Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 2-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 2

In deze wereld zijn maar twee groepen mensen die in God geloven, de Joden en de christenen. Onder deze twee groepen mensen, geloven de eersten niet in Jezus, terwijl de laatste dat wel doet. God beschouwt het geloof van diegenen die niet in Jezus geloven, als nutteloos. Het grootste probleem waarmee christenen worden geconfronteerd, is echter dat zij op de een of andere manier in Jezus geloven, maar nog niet van hun zonden zijn verlost. De Apostel Paulus praat niet alleen tegen de Joden en Grieken over dit thema in Romeinen hoofdstuk 2, maar ook tegen de hedendaagse christenen.
 


De Joden oordelen gemakkelijk over anderen

 
De Apostel Paulus berispt zowel de Joden als ook de christenen, die beiden hetzelfde soort geloof hebben. In Romeinen 2:1 berispt Paulus “o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt” diegenen die bedwelmd zijn door het gevoel van superioriteit joods of christen te zijn. Zelfs diegenen die niet wedergeboren zijn nadat ze in God zijn gaan geloven, weten wat er mis is door de wet van het geweten in hun hart. Daarom zeggen zij tegen anderen niet te stelen. Zij plegen echter zelf overspel en houden zich niet aan de woorden van de Heer, maar leiden anderen met Gods geboden terwijl ze belijden dat ze in God geloven. Dit zijn de mensen, onder joden en christenen, die niet wedergeboren zijn.
Diegenen die in God geloven, vertellen anderen dat ze geen afgoden mogen aanbidden of niet mogen doden, terwijl ze opscheppen dat zij zich aan de wet van God houden. Zij onteren daarom God door Zijn wetten te overtreden.
Mensen die Gods gerechtigheid niet kennen, maar in Jezus geloven, zeggen ook dat Jezus hun Verlosser is. Maar hun geloof is niet gebaseerd op Gods gerechtigheid, dus verzetten ze zich tegen de ware gerechtigheid van God die al hun zonden heeft uitgewist. Ze weten zelf niet dat ze de ware gelovigen in God tegenwerken. We kunnen zien dat veel mensen zichzelf christen noemen, maar het evangelie verwerpen dat Gods gerechtigheid bevat, zonder de liefde van Jezus te kennen, of de geestelijke besnijdenis. Ze beweren Gods wil te volgen, maar in werkelijkheid hebben zij Jezus niet aanvaard en hebben ze Hem aan het Kruis gekruisigd op beschuldiging van godslastering omdat Jezus Zichzelf identificeerde als de Zoon van God.
De Apostel Paulus zei dat een uiterlijke jood geen jood is, maar een innerlijke jood is een echte jood. Ze beweren dat ze Gods volk zijn en dat ze deel uitmaken van God natie. Maar hoe kunnen de Joden in God geloven als ze Jezus als hun Verlosser hebben verworpen?
De Apostel Paulus zegt, “de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis” (Romeinen 2:29). Diegenen die in de geestelijke besnijdenis geloven zijn de ware gelovigen in God. Zij zijn rechtvaardig door geloof.
Van wie moeten de gelovigen van God erkenning en lof ontvangen? Ze zouden het van God moeten ontvangen. Paulus zei, “Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God” (Romeinen 2:29). Als we in Gods gerechtigheid geloven, winnen we Zijn lof en ontvangen we een beloning van Hem. Als u uiterlijk in Jezus gelooft en toch nog zonde in uw hart hebt, gelooft u eigenlijk niet in Gods gerechtigheid; u bespot Hem alleen maar. Daarom zult u het oordeel van een ongelovige ontvangen.
Wie zijn diegenen die Gods waarheid negeren? Het zijn de mensen die de menselijke woorden serieuzer volgen dan Gods Woord. Ze organiseren zichzelf in verschillende religieuze sekten in het christendom en verzetten zich tegen God. Zij verwerpen en verzetten zich tegen de gerechtigheid van Gods zaligmaking met hun verenigde kracht. Kunt u raden wat voor soort straffen deze mensen zullen krijgen?
 


De straf voor diegenen die God tegenwerken

 
Verzen 8 en 9 verklaren, “Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek.”
Verdrukking en benauwdheid zullen neerkomen op elk van de zielen van de mensheid die kwaad doen. Hier is de uitdrukking “benauwdheid” de straf die in de hel moeten worden ontvangen. Voor diegenen die kwaad begaan, zijn er beproevingen en de pijn van de hel.
Welke vloek zullen zij, die God weigeren, ontvangen? God brengt een afschuwelijk oordeel over hen die Zijn liefde verwerpen. Hoe verwacht u dat diegenen die zich hebben verzet tegen Gods liefde, die voortkomt uit geestelijke besnijdenis, vreedzaam in lichaam en geest zullen leven? Sommige mensen zullen nu en na de dood een geruïneerd leven leiden, omdat zij Gods toorn verdienen. Ze hebben Gods gerechtigheid tegengewerkt en kunnen geen ware voldoening in hun hart hebben. Zij kennen de liefde niet die voortkomt uit geestelijke besnijdenis; zelfs als zij naar de kerk gaan en belijden dat zij in Jezus geloven, lijden ze er nog steeds onder dat ze niet van hun zonden verlost zijn.
U kunt dit geheim niet kennen alleen omdat u in Jezus gelooft. Alleen zij die in Gods gerechtigheid geloven, weten het. Wees gewaarschuwd, u verkeerde gelovigen in God dat u het evangelie van het water en de Geest, dat Gods gerechtigheid is, moet begrijpen en erin moet geloven. Dan zult u uzelf kunnen bevrijden van de lijdende vloek.
Als een mens zegt dat hij zonde in zijn hart heeft, zelfs als hij in Jezus gelooft, betekent dit dat hij op de verkeerde manier gelooft en moet geloven in het ware evangelie dat Gods gerechtigheid schenkt. Ongeacht in welke denominatie mensen in Jezus geloven, als ze beweren op de een of andere manier in Hem te geloven, maar toch nog zonde in hun hart hebben, begaan zij de zonde van het negeren van Gods gerechtigheid. Wat is het juiste resultaat van het geloven in God? Als u werkelijk in Jezus als uw Verlosser gelooft, zult u zeker zondeloos zijn. Als u echter zonde in uw hart hebt, zelfs nadat u in Jezus bent gaan geloven, betekent dit dat u Gods gerechtigheid niet volledig hebt begrepen.
De Heer die alle zondaars van hun zonden heeft gered, is al in het vlees gekomen, heeft de zondaars gered en is de Verlosser van alle gelovigen geworden. Kan een persoon, die werkelijk in het water en de Heilige Geest gelooft, dan zonde hebben? De persoon zou geen zonde moeten hebben als hij/zij echt in Gods gerechtigheid gelooft vanaf het moment dat hij/zij voor het eerst in Jezus gelooft. Maar het is omdat hij/zij Gods gerechtigheid negeert terwijl hij/zij op de een of andere manier in Jezus gelooft dat zijn/haar hart zonden krijgt.
Daarom moet u uw koppigheid nu meteen opgeven. “Ik heb op de verkeerde manier in Jezus geloofd! Hoe moet ik Jezus dan kennen en in Hem geloven? Ik ben gaan begrijpen dat het Kruis belangrijk is in het geloof in Jezus, maar Zijn doopsel is ook erg essentieel. Nu begin ik te begrijpen dat Jezus aan het Kruis werd gekruisigd en het plaatsvervangend oordeel ontving omdat Hij alle zonden van de wereld door het doopsel overnam.” U moet zich deze waarheden realiseren en ze geloven.
Diegenen die koppig blijven tegen de Heer, zullen overeenkomstig Gods vergelding ontvangen. Het resultaat hiervan is dat diegenen in het vuur van de hel worden gegooid. Daarom verklaart Mattheus 7:22, “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: ‘Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?’” Wanneer de Heer terugkomt, zullen diegenen die niet in Gods gerechtigheid geloven en zonden in hun hart hebben terwijl ze uiterlijk beweren in Jezus te geloven, voor God veroordeeld worden. Zij zullen tegen de Heer zeggen, “Heb ik niet goed genoeg in U geloofd? Heb ik niet in Uw naam demonen verdreven en in vreemde tongen gesproken? Heb ik U niet gediend, Heer?”
De Heer zal echter zeggen, “Ga weg van Mij, u die wetteloosheid beoefenen (dit duidt op diegenen die niet in Gods gerechtigheid geloven)! Hoe kunt u zeggen dat u in Mij gelooft als u niet gelooft dat Ik al uw zonden heb uitgewist door het doopsel te ontvangen en door aan het Kruis te sterven? Leugenaar, u zult het eeuwig brandende vuur ingaan. Uw zonde is die van een valse profeet en heeft veel mensen naar de hel geleid.” Diegenen die niet in Zijn gerechtigheid geloven en hun koppigheid niet opgeven, zullen Gods vreselijke toorn ontvangen.
Het grootste voorbeeld van dit soort geloof is dat van de Joden, en zij blijven nog steeds koppig voor God. Tot op de dag van vandaag geloven zij niet in Gods gerechtigheid door Jezus Christus. Zelfs onder de Protestanten zijn veel koppige christenen die zeggen dat hun dagelijkse zonden alleen vergeven kunnen worden, als zij iedere keer vol berouw bidden. Deze mensen zouden hun koppigheid moeten opgeven om niet in Gods gerechtigheid te geloven om Zijn verontwaardiging te vermijden.
Vergeeft Jezus de mensen voor hun zelf-veroordeling wanneer zij iedere dag berouw tonen en om Zijn vergeving bidden? Dat doet Hij niet. Johannes de Doper, die de laatste Hogepriester van het Oude Testament en de vertegenwoordiger van de hele mensheid was, doopte Jezus 2000 jaar geleden en Jezus vergoot bloed aan het Kruis. Want aldus vervulde Hij de gerechtigheid van God en wiste de zonden van de hele mensheid in één keer uit.
Waar heeft Jezus onze zonden overgenomen? Jezus nam alle zonden van de mensheid in één keer op Zich toen Hij door Johannes in de Jordaan gedoopt werd. Hij redde ook de gelovigen voor eeuwig van de zonde door naar Golgotha te gaan om bloed aan het Kruis te vergieten en het plaatsvervangend oordeel voor alle zonden te ontvangen. Maar alle christelijke zondaars zijn nog steeds koppig en geloven niet in Gods gerechtigheid. Als hun hart al van alle zonden is gereinigd door het bloed aan het Kruis, waarom moeten zij dan om vergeving voor hun zonden vragen totdat zij sterven? Zij zijn koppig. Jezus’ bloed aan het Kruis is belangrijk, maar Jezus’ doopsel dat Hij van Johannes ontving is net zo belangrijk, dat mensen moeten geloven zodat hun zonden in één keer vergeven worden en ze Gods gerechtigheid kunnen ontvangen. 
Iedereen is koppig! Maar voor God, moet u uw koppigheid om Zijn gerechtigheid te verwerpen, opgeven. Diegenen die in God geloven moeten gehoorzamen en in Zijn woorden geloven. Ik ben ook een erg koppig persoon, maar ik gaf mijn koppigheid voor God op en ik werd rechtvaardig door Zijn genade.
Oprecht berouw is het opgeven van iemands koppigheid en het ontvangen van de verlossing van zonden door de gerechtigheid van God in gedachten te accepteren. Nadat we vergeven zijn, moeten we onze verkeerde manieren veranderen en onze fouten erkennen, in een poging om geestelijk beter te leven voor God. Dit laatste is de bekering in het werkelijke leven van een wedergeboren heilige.
Diegenen die in Jezus geloven, maar Gods gerechtigheid niet kennen, zullen vernietigd worden. Deze mensen zouden hun koppige manieren moeten opgeven, zich bekeren, en in het doopsel en het Kruis van Jezus moeten geloven voor de vergeving van hun zonden (Handelingen 3:19). De Heer heeft ons dit gebod gegeven om in één keer de vergeving van zonden te ontvangen door in Zijn gerechtigheid te geloven. We moeten naar God en Zijn woorden luisteren, zodat we volmaakt rechtvaardige mensen kunnen zijn en al onze zonden in één keer vergeven kunnen worden door in de waarheid te geloven dat Jezus al onze zonden verzoend heeft door Zijn doopsel en kruisiging. Wanneer een persoon in Gods gerechtigheid gelooft, zal hij/zij van alle zonden vergeven worden en de Heilige Geest als geschenk ontvangen. Alle Apostelen en discipelen van Jezus geloofden in Gods gerechtigheid en ontvingen de vergeving van zonden in één keer. Ook u moet niet koppig zijn voor de waarheid. U moet koppig zijn op de juiste momenten. Als u de geestelijke besnijdenis niet goed begrijpt, moet u het leren en erin geloven. Het zal u geen goed doen om koppig te blijven. U moet zich bekeren en geloven.
Mensen verwerpen de waarheid en bespotten haar zonder de waarheid van de geestelijke besnijdenis te kennen. “Dat is verkeerd! Hoe kan iemand rechtvaardig worden als hij elke dag zonden begaat? Weet u, God noemt de gelovigen in Jezus gewoon rechtvaardig, ook al zijn ze nog steeds zondig. Het is de Leer van de Rechtvaardiging. U wordt niet rechtvaardig genoemd omdat u echt geen zonde in uw hart hebt.” U moet echter weten dat dit een zeer onjuiste leerstelling is.
In de Bijbel zei God dat door het evangelie van de geestelijke besnijdenis dat ons de vergeving van zonden geeft, “Ik heb al uw zonden uitgewist. U bent nu zondeloos. Omdat Ik al uw zonden heb overgenomen, bent u nu rechtvaardig. Gelooft u in Mijn gerechtigheid? Als u in de woorden van de geestelijke besnijdenis gelooft, dan behoort u tot Mijn volk en bent u zondeloos.” God spreekt over Zijn volledige verlossing, maar nominale christenen belasteren en bespotten de wedergeboren christenen die in de geestelijke besnijdenis geloven. Ze zeggen, “Hoe kan een persoon rechtvaardig worden als hij/zij onophoudelijk zonden begaat? U kunt een persoon alleen ‘zondeloos’ noemen door de Doctrine van Rechtvaardiging. Hoe kunnen we een persoon als echt zondeloos beschouwen? Een persoon kan niet anders dan elke dag te zondigen.” Ze lasteren op deze manier en blijven koppig omdat ze niet in de gerechtigheid van God geloven.
Maar God geeft eeuwig leven aan diegenen die geduldig zijn in het goed doen. Diegenen die verheerlijking, eer en onsterfelijkheid zoeken door geduldig goed te blijven doen, zullen Gods kinderen worden, maar diegenen die dat niet doen, zullen bestraft worden. Iedereen wil een kind van God worden en het eeuwig leven leiden. Jezus geeft eeuwige levens aan diegenen die oprecht eeuwig willen leven en een zondeloos leven willen leiden.
“Wat ik werkelijk wil Heer, is in de verlossing van de zonde te geloven door de geestelijke besnijdenis, zodat ik een leven kan leiden zonder iets schandelijks in mijn geweten. Ik wil Uw kind worden. Ik wil in Uw gerechtigheid geloven en U gelukkig maken. Ik wil zondeloos worden. Redt me alstublieft van al mijn zonden.” Naar hun die Gods rechtvaardige zaligmaking zoeken en die wensen vergeven te worden voor al hun zonden, luistert God en vervult al hun wensen en vergeeft hun van hun zonden door hun het evangelie van Gods gerechtigheid te geven. Diegenen die eeuwig willen leven, geeft God het eeuwige leven.
 


Wat is de geestelijke besnijdenis?

 
Het betekent de vergeving van zonden die zijn volbracht door Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Het bloed van het Lam is het plaatsvervangend oordeel en Jezus’ doopsel van Johannes betekent dat de zonden van de wereld aan Jezus werden doorgegeven. Zelfs vandaag de dag kan het christendom het Oude Testament niet negeren, omdat het dan niet in het Nieuwe Testament kan geloven. In de Geschriften kunnen we lezen dat de besnijdenis en het bloed van het lam tijdens het Paasritueel nauw verwant zijn.
In 1 Johannes 5:6 staat dat Jezus “niet slechts uit het water maar uit het water en het bloed” kwam. Jezus kwam niet alleen uit het water of uit het bloed, maar uit beiden. U moet in de geestelijke besnijdenis geloven die de woorden van het water, het bloed en de Geest bevat, om verlost te worden van al uw zonden.
Terwijl ik Exodus hoofdstuk 12 aan het lezen was, had ik enkele vragen over de geestelijke besnijdenis. Wat betekent Exodus hoofdstuk 12? Ik bekeek keer op keer aandachtig het hele hoofdstuk en alle ermee verbonden passages in de Bijbel. En ik begon me te realiseren dat de Israëlieten in staat waren het Paasfeest te vieren omdat zij de besnijdenis ontvangen hadden, en in het Nieuwe Testament staat dat Jezus niet gewoon bloed vergoot aan het Kruis, maar bloed vergoot omdat Hij door Johannes gedoopt was.
God gaf de Israëlieten twee verordeningen voor het wettige Paasfeest: vooraf de besnijdenis te ontvangen en dan het vlees van het Paaslam te eten. Dit was de geestelijke besnijdenis van het Oude Testament! In het Nieuwe Testament staat dat onze zonden aan Jezus werden doorgegeven door het doopsel van Johannes en dat Hij bloed vergoot aan het Kruis. Ik ontdekte dat het aanvaarden van deze feiten resulteerde in de waarheid van het ontvangen van de geestelijke besnijdenis. Jezus Christus werd gedoopt door Johannes in de Jordaan; zo droeg Hij de zonden van de wereld en daarom moest Hij sterven aan het Kruis om het oordeel in onze plaats te ontvangen. 
U kunt de zaligmaking van alle zonden en overtredingen ervaren door deze waarheid in uw hart te accepteren. Om verlossing van alle zonden te ontvangen, moet een persoon in Gods gerechtigheid geloven, die ons de geestelijke besnijdenis kan geven. Mensen moeten zich deze waarheid realiseren. Jullie lezers moeten de waarheid zien dat de geestelijke besnijdenis in het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament een paar vormen als het gaat om de vergeving van zonden. Jezus ontving niet het oordeel omdat Hij gezondigd had, maar Hij stierf aan het Kruis voor de mensheid omdat Hij gedoopt was en de zonden van de wereld met Zijn lichaam droeg. Dit is het geloof van diegenen die de geestelijke besnijdenis hebben ontvangen. 
Diegenen die in Gods gerechtigheid geloven door de geestelijke besnijdenis, hebben geen zonde omdat zij oprecht in Jezus geloven. Ik heb medelijden met diegenen die op de een of andere manier in Jezus geloven, en toch niet de geestelijke besnijdenis van God hebben ontvangen. Ze moeten in de waarheid geloven dat Jezus alle zonden van de wereld overnam toen Johannes Hem doopte.
Helaas geloven de meeste christenen alleen in het Kruis en niet in Jezus’ doopsel. Zij geloven dus niet in Gods gerechtigheid. We moeten weten dat we moeten geloven wat God ons in de Geschriften heeft gezegd. 
We moeten alle doctrines en leringen van theologen afbreken, en alleen geloven in Gods woorden die ons naar Zijn gerechtigheid zullen leiden. Dit komt omdat de woorden zonder Zijn gerechtigheid niet werkelijk Gods woorden zijn. Het evangelie zonder de geestelijke besnijdenis is niet compleet. Daarom sprak God in de Bijbel zo vaak over de besnijdenis in het Oude Testament en het doopsel van Jezus in het Nieuwe Testament. Met andere woorden, het spreekt over de besnijdenis en het bloed van het Paaslam in het Oude Testament, parallel met Jezus’ doopsel en Zijn bloed in het Nieuwe Testament. We moeten in deze waarheid geloven om de geestelijke besnijdenis te ontvangen. Als we echter niet in deze waarheid geloven, zullen we aan de kant gezet worden van Gods Koninkrijk.
Wordt Gods gerechtigheid alleen vervuld door Zijn bloed aan het Kruis? Dit is niet zo. Gods gerechtigheid werd voltooid door zowel Jezus’ doopsel als Zijn bloed aan het Kruis. We ontvingen dus niet alleen de geestelijke besnijdenis in ons hart door Zijn bloedvergieten aan het Kruis, maar ook door het doopsel dat Hij van Johannes ontving. De geestelijke besnijdenis kan voor ons alleen mogelijk zijn omdat Jezus werkelijk al onze zonden heeft uitgewist door Zijn doopsel en Zijn verzoenende dood aan het Kruis. 
 

Besnijdenis betekent eruit snijden
 
Jesaja profeteerde dat de Messias, Jezus Christus, het plaatsvervangende oordeel voor onze zonden zou ontvangen door gewond en gekwetst te worden. Daarom is er iets dat we moeten weten voordat we verder gaan. Waarom moest Christus aan het Kruis gekruisigd worden?
In het Oude Testament moest een zondaar zijn/haar handen op het offerlam leggen, om de zonden eraan door te geven, en dan moest hij/zij het lam doden. Vervolgens nam de priester wat van het bloed van het zondeoffer met zijn vinger, smeerde het op de hoorns van het brandofferaltaar en goot de rest van het bloed uit aan de voet van het altaar (Leviticus 4:27-30). Op deze manier kon een zondaar uit het Tijdperk van het Oude Testament van zijn/haar zonden worden verlost. Zou Jezus, die kwam als het Lam van God (Johannes 1:29) om ons van onze zonden te redden, dan niet de handen op Zijn hoofd gelegd moeten krijgen zoals in het Oude Testament om alle zonden van de mensheid op Zich te nemen?
Wanneer en hoe nam de Heer dan de zonden van de wereld? Staat het niet geschreven in Mattheus 3:13-17, waar Johannes Jezus in de Jordaan doopte? Dit is zoals in Leviticus van het Oude Testament waar voortdurend wordt gezegd dat de zondaar “zijn hand op het hoofd des brandoffers zal leggen” (Leviticus 1:4, 3:8, 4:29) om de zonden door te geven. De Hogepriester in het Oude Testament moest zijn handen op het hoofd van het lam leggen en zijn zonden en die van de Israëlieten eraan doorgeven (Leviticus 16:21). Daarna nam hij iets van het bloed smeerde het op de hoorns van het brandofferaltaar en goot het overgebleven bloed aan de voet van het altaar uit. Op deze manier ontvingen ze de vergeving van zonden.
Op deze wijze werd onze verlossing van zonden door Jezus’ doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis voor ons mogelijk gemaakt. Dit was Gods gerechtigheid en de geestelijke besnijdenis die God ons wilde geven binnen de Bijbel. Daarom hebben wij die in Gods gerechtigheid geloven, onze zonden weggesneden door Jezus’ doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Wanneer we de betekenis van Jezus’ doopsel in het Nieuwe Testament zien in relatie tot de besnijdenis in het Oude Testament, gaan we geloven in Gods gerechtigheid, en zullen we werkelijk de geestelijke besnijdenis in onze harten ontvangen.
 
 
De ware geestelijke besnijdenis in het Nieuwe Testament
 
Laten we eens kijken naar Mattheus 3:13-15. “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: ‘Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?’ Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: ‘Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.’ Toen liet hij van Hem af.”
Johannes de Doper doopte Jezus in de Jordaan. Hij legde zijn handen op het hoofd van Jezus en doopte hem. (Dopen, ‘baptizo’ in het Grieks, betekent onderdompelen of onder water dompelen.)
Jezus moest eerst onze zonden door het doopsel overnemen om aan het Kruis voor onze zonden te sterven. Dus werd Hij eerst door Johannes gedoopt, en dan ondergedompeld in het water. Waarom werd Hij gedoopt? Het was omdat toen Hij werd gedoopt, alle gerechtigheid van God vervuld kon worden. Het was juist en gepast dat Hij de zonden van de mensheid door het doopsel wegnam en dat Hij onze God en Verlosser werd. Het was zeer geschikt voor Jezus Christus om aan het Kruis te sterven terwijl Hij al onze zonden op Zijn lichaam droeg door Zijn doopsel.
Het eerste dat Jezus in Zijn publieke ambt deed, was de ontvangst van het doopsel. Doopsel, ‘baptisma’ in het Grieks, duidt aan “wassen, begraven, overdragen en doorgeven.” In het Oude Testament, was de tiende dag van de zevende maand, de Grote Verzoendag van de Israëlieten, en Aaron legde zijn handen op het offerlam om alle zonden van de Israëlieten eraan door te geven. Van de twee geiten, werd er een aan God geofferd en de ander werd het verzoeningsoffer gemaakt voor de Israëlieten (Leviticus 16). In het Nieuwe Testament, ontving Jezus al onze zonden door van Johannes gedoopt te worden.
De dag na Zijn doopsel wees Johannes met zijn vinger naar Hem en zei, “Ziet! Het Lam van God die de zonden van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29).
U moet toegeven dat de geestelijke besnijdenis niet mogelijk is door alleen in Zijn bloed te geloven.
Laten we eens kijken beginnend vanaf 1 Johannes 5:4. “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet” (1 Johannes 5:4-12).
Wat is het bewijs van de geestelijke besnijdenis? Het is het geloof van zowel in Jezus’ doopsel en Zijn bloed als onze zaligmaking te geloven. De overwinning die de wereld heeft overwonnen, is het water en het bloed. “Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.” Deze getuigen die laten zien dat God onze God en Verlosser is, getuigen dat God in de menselijke gedaante naar de aarde kwam, door Zijn doopsel al onze zonden op Zijn lichaam nam, in onze plaats bloed vergoot aan het Kruis, en ons aldus bevrijdde van al onze zonden.
In het Nieuwe Testament bestaat het evangelie van de geestelijke besnijdenis uit het water en het bloed. In het Nieuwe Testament betekent het water het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en het bloed betekent Zijn dood aan het Kruis. Jezus’ doopsel is het tegenbeeld van de besnijdenis in het Oude Testament. Jezus’ doopsel van Johannes is het bewijs dat onze zonden erdoor aan Hem zijn doorgegeven. Diegenen die in de waarheid geloven zullen in staat zijn voor God te staan en te zeggen, “God, U bent mijn Verlosser. Ik geloof in Uw gerechtigheid en daarom heb ik geen zonde. Ik ben uw smetteloze kind en U bent mijn God.” Wat is de basis in de Geschriften die u dit vol vertrouwen laat uitroepen? Het is het geloof in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, die Gods gerechtigheid vormen. Het accepteren van Gods gerechtigheid als mijn gerechtigheid, kan niet mogelijk zijn, alleen door het bloed van Christus. Zowel Zijn doopsel als Zijn bloed scheppen het.
Laten we eens kijken naar de passage over de onmisbaarheid van Jezus’ doopsel in onze zaligmaking. 1 Petrus 3:21 is het bewijs van deze waarheid. “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus.”
De Apostel Petrus heeft het nu over het ongetwijfelde bewijs van onze zaligmaking. Jezus’ doopsel is de besnijdenis in het Oude Testament. Begrijpt u? Zoals de Israëlieten hun voorhuid afsneden voor de besnijdenis in het Oude Testament, zo werd Jezus van Johannes gedoopt in het Nieuwe Testament en Hij nam alle zonden van de wereld weg, zodat het voor ons mogelijk werd om de geestelijke besnijdenis te ontvangen. Het doopsel en het bloed aan het Kruis schiepen Gods gerechtigheid. De geestelijke besnijdenis en het doopsel betekenen hetzelfde. U moet begrijpen dat Jezus’ doopsel de geestelijke besnijdenis voor ons allemaal inhoudt. 
“Er is ook een tegenbeeld dat ons nu behoudt -de doop.” Hoe ontvangen we Gods gerechtigheid? Door te geloven dat Jezus gedoopt werd en aan het Kruis voor onze zonden stierf. Mattheus 3:15 verklaart, “Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen.” Omdat alle zonden van de mensheid aan Jezus’ hoofd zijn doorgegeven, zijn de zonden van de zondaars absoluut uitgewist. Elke zondaar wordt rechtvaardig door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. Jezus Christus vergoot het bloed van het oordeel aan het Kruis nadat Hij alle zonden van de wereld had gedragen; op deze manier werden alle zonden van de mensheid verzoend. Te geloven dat Jezus de zonden van de wereld heeft overgenomen door gedoopt te worden en dat Hij het plaatsvervangend oordeel namens ons heeft ontvangen, is het geloof hebben in de waarheid die Gods gerechtigheid naar de gelovigen zal brengen. Geloof in deze waarheid.
Johannes 1:29 verklaart, “Ziet! Het Lam van God die de zonden der aarde wegneemt.” Jezus is Gods Zoon en als onze Schepper vervulde Hij Zijn belofte van de besnijdenis door alle zonden van de zondaars weg te nemen. Dit is het ware geloof dat de geestelijke besnijdenis in onze harten brengt, wat Gods gerechtigheid is. Jezus is onze ware gerechtigheid. We moeten Jezus danken. We moeten Hem danken voor Zijn doopsel en bloed waardoor we de geestelijke besnijdenis kunnen ontvangen.
1 Petrus 3:21 gaat verder, “niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God.” De vuiligheid van het vlees van iemand wordt niet verwijderd alleen doordat hij/zij in Jezus gelooft als zijn/haar werkelijke Verlosser. U kunt de verlossing van de zonden ontvangen door te geloven dat al uw zonden aan Jezus zijn doorgegeven door Zijn doopsel en door het vergieten van Zijn bloed aan het Kruis. De ontvangst van de vergeving van zonden door te belijden dat Jezus uw Verlosser is, vindt plaats in uw hart. Het vindt plaats in het hart van de gelovige. Als u met uw hart in de Verlosser gelooft, zult u verlost worden van uw zonden, terwijl uw vlees nog steeds vuil is en ieder dag onrechtvaardigheden begaat, maar er is geen zonde. U ontvangt Gods gerechtigheid door te geloven dat alle zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd, en dat er geen zonden meer in uw hart zijn. 
 

U moet in de waarheid geloven om het de uwe te maken
 
In Johannes 1:12 staat, “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.”
Welke woorden hebt u ontvangen en geaccepteerd? U moet de dingen accepteren die door Gods Zoon zijn gedaan. Wat was Gods werk? Gods Zoon kwam naar de aarde in de gedaante van zondig vlees, en toen Hij dertig jaar was, werd Hij gedoopt om alle zonden van de mensheid op Zich te nemen en gaf ons de geestelijke besnijdenis zodat onze zonden uitgewist zouden worden. Toen stierf Hij aan het Kruis als het Lam van God en verzoende voor ons. De Heer werd het eeuwige zonde offer voor alle zondaars en Hij redde ons voor alle eeuwigheid. Dit is het ware geloof. We worden rechtvaardig door in deze waarheid te geloven.
Kunnen we de geestelijke besnijdenis ontvangen alleen door Christus bloed? Nee, dat kunnen we niet. Jezus’ doopsel sneed de zonden van ons weg en het oordeel dat Hij aan het Kruis ontving door bloed te vergieten voor de zondaars was het plaatsvervangende oordeel voor u en mij. We zijn gered van zonde en we zijn van het oordeel vrijgesteld omdat we in het evangelie van Gods gerechtigheid geloven, dat wil zeggen, het evangelie van Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis. Jezus als onze Verlosser te ontvangen, kan alle zonden in het hart van een zondaar uitwissen. Ontvang de geestelijke besnijdenis in uw hart. Dan zal de gerechtigheid van God de uwe worden.
 

Ware geestelijke besnijdenis moet plaatsvinden in het hart
 
In Romeinen hoofdstuk 2, zegt de Apostel Paulus, “Besnijdenis des harten.” Hoe kunt u zichzelf in uw hart besnijden? Dit is mogelijk door te geloven dat Jezus Christus naar de aarde kwam in menselijk vlees, dat Hij gedoopt werd om alle “zonden van de wereld” weg te nemen, dat Hij stierf door bloed te vergieten aan het Kruis, en dat Hij herrees om onze eeuwige Verlosser te zijn. De Apostel Paulus zei dat besnijdenis gedaan moest worden in het hart, en u kunt in uw hart besneden worden door in Jezus’ doopsel te geloven. Als u de geestelijke besnijdenis in uw hart wilt ontvangen, moet u in het doopsel van Jezus geloven. Dan zult u werkelijk een van Gods kinderen worden. Rechtvaardig is de persoon die gelooft dat Jezus’ doopsel en bloed hem/haar van de zonden hebben verlost. Amen.
Totdat Hij 29 jaar oud was, leefde Jezus een privéleven waarin hij zijn familie onderhield, maar toen Hij 30 jaar werd, begon Hij met zijn publieke ambt. Tijdens Zijn publieke ambt, wiste Hij alle zonden van de mensheid uit en verloste alle zondaars van hun zonden. Het eerste dat Hij deed, was het doopsel ontvangen om de zondaars van hun zonden te verlossen en hun rechtvaardig te maken. “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden” (Mattheus 3:13). Waarom probeerde Jezus gedoopt te worden? We moeten weten dat Hij dit deed om alle zonden van de zondaars weg te nemen. We moeten de ware betekenis van Zijn doopsel niet verkeerd begrijpen. Doopsel is het wegwassen van zonden door ze door te geven. Om de zonden van de zondaars weg te nemen, vroeg Jezus aan Johannes om Hem te dopen.
Wie is deze Johannes die Jezus doopte? Johannes is de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Dit wordt goed uitgelegd in Mattheus 11:11-14. “Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou.”
Beginnend vanaf de dagen van Johannes de Doper eindigde het tijdperk van Gods verbond. Dit is, omdat Jezus, de Persoon die Zijn belofte zou vervullen, gekomen was. Wie waren dan de personen die de beloften in het Oude Testament vervullen moesten? Het waren Jezus en Johannes de Doper. Johannes de Doper gaf de zonden aan Jezus door. Johannes de Doper was de laatste profeet in het Oude Testament die gezonden werd om alle zonden aan het Lam van God, die in het Nieuwe Testament kwam, door te geven. Johannes deed deze taak door zijn handen op het hoofd van Jezus te leggen volgens de wettige manier die in het offeringssysteem vastgelegd was. Alle zonden van de wereld werden afgesneden en op Jezus overgedragen toen Hij gedoopt werd. “Want aldus,” God gaf de geestelijke besnijdenis in alle harten van de mensheid. 
Houdt u vast aan Jezus’ doopsel en Zijn bloed voor uw verzoening. Jezus heeft al alle zonden van de wereld weggenomen en Hij heeft ook het hele oordeel gedragen. Het evangelie van Gods gerechtigheid is de waarheid dat Jezus gedoopt was en bloed vergoot om voor al onze zonden te verzoenen. Nu kunnen we de vergeving van zonden ontvangen door gewoon Gods gerechtigheid in ons hart te accepteren. Als u het ontvangt, zult u in staat zijn de “stamboom van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham” binnen te gaan. Er zijn mensen die de gerechtigheid van God al kennen en diegenen die het niet kennen en nog steeds buiten Jezus Christus staan. De zon gaat onder. Geloof in Jezus’ doopsel en ga Hem binnen. Het geloof om in het doopsel te geloven, zal uw olie worden die klaargemaakt is voor het bruiloftsfeest. Ik hoop dat u het geheim kent, zodat u de olie voor de lamp kunt voorbereiden om de Heer Jezus tijdens Zijn tweede komst te ontmoeten, gewoon door te geloven in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis.
Jezus ontving het doopsel zodat Hij de zonden van iedereen zou uitwissen. Jezus is de Zoon van God en God Zelf. Hij is onze Schepper. Hij kwam naar de aarde met de wil van Zijn Vader om ons als Gods kinderen te adopteren. Over wie gaan alle profetieën in het Oude Testament? Ze profeteren over Jezus. Het waren profetieën over hoe Hij naar de aarde zou komen en onze zonden zou overnemen en elimineren. Zoals de profetieën in het Oude Testament zeiden, kwam Jezus ongeveer 2000 jaar geleden naar de aarde en nam al onze zonden over door Zich te laten dopen. Hij had alle zonden van de mensheid gedragen, vanaf Adam en Eva tot aan de laatste persoon.
Ontvang de geestelijke besnijdenis in uw hart. “Besnijdenis des harten” (Romeinen 2:29). Als u in Jezus’ doopsel gelooft, zult u automatisch de besnijdenis van het hart ontvangen. Besnijdenis van het hart betekent de eliminatie van de zonden in ons hart als we erkennen dat alle zonden door Zijn doopsel aan Jezus zijn doorgegeven. Heeft u de besnijdenis van het hart ontvangen? Door te geloven in de besnijdenis van het hart, “zullen alle zonden door het geloof gereinigd worden.”
 

Accepteert u werkelijk de waarheid van de geestelijke besnijdenis in uw hart?
 
Het is ongeveer 2000 jaar geleden dat Jezus naar de aarde kwam, gedoopt werd en aan het Kruis stierf. We hoeven dit feit alleen maar te accepteren en het vandaag in onze harten te ontvangen. “Besnijdenis des harten.” We kunnen de besnijdenis in onze geesten en harten ontvangen door vertrouwen in de waarheid te hebben. We hebben allemaal de verlossing ontvangen door in Gods gerechtigheid te geloven. Zelfs als Gods oordeel op aarde komt, zullen we niet bang zijn. Diegenen die in Gods gerechtigheid geloven, ontvangen Gods oordeel niet. Gods oordeel valt op diegenen die Gods gerechtigheid niet in hun hart hebben aanvaard.
Waarom geloven christenen tegenwoordig in Jezus, maar dwalen ze toch af? Waarom leven ze in pijn? Het is omdat zij voor hun zaligmaking alleen in het bloed van Jezus geloven. Nu moet u toegeven dat u God heeft gekweld met uw koppigheid en terugkeren naar de waarheid dat Jezus al onze zonden wegnam door Zich te laten dopen in de Jordaan. Dan zal de geestelijke besnijdenis in uw hart plaatsvinden.
Als u zowel in Jezus’ doopsel als in Zijn bloed gelooft, zal de geestelijke besnijdenis in uw hart plaatsvinden en zult u Gods oordeel niet ontvangen, maar een van Zijn kinderen worden. God zal uw God worden en u zult tot Zijn volk behoren. Ik zou diegenen onder u, die in Jezus geloven maar alleen op Zijn bloed vertrouwen, een vraag willen stellen. Is onze geestelijke besnijdenis en Gods gerechtigheid alleen door het bloed aan het Kruis? Onze zaligmaking werd niet alleen door het bloed vervuld, maar door Jezus’ doopsel, Zijn bloed en de Geest.
 

Gods gerechtigheid wordt verkregen door verenigd te zijn met Christus
 
Laten we Romeinen 6:3-8 bestuderen. “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.”
Vers 5 verklaart, “Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding.” De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is, dat wil zeggen: wie zonde heeft, zal omkomen en naar de hel gaan. Had u niet allemaal zonden voordat u volledig in de waarheid van Jezus Christus geloofde? -Ja- Zelfs als u het kleinste beetje zonde heeft, zult u naar de hel gaan en het oordeel van “het meer van vuur en brandend zwavel” (Openbaringen 21:8) ontvangen. Als we het loon van onze eigen zonden zouden moeten betalen, wat de dood is, dan zouden we helemaal nooit van de zonde gered kunnen worden. Dus stuurde God Jezus Christus naar deze aarde en gaf alle zonden aan Hem door en veroordeelde Hem in plaats van ons.
God heeft ons allemaal gered omdat Hij zoveel van ons hield. God de Vader stuurde Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld, gaf alle zonden van de wereld aan Zijn Zoon door, door het doopsel en kruisigde Hem met nagels zodat Hij bloed zou vergieten om voor alle zonden te verzoenen. Door hierin te geloven wordt u met Jezus herenigd. Het loon van de zonde is de dood. We hadden allemaal zonden in ons hart en we moesten vanwege deze zonden naar de hel gaan. Maar in plaats van ons, die voorbestemd waren om naar de hel te gaan, zorgde Jezus voor de zonden in de Jordaan door gedoopt te worden en plaatsvervangend gestraft te worden aan het Kruis. Aldus werd Zijn dood onze dood, omdat Zijn doopsel al onze zonden wegnam. Dit is het geloof van de hereniging met Christus.
Veel mensen geloven nog steeds in Jezus op “religieuze” wijze. Zij gaan naar de kerk en vergieten tranen terwijl ze hun zonden biechten, en om vergeving vragen. Stop hier nu meteen mee en geloof in Gods gerechtigheid, en u zult de vrede van God in uw hart ontvangen. Jezus werd gedoopt en stierf aan het Kruis om ons te redden, en ik hoop dat u in dit evangelie gelooft.
God leerde ons door Mozes over de vergeving van de zonden. Mozes accepteerde Gods gebod dat hij naar Egypte moest gaan om de Israëlieten, Zijn volk, te bevrijden. Dus ging hij naar Egypte met zijn vrouw en kind op een ezel. Die nacht verscheen een boodschapper van God en probeerde Mozes te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp die voor de voeten van Moses en zei: “Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!” (Exodus 4:25)
De waarheid in deze passage is als volgt. Zelfs de zoon van Mozes zou niet als een van Gods mensen worden beschouwd als hij de besnijdenis niet had ontvangen, daarom ging God hem doden. God zei dat de Israëlieten niet beschouwd zouden worden als Zijn volk als zij niet besneden waren. De besnijdenis in het Oude Testament was een teken dat men iemand van Gods volk was. God moest dit aan Mozes duidelijk maken. Dus sneed de vrouw van Mozes snel de voorhuid van haar zoon af en wierp het terwijl ze zei, “Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!” God probeerde Mozes te doden omdat zijn zoon niet besneden was.
Zelfs als iemand een afstammeling van Abraham was, zou hij van de Israëlieten zijn afgesneden als hij niet besneden was. Alleen de besnedenen konden het vlees van het Paaslam eten en de latei en de twee deurposten met het bloed van het lam bestrijken. Op deze manier kunnen alleen de geestelijke besnedenen deelnemen aan de Heilige Communie. Diegenen zonder dit geloof kunnen nooit Gods gerechtigheid binnengaan en zullen daarom niet kunnen deelnemen aan Gods heerlijkheid.
De Apostel Paulus was een Jood. Hij werd besneden toen hij acht dagen oud was en groeide op aan de voeten van Gamaliël. Hij was bedreven in het Oude Testament. Dus begreep Paulus goed waarom Jezus Christus gedoopt was in de Jordaan en waarom Hij aan het Kruis moest sterven. Daarom kon hij het evangelie van het water en de Geest met veel zekerheid prediken. Daarom zei hij, “Besnijdenis des harten” (Romeinen 2:29).
Natuurlijk sprak de Apostel Paulus vaker over Jezus’ dood aan het Kruis. Waarom? Want zelfs als Jezus onze geestelijke besnijdenis van het wegnemen van onze zonden had uitgevoerd; als Hij niet aan het Kruis was geofferd, met andere woorden, als Hij niet het oordeel had ontvangen, hadden we niet gered kunnen worden. Daarom sprak Paulus vaker over het Kruis. U moet in gedachten houden dat het Kruis de conclusie en de voltooiing is van onze geestelijke besnijdenis. De meeste christenen hebben tegenwoordig echter geen flauw idee van het oorzakelijk verband tussen Jezus’ doopsel en Zijn dood aan het Kruis en dus zijn ze gedoemd om naar de hel te gaan. Als de kracht van het geloof in de geestelijke besnijdenis generaties lang goed was doorgegeven, zou het huidige christendom niet zo zijn geweest.
Sommige mensen zijn erg dankbaar wanneer ze Jezus voor het eerst ontmoeten, maar zij raken teleurgesteld door hun onveranderlijke zwakheden en worden naarmate de tijd verstrijkt ergere zondaars. Het kan zijn dat er tien jaren verstrijken nadat ze voor het eerst in Jezus zijn gaan geloven, maar zij kunnen ergere zondaars geworden zijn. Kunnen zij zondaars zijn zelfs nadat ze in Jezus zijn gaan geloven? Zij zingen de liedjes alleen in woorden.
“♪ Huilen zal me niet redden! ♫ Alhoewel mijn gezicht betraand is, ♫ Dat kan mijn angst niet bedaren, ♫ Kan de zonden van jaren niet wegwassen! ♫ Huilen zal me niet redden! … ♪ Geloof in Christus zal me redden! ♫ Laat me uw huilende Zoon vertrouwen, ♪ Vertrouwen op het werk dat Hij gedaan heeft; ♪ Heer help me, te rennen naar zijn armen: ♪ Geloof in Christus zal me redden. ♫”
Zij zingen, “Huilen zal me niet redden. Geloof in Christus zal me redden.” Maar dat zijn alleen woorden. Zij bidden terwijl ze iedere keer huilen als zij zondigen. “God, vergeef me alstublieft. Als u me deze keer vergeeft, zal ik vanaf nu goed zijn.” Als een christen zondigt, biecht hij/zij, schreeuwt en vraagt om vergeving en voelt zich dan beter. Maar een persoon die dit jarenlang herhaalt, wordt in zijn/haar hart zondiger dan toen hij/zij tien jaar eerder voor het eerst in Jezus geloofde. Die persoon stelt spijtig genoeg de vraag, “Waarom geloofde ik zo vroeg in Jezus? Ik had in Hem moeten geloven toen ik 80 werd, of net voor mijn laatste adem. Ik geloofde te vroeg.” Het is omdat hij/zij moest leven volgens Gods wil, maar dat niet deed.
Er moet een oordeel zijn voor elke zonde van elke persoon. Daarom werd Jezus gedoopt en veroordeeld tot het Kruis en vergoot Zijn kostbare bloed zodat Hij ons van onze zonden kon redden. Hij herrees van de dood na drie dagen. God de Vader wekte Jezus weer tot leven. Een persoon die in de geestelijke besnijdenis gelooft, kan en moet het evangelie tijdens zijn leven verspreiden. Geestelijke besnijdenis is het bewijs dat we Gods kinderen zijn geworden en het is Gods gerechtigheid. Jezus’ doopsel is het bewijs dat onze zonden aan Hem zijn doorgegeven, en Zijn kostbare bloed aan het Kruis is het bewijs dat Hij al het loon voor onze zonden heeft betaald door het plaatsvervangende oordeel te ontvangen.
Gelooft u in Jezus en bent toch nog zondig in uw hart? Dat is het geloof van een ketter. Titus 3:10 verklaart, “Verwerp een kettersen mens na de eerste en tweede vermaning. Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.” Zij die een ketters geloof hebben zijn zondaars die zelfzelf veroordelen. Zij houden vol dat zij zondaars zijn zelfs als zij met de dood bedreigd worden. Zij zijn te koppig om hun misverstand te veranderen. God zegt tegen deze zondaars, “U bent een ketter. U bent een zondaar; u bent niet Mijn kind en u zult de eeuwige vuren van de hel binnengaan.”
Diegenen die in Jezus geloven, maar Gods gerechtigheid niet hebben geaccepteerd, of de geestelijke besnijdenis van Jezus’ doopsel en bloed, zijn ketterse christenen en grote zondaars die alleen hun zondigheid voor God kunnen biechten. Zondaars die niet in Jezus’ gerechtigheid geloven, kunnen niet Zijn Koninkrijk binnengaan.
Zij die rechtvaardig zijn geworden door in Jezus te geloven, hebben het bewijs van de ontvangst van de geestelijke besnijdenis in hun harten. De volgende dingen zijn de bewijzen: Jezus is God die in het vlees van een mens kwam, en Hij werd gedoopt en vergoot bloed aan het Kruis. Jezus kwam naar de aarde en werd door Johannes de Doper gedoopt om de zonden van de wereld op Zich te nemen; Hij ontving het oordeel aan het Kruis om het geloof van diegenen die in de geestelijke besnijdenis geloven, volmaakt te maken. Hij herrees van de dood na drie dagen en werd onze levende Verlosser. Dit is de juiste zaligmaking van Gods gerechtigheid die niet alleen uit het bloed komt, maar uit het water, het bloed en de Heilige Geest. Dit zijn de sluitende bewijzen van de geestelijke besnijdenis die getuigen van Zijn volmaakte zaligmaking voor ons.
Mijn beste christenen, accepteer in uw harten dat onze zaligmaking niet alleen mogelijk werd gemaakt door het bloed van Jezus, maar door het water, het bloed en de Heilige Geest. God heeft de zonden van de wereld afgesneden en de veroordeling van ons volledig geëlimineerd. Hij sneed niet alleen mijn zonden af, maar ook de zonden van de wereld, beginnend bij Adam, tot en met de zonden van de laatste persoon op aarde. Hij nam ze allemaal weg met Zijn doopsel en bloed. De ontvangst van de geestelijke besnijdenis, zal iedereen redden die gelooft in Gods gerechtigheid, die vervuld werd door Jezus die door het water en het bloed kwam. 
Alle zonden van de wereld zijn afgesneden door Jezus’ doopsel van Johannes. Diegenen die in de geestelijke besnijdenis geloven, kunnen geen zonden in hun hart hebben. Jezus stond weer op onder de doden en wekte onze zielen op die verloren waren gegaan door de zonde met Zijn gerechtigheid. God zoekt ons met het evangelie van Jezus’ doopsel, Zijn bloed en de Geest, en we kunnen nu gered worden door de geestelijke besnijdenis. De geestelijke besnijdenis was Gods plan in Jezus, zelfs vóór de Schepping, voor diegenen die geloven. Nu heeft u, die in Gods gerechtigheid gelooft, ook de geestelijke besnijdenis ontvangen.