Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-15] U kunt de inwoning van de Heilige Geest alleen ontvangen als u de waarheid kent (Johannes 8:31-36)

U kunt de inwoning van de Heilige Geest alleen ontvangen als u de waarheid kent
(Johannes 8:31-36)
“Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.”
 

Wat moeten we doen om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen?
We moeten geloven in het prachtige evangelie van het water en de Geest en volgens het geloof leven.
 
Weet u wat de waarheid is? Jezus zei, “Ik ben de waarheid” (Johannes 14:6). Als u Jezus dus kent, dan kent u de waarheid. Is de Heilige Geest in u aanwezig dankzij uw geloof in het prachtige evangelie? U moet erkennen dat Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis de belichaming zijn van het prachtige evangelie en u moet erin geloven.
De mensen van tegenwoordig gebruiken vaak de uitdrukking “wedergeboren.” “Mensen moeten wedergeboren zijn. De politiek moet wedergeboren zijn. De godsdienst moet wedergeboren zijn.” Zij gebruiken de zin als een synoniem voor ‘verbetering.’ De wedergeboorte betekent echter niet de verbetering van de aard van het vlees. De wedergeboorte betekent de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest door het prachtige evangelie van het water en de Geest te horen en erin te geloven.
 


Wat zijn de woorden van waarheid waardoor we wedergeboren kunnen worden?

 
Waarom moet de mens wedergeboren worden? De mens is onvolledig dus moet hij de inwoning van de Heilige Geest ontvangen om als kind van God opnieuw geboren te worden. We kunnen veel mensen zien die in Jezus geloven, maar niet de inwoning van de Heilige Geest hebben. Nicodemus was een leraar van de Joden. Nicodemus, die voorkomt in Johannes hoofdstuk 3, was een leider van het Judaïsme die zich probeerde aan de wet te houden die door God gegeven was. Hij werkte echter als een leider voor een religie van de mensen terwijl hij zich niet bewust was van de inwoning van de Heilige Geest.
Om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen, moeten we in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven en volgens geloof leven. De mens kan de inwoning van de Heilige Geest alleen ontvangen als hij in de woorden van de waarheid in het prachtige evangelie van het water en de Geest gaat geloven. Jezus zei, “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?” (Johannes 3:12)
Het prachtige evangelie van het water en de Geest is als volgt. Onze Heer werd in deze wereld geboren, op 30-jarige leeftijd door Johannes gedoopt, Hij stierf drie jaar later aan het Kruis, herrees en verloste ons op deze wijze van al onze zonden. Hij werd de Verlosser voor diegenen die geloven dat Jezus door Johannes gedoopt werd en van de dood herrees. Hij gaf de verlossing van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest aan diegenen die in dit prachtige evangelie geloofden.
Diegenen die nog steeds zonden in hun hart hebben, moeten van hun zonden vergeven worden door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. De mens kan er niets aan doen dat hij voor God zonden begaat en dus moet hij gered worden door Jezus als zijn Verlosser te accepteren. Jezus waste alle zonden van de wereld weg met het prachtige evangelie van het water en de Geest. Alle zondaars kunnen gered worden door te luisteren naar het prachtige evangelie van het water en de Geest en erin te geloven. Diegenen die in dit prachtige evangelie geloven, zijn gezegend met de inwoning van de Heilige Geest.
“En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden” (Johannes 3:14). Ook al beging het volk van Israël zonden, werden gebeten door vurige slangen in de wildernis en stierven wanhopig, toch slaagden in het Oude Testament veel mensen erin te leven door naar de bronzen slang te kijken die op een standaard was gezet. 
Zo hebben wij de inwoning van de Heilige Geest. Jezus geeft de inwoning van de Heilige Geest aan diegenen die in het prachtige evangelie geloven. Satan hindert ons om het prachtige evangelie van het water en de Geest te kennen en probeert de ontvangst van de Geest van de waarheid voor ons te blokkeren. God zegende ons echter met de vergeving van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest door ons geloof in het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed.
U kunt ook de inwoning van de Heilige Geest ontvangen als u in dit prachtige evangelie gelooft. Erkent u dit prachtige evangelie als waarheid voor God? Gelooft u dat u de inwoning van de Heilige Geest kunt ontvangen door in dit ware evangelie te geloven?
De Heer zei ons dat we de waarheid die ons van al onze zonden redt, moeten kennen. “En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). Kent u de waarheid van het prachtige evangelie dat ons redt en zegent met de inwoning van de Heilige Geest? Als u dit evangelie accepteert, zult u zeker de inwoning van de Heilige Geest ontvangen.