Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 2-2] Zij Die Gods Genade Negeren (Romeinen 2:1-16)

(Romeinen 2:1-16)
“Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden? Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven; Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden; Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek; Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God.
Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden; Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende). In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.”
 


Legalisten oordelen altijd andere mensen, terwijl ze zich niet aan de wet kunnen houden

 
Laten we het over de wet hebben. De Apostel Paulus zei tegen de Joden die in de wet verbleven, “Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen. En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?” (Romeinen 2:1-3). Legalisten denken dat zij God goed eren. Dit soort mensen geloven niet in God met hun hart, maar met hun valse trots die gebaseerd is op hun eigen daden. Deze mensen houden ervan anderen te oordelen en ze zijn er goed in. Maar terwijl ze anderen oordelen met Gods woorden, realiseren ze zich niet dat ze precies hetzelfde zijn als diegenen die bekritiseerd worden en dezelfde fouten maken.
Zij houden bijvoorbeeld de Sabbatdag niet heilig, hoewel zij anderen vertellen die te houden volgens Gods Geboden. Zij vertellen anderen dat ze de wet moeten gehoorzamen en houden, maar zij houden zich er zelf niet aan. Paulus de Apostel zei tegen dit soort mensen, “En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?” (Romeinen 2:3).
Legalisten kunnen niet voor God worden gered. De wet kan ons nooit verlossen, dus zal God ons veroordelen als we religieuze levens leiden die gebaseerd zijn op de wet. Legalistische levens veroorzaken de toorn van God. Zij die niet gered zijn hebben een legalistisch geloof. Zij vertellen anderen dat ze volgens de wet op een bepaalde manier moeten leven, maar dat mogen ze tegenwoordig niet meer zeggen.
Lang geleden waren de meeste christenen in ons land zo. Legalistische predikanten bestraften vrouwen met een gepermanent kapsel, zeggend dat zij naar de hel zouden worden gestuurd. Als we onder leiding stonden van predikanten die kerkleden op deze manier de daden van de wet zouden leren, zouden we zeker geloven dat mensen met gepermanent haar automatisch naar de hel zouden gaan. Dit is iets dat ongeveer 15-20 jaar geleden gebeurde. Als een vrouw lippenstift gebruikte, betekende het dat zij naar het vagevuur zou worden gestuurd onder de instructie van zulke predikanten.
Deze mensen waren legalisten. Zij leken lichamelijk heilig te zijn voor God; mensen onderwijzend geen lippenstift te gebruiken of gepermanent haar te hebben, altijd rustig te lopen en geen goederen te kopen of te verkopen. Deze legalisten vertelden de gelovigen welke dingen goed en fout waren met het oog op Gods woorden, terwijl zijzelf hypocrieten waren.
 


De Joden waren net zo

 
De Joden waren net zo. Zij oordeelden de Heidenen met de wet, terwijl ze dingen zeiden als, “Zij kennen God niet en dienen afgoden. Zij zijn gedoemd om naar de hel te gaan en het zijn wrede mensen.” Ze hielden echter zelf meer van de materiële dingen van deze wereld, samen met andere buitenlandse goden dan van God.
“Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.” De Joden oordeelden anderen volgens de wet, maar zelf volgden zij nooit hun eigen leer. Bovendien, zij die niet in Gods gerechtigheid geloven, of de zaligmaking van Jezus niet in hun harten hebben, denken dat zij exact volgens Gods woord leven, maar zij zijn net als de Joden.
 


Legalisten zullen veroordeeld worden

 
Mensen van jongere generaties hebben waarschijnlijk nooit een religieus leven op deze manier geleid. Echter, de mensen van de oudere generaties hebben waarschijnlijk de preken gehoord die gebaseerd zijn op de wet. Predikanten scholden op diegenen die gepermanent haar hadden, alleen maar omdat het ontuchtig uitzag. Predikanten kunnen tegenwoordig zoiets niet doen. Lang geleden, werd het een doelwit van kritiek om woorden als ‘de rechtvaardigen’ of ‘volledig geheiligd worden’ te zeggen. Maar tegenwoordig gebruiken veel mensen over het algemeen de uitdrukking ‘de rechtvaardigen.’ Dit betekent dat het christendom veranderd is. Valse leraren kunnen geen willekeurige leugens vertellen omdat zelfs hun congregaties het ware evangelie hebben gekregen door boeken en audioboeken. Daarom kunnen zij niet zonder reden tegen hun luisteraars spreken. 
Het belangrijkste om te weten is dat legalisten die de volmaakte zaligmaking van Jezus Christus negeren en die religieuze levens leiden volgens de wet, voor God veroordeeld zullen worden.
Vers 4 spreekt over Gods oordeel. Laten we het lezen, “Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” God zal de legalisten veroordelen. Broeders, het legalistische geloof is een tegenstander van God. Legalisten werken de liefde van God tegen, met kritiek die gebaseerd is op hun eigen daden. Legalisten negeren het evangelie van de zaligmaking dat verklaart dat God al hun zonden en ongerechtigheden heeft vergeven door de rijkdom van Zijn goedheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid.
Zij die religieuze levens leiden volgens de wet zullen voor God veroordeeld worden. Veel mensen leiden echter hun religieuze leven in overeenstemming met de wet voor Gods aanwezigheid. We moeten niet denken, ‘We zijn vrijgesteld van Zijn oordeel omdat we gered zijn.’ De Apostel Paulus zei dat legalisten niet kunnen worden gered, maar in plaats daarvan omkomen en veroordeeld worden. We moeten weten wat voor mensen religieuze levens leiden volgens de wet, zodat we een plan kunnen bedenken om hen het evangelie te brengen.
 

Er zijn veel legalisten in de wereld inclusief de Joden
 
De Apostel Paulus sprak niet alleen over het feit dat Jezus de zonden van de wereld wegwaste. Hij sprak ook over hoe mensen die een religieus leven leiden binnen de wet, zoals de Joden, God tegenwerken en veroordeeld zullen worden. Ze negeren Gods liefde, waardoor Hij sympathie voor ons toonde. Zij negeren het evangelie van de vergeving van zonde, die verklaart dat God alle zonden van de wereld uitwiste omdat Hij medelijden met ons had.
Zijn er niet veel legalisten om u heen die zulke religieuze levens leiden? Er zijn veel legalisten die geloven dat God geen genade voor de wereld voelt, en dat Hij niet al onze zonden wegwaste. Niettemin zijn er sommigen die Gods liefde aanvaarden en geroepen zijn om ‘de rechtvaardigen’ voor Hem te zijn. Er zijn ook legalisten die Zijn gerechtigheid negeren en Gods zaligmaking met hun eigen gedachten verachten, zelfs op dit moment. De laatste is een absolute meerderheid, en zij kijken koel naar de eerste.
Ik wil dat u weet dat er veel mensen om u heen zijn die de rijkdom van Gods goedheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid negeren, net zoals de Joden deden. Is het waar of niet waar? ─Ja, veel mensen zijn zo─ Een legalist veracht anderen voor God. Wat verachten de legalisten? Gods volmaakte zaligmaking.
Dus veel mensen die in deze wereld leven, verachten het feit dat Jezus de Zoon van God is, inclusief de Joden. De Joden zijn het volk van Israël. Zij zeggen, “Hoe kan Hij de Zoon van God zijn? Hij is slechts een van de profeten.” Zij erkennen Jezus slechts tot op dit punt. De Israëlieten verachtten de Zoon van God en sloegen Jezus’ op Zijn wang en zeiden, “Hij heeft God gelasterd,” (Mattheus 26:65). De Joden verachten God omdat zij niet in Zijn Zoon geloven. Het is begrijpelijk dat de Israëlieten Jezus negeerden omdat zij niet in Hem geloofden. Wat verachten de legalisten onder de Heidenen? Zij verachten de rijkdom van Gods liefde en gerechtigheid.
 

Legalisten leiden een leven gebaseerd op hun eigen daden
 
In een legalistische denominatie leren de legalisten hun volgelingen de linkerwang toe te keren nadat ze op de rechterwang geslagen zijn. Zij mogen nooit boos worden. Hun wordt ook geleerd hoe ze de doctrine moeten prediken, hoe ze rustig moeten lopen, hoe ze moeten lachen, enzovoorts. Ze denken dat zij alles van de Geschriften weten en houden vol dat hun erfzonde vergeven is, maar dat zij de vergeving voor de dagelijkse zonden verkrijgen doordat ze dagelijkse berouwgebeden opzeggen. 
Zoiets is ook een geloof dat gebaseerd is op de wet. Deze dingen zorgen er ook voor dat mensen de rijkdom van Gods liefde en zaligmaking verachten. Ze zeggen, “U bent zo trots om te zeggen dat u geen zonde hebt, dat u rechtvaardig bent, en dat u de vergeving van alle zonden hebt ontvangen door te geloven dat Jezus ze heeft weggewassen!” Zij denken dat God hen roept om rechtvaardig te zijn, zelfs als ze niet echt rechtvaardig zijn. Alle legalisten geloven deze valse christelijke doctrines. Daarom moeten we wegblijven van zulke legalisten.
Is het legalistisch om, na in Jezus te gaan geloven, de vergeving van dagelijkse zonden te ontvangen door berouwgebeden. Of niet? ─Ja, dat is het─ Komt het voort uit de wet van daden of niet? ─Ja, dat doet het─ Het is niet van geloof. Mensen die verklaren dat ze naar de daden van de wet leven, zijn legalisten. Er zijn ontelbaar veel van zulke mensen om ons heen.
De Apostel Paulus ontving de volledige vergeving van zonden door alleen in Jezus Christus te geloven. De Israëlieten, die volgens de wet in het Oude Testament geloofden, geloofden echter in het Jodendom. Waren alle mensen die een van deze mensen werden een legalist of niet? Zij waren diegenen die de wet volgden; uiterlijke daden onderwijzend, zoals hoe men lopen moet, wat men wel of niet moet doen. 
Daarom gaf de Apostel Paulus deze mensen op scherpe toon de schuld. Hij deed dit op een nette manier. De christenen van vandaag leiden ook een legalistisch leven volgens de wet. Zij geloven dat, hoewel zij geheiligd zijn door het geloof, hun zonden dagelijks worden vergeven als ze berouwgebeden voor hun zonden opzeggen. Het zijn legalisten en hun geloof is van de wet. 
Veel pastoors zijn goed in het prediken, terwijl ze zeggen “We zijn gered door het geloof.” Op het eind zeggen zij echter, “Maar we moeten onze zonden biechten en berouw tonen.” Deze pastoors zijn legalisten. Ze zijn voor hun zaligmaking afhankelijk van hun eigen daden, terwijl ze niet geloven of op Jezus Christus vertrouwen.
Waren wij legalisten voordat we gered werden? ─Ja, dat waren we─ Voordat we wedergeboren werden, leerden we dat het doen van goede dingen ons redden zou. Er zijn veel mensen in deze wereld die zo denken. God zegt dat ze zich moeten bekeren. “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren” (Handelingen 3:19). Deze mensen hebben echter geen berouw. Wat zijn ze koppig! Dus praat de Apostel Paulus nog een keer tegen de koppigen.
 

Legalisten verklaren dat ze zondaars zijn totdat ze sterven
 
Laten we eens kijken naar Romeinen 2:5, “Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.” Gods toorn zal bewaard blijven tot de dag dat Gods rechtvaardige oordeel uiteindelijk geopenbaard wordt aan de legalisten.
Legalisten zijn echter zo koppig dat ze zouden biechten dat ze zondaars zijn voor God, zelfs als zij een mes aan hun keel hadden. Als zij met gevaar geconfronteerd worden, zullen zij nog steeds verklaren dat zij zondaars zijn. Sommige mensen verklaren dat zij permanente zondaars zijn voor God tot de dag dat zijn sterven. Ze zijn zo koppig! Zij zeggen dat zij zondaars zijn omdat zij niet volgens Gods woord kunnen leven, ook al geloven zij in Jezus Christus.
Wat zegt God? Hij zegt, “Omdat u niet naar de woorden kunt leven, heb Ik u gered. Ik heb al uw zonden uitgewist en u absoluut gered.” Zij bezitten niet het geloof in Jezus Christus noch proberen zij Gods gerechtigheid te accepteren om van hun zonden verlost te worden. In plaats daarvan houden zij vol dat zij zondaars zijn tot de dag dat ze sterven omdat zij proberen gered te worden door zowel de daden van de wet als ook het geloof in Jezus Christus. Zij moeten weten dat de tijd komen zal dat zij veroordeeld zullen worden voor hun eigen daden en geloof.
“Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods” (Romeinen 2:5). De Apostel Paulus bedoelde, “Hoe koppig jullie zijn. Jullie worden veroordeeld voor jullie harde en onboetvaardige harten. Jullie sparen Zijn toorn op.” Jezus Christus wiste al onze zonden uit, of iemand dit nu gelooft of niet. Iedereen kan dus gered worden van al zijn/haar zonden door Jezus Christus. We zijn gered door ons ware geloof in het feit dat Jezus Christus al onze zonden wegwaste. We zouden niet kunnen leven volgens de wet terwijl we onze dagelijkse zonden biechten om Zijn vergeving te ontvangen, dus keren we terug naar Jezus Christus vanuit de Heidense religies. We zijn gedoemd om te zondigen tot de dag dat we sterven, dus kunnen we niet rechtvaardig worden door de daden van de wet, maar door het geloof in de Heer.
Verklaart u dat u rechtvaardig bent totdat u sterft voor God? Of verklaart u dat u alleen een zondaar kunt zijn totdat u sterft? ─We verklaren dat we rechtvaardig zijn─ Is dit alleen mogelijk door hersenspoeling? Sommige mensen zeggen misschien dat dit een soort hersenspoeling is. Wie zou er ooit voor dit soort indoctrinatie kunnen vallen? Niemand.
Laten we aannemen dat iemand u iedere dag indoctrineert. U zou zich sterk verzetten door te zeggen, “Waarom moet dat? Dus? Dus wat?” Zouden de meeste mensen niet op deze manier reageren? We gaan pas in iets geloven als we met ons hart toegeven dat het waar is. Als iemand ons probeert te misleiden door ons in iets te laten geloven met mooie woorden dat niet bijbels is, zou dat nooit werken. Niet in het minst. We weten dat mensen erg koppig zijn, maar we worden mak en gaan in de waarheid geloven als het de woorden van God zijn.
 

Hoe koppig legalisten zijn
 
Hoe koppig ze zijn. Zij verklaren dat zij zondaars zijn tot de laatste minuut van hun leven. Er zijn veel mensen die in het Jodendom geloven. Zijn er onder de huidige christenen veel mensen die in feite in het jodendom geloven? Of niet?   ─Er zijn er veel─ “Heer, hier is een zondaar. Vergeef alstublieft mijn zonden.” Er zijn velen die verklaren dat zij zondaars zijn voor God, omdat ze met hun eigen gedachten naar hun zwakheden en hun dagelijkse zonden kijken. Ook al zijn er meer dan een miljard christenen in de wereld en tien miljoen christenen hier in Korea, deze mensen houden zich aan de wet.
 

Legalisten zijn net als de Farizeeën
 
Ik was ook een legalist voordat ik in het evangelie van het water en de Geest ging geloven. Ik dacht, “Hoe kan ik rechtvaardig worden als ik iedere dag zondig?” Dit is nu niet meer zo. Veel mensen die u kent, gedragen zich koppig. Waar gaan dit soort mensen volgens de Bijbel heen? Zij zullen in de hel eindigen, want zij hebben Gods toorn verzameld vanwege hun harde en onboetvaardige harten. Legalisten moeten één keer berouw tonen om zich te bekeren, terwijl ze in deze wereld leven door dank te betuigen en oprecht te geloven dat Jezus Christus al hun zonden heeft uitgewist.
Ze zijn echter te koppig om zich te bekeren. Deze mensen verdienen medelijden. Ze hebben geen berouw, ook al zouden ze dat wel moeten doen. Er zijn zoveel mensen die zich als de Farizeeën gedragen. Zij groeten de mensen voorin de kerk vriendelijk, “Hoe gaat het? Hoe is het met u?” terwijl ze de Bijbel onder hun arm houden. Zij hebben hun ogen halfgesloten in een arrogante manier als zij op Zondagen mensen ontmoeten. Zij proberen nog goddelijker dan Jezus te zijn. Hoe goed zou het zijn als zij werkelijk iedere dag zo goddelijk zouden zijn?
Weet u wat vrouwen van legalistische predikanten zeggen? Ze zeggen dat zij gelukkig zijn als hun echtgenoten een preek houden in de preekstoel, omdat hun echtgenoten met vriendelijke woorden spreken en dingen zeggen op zulke “heilige en barmhartige” manieren. Zij veranderen echter zodra ze thuiskomen. Ooit maakte de vrouw van een legalistische predikant haar huis achter de preekstoel en nam haar oven, dekens en rijst mee, omdat haar man thuis een ruwe vent was, maar zachtaardig in de preekstoel. De predikant vroeg haar wat ze daar aan het doen was. Zijn vrouw zei dat ze het daar fijn vond omdat hij lief was en zijn stem zo zacht klonk in de preekstoel, maar thuis zou hij veranderen en haar kwellen.
 

We moeten het evangelie prediken.
 
Eerlijk gezegd, verloor ik wat punten bij mijn vrouw. Dit is omdat mijn vrouw zegt, “Het enige waar jij om geeft is het evangelie.” Ik kan niet alles goed doen omdat ik geen perfecte man ben. Het eerste dat ik goed moet doen is het werk van God. Ten tweede moet ik voor mijn huishouden zorgen. Ten derde, moet ik andere dingen verzorgen. Dit is mijn voorkeurs volgorde. Dit is niet alleen maar zo omdat ik een pastoor ben. Ik doe dit omdat ik het dienen van het evangelie onder mijn hoede neem. Ik kan het evangelie niet dienen nadat ik al mijn zaken geregeld heb. Dus leg ik grote nadruk op het prediken van het evangelie en ik handel al mijn andere zaken af nadat ik het evangelie gepredikt heb. Ik denk niet dat ik het evangelie zou kunnen prediken terwijl ik mijn andere zaken afhandel.
Legalisten doen alsof ze engeltjes zijn als zij in de preekstoel staan. Zij leren de gelovigen te huilen voor hun zonden. Elke legalist zou de vergeving van zonden moeten ontvangen nadat hij/zij in Jezus is gaan geloven, want alleen dan kan iemand echt gelukkig zijn dat hij/zij zondeloos is geworden. Dit is de enige manier waarop iemands ziel gelukkig kan zijn. Mensen zondigen en doen immorele dingen terwijl ze doorgaan met hun levens en als iemand dus zonde in zijn/haar hart heeft, zou het voor hem/haar zelfs erger zijn dan de hel. God veroordeelt dit soort mensen.
Ik kan niet anders dan zeggen dat veel mensen de toorn voor God aan het verzamelen zijn. Zij die geen berouw hebben, die niet bekeren en niet Geloven in Jezus Christus, terwijl ze voorgeven dat ze werkelijk geloven, zullen veroordeeld worden door Gods toorn. Zij kunnen God niet bedriegen. We kunnen niet misleiden, of we nu het ware geloof voor Hem hebben of niet. We zullen veroordeeld worden als we niet geloven. De toorn van God wordt geopenbaard aan diegenen die geen geloof bezitten. Zij zullen in de zinderende vuren van de hel branden. Er zijn veel mensen die in de hel zullen branden vanwege hun ongeloof.
Daarom moeten we het evangelie prediken. We moeten ook voortdurend het woord van God verspreiden. Elke keer als wij samenkomen, moeten we aan het evangelie denken en niet alleen aan onszelf, maar we moeten ons ook de tijd nemen om voor anderen te zorgen. De reden waarom we het evangelie moeten prediken, is om de mensen te helpen van Gods toorn buitengesloten te worden, zelfs als zij ons vervolgen en Gods liefde verachten.
We moeten het volgende weten. Er zijn veel mensen om ons heen die deze toorn zullen ontvangen. We moeten goed nadenken of we werkelijk moeten getuigen of niet, waarom we ons best moeten doen om het evangelie te prediken en offers brengen voor andere mensen. Zal God blij zijn als we hen door Zijn toorn laten veroordelen? We kunnen ze niet zomaar laten zoals ze zijn. Dit heel goed wetende, moeten we het evangelie wereldwijd verspreiden.
Als er een legalist in uw familie is, zal de hele familie door Zijn toorn veroordeeld worden. Wat is toorn? We zeggen, “Als je niet gehoorzaamt, zul je een pak slaag krijgen,” als kinderen hun ouders niet gehoorzamen. Ouders zullen dan hun kinderen slaan als ze er niet meer tegen kunnen. Kinderen geven hun fouten toe en vragen om vergeving. Ouders vergeven hun kinderen omdat zij hun nakomelingen zijn. In vers 4 staat, “Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?” Maar tot wanneer verdraagt God het? God verdraagt het 70-80 jaar op deze aarde, maar mensen slaan hun kinderen na het twee of drie keer te hebben verdragen. God verdraagt het totdat ons leven eindigt.
 

God bereidde het vuur van de hel voor legalisten
 
Het zal het einde zijn als de Heer een stok in Zijn handen neemt. God maakte een smeltoven voor de legalisten, die kokend gesmolten, gesteente en zwavel bevat. God wekt de doden op tot onsterfelijke lichamen met Zijn toorn. God maakt hun lichamen onsterfelijk zodat ze eeuwig pijn voelen, en Hij plaats ze in de smeltoven die nooit dooft. De toorn van God laat hen herrijzen in eeuwige lichamen en laat hun eeuwig lijden. Zij sterven nooit door verbranding, zelfs niet als zij het te heet hebben en zeggen, “dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam” (Lukas 16:24).
We moeten het evangelie aan hun prediken want het is duidelijk dat zij veroordeeld zullen worden. De reden waarom we het evangelie moeten prediken aan de legalisten om ons heen, hoewel we veracht en vervolgd zullen worden, is om hun van de toorn en de vernietiging te redden. Begrijpt u waarom we onze best moeten doen, waarom we interesse moeten tonen in het redden van anderen, en waarom we het grootste gedeelte van de financiën van de kerk in de literatuur diensten steken? We zouden rijk kunnen zijn als we het geld alleen aan onze kerk zouden uitgeven. We zouden goed kunnen eten en leven.
Er zijn echter veel materiële dingen nodig om het evangelie wereldwijd te verspreiden. Weet u waarom? Omdat op deze manier andere mensen gered kunnen worden. Daarom moeten we onszelf toewijden aan het prediken van het evangelie over de hele wereld. Als we dit niet zouden doen, zouden anderen dan in staat zijn de vergeving van de zonden te ontvangen?
Als we het evangelie niet aan u hadden gepredikt, zou u dan gered zijn, zelfs als God u al heeft gered? Nee dat kon u niet. We zijn allemaal legalisten geweest voordat we wedergeboren werden. We hadden zonde, hoewel we dachten dat we in Jezus geloofden. We zouden ten onder zijn gegaan in deze wereld als we dit goede nieuws niet hadden gehoord.
Kunnen we ze gewoon naar de hel laten gaan en omkomen? Nee, dat kunnen we niet. We kunnen ze niet naar de hel laten gaan omdat we het evangelie van de Heer kennen en de zaligmaking. We weten wie er naar de hel zal gaan en wie het Koninkrijk van de Hemel binnen zal gaan. Daarom maken we ons zorgen over hen en bidden en prediken we het goede nieuws. De reden waarom we onze financiën veiligstellen en zoveel geld aan deze dienst uitgeven is het volgende: Een ziel te redden is beter dan alles in deze wereld te bezitten.
De reden waarom we het evangelie met verdraagzaamheid en volharding prediken, ondanks dat we veracht en vervolgd worden door de legalisten, is om de zielen te redden die veroordeeld zullen worden door Gods toorn.
U denkt misschien, “U zou er beter aan doen leesbare boeken over het ware evangelie te schrijven en ze als folders over de hele wereld verspreiden.” Dat zouden we hebben gedaan als het een goede manier was geweest om het ware evangelie te prediken. Omdat dit echter niet werkt, proberen we alle mogelijke middelen en blijven we bidden.
Wij, de evangeliepredikers, proberen het evangelie niet te prediken om iets te verdienen. Wij prediken het evangelie om de zielen te redden omdat wij weten dat alle zondaars zeker naar de hel zullen gaan. Veel legalisten in deze wereld jagen echter hun wereldlijke lust na, terwijl ze trots zijn op hun toewijding aan het christendom. We moeten de reden begrijpen om het evangelie aan de legalisten te onderwijzen.
We moeten ook weten waarom de Heer ons gebood de sabbatdag te heiligen in de Tien Geboden en waarom diegenen die de sabbat niet hielden, gestenigd werden. De sabbatdag impliceert het evangelie dat Jezus al onze zonden wegwaste. We moeten in gedachten houden dat Jezus al onze zonden wegwaste. We moeten het prediken door het geloof in de Heer, inclusief het feit dat de Heer alle zonden van de wereld heeft uitgewist.
Het lijkt erop dat ik tijdens deze preek mijn afkeer jegens de legalisten heb gestild. Maar we moeten vergeven en ruimdenkend tegenover hen zijn. Zij zijn voorbestemd om naar de hel te gaan als wij onze mond houden. Wij, de evangeliepredikers, kunnen niet toestaan dat legalisten ons met hun geld verachten of dat zij hun vleselijke invloed aan ons tonen.
 

We moeten het evangelie aan onze familie en andere zielen prediken
 
We moeten het evangelie aan iedereen prediken, ook aan veel andere mensen. We weten dat alle zielen net zo kostbaar zijn als onze eigen familieleden. We zouden andere mensen als kostbaar moeten beschouwen, omdat we voor God allemaal hetzelfde zijn.
Ik kan er niets aan doen om over de waarheid van de zaligmaking te spreken altijd als ik predik omdat zielen naar de hel worden gestuurd. We moeten ervoor zorgen dat ze niet naar de hel gaan. We moeten het evangelie aan onze families en vrienden prediken, het met literatuur prediken als het te wensen overlaat, en bidden voor de dingen die we nodig hebben. We moeten het op veel verschillende manieren prediken. We bereiden een feestmaal voor wanneer een ziel terugkomt. We winnen zielen wanner we een herlevingsbijeenkomst hebben om het evangelie te prediken. Soms gaan mensen terug naar de wereld zelfs als we amper het evangelie aan hun hebben kunnen prediken. Dan worden we erg verdrietig. Maar uiteindelijk prediken we het evangelie zonder het gevoel van teleurstelling.
Ik wil dat u vandaag een ding weet. Denk aan het feit dat er veel legalistische christenen om ons heen zijn en dat we het evangelie aan hen moeten prediken. Zij geven voor zich aan de wet te houden, zelfs als zij er niets aan kunnen doen om iedere dag te zondigen, en zij denken dat zij de vergeving voor de dagelijkse zonden kunnen verkrijgen door dagelijkse berouwgebeden aan te bieden.
Zij verwerpen het evangelie dat zegt dat Jezus al onze zonden heeft uitgewist. Zij denken dat Jezus alleen onze erfzonde heeft weggenomen, en niet hun dagelijkse zonden, omdat zij niet de ware verlossing van de zonden kennen. Zij die de zaligmaking van de waarheid niet kennen heten legalisten. We moeten hen van hun zonden redden door hun het evangelie van Gods gerechtigheid te prediken.