Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[9-2] ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း နှင့်အတူ ကြိုတင်‌ခွဲခန့်ခြင်းကို စီစဉ်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သိရကြမည် ဖြစ်သည် (ရောမ ၉း၉-၃၃)

(ရောမ ၉း၉-၃၃)
“အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကတိတော်စကားမှာ “ဤသို့သောအချိန်အခါတွင် ငါလာခဲ့ဦးမည်။ စာရာသည်လည်း သားတစ်ဦးကိုရရှိလိမ့်မည်”ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထိုမျှမက ရေဗက္ကာသည်လည်း ငါတို့၏ရှေးဘိုးဘေးဣဇက်တစ်ဦးတည်းနှင့်ပင်စုံဖက်၍ ကိုယ်ဝန်ရရှိသောအခါ သားတို့မမွေးဖွားမီ၊ ထိုသားတို့သည် အကောင်းအဆိုးကိုမပြုကျင့်မီကပင် ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အကြံအစည်တော်သည် အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ခေါ်ယူတော်မူသောသူအားဖြင့် တည်စေရန် “အကြီးသည် အငယ်ကို အစေခံရလိမ့်မည်”ဟု ရေဗက္ကာအား မိန့်တော်မူ၏။“ယာကုပ်ကို ငါချစ်၏။ ဧသောကိုမူကား ငါမုန်း၏”ဟု ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။သို့ဖြစ်လျှင် ငါတို့သည် မည်သို့ဆိုရမည်နည်း။ ဘုရားသခင်၌ မတရားမှုရှိသလော။ လုံးဝမရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား “ငါသည် သနားလိုသောသူကိုသနား၍ သက်ညှာလိုသောသူကို သက်ညှာမည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ဤအရာသည် လူ၏အလိုဆန္ဒအပေါ်၌လည်းကောင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပေါ်၌လည်းကောင်း မမူတည်ဘဲ ကရုဏာထားတော်မူသောဘုရားသခင်အပေါ်၌သာ မူတည်၏။ အကြောင်းမူကား ကျမ်းစာ၌ ဖာရောဘုရင်အား “သင့်ကို ငါချီးမြှောက်ခြင်းမှာ သင်၌ ငါ့တန်ခိုးကိုပြသ၍ ကမ္ဘာမြေတစ်ဝန်းလုံးတွင် ငါ၏နာမကို ကျော်ကြားစေရန်ဖြစ်၏”ဟု ဆိုထား၏။ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သနားလိုသောသူကို သနားတော်မူ၍ ခေါင်းမာစေလိုသောသူကို ခေါင်းမာစေတော်မူ၏။ ထိုအခါ သင်က “သို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို အဘယ်ကြောင့် အပြစ်တင်တော်မူသေးသနည်း။ မည်သူသည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း”ဟု ငါ့အား မေးမြန်းလိမ့်မည်။ သို့သော် အချင်းလူ၊ သင်သည် မည်သူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ကို ပြန်ခံပြောဆိုသနည်း။ ပုံသွင်းခံရသောအရာသည် ပုံသွင်းပေးသောသူအား “အဘယ်ကြောင့် ငါ့ကို ဤသို့ပြုလုပ်ခဲ့သနည်း”ဟု ပြောဆိုနိုင်ပါမည်လော။ အိုးထိန်းသည်သည် ရွှံ့စေးတစ်ပုံတည်းထဲမှ အသရေရှိသောအရာအတွက်သုံးရန် အိုးခွက်ကိုလည်းကောင်း၊ အသရေမရှိသောအရာအတွက်သုံးရန် အိုးခွက်ကိုလည်းကောင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်လော။သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် အမျက်တော်ကိုပြသရန်နှင့် မိမိ၏တန်ခိုးတော်ကိုသိစေရန် အလိုတော်ရှိလျက်နှင့်ပင် ဖျက်ဆီးရန်ပြင်ဆင်ထားသော အမျက်တော်ဆိုင်ရာအိုးခွက်များကို အလွန်စိတ်ရှည်စွာသည်းခံတော်မူလျှင် မည်သို့နည်း။ ထို့ပြင် ဘုန်းအသရေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ကရုဏာတော်ဆိုင်ရာအိုးခွက်များ၌ မိမိဘုန်းအသရေတော်၏ကြွယ်ဝမှုကို သိစေရန်ပြုတော်မူလျှင် မည်သို့နည်း။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ထိုကရုဏာတော်ဆိုင်ရာအိုးခွက်များအဖြစ် ဂျူးလူမျိုးတို့ထဲမှသာမကဘဲ လူမျိုး ခြားတို့ထဲမှလည်း ခေါ်ယူထားတော်မူ၏။ ဟောရှေကျမ်း၌ 
“ငါ၏လူမျိုးမဟုတ်သောသူကို ‘ငါ၏လူမျိုး’ဟူ၍လည်းကောင်း၊
မချစ်သောသူကို ‘ချစ်သောသူ’ဟူ၍လည်းကောင်း ငါခေါ်မည်။ 
သင်တို့သည် ငါ၏လူမျိုးမဟုတ်’ဟု 
သူတို့အားမိန့်ဆိုထားသော ထိုအရပ်၌ပင် သူတို့သည် ‘အသက် ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားများ’ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။ 
ဟေရှာယကလည်း အစ္စရေးလူမျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ 
“အစ္စရေးအမျိုးသားတို့၏အရေအတွက်သည် ပင်လယ်သဲပွင့်များနှင့်အမျှရှိသော်လည်း 
ကျန်ရစ်သောသူမျှသာ ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ 
အကြောင်းမူကား ထာဝရဘုရားသည် မိန့်တော်မူသောအရာကို မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံစေ၍ မဆိုင်းမတွ ပြုလုပ်တော်မူလိမ့်မည်”ဟု ကြွေးကြော်၏။ 
ထို့ပြင် ဟေရှာယက 
“ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားသည် ငါတို့အတွက် အမျိုးအနွယ်ကိုချန်ထားတော်မမူလျှင် 
ငါတို့သည် သောဒုံမြို့ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့၍ ဂေါမောရမြို့နှင့်တူခဲ့ကြပေလိမ့်မည်”ဟု ကြိုတင်ပြောထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။
သို့ဖြစ်လျှင် ငါတို့သည် မည်သို့ဆိုရမည်နည်း။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရရှိရန် မကြိုးစားသောလူမျိုးခြားတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူရရှိကြ၏။ တစ်နည်းဆိုသော် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်တရားကို ရရှိရန်ကြိုးစားသောအစ္စရေးလူမျိုးတို့သည် ထိုတရားသို့မပေါက်ရောက်ကြ။ အဘယ်ကြောင့် မပေါက်ရောက်သနည်း။ ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အကျင့်အားဖြင့်ရရှိနိုင်သကဲ့သို့ ကြိုး စားသောကြောင့်ဖြစ်၏။ 
သူတို့သည် ခလုတ်တံသင်းဖြစ်သောကျောက်ကို တိုက်မိကြပြီ။ ဤသည်ကား “ကြည့်ရှုလော့။ ခလုတ်တံသင်းဖြစ်သောကျောက်၊ မှားယွင်းစေသောကျောက်ကို ဇိအုန်၌ ငါချထား၏။ ထိုကျောက်ကိုယုံကြည်သောသူသည် အရှက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်”ဟု ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။”
 


ဘုရားသခင်ကြံစည်တော်မူခဲ့သော ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းအ စစ်မှာ အဘယ်အရာနည်း


ယခုတွင် ‘ဘုရားသခင်ကြံစည်တော်မူခဲ့သော ကြိုတင်ခွဲခန့် ခြင်း’မှာ အဘယ်အရာ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစူးစိုက်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကို ရှေ့ဉီးစွာ နားလည်သဘော ပေါက်နိုင်ရန်အတွက် သမ္မာကျမ်းစာကို ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်အဖြစ် အလေးအနက်ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုများတွင် မှား ယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ပြုပြင်ရကြမည် ဖြစ် သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဘာကြောင့် ယာ ကုပ်ကိုချစ်၍ ဧသောကို မုန်းတော်မူသည်ကို ရှေးဉီးစွာ နားလည်သ ဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းဆိုင်ရာ ခေတ် ပြိုင်ခရစ်ယာန်များသိခြင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်မှ သွေဖယ်ခြင်းရှိ၊ မရှိ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိရန် လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရား သခင်ချမှတ်တော်မူခဲ့သော ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကို တိကျစွာ နားလည် သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်ထံ‌တော်မှ ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာများရရှိနိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်း သည် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်တော်နှင့် မည်သို့သင့်တော် လျောက်ပတ်မှုရှိသည်ကို သိရန် လိုအပ်သည်။ ခေတ်ပြိုင်ခရစ်ယာန် များသည် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ကို စဉ်းစားကြသောအ ခါ ဘုရားသခင်သည် အခြေအနေမဲ့၊ အကြောင်းမဲ့ ယာကုပ်ကို ချစ်၍ ဧသောကို မုန်းတော်မူသကဲ့သို့ သူတို့သည် မမွေးဖွားခင်ကတည်းက သူတို့၏ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သို့ သော် ဤအရာသည် မမှန်ကန်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အချစ်ခံရသည်၊ မခံရသည်ကို ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံ ကြည်ခြင်း၊ မယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရသည်။ ဤအရာသည် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ကိုယ် တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော သမ္မာတရား ဖြစ်သည်။
 

သင်သည် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကို တိကျစွာ နားလည်လိုလျှင် သင်သည် မိမိအတွေးကို စွန့်ပစ်၍ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဗဟိုထားရမည်

သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ထင်ရှားသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လူများစွာတို့သည် မစဉ်းစား၊ မယုံကြည်ကြသော ကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို သူတို့ရွေးချယ် သောနည်းလမ်းအတိုင်း တွေးကြ၍ အချို့တို့က ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်သည် တရားမျှတမှုမရှိပေဟု ပြောကြသည်။ ဤအရာ သည် မှန်ကန်သောတွေးတောခြင်းမဟုတ်သည်ကို သူတို့သည် နား လည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောအကြံအစည် တော်ကို မစဉ်းစားဘဲ မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်သောအရာများကို ကျွန်ုပ် တို့သည် ဖယ်ရှားရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရးသခင်သည် အချို့ကို ချစ် တော်မူ၍ အချို့ကို မုန်းတော်မူသည်ဟု သင်ရိုးရိုးလေးတွေးလျှင် ဤ အရာသည် မှားယွင်းယုံကြည်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် မှားယွင်းစွာ တွေးတောခြင်းကို စုစည်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု သင်နားလည်သဘော ပေါက်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
လူသားများ၏စိတ်များသည် မှားယွင်းသောအတွေးများ၏ နှောင့်ယှက်ခြင်းခံရကြသည်။ ခေတ်ပြိုင်ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် မိမိစိတ်များတွင် မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များပြည့်စေကြသော ကြောင့် သူတို့သည် မှန်ကန်သောယုံကြည်မှုများ မပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပေ။ ဤအကြောင်းကြောင့် သင်သည် တန်ဖိုးမဲ့သော အတွေးအခေါ် များကို စွန့်ပစ်၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စီးဆင်းစေခြင်း နှင့် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အားဖြင့် မှန်ကန်သောလမ်း၌ ယုံကြည်ခြင်းချထားရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကို စီမံခဲ့ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင် ထိုအရာကို မှန်ကန်စွာ နားလည်သ ဘောပေါက်၍ ယုံကြည်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်မှာ ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရား၌ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာ တော်ကို ယုံကြည်သူများကို လွှမ်းခြုံရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းမှာ ယုံကြည်သူများ ကို အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းဖြင့် သူတို့ကို လွှမ်းခြုံခြင်း အားဖြင့် မိမိလူများဖြစ်စေရန်နှင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြစ်ကြွေးများပေးဆပ်ရန် ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ် တော်စီမံခဲ့သောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် နှင့် မှန်ကန်သောမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို တည်ထောင်ရကြမည် ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောသူများကို မိမိမေတ္တာ ၏တန်ဆာပလများဖြစ်စေတော်မူ၍ ဧသောကဲ့သို့သောသူများကို မိ မိအမျက်တော်၏တန်ဆာပလာများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။
 


ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်မှုသည် အသေခံစနစ် မဟုတ်ပေ


ဘုရားသခင်၏စီမံကိန်းအားဖြင့် ကြိုတင်ခွဲခန့်မှတ်သားခြင်း ကို ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်၏မေတ္တာတော်သည် ကြိုတင်စီမံချက်မရှိဘဲ အနိုင်အထက်ချ မှတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ လူတိုင်းသည် မမွေးဖွားမီ အခြေအနေမဲ့ ကံကြမ္မာချမှတ်သည့်အတိုင်း ရွေးကောက်ခြင်းခံရ လျှင် လူတစ်ဉီးသည် သခင်ယေရှု၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် မည်သို့လွှတ်မြောက်နိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍ လူတစ်ဉီး၏ ကံကြမ္မာသည် ဤသို့ဖြင့် သူမမွေးဖွားမီ သူသည် ဘုရားသခင်၏အ ချစ်ခံရသည်၊ မခံရသည်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ ကြိုတင်ချမှတ်ခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်သည်ဟု မည်သူယူဆ၍ ဤသို့သော ဘုရားကို မည်သူသည် ယုံကြည်လိမ့်မည်နည်း။ ဤသို့ ထင်သလို လုပ်၍ အာဏာဆန်သောဘုရားကို မည်သူမည်ဝါကမှ ယုံကြည်လို ကြမည် မဟုတ်ပေ။
သို့သော် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်မှာ အတင်းအဓမ္မ သို့မဟုတ် အာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်၏ လူများဖြစ်စေရန် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤအကြံအစည်၊ မေတ္တာ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်တော်မူခဲ့၍ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ် တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း မေတ္တာကို ယုံကြည်သူများကို မေတ္တာဖြင့် လွှမ်းခြုံတော်မူ၍ မယုံ ကြည်သူများကို အမျက်ထွက်တော်မူသည်။
ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နားမည်နိုင်ဘဲ စိတ်နာကျည်းမှခံစားသောသူများအပေါ် အောက်ပါအတိုင်း ကျွန် တော်ပြောပြပါရစေ။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ မိမိလူများဖြစ်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ များသည် ကိုယ်တော်ကို နာကြည်းမှုဖြင့် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်သောသူ များထက် ပို၍ ကျေးဇူးတင်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ ကောင်း မွန်သည်။ သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်သူအားလုံး သည် ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းအားဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်းကို တိကျစွာနားလည်၍ ယုံကြည်ရကြ မည် ဖြစ်သည်။
 

ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကို ခေါ်သော သူများအတွက် ကိုယ်တော်တည်ထောင်ခဲ့သည်

ရောမ ၉း၉-၁၃ ယနေ့ကျမ်းချက်တွင် “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကတိတော်စကားမှာ “ဤသို့သောအချိန်အခါတွင် ငါလာခဲ့ဦးမည်။ စာရာသည်လည်းသားတစ်ဦးကိုရရှိလိမ့်မည်”ဟူ၍ ဖြစ်၏။ ထိုမျှမက ရေဗက္ကာသည်လည်း ငါတို့၏ရှေးဘိုးဘေးဣဇက်တစ်ဦးတည်းနှင့်ပင်စုံဖက်၍ ကိုယ်ဝန်ရရှိသောအခါ သားတို့မမွေးဖွားမီ၊ ထိုသားတို့သည် အကောင်းအဆိုးကိုမပြုကျင့်မီကပင် ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အကြံအစည်တော်သည် အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ခေါ်ယူတော်မူသောသူအားဖြင့် တည်စေရန်“အကြီးသည် အငယ်ကို အစေခံရလိမ့်မည်”ဟု ရေဗက္ကာအား မိန့်တော်မူ၏။ “ယာကုပ်ကို ငါချစ်၏။ ဧသောကိုမူကား ငါမုန်း၏”ဟု ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းသည် မေတ္တာဖြစ်၍ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် စီမံထားခဲ့သည်ဟု ဤကျမ်းချက်က ပြောသည်။ ကမ္ဘာ ၁၈း၁၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လူသား တစ်ဉီးအနေဖြင့် စာရသည် ကလေးဖွားမြင်ရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် သူ့အား နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့ သောကြောင့် အာဗြဟံသည် ကိုယ်တော်၏ဂတိတော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံကို ဖြောင့်မတ်သူဖြစ် စေတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား သားဣဇာက်ကို ချပေးတော်မူခဲ့၍ ဘုရား သခင်သည် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောကြားကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘု ရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း ပြောကြား ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်နှင့် ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကို ဆွေးနွေးသောအခါ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် လမ်းညွှန်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရူးသွပ်ခြင်းများ သို့မဟုတ် သဘာဝထက်သာလွန် သောနိမိတ်လက္ခဏာများကို လိုက်လံ၍ စိတ်ရှုပ်ထွေး၍ ဆုတောင်း ခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်မက်တွင် ဤသို့သောအရာများ မြင်တွေ့သည် ဟု ပြောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းများအားဖြင့် ကြီးမားသော မှား ယွင်းမှုတစ်ခု ပြုကြသည်။
ရှင်ပေါလုက “ထိုမျှမက ရေဗက္ကာသည်လည်း ငါတို့၏ရှေးဘိုးဘေးဣဇက်တစ်ဦးတည်းနှင့်ပင်စုံဖက်၍ ကိုယ်ဝန်ရရှိသောအခါ သားတို့မမွေးဖွားမီ၊ ထိုသားတို့သည် အကောင်းအဆိုးကိုမပြုကျင့်မီကပင် ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အကြံအစည်တော်သည် အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ခေါ်ယူတော်မူသောသူအားဖြင့် တည်စေရန် “အကြီးသည် အငယ်ကို အစေခံရလိမ့်မည်”ဟု ရေဗက္ကာအား မိန့်တော်မူ၏။ဟု ထပ်မံဖော်ပြထားသည်။ 
ဣဇာက်သည် ကိုယ်ပိုင်သားမရသောအခါ ဘုရားသခင်ထံဆု တောင်း၍ ဘုရားသခင်သည် သူ့အား သားအမွာနှစ်ဉီးပေးတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် အဖြေပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် စီမံခဲ့သော ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်း သည် ကိုယ်တော်ချစ်‌တော်မူသောသူများ၏ယုံကြည်မှုများနှင့် ဆက် နွယ်မှုရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ကြသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၁ ကို နောက်တစ်ဖန် ပြန်ကြည့်ကြပါစို့။ “သားတို့မမွေးဖွားမီ၊ ထိုသားတို့သည် အကောင်းအဆိုးကိုမပြုကျင့်မီကပင် ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အကြံအစည်တော်သည် အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ခေါ်ယူတော်မူသောသူအားဖြင့် တည်စေသည်”
ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်အားဖြင့်ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ခြင်းသမ္မာတရားကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် သော့ ချက်မှာ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်သည် “ကိုယ်တော်ခေါ်သောသူ” အပေါ်ရပ်တည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်အားဖြင့် ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းနှင့်အညီ ယာကုပ်နှင့်ဧသောအကြား ဘုရားသခင် သည် ယာကုပ်ကိုခေါ်၍ ချစ်တော်မူသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူများကိုခေါ်၍ ချစ် တော်မူသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောသူများကို ခေါ်၍ ချစ်တော်မူကာ ဖြောင့်မတ်စေတော်မူသည်။ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ် ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ် ထင်မှတ်၍ မာန်မာနထောင်လွှားသူ ဧ သောကို ဘုရားသခင်သည် ခေါ်တော်မမူခဲ့ပေ။ ကိုယ်တော်၏အကြံ အစည်တော်အားဖြင့် ချမှတ်သော ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောသူကို ခေါ်၍ ချစ် တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်ကဲ့သို့သောလူများကို ခေါ်ခြင်း၏ဘု ရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပြစ်သားများကို ကိုယ်တော်၏သားသ မီးများဖြစ်စေတော်မူ၍ အပြစ်မှ ဖြေလွှတ်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို မေတ္တာဖြင့် ခေါ်သောသူမှာ ဘုရားဖြစ်တော်မူ၍ ယာကုပ် နှင့်ဧသောအကြား ခေါ်ခြင်းခံရသောသူမှာ ယာကုပ်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်တော်အားဖြင့် ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိ၍ ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ယာကုပ်သည် ဘုရားသခင်၏မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိဂရုဏာ တော်ကို ပြသတော်မူခဲ့သော အပြစ်သားတစ်ဉီး၏ပုံဆောင်ချက်ကို ကိုယ်စားပြု၍ ဧသောသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လျစ် လျူရှု၍ ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လိုက်လံခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသ ခင်ကို ဆန့်ကျင်သူများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအရာသည် ကိုယ် တော်၏အကြံအစည်၌ ချထားသော ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းအပေါ် ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနည်းလမ်းမှာ “ခေါ်တော်မူသော သူ၏”အပေါ်ရပ်တည်သော ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ကို နားလည်သ ဘောပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်မှုများအားဖြင့် ဖန်တီးထား သော မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုများမှ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် လွှတ် မြောက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့်အတူ ယာကုပ်ကိုချစ်၍ ဧသောကို မုန်းတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်နှင့် ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းအတွက် ဘုရားသ ခင်၏ရှင်းပြချက်မှာ “ခေါ်သောသူ၏”အပေါ်ရပ်တည်သော ဘုရား သခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ကြွေးကြော်ခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်မှာ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံသော မေတ္တာသမ္မာတ ရား ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်ကိုချစ်သော်လည်း ဧ သောကို မုန်းတော်မူသောအခါ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းမှာ ကယ်တင်ခြင်း အတွက် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်တော်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ 
အခြားသောဘာသာတရားများစွာ၏ကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်သော သင်သည် ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သင့် ကိုချစ်၍ ကယ်တင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ သို့သော် သင်သည် ဘုရားသ ခင်၏အကြံအစည်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ လျှင် သင်သည် ကိုယ်တော်၏သားသမီးများဖြစ်လာ၍ သင့်အပြစ် များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသည်။
 

ဘုရားသခင်သည် မှားယွင်းသလော

ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ များနှင့် ချစ်သောသူများကို ချစ်တော်မူသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ခ မည်းတော်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းယုံကြည်သူများကို ချစ်ရန်နှင့် မိမိသားသမီးများဖြစ် စေတော်မူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအချက်မှာ မှားယွင်းမှုတစ်စုံတစ်ခုမျှ မ ရှိပေ။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ လူသားအားလုံးကို ချစ်ရန် ကြံစည်တော်မမူခဲ့ဘဲ ယာကုပ်ကဲ့သို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်များကို ချစ်တော်မူသည်။
ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ယာကုပ်နှင့်တူသ လော၊ ဧသောနှင့်တူသလောဟု မေးရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိ ကောင်းမှုကုသိုလ်များနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ပြည့်ဝသူများ ပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏အချစ်ကို ခံချင်ကြသည်။ သို့သော် မည်သူ မည်ဝါကမျှ သူတို့မှားသောလမ်းကို မပိတ်ဆို့နိုင်ကြပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယခုပြောကြသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်ချစ်သောသူများနှင့် ဘုရားသခင်မုန်းသောသူများဟူ၍ လူတန်းစားနှစ်မျိုးရှိကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အကြံအစည်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသ ခင်ထံ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း၍ ဘုန်းတော်ချီးမွမ်းရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အံ့သြဖွယ် တုံ့ပြန်စေသည်ဟူ သောအချိန်အတွက် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်သင့်ကြသည်။ လူ သားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကို လွှမ်းခြုံနိုင်ရန်အတွက် သူသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ မိမိအားနည်းချက်များနှင့် အပြစ်များကို ရှေ့ဉီးစွာ နားလည်သဘောပေါက်၍ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ပြဿနာမှာ ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းပြည့်စုံစေခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်၏ သမ္မာတရားကို မယုံကြည်နိုင်ကြဘဲ ဘုရားသခင်၏လူအချို့တို့ကို ချစ်တော်မူ၍ အခြားသူများကို စွန့်ပစ်တော်မူသည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်ကြသည်။
ပို၍ပြဿနာမှာ ဤသို့မသင့်တော်သောယုံကြည်ခြင်းသည် လွှမ်းမိုးလာ၍ သူတစ်ပါးထံကြီးမားစွာ ဟောပြောသည်ဟူသော မ ကောင်းသည့်အချက် ဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် တဟုန်ထိုး ပျံ့နှံ့ခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်၏ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းကြံစည်မှုအားဖြင့် ပြသထာ သော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို နားလည်သဘောမပေါက် သောသူများစွာတို့ကို ဉီးဆောင်နေသည်။ ယာကုပ်နှင့်ဧသောတို့၏ ပုံ ပြင်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်ပြောကြားတော်မူသောအရာ မှာ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာရန် လူသားများ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်အရ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်း၏မေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်း သားဖြစ်သည်ဟူသောအချက် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံထံ ကတိပြုတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း စာရအား သားကို ပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ပြောထား သည်။ ယနေ့၌ပင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း မေတ္တာတော်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သူများသာလျှင် ကိုယ်တော်၏သားသ မီးများ ဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့ဖြင့် သားသမီး များဖြစ်လာနိုင်ကြရန် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကိုယ်တော် ၏အကြံအစည်ယုံကြည်ခြင်းများအားဖြင့်ပေးအပ်သော သမ္မာတရား ကို ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြု၍ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာနှင့် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့် ဘု ရားသခင်၏အကြံအစည်တော်များမှာသမ္မာတရားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော် မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံကာ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် စေတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအ ပေါ် ထာဝရအသက်ရှင်စေသည်။
ဤသမ္မာတရားသည် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့် ကျိုးစား အားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ် လာနိုင်ကြသည်ကို မဆိုလိုပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏သားသမီး များဖြစ်လာနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ကိုယ်တော် ပြောတော်မူခဲ့၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများသာ လျှင် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာကို လွှမ်းခြုံသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သဘောထားမှာ အဘယ်အရာ နည်း။ ၎င်းသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေး တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပေါ်ဂရုဏာရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသောကြောင့် ကိုယ် တော်၏လူများအဖြစ်ခေါ်ရန် မထိုက်တန်ကြပေဟု ကိုယ်တော်ရှေ့ တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်အား ဖြင့်သာ ဖြစ်သည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကိုသိနိုင်ကြ၍ ကိုယ်တော်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။
ဘုရားသခင်မုန်းခြင်းခံရသောသူများသည် ကိုယ်တော်၏ မေတ္တာနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မလိုအပ် သို့မဟုတ် မယုံကြည်ကြ သောကြောင့် သူတို့သည် မုန်းခြင်းခံရကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ကြိုတင်ခွဲခန့်တော်မူ ခဲ့သော မေတ္တာအကြံအစည်ကို သိ၍ ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းသောသမ္မာတရားမှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာ ကို သိ၍ယံဒကြည်သူများသည် ကိုယ်တော်၏အချစ်ကို ခံရကြ၍ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာကို ငြင်းပယ်၍ မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏မုန်းတီးခြင်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
 

မည်သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လက် ခံနိုင်ကြသနည်း

ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းမှာ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေသော တစ် ခုတည်းသောသမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ မည်သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိနှလုံးသားများ၌ ဤသမ္မာတရားကို လက်ခံသူများ ဖြစ်ကြသ နည်း။ သူတို့၏ပန်းတိုင်များသည် ထာဝရပျက်စီးခြင်း၌ တည်နေ သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကိုယ်တော်၏ ရှေ့တော်၌ အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း အသိအ မှတ်ပြုသဖြင့် ကိုယ်တော်၏ဂရုဏ်တော်ကို တောင်းလျှောက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ “ကိုယ်တော်၊ ကျွန်တော်သည် ကိုယ်တော်၏ပညတ် တော်များအားဖြင့် အသက်မရှင်နိုင်သော အပြစ်သားတစ်ဉီး ဖြစ် တယ်။ ကျွန်တော်နှလုံးသားကို ကိုယ်တော်ပေးအပ်၍ အရှုံးပေးပါ တယ်။” ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ကိုယ် တော်၏မေတ္တာ၏အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသူများ ဖြစ်ကြ သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေသော သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမှာ အပြစ်သားများအားလုံးအတွက် အရေး ကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူများစွာ လွှဲချော်သောနားလည်သဘော ပေါက်သည့်အတိုင်း ပညတ်တော်ဟူသမျှအားလုံးလိုက်လျှောက်ပါ မည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပညတ်တော်ပေး အပ်တော်မမူခဲ့ပေ။ ပညတ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏အ ပြစ်များကို အသိအမှတ်ပြုမည့်အကြောင်း လမ်းပြရန် ဖြစ်သည်။ ထို နောက် အပြစ်သားများသည် ပညတ်တော်ကို လိုက်လျှောက်ရန် ဘာ ကြောင့် ကြိုးပမ်းကြသနည်း။ အပြစ်များအားလုံး၏ဗီဇမှာ သူ/သူမ ၏အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ် သည်။
သို့သော် မည်သူမည်ဝါမျှ ပညတ်တော်အားလုံးကို မလိုက် လျှောက်နိုင်ကြပေ။ ကြိုးပမ်းမှုများသည် အတုအယောင်သက်သက် ဖြစ်သည်။ အပြစ်များကို ဖုံးအုပ်ရန် အတုခိုးခြင်းသက်သက်ဖြစ်၍ ဘု ရားရှေ့တော်၌ လှည့်ဖြားသောယုံကြည်မှုသာ ဖြစ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းကြောင့် အပြစ်သားများသည် လှည့်စားသောဤယုံကြည်မှု ကို စွန့်လွှတ်၍ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းသို့ လှည့် ကြကာ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်ကို လွှမ်းခြုံသင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤမေတ္တာတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား လွှမ်းခြုံစေ‌တော်မူရန် အတွက် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုကို လောကသို့ စေလွှတ် တော်မူခဲ့၍ ဗတ္တိဇံခံယူစေကာ လောကအပြစ်များကို မိမိပုခုံးပေါ်သို့ တင်ထမ်းပြီး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်သူများ၏ယုံကြည်မှုများ ကို ဘုရားသခင်သည် အသိအမှတ်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့်စုံစေသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ လွှတ် မြောက်ခြင်းခံရကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာ တော်အားဖြင့် လွှမ်းခြုံခြင်းခံရကြသည်။ ဤအရာသည် ကိုယ်တော် ၏အကြံအစည်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ချထား တော်မူခဲ့သော ကတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော သမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်မှီခိုအားကိုးသောသူများကို မုန်းတော်မူလိမ့်မည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ပတ် လည်တွင် များစွာ တွေ့ရသည်။ သို့သော် သင်သည် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များအား လုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သင်သည် ကိုယ်တော်ခေါ်ဖိတ်သောသူများအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော ဘုရား သခင်၏မေတ္တာတော်ကအားဖြင့် လွှမ်းခြုံခြင်းအမှန်အကန် ခံရလိမ့် မည်။ လူများသည် ရံဖန်ရံခါ ကိုဘ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့် ခွင့်လွှတ် ခြင်းရရှိရန် ဘုရားသခင်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဤကြိုးစားမှုများသည် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် အချည်းနှီးသက် သက် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ယာကုပ်ကို မိမိမေတ္တာအားဖြင့် လွှမ်းခြုံရန် ခေါ်တော်မူခဲ့၍ ဧသောကို မခေါ်ခဲ့ပေ။ ဘုရားရှေ့တော်၌ ယာကုပ် သည် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်နက်များ၍ လှည့်စားတတ်သည်။ သို့သော် သူ သည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်ခဲ့သောကြောင့် သူသည် ယုံကြည်ခြင်းဖခင်တစ်ဉီး ဖြစ် လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်၊ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့်စုံခြင်း၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို ရရှိကြမည် ဖြစ်သည်။ ဧ သောသည် ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားရှာဖွေခြင်းအားဖြင့် ဖခင်၏ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကို ခံစားရန် ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို အဖိုးအခပေး၍ရရှိရန် ကြိုးစားသူများအ တွက် သင်္ဂေတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သ တိချပ်၍ အချိန်ယူကာ စဉ်းစားသင့်ကြသည်။ ဤလောကတွင် မည် သူသည် ဧသောနှင့်တူသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူနှင့်တူကြသည် မဟုတ်လော။
ယာကုပ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းမေတ္တာ၌ စိုက်ပျိုးသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လည်း ယာကုပ်ကဲ့သို့ အားနည်း၍ ဆိုးသွမ်းကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သိ ကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ခေါ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အကျင့်အားမဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့မမွေးဖွားမီအချိန်ကတည်းက ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဖိတ်တော် မူခဲ့သော ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာရရှိရန် ကိုယ် တော်၏မေတ္တာတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အား ပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအကြံအစည် တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ သော သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် စေလွှတ်တော်မူခဲ့ သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရှေ့ဉီးစွာ ခေါ်ဖိတ်တော်မူခဲ့ သောအခါ ကိုဘ်တော်သည် အပြစ်သားများကို ခေါ်ရန် ကြွလာတော် မူခဲ့သည်။ ဖြောင့်မတ်သူများခေါ်ရန် မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်တော်၏မုန်း ခြင်းခံရသောသူများသည် မိမိကိုယ်ပိုင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့်ဝရန် မိမိ ကိုယ်ကိုကိုယ်ထင်မှတ်၍ကိုယ်တော်၏ဂရုဏာမေတ္တာကို မယုံကြည် သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ယုံကြည်မှုလွှဲမှားသောသူများ သည် ဘုရားသခင်၏မုန်းခြင်းကို ခံရကြ၍ ကိုယ်တော်၏လူများအ ဖြစ် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်အားဖြင့် လွှမ်းခြုံခြင်းမခံရကြပေ။ ဘုရားသခင်သည် မိမိနှလုံးသား၌ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဤသမ္မာတရား ကို ကြိုတင်ခွဲခန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ရှင်ပေါလုက “သို့ဖြစ်၍၊ အဘယ်သို့ ပြောရမည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် မတရားသောအ မှုကို ပြုတော်မူသလော။ ထိုသို့မပြောရ”(ရောမ ၉း၁၄)ဟု တိကျစွာ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
 

ဘုရားချစ်တော်မူသောသူများသည် ယာကုပ်ကဲ့သို့သောသူ များဖြစ်ကြသည်

ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို ကြည့်ရှုတော်မူသောအခါ သင်သည် ကိုယ်တော်၏ဂရုဏာ‌တော်ခံထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များ အမှန်အကန် ဖြစ်သလော။ ဘုရားသခင်သနားသောသူများကို သနားတော်မူ၍ မုန်းသောသူများကို မုန်းတော်မူခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်မှာ မည် သည့်အကြောင်းပြချက်လိုအပ်သနည်း။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အပေါ် အမှားပြုခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ပြောနိုင်ကြမည် နည်း။
ဤလောက၌ အသက်ရှင်သူမရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များ ပြားလျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် လူအချို့တို့ကို ချစ်တော်မူ၍ အခြားသူများကို မုန်းတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် အမှားပြု တော်မူခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသလော။
ဘုရားသခင်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သောသူများ ၏အပြစ်ကို တရားစီရင်တော်မူသော ဖြောင့်မတ်သောဘုရားဖြစ် တော်မူသည်။ ဤဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုဖြင့် ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေခဲ့သော ဘုရားသခင်၏အကြံ အစည်တော်ကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့် ဤကိစ္စ၌ မှား ယွင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ရှောင်ကြဉ်ရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ဖာရောဘုရင်ကဲ့သို့ မိမိနှလုံးသားမာကျောသော လမ်းလွှဲသူခရစ်ယာန်များစွာ ရှိကြသည်။ ဤအခန်းကြီး အပိုဒ်ငယ် ၁၇ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘု ရားသခင်၏မုန်းတီးမှုကို ခံရသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ “အ ကြောင်းမူကား ကျမ်းစာ၌ ဖာရောဘုရင်အား “သင့်ကို ငါချီးမြှောက်ခြင်းမှာ သင်၌ ငါ့တန်ခိုးကိုပြသ၍ ကမ္ဘာမြေတစ်ဝန်းလုံးတွင် ငါ၏နာမကို ကျော်ကြားစေရန်ဖြစ်၏”ဟု ဆိုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ မစုံလင်ကြပေ။ ထို နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖာရောဘုရင်ကဲ့သို့ မဖြစ်သင့်ပေ။ ဖာရောဘု ရင်ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင် အသွေးတော်တို့သည် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် မယုံ ကြည်သောကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မုန်းသင့်သလော။ မုန်းသင့်သည်။ ဖာရောဘုရင်ကဲ့သို့ လူများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့် ကျင်ဘက်ပြုကြသည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိကိုယ်ပိုင် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဝါကြွား၍ မှီခိုကြသည်။ သို့သော် ကိုယ်ပိုင်ဖြောင့် မတ်ခြင်းက သူတို့ကို အပြစ်များမှ မကယ်တင်နိုင်ပေ။
ဖာရောဘုရင်သည် မည်သည့်အရာပေါ်တွင် မှီခိုခဲ့သနည်း။ သူ သည် နိုင်းမြစ်ကို ကိုးစား၍ မှီခိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ရေကို လုံလောက် စွာ ထောက်ပံ့ပေးနေသရွေ့ အရာအားလုံးသည် အဆင်ပြေလိမ့်မည် ဟု သူထင်ခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဖာရော ကဲ့သို့သောသူများကို မုန်းတီးတော်မူသည်။ ဖာရောဘုရင်ကဲ့သို့နှလုံး သားမာကျောသောသူများကို ဘုရားသခင်သည် မုန်းတီးတော်မူ၍ ကျိန်တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် သူနှင့်မတူသင့်ပေ။ ဘုရားသခင် သည် သင့်အား အခမဲ့ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ဂရုဏာမေတ္တာကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် သင်သည် ကိုယ်တော်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာ သင့်သည်။
 

သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြံအစည်ကို ဝမ်းမြောက်စွာ သဘောတူသလော

ကိုယ်တော်၏အကြံအစည်တော်၌ သင့်အတွက် ဘုရားသခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ရရှိရန် သင်၏နှလုံးသား ပြင်ဆင်ထားသလော။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ကြ သော်လည်း ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ကို နားမလည်ခဲ့ကြသော ကြောင့် နာကျင်မှုခံစားရသူများစွာ ရှိကြသည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ် များက “သခင်ယေရှုကို ကျွန်တော်ယုံကြည်သော်လည်း ဘုရားသ ခင်သည် ကျွန်တော့်ကို ရွေးကောက်တော်မမူခဲ့ပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်တော့်ကို ရွေးကောက်တော်မမူခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ခြင်းက မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးရှိမှာလဲ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ ကျွန်တော် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းမရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ကျွန်တော်သခင်ယေရှုကို အမှန်အကန် ယုံကြည် သော်လည်း ကိုယ်တော်၏ရွေးကောက်ခြင်း၌ ကျွန်တော်မပါလျှင် မည်သည့်အရာ ဖြစ်ပျက်မည်နည်း”ဟု တွေးတတ်ကြသည်။
ထိုနောက် သူတို့သည် “ကျွန်တော်သည် သခင်ယေရှုကို ယုံ ကြည်၍ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်သဖြင့် ဘုရားသ ခင်သည် ကျွန်တော့်ကို ရွေးကောက်ရမည်။ မှန်ကန်ပါတယ်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကျွန်တော့်တွက် ဖြစ်လိမ့်မည်”ဟု ထင် မှတ်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် နှစ်သိမ့်ရန် ကြိုးစားနိုင်ကြ သည်။ သို့သော် သူတို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသောအခါ သူတို့က “ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော့်ကို မရွေးကောက်ဘူးထင်တယ်။ အခု ချိန်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းရပ်တန့်ရ မည့်အချိန်ဖြစ်နေပြီ”ဟု တဖန်တွေးပြန်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သူ တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်တွေးတောသည်။ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်နိဂုံး ချုပ်ကြသည်။ အရာခပ်သိမ်းမိမိကိုယ်ကိုကိုယ် နိဂုံးချုပ်ကြသည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်ကို ပြန်လည်စဉ်းစား ၍ သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မှန်ကန်သောပညာကို ရရှိ သင့်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်၊ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထက် သီအို လော်ဂျီပညာရှင် ၏သွန်သင်မှုများကို ပို၍ယုံကြည်သူများက “သား ကြီးသည် သားငယ်ကို အစေခံရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့မမွေးမီ ကိုယ်တော်သည် ယာကုပ်ကိုချစ်၍ ဧသောကိုမုန်းသည်ဟု ဘုရားမိန့် တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင် သခင်ယေ ရှုကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မမွေးမီကတည်းက ကျွန်ုပ် တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်သူများဖြစ်ကြတယ်”ဟု ပြောနိုင်ကြ သည်။ သို့သော် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်ကြိုတင်ပြင် ဆင်တော်မူခဲ့သော ကြိုတင်ခွဲခန့်မှုသည် “အကျင့်များမဟုတ်၊ ခေါ် တော်မူသောသူအပေါ်၌သာ တည်ခြင်း” ဖြစ်သည်။
ပညတ်တရားကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းက လူတစ်ဉီးအား ဘုရားသ ခင်၏သားမဖြစ်စေနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ဂရု ဏာနှင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော် အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သောမေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။
သီအိုလော်ဂျီပညာရှင်များချမှတ်သော ဓမ္မခံယူချက်များကြောင့် လူများစွာတို့သည် ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းထင်ရှားမှု၊ သခင်ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် မယုံကြည်နိုင် ကြပေ။ သတင်းကောင်းမေတ္တာ၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြသ မှုကို ကြားသောသူများသည် မိမိကြားသည့်အတိုင်း ယုံကြည်ခြင်းမ ရှိကြလျှင် ဖာရောဘုရင်နှင့်တူကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ ထင်ရှားခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိ ဘဲ မိမိသက်တောင့်သက်တာနှင့်အညီ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်လာရန် ကြိုးစားသူများကို ဘုရား သခင်မုန်းတော်မူသည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ထင်ရှားသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို သင်သည် မယုံကြည်လျှင် ယခုချိန်သည် ယုံကြည်ရမည့်အချိန် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သင်သည် ဘုရားသခင် ၏မေတ္တာကို လွှမ်းခြုံလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သဘာဝ အားဖြင့် ဧသောနှင့်တူကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် များမှ တစ်ကြိမ်တည်း ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ၏မေတ္တာတော်ကို ခံစားရရှိကြသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မိမိသားသမီးများဖြစ်လာရန် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်သောမေတ္တာတော်ကို ယုံကြည်သူများအား ခွင့်ပြုတော်မူ သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ဣသရေလလူမျိုးများနှင့် ဟေလသလူ မျိုးများအပေါ် ပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် “ငါ၏လူမျိုးမဟုတ်သောသူကို ‘ငါ၏လူမျိုး’ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မချစ်သောသူကို ‘ချစ်သောသူ’ဟူ၍လည်းကောင်း ငါခေါ်မည်”ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ထိုအရာ၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း မေတ္တာကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အပေါ် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇွနှင့်အ သွေးတော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။
နောက်ကျမ်းချက် “သင်တို့သည် ငါ၏လူမျိုးမဟုတ်’ဟု သူတို့အားမိန့်ဆိုထားသော ထိုအရပ်၌ပင် သူတို့သည် ‘အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားများ’ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်”မှာ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြည့်စုံခဲ့သော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော် နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ရှေ့ တော်၌ အပြစ်ကျူးလွန်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင် သည် လူ့ဇာတိခံယူရန် ကြွလာတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြင်ဆင် ထားသော ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်ခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘော ပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အပြစ်များ အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဖြင့် စီမံခဲ့သော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ နှလုံးသား များ မာကျောခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်သည်။ ဤယုံ ကြည်ခြင်းနည်းလမ်းကလွှဲ၍ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန် အခြား နည်းလမ်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် လည်ပင်းခိုင်မာစွာဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများနှင့် အနှောင့်အယှက်များအပေါ် အနိုင်ယူနိုင် သည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများကို ဘုရားသခင်၏ငြိမ် သက်ခြင်းက အုပ်စိုးသည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သော အခါ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သင်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောနေသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါ ဝင်သော သတင်းကောင်းသမ္မာတရားသည် မရှိခဲ့လျှင် ဤကမ္ဘာပေါ် တွင်ရှိသောလူသားအားလုံးသည် ပျက်စီးခြင်းကို ကြုံတွေ့ရကြလိမ့် မည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ဟောပြောသူများမရှိကြ လျှင် လူသားများအားလုံးသည် ‌မြော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်။ ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို လွှမ်းခြုံခြင်းမံရသောသူများ အတွက် ကမ္ဘာသည် အဆုံးရောက်လာ၍ လူတိုင်းသည် မိမိအပြစ် များကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရား သခင်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အ တွက် ဤလောကကို စွန့်ခွါတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်း ချက်များစွာနှင့် အပြစ်များစွာတို့ကို လျစ်လျူရှု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့် အမှုပြုတော်မူသောဘုရားသခင်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်နိုင် ကြသည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် လွှမ်းခြုံသော ယုံကြည်ခြင်းမှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေး တော်မှလာခဲ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းယုံကြည်မှုကို သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ယုံ ကြည်သောနှလုံးသား၌ တွေ့ရသည်။ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်း ခံရကြသည်။ ဤသမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင် ချထား‌တော်မူခဲ့သော အကြံအစည်၊ ကြိုတင်ခွဲခန့်ခြင်းနှင့် ရွေး ကောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့်စုံ သော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သူများအားလုံး သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အပြစ်များအား လုံးကိုမဖယ်ရှားသောကြောင့်မဟုတ်၊ သူ၏မာကျောသောနှလုံးသား၊ မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် လူတစ်ဉီးသည် ဖျက်ဆီးခြင်းကြုံတွေ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ရှေ့တော်၌ နှလုံးသားများ နူးညံ့သိမ်မွေ့၍ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများသည် ကိုယ်တော်ရှေ့၌ ဒူးထောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာခံစားရကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဂ ရုဏာပေးအပ်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှက်ကွဲစရာအကြောင်းမရှိပေ။ တစ်ဘက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် ဝါကြွားစရာ အကြောင်းရှိကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များမှ လုံးဝကယ်တင် တော်မူခဲ့ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော့်ရှေ့၌ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တော် ၏နာမတော်ကို ချီးမွမ်းသသည်။ ဘုရားသခင်၏အချစ်ကို ခံရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်နိုင်ရကြ မည် ဖြစ်သည်။
သင်သည် ဤဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိသလော။ သိလျှင် သင်ယုံကြည်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာသည် သင်၏နှလုံးသားသို့ ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ နားလည်မှုလွှဲချော်ခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ရန် ကိုယ်တော်စီစဉ်ခဲ့တော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမေတ္တာကို သင်ယုံကြည်နိုင်ပါစေ။
သင့်အတွက် ဘုရားသခင်ချမှတ်တော်မူခဲ့သော ရွေးနှုတ်ခြင်း မေတ္တာသည် သင်၏နှလုံးသား၌ ဝင်ရောက်ပါစေ။ ဟာလေလုယာ။ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်၏ သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သော သုံးပါးတစ်ဆူအပေါ် ကျွန်တော် ကျေးဇူးတင်သည်။