Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-14] Wat is de ware bekering voor de ontvangst van de Heilige Geest? (Handelingen 2:38)

Wat is de ware bekering voor de ontvangst van de Heilige Geest?
(Handelingen 2:38)
“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”
 

Wat is de ware bekering die nodig is om de Heilige Geest te ontvangen?
Het is om terug te keren naar het prachtige evangelie van het water en de Geest en in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven.
 
De Bijbel zegt in Handelingen 2 dat Petrus’ preek de mensen diep bewoog en ze liet bekeren van hun zonden. Zij werden in het hart besneden en zeiden tot Petrus en de rest van de Apostels, “Wat zullen wij doen mannen broeders?” Petrus antwoordde toen, “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38). 
Petrus preek toont ons duidelijk dat geloof in het prachtige evangelie van het water en de Geest onmisbaar is om de Heilige Geest te ontvangen en het toont ons wat de ware bekering is. U moet weten dat we de Heilige Geest samen met de vergeving van zonden kunnen ontvangen door nauwkeurig naar de Geschriften te kijken en te geloven in het prachtige evangelie van het water en de Geest.
Het eerste, dat we moeten hebben om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen, is het geloof in de bijbelse bekering. We moeten echter oppassen dat we deze bekering niet omschrijven als spijt. Bekering betekent hier geloof in Jezus Christus. We kunnen in de Bijbel zien dat de mensen er al spijt van hadden dat ze de Heer gekruisigd hadden. Zij hadden spijt en vroegen Petrus wat ze moesten doen en gaven hun zonden toe nog voordat Petrus zei dat ze zich moesten bekeren. Hierdoor kunnen we zien dat de bekering waar Petrus over sprak, niet de spijt van de zonden was, noch het toegeven ervan, maar dat het de opname in hun hart van Jezus Christus als hun Verlosser was en het geloof in het prachtige evangelie dat Hij ons gaf. Dit is de ware aard van bekering.
De liefde van Jezus Christus kwam tot ons voordat we zelf spijt hadden van de zonden in ons hart. Dit betekent dat Jezus al onze zonden wegnam toen Hij in de Jordaan gedoopt werd, aan het Kruis stierf en toen van de dood herrees. Op deze manier reinigde Hij ons van al onze zonden en ongerechtigheden. 
Ware bekering betekent in deze waarheid te geloven. Denkt u dat onze zonden voor altijd weg zullen zijn, gewoon omdat we spijt hebben van onze zonden en om vergeving smeken? Dit is niet de ware bekering. Ware bekering betekent de ontvangst van de vergeving van onze zonden door in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. De Bijbel zegt dat we van onze zonden vergeven moeten worden door bekering. Zo moeten we ook in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed geloven om de volledige verlossing van onze zonden te ontvangen.
Petrus diende het doopsel toe ‘in de naam van Jezus Christus’ aan diegenen die in Jezus geloofde. Jezus werd gedoopt om de zonden van de hele mensheid weg te nemen. Zijn doopsel en dood aan het Kruis waren de voltooiing van het prachtige evangelie dat ons gelovigen in staat stelt om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen (Mattheus 3:15-17). De mensheid kan geheiligd worden door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. In het kort, diegenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen door in het evangelie te geloven, hebben de Heilige Geest ontvangen.
 


Kunnen gebeden de inwoning van de Heilige Geest brengen?

 
Mensen kunnen de vergeving van zonden en de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen, hoe hard zij ook bidden om die te ontvangen. Om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen, is het noodzakelijk in het prachtige evangelie dat door Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis volbracht werd te geloven. Gods Heilige Geest wordt alleen aan de mensen gegeven van wie de zonden volledig zijn weggewassen.
Geloof in het evangelie betekent dat men erkent dat Jezus Christus de ware Verlosser is. Handelingen 2:38 zegt, “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” De Apostel Petrus zei dat de inwoning van de Heilige Geest wordt gegeven aan diegenen die vergeven zijn van hun zonden door geloof volgens de juiste bekering. De vergeving van de zonden en de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest zijn met elkaar verweven. 
De Bijbel zegt, “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” (Handelingen 2:38-39).
Men kan de Heilige Geest alleen ontvangen op voorwaarde dat zijn hart geheiligd en zonder zonde is. We moeten daarom in het evangelie dat Jezus Christus ons gaf, geloven. We moeten geheiligd worden nadat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door in het wonderbaarlijke evangelie te geloven dat zegt dat alle zonden van de wereld weggewassen werden toen Jezus Christus gedoopt werd. Alleen dan kunnen we de Heilige Geest ontvangen. Het is de wil van God dat de Heilige Geest in de mensheid aanwezig is. “Want dit is de wil van God, uw heiligmaking” (1 Thessalonicenzen 4:3). 
Ware vergeving wordt niet gegeven door de inspanningen, offers, of geërfde goedheid van mensen, maar alleen door in het prachtige evangelie te geloven wat God, de Heilige Drie-eenheid, volbracht door Johannes de Doper. God, de Heilige Drie-eenheid, geeft de inwoning van de Heilige Geest aan diegenen die vergeven zijn door in het prachtige evangelie te geloven.
Toen een mensenmenigte hoorde wat Petrus zei op Pinksterdag, werden zij verslagen in hun hart. Zij riepen uit, “Wat zullen wij doen, mannen broeders?” (Handelingen 2:37). Dit geeft aan dat zij van gedachten veranderd waren en nu in Jezus als hun Verlosser geloofden. Zij werden ook van hun zonden gered door in de ware bekering te geloven die Petrus predikte. De vergeving van zonden was aan de hele mensheid gegeven, afhankelijk van hun geloof in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. 
Het doel van Jezus’ doopsel was om Hem de zonden van de wereld te laten dragen. Hierin te geloven is de essentiële voorwaarde voor de ontvangst van de Heilige Geest. God geeft de inwoning van de Heilige Geest aan diegenen die in het evangelie van de waarheid geloven dat gebaseerd is op Jezus’ doopsel. “En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen” (Mattheus 3:16). De komst van de Heilige Geest op Pinksterdag heeft een bijzondere relatie met het geloof van de Apostels in het prachtige evangelie: Jezus’ doopsel, Zijn dood aan het Kruis en herrijzenis.
Handelingen zegt dat mensen gedoopt werden in de naam van Jezus en dat ze de Heilige Geest ontvingen. We moeten geloven dat de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest een bijzondere gave van God is. Om de gave van de Heilige Geest te krijgen, moeten al onze zonden weggewassen zijn door het geloof in Jezus’ doopsel en Zijn dood aan het Kruis. 
Volgens Handelingen, luisterde iedereen die de preek van Petrus hoorde waarin hij zei, “Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!” (Handelingen 2:40), naar zijn advies en liet zich dopen. Wat we door de Bijbel te weten komen, is dat de Apostels in de tijd van de vroege kerk, de Heilige Geest ontvingen op basis van hun geloof in het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan het Kruis. Dit is de essentiële voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen. Het geloof in het evangelie van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis zijn onmisbaar als iemand de vergeving van de zonden zoekt.
 


Het geloof dat ons leidt naar de ontvangst van de Heilige Geest door de ware bekering 

 
Laten we eens kijken naar Handelingen 3:19. “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.” Hoe moeten we de bekering omschrijven? Laten we er nog eens over nadenken.
In de Bijbel betekent bekering terugkeren naar een geloof in de verlossing. In die dagen gedroegen mensen zich zoals zij dat wilden en aanbaden ze dingen die God had geschapen. Maar nadat zij beseften dat Jezus Christus hen van hun zonden had gered met het water en Zijn bloed, bekeerden zij zich. Dit is de bijbelse bekering. Ware bekering, is om terug te keren naar het prachtige evangelie van het water en de Geest.
Wat is de ware bekering die nodig is om de Heilige Geest te ontvangen? Het is om in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. “Wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren.” Als de mensen dit geloof hebben, zijn ze vergeven van hun zonden en ontvangen ze de Heilige Geest. Omdat Jezus alle zondaars in de wereld door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis heiligde, moeten we in dit prachtige evangelie geloven, de verlossing verkrijgen en de Heilige Geest ontvangen. 
Om in Jezus te geloven en de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen, moet men zijn zonden aan Jezus doorgeven door zijn geloof in Zijn doopsel en dood aan het Kruis. We moeten geloven dat Jezus al onze zonden wegnam en aan het Kruis stierf om voor onze zonden veroordeeld te worden. Dit is het juiste geloof en de ware bekering welke ons de inwoning van de Heilige Geest laat ontvangen.
De Heilige Geest komt over diegenen die de vergeving hebben van al hun zonden. Waarom geeft God de Heilige Geest als een gave aan diegenen die de verlossing hebben? Omdat de Heilige Geest, die heilig is, in hen wil wonen en hen wil verzegelen als Zijn kinderen.
De Heilige Geest is God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één God. Het zijn drie Personen, maar ze zijn dezelfde God voor diegenen die in Jezus geloven. De Vader had een plan om ons van onze zonden te redden en dus kwam Jezus de Zoon naar deze wereld, werd door Johannes gedoopt om de zonden van de wereld weg te nemen, stierf aan het Kruis, herrees op de derde dag van de dood en werd opgenomen in de Hemel. De Heilige Geest laat ons in dit prachtige evangelie geloven door te getuigen van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. 
God verzegelt diegenen die gered zijn door de Heilige Geest. De Heer geeft de Heilige Geest aan diegenen die in het evangelie geloven dat Jezus de zonden van de wereld wegnam. God geeft hun de Heilige Geest als een belofte om hen als Zijn kinderen te verzegelen. De Heilige Geest is het laatste bewijs van de zaligmaking van zonden voor diegenen die in het prachtige evangelie geloven.
Diegenen die de Heilige Geest hebben, zijn de kinderen van de Heer. Diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, voelen zich altijd verfrist. Zij hebben een sterk geloof in de woorden van God, in Jezus’ doopsel en het bloed aan het Kruis. Zij zijn werkelijk gelukkig. Diegenen die op de juiste wijze bekeren, hebben geen zonden in hun hart en ze hebben de inwoning van de Heilige Geest.
De Bijbel zegt dat er bekering is die de vergeving van de zonden brengt. Heeft u zo’n bekering meegemaakt? Als u bekeert en het ware geloof aanneemt, kunt u ook het prachtige evangelie ontvangen. Ik raad u aan om voor uw zonden te bekeren en de Heilige Geest te ontvangen. Bent u bereidt te bekeren en in het prachtige evangelie dat u naar de inwoning van de Heilige Geest leidt, te geloven?