Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-5] Wilt u gemeenschap met de Heilige Geest hebben? (1 Johannes 1:1-10)

Wilt u gemeenschap met de Heilige Geest hebben?
(1 Johannes 1:1-10)
“Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens; (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.) Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.”
 

Wat is een essentiële voorwaarde voor het hebben van een gevoel van gemeenschap met de Heilige Geest?
We moeten eerst het evangelie van het water en de geest kennen en erin geloven en onszelf van al onze zonden reinigen door geloof.
 
Als u gemeenschap met de Heilige Geest wilt hebben, moet u eerst weten dat zelfs een beetje zonde voor de Heer zo’n gemeenschap onmogelijk maakt. U zult misschien denken, ‘Hoe kan iemand niet een klein beetje zonde voor de Heer hebben?’ Maar als u werkelijk gemeenschap met de Heer wilt hebben, dan mag er geen duisterheid in uw hart zitten. Daarom moet u weten dat u in het evangelie van de verlossing moet geloven en uzelf van alle zonden moet reinigen om gemeenschap met de Heer te hebben. 
Als u werkelijk gemeenschap met de Heilige Geest wilt hebben, dan moet u eerst het evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven en u moet uw zonden door geloof reinigen. Als u het evangelie van het water en de Geest niet kent en het niet in uw hart neemt, dan moet u er zelfs niet aan denken om gemeenschap met de Heer te hebben. U kunt alleen gemeenschap met de Heilige Geest hebben als uw hart gereinigd is van alle zonden door het evangelie van het water en de Geest.
Iemands gedachten kunnen van alle zonden gezuiverd worden met de waarheid van Zijn water en de Geest. De Heer zegent u met de Heilige Geest als u in het prachtige evangelie van het water en de geest gelooft. Wilt u werkelijk gemeenschap hebben met de Heer en de Heilige Geest? Herken dan uw zonden en geloof in het prachtige evangelie om uzelf van de zonden te zuiveren. Daarna kunt u werkelijk gemeenschap met de Heer hebben.
Als u gemeenschap met de Heer wilt hebben, moet u in het doopsel dat Jezus in de Jordaan van Johannes ontving geloven en u moet ook geloven in Zijn bloed aan het Kruis. Als de mensen werkelijk gemeenschap met de Heilige Geest willen hebben, moeten zij weten wie de Heilige Geest is. De Heilige Geest is Gods Geest. En daarom kan Hij slechts in diegenen aanwezig zijn die in het prachtige evangelie geloven.
Laten we eens kijken naar de belijdenis van iemand die gereinigd werd van zijn zonden door het geloof in Jezus’ doopsel door Johannes en in Zijn bloed en nu gemeenschap heeft met de Heilige Geest.
“Er zijn veel verschillende mensen in deze wereld en iedereen leeft met zijn eigen gedachten en manieren. Ik was ook gewoon als iedereen. Ik had een heel gewoon leven en vanaf mijn jeugd ging ik met mijn moeder naar de kerk en ging op natuurlijke wijze in God geloven. Mijn vader was atheïst en bekritiseerde me vaak vanwege mijn geloof, maar de rest van de familie ging allemaal naar de kerk. Naar de kerk gaan was een belangrijk deel van mijn leven. 
Maar tijdens mijn pubertijd, als ik mijn bedlegerige vader zag, had ik vaak gedachten over dingen als leven en dood, Hemel en hel. De meeste mensen zeiden dat als ik in God geloofde, ik in staat zou zijn de Hemel binnen te gaan en Zijn kind te worden, maar ik was daar nooit zeker van. Ik was er nooit zeker van of ik Zijn kind zou worden. Ik had geleerd dat als ik op aarde goede dingen deed, ik naar de Hemel ging en dus probeerde ik goede dingen te doen voor de armen. 
Maar in mijn hart wist ik dat ik gezondigd had. Ik leek misschien een goed persoon maar ik kon me alleen maar schuldig voelen voor mijn zonden. In die tijd maakte ik er een gewoonte van om naar de kerk te gaan en te bidden, “Laat me alstublieft werkelijk Uw kind zijn. Laat me alstublieft de waarheid kennen.” Terwijl ik bad, ontwikkelde zich een nieuwe behoefte in mijn hart. Ik kon de woorden niet begrijpen of zien als ik naar de leringen van Zijn woorden luisterde. Ik was uitgeput door de leegte in mijn leven, mijn zonden, dood, enz.
Ik had gedachten als, “Ik wil wedergeboren worden. Als ik wedergeboren kan worden, dan zal ik niet zo leven.” Maar ondanks deze gedachten ging ik minder vaak naar de kerk en mijn jeugd ging voorbij. Ik moest nu een baan vinden maar het was moeilijker dan ik dacht. Ik werd zelfs nog verdrietiger en hoe hard ik ook mijn best deed, ik kon niet lachen. Terwijl ik naar mezelf keek met een leeg hart, kwam ik in een diepe depressie terecht. In die tijd hoorde ik het evangelie van mijn oudere broer.
“Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren” (Handelingen 3:19). Dit was precies het evangelie van het water en de Geest. Alles wat ik tijdens voorafgaande kerkbijeenkomsten geleerd had, was dat Jezus aan het Kruis stierf voor onze zonden. Maar dit evangelie zei me dat Jezus door Johannes de Doper gedoopt was om onze zonden weg te nemen en voor onze zonden veroordeeld werd aan het Kruis. 
Ik was mijn hele leven naar de kerk gegaan en ik had net gedaan alsof ik een kind van God was maar ik had gefaald. Ik heb geprobeerd om de betekenis van Zijn woorden te begrijpen maar ik had gefaald. Nadat ik het prachtige evangelie van het water en de Geest gehoord had en erin geloofde, verdwenen de zonden en alle dingen die me gekweld hadden en mijn hart werd vredig. 
Ik dacht dat als ik maar met enthousiasme in God geloofde en altijd naar de kerk ging, ik naar de Hemel zou gaan. Maar God gaf me het evangelie van het water en de Geest en mijn zonden waren vergeven. Hij gaf me de Heilige Geest als geschenk. Voordat ik Zijn verlossing ontving, kende ik de Heilige Geest niet, noch wist ik iets van het spreken in tongen. Ik bezocht gewoon de kerk en geloofde dat als ik serieus zou leven en mijn kerk zou dienen, God mij zou zegenen. Maar ik ging me realiseren dat ik de Heilige Geest alleen kon ontvangen als mijn zonden door het prachtige evangelie van het water en de Geest vergeven werden.
In mijn vorige leven was ik nog steeds een zondaar, ook al geloofde ik in God. En ik leefde een lauw leven, niet wetende hoe belangrijk het is de Heilige Geest te ontvangen. Maar door Zijn dienaar, die het prachtige evangelie volgens de Bijbel predikte, geloofde ik en kwam ik te weten dat de Heilige Geest ook in mij woonde. 
Nadat ik de verlossing ontvangen had, was ik eerst niet overtuigd ervan of de Heilige Geest in me was of niet. Maar ik bestudeerde Zijn woorden constant en ik begon te beseffen dat een nieuw geloof in mijn hart aan het bloeien was en dat ik de inwoning van de Heilige Geest ontvangen had. Nu is het waar en ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest in me aanwezig is! Toen Hij mijn zonden vergaf, wist ik dat alleen diegenen die vrij van zonden zijn, de kinderen van God kunnen worden en de Heilige Geest kunnen ontvangen. 
Ik wist ook dat mijn inspanningen om in Zijn ogen volmaakt te zijn of het perfecte leven te leiden, me nooit in staat had gesteld de Heilige Geest te ontvangen. God komt naar diegenen die weten dat zij zondaars zijn maar niet weten wat ze eraan moeten doen. Hij ontmoet de mensen die geestdriftig zoeken en Hem nodig hebben. 
Hij liet me zien dat goede daden en het geloof in God met roekeloze overgave me niet naar de Hemel zouden brengen, en dat Jezus Christus naar deze wereld kwam om me te redden van mijn zonden door het prachtige evangelie van het water en de Geest. Hij gaf me de Heilige Geest die voor altijd in me aanwezig zal zijn. 
Ik dank de Heer omdat Hij me Zijn kind heeft gemaakt en me gezegend heeft met de inwoning van de Heilige Geest. Als de Heer er niet was geweest, zou ik nog steeds zonde in mijn hart hebben en zou ik worden veroordeeld tot een eeuwige opsluiting in de Hel.”
Ook ik geloofde ooit alleen in het bloed aan het Kruis en kon de Heilige Geest niet ontvangen ook al wilde ik dat. Toentertijd geloofde ik in Jezus maar ik had zonden in mijn hart die de ontvangst van de Heilige Geest belemmerde. Een zondaar kan niet de Heilige Geest in zijn hart ontvangen. Maar toch proberen veel zondaars de Heilige Geest te ontvangen ook al zit hun hart vol met zonden. 
Als u werkelijk de Heilige Geest wilt ontvangen en gemeenschap met Hem wilt hebben, dan moet u in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven en de verlossing verkrijgen. Bent u nog steeds een zondaar? Dan kunt u het ware evangelie van diegenen horen die al de Heilige Geest hebben ontvangen. Diegenen die gemeenschap met de Heilige Geest willen hebben, moeten een dorstig hart hebben en op het prachtige evangelie van het water en de Geest vertrouwen.
Alleen de rechtvaardigen kunnen door de kerk de woorden van de Heilige Geest horen. Zij kunnen hun gelovige levens leiden door het horen van het prachtige evangelie, maar een zondaar leeft zijn vervloekte leven dat voorbestemd is om naar de hel te gaan, zonder ooit het evangelie te horen.
Daarom moet u leren over het evangelie van het water en de Geest. Waarom moeten we in dit evangelie geloven? Het is noodzakelijk dat u aan de religie van de wet ontsnapt en uw geloof op het prachtige evangelie bouwt dat gebaseerd is op de woorden van God. Jezus’ discipels volgden dit prachtige evangelie en nu behoort het tot diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Het prachtige evangelie van het water en de Geest is precies hetzelfde als dat wat de Apostels in het begin van de vroege kerk volgden. Alle Christenen moeten de Heilige Geest ontvangen. Alleen dan kunnen zij de kinderen van God worden.
Diegenen die nog steeds niet in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven, hebben zonden in hun hart. Zij kunnen geen gemeenschap met de Heilige Geest hebben. Om gemeenschap met Hem te hebben, moeten zij eerst in het evangelie van het water en de Geest geloven dat God hen gaf en ze moeten de Heilige Geest ontvangen.
 


De Bijbel vermeldt herhaaldelijk de Heilige Geest

 
De inwoning van de Heilige Geest begon na de herrijzenis van Jezus. Nu is de dag van de zaligmaking en nu is de tijd van Zijn grenzeloze genade. Maar het is echt jammer als we niet het evangelie van het water en de Geest ontvangen en zonder gemeenschap met de Heilige Geest leven. 
Heeft u gemeenschap met de Heilige Geest? Wordt u gehinderd om gemeenschap met de Heilige Geest te hebben vanwege uw zonden? Leer dan alles over het evangelie van het water en de Geest dat God u gaf en geloof erin. Als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft, dan zal de Heilige Geest in uw hart aanwezig zijn en uw metgezel worden. De Heilige Geest is alleen in het hart aanwezig van diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. De Heilige Geest openbaart vaak Zijn wil in het hart van de rechtvaardigen. Het was het ambt van Paulus samen met de Heilige Geest om het prachtige evangelie te verspreiden.
Hoe kunt u iemand herkennen die de Heilige Geest heeft ontvangen? Wat is het criterium? Het criterium is of hij wel of niet in het prachtige evangelie van het water en de Geest gelooft. Als de persoon het prachtige evangelie van het water en de Geest kent en erin gelooft, dan is hij een persoon die de inwoning van de Heilige Geest heeft. 
De Heilige Geest is niet aanwezig in mensen die niet in het prachtige evangelie geloven. De Heilige Geest is alleen aanwezig in diegenen die in de vergeving van de zonden geloven die komt door het doopsel van Jezus dat Hij van Johannes ontving en door Zijn bloed aan het Kruis. Wilt u gemeenschap hebben met de Heilige Geest?
Weet u welk soort evangelie u nodig heeft om de Heilige Geest te ontvangen en gemeenschap met Hem te hebben? Het prachtige evangelie wordt gevonden binnen het geloof in Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Als u niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft, kunnen uw zonden niet vergeven worden en daarom kan de Heilige Geest niet in u aanwezig zijn. De Heilige Geest verlangt dat de mensen in het evangelie van het water en de Geest moeten geloven om Hem te ontvangen.
De Heilige Geest kan niet in het hart van de zondaars aanwezig zijn. Als u de Heilige Geest wilt ontvangen, moet u eerst in het prachtige evangelie geloven om uzelf van al uw zonden te reinigen. Als u ook gemeenschap met de Heilige Geest wilt, moet u ook trouw het prachtige evangelie prediken. Als u door de Heilige Geest geleid wilt worden, moet u altijd het prachtige evangelie liefhebben en het proberen te verspreiden waar u ook heengaat. De Heilige Geest is met diegenen die het evangelie van het water en de Geest prediken.
De inwoning van de Heilige Geest wordt alleen aan de rechtvaardigen gegeven, diegenen die in het prachtige evangelie geloven. Alleen de rechtvaardigen, diegenen die in het prachtige evangelie geloven, kunnen gemeenschap met de Heilige Geest hebben. Het prachtige evangelie dat de Heilige Geest goedkeurt is het evangelie dat door Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed volbracht werd (1 Johannes 5:3-7). 
Petrus geloofde ook in het prachtige evangelie en zei, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,” (1 Petrus 3:21). In de Bijbel wordt met het “water” vaak het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving, bedoeld.
Diegenen die in staat zijn de Heilige Geest te ontvangen, hebben de verlossing ontvangen door het prachtige evangelie en ze zijn nu verlost van alle zonden. Diegenen die in het prachtige evangelie geloven, kunnen de Vader in geest en waarheid aanbidden door de leiding van de Geest (Johannes 4:23). De Heilige Geest helpt de rechtvaardigen hun leven te leiden dat gevuld is met de Heilige Geest. Diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, kunnen eeuwig de Heer loven. De Heilige Geest garandeert dat we kinderen van God zijn. We zullen altijd leven binnen het evangelie van het water en de Geest en binnen de Heilige Geest.
 


De Heilige Geest heeft geen gemeenschap met diegenen die zichzelf bedriegen

 
De Heilige Geest vertelt de zondaars in 1 Johannes 1:8, “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.” De Heilige Geest kan niet aanwezig zijn in diegenen die zichzelf bedriegen. De Heilige Geest vermaant de zondaars door te zeggen, “Waarom gelooft u niet in het prachtige evangelie dat door Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbracht werd?” pp
Laten we eens kijken naar de belijdenis van een wedergeboren Christen die in eerste instantie geloofde dat hij de Heilige Geest had ontvangen zonder het bewijs van Jezus’ doopsel en Zijn bloed. Deze man gelooft nu in het evangelie van het water en het bloed en heeft de Heilige Geest ontvangen. We moeten hier precies aantonen in wie de Heilige Geest woont.
“God begon in mijn hart te leven toen ik me de reden van mijn bestaan in deze wereld realiseerde. Terwijl ik naar mezelf keek, dacht ik dat mijn zwakheid om alleen in deze wrede wereld te leven, maar voren kwam als een verlangen naar God. Ik zocht niet naar God maar accepteerde Zijn bestaan op een natuurlijke wijze want Hij is niet zichtbaar, maar Hij is er. Natuurlijk vroeg ik mezelf af, “Is Hij er werkelijk?” maar zelfs de gedachten eraan maakte me bang, want ik ben er vast van overtuigd dat Hij de Schepper van alles is. 
Diegenen die God weigerden, leken dwaas, en toch op sommige manieren veel krachtiger dan ik. Het leek alsof zij overal zonder hulp doorheen konden komen en aan de andere kant leek ik op een zwakke dwaas. Maar omdat ik hoop op een leven na de dood had, keek ik met nog groter respect naar God. Ik vroeg me af of de Hemel een plaats was voor mensen zoals mij die het gevoel hadden dat zij steeds tekortschoten. En die vraag liet me nog serieuzer naar het Hemelse Paradijs verlangen.
Mijn ouders keken neer op mensen met een religie en mijn broers en zussen gingen zonder enige toewijding naar de kerk. Zij dachten dat mijn toewijding aan de kerk gauw zou verdwijnen dus hielden ze me niet tegen om naar de kerk te gaan totdat ik naar de middelbare school ging. Ik ging van kerk naar kerk en begon uiteindelijk naar een kleine kerk dichtbij huis te gaan totdat ik naar de middelbare school ging. 
De reden dat ik deze kerk koos was omdat zij sterk de nadruk legden op het evangelie. De pastoor van de kerk was een evangelische aanhanger van de herleving die schijnbaar niets deed dat de woorden van de Bijbel zou schenden. Ik had redenen om een serieus religieus leven te leiden zelfs als ik gespannen en depressief was door mijn studies. 
De reden hiervoor was dat ik geloofde dat mijn kerk gelijk had als mensen mijn medekerkgangers heidens noemden en ik was ervan overtuigd dat ik naar de Hemel zou gaan. Die zekerheid was gebaseerd op het evangelie. Zij zeiden dat zondaars zeker niet de poorten van de Hemel binnen konden gaan, maar de mensen van andere kerken zeiden ook dat hun hart gevuld was met zonde. Voordat ik de kerk bezocht geloofde ik ook dat de mensen van mijn kerk zondaars waren, daarom maakte ik me niet druk om deze kritiek. 
Maar deze zogenaamde evangelische aanhangers van de opleving, waren anders dan diegenen die ik in het verleden had ontmoet. Zij zeiden dat we zondeloos zouden zijn als we op de juiste manier in Jezus geloofden. En alleen diegenen die zondeloos zijn, kunnen naar de Hemel gaan. Zij zeiden ook dat Jezus ons de gerechtigheid aan het Kruis bracht en dat we daarom geen zondaars waren maar rechtvaardige mensen. Ik geloofde het eerst niet, maar toen ik erover nadacht, leek het logisch. Ik was jong en dacht dat als ik naar de Hemel wilde gaan, God me er alleen in zou laten als ik zondeloos was want God veracht zonde.
Deze kerk had een ander geloof dan wat ik gewend was en het ritueel van de erediensten was ook een beetje anders. Maar omdat de Hemel een plaats is waar alleen enkele verkozen gelovigen kunnen binnengaan, leek het alsof de mensen in deze kerk het juiste geloof hadden aangenomen. Omdat de kerk Jezus’ vlees en bloed benadrukte, namen we iedere zondag een hapje brood en een slokje wijn. Omdat deze ceremonie gebaseerd was op woorden van de Bijbel, accepteerde ik het. Maar ik merkte dat de mensen gewoon aan het ritueel deelnamen zonder dat ze de ware betekenis ervan begrepen.
Ik geloofde dat de Heilige Geest in het hart van gelovigen en van de rechtvaardigen aanwezig was en ik geloofde dat Hij al hun gebeden hoorde. Dus geloofde ik dat de Heilige Geest in mij aanwezig was. Ik was er zo zeker van dat God mijn metgezel was en ik betwijfelde het evangelie waarin ik geloofde nooit. Toen ik door een moeilijke tijd ging, praatte ik tegen God alsof Hij naast me stond. Ik geloofde dat Hij naar me luisterde toen ik Hem dingen vertelde die ik niemand anders kon vertellen. Dus vertrouwde ik Hem en was van Hem afhankelijk.
Ik kon de mensen die naar herlevingsbijeenkomsten gingen om in vreemde tongen te spreken, niet begrijpen en ik lachte de mensen uit die naar bijeenkomsten van bidden en vasten gingen. Kijkend naar zulke inspanningen dacht ik, “Waarom doen ze zulke zinloze pogingen om de Heilige Geest te ontvangen? De Heilige Geest komt alleen maar over hen als zij zondeloos zijn en Hij blijft voor altijd. Zij moeten zondaars zijn. Hij zal niet op hen komen ondanks al hun inspanningen.” Ik had medelijden met hun. Ik vond ze zo dwaas. Met dit in mijn achterhoofd, ging ik denken dat mijn geloof in het evangelie het beste geloof was en dat het geloof van anderen een leugen was. 
Mijn arrogante hart bereikte zijn hoogtepunt. Ik had 10 jaar lang mijn eigen religieuze leven geleid. Maar met het verstrijken van de tijd begonnen er in mijn gedachten en in mijn hart, vragen op te komen. Ik dacht, “Ik ben zondeloos door het evangelie van het bloed aan het Kruis, maar zijn alle andere gelovigen ook zondeloos? Geloven zij ook werkelijk in dit evangelie?” Ik wist niet waarom ik deze vragen begon te stellen. De vragen kwamen gewoon in mijn gedachten op en ik kon het niemand vragen. Dit was een persoonlijk geloof en het mocht niet aangetast worden. En het zou een onbeleefde vraag zijn geweest om iemand anders te vragen.
Maar ik begon mezelf deze vragen te stellen. Terwijl ik op de middelbare school zat, begon ik dingen te doen die verboden waren volgens de religieuze voorschriften en mijn hart werd zo duister dat mijn geloof begon te vervagen. Ik was niet meer zo zeker van mijn geloof. ‘Kan ik mezelf een rechtvaardig persoon noemen? Reinigde Jezus me werkelijk van al mijn zonden?’ Te midden van al deze verwarring, dwong ik mezelf om over het evangelie van het Kruis na te denken en me er zelf mee te hersenspoelen. Maar hoe meer ik mezelf dwong, hoe meer ik de weg kwijtraakte en uiteindelijk bezocht ik geen kerkdiensten meer. Ik gebruikte mijn clubactiviteiten als een excuus. 
Te midden van alle verwarring en chaos, ontmoette ik uiteindelijk de waarheid. Ik hoorde over het evangelie van het water en de Geest en het raakte me als een bliksemschicht. Het raakte me zo enorm dat ik het liefst had willen huilen. Maar terwijl ik naar het evangelie luisterde, moest ik toegeven dat alles wat ik tot nu toe geloofd had, fout was.
Ik had mijn zonden nooit aan Jezus doorgegeven. Ik had vaag geloofd dat Hij mijn zonden had weggenomen en dat ik zondeloos was, maar dat was niet het geval. Waarom kwam Jezus naar deze wereld om gedoopt te worden? Omdat Hij ons wilde tonen dat Hij zo mak als een lammetje was? Om te bewijzen dat Hij als een mens kwam? Of om Zijn onvermijdelijke dood te profeteren? Ik had nooit gedacht dat het kleine beetje kennis dat ik van het doopsel had, van zo’n belang zou worden. De waarheid was dat Jezus door Johannes, de vertegenwoordiger van de hele mensheid, gedoopt was en dat met dat doopsel al onze zonden aan Hem werden doorgegeven.
‘Oh! Daarom werd Jezus, Gods Lam die al onze zonden met Hem meedroeg!’ Toen werd alles duidelijk. ‘Jezus werd voor mijn zonden aan het Kruis veroordeeld. Daarom ben ik zondeloos in mijn hart.’ Op het moment dat ik het evangelie van het water (Jezus’ doopsel), het bloed (het Kruis), en de Heilige Geest (Jezus is God) kende, voelde ik de zonden in mijn hart verdwijnen. 
Nu ben ik werkelijk een zondeloos en rechtvaardig mens en de Heilige Geest woont eindelijk in mijn hart. Het geloof dat ik in het Kruis had, was niet voldoende om me van de zonden die ik in mijn hart had, te reinigen. Als u niet precies weet hoe uw zonden aan Jezus werden doorgegeven, dan kunnen uw zonden niet vergeven worden en de Heilige Geest kan niet in u aanwezig zijn. Ik dank de Heer. Ik was in staat de Heilige Geest te ontvangen door het prachtige evangelie. 
Zonder enige moeite was ik door het evangelie van het water en de Geest voor al mijn zonden vergeven en de Heilige Geest is nu en voor altijd in mij aanwezig. Nu kan ik mezelf met trots een zondeloos persoon noemen en ik kan er trots op zijn dat het Koninkrijk van de Hemel van mij is. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de Heer te danken omdat Hij me, zonder kosten, zo’n zegen heeft gegeven. Halleluja!”
Diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen zeggen dat zij zondeloos zijn in de aanwezigheid van God. Het doet er niet toe hoelang u in Jezus heeft geloofd, als u niet in het prachtige evangelie geloofd dat God u gaf, hebt u zeker zonde in uw hart. Zulke mensen bedriegen zichzelf en God. Deze mensen hebben de Heer nooit ontmoet. Als een zondaar gemeenschap met de Heilige Geest wil hebben, moet hij eerst stoppen met zichzelf te bedriegen en biechten dat hij heeft gezondigd. Pas dan is hij in staat om in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Diegenen die in dit prachtige evangelie geloven, verdienen het om de Heilige Geest te ontvangen.
Wat zegt de Heilige Geest tegen zondaars? Hij adviseert hen om de vergeving voor hun zonden te verkrijgen door in het prachtige evangelie te geloven dat door Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbracht werd. Als u zegt dat u geen zondaar bent als u gezondigd heeft, dan zult u nooit de Heilige Geest ontvangen. Diegenen die niet in het prachtige evangelie geloven en zeggen dat zij niet gezondigd hebben, bedriegen zowel God als ook zichzelf. Zondaars moeten het prachtige evangelie van het water en de Geest kennen en de Heilige Geest ontvangen. Alleen dan kunnen zij verlost worden van Gods strenge oordeel.
 


De rechtvaardigen kunnen gemeenschap met de Heilige Geest hebben door hun zonden te biechten

 
Ik spreek tot diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven en die dus de Heilige Geest hebben ontvangen. Laten we eens kijken naar wat God de rechtvaardigen heeft gezegd. In 1 Johannes 1:9 staat, “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” Dit vers betekent dat we onze dagelijkse zonden in onze vervuilde harten kunnen verwijderen door onszelf eraan te herinneren en door in het prachtige evangelie te geloven dat verklaart dat Jezus al onze zonden wegnam toen Hij gedoopt werd en dat Hij voor deze zonden verzoende door gekruisigd te worden. De rechtvaardigen moeten hun dagelijkse zonden aan God biechten. Alleen dan kunnen zij gemeenschap met de Heilige Geest hebben. De rechtvaardigen moeten hun dagelijkse zonden biechten en in het prachtige evangelie blijven geloven. 
Lang geleden reinigde het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed al onze zonden en daarom moeten de rechtvaardigen in dit evangelie geloven en verlost worden van al hun zonden. De Heer heeft reeds alle zonden vergeven door het evangelie van het water en de Geest. De rechtvaardigen moeten in het prachtige evangelie geloven om van hun zonden verlost te worden. De rechtvaardigen kunnen hun hart zuiveren door in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven als zij vervuild zijn met hun dagelijkse zonden.
Onze Heer heeft alle zonden van de rechtvaardigen lang geleden gereinigd met Zijn doopsel en Zijn bloed. Diegenen die geloven, moeten daarom werkelijk van al hun zonden verlost zijn. De rechtvaardigen moeten echter hun zonden toegeven en biechten in de aanwezigheid van God. En dan moeten de rechtvaardigen terugkeren naar het geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed waaruit het prachtige evangelie is samengesteld om van al hun zonden verlost te worden. Zij kunnen daarom altijd een fris nieuw leven leiden dat de Heilige Geest begeleidt. Diegenen die zonder zorgen over hun zwakheden naar de Heer kunnen kijken, kunnen ware gemeenschap met God hebben dankzij het prachtige evangelie van het water en de Geest.
 

Hoe kunnen we een waar gevoel van gemeenschap met de Heilige Geest verkrijgen?
 
Er zijn veel mensen die gemeenschap met de Heilige Geest willen hebben. Maar zij weten niet hoe ze deze wens moeten verwezenlijken ook al geloven zij in Jezus. Alle mensen zullen de Heilige Geest ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en vanaf dat moment beginnen ze gemeenschap met de Heilige Geest te hebben. 
De enige manier waarop een rechtvaardig persoon gemeenschap met de Heilige Geest kan hebben, is door de waarheid van het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. De gemeenschap tussen de rechtvaardigen en de Heilige Geest kan niet verkregen worden zonder het ware evangelie. En hoe zit het met de gemeenschap met de Heilige Geest? Het is alleen mogelijk door in de waarheid van het prachtige evangelie te geloven.
 

God zegt dat de mens zijn hele leven zondigt
 
In 1 Johannes 1:10 staat, “Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.” Er is niemand die niet gezondigd heeft voor God. Zelfs de Bijbel zegt “Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt” (Prediker 7:20). Alle mensen zondigen voor God. Als iemand zegt dat hij niet gezondigd heeft, dan is hij een leugenaar. Mensen zondigen hun hele leven tot de laatste minuut en daarom werd Jezus door Johannes gedoopt om al hun zonden te dragen. Als we niet zouden zondigen, dan zouden we niet in God als onze Verlosser hoeven te geloven.
De Heer zegt, “Mijn woord is niet in je” tegen diegenen die denken dat ze niet gezondigd hebben. Als een persoon niet het geloof in het prachtige evangelie van het water en de Geest heeft, dan verdient hij de vernietiging. Als een rechtvaardige of een zondaar zegt dat hij niet gezondigd heeft in de aanwezigheid van God, dan verdient hij het niet om in het prachtige evangelie te geloven.
De Heer gaf iedereen het wonderbaarlijke geschenk van het prachtige evangelie. We biechtten al onze zonden en toonden berouw om de vergeving voor de zonden te krijgen met het prachtige evangelie. We konden terugkomen naar het prachtige evangelie dat God ons heeft geschonken als de vergeving voor onze zonden en erin geloven om gemeenschap met de Heilige Geest te hebben. Een waar gevoel van gemeenschap met de Heilige Geest is in het evangelie van het water en de Geest en alleen diegenen die het evangelie van het water en de Geest hebben, zullen gemeenschap met God hebben. 
De mensheid was ver van God verwijderd vanwege de zonde die ze van Adam en Eva had geërfd. Maar nu kunnen wij, die het zaad van de zonde geërfd hebben, ernaar uitkijken om weer gemeenschap met God te hebben. We moeten hiervoor terugkeren naar het geloof in Jezus Christus’ evangelie van het water en de Geest en van de zonden vergeven worden die ons zo ver van God hebben verwijderd. 
Diegenen die in het prachtige evangelie geloven, zullen van al hun zonden gered worden en God zal hen vervullen met de Heilige Geest. De rechtvaardigen kunnen gemeenschap hebben met God want zij hebben de Heilige Geest ontvangen. Diegenen die daarom vanwege hun zonden van God zijn afgesneden, moeten terugkeren naar het prachtige evangelie van het water en de Geest en erin gaan geloven. Alleen dan kunnen zij ware gemeenschap met Hem hebben.
De inwoning van de Heilige Geest komt met het geloof in het prachtige evangelie. We moeten weten dat de inwoning van de Heilige Geest alleen komt door het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Het geloof in het prachtige evangelie schiep een nieuw pad naar God. De Heer brak de muur af die ons van Hem scheidde vanwege zowel de erfzonde als ook de dagelijkse zonden en Hij stond ons toe om gemeenschap met God te hebben door ons geloof in het prachtige evangelie van het water en de Geest. 
We moeten opnieuw een gemeenschap met de Heilige Geest tot stand brengen. Ware gemeenschap met de Heilige Geest wordt verkregen door het begrip van het evangelie van het water en de Geest uit gehoorzaamheid tot het geloof. Gemeenschap met de Heilige Geest gebeurt als we geloven in het feit dat de vergeving van onze zonden door het prachtige evangelie komt. Diegenen die niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, kunnen geen gemeenschap met de Heilige Geest hebben. Niemand kan dus gemeenschap met de Heilige Geest hebben zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Als het moeilijk voor u is om gemeenschap met de Heilige Geest te hebben, dan moet u eerst toegeven dat u niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft en dat uw zonden niet vergeven zijn. Wilt u gemeenschap hebben met de Heilige Geest? Geloof dan in het evangelie dat volbracht werd door Jezus’ doopsel en Zijn bloed. Alleen dan zult u van al uw zonden vergeven worden en als beloning zult u de Heilige Geest in uw hart ontvangen. Dit prachtige evangelie zal u zeker de gemeenschap met de Heilige Geest geven.