Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 3-2] Zaligmaking van Zonden Alleen door het Geloof (Romeinen 3:1-31)

(Romeinen 3:1-31)
“Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is:
‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, 
en overwint, wanneer Gij oordeelt.’
Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken,
te zamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Hun keel is een geopend graf;
met hun tongen plegen zij bedrog;
slangenvenijn is onder hun lippen.
Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
Er is geen vreze Gods voor hun ogen.’
Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.”
 


Het ongeloof van de mensen kan de zaligmaking van God niet tenietdoen

 
De Apostel Paulus zegt dat de vervulling van de wet en de verlossing van Gods genade niet aan ons gegeven zijn door onze daden, maar door het geloof. We zijn van onze zonden gered en we worden rechtvaardig door de zaligmaking van God. “Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre” (Romeinen 3:1-4).
Het voordeel van de Jood is dat het woord van God aan hen was toevertrouwd. Zij groeiden op terwijl ze Zijn woord van hun voorouders hoorden. Omdat God hen Zijn woord toevertrouwde en het door hen werd doorgegeven, dachten ze dat ze beter waren dan de Heidenen. De Bijbel zegt echter dat God de Joden in de steek liet omdat ze Jezus niet geloofden die hen van hun zonden had verlost.
Paulus zegt, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre.” Het ongeloof van de mensen kan de zaligmaking van God niet tenietdoen. “Het geloof van God” betekent “de oprechtheid van God.” Hij bedoelt dat Gods oprechtheid en de zaligmaking van zonden niet ongeldig kunnen worden, ook al geloven Joden het niet. Het woord van Gods belofte dat Hij iedereen zal redden die gelooft, wordt niet ongeldig, ook al geloven zij het niet.
De Heidenen zullen geloven als de Joden niet geloven. God zegt dat iedereen die gelooft, gered zal worden van zonden. Daarom verliet God de Joden omdat zij niet geloofden dat het woord van de waarheid vervuld werd in overeenstemming met Gods belofte, zelfs als God hun Zijn woord toevertrouwde.
De bewering van de Apostel Paulus is als volgt: God gaf het geschenk van de zaligmaking aan alle mensen. God zegt dat Hij het in het Oude Testament beloofde en het volbracht door Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, naar de wereld te sturen. Sommige mensen geloven het evangelie van God, maar anderen niet. Dus wie gelooft, wordt gezegend omdat hij Gods kind is, precies zoals Hij beloofde. En de zegeningen van God worden niet tenietgedaan, hoeveel mensen er ook niet geloven.
 


Wie de waarheid gelooft, kan Zijn grote liefde ontvangen

 
Wie het woord van de waarheid hoort en erin gelooft, kan Gods grote liefde ontvangen, maar ongelovigen beweren dat God een leugenaar is. In feite heeft God Zijn belofte vervuld, maar ongelovigen zijn uitgesloten van Gods zaligmaking omdat zij niet geloven in de genade van de vergeving van zonden.
Paulus zegt, “Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen? Dat zij verre.” God beloofde het eens en gaf trouw het geschenk van Zijn zaligmaking en heerlijkheid aan alle mensen.
Wat is volgens de Bijbel het geschenk van God? De Bijbel zegt dat God, de Vader, Zijn geliefde Zoon heeft gezonden en de genade heeft gegeven om Zijn kinderen te worden aan diegenen die in de vergeving van zonden geloven door Zijn Zoon. Zelfs vóór de grondlegging van de wereld plande Hij dat Hij alle mensen de heerlijkheid zou geven om Zijn kinderen te worden en de zaligmaking van zonden door Zijn gerechtigheid. En Hij vervulde dit getrouw. Daarom worden gelovigen gezegend volgens Gods woord, maar ongelovigen worden ernaar geoordeeld.
Het is juist voor ongelovigen om naar de hel te gaan. God heeft de wet ingesteld zodat we gered kunnen worden door het geloof in Zijn Woord. Hij zei ook dat het geloof van God nooit zonder effect zal zijn, ook al geloven mensen niet. We zijn gezegend door het geloof van Gods zaligmaking te aanvaarden. God zegt, “Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; Gelijk geschreven is: ‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt’” (Romeinen 3:4).
Ieder mens is een leugenaar. God is waarheid. Waarom? Omdat God zegt, “Gelijk geschreven staat: ‘Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.’” God zegt dat Hij op voorhand belooft en zegent diegenen die zullen worden gezegend en vervloekt diegenen die vervloekt zullen worden. Het is gepast voor God om de gelovigen te zegenen en de ongelovigen te vervloeken. God zegt, “Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig.”
“Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.” Hij zegt dat Hij mensen zal redden volgens Zijn Woord. Het Woord werd vleesgemaakt, woonde onder ons en redde ons. Daarom wordt de Heer gerechtvaardigd door Zijn woorden.
De Heer versloeg Satan met de geschreven woorden van God. De Heer is rechtvaardig en oprecht tegenover Zichzelf, Satan en alle geestelijke wezens, omdat Hij volbracht wat Hij beloofde. De mensen zijn echter niet oprecht. Hun gedrag verandert zo gauw zij in het nadeel zijn. God heeft daarentegen nog nooit Zijn beloftes gebroken. Dus zegt de Apostel Paulus dat ons geloof gebaseerd moet zijn op Gods woord. 
 

Onze ongerechtigheid demonstreert de gerechtigheid van God
 
Romeinen 3:5 verklaart, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)” Alle mensen zijn onrechtvaardig, maar wat zullen we zeggen als hun ongerechtigheid de gerechtigheid van Gods zaligmaking aantoont? Wat zullen we zeggen als onze zonden de gerechtigheid van God aantoont?
De gerechtigheid van God wordt nog meer geopenbaard vanwege onze zonden en ongerechtigheid. God is werkelijk oprecht. Hij is de Heer van zaligmaking, de Verlosser en de ware God die beloofde ons te redden met Zijn woord en die volbracht wat Hij beloofde. Wat zullen we zeggen als de gerechtigheid van God geopenbaard wordt door onze zwakheid? Onze ongerechtigheden onthullen Gods gerechtigheid meer omdat we zondigen totdat we sterven.
Hoe weten we dat God de Heer van de liefde is? We kunnen het weten door onze ongerechtigheden. Gods liefde wordt geopenbaard door ons omdat we zondigen tot de laatste dag van ons leven. De Heer zegt dat Hij de zonden van de wereld voor eens en altijd heeft uitgewist. Gods liefde zou onvolmaakt zijn als Hij alleen van goede mensen hield die niet zouden zondigen. Het is door Zijn ware liefde dat God ons zondaars, waarvan nooit gehouden kan worden, accepteert en ons helpt.
Wij mensen zijn onrechtvaardig en we bedriegen God. We geloven niet in Hem en we hebben geen mooie kant voor God. Zondaars zijn diegenen die alleen kwaad doen, maar Jezus, die ons van al onze zonden en ongerechtigheden heeft gered, heeft Gods liefde voor ons vervuld.
God zegt dat het door Zijn gerechtigheid en liefde was dat Hij ons Zijn eniggeboren Zoon stuurde, om ons te redden van Satans duisterheid en vervloekingen toen de mensen gezondigd hadden en voorbestemd waren om naar de hel te gaan onder Satans bedrog. Het is de liefde en genade van God.
“Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” zegt de Apostel Paulus. De gedachten van gelovigen en die van ongelovigen zijn verdeeld bij deze passage. Ongelovigen proberen goed te zijn om zo het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan en gezegend te worden door God. Maar Paulus maakt een tegenstrijdige opmerking door te zeggen, “Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” Paulus zegt dat wij mensen Gods gerechtigheid niet kunnen doen, maar alleen zonde voor Hem begaan en dat onze slechtheid komt om Gods, ware liefde te demonstreren. Ja, het is waar. Alle mensen zijn slecht en kunnen niet rechtvaardig zijn, maar de Heer heeft hen van al hun zonden gered.
 

We zijn gered door de gerechtigheid van God
 
De Apostel Paulus zegt dat mensen niet rechtvaardig kunnen zijn en dat ze gevangen zijn in de valstrik van de zonden. De Heer redde zulke zondaars van hun zonden en Hij hield van hun. We hebben Zijn volmaakte liefde nodig omdat we niet kunnen vermijden om elke dag te zondigen. We werden alleen gered door Jezus’ absolute liefde, Zijn gratis genade en het geschenk van de zaligmaking door Jezus Christus.
De Apostel Paulus zegt dat zijn redding te danken is aan Gods gerechtigheid. Wat God deed om alle zondaars van hun zonden te redden toont Zijn gerechtigheid. Paulus zegt dat het geloof in het evangelie hem redde. De gerechtigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest. Onze zaligmaking hangt af van de rechtvaardige daad die God voor ons gedaan heeft. Daarom worden zondaars door geloof van al hun zonden gered. Diegenen die niet wedergeboren zijn, denken dat ze goed moeten zijn, zodat ze het Koninkrijk van de Hemel kunnen binnengaan. 
Paulus bedoelde niet dat we slechte dingen met opzet moeten doen, maar mensen zullen naar de hel gaan omdat zij proberen goede daden te doen zonder de gerechtigheid van God te ontvangen. Zij moeten berouw hebben om zich te bekeren en te geloven in de zaligmaking die God hun gaf om te ontsnappen aan de hel. 
Wie kan goede daden voor God doen? Niemand. Hoe kan een zondaar dan van al zijn/haar zonden verlost worden? Hij/zij moet zijn/haar eigen gedachten veranderen. De Apostel Paulus zegt dat hij gered werd door het geloof. Maar wat denken de mensen? De mensen denken dat zij gered kunnen worden door goede dingen te doen. Daarom kunnen zij niet verlost worden. Diegenen die zijn van hun zonden gered zijn door in Jezus te geloven en de volmaakte vergeving van hun zonden hebben, scheppen alleen over Gods gerechtigheid op en verheerlijken het.
Zij die niet wedergeboren zijn, hoewel zij in Jezus geloven, denken echter dat zij het Koninkrijk van de Hemel kunnen binnengaan door goede daden te doen, en dat zij naar de hel zullen gaan als zij geen goede daden doen. Hun geloof is verkeerd. Het geloof van de Apostel Paulus is hetzelfde als dat van de wedergeborenen. Zij die niet wedergeboren zijn, hoewel zij denken dat zij in Jezus geloven, hebben een verkeerd geloof omdat zij proberen hun daden toe te voegen aan hun geloof. We worden niet gered door onze deugdzame daden aan ons geloof toe te voegen, maar door in de gerechtigheid van God te geloven: het doopsel van Jezus en Zijn dood aan het Kruis.
 

De rechtvaardigen kunnen niet met opzet zondigen
 
“Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?” De Bijbel zegt dat onze ongerechtigheid alleen de gerechtigheid van God en Zijn liefde demonstreert. De Bijbel zegt ook, “Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is” (Romeinen 3:7-8). De namen van ongelovigen staan in het Boek van Oordeel geschreven en zij zullen in het meer van vuur geworpen worden. Ze moeten berouw hebben om zich te bekeren en moeten geloven dat de zaligmaking volbracht is door het water en het bloed.
De Apostel Paulus zegt, “Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.) Dat zij verre.” De mensen spreken dit tegen terwijl ze zeggen, “Is het niet ongerecht voor God om toorn over de ongelovigen te brengen en hun naar de hel te sturen omdat zij niet geloven dat Jezus hun al van hun zonden heeft gered?” Maar Paulus zegt, “Is God onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt? Het is fair voor de ongelovigen om naar de hel te gaan omdat zij de waarheid niet geloven. God is niet onrechtvaardig.”
Romeinen 3:7 verklaart, “Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld?” Mensen zullen dan zeggen, “Wat? Zondigt u met opzet omdat u de vergeving van zonden hebt? U zult meer liegen omdat u gered bent door de gerechtigheid van God. U zult meer met opzet zondigen?” Maar de Bijbel zegt dat zij op zulke manieren handelen met een slecht hart, zonder Gods zaligmaking niet kennen, noch in Zijn liefde te geloven. 
Daarom zegt Paulus dat de waarachtigheid van God in overvloed aanwezig is in Zijn heerlijkheid, en dit is te danken aan onze zondigheid en leugens. Maar de mensen spreken Paulus tegen met hun eigen gedachten, terwijl ze zeggen, “U zult meer zonden begaan als u gelooft dat u gered bent door geloof zonder daden.” Het is niet waar dat mensen alleen zondigen door de wil om te zondigen. Zij kunnen het niet vermijden te zondigen omdat zij geboren zondaars zijn. Het is voor een appelboom natuurlijk om appels voort te brengen. De Bijbel zegt dat het ook natuurlijk is dat een mens die zondig geboren is, blijft zondigen. De Heer redde zulke zondaars met Zijn gerechtigheid, en zij kunnen alleen verlost worden door de zaligmaking van de Heer te accepteren. 
“En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is” (Romeinen 3:8). Zij die bedrogen worden door valse leraren terwijl ze aannemen dat zij in Jezus geloven, denken op deze wijze. De Brief aan Romeinen werd ongeveer 2000 jaar geleden door de Apostel Paulus geschreven. Veel mensen dachten in die tijd op deze manier, net als de ongelovigen van vandaag. Valse gelovigen denken net als de ongelovigen in de tijd van Paulus, terwijl ze zeggen, “Zult u opzettelijk meer zondigen als u de vergeving van de zonden hebt, zondeloos bent, en weet dat uw toekomstige zonden vergeven zijn?” 
Ongelovigen handelen in overeenstemming met de ongelovige gedachten van het vlees. Zij kunnen de waarheid van Gods zaligmaking niet binnengaan vanwege hun valse gedachten van het vlees. Natuurlijk, zelfs de rechtvaardigen zondigen nog steeds nadat zij de vergeving van hun zonden verkregen, maar er is een limiet. De Bijbel zegt dat zondaars constant zondigen omdat zij zich er niet van bewust zijn en ze weten niet dat het een zonde is voordat zij wedergeboren zijn uit het water en de Geest. De Bijbel zegt echter dat de rechtvaardigen niet roekeloos kunnen zondigen omdat zij onder Gods bewind zijn. 
Sommige mensen zeiden tegen de Apostel Paulus, “Doet u geen slechte dingen zodat er goed kan voortkomen omdat God u van al uw zonden redde? U zult meer slechte daden moeten doen zodat de gerechtigheid van God meer geopenbaard wordt.” Paulus zegt dat hun verdoemenis rechtvaardig is. Hij bedoelt dat het gepast is dat ze veroordeeld worden en naar de hel gaan. Waarom? Omdat zij niet op hun geloof vertrouwen, maar op hun daden.
 

De gerechtigheid van God wordt nooit ongeldig
 
De Apostel Paulus zegt, “Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen?”
Zal hun ongeloof de zaligmaking van God tenietdoen alleen maar omdat zij niet in Gods zaligmaking geloven? De mensen zijn gered als zij geloven, maar zij verliezen de genade van de vergeving van zonden als zij niet geloven. De gerechtigheid van God staat vast. Begrijpt u dit? Zij die naar de hel gaan, gaan vrijwillig naar de hel omdat ze ervoor kozen om niet te geloven. De werken van God en de genade van de zaligmaking van zonden worden nooit ongeldig. Ze staan vast.
De zaligmaking van de Heer heeft niets te maken met menselijke inspanningen, gebaseerd op de daden van de wet. Het heeft alleen betrekking op gelovigen. Gelovigen worden gered volgens de waarheid van God, maar ongelovigen zullen naar de hel gaan omdat zij niet worden gered door Zijn waarheid te verwerpen. God stuurde “een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling” (Jesaja 8:14). Iedereen die in Jezus gelooft wordt rechtvaardig gemaakt en heeft het eeuwige leven, hoe slecht hij/zij ook is. Iedereen die niet in Jezus gelooft zal naar de hel gaan vanwege het loon van de zonde, hoe goed hij/zij ook is. Jezus is een steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling voor diegenen die niet in de vergeving van zonden geloven.
 

Er is geen rechtvaardig persoon die zonde heeft
 
De Apostel Paulus spreekt over het geloof tot zaligmaking aan diegenen die doen alsof ze goed zijn, dus beschouwen mensen Romeinen als het woord van God dat over het geloof vertelt. Sommige mensen verbazen zich over de mensen die zichzelf als de rechtvaardigen identificeren. In feite zijn zij van wie de zonden door Jezus vergeven zijn, rechtvaardig omdat al hun zonden vergeven zijn. “Jezus is trouw” betekent “Hij heeft trouw de zondaars gered van hun zonden.” Sommige mensen zeggen dat zij ‘verloste’ zondaars zijn, maar zulke mensen kunnen er niet voor God zijn. Hoe kan een persoon nog steeds een zondaar zijn nadat hij/zij van de zonde verlost is? We zijn gered als Jezus ons heeft gered en zijn zondaars als Jezus ons niet heeft gered. Er is geen “midden” in de zaligmaking.
Is er een rechtvaardig persoon die zonde heeft? Er is geen rechtvaardig persoon die zonde heeft. De persoon is een zondaar als hij/zij zonde heeft, maar rechtvaardig en zondeloos als hij/zij in Jezus gelooft. Hoe kunnen we het probleem van de dagelijkse zonden en toekomstige zonden oplossen? Mensen denken dat zij onvermijdelijke zondaars zijn omdat zij iedere dag zondigen en dat zullen blijven doen totdat ze sterven. We zijn echter rechtvaardig gemaakt door in het evangelie te geloven dat zegt dat Jezus de zonden van de wereld wegnam, inclusief de toekomstige zonden, in de Jordaan en dat Hij werd gekruisigd.
“Een rechtvaardig persoon die zonde heeft” is onzin. Is het redelijk om te denken dat een persoon nog steeds schulden heeft, hoewel hij/zij al zijn/haar schulden betaald heeft? Laten we aannemen dat er eens een man was die veel geld had, maar dat zijn zoon er in zijn jeugd een slechte gewoonte van maakte om elke dag snoep te kopen op krediet in alle winkels van de stad. Zijn rijke vader had echter vooraf aan elke winkel genoeg geld betaald dat de levenslange schuld van zijn zoon overtrof.  Hij kon dus nooit een schuldenaar worden al at hij dagelijks snoepgoed zonder te betalen tot de dag dat hij stierf.
De Heer heeft ons gered met de gerechtigheid door al onze zonden voor eens en altijd op Zich te nemen in de Jordaan. Hij heeft ons allemaal perfect gered. Daarom kunnen wij nooit meer zondaars worden, hoe zwak we ook zijn. God zegt dat we rechtvaardig worden gemaakt als we niet ontkennen wat Hij deed.
 

Mensen kunnen niet in het evangelie geloven noch wedergeboren worden, met vleselijke gedachten
 
Christenen die zichzelf als ‘verloste’ zondaars identificeren, denken met vleselijke gedachten. Als iemand geestelijke gedachten heeft, dan gelooft hij in Gods woord. De vleselijke gedachten zijn menselijke gedachten. Het is menselijke wijsheid. Het vlees kan niet anders dan zondigen, maar we kunnen rechtvaardig worden door in het doopsel en het Kruis van Jezus te geloven. De Bijbel zegt dat we nooit rechtvaardig en heilig kunnen worden door te proberen niet te zondigen.
Kan iemand het Koninkrijk van de Hemel binnengaan, door een heilig persoon te worden die nooit meer zondigt nadat hij in Jezus is gaan geloven? Of is het alleen mogelijk door de zaligmaking voor eens en altijd? Zijn zondaars werkelijk rechtvaardig gemaakt door de genade van de vergeving van de zonden? Het is onmogelijk voor u om rechtvaardig te worden met uw vleselijke gedachten. Het vlees kan nooit rechtvaardig worden. Het vlees wil altijd iets eten als het honger heeft.
Het is onmogelijk voor het vlees om geheiligd te worden omdat het vlees lusten en verlangens heeft. Daarom worden we alleen rechtvaardig gemaakt door in het water en het bloed van Jezus te geloven. Kunnen we het Koninkrijk van de Hemel binnengaan door niet meer te zondigen en onszelf te reinigen totdat we zo puur als sneeuw zijn? Het is een hoogmoedige gedachte voor een mens, die de lusten en hartstochten van het vlees heeft, om geheiligd te worden door zonden te vermijden. Het is onmogelijk.
Mensen kunnen noch in het evangelie geloven, noch wedergeboren worden, omdat ze met een vleselijke geest over geloof nadenken. Jezus zei, “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest” (Johannes 3:6).
Het is onmogelijk om rechtvaardig te worden met vleselijke gedachten. U denkt misschien ook dat het onmogelijk is omdat u morgen weer zult zondigen, zelfs als u zich tot op de dag van vandaag grondig bekeert en in Jezus gelooft. U zult denken, “Hoe kan ik zeggen dat ik zonder zonde ben als ik zelfs nu doorga met zondigen?” Is het mogelijk dat u rechtvaardig wordt als u vleselijk denkt, zoals het vlees dat doet? Het is onmogelijk om geheiligd te worden met het vlees.
 

God kan ons echter rechtvaardig maken
 
God kan ons echter perfect redden, zelfs als een mens dat niet kan. God kan ons geweten reinigen en ons laten belijden dat we rechtvaardig zijn en dat Hij onze Vader en onze Verlosser is. U moet weten dat het geloof begint bij het geloof in het ware woord met uw hart. Het begint met het woord van de waarheid. We zijn rechtvaardig gemaakt door met ons hart in het ware woord te geloven. We kunnen nooit rechtvaardig worden door de daden van het vlees.
Diegenen die niet wedergeboren zijn, kunnen zichzelf echter niet van hun eigen gedachten bevrijden omdat ze in hun gedachten opgesloten zitten. Zij kunnen nooit zeggen dat zij rechtvaardig zijn omdat zij met vleselijke gedachten denken. In tegendeel, het geloof waardoor we kunnen zeggen dat we rechtvaardig zijn, begint met de kennis van de waarheid van Gods woord. Als u oprecht wedergeboren wilt worden, kunt u zeker alleen wedergeboren worden door het ware woord te horen door een wedergeboren persoon, omdat de Geest in de wedergeboren heilige graag met de waarheid werkt en “onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods” (1 Korintiërs 2:10). Mensen kunnen wedergeboren worden als ze het woord van God horen door de rechtvaardigen, omdat de Geest in de rechtvaardigen woont, die wedergeboren zijn. Ik wil dat u dit in gedachten houdt. U moet de rechtvaardigen ontmoeten, die wedergeboren zijn, als u de genade van de wedergeboorte wilt ontvangen.
Abraham kreeg Ismaël en Isaak. Ismaël werd geboren van een slavin. Ismaël was al 14 jaar oud toen Isaak geboren werd. Ismaël vervolgde Isaak, die geboren werd uit een vrije vrouw. Wie had eigenlijk het erfrecht? Isaak, die geboren was uit de vrije vrouw Sarah, had het erfrecht.
Isaak had het erfrecht en werd goedgekeurd, ook al was Ismaël ouder en sterker in het vlees dan Isaak. Waarom? Isaak werd geboren naar het woord van God. Geloof dat wordt gevestigd door het menselijke denken is als een zandkasteel. Mensen kunnen alleen wedergeboren worden als ze de waarheid van Gods woord leren en erin geloven.
“Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben tevoren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een” (Romeinen 3:9-10). Wat betekenen deze passages? Geven de passages de toestand van de mens aan voordat ze wedergeboren worden of nadat ze wedergeboren zijn? We waren allemaal zondaars voordat we wedergeboren werden. “Er is niemand rechtvaardig” was de toestand van de mens voordat Jezus alle zonden van de wereld uitwiste. Men kan nooit geheiligd worden zonder in Jezus te geloven.
De woorden “geleidelijke zaligmaking” kwamen van afgodenaanbidders van de heidense religies. De Bijbel zegt, “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een.” Hoe kan iemand geheiligd worden door zichzelf te trainen? Een mens kan niet rechtvaardig worden door zichzelf. Er is niemand die rechtvaardig zal worden of is geworden door zichzelf. Er is niemand die zondeloos is door zijn eigen daden. Het is alleen mogelijk door het geloof in Gods woord. De Bijbel zegt, “Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt” (Romeinen 3:11).
 

Allen zijn zij afgeweken
 
“Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe” (Romeinen 3:12). Is een mens nuttig voor God? Een mens is nutteloos voor God. Allen die nog niet wedergeboren zijn, zijn nutteloos voor God. Wijzen zij niet hun vingers naar de hemel terwijl ze vechten en vloeken tegen God, Hem afwijzend omdat Hij geen regen stuurt ook al zijn ze allemaal door Hem geschapen?
“Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden,” zegt God. Hoe kan iemand die zonde in zijn hart heeft, God verheerlijken? Hoe kunnen zondaars, die het probleem van hun zonden niet kunnen oplossen, God loven? Hoe kan een zondaar de Heer loven? Zondaars kunnen geen heerlijkheid aan God geven. 
Er zijn veel lof diensten tegenwoordig. Zondaars schreven de woorden voor kerkliedjes, terwijl ze de Geschriften in de Openbaringen citeren. “En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid” (Openbaringen 5:13). De Heer is natuurlijk waardig geprezen te worden, maar alleen de rechtvaardigen kunnen God prijzen. Denkt u dat God het lof van zondaars met vreugde accepteert? Het lof van de zondaars zijn als het offer van Kain. Hun lof is tevergeefs en wordt gezongen naar een lege lucht, zelfs als zij denken dat zij de Heer prijzen. Waarom? Omdat God zich niet over hen verheugt. God hoort nooit de gebeden van de zondaars (Jesaja 59:1-2).
De Bijbel zegt dat ze allemaal zijn afgeweken en samen nutteloos zijn geworden. De woorden “Allen zijn zij afgeweken” betekent dat zij hun eigen gedachten geloofden, terwijl ze Gods woord weigerden. Het ware oordeel wordt gemaakt door het woord van God. Alleen God oordeelt. Mensen kunnen niet oordelen. De woorden “Allen zijn zij afgeweken” betekent dat ze zich tot hun eigen gedachten wendden. Ze zeggen altijd dingen als, “Ik denk zo en ik geloof zo.” Diegenen die hun eigen gedachten niet verwerpen, geven toe aan hun gedachten, dus keren ze niet terug naar het woord van God.
Diegenen die niet wedergeboren zijn denken dat zij hun eigen rechters zijn. Het is voor hun niet belangrijk wat er in het woord van God geschreven staat. Ze klampen zich vast aan hun eigen gedachten en oordelen, wat ze wel of niet waar vinden, terwijl ze zeggen, “Ik denk zo en ik geloof op deze manier. Dat is niet hetzelfde als wat ik denk.” Hoe kunnen zij de waarheid vinden? God zegt dat alle mensen zich tot hun eigen gedachten hebben gewend. We moeten ons niet naar onze eigen gedachten wenden. In plaats daarvan moeten we naar de Heer terugkeren. We moeten op de juiste wijze gered worden. We moeten worden beoordeeld voor het ware woord. Wat is dan gerechtigheid?
 

We moeten wedergeboren worden door het woord van God
 
Gerechtigheid is het woord van God, dat de waarheid is. Het woord van God is de canon, die verwijst naar een ‘meetlat.’ We moeten weten dat het woord van God een criterium of een maatstaf is. “In den beginne was het Woord” (Johannes 1:1). Wie was met God, de Vader en de Heilige Geest? Hij is God, het woord. Het Woord is God. Jezus Christus, onze Verlosser en Koning der koningen, is het Woord, onze God.
Er staat geschreven dat het Woord in het begin bij God was. Wie was met God? Het Woord. Dus het Woord is Jezus, onze Verlosser en God. De Verlosser is God. Een exacte weergave van Zijn aard is het Woord. Dus het woord van God verschilt van onze eigen gedachten, omdat het Woord God is. Het is erg onwetend voor een mens om het woord van God met zijn/haar eigen vleselijke gedachten proberen te begrijpen.
Daarom kan God een persoon gebruiken die vaststaat in Zijn woord en in geloof. De persoon die vaststaat in het woord van God is getrouw en nuttig voor God, en God zegent zo iemand.
Kan iemand het goede doen? Het Woord, dat God is, zegt dat er niemand rechtvaardig is, nee, niet een. Sommigen denken echter, ‘Er lijkt een persoon te zijn die goed doet.’ In feite spelen mensen de huichelaar voor God. We moeten weten dat we geen rechtvaardige kant hebben voordat we wedergeboren zijn.
Alle mensen rebelleren tegen God. Zij bedriegen elkaar en zelfs God terwijl ze doen alsof ze heilig, goed en genadig zijn. Ze dagen God uit door net te doen alsof ze goed zijn. Alleen God is goed. Het is om tegen God te zijn en tegen Zijn waarheid te rebelleren om te doen alsof men goed is, zonder wedergeboren te zijn en in Zijn liefde en gerechtigheid te geloven.
Denkt u dat alleen ernstige zondaars door God veroordeeld zullen worden? Iedereen die niet is wedergeboren, ook al is hij/zij een christen, kan niet ontsnappen aan Gods toorn. Geef daarom uw hypocriete manier van leven op en luister naar het woord van God. Wordt wedergeboren. Dan kunt u aan het oordeel van God ontsnappen.
Heeft u ooit een slecht persoon gezien die niet vol is van de obsessie om goed te zijn onder diegenen die niet wedergeboren zijn? Mensen zijn vol van de obsessie om goed te zijn. Wie leerde ons dit? Satan. Een mens kan oorspronkelijk nooit goed zijn. Een mens kan een goed leven leiden als al zijn/haar zonden voor God zijn uitgewist. Zegt God ons dan dat we slechte dingen moeten doen met opzet? Nee. God zegt ons de vergeving van zonden te ontvangen, omdat we al besmet waren met de zonde voordat we geboren werden en voorbestemd waren om naar de hel te gaan. God wil dat we allemaal Zijn ware woord ontvangen, zodat we gered kunnen worden.
 

Satan liegt altijd door de ongelovigen
 
“Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen” (Romeinen 3:13-18).
“Met hun tongen plegen zij bedrog.” Alle mensen zijn goed in bedriegen. God zegt over Satan, “Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen” (Johannes 8:44). Alle mensen die niet wedergeboren zijn, zeggen “Ik vertel echt de waarheid. Het is waar,” maar zij vertellen allemaal leugens.
De mensen die benadrukken dat hun uitspraken waar zijn, zijn leugenaars. Heeft u ooit oplichters gezien die zeggen, “Ik ben een leugenaar en een oplichter,” als zij anderen proberen te bedriegen? Zij spreken alsof alles wat zij zeggen waar is. Zij kunnen overtuigend zeggen, “Ik zal u eens iets vertellen. Als u uw geld hierin investeert, zult u veel geld verdienen. Als u een miljoen euro investeert, kunt u binnenkort net zoveel verdienen als de directeur en in een paar jaar tijd tien miljoen euro. Het is een fantastische belegging. Wilt u beleggen?’ Diegenen die niet wedergeboren zijn, bedriegen altijd met hun tong.
Als Satan een leugen uitspreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Een prediker die niet wedergeboren is, verteld altijd een leugen. Hij/zij beweert dat iemand rijk kan zijn als hij/zij veel geld aan de kerk doneert. Is er een passage in de Bijbel die zegt dat iemand rijk kan worden als hij/zij een ouderling wordt? Waarom proberen de mensen om ouderlingen te worden? Zij proberen ouderlingen te worden omdat hun geleerd werd dat als zij ouderlingen worden, God hun aardse zegeningen zal geven. Zij worden misleid omdat zij geloven dat zij de genade van rijkdom kunnen hebben als zij ouderlingen worden. Zij zijn gevangen in de valstrik van bedrog.
Bent u ooit een ouderling geworden door u door een dergelijke leugen te laten misleiden? Veel mensen hebben als bedelaars geleefd nadat ze ouderlingen waren geworden. Ik ken er veel om mij heen. Valse profeten die niet wedergeboren zijn, wijzen de rijken aan als de ouderlingen van hun kerken. Waarom? Omdat zij willen dat de ouderlingen grote bijdragen aan hun kerken doneren. Soms benoemen ze mensen zonder geld als ouderlingen omdat ze van hen hun blinde volgelingen willen maken.
Het gezegde “Iemand zal gezegend worden met rijkdom als hij/zij een ouderling wordt,” is een leugen. Dit wordt niet vermeld in de Bijbel. De Bijbel zegt dat Gods dienaren liever vervolgd worden dan de genade te hebben van rijkdom. De Heer zegt, “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Mattheus 6:33).
“Slangenvenijn is onder hun lippen,” verklaart de Bijbel. Mensen hebben echt het slangengif. Wat zeggen de mensen die niet wedergeboren zijn tegen de rechtvaardigen? Zij vervloeken de rechtvaardigen en ze spreken als adders. De Bijbel zegt, “Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.”
 

Wat is het doel van de wet?
 
De passage, “Gelijk geschreven is” betekent dat het een citaat van het Oude Testament is. De Apostel Paulus citeerde het Oude Testament vaak. Hij zei, “Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen.” Ik heb medelijden met de mensen die naar de hel gaan zonder te weten hoe ze opnieuw geboren kunnen worden. 
Romeinen 3:19 verklaart, “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.” God brengt toorn toe volgens de wet. De reden waarom Paulus zei, “zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn” is omdat God de wet aan diegenen gaf die niet wedergeboren zijn, die de zonde niet kennen en de zonde niet als zonde beschouwen, om de zondaars, die zich in hun werkelijke bestaan nooit aan de wet kunnen houden, te verlichten. God heeft ons de wet niet gegeven om ons eraan te houden. Zegt God dan dat Hij de wet heeft vernietigd? Nee. Hij gaf ons de wet door Mozes om ons de kennis van onze zonden te geven. Hij gaf ons niet de wet zodat wij ons eraan moeten houden. De wet van God heeft de rol om ons te leren hoe zondig we zijn.
 

Niemand kan rechtvaardig worden door de daden van de wet
 
Romeinen 3:20 verklaart, “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.” Wedergeboren christenen weten dat geen enkel vlees rechtvaardig zal worden door de daden van de wet. De Apostel Paulus en alle dienaren van God zeggen, “Geen enkel vlees zal rechtvaardig worden door de daden van de wet.” Er is niemand die zich aan de wet houdt of die dat zal doen in de toekomst. Daarom moeten we bekennen dat we nooit rechtvaardig kunnen worden door de daden van de wet. Onze daden kunnen ons niet rechtvaardig maken.
De Apostel Paulus wist dit en geloofde erin. Kunnen we rechtvaardig worden door ons aan de wet te houden? Kan de wet ons rechtvaardigen? Als u de Geschriften leest, denkt u dan dat het juist is om te geloven dat ons vlees veranderd om rechtvaardig te worden en het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan door goede daden te doen nadat we in Jezus zijn gaan geloven? Nee, dit is niet waar. Het is een leugen. Het feit dat iemand door geleidelijke transformatie rechtvaardig wordt en het Koninkrijk van de Hemel kan binnengaan, is een leugen. Alle mensen die niet wedergeboren zijn, zijn onder de wet omdat zij denken dat zij zich aan Gods woord moeten houden met hun eigen daden. Het zorgt ervoor dat ze proberen de wet na te leven en dagelijks om vergeving bidden. Het komt doordat zij de eerste knoop op de verkeerde manier dichtknopen. De wet geeft ons de kennis dat we zondaars zijn. De inspanningen van zondaars om zich aan de wet te houden zijn te wijten aan hun onwetendheid en hun eigen gedachten, die tegen de zaligmaking van de waarheid zijn en voortkomen uit het vlees. Het is een verkeerd georiënteerd geloof. 
De Doctrine van Heiligmaking, die zegt dat we geleidelijk aan veranderen om rechtvaardig te worden, wordt ook gevonden in andere seculiere religies in de wereld. Het Boeddhisme heeft een vergelijkbare doctrine, de doctrine van het Nirvana, dat net als de christelijke doctrine van geleidelijke heiliging is. Veel mensen zeggen dat hun vlees steeds meer geheiligd kan worden en dat ze uiteindelijk het Koninkrijk van de Hemel kunnen binnengaan. Maar de waarheid is dat de Heer onze geest voor eens en altijd geheiligd heeft. 
Zelfs de rechtvaardigen kunnen niet geheiligd worden door het vlees. Diegenen die de Geest niet hebben, kunnen niet geheiligd worden. Hoe meer zij proberen goede daden te doen, hoe grotere zondaars zij worden. Het is omdat zij zonde in hun hart hebben. Er komt regelmatig iets vuils uit hun en het maakt hun vies, zij proberen echter hard om naar buiten toe zichzelf te reinigen, omdat zij van binnen vol met zonde zijn. Het is het werkelijke bestaan van een zondaar.
Deze staat van zijn is het tegenovergestelde van diegenen die de vergeving van alle zonden hebben. Zij kunnen een rein leven leiden, ook al kunnen ze niet anders dan te zondigen met hun vlees. Zondaars die geïnfecteerd met zonde geboren worden, verspreiden hun hele leven zonde omdat de zonde tegen hun wil uit hen voortkomt. Ze hebben geen andere keuze dan een helende spuit te gaan halen die hun zonden voor eens en altijd wegneemt. De spuit is van het evangelie van Gods waarheid. Ze kunnen verlost worden van hun zonden door het woord van de vergeving van zonden te horen. Ik wil dat u het woord van de wedergeboorte en de ontvangst van de vergeving van zonden hoort.
Wie kan er volledig volgens de wet leven? Wie kan perfect volgens de wet leven, zelfs als hij/zij wedergeboren is? Niemand. In Romeinen staat geschreven, “Want door de wet is de kennis der zonde.” Het is zo eenvoudig. Adam en Eva werden in de tijd van onschuld door Satan misleid en onder de zonde verkocht. De zonde werd aan hun nakomelingen doorgegeven die het woord van God niet kennen. Zij wisten niet dat zij geboren zondaars waren, ook al hadden zij zonde geërfd.
Na de tijd van Abraham en Jakob, vergaten de Israëlieten het geloof en hun zondige bestaan, terwijl hun voorvader Abraham rechtvaardig werd door geloof. Dus gaf God hun Zijn wet om hun de kennis van de zonde te geven en Hij wilde dat ze de vergeving van de zonden ontvingen door in Zijn belofte te geloven. Gelooft u dit?
 

Maar nu wordt de rechtvaardigheid van God zonder de wet geopenbaard
 
Romeinen 3:21 verklaart, “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten.” De Apostel Paulus zegt dat de rechtvaardigheid van God zonder de wet geopenbaard is. De woorden, “getuigenis hebbende van de wet en de profeten” verwijst naar het Oude Testament. Het evangelie van het water en de Geest is de gerechtigheid van God, die geopenbaard wordt door het offeringssysteem. Het evangelie openbaart de gerechtigheid die ons naar de ontvangst van de vergeving van zonden leidt door het zonde-offer.
Romeinen 3:22 verklaart, “Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.” Ons geloof is in ons hart. De leidsman en de volbrenger van het geloof is Jezus Christus. Hebreeën 12:2 verklaart, “Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus.” De Leidsman en de Voleinder van het geloof is Jezus en we geloven in het ware Woord, dat God is. We moeten leren en geloven in de ware woorden van de Bijbel van de wedergeboren dienaren om gered te worden van al onze zonden en te leven door geloof. We moeten met ons hart in Jezus geloven.
God zegt, “Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.” Daarom worden we rechtvaardig gemaakt door met ons hart in het ware woord te geloven, en hebben we de bevestiging van de volmaakte zaligmaking door met onze mond te belijden. We kunnen niet gered worden door onze eigen daden, maar door geloof. Wij danken alleen de Heer en de Kerk van God.
Bent u toevallig gebonden aan uw daden, ook al zijn al uw zonden uitgewist? U bent rechtvaardig, ongeacht de zwakheid van uw vlees, als u met uw hart in God gelooft. De Heilige Geest getuigt het woord van God in uw hart, terwijl Hij zegt, “Je bent rechtvaardig,” omdat Hij ons leidt in het begrip naar het ware woord als we het woord horen. Bent u gered door geloof nadat u Gods woord gehoord heeft?
“Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.” Iedereen die het woord van God, dat de waarheid is, leert en erin gelooft, kan van al zijn/haar zonden gered worden.
 

Jezus waste alle zonden vanaf het begin tot het einde van de wereld weg
 
Romeinen 3:23-25 verklaart, “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.”
De Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd en niet de heerlijkheid van God hebben bereikt. We ontvangen de vergeving van de zonden en worden gratis geheiligd door Zijn genade en liefde terwijl de zondaars naar de hel gaan. We bereikten de heerlijkheid van God en werden geheiligd. God stelde Jezus voor als een verzoening door Zijn bloed door geloof.
Verzen 25 en 26 verklaren, “Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” Hier betekenen de woorden, ‘heeft voorgesteld’ dat God Zijn Zoon Jezus stuurde als verzoening voor de vergeving van zonden voor het hele universum.
Jezus nam alle zonden van de wereld weg door Zijn doopsel. Jezus is de Alfa en de Omega. Laten we eens nadenken over het begin en het einde van de wereld. God heeft ons verlost door het geloof dat al onze zonden heeft weggewassen van het begin tot het einde van de wereld. God stelde Jezus voor als verzoening door het geloof in de waarheid. Pas toen ik in het evangelie geloofde werd ik me bewust van de woorden, “tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.”
Al onze zonden worden weggenomen als we in het woord geloven dat zegt dat Jezus al onze zonden wegwaste door Zijn doopsel en bloed. We hebben de vergeving van zonden voor eens en altijd ontvangen, maar ons vlees blijft zondigen. Het vlees zondigt vanwege onze zwakheid. De Bijbel verklaart echter, “God vergeeft de zonden die tevoren geschied zijn.” Zonden die het vlees nu en in de toekomst begaat, zijn zonden die eerder vanuit Gods standpunt werden begaan.
Waarom? God maakte het doopsel van Jezus tot het belangrijkste uitgangspunt van onze zaligmaking. Daarom zijn de huidige zonden van het vlees zonden van het verleden, in Gods perspectief, omdat de vergeving van zonden voor eens en altijd door Jesus Christus werd volbracht. De huidige zonden zijn zonden die al uitgewist zijn. De woorden, “de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods” betekenen dat “Hij al het loon van de zonden van de wereld heeft betaald.” Alle zonden van de wereld zijn al vergeven door het doopsel en het Kruis van Jezus.
Daarom heeft God alle zonden die vanaf het begin tot het einde van de wereld zijn begaan, al uitgewist. In de ogen van God zijn dus alle zonden voorheen begaan. Mensen in de wereld begaan zonden die al zijn uitgewist door de Zoon van God. Jezus waste ongeveer 2000 jaar geleden, al de zonden weg die in 2002 begaan zouden worden. Begrijpt u dit?
God heeft de zonden van de wereld al uitgewist, inclusief uw en mijn zonden. Begrijpt u wat dit betekent? U kunt in de war raken als u het evangelie aan andere mensen predikt als u het niet begrijpt. De woorden, “God vergeeft de zonden die tevoren geschied zijn,” betekenen dat God alle zonden over het hoofd ziet, omdat Hij ze al ongeveer 2000 jaar geleden uitgewist heeft. De zonden van alle mensen werden al veroordeeld omdat Jezus werd gedoopt in de Jordaan en werd gekruisigd. God gaat alle zonden voorbij omdat Jezus naar de wereld werd gestuurd en alle mensen voor eens en altijd perfect gerechtvaardigd heeft. Daarom legt God de schuld niet op de zonden die door alle mensen in de wereld zijn begaan en die al door Hem zijn uitgewist, maar op hun ongeloof in het doopsel en het Kruis van Jezus. 
Begrijpt u wat de Apostel Paulus bedoelt? Het is erg belangrijk voor ons die gered zijn. Zij die niet wedergeboren zijn, gaan naar de hel omdat zij het negeren. We moeten het woord horen en de juiste kennis hebben. Het zal zeer nuttig zijn voor uw geloof en voor uw prediking van het evangelie aan andere mensen.
 

Waar is dan de roem?
 
De Bijbel zegt, “door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods.” God leert ons dat de zonden van het verleden al uitgewist zijn omdat God Jezus heeft voorgesteld als verzoening. Daarom zijn wij rechtvaardig gemaakt door geloof.
Vers 26 verklaart, “Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” “In dezen tegenwoordigen tijd” gaf God de wereld het eeuwige leven zodat de wereld niet ten onder zou gaan. In deze tegenwoordige tijd, stuurde God Jezus Christus om Zijn gerechtigheid te demonstreren en te volbrengen wat Hij beloofde. De Heer toonde Zijn gerechtigheid. God stuurde Zijn eniggeboren Zoon en liet Hem dopen en kruisigen om ons Zijn liefde door de zaligmaking van de waarheid te tonen.
De Heer kwam naar de zondaars als hun Verlosser. “Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.” God is rechtvaardig en wiste alle zonden van de wereld voor eens en altijd uit. We moeten met ons hart in Jezus geloven, zodat we geen zonde hebben. Zij die oprecht in Jezus geloven, zijn zonder zonde omdat Hij hen wegwaste en zelfs redde van hun toekomstige zonden. Door met ons hart te geloven in wat Jezus deed, redt ons. Onze daden zijn niet inbegrepen, zelfs niet 0,1% in het geloof in Zijn zaligmaking.
Romeinen 3:27-31 verklaart, “Waar is dan de roem? Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.”
De woorden, “Wij bevestigen de wet,” betekenen dat we niet gered kunnen worden door onze daden. We zijn onvolmaakt en zwak en we zouden naar de hel moeten gaan volgens de wet. De woorden van God maakte ons echter rechtvaardig en volmaakt omdat we gered zijn door Zijn woord. De Heer verteld ons dat ons vlees nog steeds onvolmaakt is zelfs nadat we gered zijn van al onze zonden, maar Hij verloste ons volledig van al onze zonden. We kunnen dichter bij God staan door te geloven dat Jezus ons redde.
“Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.” We moeten de wet kennen die God heeft ingesteld en dat de wet eeuwig is in Zijn Koninkrijk. “Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs,” zegt God. Begrijpt u dit? God redde ons van alle zonden van de wereld. We worden gered als we volgens de waarheid geloven. We moeten ons herinneren dat de werken van de wet ons niet kunnen redden.
God spreekt over de wet van het geloof door de Apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 3. God zegt, “Zal hun ongelovigheid het geloof van God tenietdoen?” (Romeinen 3:3). Gelovigen houden vast aan hun geloof, maar ongelovigen zullen ineenstorten. Zij die niet het volledige geloof in het evangelie van de waarheid hebben, zullen naar de hel gaan, zelfs als zij denken dat zij in Jezus geloven.
 

God heeft ons allemaal perfect van alle zonden gered
 
God heeft de wet van God vastgesteld, zodat diegenen die volgens hun eigen gedachten geloven, kunnen struikelen over de wet van het geloof. God heeft ons allemaal perfect van onze zonden gered. Romeinen hoofdstuk 3 spreekt over de wet van het geloof. We zijn gered door in het ware woord te geloven. We erven het Koninkrijk van de Hemel en we hebben vrede door geloof. Ongelovigen kunnen geen vrede hebben. In plaats daarvan zullen zij naar de hel gaan. Wat is de reden hiervoor? Ze worden veroordeeld volgens de wet van Gods waarheid omdat ze het woord van Gods waarheid niet hebben ontvangen. Zaligmaking komt van Gods liefde en we zijn gered door de waarheid te kennen en door met ons hart te geloven wat de Heer deed. Begrijpt u dit? 
Ik loof de Heer, die ons dit geloof geeft, en Zijn Kerk op aarde. Ik dank de Heer, die ons de waarheid geeft, het geloof en het woord, dat de Apostel Paulus had, en die het geheim van de vergeving van zonden aan Zijn kerk openbaarde. Ik loof Hem uit de grond van mijn hart. 
We danken de Heer omdat Hij ons redde door Zijn doopsel en de dood aan het Kruis. We hebben geen andere keuze dan naar de hel te gaan zonder dit geloof en Zijn Kerk. We waren zondaars die van nature nooit gered kunnen worden, maar we geloven tot gerechtigheid met ons hart. We worden Zijn kinderen die met het hart tot rechtvaardigheid geloven en met den mond belijden ter zaligheid. (Romeinen 10:10)