Search

Preken

Onderwerp 3: Het evangelie van het water en de Geest

[3-6] De ware Geestelijke Besnijdenis (Exodus 12:43-49)

De ware Geestelijke Besnijdenis
(Exodus 12:43-49)
“Voorts zeide de HEERE tot Mozes en Aaron: Dit is de inzetting van het pascha: geen zoon eens vreemdelings zal daarvan eten. Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Geen uitlander noch huurling zal ervan eten. In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken. De ganse vergadering van Israel zal het doen. Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, omdat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten. Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.”
 
 
Wat was de onmisbare voorwaarde voor de Israëlieten om de kinderen van God te worden in het Oude Testament?
Zij moesten besneden zijn.

De woorden van God in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zijn belangrijk en waardevol voor diegenen onder ons die in God geloven. We kunnen niet nalaten om zelfs maar één zin van deze woorden te gebruiken, omdat de woorden van God de woorden van leven zijn. 
De passage van vandaag zegt ons dat iedereen die het Pascha wil houden, van tevoren besneden moet zijn. We moeten nadenken over de reden waarom God ons dit vertelt. Tenzij iemand besneden is, kan hij niet Het Pascha vieren. 
Als we in Jezus willen geloven, moeten we Gods doel begrijpen waarom Hij ons dit gebod heeft gegeven. De besnijdenis is als men de voorhuid van een man afsnijdt. Waarom zei God dat Abraham en zijn nakomelingen besneden moesten worden? De reden hiervoor is dat Hij beloofd had dat alleen diegenen die ‘besneden’ waren van hun zonden, Zijn volk zou worden. 
Daarom zei Hij tegen het volk van Israël in het Oude Testament dat ze besneden moesten worden. Om het volk van God te worden, moest het volk van Israël besneden worden. Het was Zijn verordening, basis van toewijding en Hij werd de God van diegene die hun zonden met geloof door de besnijdenis afscheidden. En ook in het Nieuwe Testament wordt Hij de God van diegenen die de zonden afsnijden met het geloof. 
 
 

HET PASCHA

 
Wat was het Pascha?
Het was voor de Israëlieten de dag om God te gedenken en te danken voor de uittocht uit Egypte.

Het belangrijkste feest voor het volk van Israel was het feest van het Pascha. Het was de dag om God te herinner en te danken voor de Uittocht uit Egypte, waar de Israëlieten ongeveer 400 jaar als slaven hadden geleefd. God had 10 grote plagen gebracht om het verharde hart van de Farao te bewegen. Aldus leidde Hij het volk van Israël uit Egypte en naar het land van Kanaan. 
Het volk van Israël werd gered van de laatste plaag; de dood van de eerstgeborene, door het bloed van het Offerlam en de besnijdenis. Daarom zei God dat ze het Pascha gedurende hun generaties moesten houden als een herinnering aan Zijn genade. 
 
 
WAT MOESTEN DE ISRAËLIETEN DOEN OM HET PASCHA TE VIEREN?
 
Wat moesten de Israëlieten doen om het Pascha te vieren?
Zij moesten besneden zijn.

We moeten begrijpen dat we, om het Pascha geestelijk te vieren, in ons hart besneden moeten worden. Zelfs het volk van Israël moest besneden worden om het Pascha te vieren. 
In Exodus 12:43-49 staat het geschreven. “Dit is de inzetting van het pascha: geen zoon eens vreemdelings zal daarvan eten. Doch alle knecht van iedereen, die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Geen uitlander noch huurling zal er van eten. In een huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en gij zult geen been daaraan breken. De ganse vergadering van Israel zal het doen. Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten. Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.” Aldus zei Hij tegen de Israëlieten het Pascha te vieren nadat zij besneden waren. 
Wie mochten het vlees van het lam van het Pascha eten en het Pascha vieren? Alleen diegenen die besneden waren konden het Pascha vieren. 
Zoals we allemaal weten, is het lam van het Pascha Jezus Christus die de zonden van de wereld wegnam. 
Wat is dan de besnijdenis in het Oude en het Nieuwe Testament? De besnijdenis betekent het afsnijden van de voorhuid. Jezus Christus werd ook besneden, acht dagen nadat Hij geboren was. God had bevolen dat iedereen die aan het ritueel van het Pascha meedeed, besneden moest worden en Hij liet duidelijk weten dat iedereen die niet besneden was, nooit kon meedoen aan het Pascha. 
Daarom moest iedereen besneden worden, zoals God bevolen had. Als u in Jezus gelooft, moet u de betekenis van de besnijdenis in het Nieuwe Testament begrijpen. 
 
 

WELK RITUEEL VAN DE BESNIJDENIS MOEST ABRAHAM UITVOEREN VAN GOD? 

 
Hoe kon Abraham en zijn nakomelingen kinderen van God worden?
Door besneden te worden

In Genesis verscheen God aan Abraham en maakte Zijn verbond met hem en zijn nakomelingen. In hoofdstuk 15 beloofde God dat Abrahams nakomelingen zich zouden vermenigvuldigen als sterren aan de hemel en dat Hij hen het land van Kanaan zou geven als hun erfenis. 
En in hoofdstuk 17 zei Hij tegen Abraham dat als hij en zijn nakomelingen Zijn verbond aangingen en besneden werden, Hij hun God zou worden en zij Zijn volk zouden worden. Het was Gods verbond met Abraham en zijn nakomelingen. God beloofde dat als zij in Zijn verbond geloofden en besneden waren, dit zou betekenen dat zij Zijn volk waren geworden en dat Hij inderdaad hun God zou zijn geworden. 
Genesis 17:7-8 zegt, “En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.” 
De besnijdenis was het teken van Gods verbond met Abraham en zijn nakomelingen. 
 
 

WAT IS DE GEESTELIJKE BESNIJDENIS?

 
Wat is de geestelijke besnijdenis?
Om alle zonden uit het hart te snijden door in het doopsel van Jezus te geloven.

Omdat Abraham in het woord van God geloofde, maakte God hem rechtvaardig en Zijn kind. Het was de besnijdenis dat het teken van het verbond tussen God en Abraham was. 
“Dit is Mijn verbond, dat gijlieden houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde” (Genesis 17:10). 
De fysieke besnijdenis betekent het afsnijden van de voorhuid: geestelijk betekent het ook dat we al onze zonden aan Jezus doorgeven door ons geloof in Zijn doopsel. We worden geestelijk besneden als we al onze zonden wegsnijden door de zaligmaking van Jezus doopsel te accepteren. De besnijdenis in het Nieuwe Testament is om alle zonden, door het doopsel van Jezus, weg te snijden. 
Daarom is de besnijdenis in het Oude Testament het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament en beiden zijn de verbonden van God die ons tot Zijn volk maken. De besnijdenis in het Oude Testament en het Doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament zijn daarom hetzelfde. 
Net als de nakomelingen van Abraham het volk van God werden toen zij hun voorhuid afsneden, zo worden wij de kinderen van God als wij alle zonden uit ons hart snijden. We doen dit door te geloven dat er geen zonden in de wereld zijn omdat Jezus alle zonden wegnam toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. 
Het doopsel van Jezus maakt alle zondaars rechtvaardig door hun zonden weg te snijden. Net als een stukje huid dat verwijderd werd tijdens de besnijdenis, zo werden de zonden van de mensheid uit het hart van de mensen gesneden toen Jezus door Johannes gedoopt werd in de Jordaan. Diegenen die hierin geloven, kunnen geestelijk besneden worden en het volk van God de rechtvaardigen worden. 
 
 
HET VALSE GELOOF WAARDOOR MENSEN ZICH VAN GOD AFSNIJDEN
 
Waardoor sneden de Israëlieten zich van God af?
Door niet besneden te zijn.

God zei tegen Abraham dat iedere onbesneden man van Zijn volk zou worden afgesneden. Wat is dan de fysieke besnijdenis? En wat is de geestelijke besnijdenis? Als de besnijdenis van het vlees betekent om een stukje vlees van een lichaamsdeel af te snijden, dan is de geestelijke besnijdenis om alle zonden uit ons hart te snijden en het aan Jezus door te geven door Zijn doopsel. 
Het doopsel van Jezus is de geestelijke besnijdenis van de mensheid, waardoor de zonden van de wereld uit ons werden gesneden en aan Jezus werden doorgegeven. Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt om de hele mensheid door de geestelijke besnijdenis te redden, omdat het alle zonden wegnam. Alle zonden van de mensheid werden aan Jezus doorgegeven. God, had een verbond met Abraham en zijn nakomelingen gemaakt en liet hem hun voorhuid afsnijden toen Hij de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob en de God van al hun nakomelingen werd. Aldus werd Hij God, de Verlosser van iedereen die zijn zonden door de besnijdenis wegsneed. 
Wat is de besnijdenis die de zonden wegsnijdt? Het is het verbond van God met Abraham en iedereen die wedergeboren is door in het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis te geloven als hun zaligmaking. Op deze manier gaf Hij ons het recht om Zijn volk te worden. Aldus is Hij de God van diegenen die besneden zijn. 
God sprak tot Abraham. “Een zoontje dan van acht dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: de ingeborene van het huis, en de gekochte met geld van allen vreemde, welke niet is van uw zaad; De ingeborene van uw huis, en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden; en Mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken” (Genesis 17:12-14).
Iedereen die naar Jezus probeert te komen zonder geestelijke besnijdenis, zal van Zijn volk worden afgesneden. De geestelijke besnijdenis is het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament, waardoor alle zonden van de mens aan Hem werden doorgegeven.
Iedereen die in Jezus gelooft, zou ook in de besnijdenis van het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament moeten geloven zodat hij de Geest kan ontvangen, gered kan worden van alle zonden en een kind van God kan worden. De besnijdenis in het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament zijn voor ons die in Jezus geloven, hetzelfde. 
Als we de ware betekenis van de besnijdenis niet begrijpen of als we de zaligmaking door de geestelijke besnijdenis die ons wedergeboren laat worden, niet in ons hart accepteren, zal ons geloof nutteloos zijn. We denken misschien dat we getrouw zijn aan God, maar het is alsof we ons geloofshuis op zand hebben gebouwd. 
God zegt tegen al diegenen die in Hem geloven dat ze besneden moeten worden en in de verlossing door het doopsel van Jezus moeten geloven, de geestelijke besnijdenis. Zonder de besnijdenis, kunnen we niet Zijn volk worden. Zonder de besnijdenis, zijn we buitengesloten van de rangen van Zijn volk. God verordende daarom dat iedereen, of hij met geld gekocht was of een vreemdeling was, besneden te zijn voordat hij deelnam aan het feest van het Pascha. 
Zelfs de mensen van Israël werden van Zijn volk afgesneden als ze niet besneden waren. Het verbond van God met het volk van Israël moet ook worden toegepast op al diegenen die in Jezus geloven. 
In Exodus hoofdstuk 12 moest het volk van Israël dat het vlees van het Pascha en de bittere kruiden at, reeds besneden zijn. Het recht om het vlees van het Pascha te eten, werd alleen aan diegenen die besneden waren, gegeven. 
Het is ook belangrijk te weten dat als de mensen van Israël het vlees van het Pascha aten en het bloed van het lam op de deurpost en de bovendrempels van hun huizen deden, zij reeds besneden waren. 
Als iemand niet besneden was, zou hij volgens Gods bevel, van Zijn volk worden afgesneden en het recht om Gods kind te worden verliezen. Dit betekent dat de zonden van het ongeloof in de geestelijke besnijdenis tot de ondergang van de mens leidt. Alleen diegenen die geestelijk besneden zijn door het doopsel van Jezus, kunnen gered worden.
“Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21). Gelooft u werkelijk dat al uw zonden aan Jezus zijn doorgegeven door Zijn doopsel in de Jordaan? Als u werkelijk de waarheid begrijpt en erin gelooft, dus het doopsel van Jezus en Zijn bloed, dan zult u zich realiseren dat u geestelijk besneden bent en een rechtvaardig persoon bent geworden. En u zult ook het geloof hebben in de geestelijke waarheid dat het bloed van Jezus aan het Kruis betekenisloos zou zijn zonder Zijn doopsel. 
Als u in het Kruis van Jezus zou geloven zonder geestelijk besneden te zijn door het geloof in het doopsel van Jezus, zou u verworpen worden van Gods genade. U zult merken dat u nog altijd zonden in uw hart heeft. 
We moeten in de waarheid geloven dat Gods verlossing met het doopsel van Jezus Christus begon en werd volbracht door Zijn bloed aan het Kruis. Om dit te doen, moeten we het woord van de waarheid, het doopsel van Jezus en Zijn bloed in ons hart accepteren als onze zaligmaking. 
Met dit geloof kunnen we verlost worden van de macht van de duisternis en kunnen we de kinderen van het licht worden. Dit geloof scheidt diegenen geestelijk die werkelijk zijn wedergeboren van de rangen van gewone gelovigen.
Onze Heer, Jezus, vertelt ons dat we Hem moeten gehoorzamen. Hij heeft reeds de zonden van de wereld weggewassen met Zijn doopsel en Zijn bloed. Om daarom het teken van het volk van God te dragen moeten we in het doopsel van Jezus geloven. Als we dit niet doen, zullen we van Hem afgesneden worden. 
De zaligmaking van de verlossing is niets minder dan het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament en de besnijdenis in het Oude Testament. De zaligmaking komt alleen maar volledig als we zowel in het doopsel van Jezus (de geestelijke besnijdenis) en Zijn bloed aan het Kruis geloven (het bloed van het Paaslam). 
De besnijdenis van het vlees in het Oude Testament is verbonden met het doopsel van Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Jesaja 34:16 zegt ons dat alle woorden in de Bijbel hun partners hebben. “Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch het ander zal men missen; want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen.” 
Ieder woord in het Oude Testament is verbonden met het Nieuwe Testament. Niet een woord van God mist zijn equivalent. 
 
 
HOE ZIT HET MET DE DWAZEN DIE NIET OP DE JUISTE WIJZE GELOVEN?
 
Wie van alle gelovigen in de wereld, zal naar de hel gaan?
Diegenen die niet in de geestelijke besnijdenis geloven

Er zijn tegenwoordig veel mensen die alleen in het bloed van het Paaslam geloven. Zij vragen, “Wat bedoelt u met de besnijdenis? Het was alleen van toepassing op de Joden in de tijd van het Oude Testament. Wij hoeven onze voorhuid niet af te snijden in de tijd van het Nieuwe Testament.” 
Dit is natuurlijk waar. Ik zeg niet dat we lichamelijk besneden moeten worden. De Apostel Paulus legde de geestelijke besnijdenis erg duidelijk uit en het is de besnijdenis van het hart waarnaar ik verwijs. 
Ik zeg niet dat u lichamelijk besneden moeten zijn. De besnijdenis van het vlees heeft geen betekenis voor ons maar we moeten naar Jezus komen en geestelijk besneden zijn door in het doopsel van Jezus te geloven om van al onze zonden gered te worden. 
Om iemand opnieuw te laten geboren worden, moet hij/zij geestelijk besneden worden. Iedereen die in Jezus gelooft, moet geestelijk besneden worden. Het is de enigste manier om al onze zonden weg te snijden, de enigste manier om rechtvaardig te worden. Pas na onze geestelijke besnijdenis, zijn we volledig zonder zonde. Daarom moeten we in ons hart de geestelijke besnijdenis accepteren door in het doopsel van Jezus te geloven.
De Apostel Paulus geloofde ook in het belang van de geestelijke besnijdenis. Hij zei, “Besnijdenis is die van het hart” (Romeinen 2:29). Iedereen moet geestelijk besneden worden om vrij te zijn van de zonde. 
Heeft u werkelijk uw zonden aan Jezus doorgegeven nadat ze van u zijn weggesneden? Zelfs in het Nieuwe Testament moeten diegenen die in Jezus geloven, in hun hart besneden worden door in het doopsel van Jezus te geloven. 
De Apostel Paulus maakte dit duidelijk in zijn Epistels. God redde de hele mensheid van de zonden van de wereld en maakte hen Zijn volk. Het volk van Israël werd Gods volk door hun voorhuid te verwijderen en wij werden Zijn kinderen toen we al onze zonden aan Jezus doorgaven door in Zijn doopsel te geloven. 
God accepteerde ons als Zijn volk toen Hij ons geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis zag. Dit geloof maakt ons geestelijk besneden en leidt ons naar onze zaligmaking.
 
 

DE ZALIGMAKING VOOR ZONDAARS DOOR HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN BLOED 

 
Hoe werd de zaligmaking door Jezus volbracht?
Door Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis

De zaligmaking van Jezus Christus dat volbracht werd door het water van Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis is voor zondaars. Het bloed van het Lam was het oordeel en het doopsel van Jezus was de geestelijke besnijdenis die al onze zonden aan Hem overdroegen. 
De Christelijke kerken van vandaag moeten niet licht over deze geestelijke besnijdenis denken. Ook al betekent de besnijdenis in het Oude Testament tegenwoordig weinig, het doopsel van Jezus mag nooit genegeerd worden. 
Ik zei u dat al uw zonden werden weggenomen door het doopsel van Jezus en het doopsel van Jezus heeft u van al uw zonden gered. Gelooft u hierin? Als u het doopsel van Jezus negeert, zult u nooit het evangelie van de wedergeboorte kennen, het evangelie van de volledige verlossing door het doopsel van Jezus. 
Hoe kunnen we het doopsel van Jezus negeren, de geestelijke besnijdenis waar God ons van vertelt? Als we de Bijbel lezen, kunnen we zien dat de omstandigheden en het bloed van het Paaslam nauw verbonden zijn. Dit is het geheim van de geestelijke besnijdenis, het doopsel van Jezus. 
Het evangelie dat door de Apostel Johannes gepredikt wordt, was niets minder dan het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Hij zei in 1 Johannes 5:6, “Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed.” 
Hij zei dat Jezus door het water, het bloed en de Geest kwam. Niet alleen door het water en niet alleen door het bloed, maar door het water, het bloed en de Geest samen. Deze drie, het doopsel van Jezus, het bloed van Jezus aan het Kruis en Zijn herrijzenis van de dood, zijn één, het bewijs van onze zaligmaking. 
 
 

WAAROM SPREEKT DE BIJBEL OVER HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN BLOED? 

 
Werd het volk van Israel alleen door het bloed van het Paaslam gered?
Nee. Zij waren al besneden voordat zij het Pascha vierden.

Het doospel van Jezus en Zijn bloed is wat ons toestaat om wedergeboren te worden uit het water en de Geest. Exodus hoofdstuk 12 zegt, “Neem een lam voor uzelf en neem er wat bloed van en doe dat op de deurposten en op de latei van uw huizen. Als Ik het bloed zie, zal Ik aan u voorbijgaan.” 
Is het, nu we dit weten dan nog mogelijk dat we gered kunnen worden van al onze zonden door alleen in het bloed van het Paaslam te geloven? Waarom wordt er dan zo vaak over het doopsel van Jezus gesproken in het Nieuwe Testament? De Apostels zeiden, “Zijnde met Hem begraven in den doop” (Kolossenzen 2:12). “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan” (Galaten 3:27). “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21). 
De Apostels Petrus en Paulus en alle andere discipels van Jezus Christus spraken over het doopsel van Jezus. Het is het doopsel van Jezus in de Jordaan waarnaar zij verwezen en het is het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis dat de waarheid van de wedergeboorte is uit het water en de Geest. 
Om u de waarheid te vertellen, ik geloofde langer dan 10 jaar alleen in het bloed van Jezus terwijl ik het doopsel van Jezus niet erkende. Maar deze kennis nam de zonden in mijn hart niet weg. Ik geloofde met mijn hele hart in Jezus, maar mijn hart was nog steeds vol zonden. 
Na 10 jaar ontdekte ik de betekenis van de geestelijke besnijdenis (het doopsel van Jezus) en werd wedergeboren. Toen pas besefte ik de waarheid: De besnijdenis in het Oude Testament, symboliseert het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Ik geloofde het en dat doe ik nog steeds. 
“Is het in het Nieuwe Testament het juiste geloof om in zowel het bloed van Jezus als ook in Zijn doopsel te geloven? Is mijn geloof correct volgens de Bijbel?” Nadat ik wedergeboren was, verbaasde ik me over deze dingen. 
Alhoewel ik in de boodschap van het doopsel van Jezus en Zijn bloed geloofde, had ik nog altijd vragen. “Is het juist om in de waarheid te geloven dat al mijn zonden aan Jezus waren doorgegeven toen Hij gedoopt werd of is het juist om te geloven dat Jezus ons alleen door Zijn dood aan het Kruis redde. Is het niet genoeg om gewoon te geloven dat Jezus mijn God en Verlosser is?” Hierover dacht ik na terwijl ik Exodus hoofdstuk 12 las. 
Veel mensen lezen tegenwoordig Exodus hoofdstuk 12 en denken niet verder na over de verklaring dat Jezus Christus aan het Kruis stierf als onze Verlosser. Zij denken dat het juist is om in het bloed van Christus te geloven en zij getuigen van de waarheid van hun overtuigingen. Zij geloven misschien op vastberaden wijze en zeggen dat de Heer Christus is en de Zoon van God maar zij zijn nog altijd zondaars. Zij denken dat als zij geloven dat Jezus Christus de Verlosser is, zij gered zullen worden ook al hebben zij zonden in hun hart. 
Dit soort geloof is niet het ware geloof. Dit geloof alleen kan hen niet helpen wedergeboren te worden. Alleen de doop van Jezus en Zijn bloed maakt ons rechtvaardig. 
Wat betekent Exodus hoofdstuk 12 dan? Ik keek in de Bijbel en dacht: “Is het geen probleem als men alleen in het bloed van Jezus gelooft en Zijn doopsel negeert?” Nog voordat ik klaar was met het lezen van Exodus, ontdekte ik dat de waarheid van de zaligmaking niet alleen van het bloed van Christus is, maar ook van Zijn doopsel. Door de Bijbel werd mij verzekerd dat we in ons hart besneden zijn door het doopsel van Jezus als ook Zijn bloed aan het Kruis. 
 
Waarom zijn de meeste Christenen nog altijd zondaars?
Omdat zij niet in het doopsel van Jezus geloven.

Ik realisserde me in Exodus 12:47-49 dat voordat iemand het vlees van het Pascha mocht eten, hij besneden moest zijn. Daarom zegt God in vers 49, “Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.” 
Iemand die niet besneden was, kon daarom niet het vlees van het Pascha eten. Dat is de waarheid die ik ontdekte. Op dezelfde manier moeten we, als we in Jezus als onze Verlosser geloven, eerst het feit accepteren dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven door Zijn doopsel in de Jordaan en daarna moeten we het feit accepteren dat Jezus Christus aan het Kruis stierf voor deze zonden. 
Toen ik me realiseerde dat Jezus aan het Kruis was gestorven om te worden veroordeeld voor de zonden die Hij door Zijn doopsel had weggenomen, realiseerde ik me ook de betekenis van de geestelijke besnijdenis die ons redde van alle zonden en overtredingen van de wereld. 
Op dat moment realiseerde ik me dat al mijn zonden verdwenen waren. Mijn hart werd zo wit als sneeuw en ik nam uiteindelijk het evangelie van het water, het bloed en de Geest op in mijn hart. 
Ik realisserde me dat er twee dingen zijn die ons redden, de besnijdenis en het bloed van het Lam in het Oude Testament en het doorgeven van alle zonden aan Hem door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis in het Nieuwe Testament. De besnijdenis in het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament zijn werkelijk één en hetzelfde.
Jezus Christus werd niet veroordeeld omdat Hij Zelf zonden beging, maar omdat Hij alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. Diegenen die geloven dat Johannes de Doper, als de vertegenwoordiger van de mensheid, Jezus doopte en alle zonden van de wereld aan Jezus doorgaf, geloven zowel in het doopsel van Jezus en als Zijn bloed aan het Kruis. 
Waarom ontkennen zoveel mensen Zijn doopsel, ook al wordt het herhaaldelijk in de Bijbel beschreven? Door dit te doen, zijn zij nog altijd zondaars ook al geloven zij in Jezus. Zij geloven misschien in Jezus maar zij zijn nog altijd van God afgesneden. Zij zijn zielige zondaars die naar de hel zullen gaan ook al geloven zij in Jezus. 
Hoe kunnen zij nog steeds zondaars zijn als zij in Jezus geloven? Waarom leven zij als zondaars? Waarom lopen zij op het pad, naar de vernietiging? Het is zo zielig. Zij zullen zondaars blijven omdat zij niet in het feit geloven dat alle zonden van de wereld aan Jezus Christus werden doorgegeven, die de eeuwige zaligmaking aan alle mensen bracht door Zijn geestelijke doopsel. 
De mensen denken dat zij verlost zijn door in het bloed van Jezus te geloven, maar dat soort geloof maakt hen nooit compleet. Waarom? Omdat zij hun zonden niet aan Jezus kunnen doorgeven! 
We kunnen alleen gered worden door in het water (Christus doopsel) en Zijn bloed te geloven op de manier die God heeft verordend: de zaligmaking van de geestelijke besnijdenis. Alleen dan kunnen we Gods kinderen worden. 
We moeten onszelf afvragen. “Als we alleen in het bloed van Jezus als onze geestelijke besnijdenis geloven, kunnen onze zonden dan volledig weggewassen worden?” We moeten diep in ons hart kijken om het antwoord te vinden. 
In het Oude Testament werden de mensen gered door de besnijdenis en het bloed van het Paaslam net zoals wij de zaligmaking wonnen door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Op deze manier werden wij van Gods oordeel gered en van deze zondige wereld. Diegenen die geloven, worden kinderen van God en God wordt hun Vader. 
Een mens wordt gered en wordt een van Gods eigen kinderen door in deze twee dingen te geloven: de besnijdenis en het bloed van het Paaslam, d.w.z. het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Dat is de waarheid volgens Jezus. Dit is de wedergeboorte uit het water, het bloed en de Geest. 
 
 

WAT IS DE VERLOSSING VAN HET WATER EN DE GEEST IN DE BIJBEL? 

 
Kunnen zondaars rechtvaardig worden door alleen in het bloed van Jezus te geloven?
Nooit

Jezus liet Zijn troon in de Hemel achter en daalde naar deze wereld af. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper toen Hij 30 jaar was om alle zonden van de wereld op Zich te nemen. 
Het bloed van Jezus aan het Kruis was Zijn veroordeling voor de zonden van alle zondaars in de wereld. Jezus Christus kwam als de Verlosser naar deze wereld en redde alle zondaars van hun zonden door het water en het bloed. Zijn wij alleen uit het bloed wedergeboren? Nee. We zijn gered van de zonden door het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Ik zou een vraag willen stellen aan diegenen die alleen in het bloed van Jezus geloven. “Kunnen zondaars rechtvaardig worden door alleen in het bloed van Christus te geloven, of is het door zowel het doopsel van Jezus als ook Zijn bloed aan het Kruis? Is het door het geloof in Zijn doopsel en bloed dat we al onze zonden aan Jezus hebben doorgegeven of alleen door Zijn bloed? Ik vraag u, wat is de waarheid?” 
Om werkelijk wedergeboren te worden uit het water en de Geest, moeten we geloven dat Jezus naar deze wereld kwam in het vlees en dat Hij alle zonden van de wereld in de Jordaan met Zijn doopsel op Zich nam en voor al onze zonden aan het Kruis veroordeeld werd. Door op deze manier in Jezus Christus, onze ware Verlosser, te geloven, kunnen we werkelijk wedergeboren worden. 
Ik vraag u nogmaals. Wat is geloof zoals gedefinieerd in de Bijbel? Is het geloof in het bloed van Jezus, of in zowel het doopsel van Jezus als Zijn bloed? 
Het geloof in het bloed van Jezus is als volgt. Jezus werd beoordeeld en ter dood veroordeeld voor alle zonden van de wereld. Omdat Hij verbrijzeld en verwond was voor onze zonden, werden we gered van een verschrikkelijk oordeel. Maar dat is niet de volledige waarheid. Voordat we deze doctrine accepteren, moeten we een punt duidelijk verklaren. Waarom moest Jezus aan het Kruis veroordeeld worden? 
De Bijbel zegt duidelijk dat de bezoldiging van de zonden de dood is. Jezus beging nooit een zonde in deze wereld. Hij kwam in het vlees van de mens door het lichaam van Maria, maar Hij was gekomen in het uitdrukkelijke beeld van Zijn volk als de Zoon van de Heilige God en de Verlosser van de zondaars. Daarom moest Hij gedoopt worden door Johannes de Doper voordat Hij aan het Kruis stierf. Toen Hij gedoopt werd, nam Hij al onze zonden op Zich. Dus kon hij zonder doopsel niet veroordeeld worden om bloed te vergieten aan het Kruis.
 
 
HET OFFERINGSSYSTEEM IN HET OUDE TESTAMENT
 
Wat waren de onmisbare voorwaarden om een offer te brengen?
① Een levend dier zonder smet
② Het opleggen van handen
③ Zijn bloed

Laat ons eens kijken naar deze waarheid door het offeringssysteem van de Heilige Tabernakel. In het Oude Testament legde, of een zondaar of de hogepriester, zijn handen op het offerlam of geit om zijn eigen zonden of de zonden van Israël aan het hoofd door te geven. De offers werden daarna gedood en op het altaar geofferd. Het Oude Testament was de voorloper van het Nieuwe Testament, en Jezus Christus was het Offerlam dat God beloofd had te sturen. 
Wanneer gaven jullie allemaal jullie zonden aan Jezus door? Ik wil dat u hierover nadenkt en deze vraag beantwoordt. In het Oude Testament konden de Israëlieten het offerdier niet doden zonder dat ze hun handen hadden opgelegd (het opleggen van handen betekent het doorgeven van de zonden aan het zondeoffer). Voordat het zondeoffers voor het altaar werd gebracht, moest men er de handen opleggen om de zonden aan de offerdieren door te geven. 
“En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen” (Leviticus 1:4). Er staat in Leviticus geschreven dat alle offers het opleggen van handen vereisten. Door hun handen op het hoofd van het offer te leggen, waren de mensen van Israël in staat hun zonden eraan door te geven en door het bloed en het vlees in geloof aan God aan te bieden, konden zij van hun zonden gered worden. De Israëlieten werden in de tijd van het Oude Testament ook door geloof gered. 
Als een brandoffer aan God werd gegeven, moest de zondaar zijn handen op het hoofd leggen zodat de zonden van de zondaar doorgegeven werden. Het offer werd daarna gedood namens de zondaar. Het bloed werd op de vier hoorns van het altaar gesprenkeld en de rest werd op de grond aan de voet van het altaar gegoten. Zo werden zondaars verlost. 
In het Nieuwe Testament kunnen zondaars van al hun zonden verlost worden door hun geloof in het water en het bloed van Jezus. 1 Johannes 5:1-10 zegt dat een zondaar verlost is als hij in het doopsel van Jezus en het bloed van het lam (het Kruis) gelooft. 
Daarom kan iedere zondaar verlost worden zolang hij in zowel het doopsel van Jezus als ook in Zijn bloed aan het Kruis gelooft. Het doopsel van Jezus en Zijn bloed, samen met de Heilige Geest, zijn onmisbaar voor de wedergeboorte uit het water en de Geest. 
Beste mensen, kunt u verlost worden door alleen in het bloed van Jezus Christus te geloven? Diegenen die denken dat zij wedergeboren kunnen worden door alleen in het bloed van het Kruis te geloven, hebben nog steeds zonden in hun hart. Maar wij kunnen van al onze zonden gered worden door in het doopsel van Jezus te geloven als de geestelijke besnijdenis van het Nieuwe Testament, waarvan het tegenwoordige equivalent de besnijdenis is die in het Oude Testament wordt omschreven. 
Alle denominaties hebben hun eigen doctrines. We weten dat zij allemaal verdoemd zijn tot de hel tenzij ze hun valse geloof verwerpen. De Presbyteriaanse Kerk legt de nadruk op de doctrine van de voorbestemming; de Methodistenkerk haalt het arminianisme aan, d.w.z. het humanisme; de Baptistenkerk, het doopsel; en de Heiligheidskerk, het heilige leven; en dit alles wordt afgeleid van het woord van waarheid.
Maar wat zegt het woord van de waarheid in de Bijbel over de wedergeboorte? De Bijbel zegt dat de waarheid wordt gevonden in het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Iedereen die in het woord van God gelooft en het volgt, en die geloof heeft in de wedergeboorte van het water en de Geest, zal de verlossing vinden.
 
 
WAT IS HET GEHEIM VAN HET DOOPSEL VAN JEZUS?
 
Wat is de geestelijke besnijdenis in het Nieuwe Testament?
Het doopsel van Jezus

Het doopsel van Jezus was de geestelijke besnijdenis. In het Oude Testament zei God dat iedereen die niet besneden was, van Zijn volk afgesneden moest worden. 
We moeten weten en geloven dat de geestelijke besnijdenis in het Nieuwe Testament inderdaad het doopsel van Jezus is. Omdat Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd in het begin van Zijn publieke ambt, kunnen we geestelijk besneden worden door in Zijn doopsel te geloven. We moeten aandachtig de redenen afwegen waarom Jezus gedoopt moest worden door Johannes de Doper. 
“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af” (Mattheus 3:13-15). 
Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper in de Jordaan, ‘de rivier van de dood.’ Johannes de Doper legde zijn handen op het hoofd van Jezus en Hij werd volledig ondergedompeld. Dit is de juiste wijze om gedoopt te worden (Doopsel: om ondergedompeld te worden in water). Jezus moest op dezelfde manier gedoopt worden, met het opleggen van handen waarnaar verwezen wordt in het Oude Testament, om alle zonden van de wereld weg te nemen. 
Het doopsel van Jezus is de geestelijke besnijdenis voor diegenen die in Jezus geloven. “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 3:15). Het was gepast dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam en onze God en Verlosser werd. Aldus was het gepast, zoals het geschreven staat dat Hij aan het Kruis stierf met al onze zonden op Zijn hoofd. 
Het doopsel van Jezus heeft de macht om alle zondaars wedergeboren te laten worden. Het is het geheim van het evangelie van het water en de Geest. 
Het eerste dat Jezus in Zijn publieke ambt deed om de zondaars van al hun zonden te redden, was om door Johannes de Doper gedoopt te worden. Het doopsel betekent “gewassen worden, doorgeven, begraven worden.” 
Door op de manier die God gebood gedoopt te worden, nam Jezus alle zonden van de wereld op Zich. “Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). Het doopsel van Jezus betekent dat alle mensen van de wereld die in Hem geloven, geestelijk besneden zijn. 
Later ging Hij naar het Kruis als het Lam van God die alle zonden van de wereld wegnam en die het oordeel voor alle zondaars accepteerde. Aldus heeft Hij de hele mensheid van de zonde gered.
Daarom is iedereen die in het doopsel van Jezus Christus gelooft, de besnijdenis van het Oude Testament en Zijn bloed aan het Kruis als hun zaligmaking, gered van al hun zonden. Jezus Christus redde alle zondaars met Zijn doopsel en Zijn bloed. Dit is de waarheid van de geestelijke besnijdenis.
 
 
IS ZALIGMAKING ALLEEN DOOR HET BLOED? NEE, DAT IS HET NIET
 
Waarmee overwon Jezus de wereld?
Door water en bloed

1 Johannes 5:4-8 zegt, “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.” 
Beste Christenen, wat is uw getuigenis aan Hem als uw Verlosser? Het is niets minder dan het geloof in de Zoon van God die uit het water en het bloed kwam. 
Wat overwint de wereld? Het is niets minder dan de macht van het geloof in het water en het bloed. Het is Jezus Christus die uit het water en het bloed kwam. En het is de Geest die de getuigenis draagt want de Geest is de waarheid. 
Er zijn drie dingen die getuigenis dragen op de aarde: het water, het bloed en de Geest. En deze drie stemmen overeen. Jezus kwam in deze wereld in het vlees, Hij werd gedoopt en stierf aan het Kruis om ons van de eeuwige verdoemenis te redden. Het bewijs dat God, onze Schepper, de Verlosser werd voor alle zondaars is in het evangelie van het water en de Geest dat ons allemaal redt. 
Het is ons bewijs dat Jezus, die naar deze wereld kwam als de Geest in het vlees, in de Jordaan werd gedoopt om al onze zonden op Zich te nemen en aan het Kruis bloedde om het oordeel voor onze zonden te accepteren. Aldus redde Hij iedereen die in Hem gelooft. Dit is het oorspronkelijke evangelie van het water en de Geest. 
 
 
WAT IS HET WATER EN HET BLOED DIE GETUIGENIS DRAGEN VAN GODS ZALIGMAKING? 
 
Wat is het equivalent van de besnijdenis die in het Oude Testament beschreven wordt?
Het doopsel van Jezus 

Het water verwijst naar het doopsel van Jezus Christus. In het Oude Testament betekent het doopsel van Jezus de besnijdenis. Het equivalent van de besnijdenis in het Oude Testament is het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Het bewijs dat alle zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven, is in het doopsel van Jezus. 
Iedereen die in deze waarheid gelooft, is in staat om voor God te staan met een goed geweten, “U bent mijn Verlosser, Mijn Heer omdat ik geloof in Uw doopsel en Uw bloed, het evangelie van het water en de Geest. Dus heb ik geen zonden. Ik ben een kind van God en U bent mijn Verlosser.” We zijn in staat dit te beweren met waar geloof. De reden dat we in staat zijn dit te zeggen, is door ons geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed. 
Wat is het woord dat ons wedergeboren laat worden? Het is het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis, welke de getuigenis van zaligmaking in ons hart is. Dit is het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest. 
Beste Christenen, ik vraag u nogmaals, “Kan een zondaar gered worden door alleen het geloof in het bloed van Christus?” Nee. De zaligmaking vraagt niet alleen het geloof in Zijn dood aan het Kruis. Alleen het geloof in zowel het water en het bloed, het evangelie van het water en de Geest, laat zondaars wedergeboren worden. Laat me u nu naar de Bijbel verwijzen, die over het water, met andere woorden het doopsel van Jezus, praat. 
1 Petrus 3:21-22 zegt, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.” 
De Apostel Petrus getuigde dat het doopsel van Jezus het tegenbeeld was dat ons redt, en het is ook het bewijs van de zaligmaking van zonden. Het doopsel van Jezus is het equivalent van de besnijdenis in het Oude Testament. Net als het volk van Israël in de tijd van het Oude Testament in het woord van God geloofde en hun voorhuid afsneed om de kinderen van God te worden, zo redde het doopsel van Jezus ons van al onze zonden in de tijd van het Nieuwe Testament. 
De besnijdenis in het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament zijn daarom hetzelfde. Gelooft u nu allemaal dat het doopsel van Jezus inderdaad hetzelfde is als de besnijdenis? Zoals in 1 Petrus 3:21 staat geschreven, is er ook een tegenbeeld dat ons nu behoudt, namelijk het doopsel. Kunt u met het geschreven woord van God redetwisten? 
Hoe komt het dat wij, die in deze wereld leven, vrij kunnen zijn van zonden? Het komt alleen maar omdat Jezus Christus gedoopt was om alle gerechtigheid te vervullen dat de zaligmaking van de zonden voor ons beschikbaar is. Mattheus 3:15 zegt, “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” 
Omdat alle zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven, is iedereen die in Hem gelooft, nu zonder zonde. We kunnen allemaal rechtvaardig worden door de waarheid te accepteren dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven door Zijn doopsel. Jezus Christus nam al onze zonden op Zich en stierf aan het Kruis om ons van alle oordeel te redden. 
Beste vrienden, de twee dingen die alle zondaars van hun zonden redt, zijn het water en het bloed. De twee belangrijkste dingen die Jezus Christus voor ons deed tijdens de 3 jaar van Zijn publieke ambt in deze wereld, waren dat Hij onze zonden op Zich nam en dat Hij voor ons aan het Kruis stierf. 
Johannes 1:29 zegt, “Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” Jezus Christus werd gedoopt om alle zonden van de mensheid weg te nemen en Hij stierf aan het Kruis om voor onze overtredingen te verzoenen. Jezus is de Zoon van God en als de Schepper, vervulde Hij het verbond van de besnijdenis die God in het Oude Testament maakte door de zonden van de wereld weg te nemen. 
Iedereen die in zijn hart in in het evangelie van het doopsel van Jezus, het water en het bloed, gelooft, zal wedergeboren zijn uit het water en het bloed. En de Heer zal de Verlosser worden voor iedereen die gelooft. Dank de Heer, Halleluja! Jezus vervulde onze zaligmaking zoals God beloofd had en Hij redde ons van alle zonden van de wereld. 
 
 
NIET DE VERWIJDERING VAN DE VUILIGHEID VAN HET VLEES
 
Wordt het vlees met de tijd geheiligd?
Nee. Het vlees blijft dagelijks zonden verzamelen totdat we sterven.

1 Petrus 3:21 zegt, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.” 
Als iemand in Jezus Christus als zijn Verlosser gaat geloven, betekent dat niet dat hij geen zonden meer zal plegen met zijn vlees. We zullen blijven zondigen, maar door in het doopsel van Jezus te geloven, kunnen we al onze wereldlijke zonden aan Jezus, die er met Zijn bloed aan het Kruis voor betaalde, doorgeven. Doordat we in deze twee dingen als onmisbare elementen van onze zaligmaking geloven, zijn we gered van onze zonden. 
Wedergeboren zijn, betekent Jezus in ons hart te verwelkomen als de Verlosser van de mensheid. De vergeving van de zonden wordt ook in ons hart verkregen. Als we in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven, is ons hart wedergeboren, maar we blijven zonden en overtredingen begaan met ons vlees. Maar al onze zonden van het vlees zijn al vergeven. 
Het doopsel van Jezus is de getuigenis voor iedereen die gered is. We zijn zonder zonden als we in de vergeving van de zonden geloven door Christus’ doopsel. We zijn wedergeboren als we de waarheid van de zaligmaking door het doopsel van Jezus in ons hart nemen en worden rechtvaardig door het evangelie van het water en de Geest. 
Dit is het geloof van Abraham in het Oude Testament, het geloof van het rechtvaardig worden waarvan de Apostel Paulus sprak en het tegenbeeld van de zaligmaking waarvan de Apostel Petrus getuigde. 
Evenals Abraham het woord van God hoorde en erin geloofde en rechtvaardig werd, zijn wij gered als we in het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis geloven. 
Johannes 1:12 zegt, “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Accepteert u Jezus Christus, Degene die ons van al onze zonden redde door Zijn doopsel en bloed, als uw Verlosser? We moeten de zaligmaking ontvangen die ons gegeven is door het water en het bloed van de Zoon van God. 
Komt de zaligmaking alleen door het bloed van Jezus Christus? Nee. Het is door het water en het bloed van Jezus. In de Bijbel wordt duidelijk verklaard dat de zaligmaking niet alleen door het bloed van Jezus komt. Het komt door het doopsel van Jezus en Zijn bloed. 
Het doopsel van Jezus is de geestelijke besnijdenis van het Nieuwe Testament. Het is de waarheid van de zaligmaking die al onze zonden van ons afsnijdt. Het feit dat Hij voor de zonden van de wereld veroordeeld werd, betekent dat Hij veroordeelt werd voor ons, voor u en mij. 
Door het evangelie van de vergeving van de zonden te ontvangen, het doopsel van Jezus en Zijn bloed, zijn wij vrij van het oordeel van al onze zonden. Met ons geloof, zijn we gered van alle zonden die we in deze wereld begaan. Als we het doopsel van Jezus en Zijn bloed als onze zaligmaking accepteren, worden alle zonden in ons hart weggewassen. Gelooft u? Ik hoop oprecht dat u allemaal in het evangelie van het water en de Geest zult geloven. Geloof en verdien het eeuwige leven. 
De Apostel Paulus zei, “Besnijdenis is die van het hart” (Romeinen 2:29). Hoe kunnen we in ons hart besneden zijn? We kunnen geestelijk besneden zijn als we in de komst van Jezus Christus naar deze wereld in het vlees geloven, in Zijn doopsel om alle zonden van de wereld weg te nemen, in Zijn dood aan het Kruis voor onze zonden en in Zijn herrijzenis van de dood. 
De Apostel Paulus zei dat de besnijdenis die van het hart is. De besnijdenis van het hart betekent dat men gelooft in het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Als u besneden wilt worden in uw hart, dan moet u het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed in uw hart opnemen. Alleen dan kunnen we werkelijk Gods kinderen worden. 
 
 

WAS JOHANNES DE DOPER DOOR GOD GEZONDEN? 

 
Wie was Johannes de Doper?
Hij was de vertegenwoordiger van de mensheid en de laatste Hogepriester in de lijn van Aaron.

Hier moeten we ons afvragen wie Johannes de Doper, die Jezus Christus doopte, was. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Mattheus 11:11-14 zegt, “Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.” 
Beste Christenen, Jezus zegt dat er geen meerdere is opgestaan onder die van vrouwen geboren zijn, dan Johannes de Doper. Met de geboorte van Johannes de Doper, was het Tijdperk van het Eerste Verbond van God, het tijdperk van het Oude Testament voorbij. Het was voorbij omdat Jezus Christus, die het verbond van God moest vervullen, uiteindelijk gekomen was. 
Wie moest dan het verbond van God vervullen? Jezus Christus en Johannes de Doper. Johannes de Doper gaf alle zonden van de wereld aan Jezus door. Wie was de laatste Hogepriester van het Oude Testament? Wie was de nakomeling van Aaron? Jezus Christus Zelf getuigde dat het niemand minder dan Johannes de Doper was. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de hele mensheid, de meerdere onder die van vrouwen geboren. 
Laat ons eens over de feiten nadenken. Mozes, Abraham, Isaac en Jakob waren allen geboren van vrouwen. Maar wie is de grootste onder hen die van vrouwen geboren is zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament? Het is Johannes de Doper. 
Johannes de Doper, als de laatste profeet van het Oude Testament en een nakomeling van Aaron, doopte het Lam van God in het Nieuwe Testament op dezelfde manier als dat Aaron zijn handen op het zondeoffer legde op de Grote Verzoendag in het Oude Testament. Hij doopte Jezus Christus en gaf alle zonden van de wereld aan Jezus door. Hij was een dienaar van God. Hij vervulde de geestelijke besnijdenis in het hart van de hele mensheid door Jezus Christus te dopen. 
Samen met het doopsel van Jezus, moeten we in Zijn bloed geloven als de getuigenis van onze zaligmaking. Jezus Christus nam alle zonden van de wereld weg door Zijn doopsel en Hij werd ervoor veroordeeld. En het enigste wat wij hoeven te doen, is erin geloven. Het is Gods wil dat we geloven in wat Jezus deed.
Wanneer u het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest in uw hart heeft genomen, kunt u een nakomeling van Abraham worden en een kind van God. Er zijn er maar een paar die in Christus zijn, terwijl er velen zijn die Hem nog niet in hun hart hebben geaccepteerd. 
De dag is bijna afgelopen en de duisternis valt. Geloof in het doopsel van Jezus en sta Hem toe uw hart binnen te komen. Uw geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed, zal u zegenen met de geestelijke zaligmaking. 
Denk er altijd aan dat de geestelijke zalving komt als u in het evangelie van de zaligmaking, het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed gelooft. Ik wil dat u weet dat u de geestelijke lamp kunt voorbereiden (Kerk) en de olie (de Geest) zoals de wijze maagden (Mattheus 25:4) door in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven. Diegenen die in Jezus geloven, gaan naar de kerk met de Geest in hun hart.
 
 

VOOR WIE WERD JEZUS GEDOOPT?

 
Met welk doel werd Jezus gedoopt?
Om alle zonden van de mensheid weg te wassen.

“Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af” (Mattheus 3:14-15). 
Jezus werd gedoopt om alle zonden van de mensheid weg te wassen. Jezus Christus is de Zoon van God en onze Verlosser. Hij is de Schepper die ons maakte. Dat Jezus Christus kwam was de wil van God, de Vader, om ons tot Zijn volk te maken. 
Over wie spraken alle profeten in het Oude Testament? Ze spraken van Jezus Christus. Alle profeten van het Oude Testament spraken over de komst van Jezus naar deze wereld om al onze zonden weg te nemen en ons voor altijd van de zonden te verlossen. 
Jezus kwam naar deze wereld zoals het in het Oude Testament geprofeteerd was en nam alle zonden van de mensheid vanaf Adam en Eva tot de laatste mens op aarde weg. 
Neem nu de zaligmaking door het doopsel van Jezus en Zijn bloed in uw hart. Weet u niet zeker dat dit de waarheid is? Heeft u nog altijd zonden in uw hart? “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt om heel de gerechtigheid te vervullen. 
Het woord “doopsel” zelf betekent “gewassen worden.” Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt op de manier van het opleggen van handen zoals het omschreven staat in het Oude Testament. 
Nadat Hij alle zonden van de mensheid op Zich had weggenomen, dompelde Hij Zichzelf onder in de rivier de Jordaan. De rivier vertegenwoordigt de dood en het oordeel voor de zondaars. Christus’ onderdompeling in het water, symboliseert Zijn dood aan het Kruis. Zijn weer omhoog komen uit het water staat voor de herrijzenis. Jezus herrees op de derde dag na Zijn dood aan het Kruis. 
Jezus is onze God en Verlosser. Het feit dat Jezus naar deze wereld kwam om gedoopt te worden, dood te bloeden aan het Kruis, op de derde dag te herrijzen en nu aan de rechterkant van God zit, is het duidelijke bewijs dat Hij de hele mensheid van de dood redde. Gelooft u oprecht in deze waarheid? 
Het doopsel van Jezus is de geestelijke besnijdenis van het Nieuwe Testament. “De besnijdenis is die van het hart.” De besnijdenis van het hart wordt volbracht als we in het doopsel van Jezus geloven, de waarheid van het doorgeven van al onze zonden aan Jezus. De besnijdenis van het hart is de erkenning van het doopsel van Jezus waardoor wij al onze zonden aan Jezus doorgaven. 
Bent u in uw hart besneden? Als u in de besnijdenis van het hart gelooft, zullen uw zonden voor eens en altijd weggewassen zijn. Met dit doel vervulde Jezus heel de gerechtigheid en vezekerde Hij de zaligmaking voor alle zondaars. 
Beste Christenen, neem dit bewijs van de zaligmaking in uw hart en gedachten. Dit is de waarheid. Op het moment dat u de zaligmaking van Jezus in uw hart neemt, zult u van al uw zonden bevrijdt zijn. “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Johannes 1:12). 
Kunt u nu zien waarom Jezus naar deze wereld moest komen om gedoopt te worden? Geloven jullie nu hierin? Jezus werd gedoopt om alle zonden van de hele mensheid weg te nemen. Het was het doopsel van de besnijdenis. Het doopsel van Jezus geeft ons de geestelijke besnijdenis. Daarom zegt de Apostel Paulus ons dat we besneden moeten zijn in ons hart. Jezus redde ons zo duidelijk met Zijn doopsel en bloed dat we geen andere keuze hebben dan het in ons hart te geloven. We moeten “Ja” zeggen. En “Amen” tot het woord van God in ons hart. Is dat niet de waarheid? Gelooft u erin? 
 
 
ACCEPTEERT U DEZE WAARHEID IN UW HART?
 
Wat moeten we doen voordat we Jezus aanbidden?
We moeten de waarheid van het water en het bloed in ons hart nemen.

Het is bijna 2000 jaar geleden sinds Jezus naar deze wereld kwam. In deze tijd van Gods genade moeten we de waarheid in ons hart nemen, het water en het bloed van Jezus. We kunnen niets anders doen. 
“De besnijdenis is die van het hart.” We moeten door het geloof in ons hart besneden worden. We kunnen alleen gered worden door geloof. In het Oude Testament werden de Israëlieten gered door de besnijdenis en het bloed van het Pascha dat op de deurposten en de lateien van hun huizen werd gesmeerd. 
Diegenen die in het doopsel van Jezus en Zijn bloed als hun zaligmaking geloven, zijn niet bang voor het oordeel van God omdat het aan hen voorbij zal gaan. Maar het oordeel van God zal over iedereen vallen die de waarheid niet in hun hart nemen. Er zijn velen die nutteloos in Jezus geloven en die dus nog steeds de slaaf van hun zonden zijn. 
Hoe zijn zij in deze staat terechtgekomen? Waarom lijden zij nog altijd aan de zonde? Het komt alleen maar omdat zij niet de waarheid van het doopsel van Jezus en Zijn bloed kennen. Zij geloven alleen in het bloed van Jezus, terwijl ze Zijn doopsel weglaten of over het hoofd zien.
Is de zaligmaking verkrijgbaar door het eenvoudige geloof in het bloed van Jezus alleen? Zegt de Bijbel dat? Wat zegt het Oude Testament en het Nieuwe Testament hierover? Volgens de Bijbel wordt de zaligmaking niet alleen door het bloed van het Lam van God verkregen maar ook door het doopsel van Jezus (1 Johannes 5:3-6). 
Gelooft u alleen in het bloed van Jezus? Diegenen die dat doen, hebben nog altijd zonden in hun hart. Zij moeten hun verkeerde geloof overwinnen en terugkeren naar het ware evangelie. 
Ongelovigen moeten nu erkennen dat zij misleid zijn, terwijl ze niet weten dat Jezus alle zonden in de Jordaan wegnam door Zijn doopsel. Zij moeten toegeven dat zij het bij het verkeerde eind hadden toen ze het doopsel van Jezus niet wilden accepteren. Zij moeten het in hun hart nemen dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. De zaligmaking is alleen verkrijgbaar als we zowel in het doopsel van Jezus als in Zijn Kruis geloven. Met andere woorden, alleen door het evangelie van het water en de Geest, zijn we in staat om het eeuwige leven te verkrijgen. 
Beste Christenen, hebben jullie tot nu toe geleefd terwijl jullie alleen afhankelijk waren van het geloof in het bloed van Jezus? Dan heeft u zeker zonden in uw hart. Als u zondigt, dan heeft u zonde in uw hart. Als u denkt dat u vrij van zonden bent wanneer u volgens de wet van God leeft, is dat slechts een gevoel dat uit uw emoties komt. Deze overtuiging is niet in overeenstemming met het woord van God. 
 
 
HET IS NOG NIET TE LAAT
 
Waarvan maakt de waarheid ons vrij?
Van de wet van de zonde en dood

Het is nog niet te laat. Geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed en u zult in uw hart besneden en vrij van alle zonde worden. Vrij worden van alle zonden betekent dat u gered bent door in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven. 
Bent u bereid om in het doopsel van Jezus te geloven en Zijn bloed voor de zaligmaking van uw zonden? Wanneer u gelooft, zult u leren wat de zaligmaking voor iets is. U zult gemoedsrust ontvangen. Alleen dan zult u rechtvaardig worden. Niet door uw werken, maar door uw geloof in het woord van God. Ik zou diegenen onder u die nog altijd alleen in het bloed van Jezus voor zijn zaligmaking geloven en erop rekenen, willen aanraden om in zowel het doopsel van Jezus als ook Zijn bloed te geloven. 
Beste Christenen, de volledige zaligmaking van de mensheid van de zonden werd vervuld door het evangelie van het doopsel van Jezus en door Zijn bloed. De Geest is God. God kwam naar deze wereld in het vlees van de mens. 
God zei door de profeten dat we Zijn naam Jezus moesten roepen want Hij ging Zijn volk van hun zonden redden. God zei, “de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons” (Mattheus 1:23). 
God kwam naar deze wereld om de zondaars te redden. Hij werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen en dus alle zondaars te redden. Dit is de waarheid en de zaligmaking van het water en het bloed. Ik ben hier om u dit te vertellen. Zijn we gered door alleen het bloed van Jezus? Natuurlijk niet. We zijn gered door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. 
Er zijn zoveel valse profeten en ketters tegenwoordig die niet in het doopsel van Jezus geloven. Jezus zei, “En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). 
We moeten de waarheid kennen. We moeten weten waarom Jezus over Zijn doopsel praatte en waarom wij erin moeten geloven. We moeten weten waarom God het volk van Israel zei dat ze besneden moesten worden in het Oude Testament en waarom Hij over het bloed van het Paaslam sprak. 
Als we slechts een deel van het verhaal kennen, kunnen we nooit de waarheid herkennen. Jezus zei, “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan” (Johannes 3:5). 
 
 
GEDOOPT ZIJN IN CHRISTUS
 
Hoe kunnen we ons met de dood van Christus verenigen?
Door al onze zonden aan Jezus door te geven door Zijn doopsel

De Bijbel getuigt van het geheim van de zaligmaking. Is het door het bloed van Jezus alleen? Nee. Het is door Zijn bloed en Zijn doopsel samen. De Apostel Paulus sprak hier vaak over in Romeinen hoofdstuk 6 en ook in vele andere Epistels.
Laten we Romeinen 6:3-8 lezen. “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.”
Laten we eens kijken naar vers 5. Er staat, “Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding.” 
Zijn dood was onze dood omdat al onze zonden aan Hem zijn doorgegeven door Zijn doopsel. Het doopsel van Jezus verbindt Zijn bloed aan het Kruis met ons.
Ons geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed staat ons toe om ons met Jezus te verenigen. “De bezoldiging van de zonden is de dood” (Romeinen 6:23). Daarom was de dood van Jezus aan het Kruis onze dood. Hij werd gedoopt om al onze zonden op Zich te nemen. Als men in deze waarheid gelooft dan verenigt men zich met Jezus Christus onze Verlosser. 
 
 
WE MOETEN NIET IN JEZUS GELOVEN ALS EEN RELIGIEUZE MANIER VAN LEVEN 
 
Wat wordt bedoelt met “Hij is getrouw en gerecht?”
Het betekent dat Jezus in een keer al onze zonden heeft weggewassen en iedereen die gelooft in de waarheid, redt.

Veel mensen geloven in Jezus als een religieuze manier van leven, dus gaan ze naar de kerk en huilen hun ogen uit terwijl ze bidden en berouw tonen. Iedere dag biechten ze en vragen ze om vergeving. Zij bidden, “Jezus, ik weet en geloof dat U aan het Kruis voor me stierf. Ja, ik geloof.” 
Zij begrijpen de volgende passage duidelijk verkeerd. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). Zij beweren dat zij iedere dag vergeven moeten worden van hun zonden door het biechten van zonden. Maar de zonde in de bovenstaande passage betekent niet triviale dagelijkse overtredingen. Wat de passage betekent is dat we vergeven zijn van onze zonden voor eens en altijd als we biechten dat we nog niet gered zijn. 
“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Romeinen 10:17) “En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). 
Beste Christenen, de waarheid is duidelijk. Als jullie geloven dat Jezus aan het Kruis stierf zonder al onze zonden weg te nemen door Zijn doopsel in de Jordaan, is jullie geloof nutteloos. Als een Christen van al zijn zonden gered wil worden, moet hij geloven dat zijn zonden voor eens en altijd aan Jezus doorgegeven werden door Zijn doopsel in de Jordaan en dat Hij het oordeel nam voor al onze zonden aan het Kruis. Met andere woorden, we zouden zowel in het doopsel van Jezus als ook in Zijn bloed moeten geloven. 
“En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden” (Handelingen 4:12). Jezus Christus nam al onze zonden door Zijn doopsel en Hij werd onze Verlosser. Jezus kwam door het water en het bloed om ons van de eeuwige verdoemenis te redden. “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:10). Bent u een zondaar of een rechtvaardig persoon? 
Galaten 3:27 zegt, “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.” Dit vers vertelt ons de waarheid dat Jezus gekruisigd werd nadat Hij alle zonden van de wereld op Zich had genomen door Zijn doopsel. Hij herrees van de dood op de derde dag en zit nu aan de rechterhand van God. Hij werd de Heer van de Zaligmaking voor iedereen die in Hem gelooft. 
Als Jezus niet gedoopt was, als Hij niet voor ons aan het Kruis gebloed had, zou Hij niet onze Verlosser zijn geworden. We kunnen alleen gered worden als we in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
 
 
ZELFS DE ZOON VAN MOZES
 
Waarom probeerde God Mozes te doden op de weg naar Egypte?
Omdat hij zijn twee zonen niet besneden had

Beste mensen, u luistert naar het geheim van de verlossing van al uw zonden door het water en het bloed van Jezus. Het is een wonderbaarlijke zegening om naar deze woorden van God te kunnen luisteren. 
Is het alleen het bloed van Jezus Christus? In de tijd van het Oude Testament werden mensen de nakomelingen van Abraham door de besnijdenis en het bloed van het Paaslam. Nu worden we het volk van God door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven. God heeft ons door Mozes het bewijs hiervan in het Oude Testament gegeven. 
Om het volk van Israël te redden sprak God tot Mozes en vertelde hem Zijn volk uit Egypte te halen. Dus verliet Mozes het land van Midian met de toestemming van zijn schoonvader Jethro en hij ging richting Egypte met zijn vrouw en zonen. Toen hij zijn familie op een ezel zette, bezocht de Heer hem in zijn kamp en probeerde hem te doden. 
Maar zijn vrouw Zipporah kende de reden. Zij nam een scherpe steen en sneed de voorhuid van haar zoon af en wierp het voor de voeten van Mozes en zei, “Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!” Dus liet God hem gaan. 
Dit was Zijn manier om te zeggen dat Hij zeker iemand zou doden, zelfs de zoon van Mozes, als hij niet besneden was. De besnijdenis was voor het volk van Israel het teken van het verbond met God. Zij wisten dat God iemand zeker van Zijn volk zou afsnijden, zelfs de zoon van de leider, als hij niet besneden werd. Om te vermijden dat zijn zoon afgesneden zou worden, waarschuwde God Mozes daarom op deze manier. 
De Bijbel zegt dat de reden waarom Zipporah de voorhuid van haar zoon verwijderde en het voor de voeten van Mozes wierp terwijl ze zei: “gij zijt mij een bloedbruidegom!” was om tegemoet te komen aan Gods eis tot besnijdenis. 
Iedere Israeliet die niet besneden was, moest van zijn volk afgesneden worden. Alleen diegenen die besneden waren, mochten het vlees van het Paaslam eten en in dienst treden als het volk van God. 
De Apostel Paulus was een Hebreeër. Hij werd 8 dagen na zijn geboorte besneden, studeerde bij de Grote rabbi, Gamaliël en begreep precies waarom Jezus Christus gedoopt was in de Jordaan en waarom Hij gekruisigd moest worden. Dus schreef de Apostel Paulus in al zijn Epistels over het doopsel van Jezus.
De Apostel Paulus praatte ook vaak over het bloed van Jezus als de volbrenging van onze zaligmaking. Het bloed was slechts de laatste fase van Zijn verlossing terwijl de ware geestelijke besnijdenis het doopsel van Jezus was. Het heeft geen zin om het bloed van Jezus te benadrukken zonder Zijn doopsel. 
De Apostel Paulus praatte vaak direct over het Kruis van Jezus. Waarom? Omdat dit het laatste bewijs is van onze zaligmaing. Als Jezus alle zonden van de wereld op Zich had genomen, maar niet aan het Kruis bloedde om het oordeel voor ons te ontvangen, dan zouden we niet volledig gered zijn. Daarom praatte de Apostel Paulus zo vaak over het Kruis. Het Kruis is de laatste stap in onze zaligmaking. 
Als de waarheid van de zaligmaking zonder verdraaiing aan deze generatie zou zijn doorgegeven, zouden er nu veel meer mensen zonder zonden zijn. Maar helaas is de waarheid met de tijd verloren gegaan en veel mensen weten alleen van het Kruis zonder de ware betekenis van Zijn doopsel te kennen. 
Omdat zij alleen in de lege schaal van het evangelie geloven, zullen zij zondaars blijven, ongeacht hoeveel jaar zij ook vurig in Jezus geloven. Zij zullen na 10 jaar nog steeds zondaars zijn, of zelfs na 50 jaar religieus leven.
 
 
MIJN GETUIGENIS 
 
Beschouwt God zondaars als rechtvaardig?
Nee. Hij is rechtvaardig. De rechtvaardigen zijn diegenen die vrij van zonden zijn doordat ze al hun zonden aan Jezus hebben doorgegeven door Zijn doopsel.

Ik begon in Jezus te geloven toen ik 20 jaar was. Voor die tijd had ik geen idee hoeveel zonde ik in mijn leven had begaan omdat ik de wet van God niet kende. Tot die tijd had ik op mijn eigen manier geleefd zonder God zelfs maar te kennen. 
Toen werd ik ziek. Ik was zo ziek dat ik dacht dat ik dood zou gaan. Dus besloot ik dat ik tenminste voor mijn dood van al mijn zonden verlost moest worden. Omdat ik had gehoord dat Jezus stierf voor zondaars zoals ik, besloot ik in Hem te geloven. In het begin was ik zo blij en dankbaar. 
Maar na een tijdje begon het gevoel te vervagen. Na een paar jaar kon ik niet anders dan iedere dag nieuwe zonden begaan. Ik werd steeds weer een zondaar. Na 10 jaar was ik nog steeds een zondaar, feitelijk een grotere zondaar dan voorheen. Ik geloofde al 10 jaar in Jezus en het feit dat ik een zondaar was, veranderde nooit. Ik was zowel een gelovige als ook een zondaar. 
Ook al zong ik, “Huilen zal me niet bewaren! Hoewel mijn gezicht vol tranen is, konden mijn angsten niet bedaren, noch hebben ze weggewassen de zonden van jaren! Huilen zal me niet bewaren!♪” Ik huilde iedere keer als ik zondigde. 
“Beste God, vergeef alstublieft deze ene zonde. Vergeef me deze ene keer en ik zal nooit meer zondigen.” Nadat ik gezondigd had, bad ik drie dagen lang. Ik sloot mezelf op in een kamer en vastte en bad voor drie dagen. Omdat mijn geweten me pijnigde, huilde ik en vroeg ik God’s vergeving. Op de derde dag begon ik me beter te voelen en dacht ik dat ik weer kon worden toegelaten in Zijn aanwezigheid.
“Weer heb ik mijn zonden weggewassen. Halleluja!” Dus kwam ik weer naar buiten en leefde een tijdje weer ijverig. Maar al gauw zondigde ik weer en mijn wanhoop groeide. Ik bleef dit mistroostige proces keer op keer herhalen. Het voelde in het begin zo goed om in Jezus te geloven, maar hoe langer ik geloofde, hoe hoger mijn zonden zich opstapelden, net als stof in een ongebruikte kamer. 
Na 10 jaar was ik een ergere zondaar geworden dan ik in het begin was. “Waarom geloofde ik zo vroeg in mijn leven in Jezus? Het zou veel gemakkelijker zijn geweest om in Jezus te gaan geloven als ik 80 was, net voordat ik stierf. Dan zou ik me niet bewust zijn van de zonden en zou ik niet iedere dag hoeven te berouwen.” Ik dacht dat ik volgens Gods wil moest leven, maar het was onmogelijk. Ik voelde me alsof ik gek aan het worden was!
Ik begon overal naar God te zoeken. Ik bracht een hoop tijd door met het studeren van theologie maar na een paar jaar werd mijn hart zelfs nog onvruchtbaarder. Voordat ik boeken over religieuze theorieen begon te lezen, zei ik vaker dat ik leefde als St. Damiaan, die nooit in een comfortabel warm bed zou slapen. Ik had beloofd dat ik nooit meer zou genieten, maar mezelf volledig zou toewijden aan de behoeftigen. 
Toen ik over het leven van deze heilige las, beloofde ik plechtig dat ik net als hem zou leven. Ik probeerde een monnikachtig bestaan te leven. Ik knielde op harde betonnen vloeren en bad urenlang. Ik had dan het gevoel dat mijn gebeden meer betekenis hadden en ik voelde me naderhand beter. 
Maar na 10 jaar kon ik het niet meer aan. Dus bad ik tot God. “Beste God in de Hemel, redt me alstublieft. Ik geloof met heel mijn hart in U. Ik weet dat ik mijn toewijding tot U niet zou veranderen al zou iemand me een mes tegen de keel zetten. Maar zelfs al geloof ik in U met heel mijn hart, waarom voel ik me van binnen nog altijd zo? Waarom ben ik zo gefrustreerd? Waarom word ik een grotere zondaar dan ooit? Ik dacht voorheen nooit veel over de zonde na. Ik ging in U geloven en nu vraag ik me af waarom ik zo veel erger ben geworden na jarenlang geloof in U. Wat is er met me aan de hand?” 
Toen kwam ik de reden te weten. Ik had in God geloofd zonder van mijn zonden gered te zijn. Ik kende de waarheid op dat moment niet en het was genoeg om me gek te maken. 
Hoe kon ik met zonde in mijn hart anderen over de verlossing van Gods genade vertellen? Hoe kon ik anderen vertellen dat ze in Jezus moesten geloven? Keer op keer bad ik. “Beste God, ik zal binnenkort van het seminarie afstuderen en aangesteld worden als priester. Maar als ik een priester met zonde word, hoe zal ik de zondaars dan over de verlossing kunnen vertellen? Ik ben zelf een zondaar en toen ik het Epistel van de Apostel Paulus las, ontdekte ik dat als iemand niet de Geest van Christus heeft, hij geen kind van God is. Hoe ijverig ik ook zoek, de Geest is niet in mij. Ik voelde dat het er in het begin was, maar het is verdwenen. Wat is er gebeurd? Vertel me alstublieft waarom, Heer.” 
De reden was feitelijk dat ik mezelf had bedrogen doordat ik dacht verlost te zijn door gewoon in Jezus te geloven. Ik heb me hier lang zorgen over gemaakt. 
God beloofde Zich te tonen aan diegenen die Hem geestdriftig zoeken. Hij ontmoette me uiteindelijk in Zijn waarheid. 10 jaar nadat ik in Jezus ging geloven, was ik nog steeds een zondaar maar toen ik het geheim van het doopsel van Jezus en Zijn bloed leerde kennen, toen ik de betekenis van de besnijdenis in het Oude Testament ontdekte en de geestelijke besnijdenis in het Nieuwe Testament, toen ik me het geheim van de zaligmaking door het doopsel van Christus besefte en erin ging geloven, toen was al mijn leed voorbij. Mijn ziel werd zo wit als sneeuw. 
Het zal hetzelfde voor u zijn. Als u in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed gelooft, zult u ook zondeloos worden. U zult nog altijd onvolmaakt zijn, maar u zult rechtvaardig zijn. Als u deze waarheid in uw hart neemt en het aan anderen laat weten, zullen ook zij gered worden en God loven, en “Halleluja!” uitroepen. 
Ik wil alle broeders en zusters feliciteren die verlost zijn. Ik loof Jezus omdat Hij ons van al onze zonden heeft gered. Halleluja! We zijn gelukkig verlost van al onze zonden. 
Het is zo’n grote zegen dat we al ons geluk niet met gewone woorden kunnen uitdrukken. Laten we samen een lied zingen. “¯ Zijn naam is een geheim geworden, want we hebben nog niet de geheimen aan ieder wezen verklaard. Hij werd verworpen zoals de stenen die bouwvakkers verwerpen, maar Zijn naam werd het waardevolste juweel in mijn hart ¯.”
 
 

HET DOOPSEL VAN JEZUS EN ZIJN BLOED, ZIJN MEER DAN GENOEG OM ALLE ZONDAARS VAN HUN ZONDEN TE VERLOSSEN

 
Wat verwijdert alle zonden van ons hart?
Het doopsel van Jezus

Jezus Christus waste alle zonden van de wereld door Zijn doopsel en bloed weg. Hij besneed ons geestelijk en maakte ons tot Zijn volk. Hij is de God van de wedergeborenen. 
Er is altijd een oordeel voor zonde. Maar Jezus werd gedoopt en veroordeeld tot het Kruis om ons te redden. Met Zijn bloed heeft Hij ons allemaal gered en Hij is op de derde dag herrezen. Het was de Vader God die Jezus uit de dood heeft opgewekt.
Het leven van Jezus is ons leven en het teken van ons bestaan als de kinderen van God. Zijn doopsel nam al onze zonden weg en het waardevolle bloed van Jezus aan het Kruis is het bewijs dat Hij het oordeel voor ons droeg. 
Beste vrienden, hebben jullie dit bewijs van het doopsel van Jezus en Zijn bloed in jullie hart? Ik vraag u nogmaals. Komt uw zaligmaking alleen door het bloed van Jezus? Nee. Het komt door het doopsel van Jezus en Zijn bloed samen.
 
 
WIE IS EEN KETTER? 
 
Wie is een ketter?
Diegene die zichzelf veroordeelt door niet te geloven in het doopsel van Jezus

Beste vrienden, bent u nog steeds een zondaar ondanks uw geloof in Jezus iedere dag van uw leven te belijden? Als u nu een zondaar bent, ook al gelooft u in Jezus, dan bent u een ketter. Ketterij is dat men niet in Gods waarheid gelooft. Titus 3:10 zegt van ketters, “Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning; Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.” 
Een persoon die zichzelf veroordeeld zegt, “Lieve God! Ik ben een zondaar. Ik geloof in U, maar ik ben nog steeds een zondaar. Het doet er niet toe wat iemand zegt, maar ik ben een zondaar en ik weet dat het waar is.” 
God zegt tegen hem, “Bent u nog steeds een zondaar en geen kind van Mij? Dan bent u een ketter, en u zult in de vuren van de hel worden geworpen.” 
Als u in Jezus gelooft zonder in het evangelie van het doopsel van Jezus in uw hart te geloven, als u zichzelf als een zondaar veroordeeld en tot God belijdt dat uw geest vol zonde is, dan bent u een ketter voor God. 
 
 
WIE ZIJN DE RECHTVAARDIGE GELOVIGEN?
 
Wat is de getuigenis van God over de zaligmaking?
Het water, het bloed en de Geest

Iedereen die in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed gelooft, iedereen die tot het volk van God behoort en iedereen die zijn zonden heeft weggewassen, is rechtvaardig. Hoe kunt u nog altijd een zondaar zijn terwijl u in Jezus gelooft? Een zondaar kan het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
Diegenen die rechtvaardig werden door in Jezus te geloven, hebben de getuigenis van God in hun hart. De getuigenis is het doopsel van Jezus en Zijn bloed. Dit werk van de zaligmaking is wat Jezus Christus in deze wereld deed.
Daarom zal iedereen die niet wil geloven in het evangelie van het doopsel waarmee Jezus al onze zonden wegnam, van God worden afgesneden. 
Beste gelovige broeders en zusters, accepteert u dat het evangelie van de zaligmaking van de zondaars niet alleen van het bloed van Jezus is, maar ook van het water wat het doopsel van Jezus is? 
Iedereen die gelooft in het werk dat Jezus op deze wereld heeft gedaan, en wie het water, het bloed en de Geest accepteert, zal van alle zonden worden gered. Dit is de waarheid en de wijsheid van het evangelie van het water, het bloed en de Geest. 
Jezus reinigde ons volledig van alle zonden door Zijn doopsel zodat de hele mensheid gered kan worden door Hem. Als u werkelijk in Jezus gelooft, is er geen enkele manier voor u om een zondaar te zijn. 
Jezus heeft ons uit de dood opgewekt. Hij redde alle zielen die waren afgedreven en die door het bedrog van de duivel ver van God verwijderd waren. Jezus wil alle verloren zielen vinden. God werkt door Jezus met het evangelie van het water, het bloed en de Geest. Hij heeft ons geroepen en we kunnen nu verlost en gered worden door Hem. 
Gelooft u in deze diepgaande waarheid? Ik zeg u dat de zaligmaking niet alleen door het bloed is, maar door zowel het doopsel van Jezus als Zijn bloed aan het Kruis. Zij die zeggen dat zij alleen gered zijn door het bloed moeten erkennen dat zij zonden in hun hart hebben. 
We dachten allemaal dat het voor onze zaligmaking voldoende was om alleen in het bloed van Jezus te geloven. We dachten dit voorheen, maar nu moeten we ons realiseren dat het niet genoeg is. We zijn gered en wedergeboren door in Jezus Christus te geloven, die door het water, het bloed en de Geest kwam. 
Iedere zondaar kan wedergeboren worden door geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed (1 Johannes 5:5-10). Laten we God prijzen. Halleluja!