Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-18] De waarheid die u naar de inwoning van de Heilige Geest leidt (Jozua 4:23)

We moeten geloof en hoop hebben in de Heilige Geest
(Jozua 4:23)
“Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren.”
 

Wat leert de gebeurtenis van de Jordaan ons?
Het leert ons dat Jezus Christus de dood die door de zonde komt en het daarop volgende oordeel van de mensheid, volledig geëlimineerd heeft.
 
Ik zou nu graag over het prachtige evangelie van de waarheid willen spreken dat ons de inwoning van de Heilige Geest laat ontvangen. Na de dood van Mozes, stelde God Jozua als leider van Israël aan. Mozes was de vertegenwoordiger van de wet in het Oude Testament. Als Mozes met het volk van Israël de Jordaan was overgestoken en in Kanaän zou zijn aangekomen, dan zou het niet nodig zijn geweest dat Jozua de leider van het volk werd. God liet Mozes echter het gebied vlak voor het land van Kanaän bereiken maar weerhield hem ervan om erbinnen te gaan.
 


Onze Heer gaf ons Mozes en Jozua

 
Mozes, de vertegenwoordiger van de wet in het Oude Testament, kon het volk van Israël niet naar Kanaän brengen. Als hij dit gedaan had terwijl hij geleid werd door de wet, dan zou het tegen Gods plan voor onze zaligmaking zijn geweest. Niemand kan vrij van zijn zonden zijn volgens de wet van God omdat niemand zich aan de wet kan houden. Omdat de wet er alleen is voor de kennis van zonden (Romeinen 3:20).
De reden waarom God de mens de wet gaf, is om hem de kennis van de zonden te geven, om van de wet zijn leermeester te maken en hem naar Christus te leiden, zodat hij door geloof gerechtvaardigd kan worden (Galaten 3:24). Omdat de wet niets meer was dan een gids om Jezus te vinden, hebben de mensen Jezus nodig en daarom moest Jezus naar deze wereld komen. Wat God Jozua opdroeg, was het volk van Israël te bevelen de Jordaan over te steken en het land van Kanaän binnen te gaan.
God leidde hen, na de dood van Mozes, het land van Kanaän binnen met hun nieuwe leider, Jozua. Jozua gebood de ambtlieden van het volk, zeggende: “Gaat door het midden des legers, en beveelt het volk, zeggende: Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat, om te erven het land, hetwelk de HEERE, uw God, ulieden geeft om te beërven” (Jozua 1:11).
God gebood Jozua om Kanaän binnen te gaan nadat bleek dat dit voor Mozes onmogelijk was. God gebood Jozua zeggende, “Gij dan zult den priesteren, die de ark des verbonds dragen, gebieden, zeggende: Wanneer gijlieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israels: Nadert herwaarts, en hoort de woorden des HEEREN, uws Gods. Verder zeide Jozua: Hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het midden van u is, en dat Hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal de Kanaanieten, en de Hethieten, en de Hevieten, en de Ferezieten, en de Girgazieten, en de Amorieten en de Jebusieten.”
Na de dood van Mozes, stelde God Jozua als leider van Israël aan en gebood hem met het volk van Israël het land van Kanaän binnen te gaan. De naam Jozua betekent “de Verlosser,” en is synoniem aan “Jezus” of “Hosea.” Jozua, een dienaar van God, gebood de priesters de Ark des Verbonds te dragen en de Jordaan over te steken terwijl hij het volk leidde. Toen de priesters die de ark droegen hun voeten in het water doopten, (want de Jordaan overstroomde zijn oevers tijdens de oogsttijd), stond het water dat uit de stroom kwam, stil en steeg heel ver weg bij Adam, de stad die naast Sarthan ligt. Dus het water dat afdaalde in de zee des vlakken velds, de Zoutzee, werd afgesneden en de mensen konden tegenover Jericho oversteken (Jozua 3:15-16). 
Door deze gebeurtenis leert God ons dat Hij de dood die veroorzaakt wordt door de zonde, en het daaropvolgende oordeel van de mensheid, volledig heeft geëlimineerd. Met andere woorden, Jezus Christus onze Verlosser nam alle zonden van de mensheid weg toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd en gekruisigd werd. Zo heeft Hij de mensheid van hun zonden gered door ze naar het land van Kanaän te leiden dat het Koninkrijk van de Hemel aanduidt.
 


De Jordaan is de plaats waar de mensheid gezuiverd werd

 
De historische gebeurtenissen rond de oversteek van de Jordaan, zoals opgetekend in het Oude en Nieuwe Testament, waren enorm belangrijke gebeurtenissen die zouden leiden tot uiteindelijke zaligmaking van de vloeken en oordelen die voortkwamen uit de zonden van de mensheid.
De Jordaan werd de rivier van de dood genoemd, en het eindpunt van de rivier is de Dode Zee. Het woord Jordaan betekent “een rivier die alleen naar beneden stroomt, de dood tegemoet” of “ondergedompeld worden, onderdrukken, naar beneden dwingen, uitvallen.” Dit geeft duidelijk de geschiedenis van de zonden van de mensheid aan. In deze rivier ontving Jezus, door Zijn doopsel, alle stroom van zonden die door geen enkel menselijk wezen kunnen worden gestopt, en stierf later aan het Kruis en accepteerde daardoor het oordeel voor deze zonden in plaats van de mensen. 
Waar gaan wij, de nakomelingen van Adam en Eva, naartoe? Aangezien alle schepselen met zonde worden geboren, begaan ze zonden, en als loon voor die zonden marcheren ze naar de dood. Gedurende de geschiedenis van de mensheid zijn alle wezens vanaf hun geboorte op weg naar de vernietiging. Hoewel ze hun best doen om hun zondige aard te beheersen, kunnen ze dat niet, en daarom gaan ze nu op weg naar het laatste oordeel over hun zonden. 
God sneed echter de stroom van zonde en oordeel af. God leidde Jozua om het volk van Israël naar het land van Kanaän te brengen door de Jordaan over te steken. Dit was Gods wil voor Jozua. Dit verhaal suggereert dat we, om van de zonde bevrijd te worden, het loon van de zonden moeten betalen, wat de dood is, en dat we door deze prijs van al onze zonden gezuiverd zijn en de Hemel ingaan. 
In het Oude Testament werd de stroming van de rivier gestopt en het veranderde in droog land toen de priesters die de Ark des verbonds droegen, hun voeten in het water zetten. Hierdoor konden de mensen van Israël de rivier oversteken. Dit was de verlossing van zonden die alleen gegeven werd aan diegenen die in het prachtige evangelie geloofden. Het was het evangelie van het water en de Geest dat het loon van de zonden betaalde voor de mensheid en we hebben de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door in dit prachtige evangelie te geloven. 
 


Generaal Naaman

 
Naaman, die in hoofdstuk 5 van 2 Koningen verschijnt, was een groot en eervol bevelhebber van het leger van Syrië, die zijn land van de vijanden had gered. Hij was ook een melaatse die voorbestemd was om alles te verliezen vanwege de vloek. Maar later hoorde hij het prachtige nieuws dat hij gered kon worden van deze vloek. Men zei dat hij genezen kon worden als hij een dienaar van God ging opzoeken die in Israël leefde. Het was een klein dienstmeisje dat dit nieuws bracht. Ze zei, “Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van den profeet, die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen” (2 Koningen 5:3). 
Hij geloofde dit nieuws en ging naar Israël. Toen hij voor het huis van Elisa aankwam, zond Elisa een boodschapper naar hem die zei, “Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn.” (2 Koningen 5:10). Omdat Naaman een wonderbaarlijke genezing verwachtte, werd hij woedend en besloot terug te keren naar zijn land. Maar vanwege het vurige verzoek van zijn dienaar gehoorzaamde hij Elisa en ging naar de Jordaan en dompelde zijn hele lichaam zeven keer onder. Daar werd zijn vlees hersteld en het zag er weer uit als de huid van een jong kind. 
Wij moeten ook weten dat we onze eigen gedachten moeten opgeven om vergeven te worden van al onze zonden en dat we moeten accepteren wat in de Bijbel geschreven staat. Dan zullen we prachtige zegeningen ontvangen. Wie gered wil worden, moet Gods woorden gehoorzamen en er volledig in geloven. 
De Bijbel zegt dat alle zonden van de wereld door het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed zijn weggewassen. We moeten niet hetzelfde denken als de ongehoorzame Naaman. We kunnen niet van onze zonden gereinigd worden als we niet in het evangelie van het water en de Geest geloven. We moeten daarom in het prachtige evangelie van het water en de Geest geloven om van al onze zonden te worden vergeven. Net zoals Naaman gereinigd werd door zijn lichaam zeven keer in het water onder te dompelen, geloven wij dat we van onze zonden gereinigd kunnen worden door in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel, kruisiging en herrijzenis te geloven. We moeten in dit prachtige evangelie geloven zoals het is. 
Dit wonder in de Jordaan bood alle nakomelingen van Adam een zegen die de stroom van alle zonden afsnijdt en het oordeel beëindigde. De hele mensheid werd uit de Hof van Eden verdreven omdat Adam en Eva zondigden nadat ze door Satan verleid waren. De gebeurtenis in de Jordaan was echter het prachtige evangelie dat de hele mensheid naar de Hof van Eden laat terugkeren. 
 

De gebeurtenis van de Jordaan
 
De Bijbel vermeldt het prachtige nieuws dat Jezus alle zonden in de Jordaan wegnam. “Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” (Mattheus 3:15). De Bijbel verklaart dat alle zonden aan Jezus waren doorgegeven toen Hij in de Jordaan gedoopt was. Met andere woorden, Jezus’ doopsel was de gebeurtenis die de ketting van zonde doorsneed die de hele mensheid gevangenhield. Zo beëindigde Jezus de zonde en offerde ons later de zaligmaking met Zijn bloed aan het Kruis. 
De Jordaan was de rivier van de doop die al onze zonden reinigde. We waren in staat Gods wet te vervullen, “De bezoldiging van de zonden is dood” (Romeinen 6:23), omdat Jezus het loon betaalde door gedoopt te worden in de Jordaan en te sterven aan het Kruis. Dit is het prachtige evangelie dat onze Heer de mensheid gaf.
Alle zonden van de mensheid bleven vanaf Adam voortbestaan, maar ze stopten abrupt met Jezus’ doopsel in de Jordaan en met Zijn bloed aan het Kruis. Dankzij Jezus’ doopsel bleven er geen zonden over. Wat een gezegend en prachtig nieuws. Wij, door in dit prachtige evangelie te geloven, worden gered van de kolkende stroom van zonden, worden gereinigd van al onze zonden en worden geheiligd in de verlossende wet van God. Als dusdanig is Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis het evangelie dat de hele mensheid redt. We moeten hier werkelijk in geloven. “En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde” (Romeinen 14:23), zegt de Heer. Zo worden we alleen gezegend als we in dit prachtige evangelie geloven. 
Heeft u nog steeds zonden in uw hart ondanks het feit dat alle zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij door Johannes gedoopt werd? Jezus nam alle zonden van de wereld weg. U moet accepteren wat in de Bijbel geschreven staat. Alleen het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis kunnen uw zonden uitwissen en u van de dood en alle andere vloeken behoeden. Het doopsel betekent, “gewassen worden, ondergedompeld worden, begraven worden, doorgeven en overdragen.” 
De hele mensheid kan van haar zonden vergeven worden door in het prachtige evangelie te geloven dat ons gegeven werd door Jezus. Daarom noemde Jezus Zichzelf ‘de weg naar de Hemel.’ We kunnen de Hemel betreden en het eeuwige leven hebben door in Hem te geloven. Hij is onze Heer die ons de inwoning van de Heilige Geest gaf. We worden van al het oordeel voor onze zonden vrijgesteld door in Zijn doopsel en bloed te geloven. 
De vloek eindigde en de rivier veranderde in droog land omdat de priesters die de Ark des Verbonds droegen hun voeten met geloof in het water doopten. Dit was wat God gepland had en Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbrachten dit plan. Wat een prachtig evangelie. Dit was de wet van de zaligmaking en zonder dit was onze zaligmaking onmogelijk. Diegenen die in dit prachtige evangelie geloven, kunnen de Jordaan nu oversteken en het land van Kanaän betreden. Dat het water volledig opdroogde, betekent dat alle zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven en dat Hij voor ons werd veroordeeld. Dit is het evangelie dat ons de inwoning van de Heilige Geest geeft. 
God, die de mensheid schiep, weet dat het IQ van de gemiddelde persoon slechts tussen 110 en 130 ligt. Hij kan daarom deze waarheid van de ontvangst van de Heilige Geest niet ingewikkeld maken. God nam al hun zonden weg met Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Hij maakte het mogelijk om de Heilige Geest te ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zodat iedereen het zou weten. U zult ook de inwoning van de Heilige Geest gaan begrijpen door in dit prachtige evangelie te geloven. 
Volgens de Bijbel kunnen we de Heilige Geest niet ontvangen door berouwvol te bidden. Mensen denken dat de Heilige Geest iets is dat gegeven wordt als ze veel gebeden aanbieden. Maar dit is gewoon niet waar. De Heilige Geest wordt gegeven aan diegenen die in het prachtige evangelie geloven, en het is nodig om hen Gods kinderen te maken. Dat wil zeggen dat de inwoning van de Heilige Geest een garantie was dat iemand een kind van God was geworden. God geeft de Heilige Geest aan diegenen die in het prachtige evangelie geloven om er zeker van te zijn dat ze Zijn kinderen zijn. 
Als mensen in Jezus geloven maar dit evangelie niet kennen of er niet in geloven, dan kunnen zij geen vertrouwen hebben in het feit dat al hun zonden aan Hem werden doorgegeven. Daarom moeten alle mensen weten en geloven dat Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, het prachtige evangelie is dat hun zonden uitwiste. 
Wie getuigt dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam? Dat doet Johannes de Doper. Dat Hij gedoopt werd door Johannes en alle zonden van de wereld wegnam, is wat God onze Vader had gepland (Leviticus 4:13-21, 16:1-30). Wie voerde Zijn plan uit? Jezus. Wie garandeert uiteindelijk de vervulling van dit plan? De Heilige Geest. God in de Drie-eenheid voltooide de vergeving van zonden met Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis om ons tot Zijn kinderen te maken. De Heilige Geest is in ons aanwezig en garandeert ons dat we van al onze zonden gered zijn toen Jezus Gods plan vervulde. 
Lijken de dingen in deze wereld adembenemend ingewikkeld? En hoe verward zijn uw gedachten? Men kan niet in dit prachtige evangelie geloven, tenzij hij zijn eigen gedachten opgeeft. De doctrine van het huidige Christendom waarin veel mensen geloven, is dat ‘de erfzonde weggenomen is, maar dat de dagelijkse zonden vergeven worden als iemand vol berouw bidt.’ Dit is echter verre van de volledige waarheid; het is in feite een vals evangelie. Als u dit gelooft, kunt u de Bijbel niet vanaf het begin tot en met het einde begrijpen en met de tijd zult u steeds meer moeilijkheden ervaren bij het volgen van Jezus. Daarom zijn er onder de Christenen, mensen die in verschillende evangeliën en een andere God geloven. 
Sommige mensen zeggen dat zij de inwoning van de Heilige Geest door ‘bidden’ kunnen ontvangen. Het lijkt aannemelijk maar de Bijbel verklaart dat de Heilige Geest als een duif op Jezus afdaalde toen Hij gedoopt was en uit het water kwam. Dit is het ware evangelie en de Heilige Geest komt over diegenen die in dit evangelie geloven.
Bovendien zeggen sommige mensen dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen door in berouw gebeden aan te bieden. Wordt de Heilige Geest gegeven als de mensen gewoon om vergeving smeken? God is rechtvaardig. De Heilige Geest komt niet gewoon omdat Hij medelijden met hen heeft. Het doet er niet toe hoe hard mensen huilen of bidden, de Heilige Geest kan niet over hen komen. Hij komt over diegenen die geloven dat God Zijn plan vervulde om hen te redden. U moet niet vergeten dat u de Heilige Geest niet kunt ontvangen, hoelang u ook huilt of hoe hard u voor God bidt. De Heilige Geest is onafhankelijk van de wil van de mens.
Zelfs de historische beslissingen van de mensheid in deze wereld kunnen veranderd worden, maar het prachtige evangelie en de wet van de inwoning van de Heilige Geest zijn onveranderlijk; dat wil zeggen dat zij nooit kunnen veranderen. Als mensen het prachtige evangelie niet begrijpen, is het voor hun erg moeilijk om naar de ware praktijk van het geloof terug te keren. Om deze reden kunnen veel mensen de inwoning van de Heilige Geest niet ontvangen. Hoe teleurgesteld zou u zich voelen als u in Jezus geloofde maar vernietigd werd alleen maar omdat u het prachtige evangelie niet kende? De Bijbel zegt dat het prachtige evangelie van Jezus voor sommige mensen een struikelblok is en een rots van belediging is.
Als u het mysterie van Jezus’ doopsel door Johannes bent gaan begrijpen, dan kunt u ook van uw zonden vergeven worden en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Hij redde alle zondaars door gedoopt te worden, aan het Kruis te sterven en te herrijzen. De verlossing die Jezus ons gaf, was een rechtvaardige methode van zaligmaking. Hij werd de ware Verlosser van alle zondaars en Hij bevestigde de inwoning van de Heilige Geest. 
 

Alleen als u erin gelooft!
 
In het Oude Testament staat geschreven dat de rivier in droog land veranderde toen de priesters hun voeten in de Jordaan doopten. Het is wonderbaarlijk genoeg dat het water stopte, maar er volgden nog meer wonderen. Wat nog ongelooflijker is, is dat de rivier in droog land veranderde. Deze gebeurtenis diende als een garantie van Gods zaligmaking die naar de verlossing van de zonden leidde door Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Het droge land vertegenwoordigde de manier waarop alle zonden van de wereld vergeven zouden worden dankzij Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Alle zonden gingen van Adam uit naar de hele mensheid, maar de vloek van het oordeel eindigde met Jezus’ doopsel. Nu hoeven we alleen nog maar van onze zonden vergeven te worden door te geloven en de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Gelooft u in de prachtige waarheid dat Jezus al uw zonden door Zijn doopsel in de Jordaan wegnam? 
U moet geloven dat Jezus Christus werd gedoopt om alle zonden van de wereld weg te nemen. U moet ook weten, begrijpen en geloven hoe belangrijk Zijn doopsel was. Als de priesters niet in de Jordaan waren gaan staan, dan zou het volk van Israël niet in staat zijn geweest om met succes het land van Kanaän binnen te gaan. De allereerste stap om Kanaän binnen te gaan, was de oversteek van de Jordaan. Alleen wanneer we de rivier met de Ark des Verbonds oversteken, kunnen we het land van Kanaän binnengaan. Dit leert ons dat iemand van zijn zonden vergeven kan worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
De Bijbel zegt dat Jezus’ doopsel het werk van God was. Dit gebeurde ook met betrekking tot de priesters. Net zoals het water van de Jordaan stopte toen de priesters hun voeten in het water doopten, worden de mensen van de wereld van hun zonden gered door in dit evangelie te geloven. 
De inwoning van de Heilige Geest wordt gegeven op basis van het geloof in dit prachtige evangelie. Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis zal u de vergeving van de zonden en de Heilige Geest laten ontvangen. Dit prachtige evangelie van het water en de Geest is onmisbaar bij het verkrijgen van de inwoning van de Heilige Geest.