ်မှာ လောကအပြစ်များအားလုံးကိုသခင်ယေ ရှုထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် တရားစီ ရင်ခြင်းခံခြင်းကို ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းဖြစ်စေသော သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
လူသားများကို ဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်သည် လူတစ်ဦး၏အသိ ညာဉ်သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၁၀မှ ၁၃၀အကြားရှိသည်ကို သိရှိသည်။ ထို ကြောင့် ဘုရား သခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေခြင်းသမ္မာတ ရားကိုရှုပ်ထွေးခြင်းမ ရှိနိုင်ပါ။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင် တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင် သည် အပြစ်အားလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ဘုရားသခင်က ရရှိစေခဲ့သည်။ သို့မှသာလူသားများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ဤသတင်း ကောင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိနိုင် ကြသည်ကို မိတ်ဆွေသိရှိနားလည်ကြပါလိမ့်မည်။
သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်အရ နောင်တရခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆု တောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရနိုင်ကြ ပေ။ အမျိုးမျိုး သောဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိ နိုင်သည်ဟု လူများစွာ တို့ကယူဆတတ်ကြသည်။ သို့သော်ဤသို့တွေး တောခြင်းသည်မမှန်ကန်ပေ။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများအ ပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏သားသမီးများဖြစ်စေသည်။ ထိုသို့ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်သည် ဘုရား သခင်၏သား ဖြစ်ကြောင့်အာမခံပေးသောအရာဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြကြောင်းကိုသေချာစွာသိရှိသော သူ များအပေါ် ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးခဲ့သည်။ 
လူတွေကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သော်လည်း ဤသတင်းကောင်းကို မသိ မယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့အပြစ်များအားလုံးသခင်ယေရှုထံ သို့လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ခြင်းအကြောင်းတွင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှုရှိကြမည်မ ဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် လူသားအားလုံးတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သည် သူတို့အပြစ်များအားလုံးကိုဝေးသို့ဖယ်ရှား ပေးသောသတင်းကောင်းဖြစ် ကြောင်းကို သိရှိယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့သည်ဟု မည်သူကသက်သေခံသနည်း။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကသက်သေခံသည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီး လောက လူသား များ၏အပြစ် များကိုယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ခမည်း တော်ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်းဖြစ်သည် (ဝတ်ပြု ၄း၁၃-၂၁၊ ၁၆း၁-၃၀)။ ဘု ရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ကို မည်သူကထမ်းဆောင်ခဲ့သနည်း။ သခင် ယေရှုကထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းပြည့်စုံခြင်းကိုမည်သူက နောက် ဆုံးတွင်အာမခံပေးခဲ့သနည်း။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအာမခံပေးခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေသော သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်း အတွက်သုံးပါးတဆူပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်များပြည့်စုံစေသောအခသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် ကိန်းဝပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ကြောင်း အာမခံပေးခဲ့သည်။
ဤလောကတွင်ရှိသောအရာများသည် အသက်ရှူလိုက်တိုင်းရှုပ်ထွေး မှုများဖြစ်စေသလား။ မိတ်ဆွေ၏အတွေးများသည် မည်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသ နည်း။ လူတစ်ဦးသည် သူ၏စိတ်အတွေးအခေါ်မျးကိုစွန့်ပယ်ခြင်းမရှိသော် လည်း ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်နိုင်သည်။ ယနေ့လူများစွာတို့ယုံ ကြည်နေသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အယူဝါဒသည် "ဗီဇအပြစ်သည် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ သို့သော် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြစ်မှားသော အပြစ်များသည် လူတစ်ဦးသည်နောင်တ ရခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်း ခြင်းအားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိသည်" ဖြစ်ည်။ သို့သော်၄င်းသည် ပြည့်စုံ သောသမ္မာတရားနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပေ။ ၄င်းသည် တကယ်တန်ကျတော့မှား ယွင်းသောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ထိုခံယူချက်ကိုယုံ ကြည်လျှင် သမ္မာကျမ်းသာကို အစမှအဆုံးထိတိုင်အောင်နားလည်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ အချိန်ကြာလာသည့်နှင့်အမျှ သခင်ယေရှုနောက်လိုက် ရာတွင် မိတ်ဆွေသည် ပို၍ခက်ခဲလာမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ခ ရစ်ယာန်များကြားတွင် မတူညီသောသတင်း ကောင်းနှင့်မတူညီသောဘု ရား ယုံကြည်သူများရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
"ဆုတောင်းခြင်း" အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရ ရှိသည်ဟု အချို့သောသူများကပြောတတ်ကြသသည်။ ၄င်းသည်မှန်ကန် သောစကားနှင့်တူပါသည်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှု သည် ဗတ္တိဇံခံယူ ပြီးရေမှ ပေါ်ထစဉ်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့သူ့အပေါ် ဆင်းသက်လာသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ဤအ ရာသည် စစ်မှန်သောသတင်း ကောင်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်သောသူများအပေါ်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခဲ့သည်။
ထိုပြင်၊နောင်တရခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းပြုခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိနိုင်သည်ဟု အချို့သောသူများက ပြောကြ သည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ပေးအပ်သလား။ ဘုရားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သောဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့ကိုသနားသောကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်မဆင်းသက်ခဲ့ပေ။ လူတွေက မည်မျှပင်ဆုတေင်းပြီးငိုကြွေးနေပါစေ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့ အပေါ်မဆင်းသက်ခဲ့ပေ။ ဘုရားသ ခင်၏အကြံအစည်တော်များသည် သူတို့ကိုကယ် တင်ရန်ပြည့်စုံသည်ဟု ယုံကြည်သောသူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သည်။ မိတ်ဆွေသည် ကြိုးစားပမ်းစားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံသို့ မည်မျှပင်ဆုတောင်း ပါစေ၊ ပင်ပန်းစွာမည်မျှပင်ဆုတောင်းပါစေ မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်မရရှိနိုင်သည်ကို စိတ်ထဲတွင်မှတ်သားထားပါ။ သန့် ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် လူသားများ၏လိုအင်ဆန္ဒအပေါ်မှမှီခိုထားပါသည်။
ဤလောကတွင် ရှိသောလူသားများ၏သမိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သော်လည်း သတင်းကောင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းဥပဒေမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။ သူတို့သည် ဘယ်တော့်မှ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပေ။ လူတွေက သတင်းကောင်းကိုနားမလည်ခဲ့လျှင် စစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအကျင့်သို့ပြန်လှည့်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုသို့ဖြစ် ခြင်းအကြောင်းသည် မြောက်များစွာသောလူ တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းမရကြသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေသည် သ တင်းကောင်းမသိသောကြောင့်သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သည်ဟု ခံစား သော်လည်းပျက်စီးပါက မည်မျှစိတ်ဒေါသဖြစ်မည်နည်း။ သခင်ယေရှု၏ သတင်းကောင်းသည် အချို့သောသူများအတွက် ဆူငြောင့်ခ လုတ်နှင့် တားဆီးသောကျောက်ဆောင်ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြ ထား ပါသည်။
မိတ်ဆွေသည် အလွန်ဆန်းကျယ်သောသခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းကို သိရှိလာသောအခါ မိတ်ဆွေသည်ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိပြီး သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ကား တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်သားများကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား သခင်ယေရှုပေးခဲ့သော ရွေးနှုတ်ကယ် တင်ခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သော ကယ်တင်ခြင်းနည်းဗျူဟာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ သည် အပြစ်သားများ၏စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းကိုခိုင်ခံစေခဲ့သည်။
 

မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင်
 
ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ယောဒန်မြစ်ထဲတွင်သူတို့ခြေဖဝါးများကို နစ်သောအခါ မြစ်ရေသည်ခန်းခြောက်သွားခဲ့သည်ဟု ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲ တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ရေရပ်တန့်ခြင်းသည်အလွန်တရာထူးဆန်း သောအရာ ဖြစ်သည်။ သို့သော်သာ၍အံ့သြစရာကောင်းသောအရာများစွာ ရှိသည်။ အလွန်အံသြဖွယ် ကောင်းသောအရာမှာ မြစ်ရေသည်ခြောက်သွေ့ သောမြေဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် သခင်ယေရှုဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော် အားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိစေ သောဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအာမခံ ချက်ဖြစ်စေသည်။ ခြောက်သွေ့သောမြေသည် လောကအပြစ်များအား လုံးခွင့်လွတ်ခြင်းဖြစ်စေသောနည်းလမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းအ တွက်ကျေးဇူးတင်ရမည် ဖြစ်သည်။ အပြစ်အားလုံးသည် အာဒံမှလူသား အားလုံးပေါ်ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအားဖြင့်တရားစီရင်ခြင်းကျိန်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ယခု ကျွန်ုပ် လုပ်ဆောင်ရသော အရာများသည် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရ တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် မိတ်ဆွေ၏ အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားခဲ့သည် ဟူသောသမ္မာတရားကို မိတ်ဆွေ ယုံကြည်သလား။
သခင်ယေရှုသည် လောကလူသားများ၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွား ရန်အတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်ဟု မိတ်ဆွေ ယုံကြည် သင့်သည်။ ထိုပြင်၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည်မည်မျှအ ရေးကြီးသည်ကို မိတ်ဆွေသိရှိနားလည်းယုံကြည်သင့်ပေသည်။ ယဇ်ပရော ဟိတ်များသည် ယောဒန်မြစ်ထဲသို့မသွားလျှင် ဣသရေလလူမျိုးများသည် ခါနန်ပြည်သို့အောင်မြင်စွာ ဝင်ရောက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ ခါနန်ပြည်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ပထမ ခြေလှမ်းမှာယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ပဋိညာဉ်သေတ္တာ တော်နှင့်အတူမြစ်ရေကို ဖြတ်ကူး သောသူတို့သည် ခါနန်ပြည်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်ဟု ဤအချက်က ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင် ထားပါသည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ် များနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များ သည် သူတို့ခြေဖဝါးများကို မြစ်ရေထဲသို့နင်းသောအခါ မြစ်ရေသည်ရပ် တန့်သွားခဲ့သကဲ့သို့ ဤသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောက လူသားများသည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်း ရရှိခဲ့ကြသည်။
ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ် တော်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်က မိတ်ဆွေ အားအပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းနှင့်လုံးဝခွဲ၍ မရပေ။