Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-4] Diegenen die hetzelfde geloof hebben als de Discipels van Jezus (Handelingen 3:19)

Diegenen die hetzelfde geloof hebben als de Discipels van Jezus
(Handelingen 3:19)
“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.”
 

Welk soort geloof hadden de apostels?
Zij geloofden in zowel het doopsel van Jezus als ook in Zijn bloed aan het Kruis. 
 
Als we kijken naar de discipels van Jezus Christus, dan was de mate van hun geloof toen zij de inwoning van de Heilige Geest hadden, duidelijk verschillend met hun geloof van voor de inwoning. Hun vlees zag er niet anders uit, maar na de ontvangst van de Heilige Geest, was hun leven volledig veranderd door het licht van Jezus Christus.
De stad waar ik woon, heeft prachtige bergen en meren. Als ik naar zo’n prachtig landschap kijk, dan ben ik helemaal tevreden en ik verwonder me dat ik niet anders kan dan de Heer voor zo’n schepping te danken. De schittering van het kristalheldere water dat in de zon glinstert, maakt mijn hart volledig en de wereld om me heen lijkt van goud.
Maar er zijn plaatsen die niet zo schilderachtig zijn. Er zijn plaatsen waar de hemel kristalhelder is, maar het water ziet er in het zonlicht eerder uit als een moeras. Er is niets schitterends aan zo’n uitzicht. Als ik naar zo’n meer kijk, dan dank ik de Heer voor Zijn prachtige evangelie dat mijn zonden reinigde en voor mij de inwoning van de Heilige Geest verwierf. 
Zoals de oppervlakte van het moerassige meer het zonlicht niet kan weerspiegelen, zo kunnen wij ook ver verwijderd zijn van het licht van God en onbewust op een onbekend doel afstevenen, wat te wijten is aan onze zondige aard. Maar als de Heilige Geest in ons hart aanwezig is, zullen we geopenbaard worden als kinderen van God en we zullen geleid worden om het evangelie aan andere mensen te leren. Omdat we Zijn licht accepteerden, zullen we als lichten gaan schijnen.
Na Jezus’ herrijzenis, ontvingen Zijn discipels ook de Heilige Geest en ze werden de kinderen en Apostels van het licht. Het licht van de Heilige Geest is een grote zegening voor iedereen en daarom willen de meeste mensen de Heilige Geest ontvangen.
 


Het geloof van de Apostel Paulus

 
Welk soort geloof had Paulus? Paulus zei in zijn geloofsbelijdenis, dat hij, strikt volgens de wet van zijn vaders, onderwezen en grondig getraind was door Gamaliël, een van de grootste leraren van de wet van die tijd. Maar hij biechtte dat zelfs met de wet, hij niet van zijn zonden gered kon worden en dat hij in feite een vijand van Jezus, onze Verlosser was. Op een dag ontmoette hij Jezus op de weg naar Damascus en werd hij een prediker van Zijn evangelie. Hij geloofde in Jezus Christus als de Zoon van God, die naar deze wereld kwam, door Johannes gedoopt werd om de wereld van alle zonden te reinigen en aan het Kruis bloedde om het hele oordeel van deze zonden op Zich te nemen. Paulus had dus in zijn hart het geloof in de vergeving van de zonden. 
Jezus’ discipels geloofden dat Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis nodig waren om hun van al hun zonden te vergeven. Paulus deelde hetzelfde geloof met de discipels en daarom was hij van al zijn zonden gered. 
Paulus zei in Galaten 3:27, “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan,” en hij gaf toe dat zijn geloof in Jezus’ doopsel zijn zaligmaking was. Petrus zei ook in 1 Petrus 3:21, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,” en hij toonde het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel door middel van dit vers. Jezus’ discipels geloofden dat Zijn doopsel door Johannes de wereld van alle zonden reinigde. Zij werden voor hun zonden vergeven en door in deze waarheid te geloven waren ze dus niet langer onder de vloek van de wet.
Zij geloofden in zowel het doopsel van Jezus als ook in Zijn bloed aan het Kruis. Het is duidelijk dat dit geloof noodzakelijk was voor de succesvolle kwalificatie van de discipels. In Handelingen 1:21-22 staat, “Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus onder ons in- en uitgegaan is. Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, één derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding.” Een discipel van Jezus worden, begon met het geloof in Jezus’ doopsel door Johannes. 
De waarheid die we nodig hebben om van onze zonden vergeven te worden, is het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan,” (Galaten 3:27). Paulus geloofde dus ook in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. 
Laten we eens kijken naar Titus 3:5, “Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.” De zinsnede “het bad der wedergeboorte” betekent dat alle zonden van de wereld gereinigd waren toen Johannes Jezus doopte. Als u van uw zonden vergeven wilt worden, dan moet u ook in het prachtige evangelie geloven, dat zegt dat uw zonden aan Jezus zijn doorgegeven door Zijn doopsel van Johannes. De reden dat Jezus gekruisigd werd en doodbloedde, is dat Hij al onze zonden had weggenomen door het doopsel dat Hij van Johannes ontving. Het geloof in dit feit is voldoende om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Paulus bekende dat hij ook in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis geloofde. 
Laten we eens naar Hebreeën 10:21-22 kijken, waar staat, “En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.” “Gewassen zijnde met rein water” verwijst hier naar het doopsel van Jezus door Johannes, wat alle zonden van de mensheid reinigde. 
We kunnen daarom in zowel het Oude als ook in het Nieuwe Testament vinden dat de kerncomponenten van het prachtige evangelie, Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis zijn. Ook u moet hetzelfde geloof delen als Paulus.
De meeste Christenen geloven tegenwoordig tevergeefs in Hem zonder te weten dat toen Johannes Jezus doopte, alle zonden van de wereld werden gereinigd. Sommige theologen beweren dat de mensen zelf in het water gedoopt moeten worden om van hun zonden vergeven te worden. Deze bewering is waarschijnlijk gemaakt zonder het ware en prachtige evangelie van het water en de Geest te kennen zoals het in de Bijbel geschreven staat. Onze zonden kunnen niet vergeven worden als we met water gedoopt worden omdat het slechts een ceremonie is. Het geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed reinigt ons van al onze zonden. Alleen diegenen die in het prachtige evangelie geloven, zijn van hun zonden vergeven. En door in Zijn bloed te geloven, hebben zij hun hele oordeel betaald. Alleen diegene die dit geloof heeft kan de Heilige Geest ontvangen. 
“Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water” (Hebreeën 10:22). De schrijver van Hebreeën vertelt ons dat we met een waarachtig hart naar God moeten gaan in volle verzekerdheid van het geloof. U moet ook naar Hem toegaan met een waarachtig hart dat gevuld is met zekerheid in het geloof in het prachtige evangelie. 
De Christenen hopen tegenwoordig oprecht de inwoning van de Heilige Geest te verkrijgen. Maar de Heilige Geest is alleen aanwezig in diegenen van wie de zonden vergeven zijn. Velen weten dit niet en willen daarom de Heilige Geest ontvangen zonder in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. Diegenen die in Jezus geloven maar niet in Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, kunnen niet de Heilige Geest ontvangen. De reden is dat zij geen rein hart hebben.
Paulus geloofde in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis en daarom ontving hij de Heilige Geest. Hij verspreidde bovendien dit geloof en werd vervolgd voor ketterij. Maar omdat de Heilige Geest in zijn hart aanwezig was, kon hij het evangelie van het water en de Geest tot het einde toe verspreiden. “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geef” (Filippijnen 4:13) Dankzij de inwoning van de Heilige Geest diende hij God en leefde onder de bescherming van de Heilige Geest totdat hij naar God ging. Alleen diegenen die hetzelfde geloof als Paulus hebben, kunnen de Heilige Geest ontvangen. 
Laten we eens naar Paulus’ geloof kijken. In Kolossenzen 2:12 staat, “Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.” Hij kreeg al zijn zonden vergeven door in Jezus te geloven, die door Johannes werd gedoopt.
 


Hoe is het Christendom veranderd sinds de oudheid?

 
Laten we nu eens kijken naar de belijdenis van een zuster die discipel werd nadat ze de Heilige Geest in Jezus Christus had ontvangen.
“Ik begon oud te worden maar ik kon geen kinderen krijgen, dus ging ik van de ene kerk naar de andere om Zijn zegen te ontvangen door gebeden. Zelfs toen ik alleen thuis was, bad ik tenminste een of twee uur voor een kind en dit religieuze patroon werd een deel van mijn dagelijkse leven. 
Terwijl ik dit religieuze leven leidde, ontmoette ik een oudere vrouw. Zij zei me dat als ik God om een kind wilde vragen, ik het opleggen van handen van haar moest proberen. Ik hoorde ergens dat deze vrouw een boodschapper van God was en dus stond ik haar toe om haar handen op mijn hoofd te leggen. Op dat moment had ik een ervaring die ik nog nooit eerder had gehad. Mijn tong begon te rollen en ik sprak in een vreemde taal en ik voelde een vreemde en hete energie die me omhoogtrok. 
Voor mij betekende deze ervaring dat ik de Heilige Geest had ontvangen en dat het Zijn antwoord op mijn gebeden was. De vrouw die haar handen op mijn hoofd had gelegd, scheen de gave van de Heilige Geest te hebben en kon waarzeggen en helen. Ze had nooit een opleiding in Gods woorden gehad, maar met behulp van de kracht van de Heilige Geest had ze veel pastors en geleerden geholpen de Heilige Geest te ontvangen door het opleggen van haar handen. 
Vanaf dat moment begon ik zulke bijeenkomsten te bezoeken waarvan er een de zogenaamde “[3]Hernieuwing/Oplevingbeweging heette. Tijdens een van mijn gebeden op zo’n bijeenkomst voelde ik een rilling over mijn lichaam gaan en mijn hart was vol vuur van liefde voor God en mijn naasten. Hetzelfde gebeurde met anderen en mensen vielen flauw en spraken in vreemde tongen. Er waren mensen die bezeten waren van demonen en de leider van deze bijeenkomst verdreef demonen. Het doel van deze Hernieuwing/Oplevingbeweging was om mensen te helpen om de Heilige Geest te ervaren door dingen als rillingen, profetieën, het verdrijven van demonen en het spreken in tongen. Maar ondanks al deze ervaringen had ik nog steeds zonden en de zonden in mijn hart bezorgden me angst en schaamte. 
Als ik daarom serieus bad, dan zou ik het probleem van de zonde kunnen oplossen. Ik biechtte dat ik gezondigd had maar de mensen beschouwden me nog steeds als een engel. Ik dacht dat ik een goed geloof had, maar ik was fout. Als ik mijn fout niet herkend had, dan had ik misschien niet de kans gehad om de Heilige Geest te ontvangen.
 
3Ware hernieuwing is een natuurlijk en noodzakelijk deel van het Christelijke leven en het brengt geestelijke volwassenheid die aangeduid wordt door de vrucht van de Geest. Maar in de afgelopen jaren hebben enkele bewegingen op zo’n manier de uitdrukking “hernieuwing” opnieuw gedefinieerd, dat het geen overeenkomst toont met het proces van de geestelijke volwassenheid die omschreven wordt in de Geschriften. Hun “vernieuwing” die ongecontroleerde emoties voortbrengt, wordt gemarkeerd door allerlei manieren van verdachte uitdrukkingen en het wordt vergezeld door buitenbijbelse of onbijbelse leringen en praktijken. Dit zijn enkele van de problematische leringen en praktijken die binnen de betwistbare vernieuwing en oplevingbijeenkomsten bevorderd worden: overdreven nadruk op charismatische ervaringen over de Geschriften, valse manifestaties, valse leringen, valse profeties, valse tekens en wonders, enz. Het gevaarlijkste aspect van deze bewegingen is echter dat zij ervoor hebben gezorgd dat veel mensen de waarheid verkeerd hebben begrepen over de ontvangst van de Heilige Geest en het prachtige evangelie opzijschuiven.
 
Hierna ontmoette ik diegenen die het evangelie van het water en de Geest verspreiden en ik ontving de vergeving voor al mijn zonden door in Gods woorden te geloven. Nu ben ik echt gelukkig. Ik geloof in het evangelie van het water en de Geest en heb de Heilige Geest ontvangen. Ik dank God. Ik wens dat alle Christenen over de wereld in het prachtige evangelie zullen geloven en de inwoning van de Heilige Geest zullen ontvangen. Ik dank onze Heer.”
We hebben hier geleerd dat we het evangelie van het water en de Geest nodig hebben om de Heilige Geest te ontvangen. Als u van al uw zonden vergeven wilt worden, moet u in het doopsel dat Jezus van Johannes ontving, geloven. Laten we naar Efeziërs 4:5 kijken. “Een Heere, een geloof, een doop.” Er staat hier dat er maar een Heer is en een doopsel, waarin we geloven. We moeten allemaal in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis geloven om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Als we dat niet doen, dan zal de Heilige Geest nooit in ons aanwezig zijn.
Er waren eens mensen die leerden en geloofden dat de Heiligheid en Reinheidsbeweging hen zou helpen om de Heilige Geest te ontvangen. Denkt u echter dat de Heilige Geest in ons aanwezig is als we lid worden van zulke bewegingen? Heeft u de Heilige Geest ontvangen door de Heiligheid en Reinheidsbeweging? Als dit mogelijk was, zou u er verstandig aan doen om dit geloof te behouden. Maar als de Heilige Geest om deze reden op u kwam, dan had Jezus niet hoeven komen om ons te redden van onze zonden en hoefde Hij niet gedoopt te worden door Johannes noch gekruisigd te worden aan het Kruis. 
De ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest is een geschenk door het geloof in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed, dat u de vergeving van uw zonden bracht. De inwoning van de Heilige Geest is een geschenk die gegeven wordt aan diegenen van wie de zonden gereinigd en vergeven zijn door het ware evangelie.
Tegenwoordig zijn eronder diegenen die zich overgeven aan Hernieuwing/Oplevingbeweging, sommigen geloven dat onuitputtelijk bidden uit berouw hun kan helpen om de Heilige Geest te ontvangen. Zij zeggen dat zelfs als iemand zonde in zijn hart heeft, hij de Heilige Geest zal ontvangen als hij bidt uit berouw.
De Charismatische Pinksterbeweging die zich over de hele wereld heeft verspreid, ontstond in de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Deze beweging kwam tot stand na de industriële revolutie, toen de ethiek en moraal van de mensen waren ingestort. De beweging bereikte haar hoogtepunt toen de harten van veel mensen troosteloos waren door de Grote Depressie. Vanaf die tijd ging het geloof dat op Gods woorden gebaseerd was achteruit en er begon een nieuwe religieuze beweging op te komen. Het was de Charismatische Pinksterbeweging die gericht was op het lichamelijk ervaren van de Heilige Geest (God) – het zien van de werken van God met de ogen en het ervaren van de macht van Gods woorden met het lichaam en de geest.
Maar een fatale fout in deze beweging is dat het de gelovigen verder van de woorden van God verwijdert en dat het bestaat als een religie die streeft naar lichamelijke zegeningen. Als gevolg hiervan werden volgelingen van deze nieuwe beweging de voorstanders van het sjamanisme. Diegenen die toegeven aan de Charismatische Pinksterbeweging, geloven tegenwoordig dat als iemand in Jezus gelooft, hij rijk zal worden, genezen zal van zijn ziekten, voorspoedig zal zijn in alles, hij de Heilige Geest zal ontvangen, in tongen zal spreken en de macht zal hebben om anderen te helen. De Charismatische Pinksterbeweging heeft zich over de hele wereld verspreid. Deze beweging is de barrière geworden voor het geloof van de mensen in het prachtige evangelie en het vermogen om de inwoning van de Heilige Geest te verkrijgen. 
Het huidige Christendom ontstond door het geloof van Luther en Calvijn zo’n 500 jaar geleden. Maar binnen de grenzen van het Christendom staat de Bijbelse studie van de inwoning van de Heilige Geest niet stevig vast. Het probleem is dat de meeste Christenen vanaf het begin van het moderne Christendom, in Jezus hebben geloofd zonder het belang van Zijn doopsel en dood aan het Kruis te herkennen. Om het nog erger te maken, begonnen mensen verkeerde doctrines van het Christendom te benadrukken en ze legden alleen de nadruk op lichamelijke ervaringen. Alle Christenen moeten in het prachtige evangelie geloven, dat zegt dat Jezus gedoopt was door Johannes om alle zonden van de wereld weg te nemen en dat Hij gekruisigd was om voor deze zonden veroordeeld te worden. Dit geloof zal u de Heilige Geest laten ontvangen.
De reden dat het Christendom tegenwoordig zo troosteloos is, is dat de mensen ertoe neigen de waarheid van het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en van Zijn bloed aan het Kruis te negeren. Jezus zegt ons dat we de waarheid moeten kennen. Het geloof in het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en Zijn bloed aan het Kruis betekent het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Als u de Heilige Geest wilt ontvangen, dan moet u geloven dat toen Johannes Jezus doopte, uw zonden aan Hem werden doorgegeven en dat Zijn bloed het oordeel en de vergeving voor al uw zonden was. Dan zult u de Heilige Geest ontvangen.
Veel Christenen geloven alleen in Jezus’ bloed als het evangelie van de verlossing. Maar kunnen diegenen onder u die alleen in Zijn bloed geloven, van de zonden bevrijd worden? Kunt u dat? Als u denkt dat dit zo is, dan hebt u misschien maar een vage kennis van de ware betekenis van Jezus’ doopsel. In dat geval zit er nog steeds zonde in uw hart. Alleen wanneer u zich met Jezus’ doopsel en bloed als één geloof verbindt, kunt u gered worden van uw zonden en de Heilige Geest ontvangen. De Bijbel zegt dat dit het enige ware evangelie is dat ons helpt om de wereld te overwinnen. “En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een” (1 Johannes 5:8). We moeten daarom weten dat God, in Zijn verlangen om ons van onze zonden te redden, Johannes Jezus liet dopen en Hem daarna liet kruisigen.
De reden waarom de meeste Christenen niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, ondanks hun geloof in Jezus, is omdat zij niet in het prachtige evangelie geloven dat volbracht werd met Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Diegenen die in deze twee dingen geloven, zullen van hun zonden vergeven worden en de Heilige Geest zal in hun hart aanwezig zijn.
Als de mensen beseffen dat zij van hun zonden gereinigd zijn, wordt hun hart vredig en rijkelijk als rustig water. Op het moment dat de Heilige Geest in iemands hart woont, stroomt vrede als een rivier in en uit zijn hart. We ontmoeten onze Heer door in deze waarheid te geloven en met de Geest te wandelen terwijl we het evangelie van het ontvangen van de Heilige Geest verspreiden. Ons hart heeft nog nooit zo’n soort vrede gehad. Vanaf het moment dat we in het evangelie van het water en de Geest gaan geloven, wordt ons leven sereen en ons hart wordt volmaakt vreugdevol. We kunnen ons niet van dit prachtige evangelie afkeren. De Heilige Geest is altijd in ons hart en leidt ons ertoe Zijn woord te verspreiden en mensen die erin geloven de Heilige Geest te ontvangen. 
Omdat we in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloofden, werden we gezegend met de Heilige Geest. Nu moet u het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis hebben om de Heilige Geest te ontvangen. Het is belangrijk dat mensen over de hele wereld in het woord van God beginnen te geloven dat Jezus door Johannes gedoopt werd om alle zonden van de wereld weg te nemen en dat Hij aan het Kruis stierf om veroordeeld te worden voor hun zonden. Als ze dat doen, zullen ze eindelijk de Heilige Geest ontvangen.