Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-13] De werken en gaven van de Heilige Geest (Johannes 16:5-11)

De werken en gaven van de Heilige Geest
(Johannes 16:5-11)
“En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen? Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.”
 

Wat zijn de werken van de Heilige Geest?
Hij overtuigt de wereld van de zonde, van gerechtigheid, en het oordeel.
 
In Genesis 1:2 staat geschreven, “De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.” We kunnen uit deze passage opmaken dat de Heilige Geest niet woont in harten vol verwarring en zonden, maar alleen leeft in de harten van mensen die in het prachtige evangelie geloven. Veel mensen vallen echter in hun verwarring en leegte onder de invloed van een fanatiek geloof, en ze zeggen dat zij de inwoning van de Heilige Geest willen ontvangen terwijl ze zonden in hun hart hebben.
De geest die ontvangen wordt in een toestand van fanatieke extase, is niet de prachtige Geest. Het werk van Satan berust op de wetteloze gelovigen van fanatisme, en fanatieke mensen vallen gemakkelijk onder de invloed van zijn trucs en macht. Maar de Heilige Geest is de Persoon God die intelligent, emotioneel en een absolute wil heeft. Hij werkte met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus in de schepping van deze wereld. We zullen nu leren wat voor soort werk de Heilige Geest in deze wereld heeft gedaan.
 


De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde

 
Wat is het allereerste werk dat de Heilige Geest doet? Hij overtuigt de wereld van zonde. De mensen die door Hem overtuigd worden, zijn diegenen die het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis niet accepteren. Hij veroordeelt alle zondaars en de zonden van diegenen die niet in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven. 
 


Hij overtuigt de wereld van Gods gerechtigheid

 
Wat is het tweede werk dat de Heilige Geest doet? Hij getuigd van Gods gerechtigheid en Jezus’ prestatie om zondaars van hun zonden te redden. Johannes 16:10 zegt, “En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien.” We moeten weten wat de gerechtigheid van God in de Bijbel betekent. Het betekent de waarheid dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door Zijn doopsel van Johannes en dat iedereen die in Hem gelooft, rechtvaardig kan worden door Gods genade. Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en accepteerde alle zonden van de wereld, vergoot Zijn bloed aan het Kruis, herrees en werd de Verlosser van alle zondaars. Dit is het prachtige evangelie dat God ons gaf. Jezus nam, volgens Gods wil, alle zonden van de wereld door het water en bloed weg en Hij werd de Meester van onze levens.
De Heilige Geest helpt mensen te geloven in het evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis, waardoor ze de vergeving van hun zonden ontvangen. U moet weten dat de werken van God in de Drie-eenheid aanvullend zijn. De Heilige Geest werkt voor het prachtige evangelie en laat de mensen in de liefde van God geloven. Hij garandeert ook dat het ware prachtige evangelie van het water en de Geest waar is.
 


Hij overtuigt de wereld van het oordeel

 
Wat is de derde taak van de Heilige Geest? Hij vernietigt de werken van Satan. Satan fluistert het volgende in de gedachten van de mensen, “U kunt in Jezus geloven, maar zie het Christendom als een van de vele aardse religies.” Satan probeert de mensen te hinderen in hun geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis zodat zij de vergeving van hun zonden niet kunnen ontvangen ook al geloven zij in Jezus. Omdat Satan het Christendom tot een “gewone” religie reduceert, worden veel mensen het slachtoffer van Satans leugen dat de reden om in Jezus te geloven is om goede mensen te zijn. Het ware doel van het geloof in Jezus, is echter om wedergeboren te worden als rechtvaardige mensen.
U moet niet het valse geloof hebben. Het valse geloof kan u niet heilig maken, ongeacht hoeveel u ook in Jezus gelooft. Als u het valse geloof heeft, kent u of ziet u Jezus niet duidelijk door Satans leugens. De Heilige Geest wordt de garantie van de zaligmaking voor diegenen die gered zijn door in het prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven. Alle overtuigingen van diegenen die zonden in hun hart hebben, zijn nutteloos. 
De Heilige Geest getuigt van de waarheid van het prachtige evangelie. Jezus werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen en Hij werd gekruisigd om het loon van de zonden te betalen. De Heilige Geest getuigt van deze waarheid. De Heilige Geest adviseert alle mensen over de hele wereld om vergeven te worden van al hun zonden door in het ware evangelie te geloven. We moeten echter niet vergeten dat de Heilige Geest diegenen veroordeelt en oordeelt die niet het prachtige evangelie in hun hart nemen. 
 

Iedereen zou het gezegende geloof moeten hebben
 
Wat is het gezegende geloof? Het is het geloof dat ons leidt naar de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest door de vergeving van zonden. We zien echter veel Christenen over de wereld die nog steeds zonden in hun hart hebben, zelfs al onderhouden zij hun geloof in Jezus gedurende een lange tijd. Hoe langer zij in Jezus geloven, hoe zondiger zij worden. Het grootste probleem dat hun hindert bij de verlossing van hun zonden, is dat zij denken dat wanneer ze de tongentaal spreken en visioenen hebben, ze het bewijs hebben dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Zij zijn zich niet bewust van Gods oordeel voor hun zonden.
Veel mensen in deze wereld kunnen het werk van de Heilige Geest niet van Satans werk onderscheiden. Satans werk leidt de mensen naar de verwarring door hen een vals geloof te geven en ze dan naar de ondergang te leiden. Dit is wat Satan probeert te bereiken door zich tegen God te keren. Satan zorgt ervoor dat mensen onder de invloed van bijgelovige overtuigingen vallen en hij neemt ze als zijn slaven. Satan wekt bij hen een verlangen op om bovennatuurlijke wonderen te ervaren door hen te laten denken dat dergelijke ervaringen waardevoller zijn dan de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest door het geloof in het prachtige evangelie.
De Heilige Geest staat de mensen echter toe om door het Woord, Gods wereld te zien. Door de Heilige Geest komen zij te weten dat God de mens schiep en ze gaan geloven dat God van hen houdt en dat Hij hen wil redden. Zijn plan voor de zondaars was dat Jezus Christus hen van de zonden redde door het evangelie van het water en de Geest en hen uit te nodigen om in Zijn liefde door geloof te leven.
1 Petrus 3:21 zegt, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.” In 1 Petrus 1:23 staat ook, “Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.”
Het werk van de Heilige Geest is om de mens te verlichten over de waarheid van zonden, de gerechtigheid en het oordeel, en hen die waarheden te laten geloven. De Heilige Geest leert hen over Gods oordeel en dat zij van hun zonden verlost kunnen worden door in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. De Heilige Geest geeft hun de kennis dat Hij in hen is als zij geloven in het evangelie van het water en de Geest.
Tot dusver hebben we gekeken naar de werken van de Heilige Geest. Alle mensen in deze wereld kunnen de inwoning van de Heilige Geest en Gods liefde ontvangen alleen als zij de vergeving van de zonden hebben verkregen door in Jezus’ prachtige evangelie van het water en de Geest te geloven.
 

De Persoonlijkheid van de Heilige Geest
 
De Heilige Geest is de Almachtige God. Hij bezit de essentiële kenmerken van een persoonlijkheid, namelijk intellect, emotie en wil. Omdat de Heilige Geest intellect bezit, doorzoekt Hij zelfs de diepe dingen van God (1 Korintiërs 2:10) en de harten van de mensen. 
Omdat de Heilige Geest emotie bezit, is Hij verheugd over diegenen die in Gods woord geloven, maar Hij zucht diep tegen de ongelovigen. De rechtvaardige kan Gods liefde ook voelen door de Heilige Geest.
De Heilige Geest wordt ook de “Trooster” genoemd. Dit betekent dat de Heilige Geest de rechtvaardigen in moeilijkheden helpt en hen de overwinning bezorgt door hun vijanden af te weren. Hij bezit intellect, emotie en wil net zoals de mensen, en Hij is aanwezig in diegenen die in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven.
 

Het werk van de Heilige Geest is als volgt
 
De Heilige Geest laat de mensen de waarheid over de vergeving van zonden inzien en Hij is aanwezig in het hart van de gelovige. Zijn werk is het om te getuigen over de waarheid dat Jezus alle zonden van de mensheid wegnam door Zijn doopsel en Zijn bloed (1 Johannes 5:6-8). Hij troost Zijn dienaren en heiligen bij elk probleem en Hij sterkt hen om er weer bovenop te komen. Hij bemiddelt voor hen als zij niet weten waarvoor zij moeten bidden (Romeinen 8:26). En Hij geeft rust aan de rechtvaardigen in Gods Kerk en leidt hen naar de overvloed van Zijn woorden (Psalmen 23).
 

Het werk van de Heilige Geest dat verband houdt met de Bijbel
 
De Heilige Geest leidt de rechtvaardigen ertoe de waarheid in hun hart te erkennen, erin te geloven en deze aan anderen te prediken. “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is” (2 Timotheus 3:16). 
“Zoekt in het boek des HEEREN, en leest; niet een van dezen zal er feilen, het een noch het ander zal men missen; want mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen” (Jesaja 34:16).
“Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken” (2 Petrus 1:20-21).
De Heilige Geest had de dienaren van God geïnspireerd om Gods woord op te schrijven zodat wij het konden lezen. Hij laat mensen kennis maken met het evangelie van het water en de Geest en leidt ons om het aan de wereld te prediken. Ook al moeten de rechtvaardigen veel beproevingen in hun leven doorstaan, zij zijn in staat deze te overwinnen dankzij de kracht van de Heilige Geest.
 

De gaven en vruchten van de Heilige Geest 
 
De gaven van de Heilige Geest betekenen de bekwaamheden die Hij de heiligen geeft om het prachtige evangelie van God aan anderen te verspreiden. De heiligen wijden zich daarom aan Gods werk met de gaven die Hij geeft, en de Heilige Geest helpt hen om de Heer te eren. “Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is” (1 Korinthiers 12:7).
Het doel van de gaven van de Heilige Geest was om de heiligen met een geloof uit te rusten en hen te helpen de race te lopen die voor hen lag (Efeziërs 4:11-12). De Heilige Geest geeft Gods dienaren en de heiligen mogelijkheden om hen te helpen in de verspreiding van het evangelie. De Kerk van God is een gemeenschap van heiligen die geheiligd zijn in Christus Jezus (1 Korinthiers 1:2). 
Elke Christen die de Heilige Geest heeft ontvangen, moet zich volgens zijn gegeven positie en taken gedragen, omdat Jezus Christus het hoofd van de Kerk is. De Heilige Geest geeft de heiligen geestelijke opmerkzaamheid en bekwaamheid, zodat ze kunnen werken voor het Koninkrijk van God. Hij doet er alles aan om de heerlijkheid van het evangelie dat God ons heeft gegeven, te manifesteren. Hij zegt, “Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods” (1 Korinthiërs 10:31).
 

De verschillende soorten gaven van de Heilige Geest
 
Er zijn 12 verschillende soorten gaven van de Heilige Geest. We kunnen in de Bijbel zien dat deze gaven in verschillende vormen aan verschillende mensen verschijnen. Een lange lijst met gaven verschijnt in Romeinen 12:6-8, 1 Korinthiërs 12:8-10, en Efeziërs 4:11. Hieronder volgen de negen Geestelijke gaven waarvan in 1 Korinthiërs hoofdstuk 12 gesproken wordt.
1) Het woord van kennis: Dit geeft ons de Geestelijke inspiratie om het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en laat ons dit prachtige evangelie prediken. 
2) Het woord van wijsheid: Dit is het vermogen om de talrijke problemen op te lossen die zich voordoen in het leven van de rechtvaardigen door de geschreven woorden van God.
3) Geloof: De Heilige Geest geeft de heiligen een sterk geloof en vertrouwen, zodat ze het wonder kunnen verrichten om zielen van hun zonden en Satan te redden. Een rechtvaardig persoon kan vergeving van zijn zonden krijgen en zijn geestelijke aandoeningen genezen door de kracht van het geloof. 
4) Helen: De Heilige Geest geeft de mogelijkheid om de rechtvaardige mensen door hun geloof in Gods woord te genezen.
5) De werking van wonderen: Dit is de verrassende gave dat de heilige in staat stelt het werk van God te doen door in Gods woord te geloven. Een wonder is iets dat bovennatuurlijk gebeurt door geloof, waarbij de grenzen van de menselijke kennis van de natuurwetten worden overschreden. 
6) Profetie: Op dit moment kunnen alleen diegenen die in Gods woord geloven en het gehoorzamen, profeteren volgens wat er geschreven staat. De woorden van iemand die een geloof heeft dat niet gebaseerd is op de Bijbel, kunnen geen ware profetie zijn. Gods dienaren, die de inwoning van de Heilige Geest hebben, prediken Gods woord en bouwen hen daardoor op en sporen hen aan om Zijn werk te doen door middel van de Kerk, dat Gods lichaam is. De Heilige Geest gaf deze bekwaamheid aan Gods dienaren en heiligen. 
7) Onderscheiding van de geesten: Dit is het vermogen om te bepalen of iemand van zijn zonden is vergeven of niet. Het is mogelijk dat we door Satan misleid worden als we deze gave niet bezitten. Omdat de wereld onder Satans controle staat, kunnen we deze gave alleen bezitten door in het prachtige evangelie te geloven dat God ons gaf en zo de beproevingen, lasten en het kwaad in deze wereld te overwinnen. Een rechtvaardig persoon ontvangt deze gave door in het ware evangelie te geloven. Hij kan dus zien of iemand zonde in zijn hart heeft.
8) Het spreken in tongen: De Bijbel vertelt ons over de tongentaal: “Maar ik wil liever in de Gemeente vijf woorden spreken met mijn verstand, opdat ik ook anderen moge onderwijzen, dan tien duizend woorden in een vreemde taal” (1 Korinthiërs 14:19). Een heilige moet weten dat het belangrijker is om Gods woord te begrijpen dan in tongentaal te spreken die hijzelf niet eens begrijpt. Hij dient zich daarom te onthouden van het spreken in tongen.
9) Uitleggen van de tongentaal: Deze gave werd aan de discipels gegeven om hun het evangelie in de tijd van de vroege kerk te laten prediken. Tegenwoordig verspreidt de Heilige Geest het evangelie door de dienst van vertaling en interpretatie van boodschappen in verschillende talen. Men heeft geen tolk nodig als de persoon die het evangelie predikt verschillende talen kan spreken. Als we taalbarrières tegenkomen, staat God ons tolken altijd toe om Zijn werk te vervullen. God werkt niet in wanorde of in een toestand van extase. De Heilige Geest werkt in het prachtige evangelie en Hij laat de heiligen ook het evangelie naar verschillende talen vertalen. 
 

Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest? 
 
Over de vruchten van de Heilige Geest zegt de Bijbel ons, “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.” (Galaten 5:22-23)
1) Liefde: Ware liefde is voor de rechtvaardigen om alle zondaars van hun zonden te redden door het prachtige evangelie van het water en de Geest te prediken. Omdat rechtvaardige mensen het prachtige evangelie bezitten dat de ware liefde van Jezus is, prediken zij het evangelie van ware liefde en bezitten ze ware liefde voor andere zielen.
2) Blijdschap: Dit is het onbeschrijflijk glorieuze geluk dat diep uit ons hart stroomt als we wedergeboren worden. De rechtvaardige persoon die van al zijn zonden vergeven is, heeft vreugde in zijn hart (Filippijnen 4:4). Omdat er vreugde in het hart van de rechtvaardigen is, hebben zij de mogelijkheid om hun vreugde met andere mensen te delen.
3) Vrede: dit is het hart van de troost die de rechtvaardige persoon, die van zijn zonden vergeven is door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, gegeven wordt. De Heilige Geest laat de rechtvaardigen het prachtige evangelie van de vrede prediken. Mensen die dit prachtige evangelie van de vrede gehoord hebben, kunnen anderen naar de overwinning van de zonden van de wereld leiden en ze een machtig gevoel van geloof en vertrouwen in de gave van de zaligmaking laten hebben. De rechtvaardige mensen die vrede tussen God en de mensheid maken, worden de zonen van God genoemd (Mattheus 5:9) en ze leiden anderen naar de ontvangst van de vergeving van de zonden (Spreuken 12:20). De Heilige Geest laat de rechtvaardigen rechtvaardige levens leiden en anderen met vrede zegenen door het prachtige evangelie te verspreiden. 
4) Lankmoedigheid: De vruchten van lankmoedigheid zijn in het harten van de rechtvaardigen, die verlost zijn van hun zonden door in het ware evangelie te geloven. We kunnen deze vrucht bezitten door een langdurig gevoel van gemeenschap met de Heilige Geest te koesteren. Er is een hart van lankmoedigheid en geduld in de rechtvaardigen.
5) Goedertierenheid: God had genade met ons toen we vol zonden waren en Hij verloste ons van al onze zonden door Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. We kunnen anderen liefhebben en genadig zijn omdat Jezus genade met ons had en al onze zonden uitwiste, en omdat we in Hem geloofden en Zijn genade ontvingen. De rechtvaardigen hebben een hart dat vervuld is met vriendelijkheid en de vruchten van het prachtige evangelie.
6) Goedheid: Goedheid betekent hier “deugdzaamheid”. Rechtvaardige mensen hebben goedheid en geloof in de Heer diep in hun hart. 
7) Geloof: Geloof betekent een hart vol geloof in God. Het geloof in een heilige komt voort uit loyaliteit aan Jezus. 
8) Zachtmoedigheid: Dit betekent dat we anderen volledig kunnen begrijpen en ze hartelijk en teder in ons hart kunnen vasthouden. De rechtvaardigen hebben een hart om hun vijanden lief te hebben en voor hun verlossing te bidden.
9) Matiging: Matiging is het vermogen om zichzelf te beheersen, om te vermijden dat men een losbandig leven leidt en in plaats daarvan een zelfbeheerst en matig leven leidt.
 

Vervuld zijn met de Heilige Geest
 
Wat is het resultaat van het vervuld zijn met de Heilige Geest? Deze zegening te ontvangen, staat heiligen toe om als Jezus Christus’ discipels te leven door zich met de Kerk van God te verenigen. De Heilige Geest stelt de rechtvaardigen in staat werktuigen van rechtvaardigheid te worden en zich toe te wijden aan het vervullen van Christus’ wil. De wil van de rechtvaardigen wordt beheerst door de wil van de Heer, en zij zullen bereidwillig al hun bezittingen en talenten aan Hem opdragen. De Heilige Geest zorgt ervoor dat de rechtvaardigen levens leiden die gewijd zijn aan het overwinnen van de zonden van de wereld met een gevoel van overwinning, blijdschap en vertrouwen, en niet met geestelijke armoede, verlies of frustratie (Romeinen hoofdstuk 7).
“Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde” (Handelingen 1:8). De volheid van de Heilige Geest laat de rechtvaardigen het evangelie prediken. 
De Heer gaf een krachtig gevoel van geloof aan diegenen in wie de Heilige Geest aanwezig is. En God gaf het recht om Zijn kinderen te worden aan diegenen van wie de zonden vergeven zijn door hun geloof in het prachtige evangelie van Jezus (Johannes 1:12). De rechtvaardige mensen die Gods kinderen zijn geworden door geloof, kunnen het prachtige evangelie in deze wereld prediken. 
Rechtvaardige mensen hebben de mogelijkheid om Satan te verslaan door het evangelie van de vergeving van zonden. Ze hebben ook de macht om geestelijke ziekten te genezen (Markus 16:18), om Satans krachten te vertrappen (Lukas 10:19) en om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan (Openbaring 22:14). Rechtvaardige mensen leven met hetzelfde gezag als koningen door in Gods woorden van belofte te geloven (2 Korinthiërs 6:17-18).
De Heilige Geest laat rechtvaardige mensen al hun aardse lusten verwerpen. Hij laat ons ook het ware evangelie prediken (Galaten 5:6).
De Heilige Geest laat de rechtvaardigen het prachtige evangelie lezen en erin geloven en het aan anderen leren (1 Thimotheus 4:13).
De Heilige Geest verzamelt iedere dag de rechtvaardigen in Gods Kerk (Hebreeën 10:25). 
De Heilige Geest zorgt ervoor dat de rechtvaardigen hun zonden belijden (1 Johannes 1:9) om hun hart door het licht van de waarheid openbaar te maken (Efeziërs 5:13).
De Heilige Geest leidt de rechtvaardigen naar het juiste pad in hun leven (Psalmen 23).
De Heilige Geest zegt tegen de rechtvaardigen dat ze Zijn gaven niet mogen verkwisten (1 Thessalonicenzen 5:19).
De Heilige Geest doet grote werken door het wonderbaarlijke evangelie (Markus 16:17-18).
De Heilige Geest laat de rechtvaardigen als de discipels van de Heer leven door ze te verenigen in Gods Kerk. Hij laat de rechtvaardigen geestelijke levens leiden door het prediken van het prachtige evangelie en Hij laat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Dit is het werk van de Heilige Geest door het wonderbaarlijke evangelie (1 Petrus 2:9).
Hij werkt op dit moment in de harten van de heiligen. Halleluja!