Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-11] Om uw leven vervuld te houden van de Heilige Geest (Efeziërs 5:6-18)

Om uw leven vervuld te houden van de Heilige Geest
(Efeziërs 5:6-18)
“Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest.”
 

Wat moeten we doen om ons leven vervuld van de Heilige Geest te houden?
We moeten onszelf verloochenen, het kruis opnemen, onze slechte gedachten ontkennen, terwijl we ons wijden aan de prediking van het evangelie.
 
Om een leven te onderhouden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we onszelf wijden aan de prediking van het evangelie. Om een leven te voeren dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we eerst de zegening ontvangen die de Heilige Geest in ons hart laat wonen. Om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen, moeten we dit soort geloof hebben, dat wil zeggen, we moeten geloven in het evangelie van het water en de Geest dat God ons heeft gegeven. Door dit geloof te hebben, zullen we de zegening ontvangen die de Heilige Geest in ons aanwezig laat zijn. 
Willen diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, een leven dat vervuld is met de Heilige Geest? Natuurlijk willen ze dat. Maar waarom kunnen sommigen van hen dit leven niet leiden? De reden hiervoor is dat hun eigen problemen voorrang krijgen op de werken van God, wat betekent dat zij niet met Hem kunnen wandelen. Om daarom een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we de woorden van God leren en erin geloven. Laten we allereerst in de Bijbel kijken wat voor soort leven en geloof we moeten hebben. 
 


Wat is de reden dat sommige mensen geen leven kunnen leiden dat vervuld is van de Heilige Geest?

 
Ten eerste kunnen we zeggen dat dit komt omdat zij zichzelf niet kunnen verloochenen. De Bijbel zegt dat alleen diegenen die zichzelf verloochenen, met de Heer kunnen wandelen. Omdat men een leven dat vervuld is met de Heilige Geest niet op eigen kracht kan bereiken, moet iedereen het vertrouwen hebben in de inwoning van de Heilige Geest om zichzelf te verloochenen. Zelfs voor diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, is het moeilijk om hun ego’s te verloochenen als ze geen interesse in het Koninkrijk van God hebben. Dus, voor een leven dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we het evangelie van het water en de Geest dienen. Alleen dan kan iemand zichzelf verloochenen en als een dienaar van de gerechtigheid leven. 
In Matthéüs 16:24-26 staat, “Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?”
Sommige mensen die wedergeboren zijn, kunnen geen leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest omdat zij de lusten van hun vlees niet kunnen verloochenen. Zelfs de mensen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, kunnen de Heilige Geest alleen dan volgen als zij de lusten van hun vlees opgeven. Er zijn veel aspecten van het leven van het vlees die we moeten opgeven om de Heer te volgen. De Heer zei, “En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.” (Lucas 9:23)
Vleselijke gedachten zijn de dood, maar geestelijke gedachten zijn het leven en de vrede. Mensen die door de Geest willen wandelen, moeten het leven van het vlees verwerpen. Alleen diegenen die dit offer durven te maken, kunnen een leven onderhouden dat vervuld is met de Heilige Geest. Dit is de waarheid van de volheid van de Heilige Geest. 
Welke van de twee wilt u volgen, de Heer of de wereld? Volgens uw keuze staat een leven dat vervuld is met de Heilige Geest of een leven van lust tot u beschikking. Als u werkelijk een leven wilt leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, dan is de keuze aan u. God redde ons van al onze zonden en gaf ons de gave van de inwoning van de Heilige Geest. Maar het is aan u om te beslissen of u een leven leidt dat vervuld is met de Heilige Geest. Met andere woorden, het leven dat vervuld is met de Heilige Geest is niet voorbestemd of bepaald door God. Het leven dat vervuld is met de Heilige Geest is alleen afhankelijk van de wil van de mensen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven. 
 


U moet de wil hebben om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest

 
Als u de wil heeft om het leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, zal God het toestaan. Hij zal u helpen en zegenen. Maar als u het niet wilt, moet u het leven dat met de Heilige Geest vervuld is, opgeven. 
U kunt de inwoning van de Heilige Geest alleen ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en niet door uw wil. Maar het is volledig afhankelijk van uw wil of u leeft en een leven onderhoudt dat vervuld is met de Heilige Geest. 
U moet daarom uw eigen wil onderzoeken en God om hulp vragen als u een leven wilt dat vervuld is met de Heilige Geest. Als we werkelijk een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, zal God ons zegenen en onze verlangens vervullen. Maar om ons doel te bereiken, moeten we de lusten van het vlees ontkennen. 
Ten tweede, moeten we ons eigen kruis opnemen, om het leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. We moeten leven en wandelen volgens de wil van God, zelfs in moeilijke situaties. Dit is de betekenis van een rechtvaardig leven dat vervuld is met de Heilige Geest. 
En ten derde zei de Heer, “Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?” Dit betekent dat het volgen van de Heer van wezenlijk belang is voor ons leven. Als we Hem volgen, zal onze geest en vlees inderdaad succes hebben, maar als we Hem niet volgen en kiezen om ons eigen leven te leiden, dan zal onze geest en ons vlees vergaan. 
Waarom kunnen we geen leven hebben dat vervuld is met de Heilige Geest? De reden is dat we onze eigen gedachten niet ontkennen, nl. de lusten van het vlees. Als we Jezus volgen, versterkt de Geest onze innerlijke ziel en daarom kan Hij ons met grotere kracht leiden. 
In Efeziërs 5:11-13 staat, “En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.” Christenen moeten geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar als we onszelf aan de onvruchtbare werken van de duisternis overgeven, zegt God ons ze te openbaren. We zouden bestraft moeten worden voor onze werken van de duisternis want het is schandelijk om ook maar van deze dingen, die door hen heimelijk gedaan zijn, te praten. Maar alle dingen die openbaar gemaakt zijn, worden getoond door het licht. 
Wie kan over al deze schandelijke dingen praten en ze openbaren? Als anderen, je broeders en zusters en de dienaren van God ze niet kunnen openbaren, dan moet u ze zelf openbaren. Men zegt dat alle dingen die openbaar gemaakt zijn, worden getoond door het licht. Daarom moeten we toegeven dat onze slechte daden niet juist zijn, en ons door de Heilige Geest laten leiden om de onvruchtbare werken van de duisternis zelf of door onze leider te openbaren. 
In deze wereld eindigen alle dingen die worden geopenbaard net zoals zij worden bestraft, maar in de wereld van God worden alle dingen geopenbaard door het licht, want wat zich openbaart, is licht. Omdat we verre van volmaakt zijn, begaan we veel zonden onbewust in deze wereld. Als we echter het licht van de woorden van God op onszelf richten, dan worden we ons bewust van onze zonden en zijn we in staat ze toe te geven. En zo beginnen we eindeloze dank aan God te geven.
Omdat Jezus al onze zonden en ongerechtigheden wegnam, en heel de gerechtigheid van God vervuld werd toen Hij gedoopt werd in de Jordaan, zijn we in staat geopenbaard te worden door het licht door de gerechtigheid van God. De miljarden zonden die de mensheid heeft begaan, werden aan Jezus doorgegeven toen Johannes Hem doopte. Hij is het Lam van God die de zonden van de wereld wegnam, aan het Kruis stierf om ervoor veroordeeld te worden en herrees. Jezus vergaf alle zonden van de mensheid en toen Hij zei, “Het is volbracht” (Johannes 19:30) was de hele mensheid gered. We worden geheiligd door ons geloof in wat Jezus Christus deed. Omdat onze zonden vergeven zijn, kunnen we weer in het licht komen en God rechtvaardig volgen. 
 

God zei ons de tijd uit te kopen
 
Paulus zei dat we de tijd moeten uitkopen als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. In Efeziërs 5:16-17 staat, “Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.” Als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we de tijd uitkopen en niet onverstandig zijn. We moeten begrijpen wat de wil van de Heer is en dat doen. We moeten beslissen wat meer waard is: Het leven dat getrouw is aan ons vlees of het leven dat toegewijd is aan God. 
Nadat we wedergeboren zijn, is de Heilige Geest in ons aanwezig. Als we de inwoning van de Heilige Geest ontvangen, betekent het dat de Heer onze Meester en onze Koning is. Alleen Hij is onze Verlosser en we moeten toegeven dat Hij onze absolute God is. Hij is onze enige Meester. Hij is de Meester die me maakte, al mijn zonden vergaf en me zegende. En Hij is de Koning die de heerschappij heeft over mijn leven en de dood, zegeningen of vloeken. We moeten toegeven dat de Heer de Meester Zelf en God is, dus moeten we Hem gedurende ons leven gehoorzamen. 
Laten we eens kijken wat er in Filippensen 2:5-11 staat, “Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.” 
Paulus zei, “Want dat gevoelen zij in u.” Hij zei dat dit het hart van Jezus Christus was. Wat Paulus zei was dat “dat gevoelen” van Jezus was, die God de Schepper was en die naar deze wereld kwam om volgens de wil van Zijn Vader Zijn volk van hun zonden te redden. De Heer kwam naar deze wereld en nam alle zonden van de wereld door Zijn doopsel van Johannes weg. En toen Hij aan het Kruis stierf, waren de zonden van de wereld met Hem uitgeroeid. Na drie dagen herrees Hij en Hij werd onze Verlosser. 
De reden waarom Jezus Christus, de Schepper, naar deze wereld kwam, was om ons te redden. Hij toonde ons Zijn liefde door Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. De hele schepping moet voor Hem knielen en Zijn liefde, die ons de vergeving van de zonden gaf door Zichzelf te verlagen tot een schepsel ook al is Hij de Schepper, waarderen. Daarom moeten alle schepsels belijden dat Hij hun ware Verlosser is. Hij liet ons belijden dat Hij niet alleen de Heer van de hele schepping is, maar ook de Heer van de grootste gerechtigheid voor ons. 
Wij, die in God geloven en de inwoning van de Heilige Geest hebben, moeten geloven dat ‘God de enige ware Meester van mij is’ en we moeten de liefde van Jezus Christus in ons hart hebben. We moeten geloven dat wij niet zelf onze meester zijn, maar dat Jezus Christus, die ons schiep en ons van al onze zonden redde, onze Meester is. En we moeten ook geloven dat Hij de Meester is die ons een gezegend nieuw leven laat leiden en alles voor ons voorbereidt en voor ons werkt. 
Er zijn veel mensen die niet van meester willen veranderen nadat ze wedergeboren zijn. Er zijn veel mensen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, maar blijven volhouden dat zijzelf de meesters zijn. Het leven dat vervuld is met de Heilige Geest is een leven dat God volgt. Dit soort leven kan niet in een dag behaald worden maar het is alleen mogelijk als we geloven dat Jezus de Meester over ons leven is en dat Hij Degene is die ons en alle andere schepsels in het heelal schiep. We hebben geloof nodig om Jezus, onze Heer, Meester en God, te dienen, die ons van onze zonden gered heeft en ons het eeuwige leven in het Koninkrijk van de Hemel gaf. 
We moeten de waarheid in onze gedachten dragen. Veel mensen leven hun leven als de meesters van zichzelf. Zij beschermen en onderhouden de heerschappij over hun eigen levens. Maar nu is het de tijd om van meester te veranderen. We zijn nu diegenen geworden die God kennen en dus is onze essentiële Meester, de Heer. 
We hebben allemaal zonde in ons hart en zouden voor onze overtredingen tot de hel veroordeeld moeten worden. Maar we hebben God door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest gevonden. God houdt zoveel van ons dat Hij naar deze wereld kwam, al onze zonden wegnam door van Johannes gedoopt te worden en aan het Kruis te sterven om onze ware Verlosser te worden. En door ons geloof in God, worden we verlost van al onze zonden. Met andere woorden, we ontvangen de inwoning van de Heilige Geest. 
De Bijbel zegt, “Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe” (Romeinen 8:9). Toen we Zijn verlossing ontvingen, d.w.z. de inwoning van de Heilige Geest, werden we de kinderen van God. De Heilige Geest is God voor ons en we moeten wandelen in de gerechtigheid van God onder de leiding van de Heilige Geest. Om zo te leven, moeten we de heerschappij over onszelf opgeven. Nadat we Jezus hebben ontmoet en door Hem zijn verlost, moeten we Hem onze enige Meester maken.
 

We moeten de tronen in onze harten aan Jezus overhandigen
 
We kunnen de Heer niet volgen als we onszelf als meesters van ons eigen leven beschouwen. Als God ons beveelt Hem te dienen, zullen we zonder aarzeling “Ja” zeggen, als we niet onze eigen meesters zijn. Anders zullen we zeggen, “Waarom zou ik dat voor U doen?” De persoon die zijn eigen meester is, zal weigeren om te doen wat God van hem wil, terwijl hij denkt “Hij moet me vragen of ik Hem een gunst wil doen.” Voor zo iemand zijn Gods instructies niets meer dan nutteloze en lastige woorden. 
Om echter met de Heilige Geest vervuld te zijn, moeten we Zijn bevel gehoorzamen. We kunnen geen koeien zijn die naar het slachthuis gesleept worden, maar we moeten God vrijwillig volgen. We moeten God, onze Verlosser, die ons naar het rechtvaardige pad leidt, volgen. God is de Heer, die ons met de zaligmaking zegende. Als we Hem als onze Meester dienen en ons aan Zijn regels houden, kunnen we vervuld worden met de Heilige Geest. Als u en de leden van uw familie uw koningschap aan Jezus overhandigen en Hem boven alles plaatsen, zult u genade en zegeningen in uw leven hebben. 
U heeft misschien afbeeldingen gezien zoals die waarop een man tegen een sterke storm inzeilt en Jezus direct achter hem staat. Wanneer het lijkt alsof we de uitdagingen in ons leven beheersen en de werken van de Heer doen, dan is het in werkelijkheid onze Heer Jezus Christus die ons leidt en onze hand vasthoudt. Het is de Almachtige God die ons leven overziet. Hij redt ons. Hij beschermt ons van Satan, leidt ons en heeft heerschappij over ons leven. 
Sinds Hij onze Meester werd, is Hij in staat om ons te leiden en te zegenen. Maar als we Hem niet als onze Meester erkennen, kan Hij de rol niet uitvoeren. Omdat Hij de God van de persoonlijkheid is, dwingt Hij ons niet Zijn wil te gehoorzamen. Alhoewel Hij de Almachtige God is, doet Hij niets voor ons tenzij we Hem vrijwillig dienen en Hem als onze Meester om hulp vragen. 
 

Werp alle dingen op Hem
 
Werp alle dingen op Hem zodat Hij Zijn Meesterschap over ons kan vervullen. Dien Hem en geef toe dat Hij onze Meester is. Omdat wij verre van volmaakt zijn, moeten we alle dingen op Hem werpen en alle verantwoordelijkheid aan Hem geven. Als we eenmaal onze families, ons dagelijkse leven en al het andere op Hem hebben geworpen, zullen we de wijsheid van God ontvangen en in staat zijn te leven zoals Hij dat wil, waarbij we alle problemen met geloof en kracht beheren die God ons heeft gegeven.
Onze problemen worden dan die van onze Meester, wat betekent dat als we Jezus de Almachtige God volgen, Hij de verantwoordelijkheid voor ons zal nemen. We zullen in staat zijn om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest en genieten van de vrede die in Hem woont. Als getrouwe Christenen, moeten we voor God neerknielen, Hem toelaten en als onze Meester dienen. 
Laten we eens kijken wat er in Filippensen 3:3 staat over het soort geloof dat we moeten hebben om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. “Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.” Wat hier bedoeld wordt met ‘de besnijdenis’ is dat diegenen die God in de Geest aanbidden, zich verheugen in Christus Jezus, en geen vertrouwen hebben in het vlees. 
Te leven als de besnijdenis, betekent om alle zonden in ons hart weg te snijden en het aan Jezus Christus, Die door Johannes gedoopt werd, door te geven. Diegenen die door de Geest geleid worden, danken hun leven aan de Geest. Zij dienen God en verheugen zich in Christus Jezus door te zeggen, “Jezus heeft me geleid om dit heerlijke leven te leiden. Hij maakte me rechtvaardig en zegende me. Hij gaf me alle genade die ik nodig had om Hem te dienen.” We moeten zo leven. Dit is het leven dat vervuld is met de Heilige Geest. Paulus zei, “Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods” (1 Korinthiërs 10:31).
In Filippensen 3:13-14 staat, “Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.” God zei ons dat we de dingen die in ons verleden zijn moeten vergeten en dat we vooruit moeten kijken naar de dingen die voor ons liggen. We moeten ons doel nastreven. Ongeacht onze rechtvaardige daden of slechte daden, we moeten de dingen vergeten die achter ons liggen en proberen om vooruit te kijken naar de dingen die voor ons liggen en ons doel nastreven. Dit doel is om Zijn wil te dienen door aan Jezus Christus vast te houden door in Hem te geloven. 
We zijn verre van volmaakt, dus hebben we de neiging om te vallen als we de verleiding van het vlees voelen. Door God echter te bewonderen en geloof te hebben, kunnen we ons van al onze zwakheden en ongerechtigheden ontdoen. Toen Jezus Christus door Johannes gedoopt werd en aan het Kruis stierf, werden al onze zonden aan Hem doorgegeven. Toen Hij door de herrijzenis onze Verlosser werd, werd ons een nieuw leven gegeven dankzij ons geloof in Hem. Daarom moeten we ons van al die dingen die achter ons liggen ontdoen, vooruitkijken naar die dingen die voor ons liggen en ons doel nastreven. 
 


Om een leven te onderhouden dat vervult is met de Heilige Geest

 
We moeten vooruitkijken naar de dingen die voor ons liggen en het hogere doel nastreven. Ik hoop dat u zo spoedig mogelijk alle dingen van het verleden kunt vergeten als ze u belasten. Er zijn veel dingen die niet gedaan kunnen worden door onze zwakheden, maar die doen er niet toe omdat wat belangrijk is, in de toekomst ligt. Omdat de toekomst belangrijker is, moeten we ons koningschap aan Jezus Christus overhandigen door geloof en we moeten door Hem geleid worden. We moeten Hem laten beslissen hoe we in de toekomst zullen leven en we moeten doen wat Hem behaagt.
 

We moeten leven zoals de discipels deden
 
We kunnen alleen een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest als we sterk worden in ons geloof in de verlossing van de zonden. Dit is erg belangrijk. Laten we eens kijken naar 2 Thimotheus 2:1-10. “Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie; Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.”
Zoals Paulus tegen Timotheus zei, zegt de Heilige Geest tegen ons, “word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.” 
“Word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is.” Gesterkt worden in de genade, betekent hier dat we ons geloof in het evangelie van het water en de Geest moeten versterken door in Hem te geloven en aan Hem vast te houden. Jezus Christus kwam naar deze wereld en accepteerde al onze zonden op Zich door Zijn doopsel, stierf aan het Kruis, herrees en werd onze Verlosser. Dit betekent dat we gesterkt moeten zijn in de genade van God en dat we Hem er dankbaar voor moeten zijn. God redde ons en daarom moeten we de zaligmaking door het geloof als een gave van God accepteren. Dit is de zaligmaking van de vergeving van zonden. Het aanbieden van dagelijkse ochtendgebeden of het doneren van geld voor de bouw van een kerk heeft er niets mee te maken. Al deze dingen doen meer schade dan goed voor de ontvangst van de zaligmaking. 
Onze zaligmaking door de vergeving van zonden, betekent dat Jezus Christus, ondanks onze daden, gedoopt werd om al onze zonden te dragen, daarna aan het Kruis stierf om al onze overtredingen uit te wissen. Hij herrees om ons van al onze zonden te redden. Pastors alsook leken worden van hun zonden vergeven door in dit evangelie van de waarheid te geloven. Iedereen die op deze manier met zijn hele hart in Jezus Christus gelooft, ontvangt de vergeving van zonden. We kunnen daarom vertrouwen hebben in de genade van de zaligmaking en ons geloof versterken. 
Als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, dan moeten we sterk worden in ons geloof in het evangelie van het water en de Geest. Er gebeuren dingen in onze levens waar we niet aan kunnen voldoen, en we hebben ook onze zwakke punten. Daarom moeten we sterkt worden in de genade van de zaligmaking. Iedere keer als onze fouten verschijnen, moeten we mediteren over ons geloof door tegen onszelf te zeggen, “God redde me door het evangelie van het water en de Geest. Jezus vergaf al mijn zonden door het water en de Geest.” We worden rechtvaardig door in dit evangelie te geloven en door onszelf te versterken door de inwoning van de Heilige Geest te hebben. We zijn gered van al onze zonden en we werden sterk door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. We werden gezegende mensen door ons geloof.
Paulus zei, “Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods” (1 Korinthiërs 10:31). Dit is erg belangrijk. Het betekent dat we ons leven aan God moeten wijden. “Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt.” We zouden moeten eten, drinken en sterk zijn voor God om Zijn werk te doen. We zouden goede dingen moeten eten voor onze gezondheid om het evangelie te prediken.
“Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft” (2 Timotheus 2:4). U moet een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest om het evangelie te prediken. We kunnen een trouw leven leiden als we leven om het evangelie te prediken. Iedereen die zo’n trouw leven leidt, is vervuld met de Heilige Geest. We moeten allemaal streven naar een leven dat vervuld is met de Heilige Geest. Zelfs de offers die u door uw harde werk heeft verdiend, dienen voor het evangelie gebruikt te worden.
Als u een leven wilt onderhouden dat vervuld is met de Heilige Geest, moet u zich aan de Heer toewijden, tot Zijn beschikking staan, uw geld voor het evangelie gebruiken en al uw vreugde en verdriet met God delen. Als we dit soort leven willen leiden, moeten we in geloof leven met een sterke wil om het evangelie te dienen. 
Veel mensen hebben, tot nu toe, een leven voor zichzelf geleid. Zij hebben muren opgetrokken en hun bezit voor zichzelf verzameld door hun eigen meester te zijn. Nu moeten we echter voor God leven. We moeten God als onze enige Meester beschouwen. De Heer zegt, “Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft” Het leven van een goede soldaat te leiden, betekent de regels volgen. De Heer loste onze problemen voor ons op, beschermt en leidt ons als we voor Hem als zijn trouwe soldaten leven. Hij zegt ons dat we eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid moeten zoeken (Mattheus 6:33).
Er is niets vals in het woord van God. Als we Hem volgen, zullen we de waarheid van Zijn woord ervaren. Maar denk eraan dat u eerst de inwoning van de Heilige Geest in uw hart moet hebben. Een persoon die niet de inwoning van de Heilige Geest heeft, kan zijn eigen troon niet aan God overhandigen. Een persoon met de inwoning van de Heilige Geest kan echter de troon van zijn hart aan God geven en daardoor de volheid van de Heilige Geest ervaren en geluk en vrede in zijn hart hebben. 
De inwoning van de Heilige Geest zal alleen waar worden als u het prachtige evangelie van het water en de Geest begrijpt en erin gelooft. Als u de volheid van de Heilige Geest wilt hebben en een gezegend leven wilt leiden, dan moet u God als de Koning dienen en leven voor Zijn Koninkrijk. Dan zult u vervuld worden met de Heilige Geest en uw hart zal dan overvloedig worden en uw succesvolle leven zal in stand worden gehouden als u de zegeningen ontvangt om een kind van Gods Koninkrijk te zijn. 
Ik heb u de boodschap gegeven dat mensen die de zaligmaking van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen door in de Heer te geloven, een leven moeten leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Ik heb het leven dat vervuld is met de Heilige Geest omschreven en uitgelegd hoe dit soort leven onderhouden kan worden. Ik heb ook uitgelegd dat u door geloof uw tronen aan de Heer moet overhandigen en Hem door geloof moet dienen en dat u een leven moet onderhouden dat vervuld is met de Heilige Geest.
Nogmaals, de wedergeboorte is niet het einde voor diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben. Hij moet verder een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. We moeten zeker weten en geloven dat onze geest en ons vlees alleen gezegend kunnen worden als we zo’n leven leiden.
Dit soort leven gebeurt niet spontaan. Het gebeurt alleen als we in de Heer als onze Meester geloven en Hem op de eerste plaats in ons hart plaatsen. God redde ons en heeft ons al een leven gegeven dat vervuld is met de Heilige Geest, een leven van het dienen van het evangelie. Hij gaf ons ook Zijn werk en een positie om Zijn werk te doen zodat we een leven kunnen onderhouden dat vervuld is met de Heilige Geest.
U moet uzelf aan Hem toewijden en voor Hem leven. Dien Hem door dit prachtige evangelie te prediken. Uw hart zal dan vervuld worden met de Heilige Geest en geluk en genade zullen uit u stromen. Op de dag van Zijn wederkomst, zult u gezegend worden, trots voor God staan en Zijn beloning winnen. U en ik moeten het leven bewonderen dat vervuld is met de Heilige Geest. We moeten streven om dit soort leven door geloof te leiden. Zo wordt een leven dat vervuld is met de Heilige Geest onderhouden.
Heeft u afstand gedaan van de troon in uw hart om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest? Ik hoop dat u Hem de belangrijkste positie in uw hart laat innemen. U moet de wil hebben om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Dan zal Hij u zegenen zodat u een leven kunt leiden dat vervuld is met de Heilige Geest.