Search

Preken

Onderwerp 3: Het evangelie van het water en de Geest

[3-3] Jezus Christus Kwam door het Water, het Bloed en de Geest (1 Johannes 5:1-12)

Jezus Christus Kwam door het Water, het Bloed en de Geest
(1 Johannes 5:1-12)
“Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. 11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.”
 
 
Door wat kwam Jezus?
Water, bloed en de Geest
 
Kwam Jezus door water? Ja, dat deed Hij. Hij kwam door Zijn doopsel. Het water is het doopsel van Jezus door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Het was het doopsel van de verlossing waarmee Hij alle zonden van de wereld wegnam.
Kwam Jezus door het bloed? Ja, dat deed Hij. Hij kwam in het vlees van een man en hij werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen, om daarna de lonen van de zonde af te betalen door te bloeden aan het Kruis. Jezus kwam door het bloed.
Kwam Jezus door de Geest? Ja, dat deed Hij. Jezus was God, maar Hij kwam als de Geest in levende lijve om de Verlosser van de zondaars te zijn.
Veel mensen geloven niet dat Jezus door het water, het bloed en de Geest kwam. Slechts weinigen geloven dat Jezus waarlijk de Koning der koningen is, de God van de goden. De meerderheid van de mensen twijfelt nog steeds, ‘Is Jezus werkelijk de Zoon van God of de zoon van een mens?’ En veel, theologen en priesters inbegrepen, geloven meer in Jezus als een man dan als God, de Verlosser en het absolute Wezen.
Maar God zei dat iedereen die gelooft dat Jezus de Koning van alle koningen is, de ware God, en de ware Verlosser, uit Hem zou worden geboren. Zij die van God houden, houden van Jezus en zij die oprecht in God geloven, geloven op dezelfde manier in Jezus.
De mens kan de wereld niet overwinnen, tenzij hij wedergeboren wordt. De Apostel Johannes vertelde ons dat alleen ware Christenen de wereld kunnen overwinnen. De reden waarom de gelovigen de wereld overwinnen is dat zij geloof hebben in het water, het bloed en de Geest van Jezus. De kracht om de wereld te overwinnen kan niet voortkomen uit de menselijke wil, het streven of ijver.
“Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.” (1 Korinthiërs 13:1-3).
‘De liefde’ waarnaar hier verwezen wordt, betekent dat Jezus door het water, het bloed en de Geest kwam. In de Bijbel verwijst het woord ‘liefde’ altijd naar ‘de liefde van de waarheid’ (2 Thessalonicensen 2:10). Eigenlijk werd Gods liefde geopenbaard door Zijn eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:9).
 
 
ALLEEN HIJ DIE GELOOFT IN HET WATER EN HET BLOED KAN DE WERELD OVERWINNEN
 
Wie kan de wereld overwinnen?
Hij die in de verlossing van het doopsel van Jezus, het bloed, en de Geest gelooft
 
In 1 Johannes 5:5-6 staat, “Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen.”
Beste mede-Christenen, Degene die de wereld en Satan overwon, was Jezus Christus. Hij die in het Woord van het water, het bloed en de Geest van Jezus gelooft, zal de wereld overwinnen. Hoe overwon Jezus de wereld? Door de verlossing van het water, het bloed en de Geest.
‘Water’ verwijst in de Bijbel naar ‘het doopsel van Jezus’ (1 Petrus 3:21). Jezus kwam in het vlees naar deze wereld. Hij kwam om de zondaars van de wereld te redden; Hij werd gedoopt om de zonden van alle zondaars van de wereld weg te nemen en Hij stierf aan het Kruis om voor deze zonden te verzoenen.
Het bloed aan het Kruis verwijst naar het feit dat Hij in het vlees van de mens naar deze wereld kwam. Hij kwam in de gelijkenis van het zondige vlees om de zondaars te redden en Hij werd gedoopt met water. Daarom kwam Jezus tot ons door zowel het water als ook het bloed. Met andere woorden, Hij nam alle zonden van de wereld weg met beiden het water van Zijn doopsel en het bloed van Zijn dood.
Hoe heerste Satan over de wereld? Satan veroorzaakte de twijfel bij de mensheid aan het Woord van God en plantte de zaden van ongehoorzaamheid in hun hart. Satan probeert de mensheid tot zijn dienaars te maken door hen te verleiden tot het overtreden van het Woord van God.
Echter, Jezus kwam naar deze wereld en wiste alle zonden van de mensen uit met het water van Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis: Hij overwon Satan en wiste alle zonden van de wereld uit.
Dit gebeurde omdat Jezus Christus de Verlosser van alle zondaars is. Hij werd onze Verlosser omdat Hij door het water en het bloed kwam.
 

JEZUS NAM ALLE ZONDEN VAN DE WERELD WEG MET ZIJN DOOPSEL VAN DE VERLOSSING

 
Wat wordt ermee bedoeld dat Jezus de wereld overwon?
Het betekent dat Hij alle zonden van de wereld wegnam.
 
Jezus kon ons van alle zonden verlossen doordat Hij gedoopt was om alle zonden van de wereld weg te nemen en doordat Hij in de gedaante van een mens stierf om voor al onze zonden te verzoenen. Omdat Jezus in de rivier de Jordaan gedoopt was door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid, waren alle zonden van de wereld aan Hem doorgegeven. En Hij gaf Zijn leven aan het Kruis als loon voor de zonde. Omdat Hij stierf en van de dood herrees, overwon Hij de macht van Satan. Hij betaalde de lonen van de zonde met Zijn dood.
 
 

JEZUS KWAM NAAR DE ZONDAARS DOOR HET WATER VAN HET DOOPSEL EN HET BLOED AAN HET KRUIS

 
Hoe overwon Jezus de macht van Satan?
Door Zijn doopsel,het bloed en de Geest
 
De Apostel Johannes zei dat verlossing niet alleen maar door water komt, maar door water en bloed. Doordat Jezus alle zonden had weggenomen en onze zonden voor altijd had uitgewist, konden alle zondaars van de zonde gered worden door in Hem te geloven, en door Zijn Woorden trouw te blijven.
 
Toen Jezus naar de wereld kwam, nam Hij niet alleen onze zonden weg, maar Hij betaalde ze ook af door aan het Kruis dood te bloeden. Hij nam al onze zonden met Zijn doopsel in de Jordaan en Hij betaalde het loon van deze zonden aan het Kruis; Hij betaalde met Zijn dood voor onze zonden. En de rechtvaardige Wet van God die zegt dat het ‘loon van zonde de dood is’ (Romeinen 6:23) werd vervuld.
Wat bedoelde Jezus met het overwinnen van de wereld? Het geloof dat de wereld overwint, is het geloof in het evangelie van de verlossing, dat Jezus aan ons door water en bloed heeft geschonken. Hij kwam in de gedaante van een mens en Hij getuigde van de zaligmaking met Zijn doopsel van water en Zijn dood aan het Kruis.
Hij overwon de wereld, namelijk Satan. De discipelen van de Vroege Kerk hielden zelfs stand in het aangezicht van het martelaarschap zonder zich aan het Romeinse Rijk of andere verzoekingen van deze wereld te onderwerpen.
Dit alles was het resultaat van hun geloof dat Jezus door het water kwam (Hij was gedoopt om al onze zonden weg te nemen), en door Zijn bloed aan het Kruis (Hij betaalde het loon van al onze zonden met Zijn dood).
Jezus kwam in de Geest (Hij kwam in de gedaante van een mens), en Hij nam alle zonden van de zondaars met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis weg zodat wij allemaal, die verlost moeten worden, de wereld kunnen overwinnen.
 
ER IS OOK EEN TEGENBEELD DAT ONS NU BEHOUDT, NAMELIJK HET DOOPSEL, DOOR DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS (1 PETRUS 3:21)
 
Wat is het tegenbeeld van zaligmaking?
Het doopsel van Jezus
 
In 1 Petrus 3:21 staat, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, (niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God), door de opstanding van Jezus Christus.” De Apostel Petrus getuigde dat Jezus de Verlosser was en dat Hij kwam door het water van het doopsel en het bloed.
Daarom moeten we in Jezus, die door het water en het bloed kwam, geloven. En we moeten weten dat het water van het doopsel van Jezus het tegenbeeld is dat ons redt. De Apostel Petrus zei ons dat het ‘water’ van het doopsel, het ‘bloed’ en ‘de Geest’ de ‘absolute factors’ van de verlossing zijn.
Geen van de discipels geloofde ooit in het bloed aan het Kruis zonder in het doopsel van Jezus te geloven. Het geloof in het bloed, is maar de halve waarheid. Een geloof dat gebaseerd is op een halve of onvolledige waarheid zal met de tijd vervagen. Maar het geloof van hen die in het evangelie van het water, het bloed en de Geest geloven, zal met de tijd sterker worden.
Echter, de stem van het evangelie van het bloed wordt tegenwoordig alleen maar sterker en sterker in de wereld. Waarom is dat zo? De mensen kennen het Woord van de Waarheid niet, de verlossing door het water en de Geest, dus kunnen zij niet wedergeboren worden.
Ooit waren de kerken van het Westen het slachtoffer geworden van bijgeloof. Zij leken een tijdje voorspoedig, maar de dienaren van Satan hielpen hun geloof in bijgeloof te veranderen.
Bijgeloof is het geloof dat de duivel zal vluchten als iemand een kruis op een stuk papier tekent of van hout maakt, en dat Satan verdreven zal worden als men belijdt in het bloed van Jezus te geloven. Door deze en andere bijgelovige gedachten, verleidde Satan de mensen in een geloof dat zij alleen in het bloed van Jezus hoefden te geloven. Satan doet alsof hij bang is voor het bloed, en zegt dat het enige dat Jezus voor zondaars deed was Zijn bloed aan het Kruis te vergieten.
Echter, Petrus en alle andere discipels getuigden over het ware evangelie van het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis. Maar waar getuigen Christenen tegenwoordig over? Zij getuigen alleen over het bloed van Jezus.
Maar wij zouden moeten geloven in de Woorden die in de Bijbel staan geschreven en we moeten geloof hebben in de zaligmaking van de Geest, in het doopsel van Jezus en in het bloed. Als we het doopsel van Jezus negeren en alleen getuigen van het feit dat Jezus voor ons aan het Kruis stierf, dan kan onze zaligmaking niet volbracht worden.
 
 
HET ‘WOORD VAN GETUIGENIS’ VOOR GODS ZALIGMAKING VAN HET WATER
 
Wat is het bewijs dat God ons redde?
Het water, het bloed, en de Geest
 
In 1 Johannes 5-8, zegt de Heer, “En drie zijn er, die getuigen op de aarde.” De eerste is de Geest, de tweede is het water van Jezus’ doopsel, en de derde is Zijn bloed aan het Kruis. En deze drie dingen zijn één. Jezus kwam naar deze wereld om ons allemaal van de zonden te redden. Hij alleen, deed dit met alle drie, het doopsel, het bloed en de Geest.
‘En drie zijn er, die getuigen.’ Er zijn drie dingen die bewijzen dat God ons redde. Deze drie bewijselementen zijn het water van Jezus’ doopsel, Zijn bloed, en de Geest. Dit zijn de drie dingen die Jezus voor ons deed in deze wereld.
De zaligmaking zou niet compleet zijn, als één van deze dingen weggelaten zou worden. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed.
Jezus Christus die in het vlees tot ons kwam, is God, de Geest en de Zoon. Hij daalde als de Geest in de gedaante van een man af naar deze wereld en Hij werd gedoopt in het water om alle zonden van de wereld weg te nemen. Hij nam alle zonden op Zijn vlees en redde ons zondaars door dood te bloeden aan het Kruis. Hij betaalde al onze zonden volledig af. Het is het evangelie van de volledige verlossing door het water, het bloed en de Geest.
Zelfs als slechts één van deze weggelaten werd, zou het hetzelfde zijn als het weigeren van Gods redding, die ons redde van alle zonde. Als wij het met de meerderheid van de gelovigen van tegenwoordig eens zouden zijn, zouden wij moeten zeggen ‘er zijn er twee die getuigen op aarde: het bloed en de Geest.`
Maar de Apostel Johannes zei dat er drie dingen waren die getuigden: het water van Jezus’ doopsel, het bloed aan het Kruis, en de Geest. De Apostel Johannes was erg expliciet in zijn getuigenis.
Het geloof dat een zondaar verlost is het geloof in de Geest, het water en het bloed. Met welk soort geloof kan iemand de wereld overwinnen? En waar kunnen we zulk geloof vinden? Het is precies hier in de Bijbel. Het is het geloof in Jezus die kwam door het water, bloed en de Geest. Heb geloof in hen om de zaligmaking en het eeuwige leven te ontvangen.
 
Is de zaligmaking perfect zonder Het doopsel van Jezus?
Nee
 
Lang geleden, voordat ik wedergeboren was, was ik ook een Christen die alleen in het bloed aan het Kruis en in de Geest geloofde. Ik geloofde dat Hij naar deze wereld kwam als de Geest en voor mij aan het Kruis stierf en me redde van alle zonden. Ik geloofde alleen in deze twee dingen en was brutaal genoeg om dit aan alle mensen te prediken.
Ik was van plan theologie te gaan studeren om een missionaris te worden om zo te werken en te sterven voor de verloren zielen zoals Jezus dat had gedaan. Ik had allerlei grootse dingen gepland.
Maar, omdat ik in twee dingen geloofde was er altijd zonde in mijn hart. Met als resultaat dat ik de wereld niet kon overwinnen. Ik kon niet bevrijdt worden van mijn zonden. Ik had nog steeds zonde in mijn hart toen ik alleen maar in het bloed en de Geest geloofde.
De reden waarom ik nog steeds zonde in mijn hart had, terwijl ik in Jezus geloofde, was omdat ik niets afwist van het water, het doopsel van Jezus. Mijn bevrijding was niet volledig totdat ik verlost werd door het complete geloof in het water van het doopsel, het bloed en de Geest.
De reden waarom ik de zonden van het vlees niet kon overwinnen was, omdat ik niet de betekenis van het doopsel van Jezus kende. Zelfs nu geloven veel mensen in Jezus, maar ze begaan nog steeds zonden. Zij hebben nog steeds zonde in hun hart en proberen tevergeefs om de eerste liefde die zij voor Jezus hadden te doen herleven.
Zij kunnen de passie van hun eerste enthousiasme niet doen herleven omdat zij nooit volledig van hun zonden met het water zijn gewassen. Zij realiseren zich niet dat al hun zonden aan Jezus waren doorgegeven toen Hij gedoopt werd, en zij kunnen hun geloof, na een val, niet weer terugvinden.
Ik wil dit graag aan u allemaal duidelijk maken. Wij kunnen in geloof leven en de wereld overwinnen als wij in Jezus geloven. Hoe ontoereikend wij ook zijn, hoeveel we ook zondigen in deze wereld, zolang we in Jezus als onze Verlosser geloven, die ons volledig vrij van zonde maakte met Zijn doopsel, kunnen wij zegevierend standhouden.
Echter, als wij in Jezus geloven zonder het water van het doopsel, kunnen we niet volledig bevrijd worden. De Apostel Johannes vertelde ons dat het geloof dat de wereld overwint, het geloof in Jezus Christus is die kwam door het water van het doopsel, het bloed en de Geest.
God stuurde Zijn eniggeboren Zoon om hen te verlossen die in het doopsel en Zijn bloed geloven. Jezus nam al onze zonden weg met Zijn doopsel. Jezus, de enige Zoon van God, kwam tot ons in de Geest (in het vlees van de mens). En Hij bloedde aan het Kruis om het loon van de zonde af te betalen. Zo bevrijdde Jezus alle mensen van de zonde.
Het geloof dat ons leidt naar de overwinning van de wereld komt van het geloven in de waarheid dat Jezus tot ons kwam door het water, het bloed en de Geest en dat Hij ons volledig van alle zonden bevrijdde.
Als het water van het doopsel en het bloed aan het Kruis er niet waren geweest, zou er geen ware zaligmaking zijn. Zonder een van de drie componenten, zouden we geen ware zaligmaking hebben. Ware zaligmaking kan niet worden verkregen zonder het water, het bloed en de Geest. Daarom, moeten we in het water, het bloed en de Geest geloven. Neemt hiervan kennis en u zult het ware geloof hebben.
 
 
IK ZEG U DAT HET GEEN WARE ZALIGMAKING IS ZONDER DE GETUIGENIS VAN HET WATER, HET BLOED EN DE GEEST
 
Wat zijn de drie essentiële Elementen die de getuigenis dragen van de zaligmaking?
Het water, het bloed, en de Geest
 
Iemand kan van de bovenstaande vraag het volgende denken. “Jezus is mijn Verlosser. Ik geloof in het bloed aan het Kruis en ik wil als een martelaar sterven. Ik geloof in Jezus zelfs al heb ik zonde in mijn hart. Ik heb ijverig berouw getoond en ik heb hard eraan gewerkt om iedere dag in een goede, rechtvaardige en charitatieve wijze te handelen. Ik heb mijn leven en al mijn wereldlijke bezittingen voor U gegeven. Ik ben zelfs niet getrouwd. Hoe kan God me niet kennen? Jezus stierf voor mij aan het Kruis. Onze Heilige God daalde af als een man en stierf voor ons aan het Kruis. Ik geloofde in U, offerde voor U, en ik deed getrouw mijn werk voor U. Alhoewel ik onwaardig ben en ik nog steeds zonde in mijn hart heb, zal Jezus mij daarvoor naar de hel sturen? Nee, dat zal Hij niet doen.”
Er zijn zoveel mensen zoals deze persoon. Zij zijn diegenen die niet geloven dat Jezus gedoopt was om alle zonden van de wereld weg te nemen. Als deze mensen die in Jezus geloven nog steeds zonde hebben, waar gaan zij dan heen? Zij gaan naar de hel. Zij zijn zondaars!
Zij, die denken zoals zij willen en veronderstellen dat God hetzelfde moet denken, gaan naar de hel. Bovendien, sommigen zeggen dat er geen zonde meer in de wereld is omdat Jezus alle zonde wegnam toen Hij aan het Kruis stierf. Zij praten echter alleen maar over het bloed en de Geest. Dit is niet het geloof dat de mensen naar de volledige verlossing leidt.
We moeten geloven dat Jezus onze zonden wegnam met Zijn doopsel, werd veroordeeld en voor ons aan het Kruis stierf, en dat Hij op de derde dag na Zijn dood herrees.
Zonder dit geloof, is de volledige verlossing niet mogelijk. Jezus Christus werd gedoopt, stierf aan het Kruis, en was herrezen. Jezus Christus kwam tot ons door het water, bloed en de Geest. Hij nam alle zonden van de wereld weg.
Er zijn drie vitale elementen die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed.
Ten eerste getuigt de Heilige Geest dat Jezus God is en dat Hij in het vlees van een mens afdaalde.
Het tweede element is de getuigenis van het ‘water’. Het water is het doopsel van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper, waardoor onze zonden zijn doorgegeven aan Jezus. Al onze zonden waren doorgegeven aan Jezus toen Hij gedoopt was (Matthëus 3:15).
De derde getuigenis is het ‘bloed’ dat staat voor Jezus’ aanvaarding van verantwoordelijkheid voor het oordeel over onze zonden. Jezus stierf, accepteerde het oordeel van Zijn Vader namens ons en herrees op de derde dag, om ons een nieuw leven te geven.
God de Vader stuurt de Geest in de harten van hen die in het doopsel en het bloed van Zijn Zoon geloven, om zo van onze verlossing te getuigen.
Zij die wedergeboren zijn hebben het Woord waarmee zij de wereld overwinnen. De verlosten zullen Satan overwinnen, de leugens van valse profeten, en de obstakels of druk van de wereld die hen onophoudelijk aanvallen. De reden waarom we deze kracht hebben is omdat we drie dingen in ons hart hebben: het water van Jezus, Zijn bloed en de Geest.
 
Hoe kunnen we de wereld en Satan overwinnen?
Door te geloven in de drie getuigenissen
 
We overwinnen Satan en de wereld omdat we in de Geest, het water en het bloed, geloven. Zij die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, kunnen alle misleidingen van de valse profeten overwinnen. Ons geloof, met de kracht om te overwinnen, ligt in het water, het bloed en de Geest. Gelooft u dit?
U kunt niet wedergeboren worden noch de wereld overwinnen als u niet het geloof in de verlossing door het doopsel van Jezus, Zijn bloed heeft en het geloof dat Jezus de Zoon van God en onze Verlosser is. Heeft u dit geloof in uw hart?
Heeft u de Geest en het water in uw hart? Gelooft u dat al uw zonden doorgegeven zijn aan Jezus? Heeft u het bloed van het Kruis in uw hart?
U zult de wereld overwinnen als u het water en het bloed van Jezus in uw hart heeft, en als u gelooft dat Jezus voor u aan het Kruis stierf en dat Hij het oordeel voor u aannam.
De Apostel Johannes overwon de wereld omdat hij al deze drie essentiële elementen in zijn hart had. Hij sprak ook met al zijn geloofsbroeders, die obstakels en dreigingen in hun werk moesten doorstaan, over de verlossing. Hij getuigde, “Zo kunt u ook de wereld overwinnen. Jezus kwam door de Geest, het water en het bloed. Zoals Hij de wereld overwon, zo zullen ook de gelovigen de wereld overwinnen. Dit is de enige manier voor de gelovigen om de wereld te overwinnen.”
In 1 Johannes 5:8 staat geschreven, “En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn een.” Velen praten nog steeds alleen over het bloed en de Geest maar zij laten het water van Jezus’ doopsel weg. Als zij het ‘water’ weglaten, worden zij nog steeds bedrogen door Satan. Zij moeten achter hun eigen zelfbedrog komen en en zich bekeren, zij moeten in het ‘water’ van Jezus’ doopsel geloven, en wedergeboren worden.
Niemand kan de wereld overwinnen zonder in het water en het bloed te geloven. Ik zeg het u nogmaals, niemand! We moeten vechtend, het water en het bloed van Jezus als onze wapens gebruiken. Zijn Woord is het zwaard van de Geest, het Licht.
Er zijn nog steeds teveel mensen die niet geloven in het doopsel van Jezus, dat al onze zonden wegwaste. Er zijn nog steeds teveel die maar in twee dingen geloven. Zij kunnen niet verlicht worden, als Jezus hun zegt ‘Sta op en wordt verlicht’. Zij hebben nog steeds zonde in hun hart. Alhoewel zij in Jezus geloven, zullen zij toch in de hel eindigen.
 
 
VAN HET EVANGELIE VAN HET DOOPSEL EN HET BLOED VAN JEZUS ZOU VOOR EENS ENALTIJD GETUIGD MOETEN WORDEN ZODAT DE MENSEN KUNNEN HOREN, GELOVEN, EN GERED WORDEN
 
Is geloof in het doopsel enkel een soort dogma?
Nee, het is geen dogma. Het is de waarheid.
 
Als wij van het evangelie getuigen, dan moet het gedefinieerd worden. Jezus kwam door de Geest, door het doopsel (dat onze zonden wegnam) en door het bloed (dat voor onze zonden betaalde). We moeten in alle drie geloven.
Zo niet, dan prediken we niet het evangelie maar gewoon een eenvoudige religie. Christenen in deze wereld noemen het Christendom een religie. Het Christendom kan niet als een religie worden geclassificeerd. Het is het geloof in de verlossing die opgebouwd is op de Waarheid, het geloof van het opkijken naar God. Het is geen religie.
Religie is iets dat door de mens gecreëerd is, terwijl geloof, het opkijken naar de zaligmaking is die God ons geschonken heeft. Dat is het verschil. Als u deze waarheid naast u neerlegt, behandelt u het Christendom net als iedere andere religie en preekt u door middel van normen en waarden.
Jezus Christus kwam niet naar deze wereld om een religie op te richten. Hij heeft nooit een religie opgericht die het Christendom heet. Waarom gelooft u dat het een religie is? Als het allemaal hetzelfde is, waarom bent u dan niet Boeddist? Denkt u dat het fout van mij is om zoiets te zeggen?
Sommige mensen geloven in Jezus als een religieuze manier van leven en zeggen uiteindelijk, “Wat is het verschil? De Hemel, Nirvana, paradijs... Het is allemaal hetzelfde ding, ze hebben alleen maar andere namen. We zullen toch allemaal op dezelfde plaats eindigen.”
Beste Christenen, we moeten vasthouden aan de waarheid. We moeten ‘opstaan en verlicht worden.’ We moeten in staat zijn om de waarheid te vertellen zonder te aarzelen.
Als iemand zegt, “Dat kan niet de enige weg naar de Hemel zijn,” zou u in een scherpe toon moeten zeggen: “Ja! Het is de enige manier. U kunt alleen maar naar de Hemel gaan als u in Jezus Christus gelooft die door het water, het bloed en de Geest kwam.” U moet zo helder schijnen dat andere zielen het Woord van de verlossing kunnen horen, wedergeboren worden en naar de Hemel gaan.
 
 
HEB HET JUISTE GELOOF: ZIJ DIE EEN ONBEANTWOORDE LIEFDE TOT JEZUS HEBBEN EN DE VERLOSSING VAN ZIJN DOOPSEL EN BLOED NIET KENNEN, ZULLEN VERGAAN
 
Wie zal vergaan zelfs als hij in Jezus gelooft?
Zij die niet in het doopsel van Jezus geloven
 
Slechts willekeurig voor te geven in Jezus te geloven, is een onbeantwoorde liefde tot Jezus en het is hetzelfde als de waarheid louter als religie te behandelen.
Een schip dat de grote Oceaan overvoer, ging ten onder en enkele overlevenden dobberden in een rubberen reddingssloep. Zij zonden een S.O.S. uit, maar de ruwe zee verhinderde andere schepen om te hulp te komen. In plaats ervan kwam toen een helicopter en er werd een touw naar beneden gegooid. Als een van hen het touw met zijn handen vast zou houden, in plaats van het om zich heen te binden, zou hij net zo zijn als een persoon wiens liefde tot Jezus onbeantwoord blijft; gelovend in God zoals het hem uitkomt. Hij is nog niet veilig, maar hij zegt, “Ik geloof. Redt me. Ik geloof, dus ik denk dat ik gered wordt.”
Hij die de waarheid van het doopsel van Jezus en Zijn bloed niet begrijpt, gelooft dat hij gered zal worden alleen omdat hij zich aan het touw vasthoudt.
Maar zijn handen zullen de houvast verliezen als hij omhoog getrokken wordt. Hij houdt zich alleen vast op eigen kracht. Als deze kracht uitgeput raakt, zal hij zijn grip verliezen en in de oceaan terugvallen.
Zo is het als de liefde tot Jezus niet beantwoord wordt. Velen zullen zeggen dat zij in God en in Jezus geloven, dat zij geloven dat Jezus door de Geest kwam, maar dit is slechts een deel van de hele vergelijking. Zij kunnen niet echt geloven noch kunnen zij in het volmaakte evangelie verblijven, dus dwingen zij zichzelf keer op keer te zeggen dat zij in Hem `geloven`.
Te geloven en proberen te geloven is niet hetzelfde. Zij zeggen dat zij Jezus tot het eind toe zullen volgen maar zij zullen op de laatste dag verstoten worden vanwege de zonde die nog steeds in hun hart verblijft. Zij houden van Jezus zonder te weten dat Jezus door Zijn doopsel kwam, het bloed en de Geest. Als zij alleen van Jezus houden vanwege Zijn bloed, zullen zij naar de hel gaan.
Bindt uw ziel met het touw van het ware evangelie, het evangelie van het en het bloed. Als Jezus het touw van de verlossing naar beneden gooit, zullen zij die zich vastbinden met het water, het bloed en de Geest, gered worden.
De redder in de helicopter riep door een luidspreker, “Luistert u alstublieft aandachtig naar mij. Als ik een touw naar beneden gooi, bindt het dan rond uw middel en onder uw armen. Blijf dan gewoon staan. Gaat u niet aan het touw hangen. Bindt het gewoon om uw borst en ontspan. Dan zult u gered worden.”
Nadat hij deze intructies had gegeven, werd de man die de instructies opvolgde en zichzelf vastbond, gered. Maar de andere man zei, “Maak u geen zorgen. Ik ben erg sterk. Ik heb in een fitness club getraind. Kunt u mijn spieren zien? Ik kan me mijlenver vasthouden.” Toen hield hij zich met zijn handen aan het touw vast terwijl het touw werd opgetrokken.
Beide mannen werden in het begin omhoog getrokken. Maar er is een verschil. Hij die naar de instructies had geluisterd en het touw om zichzelf had vastgebonden werd zonder moeite omhoog getrokken. Hij verloor zelfs zijn bewustzijn op de weg naar boven maar al met al werd hij toch omhoog getrokken.
Diegene die zo trots op zijn eigen kracht was, verloor uiteindelijk zijn grip omdat zijn kracht uitgeput raakte. En hij stierf omdat hij geweigerd had te luisteren en de instructies had genegeerd.
Om de volledige verlossing te verkrijgen moet men in de verlossing van het water van Zijn doopsel en het bloed dat alle zielen van de zonde redde, geloven. De zaligmaking is verkrijgbaar voor diegenen die met hun hele hart in het Woord geloven. “Ik redde u volledig met Mijn doopsel door Johannes de Doper en door te bloeden aan het Kruis.”
Zij die alleen in het bloed geloven zeggen, "Maak u geen zorgen, ik geloof. Ik zal tot het eind van mijn leven dankbaar zijn voor het bloed van Jezus. Ik zal Jezus tot het eind toe volgen en mijn geloof in alleen het bloed zal meer dan genoeg zijn om de wereld en alle zonden voor de rest van mijn leven te overwinnen."
Dit is echter niet genoeg. Zij die God als Zijn volk erkent zijn zij die in alle drie de getuigen geloven: dat Jezus door de Geest kwam en werd gedoopt (Jezus nam alle zonden weg met Zijn doopsel in de Jordaan), dat Hij stierf aan het Kruis om te betalen voor alle zonden, en dat Hij herrees van de dood.
De Geest komt alleen naar hen die in alle drie geloven en over hen getuigen. “Ja, Ik ben u Verlosser. Ik redde u met het water en het bloed. Ik ben u God.”
Maar God geeft geen zaligmaking aan hen die niet in alle drie de getuigen geloven. Zelfs als maar eentje is weggelaten, zegt God, “Nee, u bent niet gered.” Al zijn discipels geloofden in alle drie. Jezus zegt dat Zijn doopsel de getuigenis is voor de zaligmaking, en dat Zijn bloed het oordeel is.
 
 
DE APOSTELS PAULUS EN PETRUS GETUIGDEN VAN HET DOOPSEL EN HET BLOED VAN JEZUS
 
Waarvan getuigden de discipels van Jezus?
Het doopsel van Jezus en Zijn bloed
 
Sprak de Apostel Paulus over het doopsel van Jezus? Laten we eens kijken hoe vaak hij over het doopsel van Jezus sprak. Hij zei in Romeinen 6:3, “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?” En in 6:5, “Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding.”
Hij zegt ook in Galaten 3:27, “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.” De apostels van Jezus getuigden van het water, ‘het doopsel van Jezus’. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21)
 
 

DE ZALIGMAKING VAN DE VERLOSSING VAN DE HEER KWAM DOOR HET WATER EN HET BLOED VAN JEZUS

 
Wie noemt God rechtvaardig?
De persoon die geen zonde in zijn hart heeft
 
De verlossing die Jezus aan de mensen schonk, is die van het water van Jezus’ doopsel en van Zijn bloed aan het Kruis. Door deze verlossing moeten we opstaan en schijnen. Hoe? Door van deze drie dingen te getuigen.
"Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op" (Jesaja 60:1) God heeft het licht op ons laten schijnen en Hij zegt ons ook te schijnen. Wij moeten hieraan gehoorzamen.
Zoveel mensen luisteren niet. We moeten het evangelie prediken met volle kracht. Gelooft in Jezus en u zult verlost worden. U zult rechtvaardig zijn. Als er nog steeds zonde in uw hart is, bent u nog steeds niet rechtvaardig. U heeft de zonden van de wereld nog niet overwonnen.
U zult de zonde in uw hart nooit kwijt raken als u niet in het water van Jezus (het doopsel van Jezus) gelooft. U zult het oordeel nooit ontkomen als u niet in het bloed van Jezus gelooft. U zult nooit gered worden als u er niet in gelooft dat Jezus Christus door de Geest kwam. U kunt nooit volkomen rechtvaardig zijn tenzij u in de drie getuigenissen gelooft.
Onvoldoende rechtvaardigheid leidt alleen maar tot ‘zogenaamde rechtvaardigheid.’ Iemand die zichzelf rechtvaardig vindt maar zegt dat hij nog steeds zonde heeft, die is nog niet in Jezus. Tegenwoordig proberen sommige mensen de verlossing met ‘zogenaamde rechtvaardigheid’ in verbinding te brengen. Zij hebben tonnen van nutteloze artikels over het onderwerp geschreven.
Noemt God iemand zondeloos wanneer er zonde in zijn hart is? Hij doet dat niet. Hij noemt het zoals Hij het ziet. Hij is almachtig maar Hij kan niet liegen. Mensen begrijpen de ware betekenis van rechtvaardigheid niet. We noemen iets alleen maar ‘rein’ als het schoon is. We zeggen niet `rechtvaardig` als er zonde is.
U kunt denken dat u door Jezus rechtvaardig genoemd wordt zelfs als u zonde in uw hart heeft, maar dat is niet juist.
Jezus noemt ons alleen rechtvaardig als we in Jezus als Degene die door de Geest kwam, geloven, Degene die door het water kwam (dat Hij al onze zonden wegnam toen Hij werd gedoopt), en Degene die door het bloed kwam (Hij kwam in de gedaante van een mens en stierf voor ons).
Mede Christenen, ‘zogenaamde rechtvaardigheid’ heeft niets met het evangelie van het water en het bloed te maken. ‘Zogenaamde rechtvaardigheid’, of ‘rechtvaardig genoemd te worden’ is een dogma dat geboren is uit de mensheid. Noemt God u rechtvaardig als u zonde in uw hart heeft? God noemt niemand rechtvaardig die zonde in zijn hart heeft, zelfs als die persoon vurig in Jezus gelooft. Jezus kan nooit liegen.
Gelooft u nog steeds dat Hij iemand rechtvaardig noemt wanneer er zonde in zijn hart is? Dat is wat de mensen denken, niet wat God denkt. God haat leugens. Zou Hij u rechtvaardig noemen wanneer u alleen in de ‘Geest’ en in het ‘bloed’ gelooft? Nooit.
Er is maar één soort mens die God rechtvaardig noemt. Dat is de persoon die geen zonde in zijn hart heeft. Hij erkent alleen maar diegenen, die in alle drie de dingen geloven: dat Jezus, die God is, naar de wereld afdaalde in de gedaante van een mens, dat Hij gedoopt werd in de Jordaan, en dat Hij aan het Kruis bloedde om al onze zonden uit te wissen.
Alleen zij die in het goede nieuws van de verlossing geloven, worden door God als rechtvaardig erkend. Zij geloven op de juiste manier. Zij geloven volledig in alle drie de dingen die Hij voor ons deed. Zij geloven dat Jezus gekomen en gedoopt was om al hun zonden weg te nemen en dat Hij het oordeel voor ons op Zich nam, door aan het Kruis te sterven, en herrees van de dood.
Al deze dingen werden door God uit liefde gedaan. Jezus daalde uit de hemel af en zei, “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheus 11:28). Hij deed dit door al onze zonden weg te nemen.
God erkent diegenen die alleen in het bloed van Jezus geloven niet. Zij die alleen in het bloed van Jezus geloven hebben nog steeds zonde in hun hart. Wie erkent Jezus als de verlosten?
Geloof in het doopsel van Jezus, Zijn bloed en het feit dat Hij God is, zijn alle benodigdheden voor de zaligmaking. “Ik nam al u zonden toen Ik naar deze wereld afdaalde en gedoopt werd door Johannes de Doper weg. Ik getuig dat alle zonden van de wereld aan Mij werden doorgegeven. Ik betaalde voor de zonden aan het Kruis. Aldus redde Ik u.” Geloof in het doopsel van Jezus, Zijn bloed en het feit dat Hij God is. Dit alles is nodig voor de zaligmaking.
Tegen hen die in alle drie geloven zegt Jezus, “Ja, u bent gered. U bent rechtvaardig en kinderen van God.” U bent gered als u zowel gelooft in het doopsel van Jezus, Zijn bloed en ook in de Geest. Zij die alleen in het bloed en de Geest geloven hebben nog steeds zonde in hun hart.
In Gods Koninkrijk is maar één waarheid. Er is gerechtigheid, eerlijkheid, liefde en goedheid. Er is geen spatje leugen. Leugens en listen bestaan niet in de Hemel.
 
Wie is hij ‘die wetteloosheid uitoefent?’
Hij die niet gelooft in het doopsel van Jezus
 
“Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?” (Mattheus 7:22)
God erkent zulke werken van de mens nooit. “En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” (Mattheus 7:23)
“Ik offerde twee huizen voor U. Ik gaf mijn leven op voor U. Zag U me niet? Ik heb u nooit geweigerd tot mijn laatste adem. Zag U me niet?”
“Hebt u zonde in uw hart?”
“Ja, Heer. Een beetje.”
“Dan maak dat u wegkomt. Een zondaar is het niet toegestaan om hier naar binnen te komen.”
“Maar ik stierf als een martelaar voor mijn geloof in U Heer!
“Wat bedoelt u; u stierf als een martelaar? U stierf alleen door uw eigen koppigheid. Erkende u Mijn doopsel en bloed? Heb Ik in u hart getuigd dat u Mijn kind bent? U gelooft niet in Mijn doopsel en Ik heb nooit getuigd dat u Mijn kind bent, doch u bleef u geloof aanhangen en stierf ervoor. Wanneer heb Ik ooit van u getuigd? U hebt het uzelf aangedaan. U hield van en probeerde alleen voor u eigen verlossing te zorgen. Begrijpt u dat? Ga nu weg.”
Jezus vertelde ons op te staan en te schijnen. De verloste mensen kunnen voor de vele pseudo-Christenen en vele valse profeten ineenkrimpen, en falen helder te schijnen! Maar een kleine vlam kan een groot vuur doen ontstaan. De hele wereld kan verlicht worden, als één moedig persoon opstaat en getuigt.
In Jesaja 60:1-2 staat geschreven, “Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.”
God beveelt ons op te staan en te schijnen omdat de donkerheid van de onwaarheid, d.w.z het valse evangelie, de hele wereld bedekt. Alleen zij die in Jezus geloven, kunnen Hem liefhebben. Zij die niet verlost zijn kunnen nooit van Jezus houden. Hoe kunnen zij? Zij praten slechts over liefde maar ze kunnen Hem nooit oprecht liefhebben tenzij zij in de hele waarheid geloven.
 
 
ER ZIJN DRIE DINGEN DIE GETUIGENIS DRAGEN VOOR DE ZALIGMAKING VAN ZONDAARS
 
Wat is de getuigenis van de zaligmaking in ons hart?
Het doopsel van Jezus
 
“Er zijn drie die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn als een.” Jezus kwam op aarde en Hij deed Zijn werk met het water en het bloed. Hij deed dit en redde ons.
“Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet” (1 Johannes 5:9-12).
De wedergeborenen ontvangen het getuigenis van de mensen. We worden erkent als de rechtvaardigen. Mensen kunnen niet redetwisten als de wedergeborenen die verlost zijn, spreken over de waarheid van de verlossing. Zij accepteren het. Zij zeggen dat wij op de juiste wijze geloven, dat we correct zijn in ons geloof. Als we hen vertellen hoe we wedergeboren zijn, kan niemand zich verzetten tegen het ware evangelie waarvan we getuigen. Zij zeggen dat we gelijk hebben. We ontvangen het getuigenis van de mensen.
Maar deze passage zegt ook, “De getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God.” Het zegt dat de getuige van God Zijn Zoon is. Juist? Wat is de getuigenis van Zijn Zoon? De getuigenis dat God ons redde is, dat Jezus door de Geest kwam, door het water van de verlossing, en door het bloed aan het Kruis. En God getuigt dat Hij ons op deze wijze redde, en dat wij Zijn volk zijn omdat wij erin geloven.
“Hij die in de Zoon van God gelooft heeft de getuigenis in zichzelf; hij die niet gelooft heeft van God een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft gelooft in de getuigenis dat God aan Zijn Zoon heeft gegeven.”
Deze passage verteld ons precies wie de verlosten zijn. Het zegt dat hij die in de Zoon van God gelooft, de getuigenis in zichzelf heeft. Heeft u de getuigenis in uw hart? Het is in u en in mij. Jezus daalde af naar de aarde voor ons. (Hij kwam in het vlees door het lichaam van Maria door de Heilige Geest.) Toen Hij 30 jaar oud was, werd Hij gedoopt om al onze zonden op Zich te nemen. En met al onze zonden werd Hij veroordeeld tot het Kruis. Hij herrees op de derde dag om ons het eeuwige leven te geven. Aldus redde Jezus ons.
Wat zou er gebeurd zijn als Hij niet herrezen was? Hoe zou Hij voor mij getuigd kunnen hebben in het graf? Daarom is Hij mijn Verlosser. Dit is wat wij geloven.
En zoals Hij zei, Hij redde ons met Zijn doopsel en het bloed. En omdat wij geloven, zijn u en ik gered. De getuigenis is in mij en het is in u. De verlosten veronachtzamen nooit het ‘water’ van Zijn doopsel. Wij laten nooit dingen weg die Hij deed om ons te redden.
“Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 3:15). We ontkennen nooit dat Jezus al onze zonden wegnam in de Jordaan toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd. De verlosten kunnen het ‘water’, ‘het doopsel van Jezus’ nooit ontkennen.
 
 
ZIJ DIE GELOVEN, MAAR NIET VERLOST ZIJN, ONTKENNEN HET DOOPSEL VAN JEZUS TOT HET EINDE
 
Wie maakt van God een leugenaar?
Hij die niet gelooft in het doopsel van Jezus
 
Hoe precies was hij toen de Apostel Johannes zei, “Die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.” Als de Apostel Johannes hier en nu zou leven, wat zou hij ons Christenen dan zeggen? Hij zou vragen of ‘Jezus al onze zonden wegnam toen Hij gedoopt werd.’
Zou Johannes de Doper niet ook getuigen van het evangelie dat Jezus ons verloste met Zijn doopsel? “Waren niet al u zonden aan Jezus doorgegeven en droeg Hij niet u zonden toen Hij door mij gedoopt werd?” Hij zou getuigen dat “Jezus gedoopt was om u te redden.”
Zij die niet in God geloven, die niet in alles geloven wat Hij deed om ons te redden, maken van Hem een leugenaar. Als wij zeggen dat Jezus al onze zonden wegnam toen Hij werd gedoopt, zeggen zij, “Ojee! Hij kan niet al onze zonden weggenomen hebben! Hij nam alleen maar de erfzonde weg, dus al onze dagelijkse zonden blijven bestaan.”
Zij blijven volhouden dat zij iedere dag ‘berouw moeten tonen en alle zonden van nu moeten biechten om verlost te worden.’ Dat is wat zij geloven. Gelooft u dat ook? Zij die niet geloven dat onze zonden werden weggewassen met Zijn doopsel maken van God een leugenaar.
 
 
JEZUS VERLOSTE ONS VOOR EENS EN ALTIJD TOEN HIJ GEDOOPT WERD EN BLOEDDE AAN HET KRUIS
 
Wie liegt er?
De persoon die niet gelooft in het doopsel van Jezus
 
Jezus werd gedoopt en nam alle zonden voor eens en altijd weg. God redt hen die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, maar verstoot diegenen die niet geloven. Zij gaan naar de hel. Of we gered worden of niet, hangt dus af van wat we geloven. Jezus verloste de wereld van alle zonden. Zij die geloven zullen gered worden, en zij die niet geloven zullen niet gered worden omdat zij van God een leugenaar hebben gemaakt.
Mensen gaan niet voor hun zwakheden naar de hel, maar voor hun gebrek aan geloof. “Hij die niet in God gelooft maakt hem een leugenaar.” Zij die niet geloven dat al hun zonden aan Jezus waren doorgegeven hebben nog steeds zonde in hun hart. Zij kunnen niet zeggen dat zij geen zonde hebben.
Ooit kwam ik een diaken tegen en ik vroeg hem, “Diaken, zullen mijn zonden weg zijn als ik in Jezus geloof?”
“Natuurlijk zijn zij dat.”
“U bent gered omdat Jezus alle zonden van de wereld op Zich heeft genomen en gezegd heeft “het is volbracht.” Is dat niet waar?”
“Ja, ik ben gered geworden.”
“Dan moet u dus zonder zonde zijn.”
Ja, dat ben ik.”
“Wat gebeurt er als u weer zondigt?”
“We zijn maar mensen. Hoe kunnen we niet opnieuw zondigen? Dus moeten we berouw tonen en iedere dag onze zonden wegwassen.”
Deze diaken heeft nog steeds zonde in zijn hart omdat hij niet de volledige waarheid van de verlossing kent.
Zijn gelijken zijn diegenen die de spot drijven met God en Hem tot een leugenaar maken. Heeft Jezus, die God is, gefaald in het wegnemen van alle zonden van de wereld? Dat is erg verontrustend. Als Jezus niet alle zonden heeft weggenomen, hoe kan Hij dan de God van de zaligmaking zijn? Hoe kon Hij ons dan zeggen dat wij in Hem moeten geloven? Gaat u een leugenaar van Hem maken? Ik stel voor dat u dat niet doet!
De Bijbel zegt ons niet de spot met Hem te drijven. Dat betekent Hem geen leugenaar te maken en niet te proberen Hem te bedriegen. Hij is niet zoals ons.
De Apostel Johannes verteld ons precies over het evangelie van de verlossing. Veel mensen willen niet in de dingen die God voor ons deed geloven (het feit dat Jezus Christus door het water, het bloed en de Geest kwam).
Wie van hen zegt de waarheid; zij die niet geloven zoals de Bijbel zegt en belijden, "Ik ben een zondaar," of zij die geloven in al de dingen die God voor ons gedaan heeft en met geloof belijden, "Ik ben rechtvaardig." Wie denkt u dat de waarheid vertelt?
Zij die niet geloven in de dingen die God deed, de getuigenissen van het water, het bloed en de Geest, liegen. Zij hebben het valse geloof. Zij die niet geloven maken van God een leugenaar.
Maak van Hem geen leugenaar. Jezus ging naar de rivier de Jordaan en aldus (door gedoopt te worden) vervulde Hij alle gerechtigheid (Hij nam de zonden van de wereld weg).
 
 
DE ONGELOVIGEN ONTKENNEN HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN HEILIGHEID
 
Wat ontkennen Satan en de duivel?
Het doopsel van Jezus en Zijn heiligheid
 
Een gelovige in Zijn Zoon heeft de getuigenis in zich. Een verlost mens gelooft dat zijn zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd en dat hij verlost werd met het water en het bloed van Jezus. Wedergeboren christenen geloven dat Jezus in de wereld geboren werd door het lichaam van de Maagd Maria; dat Hij in de Jordaan gedoopt werd voordat Hij aan het Kruis stierf; en dat Hij weer herrees.
De rechtvaardigen hebben de getuigenis in hun hart. Het bewijs van onze zaligmaking is in ons geloof in Jezus, die door het water, het bloed en de Geest kwam. De getuigenis is in u. "Heb de getuigenis in uzelf.” zeg ik u. Er is geen zaligmaking als er geen getuigenis, het bewijs van zaligmaking, in uzelf is.
De Apostel Johannes zei, ‘Hij die in de Zoon van God gelooft heeft de getuigenis in zichzelf.’ (1 Johannes 5:10). Is het de getuigenis om alleen in het bloed aan het Kruis te geloven? Om in het water maar niet in het bloed te geloven? U zult in alle drie moeten geloven om van God erkend te worden.
Alleen dan zal Jezus voor u getuigen dat ‘u gered bent’. Zegt u dat u de getuigenis zult hebben als u maar in twee van drie gelooft? Dat is uw eigen visie van het geloof in God. Dat is hetzelfde als dat u ‘van uzelf getuigen’ doet.
Er zijn veel mensen die zo denken. Er zijn er zoveel op de wereld die maar in twee van de drie geloven. Zij verklaren dat zij gered zijn geworden en schrijven er boeken over. Hoe welbespraakt zij zijn! Het is zo frustrerend. Zij noemen zichzelf ‘de Evangelisten.’ Zij denken dat zij niet alleen ‘de Evangelisten’ zijn, maar ‘de religieuzen’. Zij geloven niet in het ‘water’ maar ze scheppen nog steeds op over hun zaligmaking! Hoe logisch zij klinken! Maar zij hebben niet de getuigenis van God. Het is slechts een hypothese.
Hoe kan men het zaligmaking noemen? Alleen zij die in Jezus geloven, die door de Geest, het water en het bloed kwam, hebben de getuigenis van God en mensen.
De Apostel Paulus zei, “Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil” (1 Thessalonicensen 1:5). Satan is verheugd als mensen alleen in het bloed van Jezus geloven. “Oh, u dwazen, u bent door mij bedrogen geworden....ha-ha.....” Er zijn velen die geloven dat wanneer mensen het bloed van Jezus prijzen, Satan weggaat. Zij denken dat Satan bang is voor het Kruis. Satan maakt ons alleen maar iets wijs. We moeten ons hierdoor niet voor de gek laten houden.
Als een demon bezit neemt van een mens, kan hij dwaas doen en schuim rond de mond krijgen. Dat is geen moeilijke daad voor de duivel. De duivel heeft de macht om een mens bijna alles te laten doen. De duivel hoeft alleen maar zijn brein een beetje te gebruiken. God gaf de duivel allerlei soorten van macht, behalve de macht om te doden. De duivel kan iemand doen beven als een blaadje, schreeuwen, en schuimbekken.
Als dit gebeurt, roepen de gelovigen, “Ga weg in de naam van Jezus! Ga weg!” En als de man zijn zinnen herkregen heeft en weer tot zich komt, zeggen zij dat het bloed van Jezus de macht had. Maar dit is niet de macht van Zijn bloed. Het is slechts de duivel die een ‘voorstelling’ geeft.
Satan heeft de meeste angst voor degenen die geloven in Jezus, die ons gereinigd heeft met Zijn doopsel, het oordeel voor ons nam met Zijn bloed en die op de derde dag werd herrezen. Satan kan niet in de buurt van een getuige van het doopsel van Jezus en de zaligmaking van het bloed blijven.
Zoals u weet, exorceren Katholieke priesters soms Satan. We hebben het in films gezien. In de film ‘The Omen’, houdt een priester een houten kruis omhoog en schudt ermee, maar de priester sterft toch. Iemand die wedergeboren is zou niet zo verslagen zijn worden, Hij zou over het bloed en het water van Jezus hebben gesproken.
Wanneer de duivel hem probeert te kwellen, zou hij de duivel vragen: “Weet u dat Jezus al mijn zonden heeft weggenomen?” De duivel zal dan wegrennen. De duivel haat het om tussen ‘wedergeborenen’ te zijn. Als een wedergeborene ergens zou zitten, dan zou de duivel proberen te ontsnappen. Er wordt gezegd dat diegenen die niet in God geloven van Hem een leugenaar maken. Zij geloven niet in de getuigenissen van Zijn Zoon, de getuigenis van het water en het bloed.
 
Wat is de getuigenis van de Zoon van God?
Zijn doopsel, Zijn bloed, en de Geest
 
Wat is de getuigenis van de Zoon van God? Dat Hij door de Geest kwam en onze zonden met het water wegnam. Hij nam alle zonden van de wereld op Zich en Hij bloedde voor ons aan het Kruis. Is dat niet de verlossing van het water, het bloed en de Geest?
Mensen vertellen leugens voor God omdat zij niet geloven in het evangelie van het water en het bloed, het evangelie van de verlossing. Alle andere evangeliën zijn vals. Hun geloof is vals, en zij verspreiden deze valse evangeliën tevergeefs.
Laten we terugkeren naar 1 Johannes 5:11 dat zegt, “En dit is de verkondiging, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.” Het zegt ons dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven, en het leven is in de persoon die het ontvangt. Ook dit leven is in Zijn Zoon.
Zij die het eeuwige leven ontvangen zijn diegenen die verlost zijn door te geloven in het doopsel van Jezus en in Zijn bloed. De verlosten ontvangen het eeuwige leven en leven voor altijd. Hebt u het eeuwige leven ontvangen?
In 1 Johannes 5:12 staat, “Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.” Met andere woorden, Hij die gelooft in de dingen die de Zoon op aarde deed: Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis, hebben het eeuwige leven. Maar hij die één van deze zal weglaten, zal geen leven hebben, noch zal hij verlost worden.
De Apostel Johannes onderscheidde de mensen van God op basis van hun geloof in de dingen die Jezus deed: het water, het bloed en de Geest. Deze dingen zeggen ons of zij het Woord in zich hebben of niet. Hij identificeert de verlosten door hun geloof in het water van Jezus’ doopsel, Zijn bloed en de Geest.
 
 
ZIJ DIE NIET WEDERGEBOREN ZIJN KUNNEN EEN SCHAAP NIET VAN EEN GEIT ONDERSCHEIDEN
 
Wie kan onderscheid maken tussen de verlosten en de niet-verlosten?
Hij die wedergeboren is
 
De Apostel Johannes identificeert duidelijk de rechtvaardigen die verlost zijn. De Apostel Paulus deed dat ook. Hoe maken de dienaren van God onderscheidt tussen een schaap en een geit? Hoe kunnen zij de ware dienaren van God onderscheiden van veinzers? Diegenen die verlost zijn door in het water en het bloed van Jezus te geloven, ontvangen de kracht om te zien.
Of een persoon nu een pastoor is, een evangelist, of een oudere, als hij de verlosten niet kan identificeren, als hij het onderscheid niet kan maken tussen een schaap en een geit, is hijzelf niet verlost en heeft hij niet het leven in zich. Maar zij die werkelijk verlost zijn kunnen het verschil zien. Zij die het leven niet in zich hebben kunnen het verschil niet zien noch kunnen zij het erkennen.
Het is net als het onderscheiden van verschillende kleuren in het donker. Groen is groen en wit is wit. Als u uw ogen sluit, kunt u de kleuren niet zien, noch erkennen.
Maar zij die hun ogen open hebben herkennen zelfs de kleinste variatie in kleur. Zij kunnen zeggen wat groen is en wat wit. Zo ook is er een duidelijk verschil tussen de verlosten en zij die niet verlost zijn.
Wij moeten het evangelie van de verlossing prediken, het evangelie van het water, het bloed en de Geest. We moeten opstaan en schijnen. Als we mensen om ons heen verzamelen om het geloof te verspreiden, dan spreken we niet met de woorden van de mens. In de Bijbel, staat in 1 Johannes 5 de betekenis. We moeten het stap voor stap uitleggen zodat er geen verwarring ontstaat.
Het Woord dat wij verspreiden, het Woord van het water, het bloed en de Geest van Jezus is het Licht van de verlossing. Door te schijnen, wordt het ‘water’ van Jezus bij de mensen bekend gemaakt. Door te schijnen, wordt het ‘bloed` van Jezus bekend gemaakt. We moeten het heel duidelijk maken, zodat er niemand op aarde is die deze waarheid niet kent.
Als de verlosten niet opstaan en schijnen, zullen veel mensen zonder verlossing sterven, en God zal niet tevreden zijn. Hij zal ons luie dienaren noemen. Wij moeten het evangelie van het water en het bloed van Jezus verspreiden.
De reden waarom ik mijzelf zo vaak herhaal is omdat het doopsel van Jezus zo enorm belangrijk voor ons is om gered te worden. Als we met kinderen praten, leggen we dingen keer op keer uit, ieder punt aanhalend zodat we er zeker van zijn dat zij het begrijpen.
Als we een analfabeet proberen te leren schrijven, zouden we waarschijnlijk het eerst met het alfabet beginnen. Daarna kunnen we hem geleidelijk aan leren hoe hij met dit alfabet woorden moet schrijven. Als hij in staat is woorden te vormen zoals ‘bestraffing’, zouden we beginnen met de betekenis van deze woorden uit te leggen. Precies zo moeten wij over Jezus praten om er zeker van te zijn dat de mensen het werkelijk begrijpen.
Wij moeten duidelijk het doopsel van Jezus uitleggen. Hij kwam naar deze wereld door het water, het bloed en de Geest. Ik bid dat u in Jezus als uw Verlosser zult geloven en verlost zult worden.
De verlossing van het water en de Geest komt voort uit het geloof in het doopsel van Jezus, Zijn bloed aan het Kruis en vanuit het geloof dat Jezus God is, onze Verlosser.