Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 3-3] Dankt U God voor De Heer? (Romeinen 3:10-31)

(Romeinen 3:10-31)
“Gelijk geschreven is:
‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
er is niemand, die God zoekt.
Allen zijn zij afgeweken,
te zamen zijn zij onnut geworden;
er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.
Hun keel is een geopend graf;
met hun tongen plegen zij bedrog;
slangenvenijn is onder hun lippen.
Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
Er is geen vreze Gods voor hun ogen.’
“Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.” Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen; Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.”
 


Mensen hebben niets te roemen met het vlees

 
Romeinen 3:10-12 verklaart, “Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.” We zitten allemaal vol met zonden vanwege het vlees voor God. Kan iemand uit zichzelf rechtvaardig worden met het vlees? Kan er voor God vlees zijn dat rechtvaardig van aard is? Een mens kan nooit rechtvaardig worden met het vlees. Het vlees kan nooit rechtvaardig worden zonder verlost te worden van de zonden door Jezus Christus.
De mensen waarvan de zonden zijn uitgewist, hebben niets om op te scheppen met hun vlees. Wij, van wie de zonden zijn uitgewist, kunnen ons ook alleen afwenden van ons vlees en we zijn niet in staat goed te doen. We kunnen niet zeggen dat we goede levens leiden behalve als we de Heer dienen en geestelijk werk doen. Net zoals Jezus zei, “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest” (Johannes 3:6) het vlees wil alleen zijn lusten bevredigen, terwijl de geest verlangt door de Geest te wandelen. Het vlees kan nooit in de geest worden omgezet.
Alle mensen worden zondig geboren, leven onder de zonde, sterven tevergeefs en worden uiteindelijk in het meer van vuur in de hel geworpen. Zij zouden geen hoop hebben als God niet Zijn eniggeboren Zoon naar de wereld had gestuurd om hun van alle zonden te redden. Als er enige hoop voor ons is, is dat alleen omdat God ons de ware hoop gaf. Het is door God dat we rechtvaardigheid en hoop hebben. Het is waar als we het lot van elk individu in de wereld onderzoeken, ook u en ik. 
Ook al worden we ‘de heren van de hele schepping’ genoemd, we zijn voorbestemd om zondig geboren te worden, ongeacht onze wil, tevergeefs te leven en naar de hel te gaan. Hoe vergankelijk we zijn! Wij vergelijken het kortstondige leven van de mens meestal met dat van een eendagsvliegje die geboren wordt en zijn hele leven in één dag leeft, sterft en tevergeefs tot stof terugkeert. Zonder Jezus hebben we geen hoop. De enige noodzakelijke dingen die mensen in hun levens doen, is geboren worden, eten, drinken, sterven en naar de hel gaan, hoe beroemt zij ook zijn of hoe groot hun prestaties ook zijn geweest. We leven tevergeefs en verdwijnen tevergeefs en zijn voorbestemd om het eeuwige oordeel te ontvangen. 
God gaf ons echter de wet om ons de kennis van zonde te geven en maakte ons vervolgens vrijelijk rechtvaardig door Zijn genade door de vergeving van zonden in Jezus Christus. Hij stuurde Zijn eniggeboren Zoon Jezus, die al onze zonden wegnam en gekruisigd werd, als verzoening voor de mensen die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven. God stelde Jezus voor als verzoening voor ons en maakte ons rechtvaardig.
Hoe kunnen zij die de vergeving van zonden hebben, rechtvaardig worden? Hebben wij, die de vergeving van zonden hebben, de gerechtigheid van het vlees? Hebben wij iets om bij God over op te scheppen? We hebben niets om over te scheppen met het vlees. Vanwege God, de Heer, zijn wij verlicht en danken we Hem, want wij hebben de vergeving van zonden, de bevestiging van de zaligmaking en het eeuwige leven.
Wij die de vergeving van zonden hebben, zijn niets zonder God. Heeft het vlees van een mens iets om over op te scheppen? Is het vlees überhaupt rechtvaardig? Hebben we iets om over op te scheppen in de 70-80 jaar van onze levens? Een mens heeft niets rechtvaardigs. Waarover kunnen wij opscheppen voor God? Het vlees heeft echt niets om over op te scheppen. Het vlees heeft niets om over op te scheppen voor God, zelfs niet 0,1%. 
 


Het enige waarover we kunnen roemen is de gerechtigheid van God

 
Waar we trots op zijn, is dat de Heer ons van onze zonden heeft gered, zoals geschreven staat, “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten.” De Heer is ons eeuwige leven en Verlosser. Hij maakte ons rechtvaardig. We zijn rechtvaardig omdat Jezus ons perfect heeft gered. We hebben niets om over op te scheppen met het vlees of met de daden van de wet. We zijn dankbaar en prijzen de Heer voor Zijn doopsel en voor het wegwassen van alle zonden van de wereld om heel de gerechtigheid te vervullen.
We krijgen de gerechtigheid van het geloof. De Heer redde alle mensen van de wereld van hun zonden zonder één persoon buiten te sluiten. De zaligmaking van God maakte ons gelukkig en gaf ons hoop. Het geeft ons nieuwe kracht. We hebben niets om over op te scheppen behalve de Heer. In plaats van onze gerechtigheid voor God op te scheppen, zijn wij beschamend. Veel mensen proberen hun inspanningen aan God aan te bieden met de trots van hun daden en hun eigen gerechtigheid, maar hun zelfingenomen ego’s zijn net als smerige vodden. Zij hebben dan misschien iets om over op te scheppen tegenover elkaar of tegen zichzelf, maar niet voor God. 
De Heer is de volmaakte Verlosser voor ons. ‘Jezus’ betekent ‘de Verlosser’ en men zegt dat Hij ook Christus is. Dit betekent dat de Verlosser die in de gelijkenis van de mens kwam, God was. We noemen Hem “Jezus Christus.” Jezus is onze Verlosser en God. We danken de Heer, prijzen Hem, doen rechtvaardige werken voor Hem en hebben gelovige levens omdat God ons volledig heeft gered. Alleen gelovigen in God kunnen rechtvaardige werken doen. 
We kunnen rechtvaardig werken zonder zonde, omdat de Heer alle zonden van de wereld wegnam en onze Verlosser werd die ons van al onze zonden verloste. We kunnen het probleem van de zonden niet zelf oplossen. Een mens kan zijn/haar zonden niet uitwissen, noch Gods gerechtigheid behouden door goede daden te doen met het vlees.
God wiste al onze zonden uit en we ontvingen de gerechtigheid van God. Wij zijn rechtvaardig. Kunnen we onze rechtvaardigheid behouden door ons vlees te heiligen met deugdzame daden van onze kant? Als iemand dat zou kunnen doen, zou hij/zij een oudere broer/zus van Jezus zijn. Jezus zou nooit de Verlosser van zo iemand kunnen zijn. We hebben een instinct om onze eigen gerechtigheid te behouden met het vermogen van het vlees en onze emoties zonder het te beseffen. Het vlees handelt op instinct. We worstelen instinctief om niet in gevaar te zijn als we gevaar lopen, we willen veel eten als we overheerlijk eten zien, en we willen spelen als we iets interessants zien. 
We willen ons instinctief aan de gerechtigheid van God houden met het vlees omdat het vlees instinctief handelt. We kunnen het echter niet. Dat we gered zijn is niet door onze eigen gerechtigheid. We kunnen nooit gered worden door ons goed aan de wet te houden, door met het vlees goede daden te doen, of door onszelf aan God over te geven. Onze prestaties zijn niet inbegrepen in de gerechtigheid van God, nog niet voor 0,1%. We zijn rechtvaardig gemaakt door te geloven dat God naar de wereld kwam in de gelijkenis van een mens en het doopsel van Johannes de Doper ontving voordat Hij gekruisigd werd om alle gerechtigheid te vervullen, die ons perfect van al onze zonden heeft gered. 
 

De Heer die ons heeft gered, is de volmaakte Verlosser
 
De Heer vervulde alle gerechtigheid door alle zonden weg te nemen die de mensen begaan voordat ze sterven, werd de volmaakte Verlosser voor hen en maakte ons rechtvaardig. God maakte ons volmaakt door heel de gerechtigheid te vervullen. God stelde ons in staat geestelijk te werken. We hebben het recht om geestelijk voor God te werken, omdat we Zijn gerechtigheid hebben ontvangen en zondeloos zijn geworden, ook al blijft ons vlees vleselijk werken. Zij, van wie de zonden nog niet zijn uitgewist, kunnen echter geen geestelijk werk doen. Ze zijn niet gekwalificeerd om dit te doen.
Wij zijn door God gekwalificeerd om de geestelijke dingen te doen. Nu kunnen we de dingen van de Geest doen. We kunnen het rechtvaardige werk van God doen naast de dingen van het vlees. Hoe volmaakt is het dat God onze Verlosser werd! God, die zowel alle dingen als de mensen heeft geschapen, is aan ons geopenbaard als de Heer van zaligmaking, omdat Hij naar de wereld kwam en alle gerechtigheid vervulde. In Zijn relatie met ons werd God onze Heer en Verlosser die ons redde.
De zaligmaking zou onvolmaakt zijn als iemand die zwak is en geen bekwaamheid heeft om ons te redden. Er zou ooit een kans op mislukking zijn. Integendeel, Degene die ons heeft gered, is niet zo’n persoon. Hij is God en de Schepper die alle dingen heeft geschapen. Johannes 1:3 verklaart, “Alle dingen werden door Hem gemaakt, en zonder Hem werd niets gemaakt dat gemaakt was.” Wie is Jezus? De Verlosser. Wie is de Verlosser? Hij is God, de Schepper. God heeft ons perfect gered. Onze zaligmaking is volmaakt omdat Hij ons redde. Het is voor eeuwig. Onze zaligmaking zou echter ongeldig zijn als Hij niet de Schepper was, maar gewoon een persoon onder de schepselen. Het zou niet lang duren en zijn gerechtigheid is als een smerige vod. Als iemand perfecte leren kleding draagt, zullen deze nooit verslijten, zelfs als iemand voetbalt of van een glijbaan glijdt. Maar als het geen perfecte kleren waren, zouden ze meteen versleten zijn.
De Heer die ons van onze zonden heeft gered is niet onvolmaakt. De Heer die ons redde is God, die volmaakt is. De zaligmaking van Jezus, die gedoopt werd om al onze zonden te dragen, gekruisigd, opstond uit de dood en nu aan de rechterhand van God zit, wordt nooit ongeldig, hoe zwak het vlees van de gelovigen ook mag zijn. Dit is de zaligmaking die God ons gaf.
 

Onze eigen gerechtigheid moet worden gebroken om door geloof te leven
 
In de Bijbel hebben diegenen die vol van hun eigen gerechtigheid waren, moeilijke tijden doorgemaakt omdat God hun eigen gerechtigheid wilde breken door deze moeilijke tijden. Er zijn veel passages als “evenwel werden de hoogten niet weggenomen” in de notities over de koningen. Het betekent dat een mens van zichzelf niet volmaakt is in het vlees, maar hij/zij rechtvaardig wordt gemaakt door in de Heer te geloven.
Mijn geliefde heiligen, onze God heeft ons volmaakt gered, hoe zwak we ook zijn. We zullen sterven als we alleen voor onze eigen gerechtigheid leven. Maar de Heer God heeft ons volledig van onze zonden gered. Hij zal zich over ons verheugen als we voor de gerechtigheid van de Heer leven, hoe zwak we ook zijn. Jesaja 53:5 verklaart, “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.” God nam onze ongerechtigheden voor eens en altijd weg. We hoeven niet op te passen uit angst dat onze gerechtigheid zou worden gebroken. 
Sommige mensen hebben persoonlijkheden die lijken op glazen vaten. Ik ken een zuster die naar Amerika ging. Ze was zo nobel; sprak heel voorzichtig en vloekte nooit, als ik haar ontmoette. Ze zei vaker, “Oh! Dhr. slechte man,” tegen een ontzettend slechte man, ook al had zij de vergeving van zonden ontvangen. Zij ontving de vergeving van zonden door in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven, ook al was zij vol van haar eigen gerechtigheid. Nadat ze echter de vergeving van zonden had ontvangen, was ze nog steeds vol van haar eigen gerechtigheid, dus was ze uiterst voorzichtig in haar pogingen om zichzelf niet te ervaren uit angst dat haar gerechtigheid zou worden gebroken. Er zijn veel mensen zoals haar. Duurt hun gerechtigheid lang? Het zal gauw gebroken worden.
Heeft uw vlees zwakheden, ook al bent u gered? Ja. Leeft u een perfect goed leven? We kunnen alleen volmaakt leven na de vergeving van zonden als we met de Geest wandelen. Alleen rechtvaardige werken zijn gekwalificeerd om goed te zijn voor God. We zijn prijzenswaardig als we werken en wandelen met de Geest. We hebben niets om met het vlees te applaudisseren. Sommige mensen onder de heiligen die de vergeving van zonden hebben, proberen hun gerechtigheid te behouden uit angst dat het ze gebroken zal worden. 
God verheugt zich echter niet over hen. Menselijke gerechtigheid zal hoe dan ook worden gebroken. Het is beter als het vroeg gebroken wordt. Het zal na 10 of 20 jaar toch gebroken worden. Daarom zou de uiterlijke mens er beter aan doen nu gebroken te worden, zodat de innerlijke mens door geloof kan leven. Mensen proberen hun gerechtigheid niet te breken, ook al zal het toch breken. 
De Heer werd onze Verlosser. Hoe volmaakt is onze Verlosser! De Heer God is onze Verlosser geworden. Hij heeft zowel u als ook mij gered. Wordt u weer een zondaar vanwege de ongerechtigheden van uw vlees? Nee. God vervulde alle gerechtigheid. Onze gerechtigheid wordt vele malen gebroken nadat we wedergeboren zijn uit het water en de Geest. Onze slechtheid wordt vele malen geopenbaard als we de Heer volgen. Het wordt geopenbaard terwijl hij zichzelf probeert te verbergen, in het geval van een introvert persoon, en het wordt geopenbaard aan andere mensen in het geval van een extrovert persoon. Wanneer onze gerechtigheid wordt geopenbaard, wordt alleen onze gerechtigheid gebroken terwijl de gerechtigheid van de Heer standhoudt.
 

Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest
 
Ik wil dat u gelooft dat de Heer God onze perfecte Verlosser werd. Daarom moeten we door geloof leven. God wil dat onze eigen gerechtigheid gebroken wordt en Hij is er blij mee. Johannes 3:6 verklaart, “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.” Het vlees kan niet de geest worden. In het Boeddhisme bestaat de ‘doctrine van de emancipatie van het wereldse bestaan.’ Het beweert dat het vlees een geest kan worden. Het vlees kan nooit een geest worden. Nee, dat kan niet. Wie kan dat doen? Kom op. Niemand kan dat.
Sung-chul, een beroemde Koreaanse monnik in het hedendaagse Boeddhisme, stierf enige jaren geleden. Hij zocht naar de waarheid door bijna 20 jaar te mediteren met zijn gezicht naar een muur. Hij ging 10 jaar lang niet liggen om te slapen om de geestelijke verlichting te bereiken. Hij sliep zelfs zittend tijdens deze 10 jaar, en hij probeerde alleen goede gedachten te hebben, de slechte gedachten te overwinnen, overspel, ontucht, doodslag, diefstal, goddeloosheid, trots en dwaasheid, die van binnenin hem naar boven kwamen. Veel mensen dachten dat hij een levende Boeddha was. Hij wist echter zelf dat hij de lusten van zijn vlees helemaal niet kon uitroeien, dus liet hij een stukje van een Nirvana gedicht achter toen hij op het punt stond te sterven, na het cultiveren van zijn hersenen voor bijna 20 jaar in het hart van de bergen:
“Want ik heb veel mannen en vrouwen bedrogen in mijn leven, Mijn zonden zijn groter dan de hoogste berg. Ik zal in de eindeloze hel vallen. En mijn klaagzang zal in tienduizend manieren worden verdeeld. Een stukje rode zon gaat onder achter de blauwe bergen.”
Alle religieuze mensen van de wereld bewonderen zijn sublieme persoonlijkheid en schijnbaar diepgaande leer. Hij zei echter zelf dat hij naar de hel zou gaan.
Het vlees kan nooit de geest zijn, maar onze zielen worden Gods kinderen als we wedergeboren worden door in Zijn zaligmaking te geloven. Wij rechtvaardigen worden de nieuwe schepsels door de genade van God die ons liet herrijzen in Zijn gerechtigheid. Een mens kan niet worden vernieuwd door zijn/haar eigen inspanningen.
Predikanten, monniken, en Katholieke pastors die in de gevangenisdienst werken, adviseren gevangenen om de rest van hun leven een deugdzaam leven te leiden. Het vlees verandert echter nooit. God wil dat we onze eigen gerechtigheid verwerpen en er vast van overtuigd zijn dat de Heer onze Verlosser is. Geloof in het doopsel en het Kruis van Jezus. Dan zult u het grote geloof in de zaligmaking hebben.
 

Nu zoekt God naar gelovigen
 
De Heer is een verzoening voor ons geworden. Hij werd gedoopt om alle dingen weg te nemen die God de Vader van ons mensen scheidden. Hij werd gekruisigd om het loon van onze zonde te betalen, werd in onze plaats veroordeeld en redde ons van alle zonden. God werd een verzoening voor ons.
Hij zegt, “Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is” (Romeinen 3:25-26).
God kwam naar de wereld en vervulde alle gerechtigheid. Iedereen in de wereld is zondeloos. Niemand gaat naar de hel als hij/zij gewoon in de volmaakte zaligmaking van God gelooft. Hij/zij gaat naar de hel door zijn/haar ongeloof. Iemand kan gered worden als hij/zij zijn/haar eigen gerechtigheid en huichelarij opgeeft en God als de Verlosser accepteert door in Jezus’ doopsel en dood aan het Kruis te geloven. We leven in een toestand waarin geen zonde zijn volgens God omdat Hij alle zonden van de wereld op Zich nam en ze elimineerde.
Ik geloof in God. En u ook. Hij is de Verlosser. We hebben geen zonde. De Heer God heeft ons perfect gered. Het enige probleem dat voor ons overblijft is hoe we de rest van ons leven doorbrengen. Hoe zouden we moeten leven? We zouden met de Geest moeten wandelen. We hebben geen reden om ons zorgen te maken over de eliminatie van onze zonden. De woorden, “door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods” betekenen dat God ons niet veroordeelt voor onze zonden. We hebben geen zonden en niets om voor veroordeeld te worden, omdat God ons al van onze zonden heeft gered door het doopsel van Johannes de Doper te ontvangen om ze weg te nemen en door gekruisigd te worden. Daarom vervloekt God ons niet voor onze zonden. Hij kijkt naar diegenen die met hun hart in deze waarheid geloven.
De Bijbel zegt dat er niemand is die rechtvaardig is, maar we zijn rechtvaardig gemaakt door het geloof in God. God zegt, “Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.” Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen” (Romeinen 3:10-18).
God kwam naar de wereld en nam alle zonden weg van hen die allerlei kwaad doen, terwijl ze in deze wereld leven en geen gerechtigheid hebben en onnut zijn geworden, in de Jordaan. Gelooft u dit?
God zoekt nu naar mensen die geloven dat Hij hun gered heeft van al hun zonden. De ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen. Hij bemoedigt ons, de rechtvaardigen. Hij zorgt voor ons, is altijd bij ons, houdt ons en werkt met ons. God heeft ons rechtvaardige werken toevertrouwd. Jezus zal meer treuren dan wij als we treuren over het kwaad van ons vlees. “Waarom treurt u om uw zonden terwijl Ik u al van al uw zonden heb gered?”
Wat we nu moeten doen, is in God te geloven, met de Geest te wandelen en het evangelie te prediken om zielen te oogsten. Dit zijn de dingen die we nu moeten doen. Gelooft u dit? Pronk niet met uw eigen gerechtigheid en probeer het ook niet te vestigen door uw gerechtigheid te vergelijken met anderen om ermee te pronken. Laster niet over de persoon die niet uit zichzelf rechtvaardig is. In feite is niemand rechtvaardig van aard.
 

We danken de Heer die ons heeft gered door Zijn doopsel en het Kruis
 
We hebben niets om over op te scheppen voor God behalve Zijn liefde, die ons perfect heeft gered. Het enige wat we hoeven te doen is Gods zaligmaking te roemen, het prijzen, Hem verheerlijken en het evangelie van het water en de Geest prediken. We hoeven ons geen zorgen te maken over zonden en over de hel. “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest” (Romeinen 8:1). Nooit. Begrijpt u dit? Iemand gaat naar de hel als hij/zij zich niet verenigd met het feit dat de Heer hem/haar redde met Zijn rechtvaardige daad. Iemand hoeft zich echter geen zorgen te maken over de hel als hij/zij erin gelooft.
De Heer God redde ons van alle zonden met het doopsel en het bloed van Jezus. Wij zijn zo dankbaar! “Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen” (Romeinen 3:28-29).
God is niet alleen de God van de Joden, maar ook de God van de niet-Joden. Hij is God voor alle mensen. De Heer God redde ons van onze zonden. Om dit te doen, kwam Hij naar de wereld, werd gedoopt om al onze zonden te dragen, en werd gekruisigd om veroordeeld te worden voor alle zonden. Daarom werd Hij de God en de Verlosser van alle mensen. Dit is de conclusie van Romeinen hoofdstuk 3. De Apostel Paulus geloofde dit. Wij geloven het ook. 
De Apostel Paulus spreekt niet alleen over de zwakheid van het vlees, maar ook over de gerechtigheid van God los van de wet. We kunnen niet gered worden door de daden van de wet. Waardoor kunnen we verlost worden? Door het geloof in Gods zaligmaking. De Heer God werd een verzoening voor ons en ging voorbij aan de zonden die eerder waren begaan. Daarom zullen de ongelovigen veroordeeld worden voor de zonde dat ze tegen de Heilige Geest zijn. Hij veroordeelt niet de zonden die begaan zijn door de zwakheid van het vlees, want er is geen zonde in de wereld.
Daarom moeten we geloven in de Heer God. Er is geen vervloeking of oordeel voor de gelovigen. God is de God van de gelovigen, dus moeten we de rest van ons leven leiden door met de Geest te wandelen. We kunnen altijd de dingen van de Geest doen omdat al onze zonden al vergeven zijn, ook al wil ons vlees een lustvol leven leiden. De Heer God is de God van zowel de Joden als de niet-Joden. Hij is ook de God van zowel de gelovigen als ook de ongelovigen. Dit betekent dat God wil dat alle mensen gered worden van hun zonden. Hij kan de Verlosser van de ongelovigen worden. Hij is al de God van de gelovigen geworden.
Ik dank de Heer God vanuit de grond van mijn hart. Hoe ellendig zou ik zijn geweest als de Heer God er niet was geweest, als Hij niet naar deze wereld was gekomen in de gelijkenis van menselijk vlees, en als Hij niet in de Jordaan was gedoopt om al onze zonden weg te nemen. Als Hij niet onze volmaakte Verlosser was geworden, zouden wij weer zondaars zijn, nadat we de verlossing van de zonden hadden ontvangen omdat we zwak zijn tot de dag dat we sterven. Ik dank de Heer God.