Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-3] Wie is een christen? (Romeinen 8:9-11)

(Romeinen 8:9-11)
“Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”
 

Of iemand een ware christen is of niet, wordt onderscheiden naargelang de Geest van God in hem/haar woont. Hoe kan iemand een christen zijn, of hij/zij nu in Jezus gelooft of niet, als hij/zij de Heilige Geest niet in zijn/haar hart heeft? Paulus vertelt ons dat of we in Jezus geloven niet de belangrijkste vraag is, maar of we in Hem geloven, nadat we de gerechtigheid van God hebben ontdekt of niet. Het ware geloof dat van de heiligen wordt verlangd, is het geloof dat klaar is voor de Geest om in hen te wonen. De aanwezigheid van de Heilige Geest in u zal bepalen of u een christen bent of niet. 
Daarom zei Paulus, “Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.” Hij zei “iemand.” Het maakt niet uit of de persoon een priester, evangelist of een revivalist is. Als iemand de Heilige Geest niet in zijn/haar hart heeft, is de persoon niet van Hem. U moet in gedachten houden dat als u niet gelooft in Gods gerechtigheid die u naar de ontvangst van de Heilige Geest leidt, u een zondaar bent die voorbestemd is om naar de hel te gaan. We moeten dus interesse tonen in het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat. 
Als de Heilige Geest in ons woont, betekent dit dat we voor de zonde zijn gestorven door ons geloof in het doopsel van Christus. Maar onze geest leeft vanwege de nieuwe verworven gerechtigheid. Bovendien zullen onze sterfelijke lichamen op de dag dat onze Heer terugkomt, ook leven ontvangen. Daarom moeten we nadenken over Degene die ons de Heilige Geest heeft gegeven.
Als u niet in Gods gerechtigheid gelooft, behoort u niet tot Christus. Aan de andere kant, als u dit geloof in Gods gerechtigheid heeft, is de Geest van God in u aanwezig. Zonder dit geloof zou de Heilige Geest niet over u heersen. Daarom als u het Woord van Verlossing niet heeft dat de gerechtigheid van God bevat, behoort u niet tot Christus, zelfs niet als u in elke zondagse mis de Geloofsbelijdenis van de Apostels zou belijden en opzeggen. Als u niet tot Christus behoort, zal uw geest vervloekt zijn, ongeacht hoe goed u had willen doen.