Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-20] De persoon die de inwoning van de Heilige Geest heeft, leidt anderen naar de ontvangst van de Heilige Geest (Johannes 20:21-23)

De persoon die de inwoning van de Heilige Geest heeft, leidt anderen naar de ontvangst van de Heilige Geest
(Johannes 20:21-23)
“Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.” 
 

Welk gezag gaf de Heer de rechtvaardigen? 
Hij gaf hen het gezag om de zonden te vergeven door het evangelie van het water en de Geest.
 
Johannes hoofdstuk 20 beschrijft de herrijzenis van Jezus. Onze Heer herrees van de dood en zei tegen Zijn discipels, “Ontvangt den Heiligen Geest.” De discipels van Jezus ontvingen de inwoning van de Heilige Geest als een gave van Hem. Jezus gaf de inwoning van de Heilige Geest en het eeuwige leven aan diegenen die geloofden dat Zijn doopsel en bloed al hun zonden wegwaste. De Bijbel zegt dat het doopsel van Jezus het tegenbeeld is van de zaligmaking, wat betekent dat Zijn doopsel de hele mensheid van hun zonden heeft gered (1 Petrus 3:21). 
 


Waarom werd Jezus gedoopt?

 
Waarom werd Jezus door Johannes gedoopt? Het antwoord op deze vraag is duidelijk te zien in wat Jezus in Mattheus 3:15 zei, “Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” “Aldus” betekent hier dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam toen Hij gedoopt werd. Zijn doopsel werd op dezelfde manier uitgevoerd als het opleggen van handen in de tijd van het Oude Testament. Het doel van Zijn doopsel was om de zonden van de wereld aan Jezus door te geven. 
Wat is de betekenis van “alle gerechtigheid?” Wat geeft het woord “betaamt” aan? “Alle gerechtigheid” betekent dat het voor Jezus gepast was om de zonden van de wereld door Zijn doopsel weg te nemen. En “betaamt” duidt aan dat dit alles de meest geschikte en rechtvaardige manier was in de ogen van God.
Jezus nam alle zonden van de mensheid weg door Zijn doopsel en zuiverde ze voor iedereen die in Hem geloofden. Jezus werd gedoopt en gekruisigd in oordeel voor onze zonden. Dit is het evangelie van de verlossing van de zonden. De gerechtigheid van God is de vergeving van zonde die alle zonden van de zondaars uitwist.
Als mensen het mysterie van Jezus’ doopsel waarnemen zoals het geschreven staat in Mattheus 3:13-17, zullen ze de vergeving van zonden kunnen ontvangen en ook de Heilige Geest. Wat Jezus deed tijdens Zijn publieke ambt - Zijn doopsel, kruisiging en herrijzenis - was om ons de rechtvaardige weg naar de zaligmaking te verschaffen, zoals het door God werd voorbestemd. Zo werd Jezus de ware Verlosser van alle zondaars. Het evangelie van Zijn doopsel en bloed is het evangelie van de zaligmaking dat al onze zonden wegwaste.
De mensen kunnen de Heilige Geest alleen ontvangen door het evangelie van Jezus’ doopsel en bloed te kennen en erin te geloven. Omdat het doopsel van Jezus alle zonden van de wereld wegnam, waren onze zonden aan Hem doorgegeven. Zijn dood aan het Kruis namens de mensheid, was mijn eigen dood en Zijn herrijzenis was mijn eigen herrijzenis. Als dusdanig is Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis, het evangelie van de vergeving van zonden en van het ontvangen van de Heilige Geest. 
Ik hoop dat u de reden voor Jezus’ doopsel leert en dat u gelooft in het evangelie. Dan zullen uw zonden uitgewist worden en u zult de Heilige Geest ontvangen. Waarom werd Jezus gedoopt? Het was om alle zonden van de wereld weg te nemen. “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheus 3:15). Amen, Halleluja!
Tegenwoordig zijn er mensen die geloven dat het spreken van de tongentaal het bewijs is dat men de Heilige Geest heeft ontvangen. Het ware bewijs hiervan is echter het kostbare geloof in het prachtige evangelie dat gegraveerd is in de harten van diegenen die werkelijk de Heilige Geest hebben ontvangen.
 


De Heer gaf het gezag om zonden te vergeven aan alle rechtvaardige mensen

 
De Heer gaf Zijn discipels het gezag om zonden te vergeven terwijl Hij zei, “Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.” (Johannes 20:23). Dit houdt in dat toen de discipels het evangelie van het water en de Geest prediken, de zonden van iedereen die het hoorde en erin geloofde, vergeven werden. Dit betekent echter niet dat zij de zonden van iedereen konden vergeven, ongeacht hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. 
De discipels van Jezus hebben het gezag om de zonden van iedereen door het evangelie van het water en de Geest te vergeven. Als zij daarom onderwijzen wat er geschreven staat, moeten we erin geloven. U moet geloven dat Jezus Christus u het evangelie van het water en de Geest gaf om u van al uw zonden te reinigen. Alleen dan kunt u de verlossing van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Jezus gaf ons ook de macht om alle mensen van hun zonden te redden door het evangelie van het water en de Geest te prediken.
 

De macht van de heerser van de wereld 
 
Waar ik vroeger woonde, moesten we de bus nemen over een onverharde weg. Mensen moesten op een bepaald punt uit de bus stappen en de bus over een heuvel duwen. Op een dag kwam de Koreaanse president op bezoek voor de opening van een energiecentrale aan die weg. Toen de mensen het nieuws hoorden, verwelkomden ze de president door de straat te vegen en bomen aan de zijkant te planten. Op de dag dat de president kwam, reden motorrijders voorop, gevolgd door de auto van de president. Hele mensenmenigten kwamen met vlaggetjes in hun handen om hem te begroeten. Men zegt dat de president opmerkte, “Deze weg is te hobbelig en moet geasfalteerd worden.” Enkele dagen later werd de weg geasfalteerd.
Wat gebeurde hier? Een opmerking van de president was genoeg om deze drastische verandering aan de weg te veroorzaken. Het bevel van een president heeft enorme macht. We zijn ons er echter terdege van bewust dat het evangelie van het water en de Geest dat door Jezus aan ons werd gegeven, veel machtiger is. We moeten geloven dat dit evangelie de macht heeft om ons een leven lang van al onze zonden te verlossen.
 


Het ware gezag om zonden te vergeven

 
“Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.” De discipels van Jezus predikten het evangelie dat al hun zonden had vergeven. Ze vertelden de mensen, “Jezus wiste alle zonden van de wereld met Zijn doopsel en bloed uit. Er is niets om zich zorgen over te maken. Alhoewel u voorbestemd bent om in de toekomst te zondigen, nam Jezus al uw dagelijkse zonden weg en bloedde Hij voor u aan het Kruis nadat Hij gedoopt werd door Johannes. Jezus redde u! U moet het geloven!” 
Zondaars ontvingen de verlossing door het evangelie van het water en de Geest van Jezus’ discipels te horen en erin te geloven. Jezus gaf Zijn discipels het gezag om de zonden te vergeven door het evangelie van het water en de Geest. Omdat Jezus’ discipels het evangelie van het water en de Geest aan alle mensen van de wereld predikten, konden de gelovigen, de vergeving van zonden ontvangen. Jezus gaf hun deze gave samen met het gezag om de zonden te vergeven.
Veel mensen hebben de boeken gelezen die ik eerder heb uitgegeven, en zij zijn gered van hun zonden nadat ze deze gelezen hebben. Sommigen gaven toe dat ze beseften dat de reden waarom Jezus aan het Kruis stierf, het resultaat was van Zijn doopsel om alle zonden van de wereld weg te nemen, terwijl ze citeren, “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld” (Jesaja 53:5). 
Na Zijn herrijzenis, zei Jezus tegen Zijn discipels, “Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden” (Johannes 20:22-23). Jezus gaf hun het gezag om de zonden van de mensen te vergeven.
Wij waren onderworpen aan verwarring, leegte en zonden voordat we in deze waarheid geloofden. Nu dat we in Jezus’ doopsel en bloed geloven en vrij zijn van de zonden, zijn wij diegenen die dit evangelie aan anderen prediken. Bovendien gaf onze Heer Zijn discipels vrede. Onze Heer gaf ons ook vrede en de zegening van de Heilige Geest. Om van God de vrede en de Heilige Geest te ontvangen, moeten we de verlossing van de zonden ontvangen door in Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis te geloven.
Wat ons van de zonde verlost, is het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Dit is het geestelijke geloof dat ons de hemelse zegeningen brengt. Maar een willekeurig geloof gebaseerd op de eigen gedachten van de mens, leidt hem naar de vernietiging. We moeten de verlossing krijgen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven en aldus de Heilige Geest ontvangen. We moeten onze aardse gedachten opgeven en ons geloof naar het evangelie van het water en de Geest keren om zo’n geloof te hebben.
Men moet het evangelie aanvaarden dat Jezus voor ons gedoopt en gekruisigd werd om het geloof te hebben dat nodig is om de Heilige Geest te ontvangen. De Heer voorzag ons met de vergeving van zonden, vrede en de inwoning van de Heilige Geest omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven. Hij gaf Zijn discipels de inwoning van de Heilige Geest en het gezag om de zonden van iedereen die in het evangelie van het water en de Geest gelooft, te vergeven.
Wij ontvingen ook de Heilige Geest door in dit evangelie te geloven. Het evangelie van het water en de Geest heeft vele anderen geholpen hetzelfde te doen. Als we het evangelie aan onze buren en aan de wereld prediken, wordt de Heilige Geest aan diegenen die het in hun hart opnemen, gegeven. Als het evangelie dat we prediken mensen niet in staat kan stellen de Heilige Geest te ontvangen, dan is het niet het ware evangelie. Aan de andere kant, als het evangelie dat we prediken hen ertoe kan brengen de Heilige Geest te ontvangen, is dat evangelie echt. 
Wat zouden we gezegend en dankbaar moeten zijn om zo’n evangelie te hebben. Het evangelie dat door u en mij gepredikt is, is zo’n perfect en verheven evangelie. Maar helaas is het moeilijk om tegenwoordig iemand te vinden die dit evangelie werkelijk kent en erin gelooft. Daarom moeten we het evangelie aan de hele wereld prediken. We moeten de mensen helpen om de Heilige Geest te ontvangen.
 

Diegenen die door Satan misleid zijn om het evangelie van het water en de Geest te ontkennen
 
We helpen zelfs diegenen die al in Jezus geloven. Veel van hen hebben nog steeds niet de Heilige Geest ontvangen ook al geloven zij in Jezus. Dus helpen we ze door het evangelie te prediken en hen aldus de Heilige Geest te laten ontvangen.
Als iemand de Heilige Geest nog niet heeft ontvangen, ook al gelooft hij in Jezus, kunnen er problemen zijn met zijn geloof. Alleen de mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen door hun geloof in Jezus, kunnen beschouwd worden als de mensen die het ware geloof bezitten. Daarom moeten we allemaal het geloof behouden dat ons naar de ontvangst van de Heilige Geest leidt. We moeten het evangelie van het water en de Geest kennen omdat alleen de waarheid van dit evangelie ons de Heilige Geest laat ontvangen.
We prediken het evangelie van het water en de Geest zodat anderen de Heilige Geest kunnen ontvangen. Diegenen die het evangelie prediken, zullen echter zeker veel moeilijkheden tegenkomen. Sommige Christenen denken dat ze de Heilige Geest kunnen ontvangen door zich gedurende een langere tijd in te spannen. Zij hebben veel verwarrende ervaringen die niet relevant zijn voor de ontvangst van de Heilige Geest. Er is dus veel tijd en opoffering nodig om hen te verlichten met het evangelie van het water en de Geest.
Wie zou niet in het evangelie van het water en de Geest willen geloven als iedereen dacht dat men de Heilige Geest door geloof in dit evangelie kan verkrijgen? Satan misleidde de mensen met een ander evangelie voordat het ware evangelie kwam. Zulke mensen vragen zich af wat er nog meer is om in te geloven als zij zichzelf al beschouwen als gelovigen in het evangelie van Jezus. Daarom gaan zij het evangelie van het water en de Geest ontkennen en weigeren ze het.
Tegenwoordig accepteren veel mensen het ware evangelie van het water en de Geest niet volledig want Satan heeft hen al verblind. Hierdoor denken ze dat het geloof in Jezus een eenvoudige taak is. Het is echter helemaal niet gemakkelijk om de waarheid van het evangelie volledig te begrijpen. Het ware evangelie van het water en de Geest wordt versluierd door een vals evangelie. 
Mensen denken dat iedereen het Koninkrijk van de Hemel kan betreden als zij naar de kerk gaan en belijden dat zij in Jezus geloven. Veel mensen geloven dat de inwoning van de Heilige Geest gegeven wordt door hun eigen inspanningen, zoals bidden en vasten. Zo’n geloof is echter verre van de waarheid van de ontvangst van de Heilige Geest. Zij denken dat het spreken van de tongentaal en andere wonderen, tekens zijn van de ontvangst van de Heilige Geest. 
Dus begrijpen zij amper dat het nodig is om in het ware evangelie van het water en de Geest te geloven om de Heilige Geest te ontvangen. De Bijbel zegt echter dat iemand alleen de Heilige Geest kan ontvangen door in het Woord van God te geloven. God hield het mysterie van de ontvangst van de Heilige Geest in Zijn woorden verborgen.
 

Diegenen die de inwoning van de Heilige Geest willen
 
Ik ben ooit met een paar van onze medewerkers naar Taiwan geweest. De mensen daar vroegen ons om boeken over de Heilige Geest. Hetzelfde gebeurde in Japan en Rusland. De reden dat zoveel mensen de boeken over de inwoning van de Heilige Geest willen, is dat de mensen van tegenwoordig zo graag de Heilige Geest willen ontvangen. Veel mensen geloven in Jezus en ze zijn vaak onzeker of zij werkelijk de Heilige Geest hebben ontvangen omdat zij niet de inwoning van de Heilige Geest hebben. 
Er zijn veel mensen die in Jezus geloven en beweren dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen. Mensen die echter permanent en voor altijd de Heilige Geest hebben ontvangen zijn zeldzaam. Veel mensen kunnen dat ondanks hun geloof in Jezus niet, en daarom verlangen ze er nu naar.
Onder de Christenen van de wereld zijn veel mensen die denken dat zij de Heilige Geest hebben ervaren. Sommigen zeggen dat zij Jezus in hun dromen hebben gezien en sommigen beweren dat zij de Heilige Geest in zich hebben omdat zij het uitdrijven van demonen hebben ervaren. Als dusdanig zijn er veel mensen van wie het geloof op persoonlijke ervaringen zijn gebaseerd. Zulke mensen hebben echter zelden werkelijk de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door geloof in het evangelie van het water en de Geest.
Ik vond het ooit vreemd dat er geen boeken in deze wereld waren over de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest door geloof in het zuivere evangelie van het water en de Geest. Veel mensen praten over hun ervaringen met de Heilige Geest, maar waarom zijn er dan geen boeken over de inwoning van de Heilige Geest? Zulke boeken zijn moeilijk te vinden, ook al zoekt u over de hele wereld.
Diegenen die ten onrechte volhouden dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen, beweren dat zij Jezus zelfs persoonlijk hebben ontmoet en het Koninkrijk van de Hemel en hel hebben bezocht. Zij houden vol dat Jezus zei, “Je bent te vroeg gekomen. Je hebt nog veel te doen in je wereld, ga dus maar vlug terug naar waar je thuishoort.” Zo’n ervaring is niet onmogelijk. Zou de Jezus die zij tegenkwamen echter de ware Jezus kunnen zijn? Zou Jezus hen ontmoet hebben als zij nog steeds zonde in hun hart hebben? Leeft Jezus voort in een zondaar?
Het is waar dat de meeste Christenen van tegenwoordig niet de inwoning van de Heilige Geest hebben, ook al behouden ze een zekere mate van geloof in Jezus. Daarom moeten wij, diegenen die de Heilige Geest in ons hebben, het evangelie verspreiden dat anderen ertoe zal aanzetten deze gave te ontvangen. Iedereen moet de Heilige Geest ontvangen, en om dat te doen is geloof in het evangelie van het water en de Geest essentieel. Want alleen door in het evangelie te geloven, kan iemand de Heilige Geest ontvangen. Door het evangelie van de waarheid dat we allemaal kennen, kunnen we de gave van de Heilige Geest van God ontvangen. 
We moeten allemaal de Heer danken en loven omdat Hij ons het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven. Ik heb de vreugde van de Heilige Geest ervaren terwijl Hij de overhand over me had om dit boek te schrijven. Als dit boek gepubliceerd is, zullen veel mensen de inwoning van de Heilige Geest door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest ontvangen. “Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?” (Handelingen 19:2) zei Paulus tegen de toekomstige discipels in Efeze.
We moeten allemaal de Heilige Geest ontvangen. Christenen over de hele wereld zijn vooral geïnteresseerd in het ontvangen van de Heilige Geest in deze turbulente tijd in de wereldgeschiedenis. Ik predik de bijbelse manier om de Heilige Geest te ontvangen, precies zoals de Heilige Geest mij leidt. Om een tevreden leven te leiden, moet u in de waarheid van de inwoning van de Heilige Geest geloven. Want het is uw laatste kans om de Heilige Geest diep in uw hart te ontvangen. 
Ik voel me gedwongen om het evangelie te verspreiden dat iedereen helpt de Heilige Geest te ontvangen, omdat Jezus Christus mij het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven en mij de gave van de Heilige Geest heeft nagelaten. 
 

De heidenen moeten ook geloven in het evangelie van het water en de Geest 
 
De Bijbel vertelt hoe Jezus’ discipels anderen de inwoning van de Heilige Geest lieten ontvangen. Zelfs de heidenen moesten hetzelfde geloof hebben als de discipels om de Heilige Geest te ontvangen. Bovendien moesten vooral de heidenen het geloof hebben dat de discipels hadden, nl. het geloof in het evangelie van het water en de Geest, om de wereld van God binnen te gaan. Daarom moeten wij, de heidenen, ook in het ware evangelie geloven om de Heilige Geest te ontvangen. God stuurde Petrus naar Cornelius, die een heiden was, om hem te verlichten met het evangelie van het water en de Geest, dat nodig is om de Heilige Geest te ontvangen. 
De Joodse gelovigen waren verbaasd om te horen dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen kon komen. Toen Petrus naar de kerk van Jeruzalem terugkeerde nadat hij het evangelie van het water en de Geest had gepredikt, bekritiseerden de mensen die besneden waren, hem. “Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten!” (Handelingen 11:3) Maar Petrus legde hun alles vanaf het begin uit. 
Zijn verklaring wordt goed omschreven in Handelingen 11:5-17. “Ik was in de stad Joppe, biddende en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende, bij de vier hoeken nedergelaten uit den hemel, en het kwam tot bij mij; Op welk laken als ik de ogen hield, zo merkte ik, en zag de viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. En ik hoorde een stem, die tot mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide: Geenszins, Heere, want nooit is iets, dat gemeen of onrein was, in mijn mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij ten tweeden male uit den hemel: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal; en alles werd wederom opgetrokken in den hemel. En ziet, ter zelfder ure stonden er drie mannen voor het huis, daar ik in was, die van Cesarea tot mij afgezonden waren. En de Geest zeide tot mij, dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des man huis ingegaan. En hij heeft ons verhaald, hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond, en tot hem zeide: Zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus; Die woorden tot u zal spreken, door welke gij zult zalig worden, en al uw huis. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met den Heiligen Geest. Indien dan God hun evengelijke gave gegeven heeft, als ook ons, die in de Heere Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch, die God konde weren?” 
Petrus zei dat hij niet alleen naar de mensen ging die niet besneden waren en met hen at, maar dat hij hun ook over het evangelie, dankzij de leiding van de Heilige Geest, vertelde. Toen zij deze dingen hoorden, werden ze stil en zij verheerlijkten God, die hen allemaal de bekering en leven schonk – Cornelius, zijn familieleden en goede vrienden.
 

Het apostolische evangelie voor het ontvangen van de Heilige Geest
 
Wat is de belangrijkste missie van apostelen?
Het prediken van het evangelie van het Water en de Geest om de Heilige Geest te ontvangen
 
Predikten de Apostels werkelijk het evangelie van het water en de Geest? We moeten eerst bevestigen of de Apostel Petrus in het evangelie van het water en de Geest geloofde. In de Bijbel zegt Petrus, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21). De Apostel Petrus geloofde werkelijk dat Jezus alle zondaars van hun zonden redde toen Hij gedoopt werd en aan het Kruis stierf. Hij geloofde ook dat toen Jezus gedoopt werd (Mattheus 3:15), alle zonden aan Hem werden doorgegeven, dat Hij gekruisigd werd en later herrees om ons allemaal te redden. 
Er zijn tegenwoordig mensen die hetzelfde geloof hebben als Petrus. De mensen die het evangelie van het water en de Geest prediken, zijn diegenen die hetzelfde evangelie als Petrus prediken. Deze waarheid is voldoende om de luisteraars de inwoning van de Heilige Geest te laten ontvangen. 
Net zoals veel mensen de Heilige Geest ontvingen toen Petrus het evangelie van het water en de Geest predikte, zien wij ook dat mensen die in het evangelie geloven en de Heilige Geest ontvangen als wij dezelfde waarheid prediken. Een persoon ontvangt de Heilige Geest niet door vaag te geloven dat men naar de hemel zal gaan als men alleen in Jezus als zijn Heer gelooft, maar door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Petrus beschouwde de heidenen ooit als niets meer dan kruipend ongedierte. Volgens de wet waren zij onreine dieren voordat Jezus gedoopt was, aan het Kruis stierf en herrees. Maar zelfs de heidenen konden gezegend worden met de inwoning van de Heilige Geest door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Dus sprak een stem tot Petrus die zei, “Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken” (Handelingen 10:15).
Wij, als heidenen, zijn nooit in staat geweest om de Heilige Geest te ontvangen, maar we kunnen de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Als we het evangelie geduldig aan mensen prediken, vol van hun eigen gedachten, zien we vaak dat ze in het evangelie gaan geloven en uiteindelijk de Heilige Geest ontvangen. We kunnen ze ook zien bekennen dat zij geen zonde in hun hart hebben nadat ze in Jezus’ doopsel en bloed zijn gaan geloven. Alleen dan is de Heilige Geest in hen aanwezig.
Ons doel in het prediken van dit evangelie is niet alleen om het anderen te laten begrijpen maar om ze naar de ontvangst van de Heilige Geest te leiden. Het feit dat diegenen die in het evangelie geloven dat wij prediken, vergeven zijn van al hun zonden, is van groot belang. En het feit dat zij tegelijkertijd de inwoning van de Heilige Geest ontvangen, is zelfs nog belangrijker. We prediken niet alleen het evangelie aan iedereen van de wereld, maar we gaan zelfs nog een stapje verder en leiden hun tegelijkertijd naar de ontvangst van de Heilige Geest. 
We moeten het evangelie van het water en de Geest in deze context aan diegenen die het nodig hebben prediken. De hele betekenis van ons werk zou verloren gaan als we zouden stoppen na slechts het evangelie te hebben gepredikt. We moeten ons bewust zijn dat dit evangelie de mensen naar de ontvangst van de inwoning van de Heilige Geest leidt. Als we het evangelie prediken met dit in gedachten, zullen de vlammen van de Heilige Geest zich als een lopend vuurtje over de hele wereld verspreiden.
Als een evangelist gelooft dat dit evangelie de mensen van de wereld naar de ontvangst van de Heilige Geest kan leiden, dan wordt hij zich scherp bewust van het feit dat zijn ambt er niet alleen om gaat mensen te overtuigen om in Jezus Christus te geloven, maar om de mensen te helpen de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Daarom is het erg belangrijk voor ons om in deze tijd het evangelie van het water en de Geest te prediken. 
Men hoeft alleen maar met zijn oren te luisteren naar het evangelie dat wij prediken en er met zijn hart in te geloven, om de Heilige Geest te ontvangen. Het is duidelijk dat het evangelie dat wij prediken, een grote invloed heeft op het leven van de mensen. De macht van het evangelie is het gezag en de zegen die door God zijn gegeven.
Petrus was een evangelist van de Joden, terwijl Paulus de evangelist van de heidenen was. Terwijl Petrus op een dak van een huis aan het bidden was, zag hij de Hemel opengaan en een voorwerp dat eruitzag als een groot laken dat aan de vier hoeken was gebonden, daalde naar hem af. Daarin zaten allerlei onreine dieren die volgens de Bijbel niet gegeten mochten worden.
Petrus had nog nooit iets gewoons of onreins gegeten. God gebood hem echter ze te doden en te eten. Petrus weigerde door te zeggen, “Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was!” En een stem sprak tot hem, “Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.” Wat wil dit zeggen? God zegt dat Jezus, toen Hij gedoopt werd en aan het Kruis stierf, alle zonden van de wereld wegwaste, zelfs die van de heidenen. 
De geestelijke betekenis van Gods bevel om de onreine dieren te doden en te eten, was om Petrus te leren dat zelfs de heidenen, de kinderen van God kunnen worden door te geloven dat Jezus naar deze wereld werd gezonden, gedoopt werd om al onze zonden weg te nemen en gekruisigd werd om ervoor veroordeeld te worden. 
Petrus volgde nog steeds de voorschriften van de wet in plaats van ze met de geestelijke ogen van het geloof te zien, zelfs nadat hij de Geest had ontvangen. Maar Petrus had berouw en geloofde dat God zelfs de zonden van de heidenen had weggenomen. Petrus ging de rijkdom van het prachtige evangelie dieper beseffen. Hij zag de Heilige Geest over zijn luisteraars komen wanneer hij Gods woorden predikte.
Hoe kunnen we onderscheiden of de evangelisten van tegenwoordig de Heilige Geest hebben ontvangen of niet? Het hangt ervan af of zij het evangelie van het water en de Geest accepteren of niet. De persoon die, wanneer een evangelist de woorden van God predikt, in het prachtige evangelie gelooft zoals het is, heeft de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest die in het hart van de evangelist aanwezig is, gaat ook in hem wonen. De evangelist en de luisteraar zullen een broederschap met elkaar hebben, net zoals jeugdvrienden. Zij zullen in elkaar de liefde van God zien voortleven. De evangelist zal zien dat de luisteraar een van Gods volk wordt door het evangelie van het water en de Geest te accepteren.
Als we het evangelie prediken, kunnen we de Heilige Geest over de gelovigen zien afdalen zo gauw ze in het evangelie van het water en de Geest geloven. Het is geen afzonderlijke ervaring van de zaligmaking. Dat is de belangrijkste reden waarom we het evangelie van het water en de Geest moeten prediken. Het evangelie dat we prediken is er een dat de anderen naar de ontvangst van de Heilige Geest leidt. 
Diegenen die de inwoning van de Heilige Geest hebben, zijn de kinderen van God. Het evangelie van het water en de Geest is niet een theoretische doctrine van een groepering en daarom gaan mensen geloven, ontvangen ze de Heilige Geest en worden ze de kinderen van God als wij het aan hen prediken. Wat een grote zegen is dit! Wat een wonderbaarlijk evangelie! En hoe prachtig Zijn werk is! Diegene die het evangelie van het water en de Geest prediken, helpen het Koninkrijk van God op te bouwen. We prediken alleen het evangelie, maar zij ontvangen de Heilige Geest.
Sommige mensen denken dat het geloof in Jezus een ding is en de ontvangst van de Heilige Geest een ander. Daarom bidden Christenen nog steeds voor de Heilige Geest. De Bijbel zegt echter dat de Heilige Geest over diegenen komt als zij luisteren naar het evangelie dat door Zijn dienaren gepredikt wordt en als zij erin geloven. Mensen over de hele wereld verlangen naar de Heilige Geest. Het evangelie dat wij prediken, laat ze hun verlangen stillen. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om het evangelie over de wereld te verspreiden. We zijn de kinderen van de Vader en Zijn erfgenamen, die getrouw zijn aan Zijn Grote Opdracht.
We moeten het evangelie met geloof prediken, terwijl we in gedachten houden dat het onze missie is om mensen de Heilige Geest te laten ontvangen. Het evangelie van het water en de Geest is iets waarin evangelisten werkelijk moeten geloven voordat ze het aan anderen prediken. Dan zullen hun luisteraars de Heilige Geest ontvangen door hun geloof in het evangelie. Op deze manier kunnen we het eeuwige leven in alle mensen blazen die in het evangelie geloven. Ons doel is het om ze te verlossen van de macht van de duisternis en ze bekend te maken met het Koninkrijk van God. Evangelisten brengen de zondaars die voorbestemd zijn om te sterven onder de macht van de duisternis, over naar het Koninkrijk van de Zoon van God. Het is heel belangrijk werk om zondaars in kinderen van God te veranderen.
Veel mensen kennen de sleutel naar de ontvangst van de Heilige Geest niet en ze proberen Hem op eigen kracht te ontvangen. Dit zal echter nutteloos blijken. Men heeft alleen het geloof in het evangelie nodig, want het geloof bevrijdt iedereen van alle zonden.
Hoe ontving u de Heilige Geest? Door gebeden? Of misschien door het opleggen van handen? Nee, dat is niet de manier. We ontvangen de Heilige Geest alleen als we in het evangelie van het water en de Geest geloven. We moeten bidden en het evangelie prediken zodat alle mensen van de wereld de Heilige Geest kunnen ontvangen.
Het woord “apostel” betekent “iemand die door God gezonden is.” Wat doen apostels? Zij prediken het evangelie van het water en de Geest zodat de mensen de Heilige Geest kunnen ontvangen. Zou u, samen met ons, deze taak op zich willen nemen? We moeten allemaal de inwoning van de Heilige Geest ontvangen en het aan alle mensen prediken. Halleluja! Loof de absolute waarheid van het evangelie dat de Heer ons gaf om de Heilige Geest te ontvangen!