Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-17] We moeten geloof en hoop hebben in de Heilige Geest (Romeinen 8:16-25)

We moeten geloof en hoop hebben in de Heilige Geest
(Romeinen 8:16-25)
“Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.”
 
 

Nu is een tijd zonder hoop

 
Waarom bezitten de rechtvaardigen hoop in de Heilige Geest?
Omdat wij wedergeboren Christenen de nieuwe hemel en aarde zullen bezitten, ook al zullen diegenen die niet wedergeboren zijn, met de ondergang van deze wereld vergaan.
 
Is er nu werkelijk hoop in de wereld? Nee. Het bestaat alleen met Jezus. Nu is een tijd van onzekerheid en hopeloosheid. Alles verandert dagelijks en snel en de mensen doen zich alle moeite om met deze snelle veranderingen stand te houden. Zij zoeken geen geestelijke waarheid noch houden ze zich bezig met geestelijk geluk. In plaats daarvan worstelen ze om mislukking te vermijden en ze leven als dienaren van deze wereld.
Er ontstaan nieuwe banen en oude banen vallen weg. Ook de mensen ondergaan dramatische veranderingen. Daarom leven ze een erg druk en angstig leven. En geleidelijk verdwijnt hun hoop voor deze wereld. Een van de redenen hiervoor is dat ze levens leiden zonder enige garantie voor de toekomst. We leven in zo’n onstabiele wereld.
 


We moeten hopen op het eeuwige leven in de Heilige Geest 

 
Hoe kunnen we ware hoop krijgen? We kunnen het krijgen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. De hoop van diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen is niet op aarde, maar in de Hemel. De Apostel Paulus sprak over de ware hoop van de Hemel. Wij, die al de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen, hopen op hemelse dingen. We doen dit omdat we geloven dat Jezus Christus kwam om al onze zonden weg te nemen en ons zondaars te redden door Zijn doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. De Heer gaf hemelse hoop aan diegenen die in het evangelie van de vergeving van de zonden geloven.
Romeinen 8:19-21 zegt, “Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.” De hele schepping hoopt verlost te worden van de slavernij van corruptie en dood. 
Alle dingen in deze wereld zijn onvolmaakt, dus kreunen ze en wachten ze op de openbaring van de zonen van God. Ook willen ze verlost worden van de slavernij van corruptie en ze willen eeuwig leven. De hele schepping wacht op de dag dat ze nooit vergaan of vervagen, maar in plaats daarvan voor eeuwig leven. 
Ooit zullen alle schepsels die door God gemaakt zijn, vernieuwd worden. Alhoewel een bloem in deze wereld verwelkt en vergaat, zal ze in een nieuwe wereld altijd bloeien en leven. Wij, die de inwoning van de Heilige Geest hebben, zullen deze nieuwe wereld ook zien. 
Jezus Christus beloofde dat Hij zou terugkomen, hen zou opwekken die de inwoning van de Heilige Geest hebben, een nieuw lichaam zou geven dat zowel onvergankelijk als onsterfelijk is voor ieder van hen, en hen het eeuwige leven zou geven. Hij beloofde hen ook dat zij eeuwig met God in de Hemel zullen leven. Alle schepsels in de wereld wachten op die dag. Als die dag komt zullen ook zij altijd met ons, de zonen van God, leven.
 

Deze wereld gezien door hoop
 
Wanneer wordt deze droom werkelijkheid voor de rechtvaardigen? Het wordt werkelijkheid als onze Heer terugkeert. We moeten hoop hebben als we naar deze wereld kijken. Jezus zegt dat er hongersnoden, dodelijke plagen, aardbevingen en oorlogen zullen komen op verschillende plaatsen (Mattheus 24:7). Maar het einde is nog niet gekomen. Op de laatste dag van deze wereld zal onze Heer terugkomen, alle wereldse dingen vernieuwen en ons het geestelijke lichaam van onsterfelijkheid nalaten. Dit betekent dat planten en dieren ook de onsterfelijkheid zullen ontvangen. Door dit te geloven, moeten we de wereld met hernieuwde hoop zien.
Zelfs diegenen die in deze wereld de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen, kreunen in zichzelf met de hele schepping, terwijl ze als Zijn kinderen, geestdriftig wachten op de glorie van de verlossing van hun lichamen. We zien de wereld met hoop omdat de Heer ons tot Zijn kinderen zal maken die nooit zullen vergaan of sterven als Hij terugkeert.
Alhoewel de wereld ooit vernietigd zal worden, zullen alle dingen vernieuwd worden als de Heer terugkomt. We moeten met hoop leven door dit te geloven. De vernieuwde wereld zal zo vreugdevol en wonderbaarlijk zijn als iedere fantastische wereld waarover u ooit in sprookjes gelezen heeft. Stelt u zich voor om duizend jaar in zo’n wereld te leven. En als we het Koninkrijk van de Hemel betreden, zullen we ook eeuwige levens hebben als Zijn kinderen. We moeten met zulke hoop leven.
Ziet u enige hoop in deze wereld? Nee. Mensen leven op een zorgeloze manier omdat zij geen enige hoop in deze wereld hebben. Maar onze Heer heeft diegenen die vergeven en rechtvaardig zijn gemaakt de hoop op de Hemel gegeven. “Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.” Dit betekent dat we genoeg geduld moeten hebben om op Jezus’ terugkeer te wachten omdat we gered zijn door ons geloof in Gods woorden.
We hebben de inwoning van de Heilige Geest in onze ziel omdat we van onze zonden gered zijn. D.w.z. diegenen die door Jezus vergeven zijn, hebben in plaats van zonden, de Heilige Geest in hun hart. Maar hoe zit het dan met ons lichaam? Ons zwakke lichaam zal ook worden opgewekt, en een nieuw en onsterfelijk leven ontvangen. Als Jezus terugkeert zullen we altijd samen met God leven. Alleen diegenen die wedergeboren zijn, hebben het privilege om dit met hoop te doen en daarom zal onze geest en ons lichaam volmaakt worden. Ons vlees zal eeuwig worden en we zullen nooit ziek worden. Onze wereldse lichamen zijn zwak en daarom is het voor ons onmogelijk om een volmaakt leven te leiden. Maar dan zullen we een volmaakt leven leiden. Laten we uitkijken naar de Tweede Komst van de Heer. Alleen diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, kunnen dit soort hoop en leven hebben.
De hoop van de rechtvaardigen is niet alleen in de Hemel maar wordt ook werkelijkheid in deze wereld. De Bijbel zegt dat onze Heer weer zal komen als deze wereld na de Grote Verdrukking vergaan is. Hij zal zeker komen. Toen Hij voor de eerste keer kwam, werd Hij gedoopt voor alle zondaars, stierf aan het Kruis om ze rechtvaardig te maken en steeg uiteindelijk op naar de Hemel. Nu is ongeveer de tijd dat de Heer weer gaat komen. 
Op dat moment zal Hij alle slapende heiligen die in Jezus geloofden en de inwoning van de Heilige Geest ontvingen, wakker maken en hen bevrijden van de slavernij van corruptie. Hij zal hun nieuwe hemelse lichamen geven die nooit vergaan of ziek worden. Ook zullen zij in de wolken opgevangen worden om Hem in de lucht te ontmoeten en Hij zal alle dingen nieuw maken. 
Daarna zullen wij, samen met Jezus onze Heer, duizend jaar leven en regeren in de nieuwe wereld als compensatie voor het dienen van het evangelie. Dit is een repetitie voor diegenen die naar de Hemel gaan. Dit is de hoop van de Hemel en het is de werkelijkheid. Alle onvolmaakte dingen zullen dan volmaakt worden en dingen die vergaan, zullen nooit meer vergaan. De woorden, “Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid” (1 Korinthiërs 15:42), zullen dan vervuld worden door Jezus Christus.
Laten wij die de inwoning van de Heilige Geest hebben, hoop hebben! U moet niet vergeten dat het niet het einde is ook al worden alle dingen zwak en sterven ze. We moeten het geloof van hoop hebben dat onze heer de hele wereld weer zal vernieuwen. We moeten in de hoop op de nieuwe hemel en aarde leven. Terwijl we deze hoop hebben, kunnen we het evangelie prediken. 
We hebben de inwoning van de Heilige Geest omdat we van de zonden van de wereld gered zijn. De Heilige Geest binnenin ons kijkt ook uit naar de wederkomst van de Heer. Hij bemiddelt voor ons met God de Vader om met hoop en geloof te leven zonder teleurstellingen in ons hart.
 

We moeten met hoop in de Heilige Geest leven
 
Waar is de plaats van de rechtvaardigen? Het zal in  [5]het Duizendjarige Rijk zijn dat de Heer zal herbouwen door deze aarde te vernieuwen wanneer Hij terugkomt, en ook het Koninkrijk van de Hemel. We moeten daarom genoeg geduld hebben om te wachten op die Dag die komen gaat. We moeten geloven dat onze Heer ons lichaam volmaakt zal maken als deze wereld vergaan is. We moeten hopen op een schitterende toekomst.
 
5Als de Heer Jezus voor de tweede keer naar deze wereld komt, volgens Zijn belofte, zal Hij van de Hemel afdalen en de doden in Christus eerst herrijzen. Vervolgens zal Hij alle heiligen, de levende en de herrezen, veranderen in hemelse lichamen die onvergankelijk en onsterfelijk zijn en Hij zal alle heiligen in de wolken opvangen om de Heer in de lucht te ontmoeten (1 Thessalonieken 4:16-17, 1 Korinthiërs 15:51-53). Dan zal Hij alle dingen nieuw maken nadat Hij de zeven schalen van Zijn toorn over de resterende zondaars heeft uitgestort. Hij zal Zijn Koninkrijk op de vernieuwde aarde vestigen en er duizend jaar regeren met diegenen die deel hebben aan de eerste herrijzenis (Openbaring 20:4-5). Na het Duizendjarige Rijk, zal Hij alle doden veroordelen en ze in het meer van vuur werpen (Openbaring 20:11-15). Dan zal Hij Zijn volk naar de hemelse stad leiden, het Nieuwe Jeruzalem en, Hij zal ervoor altijd met hen wonen (Openbaring 21:1-4).

Paulus had, doordat hij de inwoning van de Heilige Geest had, dezelfde hoop als wij. We leven met dezelfde hoop in onze gedachten terwijl we wachten op het Duizendjarige Rijk en het Koninkrijk van de Hemel. Diegenen die niet wedergeboren zijn, zullen met de ondergang van deze wereld vergaan, maar de wedergeboren Christenen zullen de nieuwe hemel en aarde bezitten. Deze hoop zal werkelijkheid worden. Onze lichamen zullen volmaakt worden en we zullen duizend jaar met Jezus in de nieuwe wereld leven en regeren. Als we naar die dag uitkijken, hebben we hoop en kunnen we zonder angst in de wereld leven.
Laten we geduldig zijn en wachten. Alhoewel ons leven uitputtend is, zal onze hoop werkelijkheid worden omdat we in God geloven. Diegenen zonder hoop, zijn al niets meer dan dode mensen. Heb alstublieft hoop en behoud uw dromen door in Gods woorden te geloven.
Net zoals onze vergeving echt was, zullen de veranderingen in ons lichaam echt zijn en is het echt dat alle schepsels het eeuwige leven verdienen. Onze hoop is ook echt. Vertrouw in wat u gelooft. Diegenen die hopen, kunnen mooi en gelukkig zijn. Mensen worden ongelukkig als zij geen hoop hebben. Diegenen zonder dromen hebben geen geluk. We kunnen gelukkige levens leiden omdat we hopen op het Duizendjarige Rijk en het Koninkrijk van de Hemel, de nieuwe hemel en aarde. 
De rechtvaardigen moeten hoop hebben en deze hoop in de Heilige Geest prediken. We moeten hopen dat ons evangelie zich over de hele wereld verspreidt. Als u een sterk geloof heeft, zult u zich realiseren dat de wereld niet zo groot is. Hoewel ons begin onbeduidend was, zullen we het evangelie over de wereld kunnen prediken als we hoop en volharding hebben. Net zoals Paulus deed, moeten wij geloven.
De mensen met hoop, zijn toegewijd in hun werk om dit prachtige evangelie te prediken. We moeten hopen dat het evangelie zich in deze tijd van hopeloosheid verspreidt. We moeten het prachtige evangelie aan de uitgeputte, hopeloze, arme en nederige mensen prediken. We moeten hen van de duisternis verlossen door de hoop op het Koninkrijk van de Hemel te prediken, waar alleen diegenen die vergeven zijn van hun zonden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, binnen kunnen treden. We moeten hen inspireren om te hopen dat de wereld van God na deze tijd van moeilijkheden plotseling komt, net als een dief. 
Dienaren en heiligen die wedergeboren zijn, predik dit evangelie alstublieft tot het einde van deze wereld en onderhoud stevig uw hoop op de Hemel. Het doet er niet toe hoe snel deze wereld vergaat, diegenen die met hoop zijn, zullen nooit vergaan omdat zij iets eeuwigs hebben dat verder gaat dan dit aardse leven. Zij hebben zeker een tweede leven dat de Heer hen heeft gegeven.