Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-19] Het prachtige evangelie dat het voorhangsel van de Tempel scheurde (Mattheus 27:45-54)

Het prachtige evangelie dat het voorhangsel van de Tempel scheurde
(Mattheus 27:45-54)
“En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: Deze roept Elias. En terstond een van hen toe lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok, en gaf Hem te drinken. Doch de anderen zeiden: Houd op, laat ons zien, of Elias komt, om Hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!”
 

Waarom scheurde het voorhangsel van de Tempel van God toen Jezus Zijn geest aan het Kruis opgaf?
Omdat het Koninkrijk van God geopend werd voor diegenen die in Zijn doopsel en kruisiging geloven.
 
Om de waarheid van dit prachtige evangelie te begrijpen, moet men eerst het offeringssysteem kennen en begrijpen dat in het Oude Testament werd uitgevoerd om de zonden van de mensen voor God te vergeven. U moet de volgende waarheid kennen en geloven. 
Volgens het oude verzoeningsoffer, zoals geschreven staat in Leviticus hoofdstuk 16 in het Oude Testament, legde de Hogepriester zijn handen op een levende geit en gaf alle zonden die zich tijdens het hele jaar bij het volk hadden opgestapeld, eraan door. Dan werd het offer namens de Israëlieten gedood en de Hogepriester sprenkelde het bloed op de verzoendeksel. Dit verzoende voor alle zonden van de Israëlieten. Evenzo konden alleen diegenen die geloofden in het opleggen van handen, het bloed en de woorden van God het Heiligdom binnengaan. 
De priesters gingen altijd in het eerste gedeelte van de Tabernakel, waar ze de diensten uitvoerden. Maar in het tweede gedeelte, het Allerheiligdom, kon de Hogepriester alleen eenmaal per jaar binnengaan en niet zonder het bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden van de mensen die in onwetendheid waren begaan (Hebreeën 9:6-7). Evenzo kon zelfs de Hogepriester het Allerheiligdom niet binnengaan zonder het bloed van het offer, dat volgens geloof door het opleggen van handen was voorbereid.
 


Zoals gezegd in het Nieuwe Testament, werd Jezus Christus voor ons geofferd

 
In het Nieuwe Testament wordt ons verteld dat iemand het Koninkrijk van God kan betreden door zijn geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Wanneer werd het voorhangsel van de Tempel van God van boven naar beneden in tweeën gescheurd? Het was toen Jezus gekruisigd werd, nadat Hij naar deze wereld kwam en door Johannes gedoopt werd. 
Wat was hiervoor de reden? Jezus kwam als een offer naar deze wereld, namelijk als het Lam van God, nam de zonden van de wereld weg door gedoopt te worden door Johannes en reinigde zo de mensheid van al hun zonden toen Hij werd gekruisigd. Het scheuren van het voorhangsel is een symbool dat alle zonden van de mensheid die ons van God scheidden, werden gezuiverd door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis. 
Jezus Zelf heeft deze barrière doorbroken door het loon van de zonden, wat de dood was, te betalen. Jezus werd gedoopt en gekruisigd om de zonden van de wereld weg te nemen. Dit was de reden waarom het voorhangsel van de Tempel van God in tweeën werd gescheurd. Net zoals de priesters de tabernakel binnenkonden met het geloof in het opleggen van handen, kunnen wij nu het Koninkrijk van de Hemel binnen dankzij ons geloof in Jezus’ doopsel en bloed. 
Toen Jezus gekruisigd werd, riep Hij met een luide stem uit, “ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI!” dat is: “Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!” (Mattheus 27:46). Toen Hij uiteindelijk Zijn geest gaf, zei Hij, “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). Jezus werd voor een moment door Zijn Vader aan het Kruis verlaten omdat Hij sinds Zijn doopsel door Johannes in de Jordaan alle zonden van de wereld droeg. 
Hij stierf voor de zaligmaking van de hele mensheid. Door Jezus’ doopsel en Zijn dood aan het Kruis, werden allen die in Hem geloofden gered. Omdat we geboren zondaars zijn en voorbestemd tot de veroordeling, werd Jezus gedoopt om al onze zonden weg te nemen. 
De poort van het Koninkrijk van de Hemel was stevig gesloten totdat Jezus ons van al onze zonden zuiverde. Toen Jezus door Johannes gedoopt werd en aan het Kruis stierf, werd het voorhangsel van de Tempel van God van boven naar beneden in tweeën gescheurd, zodat iedereen die in het prachtige evangelie gelooft, de hemelse Tempel van God kan betreden. 
Ik ben de Heer dankbaar dat ik in het evangelie van het water en de Geest geloof. Ik kan nu het Koninkrijk van de Hemel binnengaan door mijn geloof in het prachtige evangelie dat Jezus volbracht door Zijn doopsel en bloed. Ik had de zaligmaking niet door mijn eigen krachten, prestaties en inspanningen kunnen bereiken. 
De zegen die ons naar het Koninkrijk van de Hemel leidt, wordt niet verkregen door alleen maar gebeden, donaties en toewijding. Iemand kan alleen van zijn zonden gered worden door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. Iemand kan het Koninkrijk van de Hemel alleen binnengaan door geloof in dit prachtige evangelie te hebben. Jezus is de poort van de Hemel. Er zijn geen andere overtuigingen nodig voor diegenen die in Jezus geloven. De toegang tot de Hemel wordt niet gegeven als een compensatie voor iemands toegewijde donaties, wereldlijke inspanningen of andere goede daden. Het enige dat werkelijk nodig is voor de gelovigen om het Koninkrijk binnen te gaan, is geloof in het evangelie van Jezus’ doopsel in de Jordaan en Zijn bloed aan het Kruis. 
Het geloof in het water (Jezus’ doopsel in de Jordaan) en Zijn bloed (het Kruis) zullen u naar het Koninkrijk van de Hemel leiden. De persoon die nog steeds zonde in zijn hart heeft, ook al gelooft hij in Jezus, moet in één ding geloven: het evangelie van het water en de Geest. “En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32).
We weten de precieze tijd van onze dood niet maar Jezus weet alles. Omdat Hij onze zondige aard zo goed kende, waste Hij, ongeveer tweeduizend jaar geleden, al onze zonden door Zijn doopsel en het bloed aan het Kruis weg. 
 


We moeten in dit prachtige evangelie geloven dat het voorhangsel van de Tempel van God scheurde 

 
De Verlosser werd uit een maagd geboren om de mensheid van hun zonden te redden. Het was door Zijn doopsel op 30-jarige leeftijd in de Jordaan dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam. Alle zonden van de mensheid als gevolg van hun zwakheden en tekortkomingen werden dankzij Jezus vergeven. Zijn doopsel en bloed zijn de eeuwige sleutels naar de zaligmaking van de hele mensheid. Jezus werd gedoopt en bloedde aan het Kruis en nu kan iedereen die in dit evangelie gelooft, het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. 
Het voorhangsel van de Tempel van God scheurde toen Jezus Zijn geest opgaf aan het Kruis. Hoe kan het voorhangsel van de Tempel van God in tweeën worden gescheurd toen Jezus aan het Kruis stierf? De reden is dat de zaligmaking van de mensheid door Hem werd bereikt in het prachtige evangelie. 
In het Oude Testament leren we over de Tabernakel van Israël. Daar bevond zich het brandofferaltaar en het wasbekken. Achter dit wasbekken was de Tabernakel en binnenin de Tabernakel, achter het voorhangsel stond de Ark, waar Gods aanwezigheid en heerlijkheid woonde. Het voorhangsel was zo stevig geweven dat vier paarden die aan vier verschillende richtingen trokken, de stof niet konden scheuren. Ook al liet Koning Salomon de Tabernakel vervangen door de Tempel, de basisvorm werd niet veranderd en het voorhangsel was er nog steeds om de weg naar het Allerheiligdom te blokkeren. Het werd echter van boven naar beneden in tweeën gescheurd toen Jezus bloedend aan het Kruis stierf. Dit getuigt van het feit hoe prachtig en perfect het evangelie is dat met Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbracht werd.
God zegende de hele mensheid met de vergeving van zonden en het eeuwige leven en omarmde ze in het prachtige evangelie. Jezus betaalde, als het offer, het loon van de zonden toen Hij door Johannes gedoopt werd en aan het Kruis stierf. De Bijbel zegt, “De bezoldiging van de zonden is de dood” (Romeinen 6:23). Net als in de tijd van het Oude Testament, kon men de Tempel van God binnengaan met het bloed van het offer en de verzoening van de zonden ontvangen, zodat we tot God konden komen met ons offer, dat Jezus is, en vergeven kunnen worden voor onze overtredingen. Dit is de waarheid. En de woorden, “De bezoldiging van de zonden is de dood” toont ons hoe volmaakt het prachtige evangelie is.
De weg naar de Hemel is het geloof in het prachtige evangelie. Het scheuren van het voorhangsel vertegenwoordigt de opening van het Koninkrijk van God. Als we dit evangelie leren kennen en erin gaan geloven terwijl we zeggen: “Oh, Jezus nam al mijn zonden weg. Oh, Jezus betaalde het loon van de zonden aan het Kruis!” zal de poort van de Hemel voor ons opengaan. De Hemel is nu open voor diegenen die de verlossing hebben ontvangen door hun geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed. Het bloed van Jezus redde zondaars van de dood en Zijn doopsel was een middel om de zonden van de hele mensheid op zich te nemen.
De aarde beefde en rotsen spleten open toen de Heer Zijn geest aan het Kruis opgaf. En op dat moment druppelde Zijn bloed op de aarde en begon naar de grond eronder te stromen. Toen Jezus aan het Kruis stierf, werden alle zonden van de mensheid gezuiverd, het prachtige evangelie was voltooid en alle gelovigen werden waardig om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Dit is de waarheid van de wedergeboorte. 
Er zijn veel geleerden die onderzoek hebben gedaan om het bestaan van Jezus Christus als een echte persoon te ontkennen. Maar zij konden niet volharden in hun hypothese tegen de talrijke historische bewijzen van Zijn bestaan. Onder hen hebben velen toegegeven en zijn ze gaan geloven in het evangelie van Jezus’ doopsel en bloed. Zij kwamen tot het besef dat het bewijs van Jezus te substantieel was om Zijn bestaan te ontkennen. Zij accepteerden Jezus als hun Verlosser toen zij dit prachtige evangelie leerden kennen en erin gingen geloven, namelijk Zijn geboorte, doopsel, dood, herrijzenis, hemelvaart en Zijn Tweede Komst. 
We hebben het doopsel van Jezus niet gezien. Onze ogen zagen niet wat er ongeveer 2000 jaar geleden gebeurde. Door wat er geschreven staat kan echter iedereen met dit prachtige evangelie in contact komen. Jezus doorbrak de barrière van zonde tussen God en de mens door Zijn doopsel en bloed, en aldus werd het voorhangsel van het Koninkrijk van God van boven naar beneden in tweeën gescheurd. 
Nu kan iedereen die in dit prachtige evangelie gelooft, dat door Jezus’ doopsel en Zijn bloed volbracht werd, het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. Gelooft u in het feit dat Jezus’ doopsel en Zijn bloed, namelijk dit prachtige evangelie, de sleutel is naar het Koninkrijk van de Hemel? 
Ik was ooit zelf een zondaar die op Jezus als mijn Verlosser vertrouwde maar die zich niet bewust was van het prachtige evangelie. Op een dag las ik in de Bijbel echter over Zijn onvoorwaardelijke liefde voor me. Ik ontdekte dat Hij voor mij gedoopt was, voor mij aan het Kruis stierf en voor mij herrezen is. Jezus redde ons door in de Jordaan gedoopt te worden en gekruisigd te worden om het loon van de zonde te betalen vanwege Zijn liefde voor ons. We zijn in staat om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan door in dit prachtige evangelie te geloven. 
Dit is Gods grootste gerechtigheid voor de mensheid en de allerbelangrijkste gebeurtenis van de geschiedenis. Al Zijn werken, Zijn geboorte, Zijn doopsel in de Jordaan, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis, waren bedoeld om ons van al onze zonden te redden. Wij waren voorbestemd voor de hel na onze dood, maar Jezus spaarde onze ziel van de eeuwigheid in de hel en Hij gaf ons het prachtige evangelie als de weg om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan.
Beste broeders, toen Jezus dood aan het Kruis was, stak een soldaat Hem met een speer in Zijn zijde en onmiddellijk kwam er bloed en water uit. Zo staat het in de Bijbel geschreven. Dit getuigt van de waarheid van het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed.
Denkt u dat uw geloof in Jezus’ bloed aan het Kruis voldoende is om u van al uw zonden te verlossen? Is Jezus’ doopsel minder belangrijk of is het slechts een bijkomstigheid van uw zaligmaking? Heb alstublieft berouw als u gelooft. We moeten nu in het evangelie van Jezus’ doopsel en bloed geloven en erkennen dat het Gods Waarheid is.
 


Wilt u van al uw zonden gereinigd worden?

 
Net zoals we moeten betalen om uit de schulden te komen, zo moeten we in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed geloven om van al onze zonden gereinigd te worden. We moeten niet de zonde begaan door niet in het evangelie van Jezus’ doopsel en bloed te geloven. Hoewel we onze zonden niet rechtstreeks aan Jezus doorgaven, deed een bemiddelaar, die Johannes de Doper heette, de taak voor ons. 
Toen Jezus aan het Kruis stierf, openden zich enkele graven van de heiligen in Jeruzalem en drie dagen later herrees Hij en ging naar Galilea. Deze wonderbaarlijke gebeurtenis vond werkelijk plaats, maar er waren veel mensen die het niet geloofden. 
Onze Heer gaf het Koninkrijk van de Hemel aan ons, de rechtvaardigen, die de verlossing van de zonden hebben ontvangen. Wij zijn niet gered en wedergeboren door onze eigen fysieke kracht of religieuze inspanningen, maar door ons geloof in het prachtige evangelie. Dit evangelie is geen fictief verhaal. Alle zonden van de wereld werden aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd. Er was geen zonde in Hem, maar Hij moest aan het Kruis sterven om de zonden die Hij op Zich nam met Zijn doopsel te verzoenen. 
Toen Jezus Zijn geest opgaf, beefde de aarde en spleten rotsen open. Toen de centurion en diegenen die Jezus’ lichaam bewaakten de aardbeving voelden en de dingen zagen gebeuren, voelden zij enorm angst en getuigden, “Waarlijk, Deze was Gods Zoon!” (Mattheus 27:54). 
Jozef, een rijke man van Arimathea nam het lichaam van Jezus, overdekte het met een zuivere linnen doek en legde het in zijn eigen graftombe. De hogepriester en de Farizeeën gaven opdracht het graf te bewaken tot de derde dag. 
Jezus werd echter opgewekt om nieuw leven te geven aan diegenen die in het prachtige evangelie geloven. Hij ging naar Galilea, waar Hij beloofd had Zijn discipels te ontmoeten voordat Hij gekruisigd werd. Al deze dingen - Zijn geboorte, doopsel, kruisiging, herrijzenis, hemelvaart en de Tweede Komst - waren gericht op diegenen die in het prachtige evangelie geloven. Ik ben ook een getuige geworden die getuigt dat Jezus de Zoon van de levende God is en mijn Verlosser. 
 

Door wie wordt het ware evangelie gepredikt? 
 
De gelovigen in Jezus’ doopsel en bloed getuigen van het prachtige evangelie van de waarheid. Het prachtige evangelie wordt verspreid door de getuigenis van deze mensen die gered zijn van al hun zonden. Als een persoon verlost is van zijn zonden door in het evangelie te geloven, begint de Geest van God hem te leiden en verandert hem ongeacht zijn eigen wil. De zielwinnende woorden van God veranderen een rechtvaardige mens voortdurend en geven hem een sterker geloof. Daarvoor gaat hij de Heer loven. Het woord van God woont in hem, en hierdoor ervaart hij dagelijks de vernieuwing van zijn innerlijk wezen. Door hem zo te zien veranderen, getuigen mensen, “Hij is werkelijk een verlost mens. Hij werd een echte Christen en een kind van God.”
Zelfs de duivel accepteert en onderwerpt zich aan dit prachtige evangelie. “Ik ben gekastijd!” zegt hij. “Maar het is waar dat er geen zonden zijn in de wereld. Niemand heeft zonde in zijn hart.” Daarom werkt de duivel in de gedachten van de mensen, waardoor hij hun levens van geloof verstoort. Het werk van de duivel is het om ze te weerhouden om de geestelijke zegeningen van het evangelie te ontvangen. 
Satan heeft de strijd met Jezus absoluut verloren. Satan slaagde erin om Jezus te laten kruisigen door de gedachten van de mensen te beheersen. Jezus had echter reeds alle zonden van de wereld weggenomen toen Hij gedoopt werd, en toen Hij aan het Kruis stierf om het loon van de zonden te betalen. Daarom redde Hij alle gelovigen volledig in het evangelie.
De duivel kon Gods plan om de mensheid van hun zonden te redden, niet in de weg staan. Jezus betaalde voor de zonden van de mensheid door Zijn doopsel en bloed om het prachtige evangelie te voltooien. Nu is er geen zonde in deze wereld. Jezus nam alle zonden door Zijn doopsel weg en beëindigde alle zonden door Zijn dood aan het Kruis terwijl Hij zei, “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). Satan werd de macht ontnomen om diegenen die in het prachtige evangelie geloven te beschuldigen. Jezus versloeg de duivel door Zijn geboorte, doopsel, kruisiging en herrijzenis.
Heeft u nog steeds zonde in uw hart? Nee. Christenen kunnen vol vertrouwen zeggen, “Ik heb geen zonde in mijn hart” op basis van hun geloof in het prachtige evangelie van de waarheid. De persoon die in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel en bloed gelooft, heeft niet een gram zonde in zijn hart.
Nu is het prachtige evangelie in ons hart gegraveerd. We zijn nu vrij van elk schuldgevoel in de aanwezigheid van God. Gelooft u allemaal dat Jezus al uw zonden door Zijn doopsel in de Jordaan heeft weggenomen? Als dat zo is, zullen uw dankbaarheid aan God en uw vreugde volledig worden vervuld. We zijn geheiligd en verlost van onze zonden in deze wereld door in het prachtige evangelie te geloven. We danken God.
“Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden” (Kolossenzen 1:13-14). Halleluja, loof de Heer.
Jezus opende de poort naar de zaligmaking door het prachtige evangelie. U moet ook de barrière in uw hart in één keer doorbreken met de kracht van het prachtige evangelie, net zoals het voorhangsel van de Tempel in tweeën werd gescheurd. Het prachtige evangelie werd voor u en mij gemaakt. We kunnen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan door in dit evangelie te geloven, en het is de ultieme waarheid die ons in staat stelt de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen.