Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 4-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 4

In Romeinen 4:6-8 spreekt Paulus over het gezegende volk voor God. Een persoon die werkelijk gezegend is voor God, is iemand wiens wetteloze daden zijn vergeven en wiens zonden zijn bedekt. Dus verklaarde Paulus, “Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent” (Romeinen 4:8).
Vervolgens stelt Paulus Abraham voor als een gezegend persoon. Door Abraham als een typische persoon in de Bijbel te gebruiken, legt Paulus uit wat het ware en gezegende geloof is. Abraham zou iets hebben om over op te scheppen als zijn eigen werken hem hadden gerechtvaardigd, maar in werkelijkheid was het niet zo. De gerechtigheid van God die hij verkregen had was alleen mogelijk door in Gods woorden te geloven. 
De Bijbel geeft aan dat het geloof waardoor iemand rechtvaardig en gezegend kan worden, het naïeve geloof in Gods woorden is, net als het geloof van Abraham. In dit hoofdstuk spreekt de Apostel Paulus over hoe iemand Gods gerechtigheid in zijn/haar hart kan verkrijgen door in Zijn woorden te geloven.
Er is niemand die nooit zondigt terwijl hij/zij op aarde leeft. Bovendien begaan wij mensen zoveel zonden als een dikke wolk die de lucht bedekt. In Jesaja staat geschreven dat onze zonden en overtredingen net als dikke wolken zijn (Jesaja 44:22). Er is dus niemand onder de hele mensheid die aan Gods oordeel kan ontsnappen zonder in de gerechtigheid van Jezus Christus te geloven. 
Het doopsel dat Jezus ontving en Zijn bloed aan het Kruis volbrachten Gods gerechtigheid. Iedereen begaat zonden; zowel de wedergeborenen als de niet-wedergeborenen begaan zonder uitzondering zonden met hun vlees. Bovendien begaan we zonden waarvan we ons niet bewust zijn, en daarom zijn we voorbestemd om voor deze zonden veroordeelt te worden. 
Men moet in gedachten houden dat als iemand ook maar een beetje zonde heeft, hij/zij moet sterven voor Gods gerechtigheid. Er wordt in de Bijbel gezegd dat de bezoldiging (loon) voor de zonde de dood is (Romeinen 6:23), en daarom moeten we Gods wet begrijpen en erin geloven. We moeten de prijs van de zonden die we met onze gedachten en daden begaan hebben betalen, en alleen als we al het loon van de zonde afbetaald hebben, zal het probleem van de zonde opgelost zijn. Aan de andere kant, hoe hard we ook proberen, als we de prijs van de zonde nog steeds niet betalen, zal aan het oordeel van de zonde geen einde komen. Wat we moeten weten is dat zelfs een persoon die in Jezus gelooft, en toch nog zonde heeft, veroordeeld wordt voor zijn/haar zonden. 
We leven in deze wereld die overspoeld wordt met allerlei soorten zonden: grote en kleine, bemerkte en onbemerkte, opzettelijke en onvermijdelijke. We kunnen niet anders dan het feit erkennen dat we wegens onze eigen zonde volgens Gods wet ter dood moeten worden veroordeeld, “De bezoldiging van de zonden is de dood.”
Als iemand al zijn/haar zonden wil bedekken, moet hij/zij de vergeving van zonden ontvangen door in de gerechtigheid van God te geloven, die van het water, het bloed en de Heilige Geest komt. Iemand die de verlossing van de zonden heeft verkregen door in Gods gerechtigheid te geloven, is in staat om voortdurend het offer van lof aan te bieden aan God en hij heeft hiervoor de kwalificaties, want Hij heeft alle zonden door het doopsel en het bloed overgenomen. Omdat onze Heer al alle zonden van de wereld heeft overgenomen, inclusief mijn wolkachtige zonden, door Zijn doopsel, bloed en herrijzenis, danken we de Heer die ons eeuwige levens heeft gegeven. 
Als Jezus Christus niet alle zonden in de Jordaan had overgenomen door gedoopt te worden door Johannes en aan het Kruis te sterven, zouden we het loon van de zonde hebben betaald door naar de hel te gaan. Hoe kunnen we Hem prijzen als Hij niet al onze zonden volledig heeft uitgewist? Zou het voor ons mogelijk zijn om Gods naam te loven als we voor onze Heilige God komen met onze harten vol zonden? Zouden we werkelijk het offer van lof aan Zijn gerechtigheid kunnen aanbieden terwijl we zeggen, “Hij heeft al onze zonden vergeven!” als we nog steeds zonde in ons hart hebben? Nee.
Maar nu kunnen we Hem in Zijn gerechtigheid loven. Dit alles is mogelijk doordat we in het geschenk van Gods gerechtigheid geloven, waarmee we bekleed zijn.
 


Paulus zei dat we de gerechtigheid van God verkregen hebben door te geloven in wat God heeft gedaan

 
“Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid” (Romeinen 4:1-5).
Hier verklaart Paulus hoe men geheiligd kan worden door Abraham als voorbeeld te nemen. Het is redelijk dat iemand zijn/haar passende loon ontvangt voor zijn/haar werk. Het is echter volledig Gods geschenk en niet het loon voor onze werken dat we rechtvaardig werden gemaakt door wedergeboren te worden, zonder iets goeds te doen of door een volmaakt leven voor God te leiden.
De Apostel Paulus zei, “Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.” Dit gaat over hoe een zondaar de zaligmaking van zonden verkreeg door het doopsel van Jezus Christus en Zijn offerbloed. Deze zaligmaking werd gegeven als een gezegend geschenk voor de vergeving van zonden aan allen die in Gods gerechtigheid geloven.
De zaligmaking van een zondaar is een onvoorwaardelijk geschenk dat gegeven wordt door Gods gerechtigheid. Iemand die een geboren zondaar is, heeft geen andere keuze dan te zondigen, en hij/zij heeft geen andere keuze dan aan God te verklaren dat hij/zij een onvermijdelijke zondaar is. De zonden van zo’n zondaar kunnen niet verdwijnen alleen maar omdat hij/zij ijverig berouwgebeden opzegt door een of andere heersende christelijke doctrine te geloven.
Een zondaar kan niet over zijn/haar eigen gerechtigheid roemen voor God. “Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed” (Jesaja 64:6). Een zondaar heeft dus geen andere keuze dan in Gods gerechtigheid te geloven die volbracht werd door het doopsel van onze Heer in de Jordaan en door Zijn verzoenende dood aan het Kruis. Alleen dan kan iemand vergeven worden van al zijn/haar zonden door het geloof in Gods gerechtigheid. Er is niets dat een zondaar meer kan doen om Gods gerechtigheid te verkrijgen. Uw verlossing van zonden kan alleen verkregen worden door in Gods gerechtigheid te geloven. 
Alle zondaars zijn in staat Zijn gerechtigheid te verkrijgen door Jezus Christus’ doopsel en Zijn verzoenende bloed aan het Kruis. Het geloof in Gods gerechtigheid maakt het daarom voor een zondaar mogelijk om de zaligmaking van zonden te ontvangen. Dit is de waarheid. Dit is het geschenk van Gods gerechtigheid. 
 


Paulus de Apostel vertelt hoe zondaars de zaligmaking van alle zonden verkrijgen

 
Paulus legt dit uit door Abraham als een typisch voorbeeld te gebruiken. “Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.” De Apostel Paulus zegt dat niemand Gods gerechtigheid kan verkrijgen door een bepaald soort wettige daad te doen. De enige manier waarop we Gods gerechtigheid kunnen verkrijgen is door in Zijn rechtvaardige woorden van de geestelijke besnijdenis te geloven.
Gods gerechtigheid is de waarheid die niet verkregen kan worden door menselijke inspanningen of daden. Het geschenk van Gods gerechtigheid is als volgt: U en ik waren mensen die voorbestemd waren om de eeuwige verwoesting binnen te gaan, maar onze Verlosser Jezus Christus nam alle zonden door Zijn doopsel, dat gegeven werd door Johannes in de Jordaan, over. Daarna droeg Hij alle zonden op Zijn rug naar het Kruis, waar Hij al het loon van de zonden betaalde met Zijn bloed. Jezus vervulde daarmee alle gerechtigheid van God. Al Zijn rechtvaardige daden hebben Gods gerechtigheid voltooid die zondaars van de eeuwige dood redde. 
 

Zij die in de woorden van God geloven, kunnen Gods gerechtigheid verkrijgen!
 
Vers 5 verklaart, “Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.”
In dit deel legt de Apostel Paulus de weg naar Gods gerechtigheid uit door de ‘goddeloze’ als voorbeeld te gebruiken. ‘De goddeloze’ zijn zij die niet alleen geen angst voor God hebben, maar ook gedurende hun levens losbandige zonden begaan. Gods woorden die zeggen dat alle mensen geboren worden als ‘massa’s zonden’ zijn zeker waar. Bovendien is het ook juist dat de ware aard van de mensheid is dat ze geen andere keuze hebben dan te zondigen totdat ze Gods vreselijke oordeel hebben ontvangen. Maar als God ons, de goddeloze, echter zondeloos noemt en ons geloof als gerechtigheid beschouwt, wat anders dan Gods gerechtigheid kan dit mogelijk maken?
Onze Heer spreekt tot ons, de goddeloze: De Heer Zelf moest gedoopt worden in de Jordaan door Johannes de Doper, de laatste Hogepriester van het Oude Testament om alle zonden van de wereld over te nemen. Hij moest ook het loon van onze zonden betalen met Zijn verzoenend bloedvergieten aan het Kruis om Zijn woorden te vervullen, “De bezoldiging van de zonden is de dood.” Gelooft u dat Jezus Christus het loon van al onze zonden met Gods gerechtigheid heeft afbetaald, door het doopsel dat Hij ontving en Zijn bloed aan het Kruis? God beschouwt het geloof van diegenen die in Zijn gerechtigheid geloven als gerechtigheid. Dit is geen hardnekkig aandringen, maar een feit dat bestaat uit de eerlijke gerechtigheid van God. 
Daarom zegt God de Vader tegen iemand die in Gods gerechtigheid gelooft, “Juist, u bent mijn volk. U gelooft in Mijn gerechtigheid. Nu bent u Mijn kind. U bent zondeloos. Waarom? Omdat Ik u zondeloos heb gemaakt door al uw zonden weg te nemen door het doopsel van Mijn Zoon en Zijn bloed! Hij betaalde ook de prijs van uw zonden met Zijn bloedvergieten volgens de woorden, ‘de bezoldiging van de zonde is de dood.’ Hij herrees van de dood voor u. Daarom is Hij uw Verlosser en God. Gelooft u hierin?”
“Ja, dat doe ik.” Dan zal Hij verdergaan, “Ik gaf u Mijn gerechtigheid, die volbracht werd door de rechtvaardige daden van Mijn Zoon. U bent nu Mijn kind geworden, Ik heb u met het water en het bloed van Mijn Zoon geadopteerd.” 
De hele mensheid is goddeloos voor God. Onze Heer Jezus nam echter alle zonden van de goddeloze over -zowel de zonden die we al hebben begaan als de zonden die we in de toekomst zullen begaan- in één keer door het doopsel dat Johannes Hem gaf. Bovendien bekleedde God al diegenen die in Gods gerechtigheid geloven met Zijn gerechtigheid en redde hen daardoor van al hun zonden. “Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan” (Galaten 3:26-27). Nu is de vraag of we echt met ons hart in Gods woord geloven of niet. We worden rechtvaardig als we geloven, maar als we dat niet doen, verliezen we Gods gerechtigheid. 
 

Zelfs de goddeloze in de ogen van God…
 
Zelfs aan diegenen die goddeloos zijn voor God, beloofde Hij dat Zijn gerechtigheid van hun zou worden als zij geloven dat Jezus de zonden van de wereld in één keer overnam door gedoopt te worden in de Jordaan. Eigenlijk gaf God Zijn gerechtigheid aan iedere gelovige. Iedereen die in Gods gerechtigheid gelooft, ontvangt de zaligmaking van alle zonden van deze wereld. Onze Vader God zei tegen de gelovigen in Zijn gerechtigheid dat zij Zijn kinderen zijn. “Ja, u bent zondeloos. Mijn Zoon Jezus redde u van al uw zonden. U bent rechtvaardig. U bent van al uw zonden gered geworden.” 
Zelfs als we goddeloos zijn, verzegelt God Zijn gerechtigheid op ons om te bevestigen dat we rechtvaardig zijn. Gods gerechtigheid is eeuwig. De Heer Jezus heeft werkelijk het juiste werk voor de hele mensheid gedaan. De mensen in deze wereld zijn gered van alle zonden van deze wereld door Gods gerechtigheid. God beschouwt de zielen van de goddeloze als zondeloos door te kijken naar hun geloof in Zijn gerechtigheid. “Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent” omdat hij door geloof de zegen van Gods gerechtigheid heeft verkregen.
God vraagt ons, “Bent u goddelijk?” Dan moeten we toegeven dat we goddeloos zijn in de ogen van God. Als we dit feit erkennen, worden we dankbaar dat Jezus gedoopt werd voor de zondaars, Zijn bloed vergoot aan het Kruis en dat het Gods gerechtigheid was die de zonden van de wereld overnam; en niet onze eigen inspanningen. Als we echter denken dat we mensen zijn die de wet heel goed kunnen gehoorzamen, kunnen we nooit zo dankbaar zijn of vertrouwen hebben in Zijn gerechtigheid.
Iemand die in Gods gerechtigheid gelooft, “Die de goddeloze rechtvaardigt,” verkrijgt Zijn gerechtigheid als een geschenk. Gods gerechtigheid zal als een geschenk aan diegenen gegeven worden die in de verlossing en het oordeel van Jezus Christus geloven, maar aan hen die niet in Gods gerechtigheid geloven, zullen Gods zegeningen en genade gesloten blijven. 
Zelfs voor een wedergeboren rechtvaardig persoon is de rechtvaardigheid van God die door Jezus gevestigd werd, dag in dag uit essentieel, omdat zelfs wij die in Gods gerechtigheid geloven, mensen zijn die niet anders kunnen dan elke dag te zondigen terwijl we in deze wereld leven. Daarom moeten we onszelf elke dag herinneren aan het vreugdevolle nieuws van Gods gerechtigheid, dat Jezus alle zonden van de wereld overnam door Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Elke keer dat we het vreugdevolle nieuws horen, verfrist het onze ziel en versterkt het ons hart met een overvloed aan kracht. Begrijpt u nu de passage, “Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid?” Dit Geschrift spreekt tot alle mensen in deze wereld. 
De Bijbel vertelt in detail over hoe iemand Gods gerechtigheid kan verkrijgen door Abrahams voorbeeld. Er werd echter gezegd dat iemand “die werkt” de confrontatie aangaat met God, in plaats van dankbaar te zijn voor Gods zaligmaking. Iemand “die werkt” gelooft niet in Gods gerechtigheid en is dus niet dankbaar. Wat vers 4 zegt, is dat een persoon die naar de Hemel probeert te gaan door goede daden voor zichzelf te doen, Gods gerechtigheid niet nodig heeft. 
Waarom? Omdat er geen gerechtigheid van God te vinden is, aangezien hij/zij probeert om zijn/haar zonden weg te wassen door goede daden te doen en elke dag berouwgebeden voor zichzelf op te zeggen. Zo iemand wil Gods gerechtigheid helemaal niet accepteren omdat de persoon niet zijn/haar eigen schijnbaar deugdzame daden aan de kant wil zetten. In tegendeel, door berouwgebeden probeert hij/zij de zaligmaking van zijn/haar eigen ziel te verdienen terwijl hij/zij huilt en vast. Daarom wordt Gods gerechtigheid alleen gegeven aan diegenen die werkelijk in Zijn rechtvaardige woorden geloven. 
 

Voor hem die werkt, wordt het loon niet als geschenken beschouwd!
 
“Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid?” (Romeinen 4:5).
Broeders, dit Schriftgedeelte is gerelateerd aan een persoon die God erkent en die net als Abraham in Gods woorden gelooft. We geloven in de Heer van de zaligmaking die de goddeloze gered heeft. Er zijn twee soorten christelijke gelovigen in deze wereld. In vers 4 spreekt Paulus over iemand ‘die werkt’ en zo’n persoon erkent Gods zaligmaking niet als een geschenk, maar als een schuld. Omdat zulke mensen erkend willen worden voor hun deugdzame daden voor God nadat ze in Jezus zijn gaan geloven, zijn zij geneigd om de zaligmaking van Gods gerechtigheid te weigeren. Wat voor offer is er volgens u nodig om Gods gerechtigheid te ontvangen?
Als u voor God wandelt door vast te houden aan uw goede daden, wordt u gewoon een zondaar doordat u de gerechtigheid van God niet heeft verkregen. Wist u dat de Doctrine van Heiligmaking, die de meeste christenen steunen, hen ertoe aanzet om buitensporige deugdzame daden te verrichten, hen in Gods vijanden veranderd door de confrontatie met de gave van Gods gerechtigheid aan te gaan? De Bijbel zegt niet dat we geleidelijk de gerechtigheid van God kunnen verkrijgen. Evenmin zegt het dat we Gods gerechtigheid kunnen verkrijgen met onze werken. 
Aanhangers van ‘menselijke werken’ leren dat u geheiligd kunt worden door gebeden van berouw. Ze zeggen dat u rechtvaardiger kunt worden als u een rein en deugdzaam leven leidt en dat u gered kunt worden als u vroom leeft totdat u sterft, ook al heeft Jezus Christus al uw zonden uitgewist. 
Gods gerechtigheid is echter onverenigbaar met menselijke daden. Zij die Gods gerechtigheid tegenwerken worden bondgenoten van de duivel. Omdat zulke personen de gerechtigheid van de Heer weigeren, kunnen zij niet de vergeving van zonde voor de Heer ontvangen.
Broeders, we zijn 100% goddeloos. De realiteit is dat veel mensen Gods gerechtigheid verkeerd begrijpen en daarom op het verkeerde pad van het geloof wandelen. Omdat veel mensen denken dat zij iets goddelijks zijn, geloven zij niet in Gods gerechtigheid. Zij geloven dat hun dagelijkse en toekomstige zonden kunnen worden vergeven door berouwgebeden op te zeggen. Deze mensen geloven dat er op zijn minst een beetje goddelijkheid in hen zit, dus schuiven zij hun goede daden naar voren zonder te zoeken naar en te geloven in Gods gerechtigheid. 
Wat voor soort persoon kan rechtvaardig worden? Zij die niet goed zijn in het opzeggen van berouwgebeden kunnen rechtvaardig worden. Dit betekent niet dat men geen belijdenis van zonden moet geven. Ik hoop dat u me over dit gedeelte niet verkeerd begrijpt. Ik zal het thema van ‘het leven van de rechtvaardigen’ later behandelen. Zij die Gods gerechtigheid uitdagen, vinden het belangrijk om bepaalde deugdzame daden te doen, vasten, te bidden of een vroom leven te leiden. 
Alleen zij die weten dat hun daden onvoldoende zijn, kunnen rechtvaardig worden vanuit de staat van een zondaar door Jezus’ geschenk van de vergeving van zonden in hun harten te ontvangen. Het enige dat we moeten doen, is in Gods gerechtigheid geloven en weten dat er niets is om over op te scheppen over onze eigen gerechtigheid. Wat we voor God moeten erkennen is, “Oh, God! We hebben zulke zonden begaan. We zijn zondaars die zullen blijven zondigen totdat we sterven.” Dat is het enige wat we eerlijk moeten bekennen. En het enige wat we nog moeten doen is te geloven dat Jezus Christus Zijn gerechtigheid volledig vervulde. 
Door in Gods gerechtigheid te geloven, kan iedere zondaar de zaligmaking van al zijn/haar zonden volledig ontvangen. We prijzen, door het geloof in de gerechtigheid van Jezus Christus, want wij die zouden zijn omgekomen te midden van de zonden, verkregen de zaligmaking van alle zonden.
 

Wie is een werkelijk gezegend persoon?
 
Wie is een werkelijk gezegend persoon voor God? De Bijbel definieert een gezegend persoon als volgt. “Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.” Zelfs als iemand geen goede daden heeft kunnen doen in de ogen van God, tekortkomingen en zwakheden heeft, of zich niet aan alle of bepaalde delen van Gods wet heeft kunnen houden, gaf God de zegen van de vergeving van zonden voor de levens van gelovigen die het geloof in Gods gerechtigheid hebben, die al onze zonden door Jezus’ doopsel en bloed aan het Kruis elimineerde. Dit soort mensen geloven in Gods gerechtigheid en zijn het meest gezegend voor God, want ze hebben de speciale zegen voor Hem ontvangen uit een ontelbaar aantal mensen. We hebben de zaligmaking van al onze zonden verkregen door in Gods gerechtigheid te geloven. Wij geloven dat God dat gezegd heeft. Hebben we nog iets toe te voegen aan Zijn woorden, zelfs als God dat heeft gezegd? Nee.
Er zijn veel mensen in deze wereld die nog steeds proberen de zaligmaking door hun goede daden te verkrijgen, ook al belijden ze dat Jezus hun Verlosser is.
Is er nog iets toe te voegen aan de waarheid van Gods zaligmaking van zonden, die zegt dat Jezus door Johannes gedoopt werd, bloed aan het Kruis vergoot en na de dood werd opgewekt? Nee. 
De christenen van vandaag zijn echter heel erg verward over het deel van het geloven in Gods gerechtigheid. Mensen weten dat zij de zaligmaking kunnen verkrijgen door in Jezus te geloven. Maar aan de andere kant denken zij nog steeds dat het noodzakelijk is voor hun zaligmaking dat zij geleidelijk geheiligd moeten worden, deugdzaam moeten leven en de wet met Gods woorden moeten houden, zodra zij in Jezus gaan geloven. Op deze manier zijn mensen erg in de war. 
Zelfs als dat wat zij zeggen lijkt op dat van de rechtvaardigen, het is ver verwijderd van het geloof dat Gods gerechtigheid kent en erin gelooft. Hoe kan iemand goed in de Heer geloven? Het is alleen mogelijk als we het naïeve geloof hebben in de woorden van het water en de Heilige Geest die Gods gerechtigheid bevatten en zo, de vergeving van al onze zonden ontvangen. Gods waarheid stelt ons in staat om de vergeving van alle zonden te verkrijgen door ons geloof in Zijn doopsel en bloed aan het Kruis, waarin Gods gerechtigheid puur geopenbaard wordt. 
We moeten de absurde christelijke doctrines over geleidelijke heiliging, onvoorwaardelijke verkiezing en nominale rechtvaardiging verwerpen, of de valse geloofsovertuigingen die zeggen dat iemand de vergeving van zonde eventueel kan verkrijgen door geen varkensvlees te eten of de Sabbatten te houden. We moeten wegblijven bij diegenen die over dit soort onzin praten. Er zijn geen conclusies of juiste antwoorden in hun praatjes.
Broeders, is het het juiste geloof of niet dat we vergeving van zonde verkrijgen door in Gods gerechtigheid te geloven, zonder iets deugdzaams ervoor gedaan te hebben? -Ja, dat is het ware geloof- Welke werken hebben wij gedaan om Gods gerechtigheid te verkrijgen? Hebben we goede daden voor God gedaan? -Nee- Zijn we volmaakt door onszelf, zelfs in onze gedachten? -Nee, dat zijn we niet- Betekent dit dan dat we moeten leven zoals we willen? -Nee- Moeten we deugdzaam naar de wet leven om Zijn kinderen te zijn? -Nee- Het betekent dat we ware kinderen van God moeten worden, door alleen in Zijn gerechtigheid te geloven, door de vergeving van zonden te verkrijgen, en door de Heilige Geest als een geschenk door het juiste geloof te ontvangen.
Het is absoluut onmogelijk voor mensen om een goed leven te leiden. Zelfs als een persoon niet werkt, als hij/zij nog steeds gelooft in de gerechtigheid die Jezus heeft gegeven, dan is hij/zij een gezegend persoon die gered is van alle zonden. Niemand is eigenlijk in staat een goed leven te leiden. Daarom sympathiseerde God met ons en stuurde Jezus naar deze wereld, liet Hem dopen door Johannes de Doper zodat Hij de zonden van de wereld over kon nemen. Jezus moest toen de zonden op het Kruis overdragen om het probleem van de zonden op te lossen.
Een oosters gezegde zegt, “Men moet zijn leven opofferen voor het goed van anderen.” Wanneer iemand verdrinkt nadat hij/zij een persoon van de verdrinkingsdood heeft gered, prijzen ze hem voor de opofferingsgezinde welwillendheid. Broeders, wat dit betekent is dat hoewel het natuurlijk is om een drenkeling te redden, wij de neiging hebben er te hoog over te denken. 
Hier is een andere oud gezegde, ‘Ingwa-eungbo.’ Het betekent dat als iemand een goed leven leidt, hij/zij gezegend zal worden in de toekomst, maar gestraft als hij/zij zich slecht gedraagt. Broeders, is er werkelijk een persoon die zijn leven vrijwillig opgeeft voor iemand anders? Zelfs in het geval van heteroseksuele liefde, houden mannen en vrouwen van elkaar en zorgen ze voor elkaar omdat het hun het beste uitkomt. Op deze manier zijn alle mensen in wezen egocentrisch. 
Daarom zegt God dat er geen deugdzaamheid in mensen kan zijn en dat we zorgvuldig moeten onderzoeken of we werkelijk vertrouwen op en geloven in Zijn gerechtigheid, die zelfs onze slechtste zonden heeft uitgewist, hoewel we nooit echt enige deugdzaamheden hebben gedaan. We zouden de vergeving van al onze zonden moeten verkrijgen door in Gods gerechtigheid te geloven die onze God ons heeft gegeven.
 

U dient de vergeving van alle zonden van de wetteloze daden te verkrijgen
 
Wat zijn de wetteloze daden voor God? Alle fouten die we in de ogen van God hebben begaan, zijn wetteloze daden.
Hoe kunnen u en ik onze zonden voor God bedekken? Kan een dik kogelvrij vest onze zonden bedekken? Of kan een 1 meter dikke ijzeren harnas, gemaakt van het sterkste metaal, onze zonden voor God bedekken? Broeders, als we goede daden doen, bedekken zij dan de dingen die we verkeerd deden of de fouten die we begingen voor God? Nee. Goede daden van de mensheid zijn niets meer dan zelfvertroostingen. Men kan niet ontsnappen aan het rechtvaardige oordeel van God door het eigen geweten te troosten door goede daden te doen.
“Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.” Dit is wat er in de Bijbel wordt gezegd. Broeders, als we onze zonden voor God willen bedekken, is de enige manier om dat te doen, te geloven in Gods gerechtigheid waardoor Hij ons redde. Deze gerechtigheid van God omvat de komst van Jezus Christus naar deze wereld om gedoopt te worden, Zijn overname van onze zonden en Zijn plaatsvervangende dood aan het Kruis. Dit is omdat Jezus de zonden van de wereld overnam door gedoopt te worden en omdat Hij het oordeel ontving door Zijn dood aan het Kruis. Dit is Gods gerechtigheid. Alle zonden worden bedekt als men in Zijn gerechtigheid gelooft. 
Zelfs als een persoon zijn zonden probeert te bedekken met zijn goede daden, is dit nutteloos voor God. Het zijn alleen de rechtvaardige daden van Jezus’ doopsel en bloed die de zonden van u en van mij kunnen bedekken. We moesten worden veroordeeld, vernietigd en naar de hel gaan door Gods ziedende woede te ontvangen als gevolg van onze zonden, maar Jezus kwam naar deze wereld en vervulde Gods gerechtigheid voor ons door gedoopt te worden door Johannes de Doper en door aan het Kruis te sterven. U moet hierin geloven. We kunnen onze zonden bedekken met het geloof in Gods gerechtigheid. Waarom? Omdat Gods gerechtigheid al de rechtvaardige compensatie voor alle zonden van de wereld heeft gemaakt door Zijn doopsel en bloedvergieten. U en ik kunnen onze zonden bedekken door in deze waarheid te geloven. 
Wat voor soort persoon wordt gezegend? Een persoon met dit soort geloof is gezegend. “Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn; Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.” Iemand met dit soort geloof is gelukkig en gezegend. Hebben u en ik dit soort geloof? Een werkelijk gezegend persoon is iemand die Gods woorden dat Jezus Christus ons door het water en de Heilige Geest heeft gered, in zijn/haar hart heeft opgenomen. Iemand die Jezus Christus samen met Zijn water en het bloed in zijn/haar hart neemt, en in Jezus Christus woont, is een werkelijk gezegend persoon. 
Door geloof hebben wij, de gelovigen in Gods gerechtigheid, de wonderbaarlijke zaligmaking ontvangen, die zelfs niet het minste beetje menselijk gedachte of deugd bevat. Alleen een werkelijk gezegend persoon gelooft hierin, houdt het in zijn/haar hart en kan het ware evangelie prediken. 
Broeders, probeer nooit Gods kinderen te worden of verlost te worden door bepaalde deugdzame daden van uzelf toe te voegen aan Zijn genade! Bent u deugdzaam? Het is arrogant als iemand probeert deugdzaam te zijn, terwijl hij/zij het helemaal niet is en denkt dat hij/zij het kan zijn. Als een arme persoon een enorme diamant krijgt van een miljardair, hoeft hij alleen maar “dankjewel” te zeggen. Hetzelfde geldt voor Gods gerechtigheid.
Romeinen hoofdstuk 4 gaat over mensen die door God werden gezegend. Zulke mensen zijn gered van alle zonden door in de woorden van het evangelie te geloven dat Gods gerechtigheid bevat.
Ik hoop dat deze zegen van u wordt.