Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-2] Kan iemand werkelijk de Heilige Geest verkrijgen door zijn eigen inspanningen? (Handelingen 8:14-24)

Kan iemand werkelijk de Heilige Geest verkrijgen door zijn eigen inspanningen?
(Handelingen 8:14-24)
“Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes; Dewelken, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij den Heiligen Geest ontvangen mochten. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van den Heere Jezus.) Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest. En als Simon zag, dat, door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, zo wien ik de handen opleg, hij den Heiligen Geest ontvange. Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt! Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd. Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon, antwoordende, zeide: Bidt gijlieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij kome van hetgeen gij gezegd hebt.”
 

Kan een persoon de Heilige Geest ontvangen door het opleggen van handen?
Nee. Hij moet in het evangelie van het water en de Geest geloven.
 
Op basis van de bovenstaande passage wil ik u een boodschap brengen over het gegeven of “iemand de inwoning van de Heilige Geest door zijn eigen inspanningen kan ontvangen.” De Apostels in de tijd van de vroege kerk ontvingen de macht van God en werden door Hem naar verschillende plaatsen gestuurd. Er staan verscheidene bovennatuurlijke gebeurtenissen in Handelingen, waaronder dat de Heilige Geest over de gelovigen afdaalde toen de Apostels hun handen op het hoofd van deze gelovigen legden. De Bijbel zegt, “Wanneer de apostels hun handen op degenen legden die de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden, alhoewel zij in Jezus geloofden, zij ontvingen nu de Heilige Geest.”
Hoe ontvingen zij dan de Heilige Geest door het opleggen van handen? In die tijd werden de woorden van God nog steeds geschreven en het werk was nog niet voltooid, dus gaf God de Apostels bijzondere krachten zodat ze Zijn dienst konden doen. Hij was met de Apostels en verrichtte vele mirakels en wonderen door hen. Het was een bijzondere tijd waarin God wonderen verrichtte die met het menselijke oog gezien konden worden, om de mensen te laten geloven dat Jezus Christus de Zoon van God en de Verlosser was. God had de behoefte om samen met de Apostels, de werken van de Heilige Geest zo krachtig te tonen om te bewijzen dat Jezus Christus God is en dat Hij de Zoon van God is, de Verlosser. Als de Heilige Geest niet door wonderen en mirakels had gewerkt in de tijd van de vroege kerk, dan zou niemand geloofd hebben dat Jezus de Verlosser is.
Het is tegenwoordig voor ons echter niet nodig om de Heilige Geest door zichtbare wonderen te ontvangen, omdat de Bijbel voltooid is. In plaats daarvan ligt de inwoning van de Heilige Geest nu in het geloof. Met andere woorden, in het geloof in het evangelie van de waarheid. God geeft de inwoning van de Heilige Geest aan diegenen die het geloof in het evangelie van de waarheid hebben voor God. De inwoning van de Heilige Geest gebeurt alleen bij diegenen die in Gods woorden geloven zoals het vervuld is door Jezus’ komst naar deze wereld en door Zijn doopsel en bloed.
Tegenwoordig onderwijzen veel predikers dat de zichtbare verschijnselen van wonderen de tekens van de inwoning van de Heilige Geest zijn. En zij leiden de gelovigen op dezelfde manier naar de ontvangst van de Heilige Geest. Zij bedriegen mensen door hen valse leringen te geven zoals bijv. dat het spreken in tongen een teken van de komst van de Heilige Geest is. Deze predikers beschouwen zichzelf als apostels die grote wonderen en mirakels verrichten en zij trekken veel aandacht van religieuze fanatici die God door hun eigen emoties willen ervaren. 
Dit fanatisme heeft zich onder de Christenen over de hele wereld verspreid en velen van hen volgen hun geloof en ontvangen kwade geesten door bovennatuurlijke middelen. Zelfs nu denken mensen die door religieuze fanatici worden beïnvloed, dat zij anderen de Heilige Geest kunnen laten ontvangen door het opleggen van handen.
Omdat zij echter net zo misleid zijn als Simon, zijn zij net als de tovenaar die in de hoofdpassage voorkomt. Zij zijn bedwelmd door zelftevredenheid en materiële hebzucht, maar hun daden veroorzaken slechts verwarring onder de mensen. Dit soort valse leringen wijkt af van de ware manier om de inwoning van de Heilige Geest voor God te ontvangen.
Zelfs vandaag de dag doen veel valse profeten het werk van Satan door hun onrechtmatige religieuze praktijken terwijl ze net doen alsof ze het werk van de Heilige Geest doen. Ware Christenen moeten vasthouden aan het woord van God, wat de kennis is van wat de enige manier is om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Leden van de zogenaamde Pinksterbeweging, die lichamelijke ervaringen van de Heilige Geest enorm benadrukken, zouden hun absurde geloof moeten verwerpen, terugkeren naar Gods woorden en in de waarheid geloven die hen zeker naar de inwoning van de Heilige Geest zal leiden.
Simon was toentertijd een beroemde tovenaar in Samaria. Nadat hij gezien had dat de mensen de Heilige Geest ontvingen door Jezus’ discipels, probeerde hij de Heilige Geest met geld te kopen. Mensen die dit soort geloof hebben, worden onvermijdelijk Satans slaven die door hem gebruikt worden om zijn werk te doen. Simon wilde de Heilige Geest ontvangen maar zijn wens was niets anders dan hebzucht. We kunnen zien dat dit soort geloof niet het ware Geest-ontvangende geloof is. 
Simon probeerde de Heilige Geest met geld te kopen om alleen zijn egoïstische verlangen naar Zijn macht te stillen. Hij werd hiervoor ernstig berispt door Gods dienaar Petrus. Ook al werd er gezegd dat Simon in Jezus geloofde, was hij niet iemand die de Heilige Geest had ontvangen door de vergeving van zonden. Hij dacht dat hij de inwoning van de Heilige Geest kon ontvangen door wereldse dingen aan God te geven.
Hoewel zijn uiterlijke verschijning suggereerde dat hij in Jezus geloofde, stonden zijn ware innerlijke gedachten niet in verband met de ware woorden van Jezus. In plaats daarvan was hij vervuld met lichamelijke hebzucht. Petrus, die de gedachten van Simon kende, berispte hem omdat hij de Heilige Geest, wat Gods geschenk is, probeerde te kopen. Hij vertelde Simon dat hij met zijn geld zou omkomen.
Tegenwoordig proberen valse profeten die bezeten zijn door kwade geesten, de mensen te misleiden door hen te laten denken dat alle wonderen en mirakels de werken van de Heilige Geest zijn. We kunnen vaak zien dat de mensen dit soort macht bewonderen en dat ze ijverig bidden om de Heilige Geest te ontvangen. Men moet echter niet vergeten dat niemand de inwoning van de Heilige Geest door gebeden kan ontvangen die aangeboden worden uit wereldse hebzucht.
Zijn er ook charismatische mensen bij u in de buurt? U moet waakzaam zijn voor dit soort mensen. Zij benaderen anderen met een fanatiek geloof. Zij zeggen dat zij demonen kunnen verdrijven en zelfs mensen de Heilige Geest kunnen laten ontvangen door het opleggen van hun handen. Zij bezitten echter niet de macht van de Heilige Geest maar van kwade geesten. Diegenen die beweren dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen door middel van het opleggen van handen, leiden zowel zichzelf als ook anderen alleen naar de ontvangst van kwade geesten.
De ware inwoning van de Heilige Geest komt over diegenen die in de woorden van het water en de Geest (1 Johannes 5:3-7) geloven. Alhoewel het evangelie van het water en de Geest duidelijk beschreven wordt in de Bijbel, proberen veel mensen God door bovennatuurlijke krachten en ervaringen te bereiken zoals bijv. door trance, het spreken in tongen, helderziendheid en het uitdrijven van demonen. Dit is de reden waarom valse profeten zoveel mensen kunnen misleiden om te geloven in een bijgelovig Christendom dat is afgeleid van de duivel.
Petrus berispte Simon door te zeggen, “Uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt, dat de gave Gods door geld verkregen wordt! Gij hebt geen deel noch lot in dit woord: want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven wierd. Want ik zie, dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.” We moeten met verdriet zuchten dat er tegenwoordig veel van zulke predikers zijn. De meeste van hen zijn charismatische mensen. Zij vragen geld aan hun kudde. We moeten afstand houden van dit soort geloof en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door in het ware evangelie van het water en de Geest te geloven (Mattheus 3:15, 1 Petrus 3:21, Johannes 1:29, Johannes 19:21-23).
 


Charismatische mensen werken door het opleggen van handen!

 
We moeten afstand bewaren van dit soort geloof. Tegenwoordig hebben sommige mensen het absurde geloof dat zij de Heilige Geest kunnen ontvangen als zij de handen van iemand die macht verkregen heeft, opgelegd krijgen. Zij denken dat zij dat ook kunnen doen omdat de Geschriften zeggen dat veel mensen de Heilige Geest ontvingen toen zij de handen opgelegd kregen van de Apostels. Sommige mensen die zich anders voordoen, hebben ook het absurde geloof dat zij andere mensen de inwoning van de Heilige Geest kunnen geven door het opleggen van hun eigen handen. We moeten ons bewust zijn van het bestaan van dit soort mensen. 
We moeten echter niet vergeten dat hun geloof enorm verschilt van het geloof van de Apostels in de tijd van de vroege kerk. Tegenwoordig is de grootste uitdaging voor de overtuigingen van sommige Christenen dat ze geen geloof hebben in het ware evangelie van het water en de Geest. Zij zeggen dat zij in God geloven, maar zij eren Hem niet en bedriegen zichzelf en anderen. Een zondaar kan echter de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen en ook niet ervoor zorgen dat anderen Hem ontvangen. Als iemand zegt dat een Geest over een zondaar komt, dan is deze geest zeker niet de Heilige Geest, maar de geest van Satan die alleen doet alsof het een ware Geest is. 
De Apostels in de tijd van de vroege kerk waren mensen die wisten en geloofden dat Jezus Christus de Verlosser was, die alle zonden van de mensheid door Zijn doopsel van Johannes de Doper en Zijn dood aan het Kruis wegnam. Zij waren in staat om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen omdat zij in de waarheid van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloofden. Zij preekten ook het evangelie van het water en de Geest aan anderen, dus hielpen zij hen om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. 
Maar tegenwoordig hebben veel Christenen een foutief fanatiek geloof. Is het tegenwoordig werkelijk mogelijk om als zondaar de Heilige Geest te ontvangen door het opleggen van handen van een andere zondige prediker? Dit is absoluut onzinnig. Er zijn mensen die zeggen dat zij de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen ook al hebben zij zonden in hun hart. Zelfs als iemand er in de ogen van zijn aanhangers uitziet als een goede herder, dan nog kan hij niet ervoor zorgen dat iemand de inwoning van de Heilige Geest ontvangt als er zonde in zijn hart is. 
Desalniettemin hebben veel mensen dit soort verkeerde geloof. Dit is de reden dat er zoveel valse profeten in staat zijn om mensen naar de hel te leiden. U moet weten dat diegenen die dit soort geloof onderwijzen, valse profeten zijn. Dit zijn mensen die reeds gevangen zijn door demonen.
Kan de Heilige Geest in iemand aanwezig zijn als die persoon zonden in zijn hart heeft? Het antwoord is nee. Is het dan voor iemand die zonden in zijn hart heeft mogelijk om anderen de inwoning van de Heilige Geest te laten ontvangen? Het antwoord is weer nee. Waarom voeren tegenwoordig charismatische mensen dan wonderen uit in het Christendom terwijl ze nog steeds zonden in hun hart hebben? Dit doen de kwade geesten. De Heilige Geest kan nooit in een zondaar aanwezig zijn. Hij kan slechts aanwezig zijn in mensen met het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Weet u zeker dat de geest die over u kwam de Heilige Geest is?
In Johannes 3:5 zei Jezus, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” De inwoning van de Heilige Geest kan dus alleen verkregen worden door in het ware evangelie van het water en de Geest te geloven. De fout die veel Christenen tegenwoordig maken is dat ze geloven dat iemand ook de inwoning van de Heilige Geest kan ontvangen door het opleggen van handen van zondige predikers. Dit is een cruciale fout. Veel Christenen en predikers hebben tegenwoordig het geloof en de overtuiging dat de inwoning van de Heilige Geest over hun komt door het opleggen van handen.
 


Het verband tussen de ware verlossing van zonden en het opleggen van handen

 
“Het opleggen van handen” is het middel waardoor iemand iets van zichzelf aan het object kan doorgeven. Probeer het zo te zien: Als we in een microfoon spreken, dan gaat het geluid door de kabels naar de versterker en dan komt het uit de luidsprekers zodat iedereen het kan horen. Op dezelfde wijze gaf een zondaar in het Oude Testament, als hij zijn handen op het hoofd van het zondeoffer legde, zijn zonden aan het zondeoffer door en was dus vergeven. Gods macht werd zo ook aan de mensen doorgegeven wanneer Zijn dienaren hun handen op hen legden. Op deze wijze heeft het opleggen van handen de betekenis gekregen van “doorgeven, overdragen.”
Charismatische mensen zorgen er niet voor dat andere mensen de inwoning van de Heilige Geest krijgen door het opleggen van hun handen, maar zij laten hun kwade geesten ontvangen. U moet niet vergeten dat een persoon met de macht van kwade geesten, de geesten aan anderen overdraagt door het opleggen van handen. Als een bezeten persoon zijn handen op het hoofd van een ander legt, dan zal de demon die in hem zit, aan die persoon worden doorgegeven omdat Satan door zondaars werkt. Daarom moet iedereen die de inwoning van de Heilige Geest wilt ontvangen, in het evangelie van het water en de Geest geloven. Satan heerst over diegenen die zondig zijn wanneer zij niet de verlossing van de zonden hebben ontvangen, ook al geloven zij in Jezus. 
Als iemand de oplegging van handen van een bezeten persoon ontvangt, zullen de demonen ook naar hem komen en hij zal ook valse wonderen verrichten. We moeten weten dat demonen in anderen komen wonen door het opleggen van handen en dat de inwoning van de Heilige Geest alleen mogelijk is door het geloof in het evangelie van het water en de Geest. 
Het opleggen van handen is een door God bepaalde methode om iets aan een ander door te geven. Maar Satan laat veel mensen kwade geesten ontvangen door het opleggen van handen. Het feit dat er tegenwoordig zoveel mensen zijn die proberen de macht van de Heilige Geest met geld te kopen, is een nog groter probleem.
 


De meeste Christenen begrijpen de waarheid van de inwoning van de Heilige Geest verkeerd

 
Als men hen vraagt hoe zij de inwoning van de Heilige Geest kunnen ontvangen, antwoorden veel mensen dat het mogelijk is door berouwgebeden of vasten. Dit is niet waar. Komt de Heilige Geest over u als u bijzondere gebeden aan God aanbiedt? Nee. De inwoning van de Heilige Geest komt alleen tot de mensen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
Omdat God de waarheid is, bepaalde Hij de wet voor het ontvangen van de inwoning van de Heilige Geest. Kan de Heilige Geest aanwezig zijn in iemand die zonde in zijn hart heeft? Het antwoord is, nee, absoluut niet. Men kan de Heilige Geest niet ontvangen door het opleggen van handen. Zelfs als iemand herlevingsbijeenkomsten bijwoont en verwoed tot God bidt dat hij de macht van de Heilige Geest zou kunnen ontvangen, zal de Heilige Geest buiten zijn bereik blijven. Zondaars kunnen duidelijk de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen. Zondaars kunnen de ware inwoning van de Heilige Geest als een gave ontvangen maar alleen maar wanneer zij de verlossing van de zonden hebben verkregen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Iedereen die het evangelie van het water en de Geest niet kent, kan de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen. Tegenwoordig verspreidt het evangelie van het water en de Geest zich enorm snel over de hele wereld door de Christelijke literatuur, kerkbijeenkomsten, het internet en zelfs elektronische boeken. Iemand die daarom het ware evangelie zoekt, kan erin geloven en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Als u nog niet de inwoning van de Heilige Geest heeft ontvangen, moet u zich realiseren dat u hiervoor in het evangelie van het water en de Geest moet geloven.
 

Een goed voorbeeld van vals geloof!
 
Als we tegenwoordig de symptomen van mensen onderzoeken die valse geesten ontvangen, kunnen we het huidige bestaan van demonen zien. “Herlevingsbijeenkomsten voor de Heilige Geest” zijn bijeenkomsten waarbij mensen wanhopig de Heilige Geest willen ontvangen. Tijdens deze bijeenkomsten zien we mensen in hun handen klappen en berouwgebeden aanbieden terwijl ze huilen en vasten. De prediker vertelt hen dat ze fanatieke gebeden moeten aanbieden door ze te zeggen dat de Heilige Geest niet zal komen totdat ze dit doen. Dan roepen de mensen uit, “Heer!” en beginnen met hun fanatieke gebeden. 
Kunnen deze fanatici de inwoning van de Heilige Geest op deze manier ontvangen? Nee. Tijdens zulke bijeenkomsten zult u mensen zien gillen en vallen en dan bibberen, terwijl ze vreemde geluiden maken. Sommigen vallen en bibberen hier en daar op de grond en we zien ze gillen en de tongentaal spreken. Iemand schreeuwt zich helemaal schor tijdens de bijeenkomst en de menigte is helemaal overmand door emoties. Sommigen krijgen aanvallen, stuiptrekkingen en spreken in vreemde tongen. De mensen zeggen dat deze verschijnselen het bewijs is dat de Heilige Geest over hen is gekomen. Maar denk er eens over na wat er gebeurd als een demon zijn werk doet? Is dit het werk van de Heilige Geest? Absoluut niet!
 

Satan misleidt veel Christenen
 
Veel Christenen leiden tegenwoordig het soort religieuze leven dat Satan wilt. Satan misleidt de mensen door ze te vertellen dat zij het opleggen van handen moeten ontvangen van een machtige prediker om de Heilige Geest te ontvangen. Veel Christenen neigen ertoe om dit te geloven als een formele doctrine. Satan plant ook het idee in het hoofd van de mensen dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen als zij overdreven bidden. Satan probeert al een hele tijd om het aantal mensen die dit soort geloof hebben, te verdubbelen of te verdrievoudigen. 
Daarom weten veel mensen het niet, en proberen zelfs niets over het evangelie van het water en de Geest te leren. We moeten strijden om de gedachten, die Satan in ons hoofd probeert te zetten, te vermijden en we moeten het evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven. De inwoning van de Heilige Geest komt slechts tot diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. U moet erin geloven.
 

Het misverstand van de Christenen t.o.v. de inwoning van de Heilige Geest 
 
Allereerst is er een groot misverstand in de overtuigingen van veel aanhangers van het charismatische Christendom. Zij proberen de Heilige Geest met zonden in hun hart te ontvangen. Zij geloven foutief dat zelfs als zij zonden in hun hart hebben, zij de inwoning van de Heilige Geest kunnen ontvangen. Iemand zonder enig geloof in het evangelie van het water en de Geest kan echter niet de inwoning van de Heilige Geest ontvangen.
Op de tweede plaats wordt gezegd dat de arrogantie van de mensen hen hindert bij de inwoning van de Heilige Geest. Betekent dit dan dat iemand de Heilige Geest kan ontvangen als hij zich niet arrogant gedraagt? Is er iemand op deze wereld die helemaal niet arrogant is? Een arrogant persoon die de vergeving door God niet kan ontvangen, is iemand die zijn eigen gedachten aan het woord van God toevoegt. Veel mensen proberen op hun eigen manier de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen terwijl ze het ware evangelie van het water en de Geest negeren. De inwoning van de Heilige Geest komt echter alleen tot diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven.
Op de derde plaats wordt gezegd dat de inwoning van de Heilige Geest komt als iemand voor God eerlijk al zijn zonden biecht. Dus worden zij aangemoedigd om hun zonden te biechten als zij de Heilige Geest willen ontvangen. Maar u moet niet vergeten dat de inwoning van de Heilige Geest niet komt als iemand gewoon zijn zonden biecht. De meeste Christenen verlangen tegenwoordig enorm naar de inwoning van de Heilige Geest en Zijn vervulling, maar zij kunnen de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen omdat zij nog steeds zonden in hun hart hebben. Een persoon met dit soort onbezonnen verlangen, zal door de demonen gevangen worden.
Ten vierde zeggen sommigen dat de inwoning van de Heilige Geest gegeven kan worden wanneer we God serieus vragen ons deze zegen te geven. Maar het kan niet verkregen worden door te bedelen. Dit is een verkeerde denkwijze. 
Ten vijfde identificeren sommigen de inwoning van de Heilige Geest met het bezit van sommige geestelijke krachten. Het spreken in tongen wordt beschouwd als een algemeen bewijs van de inwoning van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest woont niet in iemands hart alleen maar omdat hij in staat is om in Jezus’ naam demonen te verdrijven of in vreemde tongen te spreken. De zonde behoort tot Satan. Kan iemand met zonde in zijn hart werkelijk zeggen dat hij de inwoning van de Heilige Geest heeft ontvangen omdat hij enkele vreemde krachten bezit? Nogmaals, dit is onheil gespeeld door demonen.
Het evangelie van het water en de Geest dat Jezus ons gaf, is het enige ware evangelie dat ons naar de inwoning van de Heilige Geest kan leiden. Als u nog steeds denkt dat u de Heilige Geest en de verlossing van de zonden door andere methoden kunt ontvangen, bent u diep misleidt. Ik hoop dat u zich van uw foute geloof zult bevrijden en in plaats daarvan geestelijke gedachten en het authentieke geloof zult krijgen.
Het is niet overdreven om te zeggen dat tegenwoordig veel Christenen bezeten zijn door demonen. Veel Christenen over de hele wereld komen onder de macht van demonen omdat zij de inwoning van de Heilige Geest willen ontvangen door speciale herlevingsbijeenkomsten of door het ontvangen van het opleggen van handen. Zij gaan naar speciale mensen zoals de beheerders van gebedshuizen, ouderlingen, organisators van herlevingsbijeenkomsten, of geestelijke leiders waarvan gezegd wordt dat zij de macht van de Heilige Geest hebben ontvangen. Zij gaan naar hun toe in de hoop door het opleggen van handen de Heilige Geest te ontvangen. Niemand kan echter de inwoning van de Heilige Geest door dit soort geloof ontvangen, hoe vurig zij ook in Jezus geloven. Met andere woorden, er is niemand, behalve God, die iemand de inwoning van de Heilige Geest kan laten ontvangen.
Net als Simon, proberen veel mensen tegenwoordig de Heilige Geest te kopen. Zij proberen de Heilige Geest te ontvangen door in wereldse leringen te geloven en niet in het evangelie. De meeste Christenen over de wereld blijven in deze denkwijze vasthangen. De Heilige Geest komt alleen over diegenen die de noodzakelijke kwalificaties heeft om Hem te ontvangen. De enige formule om de Heilige Geest te ontvangen, is het geloof in het evangelie van het water en de Geest en dit is het enige antwoord op de waarheid (Handelingen 2:38).
De ontvangst van de Heilige Geest door het opleggen van handen was alleen voor een korte tijd mogelijk in de periode van de vroege kerk. Daarna kwam de inwoning van de Heilige Geest over de mensen op het moment dat zij het evangelie van het water en de Geest leerden kennen en erin gingen geloven. Alles, behalve het werk van de Heilige Geest dat plaatsvindt door het geloof in het woord van God, is daarom het werk van demonen. God zegt dat demonen de dienaren van Satan zijn en Satan heeft ingenieus zo gewerkt dat de mensen niet de verlossing van de zonden kunnen ontvangen, ook al geloven zij in Jezus. Satan liegt tegen de mensen door te zeggen dat hij hen de Heilige Geest zal geven als zij in Jezus geloven en het opleggen van handen ontvangen. Satan breidt zijn gebied over de hele wereld uit door dit soort oplichterij.
We zullen nu naar de symptomen van deze bezetenen kijken. Als we bij een waarzegger of sjamaan de symptomen van bezetenheid door een demon onderzoeken, dan zien we dat zij stuiptrekkingen hebben, in trance raken en zelfs flauwvallen. Dan verdraait hun tong en er komen, tegen hun wil, vreemde woorden uit hun mond. Zij spreken in vreemde tongen. 
Zowel tovenaars als Christenen die door demonen bezeten zijn door het opleggen van handen, hebben beiden deze ervaring. Als een charismatische organisator van een herlevingsbijeenkomst zijn microfoon neemt en roept, “Met vuur, met vuur, met vuur,” dan raakt de congregatie opgewonden en verliest de zelfbeheersing. De mensen die het opleggen van handen van hem willen ontvangen, gaan naar voren. Zij ervaren oncontroleerbare stuiptrekkingen en spreken in tongen. Deze symptomen zijn het werk van demonen die net doen alsof zij de werken van de Heilige Geest doen.
Mensen die bezeten zijn door kwade geesten, die door sjamanen en waarzeggers van iedere primitieve religie kunnen worden opgeroepen, tonen dezelfde symptomen als Christenen die bezeten zijn door demonen door het opleggen van handen. De mensen begrijpen dit echter, ondanks dit bewijs, verkeerd. Deze Christenen zijn enorm in verwarring gebracht omdat zij denken dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen als zij dit soort symptomen ervaren.
 

Satan werkt door de Christenen als een waarzegger 
 
Satan stelt de door demonen bezeten mensen in staat profetiegebeden te geven. Zij profeteren door te zeggen, “U zult een waardevolle leider zijn. Duizenden schapen zullen voor u grazen. God zal u in de toekomst opleiden en Hij zal een waardevolle leider van u maken.” Tegen anderen zeggen ze misleidende woorden als, “U zult een waardevolle dienaar van God worden. U zult een erg voorname dienaar van God zijn,” om mensen aan te moedigen ze te volgen en als dienaren van demonen te leven tijdens hun leven.
Waarzeggers geven ook voorspellingen over de toekomst van andere mensen. “U moet in de toekomst voorzichtig met water zijn.” “U zult veel geld verdienen.” “Een man uit het oosten zal verschijnen en u helpen.” Dit zijn voorbeelden van de dingen die zij zeggen. Het eerste symptoom dat men bij bezeten personen kan waarnemen, is dat zij valse voorspelingen maken. 
Dan spreken zij in tongen, wat zij zelf niet eens kunnen verstaan. Zij ervaren rillingen en vertonen zelfs symptomen van een persoonlijkheidsstoornis. Als u een sjamaan of waarzegger ontmoet, kunt u dan beweren dat zij gezonde persoonlijkheden hebben? Zij praten vaak grof tegen mensen die veel ouder zijn dan zij.
Mensen die echter de ware inwoning van de Heilige Geest hebben, hebben Hem ontvangen door in de bijbelse waarheid te geloven die zegt dat Jezus alle zonden van de wereld heeft weggenomen met Zijn doopsel en dood aan het Kruis. Deze mensen helpen ook anderen om het evangelie van het water en de Geest te leren kennen en erin te gaan geloven, en zij helpen hen om de verlossing van hun zonden en de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Zij proberen zelf op een rechtvaardige manier te leven en hun persoonlijkheid is zo aangenaam en gezond dat zij anderen naar het gezegende geloof van God leiden en naar het soort leven dat God wilt. Nu en dan benadert God hen om hen heilig te houden als hun gedachten naar de wereld terugkeren. 
De rechtvaardigen die de verlossing van hun zonden hebben ontvangen, zijn zeker anders dan de mensen van wie de persoonlijkheid vernietigd is door kwade geesten. De ware persoonlijkheid komt weer tot leven als iemand de verlossing van de zonden krijgt en daarmee de inwoning van de Heilige Geest ontvangt. Daarbij komt dat de rechtvaardigen zich grote zorgen maken over anderen in ongunstige omstandigheden, over wat zij werkelijk nodig hebben in Gods woorden, bidden zij dat ze verlost worden en offeren zichzelf op om hen te helpen.
Aan de andere kant kunnen we zien dat de persoonlijkheden van bezeten mensen op een vreselijke wijze vernietigd zijn. Satan beheerst hen en buigt ze naar zijn wil omdat zij denken dat de dingen zoals bijv. stuiptrekkingen en het spreken in tongen de gaven van de Heilige Geest zijn. Deze ervaringen zijn echter beslist niet de gaven van de Heilige Geest.
Er zijn zoveel predikers die trots zijn op hun krachten zoals het geven van voorspellingen in Gods naam, dat ze in staat zijn veel wonderen te verrichten en in tongen te spreken. Maar als zij nog steeds zonde in hun hart hebben dan zijn hun krachten beslist het bewijs voor het feit dat zij bezeten zijn. Daarom kunnen zij niet de inwoning van de Heilige Geest aan anderen geven maar zij kunnen alleen de inwoning van demonen geven. Omdat Satan een bedrieger is, zal het wonder dat zij verricht hebben van korte duur zijn.
Er is een duidelijk verschil tussen het werk van de Heilige Geest en dat van een demon. Zelfs al lijkt het alsof het werk van de Heilige Geest in het begin geen bijzondere ervaring of wonderbaarlijke gaven oplevert, maar met het verstrijken der tijd groeit Gods macht onophoudelijk in het hart van de rechtvaardige zoals de opkomende zon in de ochtend.
 

Door demonen bezeten Christenen
 
Waarom zijn zoveel mensen bezeten door demonen, ook al proberen zij de Heilige Geest te ontvangen?
Omdat zij demonen ontvangen door het opleggen van handen van valse profeten.
 
Verassend genoeg kunnen we veel gelovigen in Jezus zien van wie de lichamen en zielen zijn vernietigd omdat zij demonen hebben ontvangen door het opleggen van handen van valse profeten. Deze mensen hebben niets met God te maken omdat hun geloof niet berust op de woorden van de Bijbel. Ze maken volop gebruik van hun macht, niet wetende dat hun diensten ervoor zorgen dat veel mensen de dienaren van Satan laat worden. Waarom werken zij zo hard om hun krachten in het Christendom uit te oefenen? Omdat de zogenaamde krachten van hun gauw zullen verdwijnen als zij ze niet gebruiken. Daarom worden zij zo druk. 
Zij moeten constant bidden en wonderen en tekenen uitvoeren in de naam van Jezus. De mensen die zeggen, “Ik heb de gave om het evangelie te prediken,” moeten constant het evangelie prediken omdat hun pseudo-geluk gauw zal verdwijnen als zij dat niet doen. Als deze mensen niet loyaal zijn aan de gaven van de demon zoals de tongentaal, het helen of de profetie, met andere woorden, als ze niet trouw zijn aan de werken van Satan, dan kan Satan hen zonder specifieke reden ziek maken. Net als een waarzegger of een sjamaan erg langdurig ziek wordt als hij zijn rol als Satans dienaar negeert. Daarom moeten zij geestdriftig de gaven gebruiken die zij van Satan hebben ontvangen opdat zij niet in ellende verbannen worden nadat zij hun krachten hebben verbruikt. 
Ik heb ooit iemand gekend die vurig in Jezus geloofde en het leek alsof hij veel krachten van God bezat. Hij moedigde de mensen aan om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen en leidde herlevingsbijeenkomsten waarin hij demonen uitdreef door het opleggen van handen terwijl hij ook wonderen verrichtte zoals het spreken in tongen en het helen van mensen. Door zijn wonderwerken werd hij een voorwerp van afgunst en respect. Tientallen duizenden gelovigen volgden hem. Hij begon Jezus echter te ontkennen door te zeggen, “Jezus Christus is een mislukkeling. Hij is niet de Zoon van God.” Hij vervloekte Jezus Christus en beweerde zelfs dat hijzelf God was. Hij doodde Jezus Christus uiteindelijk in zijn hart en in de harten van vele Christenen.
Zulke mensen verwerpen het evangelie van het water en de Geest omdat Satan hun leider is. Zij hebben vanaf het begin het verkeerde geloof omdat zij het waanbeeld hebben dat zij dezelfde krachten bezitten als de Apostels, om hun vaardigheden te zien, om mensen in tongen te laten spreken en om demonen te verdrijven door het opleggen van handen. Ze zijn ervan overtuigd dat de inwoning van de Heilige Geest over hen is gekomen. 
Zij leren mensen over de methoden om de Heilige Geest te ontvangen terwijl ze denken dat het mogelijk is om Hem te ontvangen door berouwgebeden aan te bieden. Deze methode van de ontvangst van de Heilige Geest is echter niet gebaseerd op Gods woorden. Desondanks zeggen zij dat als een gelovige in Jezus in tongen spreekt en voorspellingen doet, dit het bewijs is van de komst van de Heilige Geest. Omdat veel mensen de inwoning van de Heilige Geest niet echt begrijpen, geloven zij dat zij ook de Heilige Geest kunnen ontvangen door de leringen van valse profeten te leren en te volgen. Zo was Satan in staat om Christenen met de geesten van demonen te vullen en over deze mensen te heersen. Al deze methoden zijn de valstrikken van Satan.
Talloze mensen zijn bezeten door demonen door de leer van valse profeten. Gewone gelovigen leiden een saai religieus leven maar mensen die door demonen bezeten zijn, gebruiken de kracht van kwade geesten en leiden schijnbaar passionele religieuze levens. Wat zijn de vaardigheden die zij tentoonstellen? Zij hebben de vaardigheden om te helen, in vreemde tongen te spreken en anderen door demonen bezeten te laten worden door het opleggen van handen. We moeten weten dat het opleggen van handen een methode is om iets aan anderen door te geven en dat het koninkrijk van de demonen hierdoor enorm is uitgebreid.
 

Kwade geesten werken door menselijke hebzucht!
 
Satan werkt in mensen zoals Simon van de hoofdpassage. Deze mensen zeggen dat zij de inwoning van de Heilige Geest kunnen ontvangen door het opleggen van handen, ongeacht hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. Tegenwoordig zijn er veel mensen bedrogen door Satan en zij proberen de Heilige Geest door berouwgebeden, vasten, zelfopoffering of het opleggen van handen te ontvangen. Zij zijn echter door demonen bezeten en leiden een vervloekt leven.
We moeten goed begrijpen dat deze bemiddelaar, die het opleggen van handen uitvoert en wat veel Christenen over de hele wereld ontvangen, het werk van demonen vergemakkelijkt. Deze mensen die dezelfde karaktertrekken als Simon bezitten, zijn voor God valse profeten. Zelfs gelovigen in Jezus kunnen door demonen bezeten zijn als zij zonden in hun hart hebben. Deze mensen zijn in staat om wonderen uit te voeren door de werken van de duivel. Satan leidt de mensen naar de ontvangst van het opleggen van handen van zijn dienaren om hun bezetenheid door demonen te vergemakkelijken en om zijn koninkrijk over de hele wereld op te bouwen. De kerken van de [2]Charismatische Pinksterbeweging worden over de hele wereld officieel erkend als formele Christelijke groeperingen.
 
2Het westerse Christendom begon in de laatste helft van de 20e eeuw onder te gaan door materiële voorspoed en massaconsumptie. Hierdoor werden tegelijkertijd vele Christenen die naar een weg aan het zoeken waren om dichter bij Jezus te wandelen, ontevreden met de droogheid van hun voormalige kerken. Anderen leden eronder dat zij niet of weinig spiritueel groeiden, en weer anderen waren gefrustreerd door hun onvermogen om hun geloof naar een persoonlijke liefde tot Jezus te vertalen.
De zogenaamde Charismatische Pinksterbeweging kwam onder deze omstandigheden op. Degenen die aan deze beweging toegaven, zochten enthousiaste ervaringen en praktijken zoals het spreken in tongen, profeteren, en het vertonen van wonders, terwijl ze de eerste Pinkstergebeurtenissen bewonderen. Zij geven zich in hun enthousiasme over aan de zogenaamde macht van de Heilige Geest, maar strikt genomen zijn de meeste van hun leringen en praktijken niet op de Bijbel gebaseerd. Deze beweging heeft zich in de ontwikkelingswereld enorm ontwikkeld binnen de context van hun behoeften. Hun leiders hebben de Christenen van ontwikkelingslanden aangetrokken met religieus enthousiasme en de zegens van weelde en gezondheid. Enkele afzonderingen van de beweging zoals de Neo-Pinksterbeweging delen, naar men zegt, dezelfde leringen als de New Age Beweging.
 
Deze wereld komt langzaam tot een einde. Als we wedergeboren willen worden in de laatste dagen, dan moeten we weten hoe de duivel werkt en standhouden tegen zijn snode plannen. We moeten ook voor eens en altijd van onze zonden gered worden en het geschenk de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. We moeten naar de waarheid terugkeren met de volmaakte kennis van hoe Gods Geest tot ons komt. 
Net zoals God zei, “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6), worden tegenwoordig veel waarheidzoekers vernietigd omdat zij in hun onwetendheid door charismatische mensen worden misleidt. Mensen zeggen dat zelfs als zogenaamde charismatische pinksterkerken in de woestijn opgericht zouden worden, de mensen zich daar zouden verzamelen. Waarom is dit? Charismatische mensen breiden hun kerken uit door anderen met hun pseudo-krachten te verwarren, terwijl ze hun naar de bezetenheid leiden door het opleggen van handen. Een van hun speciale talenten is dat als de mensen bezeten zijn door demonen door het opleggen van handen, zij enthousiast een religieus leven gaan leiden.
Een ander bijzonder kenmerk van charismatische mensen is dat zij enorme bedragen geld aan hun kerken doneren en onvoorwaardelijk fanatieke gelovigen worden. Ontelbare Christenen zijn zelfs enthousiast over evangelisatie met de kracht van de demonen, maar zij gaan zeker naar de hel omdat ze zich niet bewust zijn van hun eigen bestemming. Deze mensen die vurig in de kracht van de duivel geloven als het bewijs van hun zaligmaking, kijken zonder enige twijfel uit naar de hemel. Zij hebben echter zonde in hun hart en zijn verdoemd om vernietigd te worden.
Als men deze mensen de volgende vraag stelt, “Heeft u zonde in uw hart, zelfs als u in God geloofd?” zullen zij zeker antwoorden dat het natuurlijk is om in zonde te zijn. Zij denken dat het voor een mens onmogelijk is om geen zonde in zijn hart te hebben zelfs al geloofd iemand in Jezus.
Mensen denken vaak dat zij het verdienen om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan, zelfs als zij zonden in hun hart hebben, omdat zij troost putten uit hun geloof in Jezus wat het bewijs is voor pseudo-kracht. 
Wat een absurde hoop is dit! De reden voor hun vaste overtuiging is dat zijn een of ander bovennatuurlijk vermogen bezitten. Zij hebben het spreken in tongen ervaren, het zien van visioenen en het helen van zieken, en zij denken en geloven met zekerheid dat deze ervaringen het werk van de Heilige Geest zijn. Daarom zeggen ze tegen zichzelf dat zij zeker de verlossing en de Heilige Geest hebben ontvangen door deze ervaringen. 
Omdat deze mensen een onvolmaakte kennis van de woorden van de zaligmaking hebben, hebben zij geen vertrouwen in hun zaligmaking als er geen zichtbaar vermogen aan hen verschijnt. Deze mensen doen daarom hard hun best om zichtbare garanties van de zaligmaking te vinden en later worden zij door Satan in zijn werken gebruikt. Omdat deze mensen Gods antwoorden proberen te vinden door berouwgebeden of zelfopoffering in plaats van in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen zij uiteindelijk kwade geesten ontvangen in plaats van de Heilige Geest.
De duivel beschuldigt mensen door in hun oor te fluisteren, “Je hebt gezondigd, nietwaar?” en hij leidt hen naar het verval van de zelfveroordeling. Er is iemand die ik ken die nu de vergeving van de zonden heeft ontvangen en de Heilige Geest. Dit is iets wat met hem gebeurde voordat hij wedergeboren was, toen hij een ijverig maar roekeloze gelovige in Jezus was. Deze persoon sprak zelfs in tongen en verrichtte vele wonderen. De zonden in zijn hart bleven hem, ondanks zijn geloof in Jezus, kwellen, zelfs al huilde hij de hele nacht en gaf hij berouwgebeden. Toen begon Satan in zijn oor te fluisteren. “Je hebt gezondigd, dus is het beter voor jouw om te sterven dan te leven.” Satan kwam vaak naar hem en beschuldigde hem, kwelde hem en herinnerde hem aan zijn zonden. Satan leidde hem tot de zelfveroordeling en –beschuldiging. Alles wat hij echter doen kon, was de zonden in zijn hart te biechten. Hij kon zichzelf niet van Satans beschuldigingen bevrijden totdat hij het prachtige evangelie hoorde en erin ging geloven.
U moet weten dat diegenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, ten prooi vallen aan het kwaad. Denkt u dat iemand die niet de vergeving van de zonden heeft ontvangen, de kracht heeft om het kwaad te weigeren? Iedereen die niet het ware evangelie van het water en de Geest vasthoudt, zal gevangen en gemarteld worden door Satan. Gods evangelie van het water en de Geest is absoluut noodzakelijk om Satan te verdrijven. Iedereen die daarom in Jezus gelooft, zou in het evangelie van het water en de Geest moeten geloven en het ook aan alle mensen over de wereld prediken. Diegenen die dit horen zouden moeten gehoorzamen en erin moeten geloven.
 

Het mysterie van de wetteloosheid is reeds aan het werk in de wereld!
 
De hele wereld is nu bedekt met de activiteiten van demonen. Als we het evangelie willen prediken dat ertoe leidt dat mensen de Heilige Geest ontvangen, moeten we het diepgewortelde misverstand weghalen over de inwoning van de Heilige Geest. 
Ten eerste moeten we iedereen duidelijk maken dat het een leugen is dat de Heilige Geest door het opleggen van handen komt. We moeten duidelijk getuigen dat ervaringen als het “spreken in tongen na het ontvangen van het opleggen van handen, iets warms voelen door belijdenis en vasten, en het horen van boodschappen direct van Jezus”, de werken van de duivel zijn. Alleen door het geloof in het evangelie van het water en de Geest kunnen mensen verlost worden van het bedrog van de duivel. We kunnen alleen van onze zonden gered worden door het geloof in het evangelie van het water en de Geest. 
We moeten de duivel, ‘de vader van leugens,’ met het evangelie van het water en de Geest verslaan. Satan heeft alle mensen over de hele wereld gebonden aan de zelfveroordeling, dus moeten we deze mensen naar de waarheid laten terugkeren door ze te laten beseffen dat hun misleide ervaringen en emoties, het bedrog van Satan is. 
Tegenwoordig dienen mensen als Simon de Samaritaan, die de Heilige Geest met geld probeerde te kopen, de kerk. Het zijn blinden die de blinden leiden. Zij kunnen de mensen niet de weg naar de volmaakte zaligmaking tonen omdat zij niet het evangelie van het water en de Geest kennen en nog steeds zonden in hun hart hebben. Dus laten zij Satan in het hart van hun volgelingen wonen door nachtenlange bidsessies te houden, berouwgebeden te roepen en het gebruik van het opleggen van handen. Deze mensen zijn eigenlijk door de duivel bezeten en als we ze willen laten terugkeren naar Gods woord, dan moeten we het werk van Satan vernietigen door ze de volmaakte kennis van het water en de Geest te geven. Als mensen Satans strategieën niet kennen, zullen zij geen andere keuze hebben dan te lijden in hulpeloosheid. 
Zoals ik al eerder zei, is het vertonen van wonderen zoals het spreken in tongen en het uitspreken van profeties na het opleggen van handen, de activiteit van de duivel. De krachten van charismatische mensen worden dus vertoond door de werken van de duivel. We zouden hun moeten leren, “Het is de duivel die in u werkt als er zonde in uw hart zit. Als u denkt dat de Heilige Geest in u aanwezig is, ook al heeft u zonden in uw hart, dan bent u bedrogen.” 
Het geloof van de Apostels en dat van de mensen die het opleggen van handen ontvingen in de hoofdpassage van Handelingen 8, worden in dezelfde categorie geplaatst omdat zij beiden het evangelie van het water en de Geest van Jezus Christus kenden. Maar het geloof van de Apostels was volledig anders dan dat van de meeste Christenen van tegenwoordig die alleen geloven dat het opleggen van handen hen de Heilige Geest laat ontvangen. 
Ontvangt iemand de Heilige Geest door het opleggen van handen door iemand die de verlossing van de zonden heeft gekregen? Nee. De Bijbel zegt dat de Geest van God boven de oppervlakte van het water zweefde (Genesis 1:2). Dit betekent dat iemand het evangelie van het water en de Geest moet horen en erin moet geloven als hij de verlossing van de zonden en de Heilige Geest wilt ontvangen. God stuurt de Heilige Geest als een geschenk naar de wedergeboren Christenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
We moeten niet vergeten dat het tegen het evangelie van het water en de Geest zou ingaan, waarmee God ons van onze zonden wilde redden, als we de mensen zouden leren om het opleggen van handen te zoeken om de Heilige Geest te ontvangen. Te denken dat iemand een ander de Heilige Geest kan geven, is hetzelfde als God uit te dagen en de mensen met dit soort geloof vallen gemakkelijk in Satans valstrikken. Dit zou nooit mogen gebeuren. 
Al onze zonden werden vergeven toen we in het evangelie van het water en de Geest gingen geloven, en de Heilige Geest getuigt hiervan. Iemand die in het evangelie van het water en de Geest gelooft, heeft geen zonden meer in zijn hart. Dit is niet omdat hij niet gezondigd heeft, maar omdat hij gelooft in de kracht van het evangelie van het water en de Geest. Het evangelie van het water en de Geest getuigt dat hij geen zonden meer in zijn hart heeft en de Heilige Geest getuigt dat ook. Men kan Jezus niet zijn Verlosser noemen zonder de Geest van God in zich te hebben. 
Mensen die door demonen bezeten zijn, weten niets over het evangelie van het water en de Geest en zullen het nooit een gespreksonderwerp maken. Zij kennen het evangelie van het water en de Geest zelfs niet en bovendien zijn zij niet in staat om de waarheid te onderscheiden. Zij zeggen dat de Heilige Geest alleen komt als zij het opleggen van handen uitvoeren en ontvangen. De Heilige Geest komt echter nooit door het opleggen van handen. U moet zich realiseren dat de werken van de duivel nu grote invloed uitoefenen op de mensen in de kerken over de hele wereld met hun valse leringen. Om deze reden is het noodzakelijk om de ware inwoning van de Heilige Geest te ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven.