Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-2] De Gerechtigheid van God, De Vervulling van de Rechtvaardige Vereisten van de Wet (Romeinen 8:1-4)

(Romeinen 8:1-4)
“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”
 

Romeinen 8:1-4 vertelt ons wat voor soort geloof de mensen die in Christus zijn hebben. Het geheim van deze passage is dat we, met ons geloof in de gerechtigheid van God, aan alle vereisten van de Wet kunnen voldoen.
Wat is dan het geloof dat gelooft in de gerechtigheid van God? Dit is het geloof dat de vergeving van zonden ontving door te geloven in het doopsel van Jezus en Zijn bloed, waardoor onze Heer alle zonden van de wereld wegnam. We kunnen daarom onze zonden overwinnen door in Jezus te geloven, die alle gerechtigheid heeft vervuld door de gerechtigheid van God te volgen, als onze Verlosser. Dit is het geloof dat Gods gerechtigheid volgt en onze overwinning in het geloof.
Allereerst zegt Romeinen 8:1 ons, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Zij die in Jezus Christus wonen door in de gerechtigheid van God te geloven, hebben zeker geen zonde. Zo’n geloof is gebaseerd op het doopsel van Jezus en Zijn bloed die aan alle rechtvaardige vereisten van de Wet hebben voldaan. Geloof in de gerechtigheid van God is het meest cruciale geloof voor de wedergeboren heiligen. Hoe kunnen gewone stervelingen anders zondeloos worden? En toch, met hun onwankelbare geloof in de gerechtigheid van God door Jezus Christus, zijn hun zonden allemaal verdwenen. Dit komt omdat Jezus door Zijn doopsel alle zonden van de wereld op Zich nam in Zijn vlees, ter wille van diegenen die in de gerechtigheid van God geloven. 
Romeinen 8:3 zegt ons dat God “Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.” Door de zonde in het “vlees” van Jezus te veroordelen gaf God de Vader alle zonden van de wereld door aan Zijn eniggeboren Zoon. Dit Woord van waarheid wordt geopenbaard in Mattheus 3:13-17 (een meer gedetailleerde uitleg over dit onderwerp is te vinden in mijn boek “Bent u werkelijk wedergeboren uit het Water en de Geest?”) Zij die in deze waarheid geloven, hebben geen zonde omdat God alle zonden van de wereld heeft vergeven met Zijn gerechtigheid.
 


“Ik, ellendig mens!”


De passages van Romeinen 7:24 tot 8:6 bevatten twee zeer verschillende thema’s. In een daarvan wordt gesproken over het probleem van de zonde, met andere woorden, de ongehoorzaamheid tot God door de lusten van zijn eigen vlees, en in de andere wordt gesproken over de oplossing van het probleem van de zonde die hij vond in Jezus Christus.
Romeinen 7:24-26 zegt, “Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” Paulus riep uit dat hij een ellendig mens was toen hij naar zijn eigen vlees keek, maar hij dankte God omdat hij door Jesus Christus van zijn vlees was verlost. We realiseren ons ook dat zelfs Paulus, in zijn gedachten, de wet van God diende, maar in zijn vlees de wet van de zonde diende.
Paulus bekende dat zijn vlees de wet van de zonde volgde wat God niet behaagde, in plaats van een leven te leiden dat Hem behaagde. En toch zei hij dat hij in gedachten nog steeds de wet van de Geest van God volgde. Ingeklemd tussen deze twee wetten voelde Paulus zich ellendig en wanhopig, maar hij verklaarde niettemin de overwinning van het geloof, door God te danken voor de verlossing van zijn zonden door zijn geloof in Jezus Christus, de vervulling van de gerechtigheid van God.
Paulus kon die dank alleen uitspreken omdat hij geloofde dat Jezus Christus al zijn zonden had verzoend, evenals de zonden van de hele mensheid. Om deze zonden van de wereld op Zich te nemen, legde Jezus alle zonden van de mensen op Zijn lichaam door gedoopt te worden door Johannes. En door aan het Kruis veroordeeld te worden op zonde, heeft Hij allen die in Hem geloven gered van alle zonden van de wereld. Daarom verklaarde Paulus in Romeinen 8:1, “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Dat er geen veroordeling is, betekent dat er absoluut geen zonde is in de mensen die in de gerechtigheid van God geloven. Zij die in Jezus Christus zijn door in de gerechtigheid van God te geloven, kunnen nooit zonde in hun hart hebben. Zij zijn misschien zwak van vlees, maar zij hebben absoluut geen zonden.
Daarentegen betekent de verdoemenis het bestaan van zonde, dat wil zeggen de staat van veroordeling. Als iemand iets verkeerds doet, noemen we dat gewoonlijk een zonde. Maar het is omdat hij niet in de gerechtigheid van God gelooft dat hij een zondaar is. En toch vertellen de bovenstaande passages ons dat er geen verdoemenis is voor diegenen die in Christus Jezus zijn. 
Deze verklaring is echter niet gebaseerd op de zogenaamde Doctrine van Rechtvaardiging, waar de wereldreligies beweren dat ze voor staat. ‘Het credo om door geloof als rechtvaardig te worden beschouwd’ betekent een hypothetische bewering dat God iemand als rechtvaardig beschouwt, ook al is hij niet werkelijk rechtvaardig en heeft hij zonde in zijn hart alleen vanwege zijn geloof in Jezus. Maar dit is een vergissing. Hoe kan God liegen en een zondaar zondeloos noemen? Dit doet Hij niet. Hij zou zo’n zondaar in plaats daarvan roepen, door te zeggen, “U gaat u gewisse dood tegenmoet vanwege uw zonden; geloof in Mijn gerechtigheid die in het evangelie van het water en de Geest wordt getoond!” 
Tegenwoordig proberen veel mensen hun verkeerde geloof te rationaliseren en de gerechtigheid van God te verdienen door vast te houden aan dergelijke doctrines. Maar dit soort geloof is erg verkeerd en gevaarlijk. Als Jezus niet de God van de waarheid was, zou Hij misschien een zondaar Zijn volgeling kunnen noemen. Maar u moet zich realiseren dat Jezus, de Waarheid, een zondaar niet rechtvaardig en zondeloos noemt. Het is onmogelijk om een zondaar rechtvaardig en zondeloos te noemen voor de gerechtigheid van God, Zijn rechtvaardigheid en heiligheid.
U moet zich realiseren dat uw verlossing van de zonde niet alleen komt door in Jezus te geloven, maar door te geloven in de gerechtigheid van God, die dan van u wordt. Zelfs als u in Jezus gelooft, zal God u niet rechtvaardig noemen als u niet weet en dus niet gelooft in de gerechtigheid van God. Maar de realiteit van vandaag is dat doctrines als de Doctrine van de Geleidelijke Heiligmaking en de Doctrine van Rechtvaardiging door velen worden aanvaard als orthodox-christelijke doctrines. Maar weinigen realiseren zich dat zulke zogenaamde orthodoxe doctrines iemand in feite kunnen beletten de gerechtigheid van God te kennen of te verdienen. Door in deze doctrines te geloven zonder zich ervan bewust te zijn dat zij in werkelijkheid tegen de gerechtigheid van God zijn, hebben veel mensen gefaald in het ontvangen van de gerechtigheid van God, omdat zulke doctrines uiteindelijk hun eigen struikelblok worden. 
Als u een ware christen wilt zijn, moet u uzelf meten met het Woord van God om te zien of u werkelijk in Christus bent of niet. En om dit te doen moet u het Woord van het water en de Geest horen, zien en begrijpen. Vraag uzelf, “Is mijn geloof in Jezus het juiste geloof? Als ik zeg dat ik in Jezus geloof, beoefen ik dan niet gewoon een religie? Blijf ik ergens in het midden vastzitten, niet binnen noch buiten Jezus?” Het is nu tijd voor u om de gerechtigheid van God te ontvangen door erin te geloven en te wonen in het geloof van de waarheid “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.”
In Efeziërs komen we de passage “door de verlossing die in Jezus is” vaak tegen. Dit betekent dat God ons in Christus Jezus heeft voorbestemd en uitgekozen om ons van al onze zonden te redden. Zij die verzoend zijn door de gerechtigheid van God in Jezus en zijn binnengegaan in Christus, zijn zij wiens zonden volledig zijn uitgewist. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, gegeven door onze Heer, worden daarom niet veroordeeld in Jezus Christus. Wanneer iemand in het evangelie van het water en de Geest gelooft, wordt hij iemand die de gerechtigheid van God in de Heer heeft ontvangen en die dit evangelie predikt.
Zij die geloven in de gerechtigheid van God in Jezus Christus en die in Zijn open armen zijn gelopen, hebben geen zonde. Dit is de waarheid en het juiste antwoord. Omdat Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis alle zonden heeft laten verdwijnen voor de mensen die in Christus zijn door te geloven in de gerechtigheid van God, is het onmogelijk voor hun om zonden te hebben. Zij die in Christus zijn, hebben daarom werkelijk geen zonden. Deze waarheid – dat er geen zonde is voor de mensen die in Christus zijn – is het antwoord dat te vinden is in het Woord van het water en de Geest, en als zodanig is er niets ingewikkelds aan het probleem van de zonde. Als u in de gerechtigheid van God gelooft, geopenbaard door het evangelie van het Water en de Geest, kunt u ook echt rechtvaardig worden. Ken en geloof in het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat. U zult dan een rechtvaardige heilige worden die in Christus aanwezig is.
Stel, dat we voor een heel moeilijk probleem staan. Als we echt een oplossing voor dit probleem willen vinden, moeten we blijven zoeken naar het antwoord, ongeacht de moeilijkheden en problemen waarmee we te maken kunnen krijgen. Zo moeten zij die in Jezus geloven en nog niet in Hem zijn binnengegaan, naar de gerechtigheid van God zoeken die geopenbaard is in het evangelie van het water en de Geest. 
Sommige mensen beschouwen het christendom als een van de vele religies van de wereld en proberen de oplossing voor hun zonden te vinden door te geloven in doctrines als de Doctrine van de Geleidelijke Heiligmaking. Maar zij zullen spoedig beseffen dat noch zulke doctrines, noch hun eigen gerechtigheid hun zonden kunnen wegwassen. Zij zullen in plaats daarvan ontdekken dat hun probleem van de zonde gemakkelijk opgelost kan worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. 
Als u een ware christen wilt zijn, moet u de gerechtigheid van God ontvangen door in uw hart in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Maar de religieuze mensen proberen de gerechtigheid van God te verdienen door zich te meten met doctrines als de Doctrine van de Geleidelijke Heiligmaking en de Doctrine van Rechtvaardiging, in hun poging om al hun problemen van de zonde op te lossen met hun eigen werken. Een dergelijk geloof gaat vertrouwen op de gebeden van berouw, die hen uiteindelijk niet van hun zekere vernietiging kunnen verlossen, omdat ze steeds zondiger worden wanneer ze hun zonden zien terwijl ze hun toevlucht nemen tot dergelijke gebeden. 
Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben, hoewel zij zwak van vlees zijn, alle problemen van de zonden opgelost door in de gerechtigheid van God te geloven. Zij die de gerechtigheid van God hebben ontvangen door aldus te geloven, hebben geen zonde in hun gedachten, en als zodanig is er geen veroordeling tegen hen.
 

Omdat de gerechtigheid van God in Jezus is

Vers 2 zegt, “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” God heeft de mens twee wetten gegeven, de wet van de Geest des levens in Jezus en de wet der zonde en des doods. Zoals Paulus ons vertelt, heeft de wet van de Geest van leven ons verlost van de wet van zonde en dood, van al onze zonden. U moet zich deze waarheid die door Paulus wordt gesproken, beseffen en begrijpen om een nieuw leven te ontvangen. Deze waarheid is van toepassing op iedereen in deze wereld.
Ook wij zijn verlost van de wet van zonde en dood door in de wet van de Geest van leven te geloven; anders hadden wij onze zekere vernietiging bereikt onder de wet van zonde en dood. Maar door in ons hart in de gerechtigheid van God in Jezus te geloven – dat wil zeggen, het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis – hebben we Zijn gerechtigheid ontvangen, komen we onder de wet van de Geest van leven, en ontvangen we het eeuwige leven dat voor ons is voorbereid. Waar kunt u dan het evangelie van het water en de Geest vinden die al uw zonden kan vergeven? Dit is in het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en het Kruis waaraan Hij Zijn bloed vergoot. De gerechtigheid van God kan gevonden worden in het evangelie van het water en de Geest.
Wat is dan het evangelie van de gerechtigheid van God dat ons verlost van de wet van zonde en dood? Het is het evangelie dat onze Heer op deze wereld werd geboren, door Johannes op dertigjarige leeftijd werd gedoopt om alle zonden van de wereld op Zich te nemen, werd gekruisigd aan het Kruis en opstond uit de dood, alles om ons van onze zonden te verlossen – dit is het evangelie gemaakt van de gerechtigheid van God.
God, wetende dat de mensheid vanwege haar zwakheid verplicht was om te zondigen, heeft gepland om alle zondaars van hun zonden te redden door hen het evangelie van zaligmaking te geven dat hen kan bevrijden van de wet van zonde en dood. Dit is precies het evangelie van verzoening dat gevonden wordt in Jezus’ doopsel van Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. Door in dit evangelie te geloven, kunnen alle mensen worden verlost van de wet van de dood van hun zonden – deze gerechtigheid van God is de wet van het leven die de mensheid van al haar zonden heeft verlost.
God gaf de mens het Woord van de Wet en heeft bepaald dat elk verzuim om naar Zijn Wet te leven een zonde zou zijn. Tegelijkertijd heeft God ook een Wet gemaakt die de zondaars van hun zonden kan verlossen. Deze wet van de zaligmaking is de waarheid verborgen in de gerechtigheid van God, de wet van genade die eeuwig leven geeft aan allen die erin geloven. De wet van de verzoening die God voor de mensen gemaakt heeft, is de wet van het geloof in het evangelie van het water en de Geest – dat wil zeggen, Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis – en dit geloof is de wet van leven die hen in de gerechtigheid van God kan kleden. 
Wie kan zich dan tegen deze wet van leven keren? Iedereen die in het evangelie van het water en de Geest gelooft dat door God is gegeven, zal van alle zonden van de wereld verlost worden, en door dit geloof zal hij/zij de gerechtigheid van God ontvangen.
Hoe heeft God u de wet van de Geest van leven gegeven? Door Zijn Zoon Jezus naar deze aarde te sturen, geboren uit een maagd, door alle zonden van de wereld op Hem te leggen door Zijn doopsel van Johannes, door Hem aan het Kruis te laten sterven voor het loon van deze zonden, en door Hem van de dood te laten herrijzen – elimineerde Hij dus alle zonden van de wereld en maakte Jezus de Verlosser van de zondaars. God heeft allen die in deze waarheid geloven, vergeving en een nieuw leven gegeven, en dit is de wet van de Geest van leven dat Hij ons heeft gegeven. 
Wat is dan de wet van zonde en dood? Dit zijn de geboden die God de mensheid heeft gegeven. De Wet die door God is vastgesteld, beschrijft Zijn geboden over “doen en niet doen,” en elke afwijking van deze geboden zou het een zonde maken, waarvan het loon van de dood betaald moet worden door bestraffing in de hel. 
Zo werd iedereen onder de wet van de dood geplaatst, maar Jezus Christus heeft ons van deze wet van de dood verlost met Zijn doopsel en bloedvergieten aan het Kruis. Niemand anders dan Jezus kan de zondaars van hun zonden redden, en er is geen andere manier dan het evangelie van het water en de Geest die door Hem gegeven is om ons van al onze zonden te verlossen. U moet daarom weten en geloven hoe Jezus naar deze aarde kwam om u te verlossen en wat de gerechtigheid van God is. 
Tegenwoordig zijn er echter velen die belijden in Jezus te geloven en een zeer gedetailleerde kennis hebben van de Wet, dat wil zeggen, de wet van zonde en dood, en toch volledig onwetend zijn over het evangelie van het water en de Geest dat hen van al hun zonden heeft verlost. Velen blijven met deze onwetendheid nog steeds in Jezus geloven. Hieraan kunnen we zien hoelang het evangelie van het water en de Geest verborgen is geweest. Dit evangelie van het water en de Geest verschilt van het evangelie dat alleen geloof in het Kruis bevat. Veel mensen hechten alleen veel belang aan Jezus’ bloed aan het Kruis, maar de Geschriften vertellen ons dat Jezus aan het Kruis bloedde omdat Hij alle zonden van de wereld op Zich nam toen Hij gedoopt werd door Johannes, niet toen Hij gekruisigd werd. 
U moet zich realiseren dat dit verschil in kennis het verschil maakt tussen naar de hemel en de hel gaan. Het lijkt misschien een klein verschil, maar deze twee begrippen verschillen diepgaand van elkaar en hebben fundamenteel verschillende gevolgen. Dit is de reden waarom wanneer u in Jezus als uw Verlosser wilt geloven, u uw geloof moet concentreren op het evangelie van het water en de Geest. Alleen door dit te doen kunt u van al uw zonden verlost worden. En toch blijven maar al te vaak velen die tegenwoordig geloven in Jezus onwetend over de gerechtigheid van God. 
Zulke mensen proberen als geheel voor God te staan door te proberen zo weinig mogelijk zonden te begaan en door te proberen heilig te worden door zichzelf. Maar de gerechtigheid van God is niet iets dat kan worden bereikt door eigen gedachten, inspanningen of werken van de mens. Alleen door te geloven in de waarheid van verzoening, verborgen in de waarheid van het water en de Geest, kan iemand de gerechtigheid van God verkrijgen. Het geloof van diegenen die zichzelf proberen te heiligen door de Wet te volgen, is een dwaas geloof. Niemand kan aan alle vereisten van de Wet voldoen. 
 


Door zonde in Jezus’ vlees te veroordelen


Vers 3 zegt, “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.” We ontdekken uit deze passage hoe gedetailleerd Paulus’ getuigenis van de wet van het water en de Geest is. Paulus verteld ons hier hoe God de Vader alle zonden van de wereld op Jezus plaatste: “Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde: de zonde veroordeeld in het vlees.”
Wat betekent het als er staat dat God de zonde in het vlees veroordeeld? Het betekent dat God de Vader Zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde stuurde, Hem liet dopen door Johannes om alle zonden van de wereld op Zijn lichaam te plaatsen, en daardoor alle zonden van de gelovigen voor altijd reinigde. Daarom staat er “want hetgeen der wet onmogelijk was….heeft God.” God wiste alle zonden van de wereld uit door ze op Zijn Zoon te plaatsen. En door Hem aan het Kruis te laten sterven en van de dood te laten herrijzen, verdwenen alle zonden.
Dit is het evangelie van de waarheid dat u redt en dit evangelie is het evangelie van het water en de Geest. Wat onze Heer tegen Nicodemus zei in Johannes 3:5, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” is precies dit evangelie. Dit evangelie dat de gerechtigheid van God onthult, werd geopenbaard toen Jezus gedoopt werd door Johannes, aan het Kruis bloedde en van de dood herrees.
Mattheus 3:15 zegt, “Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem (Johannes de Doper): Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.” Deze passage getuigt van de gerechtigheid van God en de manifestatie ervan in Jezus. Toen Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan kwam en probeerde gedoopt te worden door Johannes de Doper, weigerde Johannes dat eerst en vroeg, “Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?” Maar Jezus beval Johannes op strenge toon door de volgende passage, “Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.” 
Wat betekent dan “om alle gerechtigheid te vervullen?” Het betekent dat Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam door Zijn doopsel dat Hij van Johannes ontving. Toen Jezus uit het water omhoogkwam na Zijn doopsel, werden de hemelen voor Hem geopend en daalde de Geest van God af gelijk een duif. Toen kwam “een stem uit den hemel, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” God was verheugd door Jezus’ doopsel waardoor Hij alle zonden van de wereld op Zich nam. Hier zien we alle drie de Personen van de Goddelijke Drie-eenheid samen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die besloten hebben de mensheid van haar zonden te redden en deze belofte na te komen. 
De Schrift vertelt ons dat de hemelen voor Jezus werden geopend toen Hij gedoopt was, en dat een stem uit de hemel verklaarde “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” Dit wil zeggen, God de Vader was verheugd over het feit dat Zijn Zoon alle zonden van de wereld in één keer op Zich nam door gedoopt te worden van Johannes. Omdat Jezus aldus werd gedoopt en omdat door Zijn doopsel alle zonden van de wereld op Zijn lichaam werden gelegd, vervulde Hij alle gerechtigheid door gekruisigd te worden aan het Kruis en te herrijzen. 
Met andere woorden, Jezus werd door Johannes gedoopt om alle gerechtigheid van God te vervullen. Daarna stierf Hij aan het Kruis. Dit doopsel en deze dood waren bedoeld om alle gerechtigheid van God te vervullen. Jezus nam alle zonden van de wereld op Zich met Zijn doopsel en daardoor kon Hij aan het Kruis bloeden. En door de herrijzenis, vervulde Hij de wil van God.
“Alle gerechtigheid van God” betekent de handeling om de mensheid van al haar zonden te verlossen. Om deze rechtvaardige handeling te vervullen, nam Jezus de zonden van alle mensen over met Zijn doopsel en bloedde aan het Kruis. Alle gerechtigheid van God werd vervuld door de meest rechtvaardige en juiste methode. Het doopsel, bloed en de herrijzenis van Jezus hebben de gerechtigheid van God vervuld, en deze gerechtigheid van God heeft ons zondeloos gemaakt door de gerechtigheid van God in ons te plaatsen. De Goddelijke Drie-eenheid plande dit, Jezus vervulde dit en de Heilige Geest getuigt zelfs nu van de gerechtigheid ervan. U moet geloven in het Woord dat God “Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees” stuurde. 
Vraag uzelf. Vraag uzelf af of u denkt dat u alle geboden van de Wet werkelijk perfect kunt volgen voor de rest van uw leven. U zult, natuurlijk, uw best doen om ze te volgen, maar u zult nooit in staat zijn om volledig volgens de Wet te leven. Wanneer u het kleinste detail van de Wet overtreedt, overtreed u de hele Wet (Jakobus 2:10) en daarom is iedereen, zonder uitzondering, een zondaar onder de Wet. 
U kunt oprecht zijn in uw verlangen om de Wet te volgen en uw best te doen, maar de gerechtigheid van God die Hij van ons eist, is nooit te verkrijgen door de Wet te volgen. U moet zich realiseren dat de enige reden waarom God ons Zijn Wet gaf, is om ons van onze zonden bewust te maken. Omdat we in ons vlees zwak zijn, kan niemand de Wet van God ten volle volgen.
Dit is de reden waarom God, om ons diep van onze zonden te verlossen, Zijn Zoon naar deze aarde stuurde en Hem door Johannes liet dopen om de zonden van iedereen op Zich te nemen. Door Hem in het Vlees te laten dopen, werden alle zonden van de wereld op Zijn vlees gelegd. Dit is waarom de Schrift ons vertelt dat God “de zonde veroordeeld in het vlees” van Jezus en dit is hoe God ons zondeloos heeft gemaakt.
We moeten weten en geloven hoe God onze zonden liet verdwijnen. Door Zijn Zoon te laten dopen van Johannes, de vertegenwoordiger van de mensheid, legde God al onze zonden op Jezus. Hij liet Jezus vervolgens alle zonden van de wereld naar het Kruis dragen, en, om het loon in onze plaats te betalen, bloeden en sterven. En door Zijn opstanding uit de dood, opende Hij de weg naar verlossing voor allen die erin geloven. God had het aldus gepland en zo onze zaligmaking van de zonde uitgevoerd. 
We moeten daarom in ons hart geloven dat het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis bedoeld waren voor onze verzoening. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, moeten zeker in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven. 
U ook moet dit geloven om de zaligmaking van al uw zonden te ontvangen en om volmaakt gerechtigd en zondeloos te worden. U moet correct begrijpen hoe God uw zonden liet verdwijnen, en Zijn wil volgen en erin geloven voor God, in plaats van te geloven in uw eigen inspanningen.