Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-5] Wandel in de gerechtigheid van God (Romeinen 8:12-16)

(Romeinen 8:12-16)
“Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.” 
 

De Apostel Paulus zei, als een man die de zaligmaking van God ontvangen had, dat de wedergeboren gelovigen niet naar het vlees moeten leven, maar naar de Geest. In het bijzonder zei Paulus dat als wij, die de gerechtigheid van God hebben, naar het vlees leven, we zullen sterven, maar dat als we naar de Geest leven, we zullen leven. We moeten dus in deze waarheid geloven. Waar moeten diegenen die in Gods gerechtigheid geloven dan naar leven? Moeten ze leven volgens de gerechtigheid van God of de lusten van het vlees? Ze moeten weten wat juist is en hun lichamen disciplineren om zich aan de rechtvaardige werken van God te wijden.
 
 

De onvermijdelijke verplichting 


Paulus beweerde dat we de plicht hebben om te leven naar de Geest en niet naar onze zondige aard, omdat wij christenen gered zijn van Gods toorn en in Zijn gerechtigheid geleid zijn. Voordat we ons bewust werden van de gerechtigheid van God en erin geloofden, konden we niet naar de Geest leven. Maar nu dat we Gods gerechtigheid kennen en erin geloven, kunnen we onze harten, onze gedachten, talenten, lichamen en tijd aan Zijn rechtvaardige werken wijden. We zouden onszelf als werktuigen moeten gebruiken om de gerechtigheid van God te prediken en Zijn rechtvaardige werken te doen. 
 


Leven naar het vlees 


Als u in Christus bent en naar uw zondige aard leeft en niet door de Geest, zegt de Bijbel dat u zult omkomen, net als alle ongelovigen. Dat komt doordat u, hoewel u een wedergeboren christen bent, in feite niet volgens Gods gerechtigheid leeft. Als u een ware christen wilt zijn, moet u niet langer leven naar het vlees, maar volgens de gerechtigheid van God, want u bent voorbestemd om Zijn gerechtigheid te dienen omdat u erin gelooft. Als u, ondanks dit, naar het vlees leeft, zal uw geest sterven. Als u echter volgens de gerechtigheid van God leeft, zult u voor altijd in vrede leven. 
 


Zonen van God 


“Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods” (Romeinen 8:14).
Zij die in Gods gerechtigheid geloven, ontvingen de Heilige Geest als geschenk en de Heilige Geest leidt hun. Dit zijn de “zonen van God.” In de “zonen van God” woont de Heilige Geest. Als zodanig zijn zij die de Heilige Geest niet in zich hebben, niet van Hem. Het uitgangspunt bij het volgen van God begint met het geloof in Zijn gerechtigheid. Het begint door in het Woord van het evangelie van het water en de Geest te geloven om een kind van God te worden. Met andere woorden, men kan een kind van God worden door het geloof in het evangelie van Zijn gerechtigheid. Het betekent dat u een familielid van God wordt door in Zijn gerechtigheid te geloven en dat God Zijn gerechtigheid heeft gegeven om u van uw zonden te verlossen. 
Toen Jezus door Nicodemus, een Joodse leider, werd bezocht, vertelde Jezus hem dat niemand een kind van God kon worden tenzij hij/zij wedergeboren was uit het water en de Geest. Nicodemus was verbaasd hierover en vroeg, “Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde?” (Johannes 3:4). Jezus antwoordde, “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is” (Johannes 3:5-8).
Jezus zei dat iemand die niet wedergeboren is uit het water en de Geest, niet de betekenis van de wedergeboorte kan begrijpen. Het geloof in het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de Doper en het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot, stelt diegenen die in Zijn rechtvaardige daad geloven, in staat om de gerechtigheid van God te ontvangen. Zij die in het Woord van het evangelie geloven, zijn in staat om de Heilige Geest als geschenk te ontvangen. Men kan de gerechtigheid van God bereiken door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Iedereen die Gods gerechtigheid accepteert, kan een kind van God worden. Zij die Zijn volk worden, zijn onze broeders en zusters. 
 

De Geest getuigt dat wij kinderen van God zijn

“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn” (Romeinen 8:15-16).
Er zijn maar twee manieren waarop we kunnen getuigen van het feit dat we de kinderen van God zijn. Ten eerste heeft de gerechtigheid van God, die wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest ons tot Zijn kinderen gemaakt; en ten tweede komt de Heilige Geest tot ons. De Heilige Geest werkt binnen het evangelie van het water en de Geest. God heeft al deze dingen gepland. Geloof hebben in het evangelie van het water en de Geest is de getuigenis in onszelf die ons vertelt dat we kinderen van God zijn geworden. Zij die de kinderen van God zijn geworden door de gerechtigheid van God te kennen en erin te geloven, hebben het recht om tot God te bidden als “Abba,” onze Vader. 
Laten we proberen rationeel te denken. Hoe kan iemand met zonde in zijn/haar hart God zijn/haar Vader noemen? God de Vader heeft nooit een zondaar als Zijn kind gehouden, en een zondaar heeft nooit God als de Vader gediend. U moet in uzelf kijken en zien of u misschien ook zo’n fout maakt. Zij die getuigen dat ze door de Heilige Geest kinderen van God zijn geworden, zijn zij die in de gerechtigheid van God geloven. We moeten diep nadenken over Gods gerechtigheid.