Search

Preken

Onderwerp 8: De Heilige Geest

[8-21] Vragen en Antwoorden

Veel mensen op deze wereld hebben veel belangstelling voor de inwoning van de Heilige Geest en ze hebben ons via verschillende soorten media, waaronder het internet, vragen gestuurd. We proberen hier de meest gestelde vragen en de vragen die wij het belangrijkste vinden, te beantwoorden.
 
 
Vraag 1: Ik geloof in Jezus en ik denk dat ik de volmaakte verlossing van de zonden heb ontvangen. Ik geloof ook dat de Heilige Geest in me aanwezig is. Ik weet dat iemand die gered is, een tempel van God is. Iedere keer als ik verdwaal en zondig, herstelt de Heilige Geest mijn relatie met God door me te beschuldigen en me te helpen mijn zonden te biechten om er vergeving voor te krijgen. Ik leerde dat als ik dat niet doe, God mij zou straffen. Is het werkelijk waar dat de Heilige Geest een tijdje niet in ons aanwezig is tenzij we onze zonden gebiecht hebben en ervoor vergeven zijn?
 
Antwoord: Dit is zeker niet het geval. De inwoning van de Heilige Geest is niet van onszelf afhankelijk, of we iets rechtvaardigs doen of niet. Met andere woorden, het is niet afhankelijk van onze wil of wensen. Hoe kan het dan worden bereikt? De Heilige Geest is niet in iemand aanwezig omdat hij zijn zonden heeft gebiecht en ervoor vergeven is; in plaats daarvan woont de Heilige Geest voor altijd in iemand wanneer hij of zij de vergeving van de zonden ontvangt, door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. De Heilige Geest kan niet in een persoon aanwezig zijn die ook maar het kleinste beetje zonden heeft.
Veel mensen denken echter dat de Heilige Geest in hen aanwezig is alleen maar als zij hun zonden biechten en om vergeving smeken en dat Hij niet in hen aanwezig zal zijn als zij dat niet doen. Dit is absoluut verkeerd. De Bijbel zegt dat Hij op Pinksterdag over de Apostelen kwam. Maar we zouden niet moeten vergeten dat zij niet de inwoning van de Heilige Geest ontvingen door hun gebeden maar omdat zij van hun zonden vergeven waren doordat ze in het evangelie van het water en de Geest zijn gaan geloven. 
De Heilige Geest is de Geest van God en Hij komt over de rechtvaardigen die geheiligd zijn door de vergeving van hun zonden te ontvangen. Wat de Bijbel met het woord “heilig” bedoelt, is “gescheiden zijn van de zonde.” Het wegnemen van uw zonden door te biechten en om vergeving te smeken wanneer u een overtreding heeft begaan, is niet de volmaakte vergeving volgens God. Hoe durft iemand zoiets te zeggen dat hij al zijn zonden zonder nalatigheid voor God kan biechten?
Alleen diegenen die geloven dat Jezus volgens Gods plan door Johannes gedoopt was en Zijn bloed aan het Kruis vergoot voor hun zaligmaking, ontvangen de volmaakte vergeving van hun zonden samen met de inwoning van de Heilige Geest als een geschenk van God. De reden waarom veel mensen de Heilige Geest proberen te ontvangen door hun eigen inspanningen, is omdat zij niet de volmaakte vergeving van hun zonden in hun hart hebben ontvangen. 
De ware Heilige Geest komt niet over de mensen door de biecht. Hij komt automatisch over hen als zij van al hun zonden vergeven zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Dit is een essentieel element van het geloof om de inwoning van de Heilige Geest voor God te ontvangen. 
De Heilige Geest komt niet door enige soort inspanning of daad van onze kant. Hij komt over een persoon als zijn zonden volmaakt vergeven zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. We zijn vergeven van al onze zonden door te geloven dat Jezus, ongeveer 2000 jaar geleden in de Jordaan de zonden van de wereld op Zich nam door Zijn doopsel van Johannes. De Heilige Geest kan alleen wonen in iemand die van dit soort geloof blijk geeft. 
Hij kan niet in een persoon aanwezig zijn die zonden in zijn hart heeft. Dit is de waarheid. Iemand kan nooit de Heilige Geest ontvangen als hij iedere keer als hij zondigt, de inwoning van de Heilige Geest vraagt door te biechten, in plaats van door zijn geloof in het ware evangelie. Dit toont alleen maar aan dat hij nog steeds zonden in zijn hart heeft, ook al gelooft hij in Jezus.
Satan is diegene die ons beschuldigt. In Romeinen 8:1 staat geschreven, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” 
Ook al beweert iemand dat hij zeker de vergeving van de zonden en de inwoning van de Heilige Geest heeft ontvangen, dan nog heeft hij zonden in zijn hart als hij niet van alle zonden vergeven is door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Daarom moet u een accurate kennis van het evangelie van het water en de Geest hebben om de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen. Als u meer over het evangelie van het water en de Geest wilt leren, raden wij u van harte aan om het eerste deel van Paul C. Jongs boeken te lezen: “Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest?”
 
 
Vraag 2: Is de Heilige Geest altijd aanwezig in een wedergeboren persoon als hij of zij in het evangelie van het water en de Geest gelooft of zweeft de Heilige Geest over hen en komt als zij om hulp vragen?
 
Antwoord: De Heilige Geest is de Helper, met andere woorden, de Geest van waarheid die God heeft gegeven aan alle rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, sinds Jezus Christus werd gedoopt door Johannes de Doper, aan het Kruis stierf en herrees (Johannes 15:26). Efeziërs 1:13 zegt: “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte.” De Heilige Geest komt over de rechtvaardigen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door in Jesus Christus te geloven en daarbij verzegelt Hij hen als de kinderen van God. 
In Johannes 14:16 zei de Heer, “En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid.” Jezus’ discipels ontvingen de vergeving van al hun zonden door te geloven dat Jezus alle zonden van de wereld door Zijn doopsel wegnam. Daarom zei Johannes de Doper, “Ziet! Het lam van God die de zonden der aarde wegneemt!” (Johannes 1:29)
“De zonden van de wereld” zijn alle zonden die alle mensen van deze wereld vanaf het begin tot het einde van de wereld hebben begaan. Hij accepteerde alle zonden van de wereld in één keer, stierf aan het Kruis, herrees en maakte ons daarmee voor altijd rechtvaardig. In Hebreeën 10:12-14 staat geschreven, “Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods; Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten. Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”
De Heer werd gedoopt door Johannes, gekruisigd en herrees daarna en daarmee maakte Hij ons voor altijd rechtvaardig. We zijn van al onze zonden in één keer vergeven en werden Gods kinderen door Jezus, en deze waarheid is voor alle eeuwigheid onveranderlijk. Diegenen die rechtvaardig zijn geworden door het geloof, hebben geen zonden in hun hart. Ook al kunnen de mensen niet anders dan te zondigen vanwege hun zwakheden, toch hebben ze nooit zonden omdat Jezus al hun zonden wegnam. Daarom kunnen zij nooit meer zondaars worden. 
De Heilige Geest is voor altijd aanwezig in het hart van de rechtvaardigen die geheiligd zijn. We kunnen niet anders dan te zondigen vanwege onze tekortkomingen; maar als we elke keer dat we zondigen zondaars zouden worden, zou de gave van Jezus Christus, die ons voor altijd rechtvaardig maakte, verspild zijn en zou Hij opnieuw voor ons moeten sterven nadat Hij onze zonden had geaccepteerd. Dit is de zonde van de godslastering van de Heilige Geest (Hebreeën 6:4-8, 10:26-29). 
Vervolgens is de Heilige Geest aanwezig in de rechtvaardigen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen en die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Paulus zei, “Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn” (2 Korinthiërs 6:16).
De Heilige Geest is altijd aanwezig in Gods kinderen die voor altijd geheiligd zijn. Het woord “aanwezig zijn” betekent hier niet dat Hij boven ons zweeft en dan naar ons komt als we bidden of Hem roepen; maar Hij ‘verblijft altijd in ons.’ Hij leeft altijd in diegenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, terwijl Hij ze alle dingen leert en ze Gods woorden laat kennen (Johannes 14:26). 
Iedereen die daarom niet de Heilige Geest van God heeft, is niet van Hem (Romeinen 8:9). De Heilige Geest is aanwezig in diegenen die gezuiverd en zondeloos zijn, terwijl Hij ze alle hemelse dingen leert en getuigt dat ze de kinderen van God zijn. Het is niet waar dat de Heilige Geest dichtbij ons is, en naar ons komt als een prijs voor onze inspanningen; in plaats daarvan is Hij altijd aanwezig in Gods kinderen die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de Geest. 
Veel mensen weten dit echter niet en proberen de inwoning van de Heilige Geest te ontvangen met hun zondige hart. Hierdoor denken zij dat Hij over hen komt als zij ijverig gebeden vol berouw bidden maar dat Hij hen zal verlaten als zij zondigen. Dit is het geloof van diegenen die niet de inwoning van de Heilige Geest hebben. Diegenen die het ware geloof hebben, geloven dat zij de inwoning van de Heilige Geest ontvangen als een gave door de vergeving van de zonden. We moeten onze eigen gedachten opgeven en terugkeren naar het geloof in Gods woord. 
 
 
Vraag 3: Mijn beide ouders hielden vol dat zij wedergeboren Christenen waren voordat zij trouwden. Bovendien heb ik sinds mijn geboorte een religieus leven geleid. Ik dacht dat de Heilige Geest in me was vanaf het moment dat ik geboren was. Ik ben echter verward omdat ik niet de bijbelse kennis heb over de inwoning van de Heilige Geest. Komt de Heilige Geest werkelijk alleen over iemand als hij is wedergeboren uit het water en de Geest?
 
Antwoord: Ja, dat is waar. Iedereen moet van zijn zonden vergeven zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven om de Heilige Geest te ontvangen. De Bijbel zegt ons dat “water” het tegenbeeld is van de zaligmaking (1 Petrus 3:21). Het water staat hier voor het doopsel dat Jezus van Johannes ontving (Mattheus 3:15). 
Op de eerste plaat moet iedereen vergeven zijn van al zijn zonden door de betekenis van het doopsel van Jezus te kennen om de Heilige Geest te ontvangen. Galaten 3:27 zegt, “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.” “Gedoopt zijn in Christus” geeft hier niet ons waterdoopsel aan, maar het betekent de ontvangst van de vergeving van de zonden door de reden voor Jezus doopsel van Johannes te begrijpen en erin te geloven. 
Iedereen wordt geboren in een zondig lichaam. Romeinen 5:12 zegt, “Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.” Alle mensen van deze wereld zijn geboren zondaars omdat ze de zonden van Adam en Eva hebben geërfd.
Daarom staat in Psalmen 51:5 geschreven, “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.” In Jesaja 1:4 staat geschreven, “Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen!” Mensen hebben het zaad van de zonden vanaf de dag dat zij geboren worden. Alle mensen in deze wereld erven de zonden van hun ouders en ze worden in deze wereld als zondaars geboren. Met andere woorden, ons vlees moet de vruchten van de zonden dragen tijdens ons leven. 
Daarom is de gedachte dat als iemands fysieke ouders beide wedergeboren christenen zijn, hun kinderen ook de Heilige Geest zullen ontvangen, slechts een lichtgelovig en bijgelovig geloof. Iemand die dit soort geloof heeft, zal proberen de Heilige Geest door zijn eigen gedachten te ontvangen, maar de inwoning van de Heilige Geest kan niet met dit soort geloof plaatsvinden. 
Daarom moet iedereen in het evangelie van het water en de Geest geloven dat Jezus ons gaf. Dit is de enige manier om de Heilige Geest te ontvangen omdat Hij een geschenk van God is. Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, nam alle zonden van de wereld op Zich door gedoopt te worden van Johannes, werd vervolgens aan het Kruis veroordeeld en heeft daarmee alle gelovigen in de waarheid rechtvaardig gemaakt. Dit is Gods plan en wil voor de mensheid en Hij zal de inwoning van de Heilige Geest geven aan diegenen die volgens Zijn wil hierin geloven. 
Iedereen in deze wereld wordt met zijn eigen zonden in deze wereld geboren. Hij kan daarom de Heilige Geest alleen als een gave ontvangen als hij de vergeving van de zonden ontvangt en geheiligd wordt door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Daarom moet iedereen eraan denken en er ook in geloven dat de Heilige Geest alleen over hem komt als hij is wedergeboren uit het water en de Geest. 
Hij komt niet over ons door een of andere voorwaarde of inspanning die wij verrichten, maar Zijn inwoning hangt volledig af van de trouwheid van Degene die de belofte maakte. Met andere woorden, Hij is niet in ons aanwezig door menselijke of geestelijke prestaties. De inwoning van de Heilige Geest kan ontvangen worden door geloof volgens Gods wil. 
Zijn wil was het om Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld te sturen om de hele mensheid van de zonden van de wereld te redden door Hem te laten dopen van Johannes en Hem te laten sterven aan het Kruis; en daarmee de Heilige Geest in de harten van de gelovigen te laten wonen. De rechtvaardigen die verlost zijn van al hun zonden door Zijn wil te gehoorzamen en door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen de inwoning van de Heilige Geest ontvangen.
Het is daarom lichtzinnig en bijgelovig om te geloven dat men de Heilige Geest heeft ontvangen alleen maar omdat men geboren is uit wedergeboren ouders. Dit is hetzelfde als dat men probeert de Heilige Geest volgens zijn eigen wil te ontvangen, ongeacht Gods wil. Er is geen andere manier dan in het evangelie van het water en de Geest te geloven wanneer men de inwoning van de Heilige Geest wil ontvangen. 
 
 
Vraag 4: Ik denk dat de Heilige Geest iedere dag tot ons spreekt. Zelfs in de tijd van de vroege kerk verrichtten Jezus’ discipels veel wonderen. Ik denk dat de Heilige Geest die in die tijd werkte, tegenwoordig nog steeds op dezelfde wijze werkt. Daarom verrichten veel mensen van God wonderen in Jezus’ naam, zoals het uitdrijven van demonen of het genezen van ziektes en het doen van andere werken die gericht zijn op het terugbrengen van mensen naar Jezus. Ik denk dat deze werken door de Heilige Geest gedaan worden. Als dit niet waar is, wat is dan het verschil tussen de Heilige Geest die in de tijd van de vroege kerk werkte en de Heilige Geest die tegenwoordig wonderen verricht? Is God niet altijd dezelfde, of het nu gisteren, vandaag of in alle eeuwigheid is? 
 
Antwoord: Er is geen verschil tussen de Heilige Geest die in de tijd van de vroege kerk werkte en de Heilige Geest die tegenwoordig werkt. Het enige verschil is of de mensen die de wonderen op dit moment uitvoeren, in het evangelie van het water en de Geest geloven. De reden hiervoor is dat hoewel de Geest van God steeds dezelfde is ongeacht de tijd, het verschil is of iemand de juiste kennis heeft van de manier waarop hij de Heilige Geest kan ontvangen. 
Veel mensen voeren tegenwoordig wonderen uit zonder een juiste bijbels kennis van de ontvangst van de Heilige Geest te hebben. De Bijbel toont ons in Handelingen 2:38, 1 Johannes 5:2-8 en 1 Petrus 3:21 dat de enige manier naar de ontvangst van de Heilige Geest, het geloof in het evangelie van het water en de Geest is. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt.”
Natuurlijk deed de Heilige Geest in de tijd van de vroege kerk dingen zoals het genezen van ziektes en het uitdrijven van demonen terwijl Hij in de Apostels aanwezig was. Zij ontvingen echter geen geld of veroorzaakten geen oproer terwijl ze hun geestelijke gaven gebruikten zoals sommige mensen dat tegenwoordig wel doen. De Apostels lieten hun bekwaamheden alleen zien als een middel om het evangelie te verkondigen. Bovendien was het genezen van ziektes en het uitdrijven van demonen niet het hele werk van de Heilige Geest in de tijd van de vroege kerk. Ze maakten er maar een klein deel van uit.
Daarom is het erg gevaarlijk om te denken dat alle wonderen zoals het genezen van ziektes, het verdrijven van demonen en het spreken in vreemde tongen in het huidige Christendom werkelijk de werken van de Heilige Geest zijn. We moeten geloven dat alle eigenaardige verschijnselen die we met onze ogen zien in het huidige Christendom, niet door de macht van de Heilige Geest worden veroorzaakt. In plaats daarvan moeten we de ware dienaren van God die de inwoning van de Heilige Geest hebben ontvangen, onderscheiden van de valse dienaren die bezeten zijn door kwade geesten. Zelfs als een persoon demonen kan uitdrijven, ziektes kan genezen en in vreemde tongen kan spreken, zal hij zeker door demonen bezeten zijn als hij zonden in zijn hart heeft en niet in het ware evangelie gelooft.
Jezus zei ook in Mattheus 7:20-23, “Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: ‘Heere, Heere!’ zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: ‘Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?’ En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’”
We moeten niet denken dat alleen maar omdat iemand wonderen verricht, hij dit doet door het werk van de Heilige Geest. In plaats daarvan moeten we nauwkeurig onderzoeken of hij het evangelie van het water en de Geest predikt en of hij rechtvaardig is door de volledige vergeving van zijn zonden te hebben ontvangen. De Heilige Geest is nooit aanwezig in een persoon die zonden in zijn hart heeft. De Heilige Geest kan niet samengaan met zonde.
De vergeving van zonde was in de tijd van de vroege kerk het bewijs van de komst van de Heilige Geest en Hij was Gods gave aan diegenen die vergeven waren van al hun zonden.
Veel mensen denken echter nog steeds dat het genezen van ziektes, het spreken in vreemde tongen en het uitdrijven van demonen in Jezus’ naam onvoorwaardelijk het werk van de Heilige Geest is. Dit is een verkeerd en gevaarlijk geloof. We zouden duidelijk moeten kunnen zien of zij werkelijk wonderen verrichten. Zelfs als iemand veel wonderen in Jezus’ naam kan verrichten, maar hij het ware evangelie van het water en de Geest niet kent of er niet in gelooft, dan moet hij een valse leraar zijn. Zulke mensen doden de zielen van veel mensen en vragen geld om hun wereldse hebzucht te bevredigen. 
Het werk van de persoon die zonde in zijn hart heeft, is daarom niet werkelijk het werk van de Heilige Geest, maar het werk van demonen. De Heilige Geest die in de tijd van de vroege kerk werkte en de Heilige Geest die nu werkt, zijn dezelfde. Er is echter een duidelijk verschil tussen het werk van de Heilige Geest die aan mensen verschijnt die werkelijk de Heilige Geest hebben ontvangen en de demonen die door valse profeten verschijnen.
 
 
Vraag 5: Wat doet de Heilige Geest op dit moment?
 
Antwoord: De Heilige Geest doet momenteel het werk van het onderscheiden van de ware leringen van de valse in het woord van God. Hij predikt het evangelie van het water en de Geest, dat de Heer ons gaf, aan de zielen die sterven vanwege de ongerechtigheid in deze tijd van verwarring, om ze te redden.
We moeten weten dat er veel valse profeten zijn die over de hele wereld binnen het huidige Christendom werken. Ondanks dat ze zonde in hun hart hebben, doen ze nog steeds verkeerd: spreken in vreemde tongen, verrichten van valse wonderen en het hebben van visioenen. Voor de verwarde zielen van dit tijdperk overtuigt de Heilige Geest, de “Helper” de wereld van zonde en van gerechtigheid en van oordeel (Johannes 16:8).
Ten eerste veroordeelt de Geest van de waarheid de mensheid van zonde. De zonde is voor God het niet geloven in het evangelie van het water en de Geest dat God ons gaf. Hij veroordeelt diegenen die niet in het prachtige evangelie van Jezus’ doopsel door Johannes de Doper en Zijn bloed aan het Kruis geloven, terwijl Hij ze waarschuwt dat zij zondaars zijn die voorbestemd zijn om naar de Hel te gaan. 
Hij getuigt ook van Gods gerechtigheid. Hier betekent Gods gerechtigheid dat God Jezus naar deze wereld stuurde in de gedaante van een mens om alle zonden van de wereld op Zich te nemen. Hij helpt de mensen die in Jezus geloven naar de vergeving van de zonden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Hij waarschuwt ook dat diegenen die het ware evangelie niet gehoorzamen ondanks dat ze de wil van God kennen, later voor hun zonden veroordeelt zullen worden.
In het begin toen God de wereld met Zijn woord begon te scheppen, werkte de Heilige Geest met Hem en later scheen het Licht van de waarheid op de lege en verwarde harten van de mensheid om het evangelie van het water en de Geest te verlichten (Genesis 1:2-3). Aldus verlicht de Heilige Geest de verwarde zielen van deze tijd van hun zonden, over Gods gerechtigheid en het oordeel voor hun zonden. 
 
 
Vraag 6: Is het spreken in vreemde tongen niet het bewijs van de inwoning van de Heilige Geest? Hoe kunnen we anders weten of Hij in ons aanwezig is?
 
Antwoord: We kunnen er niet zeker van zijn dat iemand de inwoning van de Heilige Geest heeft ontvangen alleen maar omdat hij in tongen spreekt. Zelfs mensen die bezeten zijn door demonen, spreken in vreemde tongen. U moet weten dat duivels de mensen vloeiend in vreemde tongen kunnen laten spreken in naam van Jezus Christus.
Als we zeggen dat het spreken in tongen het bewijs is van de inwoning van de Heilige Geest, dan is dit met zekerheid onjuist vanuit een bijbels standpunt en het laat ons de zonde van de godslastering begaan tegen de Heilige Geest. 1 Korinthiërs 12:30 zegt, “Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?” Omdat de Heilige Geest Gods Geest is, kan Hij niet samengaan met zonde en kan ook niet aanwezig zijn in een persoon die zonde in zijn hart heeft.
We moeten niet geloven dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen alleen maar omdat hij in tongen spreekt, maar we moeten eerst onderzoeken of hij de vergeving van de zonden heeft ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Als iemand denkt dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen alleen maar omdat hij een of andere ervaring heeft gehad zoals het spreken in tongen, kan het zijn dat hij bedrogen is door een sluwe misleiding van Satan (2 Thessalonicensen 2:10). De Heilige Geest is het geschenk dat gegeven wordt door God aan de mensen die de vergeving van de zonden hebben ontvangen door Zijn woorden. 
In antwoord op de tweede vraag, de Heilige Geest is God Zelf en de Geest van de waarheid. Hij werkt daarom samen met het evangelie van het water en de Geest. Hij werkt niet volgens de wil van de mens. Hij laat zondaars in het evangelie van het water en de Geest geloven, leert de waarheid aan de rechtvaardigen en predikt stilletjes samen met hen het evangelie volgens Gods wil. Hij komt niet over mensen met vurige emoties of onbedwingbare stuiptrekkingen van hun lichamen. God gaf de Heilige Geest aan de rechtvaardigen, wiens zonden uitgewist zijn door het ware evangelie van het water en de Geest te gehoorzamen. Hij leerde hen dat zij Gods kinderen zijn geworden. De Heilige Geest getuigt in het hart van de rechtvaardigen dat zij zondeloos zijn en volledig rechtvaardig zijn geworden door het evangelie van het water en de Geest. 
Als iemand daarom in tongen spreekt maar nog steeds zonden in zijn hart heeft, is de geest die in hem is, zeker niet de Heilige Geest maar de geest van Satan. Als u de inwoning van de Heilige Geest in uw hart wilt hebben, dan moet u in het evangelie van het water en de Geest geloven. Dan zal de Heer u zegenen met de inwoning van de Heilige Geest.
 
 
Vraag 7: Ontvingen Jezus’ discipels de Heilige Geest door verlost te worden van hun zonden door de vergeving van de zonden of was het een afzonderlijke ervaring die los stond van de vergeving van de zonden?
 
Antwoord: De ontvangst van de Heilige Geest is niet een afzonderlijke ervaring van de verlossing. We kunnen in de Bijbel zien dat Jezus’ discipels reeds wisten en geloofden dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door Zijn doopsel van Johannes, nog voordat zij de Heilige Geest ontvingen (1 Petrus 3:21 – Er is ook een tegenbeeld dat ons nu behoudt – het doopsel.) 
De vergeving van de zonden betekent de zaligmaking van de zonden, met andere woorden het betekent dat alle zonden in ons hart weggewassen en weg zijn. Tegenwoordig zijn veel Christenen vaak verward over de betekenis van de vergeving van de zonden die Jezus ons gaf. De mensen weten niet hoe zij de vergeving van de zonden kunnen ontvangen. Zij denken dat zij verlost zijn van hun zonden gewoon omdat zij in Jezus als hun Verlosser geloven.
Diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, hebben de getuigenis in zichzelf. Als echter iemand niet het getuigende woord van zijn verlossing heeft, dan heeft hij niet de Heilige Geest ontvangen en is hij niet vergeven van al zijn zonden. Als hij het gevoel heeft dat hij met de geest vervuld is, dan komt dit alleen omdat hij bedrogen is door zijn eigen emoties. Satan verandert zichzelf in een engel van licht (2 Korinthiërs 11:14-15, Galaten 1:7-9) en misleidt hen om van de waarheid af te dwalen (Mattheus 7:21-23). 
Diegenen die vergeven zijn van hun zonden, hebben de getuigenis in zich omdat zij in het evangelie van het water en de Geest geloven. In 1 Johannes 5:4-12, getuigt God van Jezus Christus die door het water en het bloed kwam. Bovendien, zegt Hij dat als iemand over een andere geest predikt of een ander evangelie (2 Korinthiërs 11:4), hij dan niet de vergeving van de zonden noch de Heilige Geest heeft ontvangen. De mensen kunnen de vergeving van de zonden alleen ontvangen als zij in Jezus Christus geloven die door het evangelie van het water en de Geest kwam. De ontvangst van de Heilige Geest is cruciaal voor de vergeving van zonde. De vergeving van zonde is cruciaal voor de inwoning van de Heilige Geest.
 
 
Vraag 8: Wat betekent het om het doopsel van de Heilige Geest te ontvangen?
 
Antwoord: We moeten de reden van Jezus’ doopsel kennen. Paulus predikte het evangelie van Jezus’ doopsel aan enkele Efeziërs toen hij hoorde dat zij alleen gedoopt waren in “Johannes doopsel.” Zij werden gedoopt in de naam van Jezus Christus en ontvingen de Heilige Geest in hun hart door te geloven wat Paulus over Jezus’ doopsel zei. De aard van het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en die van het doopsel van bekering van Johannes waren anders. Jezus’ doopsel was om de zonden weg te wassen, wat rechtstreeks verband hield met het ontvangen van de Heilige Geest.
Wat is dan de aard van Johannes’ doopsel? Hij riep, “Bekeert, addergebroed! Geef de vreemde goden die u diende op en keer terug naar de ware God.” Zijn doopsel was het doopsel van de bekering, dat de mensen liet terugkeren naar God. Het doopsel dat Jezus van Johannes ontving, was echter bedoeld om alle zonden van de wereld over te nemen. Dit is het verschil tussen Johannes’ doopsel en Jezus’ doopsel van Johannes. Jezus’ doopsel was bedoeld om alle gerechtigheid te vervullen. 
Wat is dan het doopsel dat alle gerechtigheid heeft vervuld? Het is het doopsel waarmee Jezus alle zonden van de mensheid wegnam, vanaf Adam tot de laatste persoon in de wereld. Met andere woorden, Jezus’ doopsel door Johannes was bedoeld om alle gerechtigheid te vervullen. 
Om alle gerechtigheid te vervullen betekent dat God Zijn Zoon liet dopen door Johannes om alle zonden van de wereld op Zich te nemen zodat Hij voor ons veroordeeld kon worden door de kruisiging aan het Kruis. God wekte Jezus op uit de dood en heiligde alle gelovigen. 
Dit werd gedaan voor de hele mensheid. Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis bracht ons de eeuwige zaligmaking, de vergeving voor al onze zonden en de kans om voor altijd samen met God te leven. Dit is Gods gerechtigheid, liefde en zaligmaking voor de hele mensheid. Hier kunnen we bevestigen dat het doopsel van de Heilige Geest vervuld werd door Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis.
Om in de naam van Jezus Christus gedoopt te worden, moeten we de getuigenis hebben van het geloof dat alle zonden van deze wereld aan Jezus werden doorgegeven door Zijn doopsel. Iedereen die de vergeving van de zonden heeft ontvangen door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven, moet in de naam van Jezus Christus gedoopt worden.
We zijn daarom gedoopt als het bewijs van ons geloof in Jezus’ doopsel en volgens Zijn geboden die zeggen, “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes” (Mattheus 28:19). Jezus werd gedoopt door Johannes om alle zonden van de wereld weg te nemen en omdat deze Waarheid de mensen de Heilige Geest laat ontvangen, wordt het ook wel het doopsel van de Heilige Geest genoemd. 
 
 
Vraag 9: Op welke verschillende manieren verschijnt de Heilige Geest in het Oude en het Nieuwe Testament?
 
Antwoord: De Heilige Geest is dezelfde God ongeacht de tijd. Zijn goddelijke aard verandert daarom niet, of we nu over Hem lezen in het Oude of het Nieuwe Testament. Het is echter waar dat Hij anders werkte in het Oude en in het Nieuwe Testament door Gods voorzienigheid om de mensheid van hun zonden te redden.
In het Oude Testament gaf God de Heilige Geest aan de mensen van God door middel van speciale methoden om Zijn woorden te spreken, Zijn wil door wonderen te tonen en Zijn werk te doen. De Geest van de Heer kwam bijvoorbeeld over Simson de Rechter en deed daardoor machtige werken door hem (Richteren 13:25, 14:19). Met andere woorden, de Heilige Geest kwam in de tijd van het Oude Testament uitsluitend over de verkozen mensen. 
God stuurde echter in de tijd van het Nieuwe Testament de Heilige Geest naar elke heilige die de vergeving van de zonden door zijn geloof in het evangelie van het water en de Geest had ontvangen door de Pinksterdag voor te bestemmen als het beginpunt voor de komst van de Heilige Geest. En Hij laat de Heilige Geest voor altijd in hen wonen.
Daarom kunnen, na de komst van de Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest, alle rechtvaardigen van wie de zonden vergeven zijn door in het evangelie van de waarheid te geloven, de inwoning van de Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:38). Petrus ging naar het huis van Cornelius, een heidenen en centurion van Rome en predikte het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Terwijl Petrus het evangelie predikte, kwam de Heilige Geest over iedereen die het woord hoorde (Handelingen 10:34-45). Dit bewijst dat het moment waarop iemand het evangelie van Jezus’ doopsel en Zijn Kruis, dat Jezus voltooide, hoort en erin gelooft, hij de Heilige Geest als een gave ontvangt.
God laat de Heilige Geest aanwezig zijn in alle rechtvaardigen die vergeven zijn van al hun zonden door in het ware evangelie te geloven. De Heilige Geest in het Oude Testament speelde de rol om mensen naar Jezus Christus te leiden en de Heilige Geest in het Nieuwe Testament draagt getuigenis aan Gods gerechtigheid en Hij staat ervoor garant. Gods gerechtigheid betekent dat Jezus alle zonden van de wereld vergaf door Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. En de Heilige Geest staat garant voor het evangelie van de zaligmaking en het helpt iedereen erin te geloven. 
 
 
Vraag 10: Ik heb veel verdrietige dagen doorgemaakt nadat de dokter maagkanker bij me constateerde. Op een dag bezocht een Christelijke vriend me en vertelde me dat iedereen die een herlevingsbijeenkomst in zijn kerk bijwoonde, van elke ziekte zou worden genezen. Het genezen van een ziekte door Gods macht was voor mij te mooi om waar te zijn omdat ik op dat moment een atheïst was. Op de laatste dag van de bijeenkomst, ging iedereen naar de prediker om het opleggen van handen te ontvangen. Terwijl hij zijn handen op me legde, vertelde hij me dat ik enkele onbegrijpelijke woorden moest herhalen en hij vroeg me of ik in de genezende kracht van Jezus Christus geloofde. Ook al geloofde ik niet werkelijk met mijn hart, antwoordde ik ‘ja’ omdat ik van streek was. En op dat moment voelde ik iets warms als elektriciteit door me heen stromen. Ik voelde mijn hele lichaam bibberen en ik voelde dat mijn kanker genezen was. Ik besloot op dat moment om in de Heer te geloven en hierna kwam een groot geluk en vrede in mijn hart en ik begon een nieuw leven. Ik wijdde mezelf toe aan het verspreiden van het evangelie. Ik denk dat de Heilige Geest al deze dingen liet gebeuren en ik geloof dat Hij in mij aanwezig is. Denkt u hier ook zo over?
 
Antwoord: U heeft werkelijk een wonderbaarlijke ervaring gehad. Ik heb veel belijdenissen gehoord van mensen die hun leven aan de Heer opdroegen nadat ze Gods antwoord op hun gebeden hebben ervaren. Ik zou u echter willen vragen of deze wonderbaarlijke bovennatuurlijke ervaring het absolute bewijs kan zijn van uw ontvangst van de Heilige Geest. 
Feitelijk zullen veel Christenen tegenwoordig met “Ja” antwoorden op de bovenstaande vraag. Toen het westerse Christendom in verval raakte te midden van de groei van het materialisme, kwam de zogenaamde Charismatische Pinksterbeweging op en het Christendom kreeg een enorme opleving, vooral in de ontwikkelingslanden. 
Hierdoor kwamen veel Christenen onder invloed van de Charismatische Pinksterbeweging die het belang van bovennatuurlijke ervaringen benadrukt. Diegenen die de herlevingsbijeenkomsten leiden, worden soms wereldberoemd als Evangelische revivalisten. Omdat zij zelf verrassende getuigenissen hebben en hun eigen geloof door hun ervaringen uitten, streven hun volgelingen net als hun een geloof na dat op ervaringen gebaseerd is.
De Bijbel zegt echter “Nee” op de bovenstaande vraag. Natuurlijk heeft de Heilige Geest het vermogen om ons bovennatuurlijke ervaringen te geven. Omdat Hij echter de Geest van de waarheid is (Johannes 15:26), kunnen we de Heilige Geest alleen door het woord van de waarheid ontvangen.
Petrus ontving de Heilige Geest op Pinksterdag en hij predikte vol vertrouwen het evangelie door te zeggen: “dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.” De Joden die dit toen hoorden zeiden tot Petrus en de anderen Apostels, “Wat zullen wij doen mannen broeders?” (Handelingen 2:36-37) Hij antwoordde hun, “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.” (Handelingen 2:38-39).
Met andere woorden, God zei duidelijk dat Hij de Heilige Geest zou geven als een gave aan de rechtvaardigen die de verlossing van de zonden hadden ontvangen door in Jezus Christus’ doopsel te geloven. Het enige bewijs van de inwoning van de Heilige Geest in iemands hart is het Woord van de Waarheid.
Heeft u de verlossing van de zonden door het evangelie van het water en de Geest ontvangen? Als dit het geval is dan kunt u ervan verzekerd zijn dat de inwoning van de Heilige Geest in u al heeft plaatsgevonden. 
Het doet er echter niet toe hoe vele wonderbaarlijke ervaringen u gehad heeft of hoe vele wonderen u verricht heeft, u hebt beslist niet de Heilige Geest ontvangen als u nog steeds zonde in uw hart heeft. De reden is dat u niet de getuigenis van de vergeving van zonde op basis van het woord van waarheid heeft. Net zoals de duisternis niet in het licht gevonden kan worden, kan de Heilige Geest niet over een zondaar komen noch met zonde wonen. 
Daarom kan de ware inwoning van de Heilige Geest alleen plaatsvinden bij mensen van wie de zonden volledig weggewassen zijn door het evangelie van het water en de Geest. God wil dat alle mensen de waarheid horen en de inwoning van de Heilige Geest ontvangen. Nu kunt u de inwoning van de Heilige Geest ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Ik heb naast deze vragen nog ontelbare anderen ontvangen en u kunt alle antwoorden vinden door geloof te hebben in Jezus’ doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Nu kan iedereen die in Jezus gelooft, de Heilige Geest ontvangen, die God beloofde over ons te laten komen in de laatste dagen. We danken de Heer. Halleluja!
Dit boek bevat een enorme hoeveelheid informatie over de Heilige Geest. Dit boek zal u helpen uw vragen te beantwoorden. Als u meer wilt weten over het evangelie van het water en de Geest, raadpleeg dan de eerste twee boeken van de Christelijke Boekenreeks van de schrijver.
Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest? Seoul: Hephzibah, 1999.
Keer terug naar het evangelie van het water en de Geest. 
Seoul: Hephzibah, 1999.
God wil dat u de inwoning van de Heilige Geest ontvangt en dat u wacht op de Komst van de Heer. Als u samen met de schrijver in Gods woorden gelooft, zult u de inwoning van de Heilige Geest ontvangen en de Heer verheerlijken.