Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 1-5] Zij die de Waarheid in Ongerechtigheid Onderdrukken (Romeinen 1:18-25)

(Romeinen 1:18-25)
“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden; En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren; Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.”
 


Aan wie wordt de toorn van God geopenbaard?

 
We kunnen zien dat de Apostel Paulus hetzelfde evangelie predikte als het evangelie dat wij prediken. Aan wie wordt de toorn van God geopenbaard? Het oordeel van God wordt geopenbaard aan zondaars die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, namelijk aan diegenen die zonden hebben en de waarheid met hun eigen gedachten blokkeren.
De Apostel Paulus zegt duidelijk dat de toorn van God in de eerste plaats geopenbaard wordt aan diegenen die de waarheid in ongerechtigheid blokkeren. Zij zullen door God veroordeeld worden. Hoe zal de toorn van God zijn? De toorn van God zal hun vlees en geest naar de hel verbannen.
We moeten niet denken dat alleen het vlees veroordeeld zal worden, omdat de mensen ook een geest hebben. Daarom zal God zowel het vlees als ook de geest veroordelen. Er zijn mensen die de waarheid van God met hun eigen aardse gedachten blokkeren. Er zijn mensen die tegen de rechtvaardigen zijn, en zonden bezitten. De toorn van God en Zijn oordeel worden geopenbaard aan diegenen met de zonde van een versteend hart, die niet bang zijn voor God.
De Apostel Paulus zegt in Romeinen 1:17, “De rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Hij zegt ook dat het oordeel en de toorn van God geopenbaard worden aan diegenen die de waarheid met hun zonden blokkeren.
 


Ongelovigen zijn onder Gods toorn

 
God heeft de waarheid van de zaligmaking doordringend aan de wereld gegeven. De waarheid en liefde van God zijn doordrongen op de aarde. Daarom is er geen excuus voor het negeren van de waarheid en de liefde van God. God zal iedereen veroordelen die niet in het evangelie van de waarheid geloven en die ertegen zijn.
Laten we eens nadenken over de mensen die de liefde van het ware evangelie niet hebben ontvangen. We zien wat God heeft gemaakt; namelijk water, gras, bomen, de lucht, vogels, enz. Hoe kunnen deze dingen bestaan zonder de schepping van God? De Bijbel zegt, “Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles gebouwd heeft, is God” (Hebreeen 3:4). Is het niet hun schuld dat ze niet in God en het woord van de waarheid geloven?
Daarom is het redelijk dat mensen die niet in de genade van de vergeving van zonden geloven, veroordeeld worden door God. Zij houden vast aan de evolutietheorie. Zij houden vol dat het universum zichzelf natuurlijk heeft ontwikkeld. Zij zeggen ook dat er in het begin, ongeveer 15 miljard jaar geleden, een explosie was die de Oerknal genoemd werd, en dat toen een bepaald levend wezen ontstond. Zij zeggen dat deze oorspronkelijke realiteit van het leven veranderde en evolueerde tot vissen, beesten en uiteindelijk tot mensen. Als deze theorie waar zou zijn, zou de mensheid zich uiteindelijk in een andere levensvorm veranderd hebben na een of twee duizend jaar.
“Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn” (Romeinen 1:20). Mensen ontkennen en verwerpen God, hoewel ze blijkbaar kunnen zien dat God leeft als ze naar de wonderen en de mysteries van de natuur kijken. Ongelovigen zijn onder Gods toorn. Veel mensen verheerlijkten God niet of waren dankbaar, dus werden ze zinloos in hun gedachten. Hun dwaze harten werden verduisterd. Ze beweerden wijs te zijn, werden dwazen en veranderden de glorie van de onvergankelijke God in beelden van vergankelijke mensen, vogels, viervoetige en kruipende dieren. Het oordeel van God wacht blijkbaar op deze mensen. Alle mensen die niet wedergeboren zijn, staan onder het oordeel van God, of ze nu in Jezus geloven of niet.
 

God geeft ongelovigen over aan onreinheid
 
“Daarom gaf God hun ook op aan de onreinheid, in de lust van hun harten, om hun lichamen te onteren onder hunzelf, die de waarheid van God verruilt voor de leugen, en het schepsel liever aanbidt en dient dan de Schepper, die voor altijd gezegend is. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen” (Romeinen 1:24-27).
Wat probeert deze passage te zeggen? God laat de mensen die schepselen aanbidden en dienen, naar believen zondigen. Hij geeft ze ook over aan Satan. God staat Satan toe om te doen wat hij wil. Daarom moeten we in God geloven en hoe dan ook gered worden. “Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander,” dit is als het ontkennen van God en het is de oorzaak van AIDS.
God gaf het natuurlijke gebruik. Een man hoort met een vrouw te leven. Het feit dat mannen relaties hebben met mannen en vrouwen met vrouwen, toont aan dat zij het natuurlijke gebruik dat God heeft gegeven, ontkennen. Het boek Romeinen is ongeveer 1900 jaar geleden geschreven. De Apostel Paulus voorspelde dat diegenen die het natuurlijke gebruik van hun geslacht verlaten, de straf zullen betalen voor hun seksuele stoornis. Gods woord wordt tegenwoordig in werkelijkheid bereikt. We weten dat AIDS vooral onder homoseksuelen heerst.
Het is volkomen gepast dat ze de straf betalen voor hun seksuele zonden. De toorn van God wordt geopenbaard tegen de mensen die het natuurlijke gebruik van hun seksualiteit veranderen. Zij verdienen het om de straf van AIDS te ontvangen. Deze ziekte wordt zeker veroorzaakt door het ongeloof in God. God geeft ongelovigen over aan een verworpen geest. Met andere woorden, het is zeker de vloek van God.
 

Ze zijn tegen de gerechtigheid van God 
 
Mensen die God niet graag in hun gedachten willen houden zijn als volgt. “Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid; Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam; Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen; Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen” (Romeinen 1:29-32).
Wat doen ‘diegenen die zulke dingen doen’ met diegenen die hetzelfde kwaad beoefenen? Ze ‘keuren’ ze goed. Wat doen mensen die tegen God zijn, met de rechtvaardigen, die het woord van God gehoorzamen? Zij vervolgen de rechtvaardigen terwijl ze zeggen, “Jullie zijn ketters.” De rechtvaardigen worden vervolgd ter wille van de gerechtigheid nadat zij in Jezus zijn gaan geloven. Ze zijn gezegend.
Mensen sympathiseren met de mensen die dwalen door het vlees. Vreemd genoeg zien we echter dat ze bezwaar maken en anderen ervan weerhouden in Jezus te geloven en rechtvaardig te worden door de vergeving van zonden. Dit is om als een dienaar van de zonde te leven, omdat ze niet in God geloven en het woord van de waarheid niet gehoorzamen.
Daarom zeggen ongelovigen en Satan dat we niet volmaakt geheiligd hoeven te zijn, noch de volmaakte vergeving van zonden moeten hebben, hoewel ze ons toestaan om in Jezus Christus te geloven. Ongelovigen en ongehoorzamen denken en zeggen dat zij in Jezus moeten geloven om naar de Hemel te gaan, ook al hebben ze zonden in hun hart. Dat is waarom ze zich op hun gemak voelen als ze in Jezus als zondaars geloven. Diegenen die God niet kennen en niet in Hem geloven, hoewel ze christenen zijn, ontvangen God niet in hun kennis en verzetten zich tegen Hem. Zij verzetten zich tegen de gerechtigheid van God. Zij aanbidden Satan en alle zonden. Diegenen die niet wedergeboren zijn, hoewel zij in Jezus geloven, zijn zo. Er zijn zoveel nominale christenen die niet wedergeboren zijn. Diegenen die met zonden in hun hart in Jezus geloven, gehoorzamen het woord van de waarheid van God niet en verzetten zich tegen de wedergeboren christenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen en geheiligd zijn door in de waarheid van Jezus Christus te geloven.
 

Diegenen die niet wedergeboren zijn, verzetten zich tegen de wedergeborenen
 
De Apostel Paulus zegt in de Bijbel dat de toorn van God wordt geopenbaard aan mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Hij zegt ook dat het oordeel van God vanuit de hemel wordt geopenbaard tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Alles wordt gedaan, volgens de waarheid. De waarheid is dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist. Het oordeel van God wordt geopenbaard aan diegenen die tegen de waarheid zijn en het blokkeren. We leren door het woord van God dat alle gelovigen die niet wedergeboren zijn, door Hem zullen worden veroordeeld. God zal diegene veroordelen die niet wedergeboren zijn, ook al geloven zij in Jezus.
Gelovigen die niet wedergeboren zijn, houden ervan de wedergeborenen te belasteren, met hun harten vol kwaadaardigheid. Zij zullen naar de hel gaan. God verdrijft ze naar de hel. Zij zitten vol kwaadaardigheid en fluisteren met elkaar. Zondaars die samen fluisteren tegen de rechtvaardigen, die de vergeving van zonden hebben, worden veroordeeld. Begrijpt u wat ik bedoel? We moeten medelijden met hen hebben. Zij verzetten zich tegen God met hun zonden, niet wetend dat zij tegen Hem zijn en fluisteren, “Het is vreemd dat zij geen zonden hebben. Het klinkt raar.”
Het oordeel van God wordt geopenbaard aan diegenen die tegen God zijn met hun kwaadaardigheden. Deze mensen hebben plezier in diegenen die hetzelfde doen. Zij zeggen dat fluisteraars en lasteraars gelijk hebben. Christenen die niet wedergeboren zijn, fluisteren met elkaar en belasteren de rechtvaardigen. Ze roddelen over en haten de rechtvaardigen, zijn trots op zichzelf en bedenken samen slechte dingen. Weet u hoe zij slechte dingen bedenken? Zij begaan slechte daden door zich met elkaar te verenigen. Zij verzetten zich tegen de rechtvaardigen met goede slogans zoals “Laten we goed in Jezus geloven. Laten we het juiste soort geloof hebben. Laten we het licht van de wereld zijn.” Zij begaan zulke zonden door zichzelf te verenigen, omdat het niet leuk is om alleen te zondigen.
Daarom zegt God in Psalmen 2:4, “Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten,” omdat de koningen van de aarde tegen God zijn. ‘Oh! Het is grappig. Niets zal Mij ooit overkomen, ongeacht wat uw uitdaging tegen Mij is. Jullie kopen me om, om te worden veroordeeld.’ God wacht op de tijd van oordeel omdat het te lachwekkend is.
 

Diegenen die de rechtvaardigen oordelen, zullen door God veroordeeld worden
 
Diegenen die tegen de waarheid van God zijn en die niet wedergeboren zijn, begaan zonden. Diegenen die wedergeboren zijn, hebben ook kwaadaardigheid en onvolkomenheden in het vlees. In feite is het echter fundamenteel anders. Wij geloven in God en de waarheid. Wij hebben de vergeving van zonde door God ontvangen. Zij geloven echter helemaal niet in God. Deze mensen zijn tegen ‘de gerechtigheid en de waarheid van God.’ “Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen” (Romeinen 2:1).
De Apostel Paulus spreekt tot de Joden en christenen die niet wedergeboren zijn en zich alleen aan de wet hebben gehouden. Zij oordelen anderen door te zeggen, “Moord niet, pleeg geen overspel, steel niet en dien alleen God,” terwijl ze zelf de wet niet houden. Alleen God oordeelt rechtvaardig, en alleen Zijn kinderen die wedergeboren zijn, kunnen volgens het woord van God oordelen.
Dit soort mensen worden veroordeeld omdat zij de rechtvaardigen willekeurig oordelen. God zal alle mensen veroordelen die niet wedergeboren zijn, dat wil zeggen de Joden en de wettische christenen. De toorn van God wordt geopenbaard aan diegenen die een religieus leven leiden door de wet te houden, terwijl ze niet wedergeboren zijn, en die geloven dat zij naar de hel zullen gaan als zij God niet gehoorzamen en dat zij naar de hemel zullen gaan als zij doen zoals God heeft gezegd. Een persoon van geloof is iemand die rechtvaardig wordt nadat hij/zij in Jezus Christus gelooft. We moeten onderscheid maken. Diegenen die in God kunnen geloven en een vroom leven kunnen leiden zonder wedergeboren te zijn, oordelen de rechtvaardigen op basis van hun eigen criterium.
God zal hen echter zeker veroordelen. Ze weten niet dat ze zichzelf veroordelen op basis van hun eigen criterium. Oh, u mensen die de rechtvaardigen oordelen zonder de vergeving van de zonden te hebben, met het verkeerde geloof, die de genade van de waarheid van God niet ontvangen, denkt u dat u aan het oordeel van God kunt ontsnappen? Deze mensen zullen door God worden veroordeeld. 
 

Het oordeel van God is rechtvaardig
 
“En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen” (Romeinen 2:2). We zijn er zeker van dat het oordeel van God in overeenstemming is met de waarheid, tegen diegenen die andere mensen oordelen terwijl ze niet wedergeboren zijn, ook al geloven ze in Jezus Christus. We moeten weten dat God deze mensen naar de hel stuurt en dat Hij ze volgens Zijn waarheid veroordeeld.
God stuurt zondaars naar de hel omdat Zijn waarheid juist is, en omdat het oordeel van God nauwkeurig is. Of iemand naar de hel gaat of niet, hangt niet af van de Doctrine van de Voorbestemming die predikt, ‘God houdt van sommigen, maar haat andere onvoorwaardelijk.’ God koos alle mensen in Jezus Christus voor de grondlegging van de wereld (Efeziërs 1:4).
Wie gelooft dat Jezus Christus al zijn/haar zonden heeft uitgewist, ontvangt de vergeving van zonde. God heeft dit voorbestemd. Daarom zullen al diegenen die niet wedergeboren zijn, ook al geloven ze in Jezus, naar de hel gaan. Zij zullen naar de hel gaan volgens het oordeel van God en dit is de waarheid.
Het oordeel van God, dat zondaars naar de hel stuurt, is juist. Waarom? Omdat zij de grote liefde van God weigerden en niet de zaligmaking van God hebben ontvangen noch in Hem geloven. Volgens de waarheid is het juist voor Hem om diegenen die niet wedergeboren zijn naar de hel te sturen.
Sommige zullen zeggen, “Waarom predikte God het evangelie niet aan mij?” Deed Hij dat niet? God predikte het evangelie zo vaak aan u. Probeer de zaligmaking te verkrijgen door uw ogen wijd te openen. Er zijn een paar kerken die het ware evangelie prediken in deze wereld. U zult de waarheid vinden als u er werkelijk naar zoekt. In mijn geval heb ik echt geprobeerd het te vinden! Na het prediken van een preek, toen ik nog niet wedergeboren was, bad ik, “Oh, Heer. Ik ben een zondaar voor God, zelfs als ik Uw woord op deze manier aan de mensen predik. Wat ik de mensen vertelde, waren dingen die ik tegen mezelf zei. Ik ben een zondaar. Kom me alstublieft tegenmoet. Redt me alstublieft.”
Ik weet niet hoeveel ik heb geprobeerd de waarheid te vinden. God wil iedereen die Hem zoekt ontmoeten. God wil zelfs die mensen verlossen die Hem niet zochten. “Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde” (Romeinen 9:25). God zegt dat Hij onze Verlosser is die naar deze wereld kwam om ons te redden. Mensen die serieus God gezocht hebben zullen Hem zeker ontmoeten. Sommige anderen hebben God niet gezocht, maar krijgen de gelegenheid om de Heer te ontmoeten wanneer de evangeliepredikers naar hen toe komen en het evangelie prediken. Sommige zullen geïnteresseerd zijn in het evangelie, maar anderen niet. Mensen die naar de hel gaan, eindigen daar omdat zij het goede nieuws verworpen hebben.
Het is juist dat diegenen die het verdienen om naar de hel te gaan, in de hel terechtkomen in overeenstemming met de waarheid van God. Diegenen die het verdienen om naar het Koninkrijk van de Hemel te gaan, bereiken het door in Jezus te geloven volgens het juiste onderscheidingsvermogen, ook al hebben ze geen bijzondere prestaties. Het gebeurt door het juiste oordeel van God.
God stuurt niet de ene persoon willekeurig naar de hel en de andere naar het Koninkrijk van de Hemel vanwege Zijn vriendjespolitiek voor sommige mensen. Maar in plaats daarvan oordeelt Hij volgens het juiste oordeel in waarheid. Daarom moeten we het evangelie prediken. “En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” (Romeinen 2:3-4).
 

Jezus heeft door Zijn liefde al alle zonden van de wereld uitgewist
 
De Apostel Paulus zegt tegen zondaars, de Joden en de wettische christenen, die noch de liefde van Jezus ontvangen noch wedergeboren zijn, dat zij zullen worden veroordeeld. Zij zijn voorbestemd om naar de hel te gaan. Maar wat is het evangelie? In Romeinen 2:4 zegt God, “Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” De liefde van God is nauwkeurig aan alle mensen verschenen en heeft terecht gewonnen.
Niemand wordt buitengesloten van de genade van de zaligmaking van God. Jezus wiste alle zonden van de wereld uit. Jezus heeft ons volmaakt geheiligd. Wiste Hij alleen de erfzonde uit en vergeeft Hij ons van onze dagelijkse zonden wanneer we om vergeving bidden? Nee. De Heer heeft alle zonden van de wereld voor eens en altijd uitgewist. Niettemin negeren diegene die tegen God zijn, Zijn goedheid en liefde. “Hoe redde Jezus ons? Hoe kan ik zeggen, ‘Ik heb geen zonde’ zelfs als ik voortdurend zondig? Het is onzin. Hoe kon God al mijn zonden uitwissen terwijl ik voortdurend zondig, zelfs al is Hij de Verlosser en de Heer God?”
Mensen denken zo volgens het vlees, maar God heeft al alle zonden van de wereld met Zijn liefde weggewassen. De Heer kwam naar deze wereld en heeft op een volmaakte manier al onze zonden uitgewist. De Heer kent de onvolmaaktheden en zwakheden van de mensen (Het vlees kan niet anders dan keer op keer te zondigen). Daarom heeft Hij alle zonden van de wereld voor eens en altijd met Zijn doopsel en door Zijn bloedvergieten aan het Kruis uitgewist. De Heer kent de zwakheden van het vlees heel goed. “Ik redde u omdat Ik wist dat u keer op keer zult zondigen totdat u sterft.”
De Heer waste de zonden van de wereld weg. De Heer heeft ons allemaal aanvaard door ons te verlossen. De Heer betaalde het loon van de zonden voor zondaars en heiligde hen met Zijn kracht en gerechtigheid (Jezus werd door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt). De Heer staat ons toe gezegend te worden, Zijn kinderen te worden en stelde ons in staat om naar het Koninkrijk van de Hemel te gaan door het loon van onze zonden met Zijn leven (bloed) te betalen. De Heer veranderde zondaars in Zijn rechtvaardige kinderen.
 

Ongelovigen moeten zich bekeren en hun harten naar de Heer wenden
 
“Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” God veroordeelt diegenen die de goedheid, rijkdom, verdraagzaamheid en lankmoedigheid van God verachten en weigeren, tot de hel. Het is zeker dat Jezus Christus alle zonden van de wereld heeft weggewassen en dat het evangelie de hele wereld vervuld. Mensen gaan echter nog steeds naar de hel omdat zij er niet in geloven. Jezus redde ons door al onze zonden weg te wassen om te voorkomen dat wij naar de hel zouden gaan, zelfs als we naar de hel zouden willen gaan door de verdraagzaamheid en rijkdom van Zijn goedheid te verachten. Zelfs als we wensen om naar de hel te gaan, heeft Hij ons gered.
Daarom moeten we in het water en het bloed van Jezus geloven, om gered te worden. Geloof, en wordt gered. Diegenen die de liefde en zaligmaking van God verachten, zullen naar de hel gaan. Hel is een plaats die God gemaakt heeft voor diegenen die de genade van Zijn zaligmaking en de rijkdommen van Zijn goedheid, verachten. Ongelovigen hebben hun kaartje voor de hel al gekocht. Mensen die voorbestemd zijn om naar de hel te gaan, moeten zich bekeren en hun hart tot de Heer wenden. U moet ook afscheid nemen van het Koninkrijk van de Hemel, tenzij u in het ware evangelie gelooft.
 

Mensen gaan naar de hel omdat zij de liefde van God weigeren
 
“Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods” (Romeinen 2:5). Diegenen met een onboetvaardig hart en mensen die geen berouw hebben, zullen naar de hel gaan. Sommige mensen gaan naar de hel omdat zij de grote liefde van God geweigerd hebben. Zondaars die de waarheid met een koppig hart verwerpen en hun eigen gedachten najagen, zullen naar de hel gaan vanwege het loon van hun zonde. Diegenen die weigeren Gods liefde te ontvangen en volhouden berouw gebeden te geven om de geleidelijke heiliging te verkrijgen, zullen uiteindelijk naar de hel gaan. Door de liefde van de Heer te ontkennen wordt Gods toorn bewaard tot de dag van openbaring en is Zijn rechtvaardig oordeel.
In Zijn verlossingsplan besloot God de zondaars te redden en rechtvaardig te maken, zelfs voordat Satan ons tot zonde verleidde. God stuurde Zijn Zoon om ons te redden en te heiligen. Zondaars hebben dit echter niet geaccepteerd. Zij hebben Zijn toorn tot de nok toe opgeslagen door Gods liefde te weigeren en zij zullen veroordeeld worden op de dag van toorn en openbaring door Zijn rechtvaardig oordeel. Het rechtvaardige oordeel van God is om diegenen die zonden in hun hart hebben, naar de hel te sturen.
Waarom? Omdat God alle zonden van de wereld wegwaste en iedereen in de wereld door het geloof liet redden. Ongelovigen zullen zeker naar de hel gaan. Zij zijn koppig en gaan vrijwillig naar de hel, zodat zij uiteindelijk spijt zullen hebben van hun dwaasheid. Zondaars zullen naar de hel gaan als zij Gods grote liefde niet accepteren.
Mensen denken dat God onredelijk is omdat Hij sommige mensen naar de hel stuurt en anderen willekeurig naar het Koninkrijk van de Hemel volgens Zijn eigen gezag. Dit is echter niet waar. God heeft de hel uitgevonden voor diegenen die zo koppig zijn om Zijn liefde en waarheid te weigeren, zodat er voor hen een geschikte plaats zou zijn om heen te gaan.
De Bijbel zegt dat de hel als een meer is dat brand met vuur en zwavel. Er zijn kronkelende vieze maden voor diegenen die de voorkeur geven aan zonde. Ze roepen misschien, “Nee, Nee. Ik haat deze plaats.” Maar God zal zeggen, “Ik heb al uw zonden weggewassen, maar u zei dat het er niet toe deed of u zonde bezat. Daarom geef ik u maden als een geschenk, als uw vrienden, omdat u niet de vergeving van de zonde wilde hebben.” “Nee, Ik haat het, Heer.”
“U hebt erom gevraagd, ook al haat u het. Ik ben de Heer van gerechtigheid. Ik heb u gegeven wat u wilde. Ik geef de hel aan al diegenen die graag zonde in hun hart hebben.” Het is het gerechte oordeel van God. Mensen zondigen terwijl ze in deze wereld leven, maar ze moeten het evangelie van de zaligmaking van God, dat alle zonden van de wereld heeft weggewassen, niet negeren.
Mensen gaan naar de hel omdat zij een hartvochtig hart hebben. We moeten niet koppig zijn voor God. We moeten geloven dat Hij al alle zonden van de wereld heeft weggewassen. U moet geloven, ook al is het niet zichtbaar.
 

God zegt ons dat Hij al van ons hield
 
God zegt ons dat Hij al van ons hield. “Ik heb al uw zonden al weggewassen.” U moet in dit feit geloven. Als God zegt dat Hij de hemelen en de aarde schiep, moeten we dat geloven omdat het woord van God de waarheid is. Geloof begint met het geloof in Gods woord. Mensen geloven iets alleen als ze het met hun kleine hoofd begrijpen en geloven niet als ze het niet begrijpen. Ongelovigen die niet geloven dat God alle zondaars van hun zonden heeft gered, zullen naar de hel gaan. Zij zijn diegenen die besluiten naar de hel te gaan.
Er was eens een bekende christen die ooit in het openbaar verklaarde, “Ik biecht voor God dat ik een zondaar ben totdat ik sterf.” Hij stierf en ging zeker naar de hel. Hij zei tegen God, “Ik verklaar dat ik een zondaar ben voor God en voor Hem nooit rechtvaardig kan zijn.” Hij hield tot op het moment van zijn dood vol dat hij een zondaar was. Hij weigerde Gods liefde en de waarheid tot zijn laatste adem. Toen zei de Heer, “U bent zo trouw aan uw eigen geloof! Het is juist voor u om volgens uw geloof naar de hel te gaan. Ik stuur u naar de hel omdat zondaars nooit het Koninkrijk van de Hemel kunnen binnengaan.”
 

Als ik had geloofd,
 
De man die zei, “Ik verklaar dat ik een zondaar ben totdat ik sterf,” ging naar de hel. Zelfs God kan deze mensen niet helpen. Ze hebben niet alleen verklaard dat ze zondaars zijn, hoewel ze overmorgen in de hel terecht kunnen komen, maar ze leerden ook gelovigen die op hen vertrouwden, “We zijn zondaars totdat we sterven en we zullen nog steeds zondaars zijn als we voor God staan.” Daarom volgen veel gelovigen ook dezelfde religieuze route. God zei dat zondaars naar de hel zullen gaan. Ontelbare christenen volgen deze leer echter in het hedendaagse christendom. God zei dat die zondaars eeuwig spijt zullen hebben, hun tanden knarsend in de hete vlammen van de hel, zeggende, “Als ik had geloofd; als ik het maar had geloofd.”
“Als ik had geloofd in het feit dat Jezus al mijn zonden had weggewassen en als ik mijn eigen gedachten verworpen had, dan was ik het Koninkrijk van de Hemel binnengegaan!” “Als ik had geloofd; als ik het maar had geloofd.” Er zullen in de hel veel mensen zijn die dit soort dingen uitspreken. Ze zullen zeggen, “Als, als, als ik had geloofd. Als ik de waarheid had ontvangen, zou ik Zijn zoon zijn geweest. Waarom was ik zo koppig….”
Wij, de rechtvaardigen, zullen God op dat moment vragen, “Heer, laat ons alstublieft zien wat de zondaars nu doen. Ze hadden ons, de rechtvaardigen, vervolgd.” “Nee, het is niet goed voor jullie, Mijn kinderen, omdat jullie hart zal lijden als jullie je kennissen onder hen hebt gezien. Wil je werkelijk de mensen die je kent zien lijden?” “Laat het ons alstublieft een keer zien!” De Heer zal het ons op een dag laten zien omdat Hij zo vrijgevig is. Laten we dus aannemen dat we het zien. Er zullen veel kreten te horen zijn als: “Als ik had geloofd; als ik had geloofd.” We zullen ons dan afvragen, “Wat is dit lawaai? Zijn zij aan het zingen?” “Luister goed of ze zingen of spijt hebben.” Mannen en vrouwen in die vlam zingen in koor en berouwen, “Als ik had geloofd.”
Koppige mensen zullen naar de hel gaan, tenzij zij op de juiste manier koppig zijn. We hebben volharding nodig om aan de waarheid vast te houden. De mens moet niet besluiteloos zijn. We moeten volhardend zijn als we volhardend moeten zijn. We moeten allemaal op de juiste manier volhardend zijn en we moeten onze volharding breken wanneer dat nodig is.
 

God zal ieder mens vergelden naar zijn daden
 
God “zal een iegelijk vergelden naar zijn werken; Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven” (Romeinen 2:6-7). God vergeldt ieder mens naar zijn/haar daden en beoordeelt hem/haar zo. ‘Vergelden’ betekent ‘belonen in overeenstemming met een daad.’ Wat voor soort mens gebruikt geduld om goed te blijven doen terwijl hij glorie, eer, en onsterfelijkheid zoekt? Hij/zij is diegenen die in Jezus’ volmaakte zaligmaking gelooft.
Er zijn veel mensen in de wereld, maar God geeft het eeuwige leven alleen aan diegenen die voor gerechtigheid volharden en in Zijn waarheid geloven, ongeacht wat andere mensen zeggen. God geeft de glorie van het eeuwige Koninkrijk aan diegenen die de rechtvaardigen willen worden en eeuwige gelukkige levens willen leiden. Zij blijven het goede doen en zoeken heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid; zij willen de zonen/dochters van God zijn. Ze zullen volharden en goed blijven doen om de gerechtigheid van God te volgen en na te jagen. God geeft deze mensen het eeuwige leven. God laat ze eeuwig leven en maakt ze tot Zijn kinderen. De zonen van God zijn goden in Zijn Koninkrijk.
“Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden” (Romeinen 2:8). “Maar dengenen” verwijst naar de groep mensen die tegengesteld zijn aan de gezegenden. De verontwaardiging en toorn van God wordt gegeven aan diegenen die Zijn gerechtigheid ongehoorzaam zijn, twistziek zijn en de waarheid niet gehoorzamen. God stuurt ze naar de hel. Diegenen die niet wedergeboren zijn en de waarheid niet gehoorzamen, zijn twistziek en tegen de waarheid als groep. 
Diegenen die niet wedergeboren zijn, zijn twistziek en houden ervan om partijen te vormen. Gedurende de hele Koreaanse geschiedenis hebben onze voorouders partijen gevormd en met elkaar gestreden in politieke problemen. De heersende groep zou worden beslist op basis van het feit wie koning werd. Als een van de Lee familie koning werd, werden mannen van de familie Lee op hoge sociale posities geplaats, terwijl anderen werden verdreven of vervolgd. Maar als de troon overging naar de familie Kim, werd alles compleet veranderd. Mensen vormden partijen voor hun eigen voordelen, niet om rechtvaardige doelen te bereiken.
Het huidige Christendom lijkt hierop. Ze vormen denominaties en sekten. Waarom? Om de waarheid als groep ongehoorzaam te zijn. Zij zeggen unaniem dat ze zonde hebben, ook al waste Jezus de zonden van de wereld weg. Ze doen alsof ze rechtvaardig en gered te zijn, maar gehoorzamen de waarheid niet. Ze veroordelen de rechtvaardigen als ketters en zeggen dat ze gelijk hebben om zonde te hebben. De Heer zegt dat zondaars die twistziek zijn tegenover de rechtvaardigen ongelijk hebben en dat ze allemaal naar de hel zullen gaan.
Diegenen die de waarheid en God gehoorzamen, gehoorzamen het woord van de Heer. Wij, de rechtvaardigen, geloven dat het oordeel van God volgens de waarheid is.
 

Kunnen christelijke denominaties ons naar het Koninkrijk van de Hemel sturen?
 
Confessionele lichamen kunnen ons niet naar het Koninkrijk van de Hemel sturen. Mijn vrouw provoceerde, haar schoonmoeder, tot woede toen ze tegen haar zei, “Een religieus lichaam kan u niet naar het Koninkrijk van de Hemel sturen.” Eerlijk gezegd, weet ik nu nog steeds niet waarom mijn moeder boos werd over deze bewering. Denkt u dat een religieus lichaam u naar het Koninkrijk van de Hemel kan sturen? We worden individueel gered en gaan het Koninkrijk van de Hemel binnen door in het woord van God te geloven. Kunnen de religieuze lichamen van de Presbyteriaanse Kerk u naar het Koninkrijk van de Hemel sturen? Kan een denominatie van de Baptistenkerk u sturen? Kan de Heilige Kerk? Kan de Zevende Dag Adventisten Kerk? Nee. We kunnen het Koninkrijk van de Hemel alleen binnengaan als we geloven in de vergeving van de zonden die Jezus voor ons heeft voorbereid.
 

We moeten in de Kerk van God blijven
 
De Apostel Paulus scheidde kennelijk zondaars die naar de hel zouden gaan van de rechtvaardigen die het Koninkrijk van de Hemel zouden binnengaan, onder alle christenen. Het evangelie is gelijk voor iedereen, aan Joden en aan Grieken. Hier staan de Grieken voor heidenen en de Joden voor de Israëlieten. God kijkt niet naar de uiterlijke verschijning van de mensen. God zoekt een mens die met zijn hart in het woord van God gelooft. Gelooft u dat Jezus God is? Gelooft u dat Jezus onze Verlosser is? We kunnen alleen naar het Koninkrijk van de Hemel gaan als we geloven dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam met Zijn doopsel. We moeten dit geloven en het niet verraden. De Heilige Geest in ons weerhoudt ons ervan ons geloof te verraden en helpt ons onze vijanden te verslaan als er gevaar op ons afkomt. We moeten voorzichtig zijn.
In de Bijbel staat een parabel over de vier soorten velden, maar sommige velden duiden diegenen aan die niet kunnen worden gered. De zaden die op die velden worden gezaaid, sterven af zodra ze opkomen. Zo’n geval is hetzelfde als een dood zaadje zijn. Het heeft hetzelfde resultaat, nl. de dood. Kunnen we dan zelf ons geloof behouden? Nee. We kunnen ons geloof alleen behouden als de Heer ons de kracht geeft om elk probleem te verduren en de remedie voor elke geestelijke ziekte, terwijl we in de ware wijnstok blijven.
De Kerk van God is de wijnstok. De Heer geeft ons zegeningen, remedies, troost en het geloof om vervolging te doorstaan terwijl we in de Kerk van God verblijven. Maar wat zal er met ons gebeuren als we niet in de wijnstok blijven? We zouden snel sterven. De harten van de rechtvaardigen kunnen niet standhouden tegen Satans aanvallen en worden uiteindelijk ziek als ze zich niet vrijwillig met de Kerk verenigen, ook al hebben ze veel capaciteiten en krachten. Begrijpt u wat ik bedoel? Zij vallen geleidelijk en worden steeds nuttelozer. De Bijbel zegt, “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden” (Mattheus 5:13).
Zelfs de rechtvaardigen zijn nergens goed voor als ze buiten de Kerk leven. Zij kunnen hun licht laten schijnen en worden gezegend als ze in de Kerk blijven. Maar ze worden geruïneerd als ze gescheiden van de Kerk leven en ze kunnen de wereld niet overwinnen als ze los van de Kerk de wereld in gaan. Hoelang kunt u uw eigen geloof handhaven? Hoelang kunt u standhouden los van de Kerk van God? Zelfs de dienaren van God kunnen niet zegevieren. Als we echter in de wijnstok blijven, zal ons gezin worden gered en kunnen veel mensen door ons de vergeving van zonde ontvangen. Waar ging Lot heen nadat hij een vleselijk verlangen had nagestreefd? Hij ging naar Sodom. Hij leefde daar goed. Wat was het resultaat? Hij werd geruïneerd. De Bijbel zegt dat alle nakomelingen van Lot geruïneerd waren. De Moabieten en de Ammonieten waren afkomstig van de dochters van Lot.
Waarom waren de nakomelingen die tegen God waren, geboren uit een rechtvaardig persoon, Lot? Dit kwam omdat hij vertrok uit de Kerk. De reden waarom ik in moeilijke tijden niet teleurgesteld ben, is dat God Zijn kerk heeft opgericht. God zegent de kerk waar de rechtvaardigen samen komen en wordt de Herder en Heer van de kerk voor elke heilige. Het is Zijn belofte en verzekering.
“Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden; Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende)” (Romeinen 2:12-15).
Een persoon die niet naar de kerk gaat, kent tegenwoordig de wet niet. Dan wordt zijn/haar geweten de wet omdat hij/zij de wet niet kent. Hij/zij doet het kwaad, hoewel hij/zij weet dat het goed of fout is in zijn/haar geweten. Dan is het een zonde en hij/zij moet de Heer zoeken om van de zonde gered te worden. God ontmoet iedereen die Hem echt wil zoeken.
We moeten Zijn genade voor God zoeken en in Hem geloven. We moeten in Hem geloven terwijl we onze trots op zij zetten. We moeten door geloof leven. We moeten de Kerk van God niet verlaten; we moeten zoeken, geloven, en verblijven in de Kerk. God verdrijft ons niet als we in de Kerk blijven, ook al zijn we gebrekkig en zwak.
 

De zonde van de Joden
 
Nu begint de Apostel Paulus het evangelie op volledige schaal aan de Joden te prediken nadat hij hen heeft afgescheiden van diegenen die naar het Koninkrijk van de Hemel gaan.
“Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige?” (Romeinen 2:17-22).
We moeten het volgende weten. God sprak in het begin tegen de Joden, zij hadden het woord van God en het offeringssysteem. Hij beloofde de Messias via de Joden en toonde Zijn plan via Zijn Joodse dienaren. Dus, Mozes en alle profeten waren Joden. De Joden dachten echter dat ze begrepen wat God zou behagen en wat Zijn wet was, ijverig het woord van God citerend en uit het hoofd lerend. Niettemin zei de Apostel Paulus, “Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God.” Joden werden niet gered, hoewel ze op God roemden en oprecht offers brachten. Zij die niet volledig in Jezus als hun Verlosser geloven, zijn hetzelfde als ongelovigen. Het betekent dat ze noch Gods belofte geloofden dat Hij hen zou redden zoals in het offeringssysteem, noch geloofden in Jezus, de Verlosser.
Joden gaan naar de hel omdat zij niet in Jezus de Verlosser geloven. Het had voor hen geen zin om keer op keer hun handen op het hoofd van schapen te leggen. Zij geloofden niet echt dat het ‘opleggen van handen’ betekende ‘het doorgeven van zonden’ in de tijd van Maleachi, aan het einde van het Oude Testament. Zij geloofden hierin tot de tijd van David, maar hun geloof begon te wankelen vanaf de tijd van Salomo. Tijdens het tijdperk van het verdeelde Koninkrijk, aanbaden ze andere goden als Baäl en Astarte terwijl ze formele offers brachten in de Tempel. Het aanbieden van formele offers is hetzelfde als niet in God te geloven. God is tevreden als we geloven en in Zijn woord verblijven.
In het offeringssysteem van het Tabernakel, werden de zonden van een persoon aan het hoofd van een offerdier doorgegeven als hij zijn handen erop legde. Maar zij geloofden er niet in, het andere mensen lerend, terwijl ze wisten wat goed en fout was. Het was de zonde van de Joden. Niet in de waarheid van Gods woord te geloven, Zijn woord tot op de letter te kennen en het woord aan andere mensen predikend, was de zonde van de Joden.
Het is hetzelfde als niet in God te geloven. Het is een fatale zonde. “Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.” Paulus wees op de zonde van ongeloof onder de Joden.
 

Het is om God te verontreinigen door in Jezus te geloven met zonden in het hart
 
We kunnen dezelfde blunder van de Joden tegenwoordig op de meeste christenen toepassen. Joden zijn hetzelfde als diegenen die niet geloven dat Jezus hun geheiligd heeft door al hun zonden uit te wissen. “Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is” (Romeinen 2:23-24). Als we op de verkeerde manier in Jezus geloven, verontreinigen we de naam van God. Als we niet precies geloven wat Jezus deed en als we niet wedergeboren zijn, verontreinigen we de naam van God.
In Jezus te geloven zonder wedergeboren te zijn, is het verontreinigen van God. “Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God” (Romeinen 2:25-29). We moeten allemaal het woord van Jezus in onze harten ontvangen.
 

Welke kwam eerst, de besnijdenis of de wet?
 
Welke kwam eerst, de besnijdenis of de wet? Welke gaf God het eerste aan Israël? De besnijdenis. God zei tegen Abraham dat hij zich moest besnijden. Abraham had geen wettelijke zoon, al was hij 99 jaar oud. God had Abraham echter een zoon beloofd toen hij 75 jaar oud was. God zei tegen Abraham, “Kom naar buiten, Ik zal u evenveel nakomelingen geven als de sterren aan de hemel.” Abraham geloofde het woord van God en wachtte 25 jaar. De belofte werd uiteindelijk na 25 jaar vervuld. Daarom werd zijn zoon aan hem gegeven toen hij 100 jaar oud was. Hij wachtte 25 jaar, ook al was hij een beetje teleurgesteld en maakte hij veel fouten tijdens het wachtte. God beloofde ook hem en zijn zonen het land van belofte te geven, Kanaän dat geestelijk het Koninkrijk van de Hemel aangeeft.
Na de belofte van het Koninkrijk van de Hemel, zei God tegen Abraham en alle mannen van zijn huis om zich te laten besnijden. God zei dat de besnijdenis een teken van het verbond tussen God en hen zou zijn. Daarom besneed Abraham het vlees van zijn voorhuid. Alle mannen van zijn huishouden voerden dit ritueel uit. Besnijdenis is hetzelfde als het geloof waardoor we geloven en het evangelie van de waarheid ontvangen.
 

Israël weigerde de besnijdenis van het hart
 
Israël roemde zich er echter op de nakomelingen van Abraham en besneden te zijn, de Heidenen arrogant vragend, “Bent u besneden?” We moeten besneden worden in het hart. We zijn gered als we het woord dat Jezus de zonden van de wereld uitwiste ontvangen en het met ons hart geloven.
In geen enkel land is men vaker binnengevallen dan in Israël. Zij waren diepbedroefd omdat zij bijna twee duizend jaar lang een volk zonder thuisland waren. God trapte op Israël. Waarom? Omdat ze niet geloofden.
Ze verontreinigden de naam van God omdat zij niet geloofden, terwijl God van Israël hield en wilde dat zij geloofden dat God al hun zonden had weggewassen. Hij wilde hun vijanden verslaan als de Herder van Israël en wilde hen zegenen, liefhebben en verheerlijken.
God beloofde om de heerlijkheid aan alle mensen te geven en hen tot Zijn kinderen te maken als ze met hun hart in Hem geloven en de verlossing van zonden hebben. Door het voorbeeld van Israël waarschuwt God alle mensen van de wereld dat Hij hun naar de hel zal sturen als zij Zijn belofte niet ontvangen.
God heeft beloofd dat iedereen die in het evangelie van Zijn waarheid gelooft, alle zegeningen kan ontvangen die Jezus beloofde, ook al is hij/zij ontoereikend in zijn/haar daden. De enige manier om het oordeel van God te vermijden, is door in het evangelie te geloven. Geloof erin en u zult gered worden en de hel vermijden.
Ik wens dat de genade van de Heer over alle zielen komt.