Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-12] Een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest (Titus 3:1-8)

Een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest
(Titus 3:1-8)
“Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn; Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende. Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. 
Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.”
 

Hoe kunnen we een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest?
We moeten de wil van God begrijpen en het evangelie volgens die wil prediken
 
Diegenen die in Jezus geloven en de inwoning van de Heilige Geest hebben, moeten een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Voor Christenen is een leven dat vervuld is met de Heilige Geest wat God vereist. We moeten Zijn bevelen opvolgen. Hoe kunnen we dan een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest? We moeten aandacht besteden aan wat de Apostel Paulus hierover zei. 
 


Wat is nodig om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest?

 
In Titus 3:1 zei Paulus, “Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn.” Op de eerste plaats zei hij ons dat we ons moeten onderwerpen aan overheden en machten, gehoorzaam en bereid moeten zijn goede werken te doen. Wat hij bedoelde was dat we geen leven kunnen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest als we de wetten van de wereld ongehoorzaam zijn. Natuurlijk moeten we de heersers van de wereld en de wetten niet gehoorzamen als ze tegen de waarheid ingaan. Maar als de wetten ons geloof niet schenden, moeten we ze gehoorzamen om het evangelie van de vrede te dienen. 
Wij zijn diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen. Hoe zouden we een leven kunnen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest als we de wetten van de wereld zouden breken? Om daarom een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we de wetten van de wereld volgen. Diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen, moeten de sociale normen gehoorzamen. We kunnen alleen met God wandelen als we ons aan de wetten van de wereld houden. 
Stelt u zich voor dat een van ons een misdaad heeft begaan op weg naar de kerk. Zou hij dan in staat zijn om de Heer met gemak te dienen? Hoe zou hij in hemelsnaam volgens de leringen van de Heer kunnen leven als hij buiten de wet zou leven? We moeten geen sociale normen schenden terwijl we in de Geest wandelen. Er komt niets goeds uit het overtreden van de wet. We moeten de vrede bewaren door de wet te gehoorzamen. We moeten ernaar streven om een rechtschapen leven te leiden terwijl we het evangelie prediken. Om met de volheid van de Heilige Geest te leven, is het voor de heiligen verstandig zich aan de wetten van de samenleving te houden. 
 


We moeten de bescheidenheid in ons hart bewaren

 
Paulus zei, “Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen” Om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we over niemand kwaadspreken, vredelievend en zachtaardig zijn en nederigheid tonen aan alle mensen.
In de harten van diegenen die wedergeboren zijn, heerst nederigheid, zelfbeheersing en zachtmoedigheid. Dit is mogelijk omdat de Heilige Geest in ons aanwezig is. Paulus vertelde ons dat we het evangelie niet mogen ondermijnen door met elkaar te vechten. Natuurlijk, we moeten vechten als de sociale wet tegen het evangelie ingaat. Maar als het dat niet doet, moeten we vreedzaam leven. We moeten ervoor zorgen dat anderen van ons denken, “Alhoewel hij soms zo woest als een leeuw lijkt, is hij eigenlijk zo vreedzaam als een duif. Zijn geloof in het Christendom maakt hem misschien beleefd en verstandig.”
Er is geen zachtaardigheid of bescheidenheid in de lusten van het vlees. Maar door de inwoning van de Heilige Geest en door de Heer die ons van onze zonden redde, kunnen we aardig zijn tegen anderen. Iemand te vergeven die mij iets vreselijks heeft gedaan, is voor mij ware “vergeving” en ik behandel hem met een nederigheid die diep van binnenin mij is en wat echte “nederigheid” is. Het is voor mij geen nederigheid om te doen alsof ik aardig ben voor iemand terwijl ik die persoon eigenlijk haat. Een hart te hebben dat vol is met nederigheid en vergeving, is de innerlijke moraal van de wedergeboren Christenen. 
We moeten ook zachtaardig zijn als mensen ons onrecht aandoen. Zo lang zij niet proberen het evangelie te hinderen, moeten we aardig zijn tegen iedereen. Maar als zij dat wel doen, moeten we het licht van de zachtaardigheid met het licht van de waarheid vervangen. Zachtheid wordt alleen gevonden in de waarheid van God, dus diegenen die zich verzetten tegen, zich mengen in of het woord van God belasteren, verdienen het niet om met zachtheid behandelt te worden. 
God vergeeft diegenen die zich tegen Hem verzetten niet, maar laat hen de prijs betalen. God zei tegen Abraham, “En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden” (Genesis 12:3). Mensen die tegen het evangelie van de waarheid zijn, kunnen op geen enkele manier gered worden. Zij zullen niet in staat zijn om de ramp te vermijden die niet alleen hun eigen leven zal ruïneren, maar ook de levens van hun nakomelingen tot en met de derde generatie. 
Waarom moeten we tolerant en nederig zijn? Zoals in Titus 3:3 geschreven staat, “Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende.” We waren net zoals deze mensen voordat we wedergeboren waren. Dus moeten we ze tolereren en vergeven omdat we ooit net als zij waren.
In Titus 3:4-8 staat, “Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.” 
Volgens de Bijbel redde God ons niet van onze zonden omdat we goede werken deden. Hij gaf ons de zegen van de wedergeboorte omdat Hij ons liefhad en medelijden met ons had. Met andere woorden, Jezus Christus kwam naar deze wereld, werd gedoopt, stierf aan het Kruis, herrees, en waste dus al onze zonden weg. Jezus herrees en zit nu aan de rechterhand van God. Door weer van de dood te herrijzen, werden alle onvoltooide dingen in de wereld volbracht. 
God zegende ons met de Heilige Geest door Jezus Christus als onze Verlosser. Jezus Christus werd door Johannes gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen en Hij stierf aan het Kruis zodat al onze zonden vergeven konden worden. We zijn gered en zijn rechtvaardig geworden. 
De Bijbel zegt ook, “Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.” Dit betekent dat wij, als erfgenamen van God, diegenen zijn die al Zijn rijkdom en heerlijkheid erven. Om dit soort gezegende leven te leven, moeten we in de volheid van de Heilige Geest leven. U moet in het evangelie van het water en de Geest geloven om van al uw zonden vergeven te zijn en het evangelie aan anderen te prediken. 
We moeten, omdat we de vergeving van onze zonden hebben, werken voor het hogere goed van anderen, we moeten ons aan de wetten van de wereld houden en het evangelie aan diegenen prediken die naar God zoeken. En we moeten de mensen vergeven die ons onrecht aandoen en hen met goedheid en nederigheid behandelen, zodat zij zich niet kunnen bemoeien met de prediking van het prachtige evangelie. “Deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.” Als u naar de volheid van de Heilige Geest verlangt, moet u zich herinneren wat Paulus tegen ons zei. Dit klinkt misschien niet als iets speciaals, maar dit zijn zeer belangrijke woorden. 
Aangezien we in deze wereld leven, kunnen we niet vervuld worden met de Heilige Geest als we in conflict zijn met anderen door ongehoorzaam te zijn aan de regels van deze wereld. We moeten daarom de wet gehoorzamen tenzij het in conflict is met het woord van God. We moeten de wetten van deze wereld gehoorzamen. Zelfs als we geloof hebben, is het beter om de wet te gehoorzamen als we onze levens willen leiden die vervuld zijn met de Heilige Geest. We moeten de wetten van de wereld gehoorzamen en goed kunnen opschieten met onze naasten zodat we goede werken kunnen doen. 
 


Wilt u een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest?

 
Efeziërs 5:8-11 zegt, “Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid), Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.” Deze passage vertelt ons dat we als de kinderen van het licht moeten wandelen en de vruchten van de Geest moeten dragen. 
Dan zegt Efeziërs 5:12-13, “Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.” Paulus zegt hier dat alle dingen die worden geopenbaard, worden gemanifesteerd door het licht. Als een rechtvaardig persoon niet rechtvaardig kan leven, zal hij door God of door zichzelf geopenbaard worden. Wat gebeurt er als blijkt dat iemand het werk van de duisternis doet en door het licht berispt wordt? Nadat hij zijn fouten heeft toegegeven, wordt zijn hart verlicht als hij weer naar God kijkt. “Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.” Het is goed om door het licht geopenbaard te worden. Dan kunnen we onze overtredingen toegeven en naar God terugkeren. 
Als we werkelijk een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we vriendelijkheid in ons hart hebben. Zelfs als iemand geen zonde in zijn hart heeft, betekent dat niet dat hij vriendelijk is. We moeten met goedheid en vriendelijkheid in ons hart leven. We moeten met wijsheid prediken en bidden voor de mensen die het evangelie van het water en de Geest niet kennen zodat zij het kunnen begrijpen en van hun zonden vergeven kunnen worden. En we moeten elkaar ook geen pijn doen. We moeten eten, slapen en leven voor het evangelie en ook anderen dienen. 
We moeten aan het belang van de tijd denken en het prachtige evangelie als wijze mensen dienen om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Als we van de wereld houden, zijn we onderworpen aan het bedrog van de duisternis en kunnen we genegeerd worden in het doen van de werken van God. Daarom moeten we onze ogen op de Heer richten en doen wat Hij wil. Terwijl we in de zaligmaking geloven die God ons gaf, moeten we ook altijd oppassen. Een verstandig persoon van de Geest moet toegewijd zijn om het prachtige evangelie wereldwijd te prediken voordat de wereld met duisternis wordt gevuld.
 

Begrijp de wil van de Heer 
 
We moeten proberen te ontdekken wat God behaagt. We moeten leren wat Hij wil dat we doen door Zijn Kerk en woorden. We moeten weten wat we kunnen doen om God te behagen en we moeten uitzoeken wat Zijn wil voor ons is. 
De mensen die vergeven zijn van hun zonden, zijn de wedergeborenen en de wedergeborenen zijn diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben. Diegenen die de Heilige Geest in zich hebben, zijn echt heilige mensen en de kinderen van God. Zij moeten een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Dit is de taak van alle heiligen. We moeten onze capaciteiten en energie niet aan onszelf verspillen, terwijl we onverschillig zijn voor de behoeften van anderen. We mogen de werken van God niet hinderen door met de stroom van de tijd mee te gaan.
Als we geheiligd zijn en de wedergeboorte hebben ontvangen door de liefde van God, moeten we een goed mens worden om Zijn werken te kunnen blijven uitvoeren. Als we de kinderen van God zijn geworden door in Hem te geloven, is het goed voor ons om mensen van goedheid te zijn. 
Het vlees van Gods kinderen is verre van perfect, maar het behaagt God; op voorwaarde dat we ons zorgen maken over de wil van God en goede dingen doen. Maar zelfs diegenen die wedergeboren zijn, neigen ertoe om anderen kwaad te doen als zij alleen voor zichzelf leven. “En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest” (Efeziërs 5:18) dit betekent dat we niet dronken moeten worden door de lusten van het vlees, maar dat we de werken van goedheid moeten doen.
Paulus zei in Efeziërs 5:19-21, “Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.” Als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we geloven in het evangelie van de zaligmaking, het prediken en openbaren wat God voor ons heeft gedaan. 
God zegent ons wanneer we bidden en Hij heeft al deze zegeningen vastgelegd in psalmen, hymnen en geestelijke liedjes zodat we Hem met één stem kunnen loven. We moeten Hem prijzen, danken en loven. We kunnen een gezegend leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest als we voor diegenen die nog niet gered zijn en voor elkaar, bidden. We moeten God danken vanuit het diepste van ons hart en Jezus Christus die ons redde respecteren. Met deze gedachten in ons hart, moeten we in staat zijn onze overtredingen toe te geven, onze waardering voor het reinigen van onze zonden uit te drukken en Hem te gehoorzamen. Dit is wat bedoeld wordt met het leven van een leven dat vervuld is met de Heilige Geest.
 

We moeten het prachtige evangelie de rest van ons leven dienen 
 
We moeten de goede werken plannen en ze nastreven voor de grotere glorie van het prachtige evangelie. Omdat we verenigd zijn met Gods kerk, moeten we samen bidden en God vragen om de zielen van iedereen te redden. Er zijn nog steeds veel mensen die niet wedergeboren konden worden omdat zij het prachtige evangelie niet kennen, ook al hebben zij naar God gezocht. We moeten voor deze mensen bidden en zeggen, “God, red hen ook alstublieft.” En we moeten geen egoïstische dingen nastreven maar onze bezittingen aanbieden in de dienst van het evangelie om de verloren zielen te redden. Als men voor de verloren zielen van anderen en voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk leeft, doet men goede werken. 
Als u dit werk doet dan heeft u een leven dat vervuld is met de Heilige Geest. Leven met de volheid van de Heilige Geest betekent niet dat u in tongen kunt spreken en wonderen kunt verrichten, maar dat u leert hoe u God kunt behagen. Het betekent dat men gelooft in de zaligmaking die God ons gaf en God looft en verheerlijkt met gedichten en psalmen. God danken, prijzen en verheerlijken met heel ons hart, en Hem dienen met ons lichaam als werktuigen van de gerechtigheid is de wil van God. Zijn bevelen opvolgen betekent een leven leiden dat vervuld is van de Heilige Geest. 
We moeten elkaar gehoorzamen als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Als iemand ons advies geeft, dan moeten we luisteren naar wat hij zegt. Op dezelfde manier, moet iemand naar mij luisteren als ik hem advies geef, ook al is hij het niet met me eens. Ook moeten we een leven leiden dat vervuld is met de Geest door elkaar te gehoorzamen en het werk van God te doen. 
 

Een leven te leiden dat vervuld is met de Geest, betekent Jezus Christus te verheerlijken 
 
Een leven te leiden dat vervuld is met de Geest betekent dat men zich aan de geboden van Jezus Christus houdt. Laten we eens kijken wat dit betekent door Efeziërs 6:10-13 te lezen. “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.” 
Wat betekent het om een leven te leiden dat vervuld is met de Geest? Het betekent sterk in de Heer te zijn en te geloven in Zijn macht. Het betekent te leven volgens de macht van de Heilige Geest die in ons aanwezig is en niet alleen door onze eigen wil. Bovendien betekent het om een leven van het gebed te leven. Door te bidden, kunnen we een krachtig leven leiden en de verschillende bekwaamheden en zegeningen ontvangen die God ons geeft. Als we dit soort leven leiden, doen we de wapenuitrusting van God aan. We zijn zo zwak dat zelfs als we proberen met Hem te wandelen, God te dienen en te gehoorzamen, we geen leven kunnen leiden dat vervuld is van de Heilige Geest, tenzij we ons aan Zijn woorden vasthouden. 
Geloof in Gods woord is essentieel om onze geestelijke kracht te vergroten. Zelfs als we geloof hebben, moeten we de hele wapenuitrusting van God aandoen door te zeggen, “Ik weet zeker dat het zal zijn zoals het in het woord van God staat geschreven.” Dit is het geloof dat ons in staat stelt om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. 
Heeft iemand van u problemen om dit soort leven te leiden? Denk dan aan de woorden van de Geschriften en doe de hele wapenuitrusting van God aan. God zei ons dat we Zijn hele wapenuitrusting moesten aandoen. Door de woorden diep in uw hart op te nemen, zult u leren wat het betekent om de hele wapenuitrusting van God aan te doen. Het doet er niet toe wat uw omgeving of andere mensen zeggen, we moeten ons vasthouden aan de woorden van God. Op deze manier zullen we een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. 
Waar kunnen we dit geloof vandaan halen? Openbaring 3:22 zegt, “Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.” We moeten luisteren naar wat de Geest tegen de Kerk zegt. We konden de woorden van God niet horen, noch een leven vol van de Heilige Geest leiden zonder de dienaren van God. Door wie spreekt de Heilige Geest? God spreekt tot de heiligen en alle mensen van de wereld door Zijn dienaren in Zijn kerk. 
D.w.z., u moet geloven dat de leringen van Gods Kerk zeker gebaseerd zijn op de woorden van God. U moet de leringen van de Kerk met dit geloof in gedachten accepteren. Als de Heilige Geest niet in een prediker woont, dan is hij in staat zijn eigen gedachten te prediken. De prediker die de inwoning van de Heilige Geest heeft, predikt Gods woorden onder leiding van de Heilige Geest. Als hij dat niet doet, maar bijbelse zinloze woorden predikt, dan zal de Heilige Geest hem stoppen omdat Hij in zijn hart woont. 
De Heilige Geest is God. Het gezag van Gods dienaar is buitengewoon groot omdat God in hem woont. In het Nieuwe Testament, zei Jezus Christus tegen Petrus, “En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen” (Mattheus 16:19). De sleutels naar de Hemel zijn het evangelie van het water en de Geest. Met andere woorden, dit evangelie is de sleutel tot het betreden van de Hemel. God gaf, niet alleen aan Petrus maar ook aan alle andere dienaren van God en alle heiligen, het gezag om het woord van God te prediken, zo lang zij wedergeboren zijn en de inwoning van de Heilige Geest hebben. 
Daarom moeten we de hele wapenuitrusting van God aandoen als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Als we geen geloof hebben, moeten we de leringen van de Kerk iedere dag in gedachten houden door in het gezag van de Kerk en de dienaren van God te geloven. Zelfs als de preek die u vandaag hoort, nutteloos is en geen directe verbinding heeft met uw leven, dan moet u toch luisteren en het in uw hart opnemen. Vindt de woorden in de Bijbel die u in uw dagelijkse leven nodig hebt. Houdt eraan vast. Op deze manier zult u een persoon van geloof zijn. U zult dan in staat zijn om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, met God wandelen en de strijd tegen de overheden en heersers van de duisternis in de wereld winnen. 
U bent misschien verward omdat u werd verteld dat u de heersers van de wereld moet gehoorzamen, maar nu zeg ik dat u moet vechten tegen de heersers van de duisternis van de wereld. In de Romeinse tijd, noemde de Romeinse keizer zichzelf God en de wet verlangde van iedereen dat ze hem als een God behandelden. Maar dit was iets wat de Christenen niet konden doen omdat het tegen het woord van God was. In die tijd hadden de Christenen dus geen andere keuze dan tegen de Romeinse keizer, die de mensen voor hem liet buigen alsof hij God was, te vechten. 
Om het gevecht met het kwaad te winnen, moeten we in de woorden van God geloven en ons eraan vasthouden. Als we naar Gods woord leven, zullen we Zijn zegen ontvangen en de duivel kunnen verslaan. Zelfs als we gered zijn, zullen we de strijd tegen Satan verliezen tenzij we aan het woord van God vasthouden. God waarschuwt ons, “Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden” (1 Petrus 5:8). Een persoon die niet in het woord van God gelooft, kan gemakkelijk door de duivel aangevallen worden. 
Zelfs Jezus had Satan niet kunnen afweren als het woord van God er niet was geweest. “Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat” (Mattheus 4:4). Hij verdreef het kwaad door het geloof in het geschreven woord. En hoe zit het met ons? We hebben een gebrek aan wijsheid en zijn niet met Jezus te vergelijken. Daarom moeten we geloven in en nog steviger vasthouden aan het woord van God. 
We moeten niet gewoon zeggen, “Ik denk dat de woorden juist zijn maar ik kan er niet helemaal in geloven.” We moeten aan de woorden vasthouden. “Ik geloof dat alles waar zal worden zoals het geschreven staat.” Dit is het juiste geloof en staat ons toe om de hele wapenuitrusting van God aan te doen. Mensen die zeggen, “Alles zal precies zo verwerkelijkt worden zoals onze Heer dat zei” zullen gezegend zijn. Als iemand aan Gods woord vasthoudt en erop vertrouwt, zullen de dingen volgens zijn geloof met succes aflopen. Zelfs als de duivel ons probeert te verleiden, zal hij zeker weggaan als we zeggen, “Ik geloof in het woord van God. Ik geloof dat Zijn woord het juiste antwoord is.” Op deze manier winnen we de oorlog tegen de duivel.
 

We moeten aan het woord van God vasthouden
 
“Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.” (Efeziërs 6:13-17). 
In de passage, “Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid,” wordt het woord van God vergeleken met een riem die om iemands middel gesnoerd wordt. Dit betekent dat we onze gedachten moeten omgorden met het woord van God. Hij zegt ons dat we de woorden van de waarheid moeten volgen zodat we in gedachten met God verenigd kunnen worden. Maar zoals deze gordel strak om ons lichaam zit, zo moeten we onszelf ook strak vastbinden aan het woord van God. Als we in gedachten met God verenigd zijn, zijn we vanzelfsprekend in staat om te geloven en te zeggen, “Ik geloof dat alles goed zal komen. Ik weet zeker dat alles zal worden gerealiseerd precies zoals God zei.” 
Vervolgens moeten we de borstplaat van de gerechtigheid aandoen. We moeten de borstplaat van het evangelie van het water en de Geest aandoen dat zegt, dat God ons heeft gered. We moeten ons middel met de waarheid omgorden, terwijl we de borstplaat van de gerechtigheid hebben aangedaan. We moeten de borstplaat met de waardevolle juwelen aandoen. We moeten ze aandoen in het geloof dat God al onze zonden heeft vergeven. We moeten met ons hele hart in het woord van God geloven. We moeten ook het evangelie van de zaligmaking die vrede geeft, prediken.
Nadat we ons aan alle bovenstaande woorden hebben gehouden, moeten we onze voeten schoeien met de bereidheid om het evangelie van de vrede en het evangelie van de zaligmaking, dat Gods vrede aan alle mensen geeft, te prediken. Als we van onze zonden gered zijn, gaan we het geloof met onze mond belijden. En elke keer dat onze zonden en slechtheid worden geopenbaard, moeten we ze wegwassen door na te denken over de waarheid dat God al onze zonden al heeft vergeven. Hij deed dit door Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. We moeten een glorierijk leven leiden door God te danken. We moeten het evangelie van het water en de Geest prediken, dat vrede aan iedereen geeft die nog niet van zijn zonden verlost is. 
Bovendien moeten we tegen de onrechtvaardigen vechten met het schild van geloof. Als Satan aanvalt, moeten we hem verdrijven met het schild van geloof in een hand en de woorden van de waarheid in de andere.
Dan moeten we de helm van de zaligmaking opzetten. We moeten de woorden van de zaligmaking accepteren door te zeggen, “Ik werd van al mijn zonden gered door het evangelie van het water en de Geest. God vergaf mijn zonden op deze manier.” We moeten de waarheid in ons hoofd erkennen. We moeten het woord van God, de helm van de zaligmaking en het zwaard van de Geest tot onze wapens tegen het kwaad maken. 
Als Satan ons aanvalt, moeten we het zwaard trekken en hem neerslaan. “God zei dit! En ik geloof dat het zo is!” We verdrijven Satan door het geloof in Gods woorden. Als we in de woorden van God geloven en ons geestelijke zwaard trekken, zal Satan vluchten terwijl hij schreeuwt: “Au! Het doet pijn.” We kunnen elke aanval van Satan afweren als we maar in het woord van God geloven.
U zou zo’n religieus leven moeten leiden door te belijden, “Mijn vlees is verre van volmaakt, maar ik ben een persoon van God die de verlossing heeft ontvangen. Ik leef volgens het geloof, terwijl ik me vasthoud aan de woorden die God me heeft verteld.” Als we dit soort geloof hebben, kunnen we Satan, elke keer als hij onze getrouwe levens komt lastigvallen en onderbreken, verdrijven met het zwaard van de waarheid. Satan knippert niet eens met zijn ogen als wij een tegenaanval doen met alleen aardse woorden. Dus moeten we tegen hem vechten door te zeggen, “Dit is wat God zei.” Dan zal Satan zich zeker overgeven aan het gezag van Gods woord. 
Als we een leven willen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, moeten we tot God bidden dat de Kerk, alle heiligen en de dienaren van God zich zullen toewijden aan het prediken van het evangelie. Door een gebed uit te spreken als, “Laat me vrijmoedig de geheimen van het evangelie openbaren,” zullen we een leven leiden dat erop gericht is het evangelie te dienen. Dit is een leven dat vervuld is met de Heilige Geest. Het is voor alle heiligen belangrijk om een leven te leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Als we ware heiligen willen worden, moeten we een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Het leven van zo’n leven is van essentieel belang voor alle heiligen, net zoals de ontvangst van de vergeving van zonden van belang is voor elke ziel. Dit is Gods bevel. 
Diegenen die van hun zonden gered zijn maar niet weten hoe ze een trouw leven moeten leiden, moeten weten dat zij een leven moeten leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Dit is wat God wil. Heiligen moeten een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest, dat is de wil van God. Een leven dat vervuld is met de Heilige Geest, stimuleert de heiligen om het evangelie te prediken door goede werken te doen. Zij houden ervan om het evangelie te prediken, tot God te bidden, in de woorden van God te geloven en eraan vast te houden. We moeten de helm van de zaligmaking opzetten en de borstplaat van de gerechtigheid aandoen en we moeten Satan verdrijven door te zeggen, “Ik ben altijd rechtvaardig.” 
Omdat de heiligen de inwoning van de Heilige Geest hebben, wandelen ze in de Geest en zijn ze in staat om de macht van de Heilige Geest te ontvangen. Zij doen Zijn werk met de zegeningen van God, verdiend door het gebed van geloof. En zij moeten in de Geest wandelen totdat zij Satan overwinnen en voor God staan. De mensen die de hele wapenuitrusting van God kunnen aandoen, zijn alleen de wedergeboren Christenen die een leven kunnen leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. 
“Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht” (Efeziërs 6:12). De strijd van diegenen die wedergeboren zijn, is geen strijd van vlees en bloed. De strijd van diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, is echter tegen de geestelijke machten van kwaad en tegen diegenen die ons trouwe leven onderbreken, het evangelie niet dienen en ons storen. 
Als we eropuit trekken om de geestelijke oorlog voor het evangelie van de Heer te voeren, moeten we de helm en de wapenuitrusting van de Geest aandoen. Als we in deze strijd gewone kleren zouden dragen, zouden we gewond raken. Dus moeten we de wapenuitrusting aandoen. We hebben zwaarden, schilden en helmen nodig. Om de strijd te winnen, moeten we volledig voorbereid zijn op de strijd. We moeten de borstplaat aandoen, ons middel omgorden en schoeisel aan beiden voeten dragen. Dan moeten we, met het zwaard in een hand en het schild in de andere, onze vijanden overwinnen. Dit is het leven vervuld met de Heilige Geest.  
 

We moeten het prachtige evangelie houden 
 
Paulus vertelde ons, “Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont” (2 Thimotheus 1:14). Wat is het goede pand? Het is het evangelie van het water en de Geest dat ons van onze zonden redde. In Titus 3:5 staat, “Heeft Hij ons zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes.” Onze Heer waste alle zonden weg die we in deze wereld begaan hadden, stierf aan het Kruis en herrees. We moeten dit prachtige evangelie houden. We moeten de helm van de zaligmaking opzetten, de borstplaat van de gerechtigheid aandoen en ons middel omgorden met de waarheid. We moeten in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
Nadat we onszelf op deze manier hebben bewapend, moeten we de strijd tegen Satan winnen. Alleen dan zullen we in staat zijn om de overwinning te behalen en het met anderen te delen. We zullen vele geestelijke veldslagen tegen Satan moeten voeren en vele trofeeën van hem wegnemen tot de dag dat we het Koninkrijk van de Heer, dat onze erfenis is, zullen binnengaan. Hoe meer gevechten we van onze tegenstander winnen, hoe gemakkelijker het volgende gevecht zal zijn. We moeten allemaal bidden dat Zijn Koninkrijk succes zal hebben en zal bloeien. Dan hebben we een leven bereikt dat vervuld is met de Heilige Geest. 
We moeten niet tevreden zijn met de vergeving van onze zonden maar we moeten een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. We moeten in het woord van God geloven voor het evangelie en onze goede werken. We moeten geleid worden door de Heilige Geest en leven door Gods woord te houden en erin te geloven, zodat we niet het gevecht tegen Satan verliezen en geruïneerd worden. 
Begrijpt u me? Alleen dan zullen we een leven hebben dat vervuld is met de Heilige Geest. Ik hoop dat u ook het evangelie van het water en de Geest zult dienen en afhankelijk zult zijn van en het woord van God zult volgen. Laten we allemaal het werk doen om zielen van Satan te redden. We kunnen een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest totdat de Heer terugkomt. De volheid van de Heilige Geest te ontvangen is het tweede gebod dat God ons gaf. Dank Hem. We kunnen de inwoning met de Heilige Geest ontvangen door de vergeving van de zonden in ons hart. En als de inwoning van de Heilige Geest er niet was geweest, had ik geen leven kunnen leiden dat vervuld was met de Heilige Geest. Ik dank God omdat Hij ons een leven laat leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. 
Gelooft u dat u de inwoning van de Heilige Geest kunt hebben? Diegenen onder ons die vergeven zijn van hun zonden, hebben de inwoning van de Heilige Geest. Maar diegenen die hun zonden niet hebben uitgewist, hebben nog niet de inwoning van de Heilige Geest. Diegenen die het evangelie van het water en de Geest niet kennen of er niet in geloven, hebben de inwoning van de Heilige Geest niet. Alle mensen in de wereld zullen in de Hel worden gegooid als ze niet de inwoning van de Heilige Geest hebben. 
Omdat we geen zonden in ons hart hebben, hebben we de inwoning van de Heilige Geest. En omdat de Heilige Geest in ons hart aanwezig is, kunnen we een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Wij, die de inwoning van de Heilige Geest hebben, moeten het verlangen van de Geest gehoorzamen om met de Heilig Geest vervult te worden. Hoe meer wij het verlangen van de Geest gehoorzamen, hoe sterker ons geloof wordt, net zoals een strijder die volledig is uitgerust. Maar als we de Geest niet gehoorzamen, dan is dat voor ons hetzelfde als dat we onze wapenuitrusting zouden afnemen. 
Laten we door de woorden van de Heilige Geest groeien en een persoon van geloof worden. Als we de woorden van de Heilige Geest horen, ontwikkelt ons geloof zich omdat God zegt, “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Romeinen 10:17). Daarom zijn we door ons geloof in deze woorden beschermd, ook al valt Satan ons aan. Satan kan diegenen die bewapend zijn met het schild van geloof door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, niet aanvallen. De wedergeborenen hebben de macht om Satans aanvallen met hun geloof af te weren. 
Laten we met geloof een leven leiden dat vervuld is met de Heilige Geest. Een leven vervuld met de Heilige Geest houdt een leven in dat het evangelie van het water en de Geest trouw over de hele wereld te predikt. Zo’n leven is een leven dat vervuld is met de Heilige Geest.