Search

Preken

Onderwerp 3: Het evangelie van het water en de Geest

[3-5] De betekenis van het oorspronkelijke evangelie van de wedergeboorte (Johannes 3:1-6)

De betekenis van het oorspronkelijke evangelie van de wedergeboorte
(Johannes 3:1-6)
“En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: ‘Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.’ Jezus antwoordde en zeide tot hem: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’ Nicodemus zeide tot Hem: ‘Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.’” 
 
 

WAT IS DE BETEKENIS VAN DE WEDERGEBOORTE VOLGENS DE BIJBEL?

 

Er zijn veel mensen op deze wereld die wedergeboren willen worden door in Jezus te geloven. Ik wil u eerst vertellen dat de wedergeboorte niet door ons komt, met andere woorden, het kan niet door onze daden verkregen worden. 
 
Is de wedergeboorte verbonden met lichamelijke emotie en verandering?
Nee. Wedergeboorte is verbonden aan geestelijke verandering. Het is dat de zondaar wedergeboren kan worden als een zondeloos persoon.
 
De meeste Christenen hebben deze verkeerde opvatting. Zij geloven dat zij zeker wedergeboren zullen worden omdat zij veel nieuwe kerken hebben gebouwd of zichzelf als missionarissen hebben gewijd aan het prediken van Christus onder de vele onbereikte mensen in afgelegen gebieden of omdat ze niet trouwen en hun hele energie in, wat zij geloven dat het werk van God is, steken. 
En dat is nog niet alles. Er zijn ook mensen die grote hoeveelheden geld aan hun kerk doneren of iedere dag de vloer van de kerk vegen. Alles bij elkaar offeren zij hun tijd en bezittingen aan de kerk op. En zij geloven dat al deze inspanningen hun de kroon van het leven zullen opleveren. Zij hopen dat God hun inspanningen zal herkennen en ze de wedergeboorte zal toestaan. 
Het punt is dat er veel toegewijde mensen zijn die wedergeboren willen zijn. Men vindt ze overal. Ze werken hard terwijl ze hopen dat God hen op een dag zal zegenen en hen de wedergeboorte zal toestaan. Men kan hen vinden in veel verschillende soorten religieuze instellingen, seminaries en sanatoriums. Het is zo jammer dat ze de waarheid over de wedergeboorte niet kennen. 
Zij denken alleen maar aan hun daden, “Als ik dit perfect doe, dan zal ik wedergeboren worden.” Zij steken daarom al hun energie in deze werken omdat ze geloven dat zij de basis vormen die nodig is om wedergeboren te worden terwijl ze denken, “Ik zal ook ooit wedergeboren zijn, net als Eerwaarde Wesley!” En als ze Johannes 3:8 lezen, dan verklaren ze het vers zo dat niemand kan zeggen waar de zegening van de wedergeboorte vandaan komt of waar het heen gaat. 
Daarom kunnen ze alleen maar hard werken en hopen dat Jezus hun ooit de wedergeboorte zal toestaan. Veel mensen denken, “Als ik het zo blijf proberen, dan zal Jezus me ooit toestaan wedergeboren te zijn. Ik zal wedergeboren zijn zonder dat ik me er zelfs bewust van ben. Ooit zal ik wakker worden en gewoon wedergeboren zijn en weten dat ik voorbestemd ben voor de Hemel.” Ach, hoe vruchteloos hun hoop en geloof is!
We kunnen nooit op deze manier wedergeboren worden! We kunnen nooit wedergeboren worden door van de drank en sigaretten af te blijven, noch door ijverig de kerk te bezoeken. Zoals Jezus zei, moeten we “wedergeboren worden uit het water en de Geest” om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En het water en de Geest zijn Gods enige voorwaarden voor de wedergeboorte.
Tenzij iemand is wedergeboren uit het water en de Geest, zijn al zijn inspanningen om rechtvaardig te zijn, nutteloos voor Jezus. Men kan nooit wedergeboren worden door offers, donaties of toewijding. Hij denkt misschien dat hij niet kan weten of hij wedergeboren is of niet omdat alleen God weet wie wedergeboren is. 
Het zal een troost voor hem zijn om op deze manier te denken maar de wedergeboorte kan niet onder stoelen of banken verborgen worden. Hij zou het zeker zelf weten en anderen om hem heen zouden het ook voelen. 
We zullen het waarschijnlijk niet lichamelijk voelen, maar zeker geestelijk. De werkelijk wedergeborenen zijn de gelovigen die wedergeboren zijn door de woorden van God, de woorden van het water, het bloed en de Geest. Maar diegenen die niet wedergeboren zijn, zullen het net als Nicodemus niet begrijpen. 
We moeten daarom luisteren naar de woorden van de waarheid, de verlossing door het doopsel en het bloed van Jezus. Als we naar het woord van God luisteren en het leren, kunnen we daarin de waarheid vinden. Daarom is het erg belangrijk om onze geest te openen en aandachtig te luisteren. 
“De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is” (Johannes 3:8).
Als een persoon die niet wedergeboren is, deze passage leest, denkt hij, “Aha! Jezus zei dat ik niet kan weten dat ik wedergeboren ben! Niemand weet het!” En de gedachte troost hem. Het is echter niet waar. We weten misschien niet waar de wind vandaan komt of waar het heengaat, maar God weet alles. 
Zelfs onder de wedergeborenen zijn er sommigen die het zich in het begin niet realiseren. Dat is begrijpelijk. Toch is het evangelie in het hart van zo iemand: de woorden van de verlossing door het doopsel en het bloed van Jezus. 
Dit is de getuigenis van de wedergeboorte. Hij die het evangelie hoort en zich realiseert, “O, dan ben ik zonder zonde. Dan ben ik dus gered en wedergeboren.” Als hij gelooft en het evangelie van het water en de Geest in zijn hart houdt, dan wordt hij rechtvaardig en een kind van God. 
Als iemand hem dan vraagt: “Bent u wedergeboren?” zou hij antwoorden, “Nog niet.” “Bent u dan gered?” “Ja, ik geloof dat ik gered ben.” Hij spreekt zich echter tegen, of niet? Hij doet dit omdat hij denkt dat men ook in het vlees verandert als men wedergeboren is. 
Zulke mensen beschouwen de wedergeboorte als een radicale verandering van levensstijl. De waarheid is echter dat zij het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest niet begrijpen. 
Er zijn zoveel mensen die de betekenis van de wedergeboorte niet begrijpen. Het is zo jammer. Het zijn niet alleen de leken, maar de meeste kerkleiders die onder dit zelfbedrog handelen. Het hart van diegenen onder ons die wedergeboren zijn, treurt om deze mensen.
Wanneer wij ons al zo voelen, hoeveel meer pijn moet Jezus onze God in de Hemel dan lijden? Laten we allemaal opnieuw geboren worden door te geloven in het evangelie van de wedergeboorte van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis.
De wedergeboorte en de redding betekenen hetzelfde. Er zijn echter veel mensen die deze waarheid niet kennen. Wedergeboren te zijn, betekent dat de zonden in iemands hart weggewassen zijn door het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Het betekent dat men rechtvaardig wordt door het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn offer aan het Kruis.
Vóór de wedergeboorte is de mens een zondaar maar erna is hij volledig zonder zonden, net als een nieuw persoon. Hij is een kind van God geworden door in het evangelie van de zaligmaking te geloven. 
Wedergeboren zijn, betekent dat men de kleren van het doopsel van Jezus draagt, met Jezus aan het Kruis sterft en met Hem herrijst. Het betekent dat iemand rechtvaardig is geworden door de woorden van het doopsel en het Kruis van Jezus. 
Als iemand uit de schoot van zijn moeder geboren wordt, is hij een zondaar. Echter als hij het ware evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest heeft gehoord, dan is hij wedergeboren en wordt hij rechtvaardig.
Zijn uiterlijk lijkt niet anders, maar van binnen in zijn geest, is hij wedergeboren. Dit is wat het betekent om wedergeboren te zijn. Er zijn echter maar weinig mensen die deze waarheid kennen; zelfs niet één op de tienduizend. Bent u het met me eens dat er maar weinigen zijn die de ware betekenis van de wedergeboorte begrijpen? 
Diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven en die wedergeboren zijn, kunnen de ware wedergeborenen onderscheiden van de gewone Christenen.
 
 
HET IS JEZUS DIE DE WIND BEHEERST
 
Wie kan weten wie gered is?
Alleen de wedergeborenen.

“De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.” Jezus sprak over diegenen die niet wedergeboren zijn. De wedergeborenen weten wat de wedergeboorte is, maar Nicodemus wist dat niet. God weet wie wedergeboren is en de wedergeborenen zelf weten het ook. 
Echter diegenen die niet wedergeboren zijn, weten niet hoe iemand wedergeboren kan worden net zoals zij niet weten waar de wind vandaan komt en waar het heen gaat. 
Kunt u dit begrijpen? Wie beweegt de wind? Dat doet God. Wie schiep de wind? Dat deed God in de Hemel. Wie beheerst het klimaat op aarde, leidt de wind en het water? En wie ademt leven in alle levende wezens? Met andere woorden, wie schiep alle leven in deze wereld en liet het gedijen? Het was niemand minder dan Jezus Christus. En Jezus is God. 
Als we de woorden van het evangelie van het water, het bloed en de Geest niet kennen, kunnen we niet wedergeboren worden en we kunnen anderen ook niet spiritueel onderwijzen. Jezus zei ons dat niemand wedergeboren kan worden tenzij hij is geboren uit het water en de Geest. 
We moeten in het evangelie van het water en de Geest geloven, het krachtige evangelie dat ons wedergeboren maakt. De Geest komt in de gedachten van iedereen die in het evangelie van het water en de Geest gelooft en Hij verblijft er. 
Jezus Christus werd gedoopt om alle zonden van de mensheid weg te nemen en Hij bloedde aan het Kruis om voor deze zonden te betalen. Hij heeft de zaligmaking van de wedergeborenen geleidelijk ingeprent in het hart van de hele mensheid. Als we in dit evangelie geloven, komt de Geest onze ziel binnen. Dit is de zaligmaking van de wedergeboorte. Als we in het wegwassen van alle zonden geloven door het doopsel van Jezus en Zijn bloed, zijn we werkelijk wedergeboren. 
In Genesis 1:2 staat geschreven, “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.” Er staat geschreven dat de Geest van God op de wateren zweefde. De Geest van God bewoog zich over het aardoppervlakte. 
Het betekent dat de Geest de harten van zondaars niet kan binnengaan. Het hart van iemand die niet wedergeboren is, is chaotisch; het is gevuld met de duisternis van de zonde. De Geest van God kan daarom niet in zijn hart aanwezig zijn. 
God zond het licht van Zijn evangelie om de harten van de zondaars te verlichten. God zei, “Daar zij licht!” en het werd licht. Dan, en alleen dan, kon de Geest van God in de harten van alle mensen wonen. 
In de harten van diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, is daarom de Geest van God aanwezig. Dat is de betekenis van hun “wedergeboorte.” Zij zijn wedergeboren in hun hart omdat zij luisterden naar de woorden van de zaligmaking van het water en de Geest en zij geloofden erin! 
Hoe kan iemand wedergeboren zijn? Jezus legde het aan Nicodemus, de Farizeeër, uit door te zeggen, “Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” Nicodemus zei, “Hoe kunnen we wedergeboren worden uit het water en de Geest? Kunnen we weer uit de schoot van onze moeder komen en weer geboren worden?” Het was duidelijk dat hij het letterlijk opvatte en niet kon achterhalen hoe iemand opnieuw geboren kon worden.  
En Jezus zei tot hem, “U bent een leraar en u weet niet eens wat het betekent?” Jezus vertelde hem dat iemand het Koninkrijk van de Hemel niet kan binnengaan of het zelfs maar kon zien tenzij hij wedergeboren is uit het water en de Geest. Jezus vertelde Nicodemus de waarheid van de wedergeboorte. 
Het klopt dat er veel mensen zijn die in Jezus geloven zonder wedergeboren te zijn. De meeste Christenen zijn net als Nicodemus niet echt wedergeboren.
Nicodemus was in die tijd een geestelijke leider van Israël, net als de leiders van de kerk van tegenwoordig. Hij is te vergelijken met wat tegenwoordig een lid van de overheid is. Volgens religieuze standaards was hij een leraar, een rabbijn van de Hebreeën, hij was een religieuze leider van de Joden. Hij was ook een groot geleerde. 
In die tijd in Israël waren er geen instellingen die men met de scholen van tegenwoordig kan vergelijken, dus gingen alle mensen naar de tempel of de synagoge om onder “de geleerden” te leren. Zij waren de leraren van het volk. Net als tegenwoordig waren er toen ook veel valse leraren. En zij onderwezen de mensen zonder zelf wedergeboren te zijn. 
Tegenwoordig zijn er zoveel religieuze leiders, kerkdienaren, leraren, predikers, ouderlingen en diakens die niet zijn wedergeboren. Net als Nicodemus kennen zij niet de waarheid van de wedergeboorte. Veel denken zelfs dat we een tweede keer in de schoot van onze moeder moeten gaan om wedergeboren te worden. Zij weten dat zij wedergeboren moeten worden maar zij weten niet hoe. 
En door hun onwetendheid zijn hun instructies gebaseerd op hun eigen persoonlijke gevoelens en ervaringen, zoals een blinde die een olifant met zijn handen voelt. Zij preken wereldlijke waarden in de kerk. En hierdoor worden veel mensen gehinderd in hun wedergeboorte. 
De wedergeboorte heeft niets met onze goede daden te maken. We zijn wedergeboren door het geloof in de woorden van het water, het bloed en de Geest die God ons gaf. Het is Gods evangelie dat ons van een zondaar in een rechtvaardig persoon laat veranderen. 
Jezus sprak deze woorden, “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?” En inderdaad, de mensen geloofden Jezus niet toen Hij hun de waarheid vertelde dat de verzoening voor al onze zonden door Zijn doopsel vervuld was. Wat geloofden zij niet? Zij geloofden niet dat hun verlossing mogelijk was gemaakt door het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis. Dat is wat Hij bedoelde toen Hij zei dat de mensen Hem niet zouden geloven als Hij hen over “hemelse dingen” zou vertellen. 
Om ons van al onze zonden te reinigen, werd Jezus door Johannes de Doper gedoopt en stierf Hij aan het Kruis, waarna Hij van de dood herrees om de weg voor te bereiden zodat de zondaars wedergeboren konden worden. 
Daarom legde Jezus het aan Nicodemus uit door het Oude Testament te citeren. “En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe” (Johannes 3:13-15). Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet ook de Zoon van de mensen verhoogd worden om iedereen die in Hem gelooft, het eeuwige leven toe te staan. 
Wat bedoelde Jezus toen Hij zei, “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden?” Hij citeerde deze passage van het Oude Testament om te illustreren hoe Zijn doopsel en bloed de verzoening voor alle zonden van de mensen zou brengen. 
Jezus moest eerst alle zonden van de wereld wegnemen door van Johannes de Doper gedoopt te worden om aan het Kruis te sterven en om verhoogd te worden. Omdat Jezus zonder zonde was, kon hij niet aan het Kruis gekruisigd worden. Hij moest door Johannes de Doper gedoopt worden en dus alle zonden van de mensheid op Zich nemen om gekruisigd te worden. 
Slechts door onze zonden op Zich te nemen en er met Zijn bloed voor te betalen, kon Hij alle zondaars van de verdoemenis redden. Jezus gaf ons de zaligmaking van de wedergeboorte uit het water en de Geest.
Diegenen die in Jezus als hun Verlosser geloven, dragen daarom de kleren van Zijn doopsel, sterven met Hem en zijn met Hem wedergeboren. Later ging Nicodemus dit begrijpen. 
 
 
TOEN DE SLANG WERD VERHOOGD
 
Waarom werd Jezus gekruisigd?
Omdat Hij alle zonden door Zijn doopsel wegnam.

Kent u het verhaal van hoe Mozes de bronzen slang in de woestijn verhoogde? Het verhaal staat geschreven in Numeri hoofdstuk 21. Er staat dat de zielen van de Israëlieten erg ontmoedigd raakten na de Exodus van Egypte, waardoor ze God en Mozes gingen tegenspreken. 
De Heer zond hierdoor vurige slangen onder de mensen die hun tenten binnengingen en hen beten en doodden. Nadat ze gebeten waren, begonnen hun lichamen op te zwellen en velen stierven. 
Toen de mensen begonnen te sterven, bad Mozes, hun leider, tot God. “Heer, redt ons alstublieft.” God zei hem dat hij een vurige slang van brons moest maken en het op een paal moest zetten. Hij zei hem dat iedereen die ernaar zou kijken zou leven. Mozes deed wat hem gezegd werd en maakte Gods woorden bekend aan het volk. 
Iedereen die in zijn woorden geloofde en naar de bronzen slang opkeek, werd genezen. Op dezelfde wijze moeten wij genezen worden van de giftige beten van de duivel. Het volk van Israël luisterde naar Mozes en keek op naar de bronzen slang op de paal en werd op die manier genezen. 
De openbaring van de slang aan de paal was dat de verdoemenis voor alle zonden van de mensheid, op Jezus Christus gebracht was door Zijn doopsel en dood aan het Kruis. Hij nam het op Zich om de straf voor de zonden van alle zondaars in de wereld te betalen. Aldus, beëindigde Hij alle straf voor onze zonden. 
Jezus Christus kwam naar deze wereld om alle mensen te redden die voorbestemd waren om te sterven aan “het vergif van de slang,” de verleidingen van Satan. Om voor al onze zonden te betalen, moest Hij gedoopt worden en aan het Kruis sterven voordat Hij uit de dood opstond om diegenen te redden die in Hem geloofden. 
Net zoals de Israëlieten in het Oude Testament gespaard werden toen zij naar de slang op de paal keken, kan tegenwoordig iedereen die in Jezus gelooft en erin geloven dat Hij met Zijn doopsel en bloed voor onze zonden betaalde, gered en wedergeboren worden. 
Jezus betaalde volledig voor alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes de Doper in de Jordaan, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis van de dood. Nu kan iedereen die in Hem gelooft, gezegend worden met de zaligmaking door Zijn genade. 
“En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is” (Johannes 3:13). Jezus werd gedoopt en bloedde aan het Kruis als compensatie voor onze zonden en Hij opende de poorten van de Hemel voor ons. “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij” zei Jezus in Johannes 14:6.
Omdat Jezus gedoopt was en aan het Kruis gekruisigd om voor ons de poorten van de Hemel te openen, is iedereen die in de zaligmaking door Hem gelooft, gered. Jezus heeft reeds voor onze zonden betaald, dus iedereen die in de waarheid van het water, het bloed en de Geest gelooft, kan het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. 
Jezus redde ons met het evangelie van het water en de Geest. De wedergeboorte komt door het geloof in het doopsel en het bloed van Jezus en in het feit dat Hij God is. 
“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden” (Johannes 3:14). Wat betekent dit vers? Waarom moest Jezus gekruisigd worden? Beging Hij zonden, net als ons? Was Hij zwak zoals ons? Was Hij, net als ons, niet volledig? Nee, dat was Hij niet. 
Waarom moest Jezus dan gekruisigd worden? Hij moest gekruisigd worden om ons te redden en te compenseren voor al onze zonden. Hij werd gedoopt en gekruisigd om ons allemaal van al onze zonden te redden. 
Dit is de waarheid van de zaligmaking, van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Jezus geeft nieuw leven aan iedereen die in Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis gelooft, wat de compensatie voor onze zonden was. 
 
 

DE BETEKENIS VAN WATER EN DE GEEST

 
Wat wordt er bedoeld met het water en de Geest?
Water betekent het doopsel van Jezus en de Geest dat Hij God is.

De Bijbel vertelt ons dat we, als we in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven, wedergeboren zijn. We kunnen Gods kinderen worden, wedergeboren zijn, door de geschreven woorden van God, het evangelie van het water, het bloed en de Geest, dat de compensatie is voor onze zonden. 
Volgens de Bijbel betekent “het water” het doopsel van Jezus (1 Petrus 3:21), en “de Geest” betekent dat Jezus God is. En dit is de waarheid van het wedergeboren worden, dat Jezus naar deze wereld kwam in het vlees van de mens om voor onze zonden te betalen door Zijn doopsel en bloed. 
Hij nam al onze zonden weg door Zijn doopsel en Hij betaalde het loon van de zonde door aan het Kruis te sterven. Door gedoopt te worden en aan het Kruis te bloeden, redde Hij iedereen die in Hem geloofd. 
We moeten ons realiseren dat het doopsel en het bloed van Jezus onze zaligmaking vertegenwoordigen omdat zij ons van onze zonden redden. Alleen diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest kunnen het Koninkrijk van de Hemel zien en er binnengaan. Jezus redde ons met het water van Zijn doopsel, Zijn bloed en de Geest. Gelooft u hierin? 
Jezus is de hemelse Hogepriester die naar deze wereld kwam om voor de zonden van de wereld te betalen. Hij werd gedoopt, bloedde aan het Kruis en herrees waardoor Hij de Verlosser werd voor iedereen die in Hem gelooft. 
Jezus zei in Johannes 10:7, “Ik ben de Deur der schapen.” Jezus staat aan de deur van de Hemel. Wie opent de deur voor ons? Het is Jezus Christus. 
Hij wendt Zijn gezicht af van diegenen die in Hem geloven zonder de waarheid van Zijn zaligmaking te kennen. Hij staat diegenen die niet in Zijn doopsel, bloed en de Geest geloven, niet toe om wedergeboren te worden. Hij wendt Zijn gezicht af van iedereen die niet in Zijn geschreven woord gelooft, die Zijn heiligheid weigert te accepteren en die Hem niet als God erkent. 
Iedereen die weigert in de geschreven waarheid te geloven dat Hij in het vlees naar deze wereld kwam, gedoopt werd en aan het Kruis stierf om voor alle zonden van de wereld te compenseren, dat Hij aan het Kruis stierf om het oordeel voor ons te ontvangen, dat Hij op de derde dag na de kruisiging herrees, wordt door Hem verworpen en zal ten ondergaan. Er staat geschreven, “De bezoldiging van de zonden is de dood.”
Diegenen die echter in de zegening van de verlossing door Zijn doopsel en bloed geloven, diegenen die in hun hart heilig zijn geworden, mogen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. Dit is het ware evangelie van de wedergeborenen, het evangelie dat tot ons kwam door het water, het bloed en de Geest. Wedergeboren te zijn uit het water en de Geest is het hemelse evangelie. Alleen diegenen die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, kunnen wedergeboren worden. Diegenen die in het evangelie van het water, het bloed en de Geest geloven, zijn zonder zonden; het zijn diegenen die werkelijk wedergeboren zijn. 
Maar tegenwoordig geloven de meeste mensen in Jezus zonder het ware evangelie te kennen, net zoals Nicodemus zich niet bewust was van de waarheid. Wat een oprecht lid van de samenleving was Nicodemus! Hij hoorde echter het ware evangelie van Jezus en later toen Jezus gekruisigd was, was hij diegenen die Zijn lichaam kwam begraven. Tegen die tijd was Nicodemus volledig gaan geloven.
Er zijn tegenwoordig zoveel mensen onder ons die de waarheid over het water en de Geest van Jezus niet kennen. Bovendien zijn er zoveel mensen die de waarheid niet accepteren als ze de kans krijgen om het ware evangelie te horen. Het is zo jammer. 
Jezus maakte het voor ons allemaal mogelijk om wedergeboren te worden. Wat maakte ons wedergeboren? Het was het water, het bloed en de Geest. Jezus nam onze zonden weg toen Hij gedoopt werd. Hij stierf aan het Kruis en herrees daarna van de dood. 
En Hij gaf iedereen die in Hem gelooft, de zegening van de wedergeboorte. Jezus is de Verlosser die iedereen die in Hem gelooft, toestaat om wedergeboren te worden. Bidt dat u altijd met Jezus zult zijn, Degene die de Hemel en de aarde en alle dingen ertussen schiep. 
Johannes 3:16 zegt, “Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” We hebben het eeuwige leven verdiend door in Jezus te geloven. We zijn wedergeboren door in het water en de Geest te geloven. Het is de waarheid dat wanneer we in het evangelie van de zaligmaking geloven, het doopsel en het bloed van Jezus, en dat Jezus de Verlosser en God is, we gered kunnen worden. 
Echter als we niet in deze waarheid geloven, zullen we voor alle eeuwigheid in de hel worden geworpen. Daarom zei Jezus tegen Nicodemus, “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?”
Wat deed God voor ons? De zaligmaking door Jezus, stond ons de wedergeboorte toe. Jezus redde ons van de wereld, de duivel en de zonden van de wereld. Om de zondaars van deze wereld van het oordeel van de zonde te redden, nam Hij al onze zonden door Zijn doopsel weg, werd gekruisigd aan het Kruis en herrees daarna van de dood. 
Het is onze keuze of we in deze zaligmaking geloven of niet. De zaligmaking van de wedergeboorte komt van het geloof in de zaligmaking door het doopsel en het bloed van Jezus.
Men zegt dat er twee zegeningen zijn die God ons heeft gegeven. Een daarvan is de zegen, die alle dingen van de natuur omvat, inclusief de zon en de lucht. Dit staat bekend als de algemene zegen omdat het aan iedereen wordt gegeven, of men een zondaar is of een rechtvaardige. 
Wat is dan deze bijzondere zegen? De bijzondere zegen is de wedergeboorte uit het water en de Geest, die alle zondaars van de dood voor hun zonden redt. 
 
 
DE BIJZONDERE ZEGEN
 
Wat is de bijzondere zegen van God?
Dat Hij ons wedergeboren maakte door Zijn doopsel, kruisiging en herrijzenis

In Johannes 3:16 staat geschreven, “Want alzo liefheeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” Dit beschrijft de bijzondere zegening van God: Jezus daalde naar deze wereld af, in het vlees van een mens en waste al onze zonden weg door voor ons gedoopt en gekruisigd te worden. Dit is de bijzondere zegen van God, de waarheid dat we van alle zonden gered zijn. 
Het is een feit dat Jezus ons redde en ons van zondaars in rechtvaardigen veranderden. U kunt de bijzondere zegen van God ontvangen door gewoon in deze waarheid te geloven. Geloofd u hierin? 
Al uw geloof zou nutteloos zijn als u deze bijzondere zegen van God weigert, ongeacht hoe getrouw u uw hele leven hebt geleefd. 
Ik predik de hele tijd en ik heb nooit vergeten om te prediken dat het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis de enige manier is om wedergeboren te worden. Ieder boek van de Bijbel openbaart dat de zegening van de wedergeboorte door Jezus “de bijzondere zegening van God” is waar we over praten. Er is niets dat de zegen van God beter illustreert dan de zaligmaking van de zondaars door het doopsel van Jezus en Zijn kruisiging. 
Het doopsel van Jezus en Zijn kruisiging zijn de bijzondere zegeningen van God. De valse predikers in deze wereld hebben niets hierover te zeggen. Deze valse predikers verschijnen in de kleding van de engelen van het licht, gewapend met de moraal van het Christendom en de mensheid. Ja, dit is waar. De wonderen die zij uitvoeren, het genezen van zieken, zijn allemaal slechte dingen als zij niets met de bijzondere zegen van God te maken hebben.
Het is deze bijzondere zegen van God die ons zondaars het evangelie van de verzoening gaf. Met Zijn bijzondere zegen, stond God ons toe om wedergeboren te worden. Hij maakte ons nieuw door Zijn doopsel, bloed, dood en herrijzenis. Hij maakte ons Zijn kinderen, vrij van zonden. 
Gelooft u hierin? -Ja.- Bent u werkelijk gezegend? -Ja.- Het doopsel van Jezus en Zijn bloed, dood en herrijzenis zijn de bijzondere zegeningen die God ons gaf door het water en de Geest. Dit is het evangelie van de bijzondere zegen. Loof de Heer omdat Hij ons door Zijn bijzondere zegen redde. 
Het is zo jammer dat tegenwoordig zoveel getrouwe Christenen zich niet bewust zijn van de bijzondere zegen van God, het evangelie van het doopsel en bloed, van de wedergeboorte uit het water en de Geest. Zij proberen blindelings hun weg in hun theologie en religieuze moralen te vinden. Hoe onwetend ze zijn! 
Het Christendom is al een hele lange tijd onder ons en de Hervorming heeft al bijna vijfhonderd jaar geleden plaatsgevonden, maar toch zijn er zoveel mensen in Korea en in de rest van de wereld die onwetend zijn over de waarheid van de wedergeboorte en de bijzondere zegen van God. 
Maar ik hoop en geloof dat Hij hun nu de waarheid zal laten weten omdat we ons in het tijdperk bevinden waarin het einde van deze wereld nabij is.
Zondaars moeten wedergeboren worden en de waarheid van het water en de Geest accepteren om rechtvaardig te worden en het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Veel Christenen doen hun best om wedergeboren te worden. 
Maar als zij het proberen zonder dat ze de ware betekenis van de wedergeboorte kennen, is hun geloof nutteloos. Zij zeggen dat zij wedergeboren moeten worden om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan maar zij hebben geen idee over de waarheid van de wedergeboorte. 
Zij gaan er gewoon van uit dat ze, omdat ze trouw geloven, omdat ze het vuur in hun hart voelen, wedergeboren kunnen worden. Maar het kan alleen maar tot onjuist geloof leiden als men probeert wedergeboren te worden op basis van zijn eigen persoonlijke gevoelens of vurige religieuze daden. 
 
 

HET WOORD VAN GOD DAT ONS NAAR DE WERKELIJKE WEDERGEBOORTE LEIDT

 
Wat is het verschil tussen geloof en religie?
Geloof is dat men gelooft wat Jezus deed om ons te redden, terwijl religie is te vertrouwen op de eigen gedachten en werken.

Het staat duidelijk in 1 Johannes 5:4-8 geschreven dat we alleen wedergeboren kunnen worden door in het water, het bloed en de Geest te geloven. Als we wedergeboren zijn, moeten we eraan denken dat we slechts wedergeboren kunnen worden door het geschreven woord van God, het woord van de waarheid. We moeten weten dat de visioenen, het spreken in tongen of sensationele ervaringen ons nooit naar de wedergeboorte kunnen leiden.
Jezus zei in Johannes hoofdstuk 3 dat men het Koninkrijk van de Hemel niet kan binnengaan tenzij men wedergeboren is uit het water en de Geest. Om opnieuw wedergeboren te worden, moet men over het algemeen tweemaal in Jezus geloven. Ten eerste heeft men de neiging om op religieuze wijze in Jezus te geloven en zijn zonden te erkennen door de wet van God. De eerste keer dat iemand in Jezus gelooft, is het door de wet van God en het besef wat voor een verschrikkelijke zondaar hij eigenlijk is. 
We zouden niet volgens een van de vele religies van deze wereld in Jezus moeten geloven. Het Christendom is geen religie. Het is de enige manier om het eeuwige leven door geloof te verkrijgen. 
Iedereen die in Jezus gelooft als een religie, zal uiteindelijk met lege handen achterblijven. Hij zal achterblijven met een hart vol zonden, chaos en leegte. Is dat niet waar? U zou niet willen eindigen als een hypocriet net zoals de Farizeeërs in de Bijbel. 
Iedereen wil een wedergeboren Christen worden. Echter als iemand in het Christendom gelooft als een religie, zal hij eindigen als een hypocriet met een hart vol zonden. We moeten de waarheid van de wedergeboorte leren kennen. 
Iedereen die in het Christendom als een religie gelooft, zonder wedergeboren te zijn, zal zeker eindigen met verwarring en leegte in zijn hart. Iemand die in Jezus geloofd maar niet is wedergeboren, heeft een onjuist geloof. Daarom wordt hij onecht, en doet hard zijn best om heilig te zijn voor iedereen maar hij faalt jammerlijk. 
Zolang u in het Christendom als een religie gelooft, zult u altijd een zondaar zijn, een hypocriet en u zult uw leven leiden terwijl u over uw zonden treurt. Als u van uw zonden verlost wilt worden, moet u in de geschreven waarheid, het evangelie van het water, het bloed en de Geest, geloven. 
 
 

HET ONTDEKKEN VAN HET GEHEIM VAN DE VERLOSSING DOOR HET DOOPSEL VAN JEZUS

 
Wat maakt ons wedergeboren?
Het doopsel van Jezus, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis.

De Bijbel vertelt ons dat iedereen wedergeboren kan worden door het woord van God, dat nooit verandert. Laten we nu eens kijken naar de woorden van de Apostel Petrus in 1 Petrus 3:21. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.”
In de Bijbel staat geschreven dat het doopsel van Jezus het tegenbeeld is dat ons behoudt. Iedereen die in Jezus gelooft, moet weten dat het niet over ons eigen doopsel maar het doopsel van Jezus gaat. Het doopsel van Jezus geeft de zondaars een nieuw leven. Geloof het en u zult wedergeboren worden en de zegen van de zaligmaking ontvangen.
Door te begrijpen dat de zaligmaking verkregen wordt door het geloof in het doopsel van Jezus, kunnen we gered en rechtvaardig worden en het eeuwig leven verdienen. Met andere woorden, als we in de waarheid van de zaligmaking geloven door de woorden van God, zullen onze zonden voor altijd gereinigd zijn. 
De wedergeboorte betekent dat men een tweede keer geboren wordt. De meesten van ons beginnen meestal door in Jezus als een religie te geloven en daarna worden we wedergeboren door het geloof wanneer we ons de waarheid realiseren. De naam Jezus betekent, “want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Mattheus 1:21).
Als we in Jezus geloven en precies weten wat Hij voor de hele mensheid heeft gedaan, zijn we van onze zonden bevrijd en worden we wedergeboren als gloednieuwe mensen. Eerst geloven we in Jezus als een religie en dan als we het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed horen en erin gaan geloven, zijn we wedergeboren. 
Wat is de waarheid die ons wedergeboren maakte? Eerst is het Jezus’ doopsel, dan het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot en uiteindelijk Zijn herrijzenis van de dood. Wedergeboren zijn betekent dat men in Jezus als onze God, onze Verlosser gelooft. Laten we eens kijken hoe de mensen van het Oude Testament wedergeboren werden. 
 
 

DE COMPENSATIE VOOR DE ZONDEN IN HET OUDE TESTAMENT: HET OPLEGGEN VAN HANDEN EN HET OFFEREN VAN BLOED 

 
Wat is het evangelie van de wedergeboorte in het Oude Testament? Laten we eerst eens Leviticus hoofdstuk 1 lezen en zien wat er staat over de wedergeboorte. 
In Leviticus 1:1-5, “En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: ‘Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is.’”
God vertelt ons in Leviticus hoe de Israëlieten door het offeringssysteem met God verenigd konden worden. Het is de waarheid die we allemaal moeten kennen en begrijpen. Laten we daarom deze woorden eens nader bekijken. 
God riep Mozes en sprak tot hem vanuit de Tabernakel van de samenkomst. Het ging over de verzoening van de zonden van de Israëlieten. Toen het volk van Israël de zonde beging dat ze de wet van God niet gehoorzaamden, konden ze voor hun zonden verzoenen door vee zonder smet aan God te offeren. 
En deze offerdieren moesten de dieren zijn die door God gespecificeerd waren en zij moesten zonder smet zijn. Zij moesten ook volgens het ritueel dat door God bepaald was, geofferd worden. De vorm van het offer was als volgt.
Als iemand in de tijd van het Oude Testament zondigde, moest hij een offer voor God offeren voor de verlossing van de zonden. Ten eerste moest het offer zonder smet zijn en dan moest de zondaar zijn handen op het hoofd leggen om zijn zonden aan het hoofd door te geven. 
Nadat het gedood was, moest het bloed op de hoorns van het altaar gesmeerd worden en de rest werd op de grond gegoten. Dit was het ritueel van het heilige Tabernakel dat God Zijn volk had gegeven als de zegening van de verlossing. 
De wet en de geboden van God bestaan uit 613 artikelen die omschrijven wat zij “moesten doen,” of “niet mochten doen.” God gaf de wet en Zijn geboden aan het volk van Israël. Alhoewel het volk wist dat de wet en de geboden van God goed waren, konden ze er niet naar leven omdat iedereen geboren was met twaalf soorten zonden die men van Adam geërfd had. 
Zij verloren daarom de mogelijkheid om rechtvaardig te handelen voor God. De Israëlieten verloren hun vermogen om rechtvaardig te worden. Zij konden het niet verhelpen dat ze zonden begingen, ook al probeerden ze hard om vrij van zonden te blijven. Het is het lot van de hele mensheid om als zondaars geboren te worden en te sterven. 
God gaf Zijn volk, in Zijn eindeloze genade, echter het offeringssysteem waarmee zij voor hun zonden konden verzoenen. Hij voorzag het ritueel van de heilige Tabernakel zodat het volk van Israël en alle mensen van de wereld voor hun zonden verzoend konden worden. Hij openbaarde door het offeringssysteem Zijn rechtvaardige liefde voor alle mensen. Hij toonde de wereld de weg naar de zaligmaking. 
God gaf de mensen het offeringssysteem en gaf het huis van Levi de bevoegdheid tot de dienst van het offeren. Onder de 12 stammen van Israël, was alleen het huis van Levi bevoegd om de offerdienst te verzorgen voor het volk van Israël.
Mozes en Aaron waren van het huis van Levi. En de Bijbel vermeldt de wetten en voorschriften die het offer van de heilige Tabernakel beheersen, het evangelie van de verzoening door het opleggen van handen. 
We kunnen zelf wedergeboren worden als we het offeringssysteem van de Levieten werkelijk begrijpen. Daarom moeten we het woord van God betreffende het offer van de heilige Tabernakel bestuderen. Dit is het allerbelangrijkste deel van het Oude Testament. Uiteindelijk, als we bij het Nieuwe Testament aankomen, hebben we de zegeningen van de wedergeboorte door het water en de Geest.
 
 
DE VERZOENING VOOR DE ZONDEN IN HET OUDE TESTAMENT 
 
Wat zijn Gods eigenschappen?
Gerechtigheid en liefde.

God riep Mozes, van het huis van Levi, naar de heilige Tabernakel van de samenkomst en wijdde zijn broer Aaron tot Hogepriester. Aaron moest de zonden van het volk aan het zondeoffer doorgeven. 
Daarom zei God tot Mozes, zoals geschreven staat in Leviticus 1:2, “Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen.” God duidt hier de zondeoffers aan. Als iemand om verzoening voor zijn zonden zocht, moest hij een stier of een schaap van zijn kudde aanbieden. 
God zei hen ook, “Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN” (Leviticus 1:3).
Het offer werd door God geaccepteerd in plaats van het leven van de persoon die eigenlijk voor zijn zonden moest sterven. De Israëlieten konden hun zonden doorgeven door hun handen op het hoofd van de dieren te leggen. Het offerdier moest uit eigen vrije wil aangeboden worden. Laten we nu eens kijken wat er in vers 4 staat. 
“En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.” Het offer zou op die manier door God geaccepteerd worden. Als een zondaar zijn handen op het hoofd van het brandoffer legde, waren zijn zonden aan het hoofd van het dier doorgegeven. Daarom moest een zondaar voor God zijn handen op het hoofd van het offer leggen zodat Hij het zou accepteren en de verzoening voor zijn zonden zou geven. 
En hij doodde het en deed het bloed op de hoorns van het altaar en sprenkelde de rest op de grond voor het altaar. Om voor zijn zonden te betalen en ervan verlost te worden, moest men het offer volgens de wetten die door God bepaald waren, offeren. 
Zoals geschreven staat in Leviticus 1:5, “Daarna zal hij het 
jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is.” Binnenin de Tabernakel, bij de deur, was het brandofferaltaar met hoorns op de vier hoeken. 
Nadat men zijn handen op het hoofd van het brandoffer had gelegd om zijn zonden eraan door te geven, moest de zondaar het offerdier doden en de priester sprenkelde het bloed op de hoorns. De hoorns van het altaar verwijzen naar het oordeel van de zonden. Wanneer men het bloed op deze hoorns sprenkelde, betekende dat, dat het dier zijn bloed had vergoten om voor de zonden van de zondaar te betalen. Als God naar het bloed op de hoorns van het altaar keek, maakte Hij de zonden van de zondaar goed. 
Waarom moest het zondeoffer bloeden? Omdat “de bezoldiging van de zonden de dood is” (Romeinen 6:23) en omdat het leven van het vlees in het bloed is. Daarom staat er in Hebreeën geschreven, “En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving” (Hebreeën 9:22). Aldus is het vergieten van het bloed van het zondeoffer de vervulling van de wet van God, die zegt dat de bezoldiging der zonden de dood is. 
Eigenlijk zou het geofferde bloed van een zondaar moeten komen, maar het zondeoffer bloedde in zijn plaats voor de verzoening. De priester sprenkelde het bloed daarna op de hoorns van het altaar om aan te duiden dat het loon voor de zonde betaald was. 
Als we Openbaringen 20:11-15 lezen in het Nieuwe Testament, kunnen we zien dat de hoorns het Boek des Oordeels aanduiden. Het bloed op de hoorns doen, is daarom het bloed op het Boek des Oordeels doen. Het is om te getuigen dat het oordeel voor de zonden vervuld is door het opleggen van handen en het bloed van het zondeoffer.
 
 
ZONDEN WORDEN OP TWEE PLAATSEN OPGESCHREVEN
 
Alle zonden van de mensheid voor God worden op twee plaatsen opgeschreven. De ene is het tablet van hun hart, en de ander is het Boek des Oordeels dat voor God geopend wordt.
In Jeremia 17:1 staat geschreven, “De zonde van Juda is geschreven met een ijzeren griffie, met de punt eens diamants; gegraven in de tafel van hunlieder hart, en aan de hoornen uwer altaren.” 
In Leviticus 17:11 staat, “Want de ziel van het vlees is in het bloed.” Het bloed is het leven van het vlees en men kan alleen met dit bloed voor onze zonden betalen. Daarom moest het bloed op de hoorns van het altaar gesprenkeld worden. Volgens de wet worden bijna alle dingen met bloed gereinigd en zonder het vergieten van bloed is er geen verlossing (Hebreeën 9:22). 
“Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, den priester, zullen vuur maken op het altaar, en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met water wassen; en de priester zal dat alles aansteken op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE” (Leviticus 1:6-9).
Daarna sneden de priesters het brandoffer in stukken en plaatsten het op het vuur van het altaar. Dit ritueel betekent dat als mensen voor God gezondigd hadden, zij op die manier moesten sterven en bloeden en in het vuur van de hel zouden worden geworpen. Maar het oordeel werd uitgevoerd door het zondeoffer zodat de mensen voor hun zonden konden verzoenen. 
Het aanbieden van het brandoffer was het ritueel van het oordeel van de rechtvaardige wet van God. God verenigde Zijn beide wetten, de wet van de gerechtigheid en de wet van de liefde, in het ritueel van de verzoening voor de hele mensheid.
Omdat God rechtvaardig is, moest Hij ze veroordelen en de doodstraf geven. Omdat Hij echter ook van Zijn volk hield, stond Hij hen toe om hun zonden aan het zondeoffer door te geven. In het Nieuwe Testament werd Hij gedoopt en gekruisigd om het zondeoffer voor ons zondaars te worden omdat Hij zoveel van ons hield. Het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis wiste alle zonden van de wereld uit.
 
 
DE VERZOENING VOOR DE ZONDEN VAN EEN DAG IN HET OUDE TESTAMENT
 
Wie symboliseert het zondeoffer van het Oude Testament?
Jezus Christus

Laten we lezen uit Leviticus 4:27. “En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, dewijl hij iets doet tegen een van de geboden des HEEREN, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is; Of men zijn zonde, die hij gezondigd heeft, aan hem zal bekend gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen; en men zal dat zondoffer slachten in de plaats des brandoffers. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen, en doen het op de hoornen van het altaar des brandoffers; dan zal hij al het bloed daarvan aan den bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het aansteken op het altaar, tot een liefelijken reuk den HEERE; en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden” (Leviticus 4:27-31).
De afstammelingen van Adam, het volk van Israël en alle mensen van de wereld worden vol zonden in deze wereld geboren. Daarom is ons hart gevuld met zonde. Er zitten allerlei soorten zonden in het hart van een mens: kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, en onverstand.
Als een zondaar voor zijn dagelijkse zonden wilde verzoenen, moest hij een dier zonder smet naar de heilige Tabernakel brengen. Daarna moest hij zijn handen op het hoofd van het dier leggen om er zijn zonden aan door te geven. Dan moest hij het offer doden en het bloed aan de priester geven om voor God geofferd te worden. De priester zou dan de rest van het offer uitvoeren zodat de zondaars voor hun zonden vergeven konden worden. 
Zonder de wet en de geboden van God zouden de mensen niet weten of ze gezondigd hadden of niet. Als we naar onszelf kijken door de wet en de geboden van God, herkennen we onze zonden. Onze zonden worden niet volgens onze standaards veroordeeld, maar volgens de wet en de geboden van God.
Het gewone volk van Israël zondigde, niet omdat zij dat wilden, maar omdat zij met allerlei soorten zonden in hun hart geboren waren. De zonden die de mens pleegt door zijn zwakheid, worden overtredingen genoemd. Zonden omvatten alle overtredingen en ongerechtigheden van de mens. 
Alle mensen zijn onvolmaakte wezens. Omdat de mensen van Israël ook onvolmaakt waren, waren zij zondaars en begingen zij zonden. Alle overtredingen en ongerechtigheden van de mens kunnen op de volgende manier ingedeeld worden. Als we kwade gedachten hebben, dan worden zij zonden genoemd en als we ze uitvoeren dan zijn het overtredingen. De zonden van de wereld bevatten ze allebei. 
In het Oude Testament werden zonden aan het hoofd van het zondeoffer doorgegeven door het opleggen van handen. Naderhand was de zondaar zonder zonden en hoefde daarom niet voor zijn zonden te sterven. Het offeringssysteem is dus het tegenbeeld van het gerechte oordeel en de liefde van God. 
Omdat God ons uit de aarde schiep, waren we in het begin slechts stof. Men moest het bloed op de hoorns van het altaar sprenkelen en de rest op de grond voor het altaar gieten omdat dit betekende dat de Israëlieten voor hun zonden hadden verzoend en alle zonden op het tablet in hun hart waren uitgewist. 
“De priester zal het vet aansteken op het altaar tot een liefelijken reuk den HEERE.” Het vet in de Bijbel betekent de Heilige Geest. Daarom moeten we onze zonden verzoenen op de manier die God heeft verordend. We moeten ook de verzoening van onze zonden in ons hart opnemen op de manier die God juist acht.
God zei tegen het volk van Israël dat de zondeoffers een lam, geit of rund moesten zijn. De zondeoffers in het Oude Testament waren de uitverkorenen. Het klaf is een rein dier. Het zondeoffer moest zonder smet zijn, omdat het Jezus Christus, die verwekt werd door de Heilige Geest om het zondeoffer voor de hele mensheid te worden, openbaarde.
De mensen in het Oude Testament gaven hun zonden door, door hun handen op het hoofd van het onbesmette zondeoffer te leggen. De priesters werkten het offer om voor hun zonden te verzoenen verder af. Zo verzoende het volk van Israël voor hun zonden.
 
 

HET RITUEEL VAN DE GROTE VERZOENDAG

 
Waarom moest het volk van Israël het offer op de Grote Verzoendag aanbieden?
Omdat zij tot hun dood bleven zondigen. Dagelijkse zondeoffers konden hun niet heiligen voor God.

Maar, omdat ze elke keer als ze een zonde beginnen een offer moesten brengen, was het onmogelijk om alle offers te brengen die ze nodig hadden om voor hun zonden te verzoenen. Dus geleidelijk aan werden ze nalatig. Het leek een eindeloze taak om elke dag voor hun zonden te verzoenen en zij kregen het gevoel dat ze dit ritueel beter helemaal konden afschaffen. 
Hoe hard wij ook ons best doen, we kunnen nooit genoeg offers offeren voor al onze zonden. Daarom moet de ware compensatie voor onze zonden door ons oprechte geloof in de wet van de zaligmaking die God voor ons heeft voorbereid, komen. 
We worden ons alleen maar meer bewust van onze onvolmaaktheid en zwakheid, als we proberen om volgens de wet van God te leven. Daarom gaf God het volk van Israël een manier om in één keer voor de zonden van een heel jaar te verzoenen (Leviticus 16:17-22).
Er staat geschreven in Leviticus, “En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op den tienden der maand, uw zielen verootmoedigen, en geen werk doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want op dien dag zal hij voor u verzoening doen, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij voor het aangezicht des HEEREN gereinigd worden. Dat zal u een sabbat der rust zijn, opdat gij uw zielen verootmoedigt; het is een eeuwige inzetting” (Leviticus 16:29-31).
Wanneer de Hogepriester op de tiende dag van de zevende maand het verzoenoffer had geofferd voor alle zonden die het volk tijdens het jaar begaan had, had het volk van Israël voor een jaar rust. Ze hadden op die dag weer gemoedsrust omdat hun zonden waren weggewassen. 
Op de tiende dag van de zevende maand moest Aaron de Hogepriester, als de vertegenwoordiger van heel Israël, het verzoenoffer offeren. Op dat moment konden de andere priesters de heilige Tabernakel niet binnengaan. Ten eerste moest Aaron een verzoenoffer voor zichzelf en zijn huis offeren voordat hij voor de rest van het volk van Israël kon verzoenen omdat hij en zijn huis ook hadden gezondigd.
Hij offerde als volgt het offer voor het volk. “Hij zal ook beide bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den HEERE, en een lot voor den weggaanden bok. Dan zal Aaron den bok, op denwelken het lot voor den HEERE zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate” (Leviticus 16:7-10). 
Nadat hij het ritueel van de verzoening voor zijn huis en zichzelf had uitgevoerd, moest Aaron “de loten over die twee bokken werpen.” Een lot was voor de Heer en de ander was voor de zondebok, “Azazel.”
Eerst werd een van de twee bokken aan de Heer geofferd. De Hogepriester legde zijn handen op de bok voor de mensen om de zonden die zij tijdens het jaar begaan hadden, door te geven. 
Het bloed werd naar de genadedeksel binnenin het Allerheiligdom gebracht waarna de genadezetel er zeven keer mee werd besprenkeld. Het volk van Israël werd voor al hun zonden van het laatste jaar vergeven. In plaats dat het volk van Israël voor hun zonden moest sterven, gaf Aaron de Hogepriester de zonden aan het hoofd van het zondeoffer door en liet het dier het oordeel voor iedereen nemen. Daarna offerde hij de andere levende bok voor God. Dat was het offer voor het volk.
 
 
VOOR HET VOLK
 
Voor het volk legde Aaron zijn handen op de tweede bok en belijdde voor God. “God, het volk van Israël heeft moord, overspelen, dieverijen, gierigheden, bedrog... begaan en zij hebben afgoden vereerd. Zij hebben zich niet aan de heilige Sabbath gehouden, zij hebben Uw naam misbruikt en zij hebben alle artikelen van Uw Wetten en geboden gebroken.” Daarna trok hij zijn handen terug. Hiermee waren alle zonden van het volk van het hele jaar aan het zondeoffer doorgegeven.
Laat ons Leviticus 16:21 lezen, “En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israels, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten.” De zondebok zou dan de woestijn inlopen en met de zonden van het volk van Israël op zijn hoofd sterven. De zondebok, “Azazal” in het Hebreeuws, betekent “vernietigen.” Het betekent dat het zondeoffer voor de Heer werd verworpen, in plaats van het hele volk van Israël.
De zonden van Israël waren nu doorgegeven aan de zondebok door het opleggen van Aaron’s handen. Op deze manier werden de Israëli’s voor hun zonden vergeven. Wanneer zij de Hogepriester zijn handen op de bok zagen leggen en in de woestijn leiden, waren alle mensen van Israël, die in het ritueel van de verzoening geloofde, zeker van de verzoening van hun zonden. Alle rituelen van het Oude Testament waren het tegenbeeld van ‘het evangelie van de wedergeboorte’ van het Nieuwe Testament. 
In het Oude Testament, was het opleggen van handen en het bloed van het offer, het evangelie van de zaligmaking van de zonden. Het blijft in principe hetzelfde in het Nieuwe Testament. 
 
HET EVANGELIE VAN DE VERLOSSING IN HET NIEUWE TESTAMENT
 
Hoe werden in het Nieuwe Testament alle zonden van de mensen goedgemaakt? 
In Mattheus 1:21-25 staat geschreven, “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen; En bekende haar niet totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.”
Onze Heer Jezus daalde naar deze wereld af in de naam van Emmanuel om de hele mensheid van de zonden te redden. Daarom werd Hij Jezus genoemd. Jezus kwam om alle zonden van de mensen weg te nemen. Hij kwam in de gedaante van een mens om de Verlosser van de mensheid te worden. Hij vervulde onze zaligmaking en bevrijde ons voor altijd van de zonden. 
 
 

HET EVANGELIE VAN DE WEDERGEBOORTE

 
En hoe verloste Jezus ons van al onze zonden? Hij deed dit door Zijn doopsel. Laten we eens naar Mattheus 3:13 kijken. 
“Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheus 3:13-17)
In het Nieuwe Testament werd Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt toen Hij 30 jaar oud werd. Hij werd door hem gedoopt en nam de zonden van alle zondaars weg. Door dit te doen, vervulde Hij de gerechtigheid van God. 
 
 

WAAROM WERD JEZUS IN DE JORDAAN GEDOOPT?

 
Wat wordt er in het evangelie geopenbaard?
De gerechtigheid van God

Laten we nu eens kijken naar het verhaal waar de hemelse Hogepriester de laatste Hogepriester van de mensheid elkaar ontmoeten. We kunnen hier de gerechtigheid van God zien door de doop die de verzoening verzekerde voor alle zonden van de wereld. 
Johannes de Doper, diegene die Jezus doopte, was de grootste onder de mensen die geboren zijn van vrouwen. Jezus getuigde in Mattheus 11:11, “Onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper.” Net zoals de zonden van de mensen werden verzoend toen Aaron de Hogepriester zijn handen op het hoofd van het zondeoffer legde op de Grote Verzoendag, zo werden in het Nieuwe Testament alle zonden van de wereld verzoend toen Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd. 
Het evangelie van de wedergeboorte is het evangelie van de volledige verzoening voor alle zonden. Het evangelie van de verlossing door het doopsel van Jezus was daarom het evangelie dat God bepaald had voor de vervulling van Zijn gerechtigheid, wat alle mensen van de wereld redde. Jezus werd gedoopt op de meest gepaste wijze om voor de zonden van de wereld te verzoenen. 
Wat betekent de vervulling van “alle gerechtigheid”? Het betekent dat God alle zonden van de wereld op de meest gepaste wijze wegwaste. Jezus werd gedoopt om alle zonden van de mensheid weg te wassen. “Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof” (Romeinen 1:17). 
De gerechtigheid van God werd getoond in Zijn beslissing om Zijn eigen Zoon Jezus naar deze wereld te sturen om alle zonden door Zijn doopsel door Johannes de Doper en door Zijn dood aan het Kruis, weg te wassen. 
In het Nieuwe Testament, werd de gerechtigheid van God uitgedrukt door het doopsel van Jezus en Zijn bloed. We werden rechtvaardig omdat Jezus bijna tweeduizend jaar geleden in de Jordaan alle zonden van de mensheid wegnam. Als wij de zaligmaking van God in ons hart accepteren, is de rechtvaardigheid van God werkelijk vervuld. 
“Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheus 3:15-17) 
Deze passage onthult dat God Zelf getuigde van het feit dat het doopsel van Zijn Zoon alle gerechtigheid van de zaligmaking vervulde. Hij zei ons, “Jezus, die gedoopt was door Johannes de Doper, is nu echt Mijn Zoon.” God getuigde dat Zijn Zoon gedoopt werd voor de verzoening van de hele mensheid. Hij deed dit zodat het heilige werk van Zijn Zoon, Jezus, niet nutteloos zou zijn. 
Jezus is de Zoon van God en ook de Verlosser van de zondaars van de wereld. “In Denwelken Ik Mijn welbehagen heb,” zei God. Het is de waarheid dat Jezus de wil van de Vader gehoorzaamde en alle zonden van de mensheid wegnam door Zijn doopsel. 
Het woord doopsel betekent “gewassen worden, doorgeven, begraven worden.” Omdat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij werd gedoopt, hoeven we alleen maar in het evangelie te geloven om van alle zonden van de wereld gered te worden. 
De vervulling van alle profetieën van de zaligmaking in het Oude Testament werd volbracht door het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Daarom hebben de profetieën in het Oude Testament eindelijk hun tegenhangers in het Nieuwe Testament gevonden. Net als het volk van Israël eens per jaar voor hun zonden vezoende in het Oude Testament, zo werden de zonden van het volk aan Jezus doorgegeven en voor altijd verzoend in het Nieuwe Testament. 
Leviticus 16:29 is het tegenbeeld van Mattheus 3:15. Jezus werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen. Dankzij Zijn doopsel is iedereen gered die in Zijn eeuwige vergeving van de zonden gelooft; al hun zonden werden uit de tabletten van hun harten gewist. 
Als u in uw hart niet in de waarheid van het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis gelooft en erkent, kunt u nooit van uw zonden gereinigd worden, hoe vroom u ook leeft. Alleen door het doopsel van Jezus is het woord van God vervuld en zijn onze zonden uitgewist. De ware zaligmaking wordt verkregen door de verlossing van al onze zonden, met andere woorden, door het doopsel van Jezus. 
Wat gaat u met dit in gedachten doen? Zult u deze zaligmaking in uw hart accepteren? Of niet? Dit is niet het woord van de mens, maar dat van God Zelf. Jezus stierf aan het Kruis omdat Hij al uw zonden door Zijn doopsel had weggenomen. Bent u het er niet mee eens dat de kruisiging van Jezus het resultaat was van Zijn doopsel? 
In Romeinen 8:3-4 staat, “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” 
Omdat de mens zich door de zwakheid van zijn vlees niet aan de wet en de geboden van God kan houden, nam Jezus alle zonden van het vlees weg door ze op Zichzelf te nemen. Dit is de waarheid van het doopsel van Jezus. Het doopsel van Jezus voorzag Zijn dood aan het Kruis. Dit is de wijsheid van het oorspronkelijke evangelie van God. 
Als u alleen in de dood van Jezus aan het Kruis gelooft, keer dan nu terug en accepteer in uw hart het evangelie van de zaligmaking door het doopsel van Jezus. Alleen dan kunt u een kind van God worden. 
 
 
HET OORSPRONKELIJKE EVANGELIE
 
Wat is het oorspronkelijke evangelie?
Het evangelie van het water en de Geest.

Het oorspronkelijke evangelie is het evangelie van de verzoening van de zonden. Dit is het evangelie van het doopsel van Jezus, Zijn dood en de herrijzenis die God ons heeft geopenbaard. Jezus Christus waste alle zonden in een keer weg door in de Jordaan gedoopt te worden en hierdoor gaf Hij de zaligmaking aan iedereen die in deze waarheid gelooft. Dankzij ons geloof zijn ook al onze zonden van de toekomst weggewassen. 
Iedereen die nu in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis gelooft, is voor altijd van alle zonden van de wereld gered. Gelooft u dit? Is uw antwoord ‘Ja, dat doe ik,’ dan zult u rechtvaardig worden. 
Laten we kort de gebeurtenissen samenvatten die plaatsvonden nadat Jezus gedoopt was. In Johannes 1:29 staat geschreven, “Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!”
Johannes de Doper getuigde dat Jezus het Lam van God was dat de zonden van de wereld wegnam. Johannes de Doper had alle zonden van de wereld aan Jezus doorgegeven toen hij Hem in de Jordaan doopte. En omdat Johannes de Doper zelf Jezus doopte, kon hij getuigen, “Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” Jezus werd gedoopt en nam de zonden van de wereld weg en dit is het evangelie van de wedergeboorte. 
 
De betekenis van het oorspronkelijke evangelie van de wedergeboorte
“Ziet! Het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). Jezus nam alle zonden van de wereld door Zijn doopsel weg.
De zonden die u vanaf uw geboorte tot u tiende verjaardag pleegt, zijn opgenomen in de zonden van de wereld. Gelooft u dat deze zonden aan Jezus waren doorgegeven? -Ja, dat doe ik.- En hoe zit het met de overtredingen vanaf de leeftijd van 11 tot en met 20? Gelooft u dat deze zonden ook aan Jezus waren doorgegeven? -Ja, dat doe ik.- 
Zijn de zonden die u in de toekomst zult plegen ook opgenomen in de zonden van de wereld? -Ja, zij zijn ook opgenomen in de zonden van de wereld.- Werden ze dan allemaal aan Jezus doorgegeven? -Ja.- Gelooft u werkelijk dat al uw zonden aan Jezus zijn doorgegeven? -Ja.- Gelooft u dat alle zonden van de wereld aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel? -Ja, dat doe ik.-
Wilt u van de zonden van de wereld gered worden? Indien u dat wilt, moet u in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven. Zo gauw u gelooft, bent u gered. Gelooft u hierin? Dit is de ware zaligmaking van wedergeboren worden. Het doopsel van Jezus en Zijn bloed zijn het oorspronkelijke evangelie van de wedergeboorte. Het is de zegen van God voor alle zondaars van de wereld.
Als men in de zaligmaking van de wedergeboorte door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis gelooft, Zijn liefde opzoekt, dan heeft men het ware geloof en is men werkelijk wedergeboren. De tekenern van de wedergeboorte zijn het water en het bloed van Jezus. U moet alleen de woorden van de waarheid accepteren die in de Bijbel geschreven staan.
 
 
RELIGIE EN GELOOF
 
Welke getuigenis zit in de harten van de wedergeborenen?
Dat Jezus al onze zonden met Zijn doopsel en bloed uitwiste

Religie is om in Jezus te geloven volgens iemands eigen gedachten, terwijl hij de pure woorden van God verwerpt. De zaligmaking van de zonden staat echter los van iemands eigen gedachten. Geloof is om alle woorden van het Oude en het Nieuwe Testament te geloven en zijn eigen gedachten te ontkennen. Het betekent dat men het neemt zoals het in de Bijbel geschreven staat en de zaligmaking accepteert door het water en het bloed: het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis. Iemand kan gered worden door de wijsheid van het oorspronkelijke evangelie in zijn hart te nemen.
Zonder het doopsel van Jezus is er geen doorgave van onze zonden en zonder het vergieten van bloed is er geen verlossing van de zonden. Al onze zonden werden aan Jezus doorgegeven voordat Hij ze naar het Kruis nam en voor ons bloed vergoot. Als wij in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis geloven, in de wedergeboorte door het evangelie, worden wij vrij van alle zonden van de wereld. 
Het ware geloof is om te geloven dat Jezus Christus ons volledig van al onze zonden reinigde toen Hij gedoopt werd; het is om te geloven dat Hij het oordeel van al onze zonden aan het Kruis droeg. We moeten geloven in de rechtvaardige zaligmaking van God. God hield zoveel van de mens dat Hij ons gered heeft door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Als we in dit evangelie geloven, zijn we van al onze zonden gered, verlost van het oordeel en worden we rechtvaardig voor God. 
“Heer, ik geloof. Ik verdien de zaligmaking niet maar ik geloof in het evangelie van het doopsel van Jezus, Zijn kruisiging en herrijzenis.” We hoeven de Heer alleen maar te danken voor de zegen van het evangelie van de wedergeboorte. Het is het ware geloof om in het oorspronkelijke evangelie van de wedergeboorte te geloven.
De waarheid van de wedergeboorte is als volgt; “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Romeinen 10:17). “En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). We moeten de waarheid precies kennen en we moeten in het water, het bloed en de Geest geloven die ervan getuigen (1 Johannes 5:5-8). 
“De waarheid zal u vrijmaken.” Dit zijn de woorden van Jezus over het water en het bloed. Bent u verlost? Zijn wij de religieuzen of de gelovigen? Jezus wil alleen diegenen die in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest geloven. 
Als u in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed gelooft, bent u zonder zonde in uw hart. Als u echter in Jezus als een religie gelooft, heeft u nog altijd zonde in uw hart omdat u niet het volledige geloof in de zaligmaking van Jezus heeft. Religieuze mensen proberen de verlossing van hun zonden te verkrijgen door iedere keer berouwvol te bidden. 
Zo kunnen zij nooit volledig van hun zonden gered worden. Zelfs als zij tijdens hun hele leven berouw toonden, kan dit nooit de volledige verlossing van de zonden vervangen door het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis. Laten we gered worden door in het evangelie van Jezus te geloven, dat alle zonden van de wereld wegwaste, zelfs die van de toekomst.
Ik zal u nogmaals vertellen dat het nooit het evangelie van de wedergeboorte kan vervangen als men iedere dag berouw toont. Alle Christenen zouden nu in de verlossing van de zonden door het evangelie van de wedergeboorte moeten geloven. 
We kunnen nooit al onze zonden belijden. Vals berouw kan iemand niet naar God leiden, het troost alleen zijn ziel. Vals berouw is een eenzijdige belijdenis die nooit rekening houdt met Gods wil. Dit is niet iets wat God van ons verwacht. 
Wat is de ware bekering? Dit is om terug te keren naar God. Om terug te keren naar het woord van de zaligmaking van Jezus en om in het woord te geloven op de manier zoals het geschreven staat. Het evangelie dat ons redt is het evangelie van het doopsel van Jezus, Zijn kruisiging en de herrijzenis. Als we volledig in dit evangelie geloven, worden we gered en verdienen we het eeuwige leven. 
Dit is de wijsheid van het evangelie van de wedergeboorte; het is om in het doopsel van Jezus en Zijn bloed te geloven, en het evangelie van het Koninkrijk van God dat ons toestaat om wedergeboren te worden.
Toen Jezus ons zei dat we wedergeboren moesten worden uit het water en de Geest, bedoelde Hij dat we wedergeboren moeten worden door in Zijn doopsel en bloed aan het Kruis te geloven. Dan zijn we in staat om het Koninkrijk van God binnen te gaan en er te wonen. We moeten in Zijn woord geloven. De twee dingen die getuigenis dragen van de verlossing van onze zonden, het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis, zijn de woorden die ons de wedergeboorte toestaan. 
Gelooft u nu in het evangelie van de wedergeboorte en in de verlossing van de zonden? Het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis redt ons van alle zonden van de wereld. We kunnen wedergeboren worden met dit geloof. Waarom zouden we niet geloven en wedergeboren zijn terwijl de Bijbel ons vertelt dat Jezus de zonden van alle zondaars in de wereld wegwaste? 
Diegenen die in de twee dingen geloven die getuigenis dragen van onze wedergeboorte, het doopsel van Jezus en Zijn kruisiging, zijn de werkelijk wedergeborenen. En hij die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zich (1 Johannes 5:3-10). Als u in Jezus gelooft, mag u het evangelie van het water, het bloed en de Geest niet weglaten. 
Net zoals de aanvoerder Naaman zich zeven keer in de Jordaan waste om volledig van lepra geheeld te worden (2 Koningen hoofdstuk 5), moeten wij geloven dat Jezus voor eens en altijd de zonden in de Jordaan wegwaste en ons hiermee de eeuwige zaligmaking gaf. 
Omdat Jezus van ons hield, kunnen we gered worden van alle zonden van de wereld en het eeuwige leven hebben door in het evangelie van de verlossing van de zonden te geloven. Laten we allemaal geloven in het evangelie van de wedergeboorte en Gods zaligmaking verkrijgen.