Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-10] Wandelt door den Geest! (Galaten 5:16-26, 6:6-18)

Wandelt door den Geest!
(Galaten 5:16-26 en 6:6-18)
“En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.” 
“En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.”
 

Wat moeten wij doen om door de Geest te wandelen?
We moeten het prachtige evangelie prediken en volgen.
 
De Apostel Paulus schreef, in zijn brief aan de Galaten, over de Heilige Geest. In Galaten 5:13-14 zei hij, “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.”
De boodschap is dus in het kort dat we deze vrijheid niet als een kans moeten beschouwen om onszelf aan de lust van het vlees over te geven, maar dat we elkaar door de liefde moeten dienen en het prachtige evangelie moeten volgen omdat we van de zonden gered en verlost zijn door in het prachtige evangelie te geloven. Omdat God ons van al onze zonden redde, is het voor ons gepast om het evangelie te preken. Paulus zei ook “Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt” (Galaten 5:15).
 


Wandel door de Geest om vervuld te worden met de Heilige Geest

 
In Galaten 5:16 zei Paulus, “En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.” En in verzen 22-26 zei hij, “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.” Hier vertelt Paulus ons dat we de vrucht van de Geest zullen dragen als we door de Geest wandelen. De Heilige Geest verlangt van ons dat we door de Geest wandelen. Maar we leven in het vlees. 
Wij mensen, zijn geboren met het vlees dat niet de vrucht van de Geest kan dragen. Zelfs als we proberen door de Geest te wandelen, kan onze aard niet veranderd worden. Daarom kunnen alleen diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen door in het prachtige evangelie te geloven, door de Geest wandelen en de vrucht van de Geest dragen. 
Als de Bijbel ons zegt dat we door de Geest moeten wandelen, dan betekent het dat we het prachtige evangelie moeten prediken zodat anderen ook van hun zonden vergeven kunnen worden. Als we voor dit prachtige evangelie leven, zullen we de vruchten van de Geest dragen. Het gaat er dus niet om de menselijke aard te veranderen. Als we met dit prachtige evangelie wandelen, kunnen we de vrucht van de Geest dragen, nl. liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de Geest helpt ons anderen van hun zonden te redden zodat zij een eeuwig leven kunnen hebben. 
 


De lusten van het vlees versus de verlangens van de Geest

 
Paulus zei “Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet” (Galaten 5:17). Omdat wij, die verlost zijn, zowel de lust van het vlees alsook van de Geest bezitten, zijn deze twee elementen altijd met elkaar in conflict. Hierdoor kan geen van de twee ons hart volledig vullen.
De Geest geeft ons diep in ons hart het verlangen om het prachtige evangelie te prediken en de Heer te dienen. Het laat ons ijverig met geestelijke werken bezig zijn. Het helpt ons mensen van hun zonden te redden door het prachtige evangelie van God te prediken. 
Maar aan de andere kant wekken onze verlangens de lusten van het vlees op, zodat we niet door de Geest kunnen wandelen. Dit is het eeuwige conflict tussen de Geest en de lusten van het vlees. Als iemand verteerd is door de lusten van het vlees, zal hij uiteindelijk het vlees bevoorraden. Het vlees richt zijn verlangen tegen de Geest. Zij zijn elkanders tegengestelden waardoor we niet de dingen doen die we willen doen. 
Wat is er dan nodig om door de Geest te wandelen? En welke dingen behagen God? God zei dat het prediken en volgen van het prachtige evangelie, het leven van het wandelen door de Geest is. Hij geeft diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, het hart om door de Geest te wandelen, zodat zij een geestelijk leven kunnen leiden. Het gebod dat God ons gaf om de vrucht van de Geest te dragen door met de Geest te wandelen, was een berisping en een bevel aan ons om anderen van hun zonden te redden door het prachtige evangelie te prediken. Met de Heilige Geest te wandelen betekent een leven te leiden dat God behaagt. 
Om door de Geest te wandelen, hebben we allereerst de inwoning van de Heilige Geest nodig. Als we de Heilige Geest in ons willen ontvangen, moeten we eerst in het prachtige evangelie geloven dat God ons gegeven heeft. Als we niet diep in ons hart in het prachtige evangelie geloven, zullen we de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen, noch zullen we de zaligmaking van de zonden ontvangen waardoor we niet door de Geest kunnen wandelen. 
De Geest geeft ons het verlangen om het prachtige evangelie te prediken, de Heer te dienen en God eer te brengen. Dit verlangen komt uit een hart dat toegewijd is aan God en aan het prediken van het prachtige evangelie aan de hele wereld. Het komt ook uit een hart dat bereid is alles te doen wat nodig is om het prachtige evangelie te prediken. Diegenen die in het prachtige evangelie geloven en de Heilige Geest ontvangen nadat zij van hun zonden vergeven zijn, kunnen door de Geest wandelen en zich wijden aan de prediking van het evangelie. Dit is hun geestelijke erfenis van bovenaf. 
Diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, gaan de Heilige Geest gehoorzamen en wandelen met de Geest, ook al hebben ze nog altijd de lusten van het vlees, omdat de Heilige Geest in hen aanwezig is. Paulus zei, “Wandel door de Geest!” Wat hij hiermee bedoelt, is dat we het prachtige evangelie van het water en de Heilige Geest dat Jezus ons gaf, moeten prediken zodat we anderen kunnen helpen van hun zonden vergeven te worden. 
Soms wandelen we volgens het vlees terwijl we door de Geest wandelen. De lusten van het vlees en de verlangens van de Geest vechten in ons leven tegen elkaar, maar wat we moeten weten en duidelijk dienen te herkennen is dat diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, hun leven dienen te leven door met de Geest te wandelen. Alleen op deze manier kunnen we een leven leiden dat vervuld is met de zegeningen van God. Als diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, weigeren om de vrucht van de Geest te dragen, zullen zij vergaan door de vrucht van het vlees te dragen. Hun vrucht is vergankelijk en waardeloos. Daarin ligt voor ons de reden om te leven door in de Geest te wandelen. 
We hebben “Wandel door de Geest” gehoord, maar sommigen onder u zullen denken, “Hoe kan ik dat doen, als ik de Heilige Geest niet in me voel?” Sommigen onder ons denken dat we alleen de inwoning van de Heilige Geest kunnen herkennen als God aan ons verschijnt en tot ons spreekt. Maar dit is een misverstand. De Geest geeft ons het verlangen om voor het prachtige evangelie van het water en de Geest te leven. 
Er zullen momenten zijn dat we ervan overtuigd zijn dat Hij in ons aanwezig is maar we kunnen Hem niet voelen omdat we volgens het vlees wandelen. Sommigen zullen zelfs denken dat Hij in ons slaapt. Dit zijn diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen maar nog altijd door het vlees wandelen. 
Deze mensen troosten alleen hun eigen vlees en handelen zoals het vlees hen beveelt, maar ze lijden uiteindelijk vanwege hun steeds groter wordende eisen van het vlees. Zelfs diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, neigen ertoe om volgens de lusten van hun vlees te leven omdat zij denken dat het natuurlijk is. Maar diegenen die zich aan het vlees onderwerpen, worden uiteindelijk de slaven van het vlees. 
De Heer vertelt ons om volgens de Geest te leven. Dit betekent dat men het prachtige evangelie moet dienen. Het betekent ook dat we onszelf volledig moeten toewijden aan het prachtige evangelie van het water en de Geest. Door zich op het evangelie te verheugen en ernaar te leven, is volgens de Geest te leven. We moeten zo leven door te leren wat het betekent om door de Geest te wandelen. Wandelt u door de Geest?
 


Kan een persoon die niet de inwoning van de Heilige Geest heeft, door de Geest wandelen? 

 
Diegenen die niet wedergeboren zijn, weten niet wat het betekent om door de Geest te wandelen. Daarom proberen veel mensen de Heilige Geest te ontvangen en verlangen ze er op hun eigen manier naar. Zij denken dat de handeling van het verlangen naar de Heilige Geest, hetzelfde is als vervuld te zijn met de Heilige Geest.
Als mensen bijvoorbeeld in bepaalde kerken bijeenkomen voor een dienst, bidt de prediker hardop en begint iedereen de naam van de Heer te roepen. Sommigen beginnen de tongentaal te spreken alsof zij vervuld zijn met de Heilige Geest, maar niemand, niet eens zijzelf, kunnen begrijpen wat zij zeggen. In de tussentijd vallen enkelen op de grond en hun lichamen beginnen in extase te bibberen. Zij zijn natuurlijk van demonen bezeten maar zij denken dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan begint de opschudding als de mensen roepen, “Heer, Heer!” Zij roepen naar de Heer, huilen en klappen in hun handen. Dit verschijnsel wordt gewoonlijk “vervuld zijn met de Heilige Geest” genoemd. 
De prediker spreekt de tongentaal terwijl hij op de preekstoel slaat, en mensen schreeuwen uit: “Heer! Heer!” Zij houden van deze atmosfeer en sommigen zeggen zelfs dat zij een visioen van de boom der kennis van het goed en kwaad hadden in de Hof van Eden en van Jezus’ gezicht tijdens hun onheilige trance. Zij vatten deze dingen verkeerd op als manieren om de Heilige Geest te ontvangen, met Hem vervuld te zijn en met Hem te wandelen. Hun misplaatste daden zijn het gevolgd van hun misvattingen over het woord van God en de Heilige Geest.
“Wandel door de Geest.” Dat zei God tot diegenen die wedergeboren zijn. Het betekent dat men de dingen moet doen die Hem behagen. Paulus vergeleek de daden van het vlees met de vrucht van de Heilige Geest. Hij zei, “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Galaten 5:22-23). 
Om “door de Geest te wandelen” betekent om het prachtige evangelie te prediken en anderen van hun zonden te redden. Als we dat doen, zullen we in staat zijn om de vrucht van de Geest te dragen. De vruchten van de Geest zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, en we zullen deze vrucht alleen kunnen dragen als we naar het prachtige evangelie leven. Als iemand het prachtige evangelie dient en predikt, zichzelf ervoor opoffert, dan kan hij een geestelijk leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. 
Als vrucht van de Geest betekent “goedheid” het doen van goede daden. Het betekent ook deugd. Deugdzaam blijven voor het prachtige evangelie en iets doen ten behoeve van anderen, is goedheid. Het hoogste goed in de ogen van God is om het evangelie te prediken ten behoeve van anderen. 
En “vriendelijkheid” is barmhartigheid voor mensen te voelen. Hij die genade heeft voor anderen en het evangelie met geduld en vriendelijkheid dient, zal vrede hebben. Hij die door de Geest wandelt, is gelukkig om het werk van de Heer volbracht te zien, houdt ervan om Zijn werk te doen, houdt van anderen en is toegewijd in alle dingen. Alhoewel niemand hen verplichtte dit te doen, zijn diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, trouw aan Zijn werk totdat het volbracht is. Hij is zachtmoedig en heeft zelfbeheersing. Hij heeft de vrucht van de Geest. De persoon die de Heilige Geest in zich heeft, wandelt door de Geest. Alleen als hij dit doet, zal hij in staat zijn om de vrucht van de Geest te dragen.
U kunt ook de vrucht van de Geest dragen als u door de Geest wandelt. Maar als u dat niet doet, zult u uiteindelijk door de lusten van het vlees wandelen. De Geschriften zeggen in Galaten 5:19-21, “De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.”
 

De werken van het vlees zijn duidelijk
 
De werken van het vlees zijn duidelijk. Het eerste werk van het vlees is “overspel,” wat betekent dat men een ongepaste relatie met het andere geslacht heeft. De tweede is “hoererij.” De derde is “onreinheid.” De vierde is “losbandigheid,” wat betekent dat men wellustig is. De vijfde is “afgoderij,” wat betekent dat men afgoden dient. De zesde is “toverij.” De zevende is “haat.” Als iemand zonder de Heilige Geest naar het vlees wandelt, kan hij alleen blijk geven van zijn haat jegens anderen overeenkomstig zijn zondige natuur. De achtste is “ruzie.” Dit betekent dat we ruzie zoeken met onze vrienden of familie. De anderen zijn “jaloersheid, woede-uitbarstingen en egoïsme.” Dit zijn allemaal kenmerken van mensen die met het vlees wandelen.  
De tiende is “afwijkende meningen.” Wanneer iemand alleen naar het vlees wandelt, is het voor hem onmogelijk om het werk van de kerk te doen en uiteindelijk zal hij de kerk uit eigen beweging verlaten. De elfde is “ketterij.” Hij die naar het vlees wandelt, doet dat om zijn eigen wil te bevredigen. Maar dat leven is zo anders dan de wil van God dat hij zich uiteindelijk van het prachtige evangelie zal afkeren. Ketterij betekent afwijken van de bijbelse waarheid. Niemand die in het woord van God gelooft en door de Geest wandelt, keert zich af van de wil van God. “Afgunst, moord, dronkenschap, brasserijen, en dergelijke” zijn ook werken van het vlees. Diegenen die alleen naar het vlees wandelen, zullen uiteindelijk dergelijke dingen doen. Daarom zegt de Heer, “Wandelt door den Geest.” Wij, die wedergeboren zijn, moeten door de Geest wandelen. 
Diegenen die niet wedergeboren zijn, hebben niets anders dan de lusten van het vlees in hun hart. Dat is waarom ze zich gaan bezighouden met “hoererij, onreinheid, losbandigheid en afgoderij.” Valse predikers die niet wedergeboren zijn, oefenen tovenarij uit op hun volgelingen om hen over te halen veel geld te doneren. Zij geven belangrijke verantwoordelijkheden en hoge posities binnen de kerk aan diegenen die het meeste doneren. Diegenen die naar het vlees leven, tonen hun ‘haat’ voor anderen. Zij verdelen de kerken in verschillende denominaties, scheppen op over hun eigen denominatie en keuren anderen af als ketters. “Ruzies, jaloezie, uitbarstingen van woede, egoïsme, meningsverschillen, ketterijen en nijd” zitten allemaal in de harten van diegenen die niet wedergeboren zijn. Het zal hetzelfde zijn voor ons, de heiligen, als we alleen naar het vlees wandelen.
 

De Geest zorgt ervoor dat wedergeboren Christenen de vrucht van de Heilige Geest dragen
 
Diegenen die wedergeboren zijn, moeten leven om het prachtige evangelie te prediken. Omdat het voor ons te moeilijk is om de Heer in ons eentje te volgen, moeten we het prachtige evangelie dienen door ons bij Gods kerk aan te sluiten. We moeten samen bidden en onze energie steken in het worden van een persoon die volgens het prachtige evangelie van de Geest wandelt. Mensen die door de Geest wandelen, leven om het evangelie van het water en de Geest te prediken. Het wandelen volgens het vlees betekent dus om alleen een leven voor zichzelf te leven terwijl diegenen die door de Geest wandelen, werken om de zielen van anderen te redden. Veel wedergeboren Christenen leiden dit prachtige leven. Zij leven voor het welzijn van anderen. 
Er zijn enorme aantallen mensen over de hele wereld die nog nooit van het prachtige evangelie hebben gehoord. We houden van de mensen in Afrika en Azië. We houden van iedereen in Europa en Amerika, maar ook van mensen op afgelegen eilanden. We zouden onze liefde moeten tonen door ze met het evangelie van het water en de Geest bekend te maken. 
We moeten door de Geest wandelen. Hiertegen is geen wet. “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet” (Galaten 5:22-23). Is er een wet die hiertegen kan zijn? Nee. Dit is de wet van de Geest die we moeten gehoorzamen. Paulus vertelde ons door de Geest te wandelen. Net zoals onze Heer Zijn leven voor ons zondaars gaf, moeten wij het evangelie aan anderen prediken. Anderen van hun zonden te redden, is wandelen door de Geest. We moeten door de Geest wandelen. 
Paulus zei in Galaten 5:24-26, “Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.” Als we door de Geest leven, moeten we leven om de verloren zielen te redden. We moeten het werk van de Geest doen en met Hem wandelen. De Heilige Geest die God ons gaf, leidde ons naar het leven met Jezus Christus in ons hart. De Heilige Geest is de Koning van de Liefde. God gebruikt ons als werktuigen voor Zijn liefde.
Paulus zei, “Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden” (Galaten 5:24). Hij zei ook dat diegenen die wedergeboren waren, samen met Jezus Christus moeten sterven. Diegenen die werkelijk wedergeboren zijn, zijn al met Jezus gestorven. We beseffen het niet, maar we stierven met Jezus Christus toen Hij gekruisigd werd om voor onze zonden te betalen. Met andere woorden, het feit dat Jezus Christus gekruisigd werd, betekent dat u en ik met Hem aan het Kruis stierven. Zijn dood was onze dood en Zijn herrijzenis, symboliseert onze gegarandeerde herrijzenis. U en ik leven en sterven in Jezus Christus door ons geloof. We hebben geloof nodig. Ons geloof leidt ons om door de Geest te wandelen. 
God heeft ons de macht gegeven om door de Geest te wandelen. Wij, die van al onze zonden vergeven zijn, moeten daarom door de Geest wandelen. Diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen, moeten dankbaar zijn dat hun zonden zijn vergeven en zich inzetten voor de prediking van het prachtige evangelie voor de zaligmaking van de verloren zielen. Ook al is iemand van zijn zonden vergeven en wedergeboren, dan nog zal hij van de kerk van de Heer gescheiden worden en niet in staat zijn om Hem te dienen als hij volgens de lusten van het vlees leeft. U en ik moeten volgens het evangelie van het water en de Geest leven tot de Dag van onze Heer Jezus Christus.
 

Wordt nooit verwaand, maar leef door de volheid van de Heilige Geest 
 
Paulus zei, “Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.” Wat is verwaandheid? Verwaandheid is om volgens de lusten van het vlees te wandelen. Er zijn veel mensen in deze wereld die leven voor hun eigen verwaandheid. Veel mensen vergaren geld, strijden om de macht, houden van wereldse schoonheid en leven voor het hier en nu. Er is geen trouw in deze dingen, en zij zullen vergaan en na verloop van tijd verdwijnen. Daarom worden de mensen die volgens het vlees wandelen, verwaand genoemd. Zelfs als mensen rijkdom hebben, is er dan ware vrede en tevredenheid in hun hart. De vruchten van het vlees zullen uiteindelijk vergaan. Aardse dingen zijn nutteloos voor de ziel van anderen en ze zijn alleen voor zichzelf. Zij zijn alleen goed voor het eigen vlees. 
De Bijbel zegt, “Er is een, die uitstrooit, denwelken nog meer toegedaan wordt; en een, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek” (Spreuken 11:24). Diegenen die niet wedergeboren zijn, proberen zoveel mogelijk geld in te houden. Omdat wereldse dingen alles voor hen betekenen, hebben zij geen ruimte om voor anderen te zorgen. Daarom willen en geven ze alleen maar om hun eigen leven. Maar in de Bijbel staat dat er iemand is die meer inhoudt dan goed is, maar dat het tot armoede leidt. Mensen wandelen volgens de lusten van het vlees, maar het resultaat is hetzelfde als dat men een overvaller tegenkomt en vermoord wordt. Al deze dingen zijn het resultaat van verwaandheid. 
 

Diegenen die graag de verlangens van de Geest volgen
 
Paulus wilde een leven leiden in de Geest. En hij deed dat ook. Hij leerde ons om goed te leven door Gods woord. In Galaten 6:6-10 zei hij, “En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst. Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.” 
Paulus adviseerde diegenen die Gods woord kennen, alle goede dingen met hun leraren te delen. Hij bedoelde met ‘goede dingen’ dat we de Heer moeten behagen door de verloren zielen te redden door tijdens het leven met de Geest te wandelen en het evangelie te prediken. Diegenen die wedergeboren zijn, moeten zich verenigen met diegenen die onderwijzen en door de Geest wandelen door dezelfde gedachten, liefde en oordeel te hebben. 
“En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.” ‘Goede dingen’ betekent anderen van hun zonden te redden door de kerk. Paulus zei ons alles met dezelfde Geest te doen, in hetzelfde gebed en met dezelfde toewijding. We moeten samen de werken van de Heer doen. 
Paulus zei, “Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.” Hier betekent ‘bespotten’, ‘uitlachen en spotten.’ “Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten” betekent dus dat we God niet moeten uitlachen en niet met Hem moeten spotten. Men moet bijvoorbeeld de woorden van God niet licht opvatten, ze in zijn eigen woorden vertalen en er niet in geloven. Paulus zei, “want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.” Dit betekent dat hij die het vlees zaait, corruptie zal maaien, maar hij die de Geest zaait, het eeuwige leven zal maaien. 
Wat zullen we oogsten als we volgens het prachtige evangelie van het water en de Geest leven? We zullen het eeuwige leven en de zaligmaking van onze zonden ontvangen. We zullen de vruchten van de Geest en het eeuwige leven door de zegeningen van God oogsten, doordat we de zielen van anderen naar de verlossing van hun zonden leiden. 
Maar hoe zit het met de mensen die voor hun eigen vlees leven? Zij oogsten corruptie en uiteindelijk is er niets anders dan de dood. Na hun dood is er niets meer van hen over. De mens wordt met lege handen geboren en sterft met lege handen. 
Als hij anderen van hun zonden redt, zal hij de vrucht van de Geest oogsten en het eeuwige leven hebben. Maar als hij volgens de lusten van het vlees blijft wandelen, zal hij uiteindelijk corruptie oogsten. Dan zal hij vloeken oogsten en de vloeken aan anderen doorgeven. Daarom adviseerde Paulus, die alles over het leven volgens het geloof wist, ons, niet volgens het vlees te wandelen. 
“Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.” Paulus was een dienaar van God die door de Geest wandelde. Als mensen in de Bijbel lezen dat hij door de Geest wandelde, denken sommigen misschien dat de Heilige Geest hem direct dingen liet doen zoals, “Paulus, ga naar links en ontmoet iemand” of “Je moet die man ontwijken.” Maar dat is niet waar. 
Hij wandelde door de Geest door het evangelie van de zaligmaking aan anderen te prediken en hen te helpen hun ziel te redden. Paulus diende de Heer ook door zich met anderen te verenigen die ook door de Geest wandelden. Er zijn mensen onder de Christenen die niet door de Geest wandelen maar volgens de lusten van het vlees wandelen. Zij verwelkomden Paulus niet, maar gingen tegen hem in en spraken slecht over hem. Paulus zei dat hij niets te maken wilde hebben met diegenen die tegen de discipels van Jezus Christus vochten en slecht over hen spraken. 
Als u door de Geest wilt wandelen, moet u volgens het evangelie leven. De besnedenen vervolgden Paulus. In Galaten 5:11 staat, “Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.” De besnedenen waren diegenen die opkwamen voor de praktijk van de besnijdenis door te zeggen, “Zelfs als iemand wedergeboren is door het geloof in Jezus, moet hij nog besneden worden. Als hij niet besneden is in het vlees van zijn voorhuid, dan is hij geen kind van God.” Waarom vervolgden ze hem? Paulus geloofde dat de verlossing en de zegen van het eeuwigdurende leven alleen door het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis kwam. Dit is wat hij predikte. 
Het geloof dat de mensen rechtvaardig maakt, komt voort uit het leren van de waarheid en het prediken ervan. Paulus vond de waarheid van het water en de Geest erg belangrijk. Hij geloofde dat diegenen die de waarheid kenden, met de Geest konden wandelen en dat er geen besnijdenis nodig was. Dit is wat hij predikte. Maar de besnedenen geloofden dat de besnijdenis een wezenlijk onderdeel van iemands geloof in de zaligmaking was. Er is echter geen ander evangelie dan het evangelie dat door God is doorgegeven en daarom moeten we er niets aan toevoegen noch van weglaten.
Toen Paulus door de Geest wandelde, werd hij genegeerd en vervolgd door zijn medejoden. “Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel” (Galaten 6:12-15). En Paulus zei tegen de besnedenen, “Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.”
Paulus berispte diegenen die naar de lusten van het vlees wandelden. Zij wandelden in daden naar de lusten van het vlees en er waren veel mensen zoals zij. Maar Paulus beëindigde zijn relatie met hen. Paulus zei, “Maar God vergeef me dat ik moet roemen behalve in het Kruis van onze Heer Jezus Christus.” Jezus Christus werd door Johannes gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen en aan het Kruis te sterven om Paulus en alle mensen die De Heer onze God roept, te redden. Paulus zei, “Door Jezus Christus is de wereld voor mij gekruisigd en ik tot de wereld. Want in Christus Jezus hebben de mensen die besneden zijn noch degenen die dat niet zijn enig nut, behalve een nieuwe schepping.” Paulus, die voor de wereld dood was, leefde opnieuw door Jezus Christus. 
We zijn eigenlijk dood in Jezus Christus. Maar soms vergeten we deze waarheid. We moeten dit geloven. Als we niet het geloof in deze waarheid hebben, zijn we gevangen door de lusten van het vlees en door onze families, en dit voorkomt dat we door de Heer wandelen. Ons vlees is zo zwak dat zelfs onze familie ons niet kan helpen om Hem te volgen. Alleen de Heer kan ons helpen. Maar nu zijn we voor de wereld gekruisigd. Hoe kan iemand die dood is, aardse mensen in aardse zaken helpen? Mensen die dood zijn in deze wereld, kunnen niet de dingen van de wereld bezitten. 
Jezus was herrezen. Zijn herrijzenis liet ons wedergeboren worden in een nieuw geestelijk leven. Hier hebben we nieuw werk, een nieuwe familie, nieuwe hoop. We zijn de wedergeboren mensen. Wij, de soldaten van de Hemel, hebben een verantwoordelijkheid om het woord van God te prediken. Paulus biechtte dat hij een mens werd door anderen te helpen de zaligmaking te bereiken en niet door fysieke middelen maar door geestelijke methoden te gebruiken. Hij zei dat hij al was gestorven en wedergeboren werd door Jezus Christus. Laten we ons best doen om het soort mensen te worden die dezelfde geloofsbelijdenis geven.
Paulus zei in Galaten 6:17-18, “Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.” Paulus droeg de littekens van de Heer Jezus. Hij zorgde niet voor zijn gezondheid voor de Heer om door de Geest te wandelen. Hij kon niet eens schrijven, omdat hij geleidelijk blind werd. Dus tamelijk veel van Paulus’ Brieven waren door zijn metgezellen zoals Tertius opgeschreven terwijl hij Gods woorden sprak. Ook al was hij lichamelijk zwak, hij was blij dat hij door de Geest kon wandelen en zei, “Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag” (2 Korinthiërs 4:16).
Paulus adviseerde ons het soort mensen te zijn die door de Geest wandelen. Hij zei ook, “Door de Geest te wandelen, betekent om voor het evangelie te leven.” U en ik moeten niet vergeten wat het wandelen door de Geest betekent. We moeten geen voorwerpen van ijdelheid najagen en in plaats daarvan moeten we voor het evangelie leven en het dienen. Laten we de rest van ons leven door geloof in de Geest wandelen.
Door nu in het evangelie van het water en de Geest te geloven, is de ware Geest in ons hart. God zal ons met plezier antwoorden als we volgens het evangelie bidden. Als u de vrucht van de Geest draagt, dan betekent het dat u door de Geest wandelt en zielen verlost. U kunt de vrucht van de Geest dragen, nl. liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing als u door de Geest wandelt en voor het evangelie leeft. We moeten lijden, tolerant blijven, vriendelijk zijn en goede dingen doen voor de verloren zielen om het evangelie van het water en de Geest te prediken. 
De vruchten van de Geest kunnen gedragen worden door diegenen die de verloren zielen redden door goed te doen en het evangelie te prediken dat hen de inwoning van de Heilige Geest laat ontvangen. Dit is nodig om de vrucht van de Geest te dragen en door de Geest te wandelen.