Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-3] Ontving u de Heilige Geest toen u geloofde? (Handelingen 19:1-3)

Ontving u de Heilige Geest toen u geloofde?
(Handelingen 19:1-3)
“En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.”
 

Waarom zegt de Bijbel, “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld?”
Omdat de mensen het Koninkrijk der Hemel kunnen nemen met geloof in het prachtige evangelie dat zegt dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis uitwiste.
 
Welk soort evangelie predikte Paulus? Hij predikte het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed. Handelingen 19:1 zegt, “En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?” Deze mensen geloofden echter in Jezus terwijl ze de betekenis van Jezus’ doopsel weglieten. Zij kenden het prachtige evangelie niet dat hen naar de inwoning van de Heilige Geest leidt. Vandaar dat de vraag die Paulus stelde, “Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?” een onbekende vraag was bij sommige discipels in Efeze. Andere mensen zouden hun gevraagd hebben, “Geloofde u in Jezus?” Maar Paulus stelde de vraag op deze ongewone manier zodat zij de Heilige Geest konden ontvangen door hun geloof in het prachtige evangelie te hernieuwen. Paulus’ ambt was het om het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed te prediken. Paulus, Petrus en Johannes getuigden ook van Jezus’ doopsel door Johannes de Doper. 
Laat ons naar de getuigenis van de Apostels kijken over het evangelie van het doopsel. Eerst getuigde Paulus, “Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?” (Romeinen 6:2-3) en “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan” (Galaten 3:27).
De Apostel Petrus getuigde ook van het evangelie van Jezus’ doopsel in 1 Petrus 3:21, door te zeggen, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”
Johannes de Apostel getuigde ook van dit prachtige evangelie in 1 Johannes 5:5-8. “Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.”
Johannes de Doper speelde een cruciale rol in het volbrengen van het prachtige evangelie. De Bijbel zegt het volgende over Johannes de Doper in Malaechi 3:1-3 en Mattheus 11:10-11. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de mensheid en hij was de geprofeteerde Elia die zou komen, zoals geschreven staat in het Oude Testament. In het Oude Testament werd een zondeoffer gedood om het bloed ervan te vergieten nadat iemands zonden waren weggenomen door het opleggen van handen. In het Nieuwe Testament was Jezus echter het zondeoffer die alle zonden van de wereld wegnam door Zijn doopsel en die aan het Kruis stierf om het loon van de zonden te betalen. Jezus redde de mensheid omdat Johannes de Doper alle zonden van de wereld aan Hem had doorgegeven door het doopsel in de Jordaan.
God plande twee soorten grote daden om de mensheid van hun zonden te redden en Hij vervulde ze allebei. De eerste was om Jezus naar deze wereld te laten komen door het lichaam van de maagd Maria en om Hem te laten dopen en kruisigen om alle zonden van de wereld te laten verdwijnen. De tweede was om Johannes de Doper geboren te laten worden door Elizabeth. God liet deze twee gebeurtenissen plaatsvinden om de mensheid van hun zonden te redden. Dit was het werk dat God in de Drie-eenheid had gepland. God stuurde Johannes de Doper zes maanden voor Jezus naar deze wereld, daarna stuurde Hij Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid naar deze wereld om de mensheid van het oordeel van hun zonden te verlossen. 
Jezus getuigde van Johannes de Doper in Mattheus 11:9. “Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet.” Toen Johannes de Doper, die alle zonden van de wereld aan Jezus had doorgegeven, Hem de volgende dag zag, getuigde hij door te zeggen, “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29)
In de Bijbel staan veel passages over Johannes, die Jezus doopte, en we moeten ernaar streven om een beter begrip van hem te krijgen. Johannes de Doper werd voor Jezus geboren. Zijn rol was het om het prachtige evangelie dat Gods plan was, te voltooien. De Bijbel zegt dat Jezus alle zonden van de wereld van Johannes geaccepteerd heeft en dat Johannes ze aan Hem doorgaf om Gods wil te vervullen. 
We noemen hem Johannes de Doper omdat hij Jezus doopte. Welke betekenis heeft het doopsel van Jezus door Johannes eigenlijk? Het woord “doopsel” betekent “gewassen worden.” Omdat alle zonden van de wereld aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel, zijn ze allemaal weggewassen. Jezus’ doopsel had dezelfde betekenis als “het opleggen van handen” dat het zondeoffer in het Oude Testament ontving. De geestelijke betekenis van het doopsel is “doorgeven aan,” “weggewassen worden” of “begraven worden.” Jezus’ doopsel door Johannes was een daad van verlossing om de zonden van alle mensen in de wereld weg te nemen.
Jezus’ doopsel heeft dezelfde betekenis als het opleggen van handen, wat in het Oude Testament de methode was om de zonden aan het zondeoffer door te geven. Met andere woorden, het volk van Israël gaf op de Grote Verzoendag haar jaarlijkse zonden aan het zondeoffer, door het opleggen van handen van de Hogepriester. Dit offer in het Oude Testament, had dezelfde functie als Jezus’ doopsel en Zijn dood aan het Kruis. 
God stelde de Grote Verzoendag in als de tijd om de zonden van de Israëlieten weg te nemen. Op de tiende dag van de zevende maand gaf de Hogepriester alle jaarlijkse zonden van het volk aan het hoofd van het zondeoffer, door zijn handen op het offer te leggen om voor de zonden van het volk te verzoenen. Dit was het offeringssysteem dat God bepaalde. Het was de enige manier om de zonden van het volk aan het zondeoffer door te geven en het doorgeven van zonden door het opleggen van handen was de eeuwigdurende wet die God bepaald had. 
“En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israels, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten” (Leviticus 16:21-22).
In het Oude Testament legde een zondaar zijn handen op het hoofd van een zondeoffer en gaf zijn zonden eraan door om vergeven te worden. En op de Grote Verzoendag, legde Aaron, de Hogepriester, als de vertegenwoordiger van de Israëlieten, zijn handen op het hoofd van het offer om de zonden van Israël eraan door te geven. Nadat het offer alle zonden op zich had genomen, werd het offer gedood.
Het had dezelfde geestelijke betekenis als het doopsel (Baptisma betekent in het Grieks “gewassen worden, begraven worden, doorgeven”) dat Jezus in het Nieuwe Testament van Johannes ontving. Net zoals de Hogepriester in het Oude Testament zijn handen op het zondeoffer legde om de zonden van het volk van Israël door te geven, zo werden alle zonden van de mensheid aan Jezus doorgegeven door Zijn doopsel van Johannes de Doper. Daarna stierf Jezus aan het Kruis om voor onze zonden te verzoenen. Dit is het prachtige evangelie van de waarheid. 
Net zoals Aaron, de Hogepriester, het verzoenoffer offerde voor het volk van Israël, zo voerde Johannes de Doper, een van Aarons nakomelingen, de taak uit als de vertegenwoordiger van de mensheid door Jezus te dopen en daarmee alle zonden van de mensheid aan Hem door te geven. God beschreef in de Bijbel als volgt zo’n prachtig plan van Zijn liefde in Psalmen 50:4-5, “Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten. Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande.” Amen, Halleluja.
Volgens de geschiedenis van de Kerk was er in de eerste twee eeuwen van de vroege kerk geen Kerstmis. De Christenen van de vroege kerk als ook de Apostelen van Jezus, herdachten alleen 6 januari als “de Dag van Jezus’ Doopsel” in de Jordaan door Johannes de Doper. Waarom legden zij in hun geloof zo’n nadruk op Jezus’ doopsel? Het antwoord is de sleutel tot het Christendom van de Apostolische traditie. Maar ik hoop dat u het waterdoopsel van de gelovigen niet met het Doopsel van Jezus verwart.
Het doopsel van de gelovigen zoals wij dat tegenwoordig kennen, heeft een heel andere betekenis dan het doopsel dat Jezus van Johannes ontving. We zouden daarom allemaal hetzelfde geloof als Jezus’ discipels moeten hebben als we de inwoning van de Heilige Geest willen ontvangen. We zouden allemaal de inwoning van de Heilige Geest moeten ontvangen door in Jezus Christus’ doopsel te geloven dat Hij van Johannes ontving, en in Zijn bloed aan het Kruis. 
Als de vroege kerk het doopsel als een uiterst belangrijk ritueel beschouwde, dan was het door hun fundamentele geloof in Jezus’ doopsel en we zouden tegenwoordig ook Jezus’ doopsel door Johannes als een onmisbaar deel van onze zaligmaking moeten beschouwen. Bovendien moeten we het juiste geloof van de volmaakte kennis bereiken en houden, dat zegt dat Jezus gekruisigd diende te worden vanwege Zijn doopsel door Johannes. We mogen niet vergeten dat de Heilige Geest in ons aanwezig zal zijn als we geloven dat Jezus gedoopt werd, aan het Kruis stierf en herrees om onze Verlosser te worden. Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis hebben een speciale betekenis in het prachtige evangelie. 
De veiligste manier voor ons om de Heilige Geest te ontvangen is om in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed te geloven. Jezus’ doopsel reinigde in een keer alle zonden van de mensheid. Het is het doopsel van de verlossing die ons naar de ontvangst van de Heilige Geest leidt. Omdat sommige mensen de kracht van Jezus’ doopsel niet beseffen, zien zij het slechts als een ceremonie.
Jezus’ doopsel maakt deel uit van het prachtige evangelie dat vertelt hoe Hij alle zonden van de wereld wegnam en het oordeel ervoor accepteerde door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. Iedereen die in het woord van dit prachtige evangelie gelooft, wordt lid van de kerk die in bezit is van de Heer, en zal van de zegeningen van de Heilige Geest genieten. De Heilige Geest is een geschenk van God aan diegenen die vergeven zijn van hun zonden.
Met Zijn doopsel werd Jezus, “het Lam van God die de zonden der wereld wegnam” (Johannes 1:29). In Johannes 1:6-7 staat, “Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.” Om in Jezus te geloven als onze Verlosser die al onze zonden wegnam, moeten we het ambt en de getuigenis van Johannes begrijpen zoals het in de Bijbel geschreven staat. Dan zullen we in staat zijn in Jezus Christus als onze Verlosser te geloven. Om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we ook een sterk geloof hebben dat aangemoedigd wordt door zijn getuigenis. Om daarom het prachtige evangelie van de waarheid te voltooien, moeten we in Jezus’ doopsel door Johannes geloven en in Zijn bloed aan het Kruis.
In Matthëus 11:12 staat geschreven dat “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Deze passage staat bekend als een van de moeilijkste stukken van de Bijbel. We moeten echter op het zinsdeel “van de dagen van Johannes de Doper” letten. Het verkondigt duidelijk dat het ambt van Johannes de Doper rechtstreeks verband hield met Jezus’ ambt voor onze zaligmaking. 
Jezus wil dat wij het Koninkrijk binnenkomen met een moedig geloof, zo moedig als geweldenaars. We zondigen iedere dag, we zijn zwak maar Hij staat ons toe om Zijn Koninkrijk binnen te komen door het moedige geloof, ongeacht onze slechtheid. Deze passage betekent dus dat de mensen het Koninkrijk van de Hemel kunnen nemen door geloof in het prachtige evangelie dat zegt dat Jezus alle zonden van de wereld uitwiste door Zijn doopsel dat Hij van Johannes ontvangen had en Zijn bloed aan het Kruis. Het betekent dus dat de Hemel genomen kan worden door het moedige geloof in dit prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed.
Jezus’ doopsel nam al onze zonden weg en ons geloof erin garandeert dat we de inwoning van de Heilige Geest zullen ontvangen. We moeten dit evangelie aan onze buren, familie, bekenden en aan iedereen in de wereld prediken. We moeten het geloof in dit prachtige evangelie hebben dat zegt dat de zonden van de wereld aan Jezus zijn doorgegeven door Zijn doopsel. Door ons geloof zullen we de zegening van de verlossing en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. 
Jezus’ doopsel nam al onze zonden weg en Zijn bloed was het oordeel van de zonden. We moeten de niet-gelovigen het prachtige evangelie van het water en de Geest uitleggen. Alleen door dit te doen, zullen zij in het evangelie gaan geloven en de Heilige Geest ontvangen. Ik wil dat u dat gelooft. Alleen door geloof in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis te hebben, kan men van al zijn zonden vergeven worden en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen.
Iedereen kan een kind van de Heer worden in wie de Heilige Geest aanwezig is en een van onze broeders of zusters door in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven. U moet hetzelfde geloof in het prachtige evangelie hebben als Paulus had. Ik dank de Heer omdat Hij ons dit prachtige evangelie heeft gegeven en ik loof Hem. Amen.