Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-1] De Heilige Geest werkt binnen Gods Woord van de Belofte (Handelingen 1:4-8)

De Heilige Geest werkt binnen Gods Woord van de Belofte
(Handelingen 1:4-8)
“En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk weder oprichten? En Hij zeide tot hen: Het komt u niettoe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; Maar gij zult ontvangende kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.”
 
 
Is de inwoning van de Heilige Geest een geschenk van God of wordt het gegeven door iemands eigen  inspanningen?
Het is een geschenk dat wordt gegeven aan de persoon die de vergeving van zijn zonden ontvangt, en het bevat de betekenis van de vervulling van Gods belofte.

Ik had ooit de ervaring dat ik door mijn gebeden vlammen ontving van zoiets als de Heilige Geest. Maar dit vuur duurde niet lang en het doofde al gauw in het aangezicht van de opeenhopende zonden. Nu wil ik u echter, door het ware evangelie, de waarheid tonen over de Heilige Geest die voor eeuwig in ons aanwezig zal zijn, en niet door de valse geest die gemakkelijk gedoofd wordt door zonden. De Heilige Geest die ik nu door deze boodschap aan u bekend zal maken, is niet iets wat u door gebeden kunt ontvangen, maar u kunt Hem alleen door geloof in het evangelie van het water en de Geest ontvangen.
Door dit boek wil ik u graag naar  [1]de inwoning van de Heilige Geest leiden. U zult beseffen dat de Heilige Geest de boodschap inspireert die ik u breng. Het is Gods absolute verlangen dat wij nu de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. U kunt door dit ene boek meer leren over de inwoning van de Heilige Geest en deze ontvangen. Als u aan dit boek niet genoeg heeft, dan raad ik u aan om mijn twee eerder gepubliceerde boeken te lezen. U zult voor God, het volmaakte geloof hebben ontvangen door deze boeken.
 
1De Heilige Geest is aanwezig in het hart van de wedergeborenen, die vergeven zijn van al hun zonden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Wanneer Hij over een heilige komt, verblijft Hij eeuwig in hem en zal hem nooit verlaten zolang hij in het evangelie gelooft. Hij geeft de heiligen overtuiging, laat hen Gods wil in de Bijbel kennen, versterkt hen om de verleidingen en de moeilijkheden die deze wereld eigen zijn, te overwinnen en laat ze rijkelijk de vruchten van de Geest dragen. God verheerlijkt het lichaam van de heiligen als de tempel van God door de inwoning van de Heilige Geest (Handelingen 2:38-39, Johannes 14:16, 16:8-10, 1 Korinthiers 3:16, 6:19, Galaten 5:22-23).
 
Veel Christenen proberen de Heilige Geest op dezelfde manier te ontvangen zoals Hij op Jezus’ discipels neerdaalde op Pinksterdag. Sommigen mensen hebben grote hoeveelheden geld verdiend door deze methode te exploiteren. Zij doen alsof de Heilige Geest iets is dat verkregen kan worden door menselijke inspanningen. Zij willen visioenen hebben, wonderen verrichten, Jezus’ eigen stem horen, in vreemde tongen spreken, zieken helen en demonen uitdrijven. Zij hebben echter zonden in hun hart en staan onder invloed van kwade geesten (Efeziërs 2:1-2). Zelfs nu zijn er veel mensen die niet weten dat zij onder invloed staan van kwade geesten. Daarom lokt en bedriegt Satan de mensen met allerlei methoden, zoals wonderen en mirakels die eigenlijk gewoon illusies zijn.
Jezus gebood Zijn discipels om “niet van Jeruzalem te scheiden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij van Mij gehoord hebt” (Handelingen 1:4). De ontvangst van de Heilige Geest die in Handelingen geopenbaard wordt, is niet door “ervaring”, “toewijding” of “berouwgebeden”, maar door “het wachten op Gods belofte” om de Heilige Geest aan hen te geven. Wat we van deze passage moeten leren, is dat de inwoning van de Heilige Geest niet plaatsvindt door de wanhopige gebeden van de mensen. Het is een geschenk van God, dat alleen kan worden verkregen door volledig geloof in het prachtige evangelie van het water en de Geest dat de Vader God en Jezus Christus aan de mensheid hebben gegeven. De ware inwoning van de Heilige Geest gebeurt door het geloof in het evangelie dat Jezus Christus ons gaf. God gaf ons de waarheid van het water en de Geest zodat we de inwoning van de Heilige Geest konden ontvangen (1 Johannes 3:3-5).
De zinsnede “de Belofte van de Heilige Geest” komt vaak voor in het Nieuwe Testament. Petrus zegt in zijn preek (Handelingen 2:38-39) over het doopsel van de Heilige Geest op Pinksterdag, “Het is Gods belofte om de Heilige Geest aan diegenen te geven die de vergeving van de zonden hebben ontvangen als resultaat van het geloof in het prachtige evangelie.”
De inwoning van de Heilige Geest is een geschenk die gegeven wordt aan de mensen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen en het bevat de betekenis van de vervulling van Gods belofte. In het Nieuwe Testament is de Heilige Geest niet iets dat verkregen kan worden door een compromis tussen God en de mens, maar het is een beloofd geschenk van God. De inwoning van de Heilige Geest, zoals geopenbaard in Handelingen, is daarom niet iets dat verkregen kan worden door gebeden (Handelingen 8:19-20).
De Heilige Geest komt over diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven dat Jezus ons gaf. Jezus beloofde Zijn discipels om de Heilige Geest te sturen zodat zij de inwoning van de Heilige Geest konden ontvangen. “Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen” (Handelingen 1:5). Dus bleven Zijn discipels wachtten op de vervulling van Gods belofte.
Door naar het geloof te kijken van de mensen in de Bijbel die de inwoning van de Heilige Geest ontvingen, beseffen we dat het niet gebeurde door hun eigen inspanningen maar door de wil van God. De inwoning van de Heilige Geest, die in Handelingen over de discipels kwam, gebeurde niet op basis van menselijke toewijding of geestelijke prestatie.
De komst van de Heilige Geest over Zijn discipels werd, zoals geschreven stond in Handelingen, werkelijkheid. Het was precies zoals Jezus had gezegd, “over enkele dagen.” Dit was de eerste zegen in de tijd van de vroege kerk. Door naar de Geschriften te kijken, kunnen we zien dat Gods belofte niet vervuld werd door vasten, gebeden of zelfopoffering, maar door het geloof in Jezus. Na Jezus’ Hemelvaart ontvingen gelovigen de vergeving van de zonden tegelijkertijd met de inwoning van de Heilige Geest.
 
 

De Heilige Geest kwam plotseling over Jezus’ discipels uit de Hemel!

 
“En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen” (Handelingen 2:1). Jezus’ discipels verzamelden zich terwijl ze bleven wachtten op de vervulling van Gods belofte om hen de Heilige Geest te sturen. En de Heilige Geest kwam uiteindelijk over hen.
“En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (Handelingen 2:2-4).
De Heilige Geest kwam “haastelijk uit den Hemel” over hen. Het woord “haastelijk” betekent hier dat het niet door menselijke wil gebeurde. Daarbij komt dat de zinsnede “uit den Hemel” verklaart waar de Heilige Geest vandaan kwam en het spreekt ook het idee tegen dat de inwoning van de Heilige Geest verkregen kan worden door menselijke wil of eigen inspanningen. De zinsnede “uit den Hemel” toont aan dat het een foutieve bewering is om te zeggen dat de Heilige Geest door gebeden verkregen kan worden. 
Dat de Heilige Geest haastelijk uit de Hemel kwam, wilt dus zeggen dat de inwoning van de Heilige Geest niet door aardse middelen gebeurt zoals het spreken in tongen of zelfopoffering. Jezus’ discipels spraken eerst in tongen om het prachtige evangelie aan het volk van ieder land te prediken. De reden hiervoor was dat hun werd toegestaan om het evangelie aan anderstalige Joden te prediken in hun eigen taal door de hulp van de Heilige Geest. De mensen uit andere landen vonden het vreemd dat ze de discipels in hun eigen taal in tongen hoorden spreken, omdat de meeste discipels uit Galilea kwamen.
“En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest” (Handelingen 2:3-4). U moet hier in het bijzonder letten op het zingedeelte, de Heilige Geest “zat op een iegelijk van hen.” De discipels geloofden reeds in het evangelie van de wedergeboorte uit het water en de Geest terwijl ze bleven wachtten op de komst van de Heilige Geest. 
Tegenwoordig begrijpen veel Christenen dit deel van de passage verkeerd terwijl ze geloven dat de komst van de Heilige Geest zich voordoet met het geluid van de wind terwijl ze zitten te bidden. Dit is echter een misverstand dat voortkomt uit onwetendheid en verwarring. Maakt de Heilige Geest zulke geluiden als Hij over mensen komt? Nee, dat doet Hij niet. 
Wat de mensen horen, zijn de geluiden die Satan maakt als hij hun zielen verslindt. Hij maakt deze geluiden als hij met waanbeelden, het nabootsen van stemmen en valse wonderen werkt, om zo de mensen te verwarren door net te doen alsof hij de Heilige Geest is. De mensen verwarren deze dingen voor het bewijs van de komst van de Heilige Geest. De mensen denken ook dat de Heilige Geest met een “Shhhoei” geluid komt, zoals een flinke wind. Zij zijn misleid door demonen. De komst van de Heilige Geest werd, zoals genoteerd staat in Handelingen, slechts bereikt door het geloof in het prachtige evangelie.
 
 

Petrus’ geloof (1 Petrus 3:21) was volmaakt genoeg om hem de inwoning van de Heilige Geest toe te staan

 
Door de gebeurtenissen van het eerste Pinksterfeest in Handelingen 2 te schetsen, wilt God de waarheid dat de Heilige Geest naar hen kwam omdat zij reeds in het evangelie van het water en de Geest geloofden, benadrukken. Maar mensen denken gewoonlijk aan “Pinksteren” als de tijd dat de Heilige Geest met bovennatuurlijke tekenen en onstuimig lawaai uit de hemel afdaalt. 
Daarom wordt er tegenwoordig tijdens herlevingsbijeenkomsten geloofd dat men de Heilige Geest kan ontvangen door koortsachtig te bidden, vasten of door het opleggen van handen. Verschijnselen zoals bezetenheid, flauwvallen, voor enkele dagen in trance vallen of ongecontroleerd beven zijn niet de werken van de Heilige Geest. 
De Heilige Geest is een logisch wezen en Hij veronachtzaamt niet de persoonlijkheid van de mens. Hij gedraagt zich niet brutaal tegenover de mens omdat Hij de Persoon God is die intelligentie, emotie en wil bezit. Hij komt slechts over de mensen als zij in de woorden van het evangelie van het water en de Geest (Handelingen 2:38) geloven.
Petrus getuigde dat de Heilige Geest over de discipels kwam als de voorspelling van de profeet Joël. Het was de vervulling van Gods belofte die zei dat de Heilige Geest over diegenen zou komen die de verlossing van hun zonden zouden ontvangen. De inwoning van de Heilige Geest wordt dus gegeven aan diegenen die in de waarheid geloven dat Jezus door Johannes gedoopt was en dat Hij gekruisigd werd om de hele mensheid van hun zonden te redden. Petrus’ preek en de profetie van Joël toonden ons dat we moeten weten waarom Jezus gedoopt was en waarom we erin moeten geloven. Door deze waarheid te kennen, worden de Christenen naar de ontvangst van de Heilige Geest geleid.
Gelooft u in het prachtige evangelie waarvan Petrus getuigt? (1 Petrus 3:21) Of heeft u nog steeds nutteloze en bijgelovige overtuigingen die niet relevant zijn voor het prachtige evangelie? Probeert u, ondanks Gods plannen, de Heilige Geest door uw eigen inspanningen te verkrijgen? Er is geen andere manier om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen dan door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zelfs al gelooft iemand in God en biedt hij berouwgebeden aan in de hoop dat zijn zonden weggewassen worden.
Wacht u nog steeds op de inwoning van de Heilige Geest, terwijl u geen kennis heeft van het evangelie van het water en de Geest? Kent u de ware betekenis van het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis die de Heilige Geest in uw hart aanwezig laat zijn? U moet weten dat de inwoning van de Heilige Geest alleen mogelijk is als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft. De ware inwoning van de Heilige Geest kan alleen aan diegenen worden toegestaan die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven. We danken God omdat Hij ons Zijn evangelie van het water en de Geest heeft gegeven, dat ons de inwoning van de Heilige Geest liet ontvangen.