Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8 kan waarschijnlijk omschreven worden als het belangrijkste hoofdstuk van het Boek Romeinen. Door de verschillende thema’s die in dit hoofdstuk aan bod komen, openbaart Paulus ons hoe wonderbaarlijk het werk van de gerechtigheid van God is.
Het eerste thema is: “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest” (Romeinen 8:1). Dit betekent dat hoe vulgair en vernederend we ook in het vlees zijn, de gerechtigheid van God ons van al onze zonden heeft verlost.
Het tweede thema is: “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God” (Romeinen 8:3). Dit betekent dat omdat de mensen in hun vlees de door God gegeven Wet niet konden volgen, Jezus Christus, door al hun zonden op Zich te nemen met Zijn doopsel en Zijn dood aan het Kruis, hen van hun zonden en oordeel verloste. Omdat Jezus naar deze aarde kwam en alle zonden van de mensheid in een keer met Zijn doopsel van Johannes op Zich nam, kon Hij alle zonden van de wereld naar Zijn Kruis dragen, daarop gekruisigd worden en van de dood herrijzen om al diegenen die in deze waarheid geloven te redden. Al deze werken van onze Heer waren bedoeld om de gerechtigheid van God te vervullen om de zondaars van hun zonden te redden, in gehoorzaamheid aan de wil van onze God de Vader.
Het derde thema is: “Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is” (Romeinen 8:5). Dit betekent dat wanneer wij besluiten in God te geloven, we in Hem moeten geloven, niet door onze eigen gedachten te volgen, maar door het Woord van God te volgen. 
Het vierde thema is: “Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont (Romeinen 8:9). Zij die in de gerechtigheid van God geloven, hebben de Heilige Geest in hun hart ontvangen en worden de kinderen van God. Dit betekent ook dat u geen kind van God kunt worden alleen maar omdat u ijverig naar de kerk gaat.
Het vijfde thema is: “Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven” (Romeinen 8:12). Dit thema vertelt ons dat zij die verlost zijn van al hun zonden door in het evangelie van onze Heer te geloven, dat de gerechtigheid van God heeft vervuld, geen schuldenaren en slaven van hun vlees kunnen zijn.
Het zesde thema is: “Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8:15). Omdat zij die in God geloven de Heilige Geest hebben ontvangen, noemen ze nu God de Vader, “Abba, Vader.”
Het zevende thema is: “Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Romeinen 8:16-17). Zij die in de gerechtigheid van God geloven zijn diegenen die de Heilige Geest hebben ontvangen en zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn diegenen die samen met Christus, de erfgenamen van Zijn Koninkrijk van de Hemel worden.
Het achtste thema is: “Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe” (Romeinen 8:22). Dit vertelt ons dat zelfs de gelovigen in de gerechtigheid van God zullen lijden in deze aardse wereld, samen met alle andere schepsels, maar het vertelt ons ook dat er in de volgende wereld geen leed noch pijn zal zijn.
Het negende thema is: “En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt” (Romeinen 8:30). Dit vertelt ons dat God de zondaars heeft geroepen in Zijn Zoon Jezus Christus en dat Hij hen tot Zijn kinderen heeft gemaakt door al hun zonden in een keer weg te nemen met Zijn gerechtigheid.
Ten slotte, het tiende en het laatste thema is: “Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt” (Romeinen 8:33). Niemand kan Gods kinderen, die de Heilige Geest hebben ontvangen als hun geschenk voor hun verlossing van zonde door in de gerechtigheid van God te geloven, veroordelen.
Deze tien thema’s zijn dan de  Zijn kinderen heeft gemaakt door al hun zonden in een keer weg te nemen met Zijn gerechtigheid.
Ten slotte, het tiende en het laatste thema is: “Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig basislijnen van Romeinen hoofdstuk 8. We zullen ze nu in detail bekijken en bespreken.