Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-6] Zij die Gods Koninkrijk Erven (Romeinen 8:16-27)

(Romeinen 8:16-27)
“Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.”
 

Alle mensen die vergeven zijn van hun zonden geloven in het evangelie van het water en de Geest en hebben de Heilige Geest in hun hart. In 1 Johannes 5:10 staat, “Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven.” Hij die de gerechtigheid van God in zijn hart heeft, heeft de Heilige Geest erin wonen en het is het geloof in het evangelie van het water en de Geest dat het mogelijk maakt dat de Heilige Geest eeuwig in zijn hart woont. 
We werden Gods kinderen doordat onze zonden vergeven werden door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest. De Heilige Geest woont in ons hart en Hij is onze getuige geworden door te zeggen, “Jullie zijn de kinderen van God en Zijn volk.” Aan diegenen die de Heilige Geest niet in hun hart hebben, getuigt de Wet daarentegen, “Jullie zijn geen kinderen van God, maar zondaars.”
Voor diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, getuigt de Heilige Geest, “Jullie zijn Gods kinderen. Jullie zijn het zondeloze volk van God.” God maakte het duidelijk genoeg zodat we zouden weten dat we, om Gods kinderen te worden, in het evangelie van het water en de Geest moeten geloven. 
U zult zichzelf afvragen, “Ik voel niets, betekent dat dan dat ik niet een kind van God ben?” Sommige mensen zijn zo onvolwassen in hun geloof dat ze zich niet realiseren dat ze de Heilige Geest in hun hart hebben. Maar de Heilige Geest bevestigt ons dat zelfs als we een twijfelachtige ik hebben, de Geest ons opvrolijkt door te zeggen, “Hé! U bent een van mijn kinderen! Gelooft u niet in het evangelie van het water en de Geest? Omdat u gelooft, bent u een van Gods volk.” Daarom zijn we, als we in het evangelie van het water en de Geest geloven, zelfs als we twijfelen, Gods kinderen. De Heilige Geest getuigt dat we Gods kinderen zijn. De Heilige Geest is niet iets dat in ons hart woont door middel van onze gevoelens en zintuigen. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben geen zonde in hun hart en omdat zij geen zonde hebben, woont de Heilige Geest in hun. Zij zijn zeker kinderen van God.
De Heilige Geest vertelt ons in ons hart, “U gelooft in Jezus’ doopsel, Zijn Kruis en u bent vergeven; daarom hebt u geen zonde en bent u een van Gods kinderen.”
Zijn bewijs komt echter niet in de vorm van een stem zoals die van een mens. Verwacht dus niet een donderende stem te horen! Als u naar een stem wilt luisteren, dan kan Satan misschien zijn stem vermommen als een menselijke stem en proberen u ermee te verleiden. Satan werkt door in de gedachten van de mensen te kijken, terwijl de Heilige Geest werkt volgens Gods Woord. 
 


Zij die Gods Gerechtigheid hebben, zijn Zijn kinderen en erfgenamen


Laten we vers 17 samen lezen. “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”
Als we Gods kinderen zijn, zijn we ook Zijn erfgenamen. Een erfgenaam is iemand die alles van zijn ouders ontvangt. Met andere woorden, we hebben het recht om alles te delen wat God de Vader heeft. Op de vraag, “Wie is de erfgenaam van God de Vader?” kunnen we antwoorden, “De mensen die in het evangelie van het water en de Geest geloven en die van hun zonden zijn vergeven, zijn, Zijn erfgenamen.” 
Mensen met dit soort geloof zijn gezegend en zullen Gods heerlijkheid in Zijn Koninkrijk met Christus erven. Hier staat dat aangezien we mede-erfgenamen met Christus zijn, om samen verheerlijkt te worden, we ook met Hem moeten lijden. Om mede-erfgenamen met Christus te zijn, betekent eeuwig in het Koninkrijk van de Vader te leven. Als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft, bent u mede-erfgenaam met Christus. We zijn de erfgenamen omdat we alles wat onze Vader heeft, zullen erven. 
Van tijd tot tijd voel ik Gods Koninkrijk naderen. Alles zal op zijn tijd gebeuren. Gods beloften in de Bijbel worden ook een voor een vervuld. Alles dat nu nog gedaan moet worden is dat de mensen van Israël berouw tonen, Jezus als hun Verlosser verklaren en verlost worden van hun zonden, samen met nog een paar andere dingen. Israël wordt verondersteld Jezus te ontvangen als hun Verlosser tijdens de Zevenjarige Verdrukking. 
De verwezenlijking van Gods Koninkrijk op aarde en in de Hemel houdt verband met het berouw van de Israëlieten. Ik geloof dat de laatste dag gauw komen zal. Ik geloof dat de dag nabij is waarop diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, eeuwig bij God zullen wonen. De hele wereld wachtte op het jaar 2000 en dacht dat het de dag zou zijn, maar het jaar 2000 is al voorbij. De tumultueuze bezorgdheid over de Millennium Bug is voorbij en we zijn al halverwege het jaar 2002, terwijl veel mensen in de wereld dachten dat alle veranderingen op aarde in het jaar 2000 zouden plaatsvinden. 
Niettemin nadert ons langverwachte Koninkrijk van Christus ons nog steeds. De Heilige Geest leidt ook diegenen onder ons van wie de zonden zijn vergeven, om de nadering van het Koninkrijk van God te voelen. Nu, net als voorheen, zal alles worden vervuld zoals God heeft gezegd. Laten we met geloof op die dag wachten. 
In de toekomst zal Israël een struikelblok en een obstakel voor de wereldvrede worden en daarom zal het de vijandigheid van vele landen vergaren. Dit is wat de Bijbel ons vertelt – dat Israël de vijand van velen zal worden en dat sommige Israëlieten zullen beseffen dat de Messias op wie zij zo lang gewacht hebben, inderdaad Jezus was. Zij zullen van hun zonden vergeven worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Wat God gepland heeft staat op het punt om volbracht te worden. Al deze dingen zullen echter te zijner tijd plaatsvinden, maar we moeten niet wachten tot ze op een bepaalde datum en tijd gebeuren, zoals sommige verdwaalde eschatologen voorspellen. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen Gods belofte zien uitkomen. De gelovigen hebben de hoop dat Gods beloofde Koninkrijk op aarde en het Koninkrijk van de Hemel komen. Ik geloof dat zo’n dag nabij is. 
De tijd zal spoedig komen dat de dingen die de Heer heeft beloofd, een voor een zullen uitkomen. Ik ben ervan overtuigd dat de dag waarop het Duizendjarige Koninkrijk en het Koninkrijk van God, beloofd door God, zal worden gerealiseerd, en dat het heel dicht bij ons is. Denkt u dit ook, geïnspireerd door de Heilige Geest net als ik? Gelooft u dat elke voorspelling van God vervuld zal worden door de Heilige Geest? De Heilige Geest helpt ons om werkelijk met heel ons hart in Gods beloften te geloven. 
Door de Heilige Geest, zijn we er in ons hart van overtuigd dat de beloften van God op de laatste dag werkelijkheid zullen worden. We geloven door de Heilige Geest dat wat doorgegeven wordt aan onze gedachten en onze hoop werkelijkheid zal worden met alle voorspellingen van God. Dit is het ware geloof.
U en ik zijn de erfgenamen van alle beloofde zegeningen van God; daarom moeten we wachten in de Heilige Geest. Gods Koninkrijk zal binnenkort tot ons komen. De Israëlieten zullen gauw gaan geloven en Jezus Christus als hun Messias accepteren. 
Veel mensen wachten op Hem en zeggen, “Kom alstublieft Heer Jezus.” Paulus zei dat aangezien hij Gods erfgenaam was, het lijden dat hij doormaakte niet kon worden vergeleken met de heerlijkheid die hij spoedig zou ontvangen. Het betekent dat we ook met Hem moeten lijden als we samen met Christus de heerlijkheid willen ontvangen. Dit is omdat we geloven en wachten op Gods Koninkrijk dat komen gaat. Om de heerlijkheid met Christus te ontvangen, moeten we ook met Hem lijden.
Paulus’ hoop was voor de hele schepping, inclusief alle dieren en planten, om bevrijd te worden van hun dood. Daarom wacht de hele schepping vurig op de komst van de zonen van God. De hoop voor de zonen van God is dat de dag zal komen waarop alle schepselen eeuwig zullen kunnen leven. 
We moeten ons daarom realiseren dat wij gelovigen gezegend zijn met eeuwige levens. Of we nu de dag zullen meemaken dat onze Heer komt, of dat de Heer ons zal wakker maken uit onze slaap om ons mee te nemen, we zullen op Hem moeten wachten. 
 


Is Gods heerlijkheid die in ons zal worden geopenbaard werkelijk groots?


De heerlijkheid die binnenkort aan de rechtvaardigen zal worden geopenbaard, is een eeuwigdurende heerlijkheid – wij erven het eeuwige Koninkrijk en leven eeuwig in Gods heerlijkheid. Er zal geen dood meer zijn, noch verdriet, noch huilen. Er zal geen pijn meer zijn in het Koninkrijk en het Koninkrijk heeft geen zon of maan nodig om erop te schijnen, want de heerlijkheid van God zal alles verlichten. Het Lam is het licht. Het is een plaats waar alleen Jezus en de wedergeboren zondeloze gelovigen worden gevonden en het is gevuld met Gods heerlijkheid. Het Koninkrijk is gevuld met gouden stralen. De heerlijkheid van het Koninkrijk waar wij voor eeuwig zullen leven, is zo groots dat woorden tekortschieten. Omdat deze heerlijkheid die wij verwachten zo groots is, vertelt Paulus ons dat ons huidige lijden niets is vergeleken met de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard. 
Soms kunnen we Gods heerlijkheid in de natuur zien terwijl we voor God in deze wereld werken. Als we naar de veelkleurige bloemen kijken, het bedauwde gras, de natuur die in de blinkende bladeren te zien is, de warme lentesfeer, de frisheid van de bossen, de koele winden, de sterren die helder schijnen in koude nachten, als we denken aan de vier seizoenen, kunnen we niet anders dan aan de Hemel te denken. Als we deze wonderen van Gods schepping zien, hopen we dat Gods Koninkrijk nog sneller zal komen. 
Als het Koninkrijk van God komt, zal er geen dood meer zijn en zullen we in alle heerlijkheid leven. Er zullen geen tekorten zijn, dus zullen wij in overvloed en welvaart leven. Alleen al de gedachte dat ik met heerlijkheid zal leven op een plek waar alles volmaakt en klaar is, vervult mijn hart met Gods heerlijkheid. Het feit dat al deze dingen van ons zullen worden, de gelovigen, is als een droom en maakt dat we nog een keer dankbaar zijn dat we wedergeboren zijn. Ik dank de Heer die mijn hart ten volle met deze hoop heeft gevuld. 
Op dit moment kunnen we alleen hopen op de Hemel door onze verbeeldingskracht, maar we weten dat in de toekomst alle beloften van God werkelijkheid zullen worden. Onze hoop wordt dus steeds intenser en ons gevoel van de naderende heerlijkheid van God wordt met de dag sterker. 
Daarom hopen de gelovigen op de toekomst. Geloof in God en de hoop voor de toekomst is de heerlijkheid en het geloof van diegenen die het Koninkrijk van God zullen erven. Is dit verheerlijkt geloof dan een zegen die alleen wordt gegeven aan diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven? Het antwoord is een nadrukkelijk ja! Alleen tijd moet passeren voordat Gods heerlijkheid aan de rechtvaardigen gegeven wordt, aan diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven. Te zijner tijd zullen Gods beloften van al Zijn heerlijkheden voor ons werkelijkheid worden. Al deze heerlijke dingen zullen werkelijk gebeuren voor de gelovigen. De heerlijkheid die ons te wachten staat is overweldigend schitterend en prachtig. 
U en ik, die hetzelfde geloof in het evangelie van het water en de Geest hebben, zijn de mensen die Gods Koninkrijk van heerlijkheid zullen binnengaan. De verwarrende en slechte wereld kan ons hart soms verduisteren, en wij zullen ontmoedigd en gedesoriënteerd raken. Maar zij die wedergeboren zijn, kunnen deze moeilijkheden overwinnen door te geloven dat zij de erfgenamen van God zijn geworden. Ook al zijn er misschien allerlei soorten problemen in de harten van de zondeloze gelovigen, zij zullen in staat zijn hun kracht te vinden en verder te leven door zichzelf aan Gods beloften te herinneren. Ik ben dankbaar dat de Heilige Geest in ons hart woont, ons troost en tot onze geest getuigt dat wij Gods kinderen zijn. 
Zij die onlangs van hun zonden verlost zijn, moeten ook naar de heerlijkheid van de Hemel kijken en met hoop leven. We werden op dezelfde manier Gods volk. Als u het geloofsleven van het geloof in de kerk lang heeft geleefd, kunt u de Heilige Geest in uw ziel zien die zich verheugt over de rijkdommen van uw heerlijke erfenis.
 


Zelfs de Harten van de Rechtvaardigen kreunen op deze aarde 


Laten we vers 23 samen lezen. “En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.” Laten we ons afvragen, “Waar hopen we op in dit leven?” Wij, de gelovigen, leven in de hoop op de verlossing van ons lichaam. Als we zeggen dat we Gods kinderen zijn, betekent dit dat alleen onze geesten Zijn kinderen zijn. Onze lichamen hebben nog niet de heerlijkheid bereikt, dus hopen alle gelovigen dat hun lichaam ook veranderd zal worden. 
Wanneer de lichamen van de gelovigen Gods heerlijkheid dragen, zouden zij in staat zijn door een vuur te lopen en zij zouden niet verbranden, en zij zouden in staat zijn door iedere vorm van obstakel of muur te lopen. Onze veranderde lichamen zullen vrij zijn van de beperkingen van tijd en ruimte. 
Maar onze lichamen zijn nog niet veranderd, dus wij die de eerste vruchten van de Geest hebben, kreunen vanbinnen. Dus de rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, wachten op de verlossing van hun lichaam. 
Kreunen! Er staat geschreven dat zelfs wij, die de eerste vruchten van de Geest hebben gekregen, kreunen. Hebt u de Heilige Geest in u voelen kreunen? Wanneer kreunt Hij? De Heilige Geest kreunt als wij vleselijke verlangens proberen na te jagen.
Als wij naar de wereld kijken en we houden van wat we zien, kreunt de Heilige Geest in ons. Onze lichamen zijn niet veranderd, dus genieten ze en proberen ze wereldlijke dingen na te streven, maar omdat onze ziel al veranderd is, kreunt de Heilige Geest in ons. We moeten dus ons hart terugdraaien als we proberen wereldlijke dingen na te sterven en de leiding van de Heilige Geest ontvangen. 
De Heilige Geest kreunt in ons, die de erfgenamen van God zijn, omdat de Heilige Geest in ons is. Door in deze wereld te leven, kunnen we zien hoe duister de toekomst is en hoe zwak onze lichamen zijn. In tijden als deze, moeten we naar boven kijken en verlangen naar de zegeningen van Gods erfgenamen, omdat wij weten dat ook hun lichaam verlost zullen worden. De gelovigen wachten op de dag dat ze de perfecte lichamen zullen hebben die volledig verlost zijn.
 

Leven met de heerlijke hoop

Laten we de verzen 24 en 25 lezen. “Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.” 
“Hebben wij de vergeving van al onze zonden in de hoop op Gods Koninkrijk ontvangen?” Laten we ons deze vraag stellen. We hebben gezegd dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. “Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid,” zegt God.
Om naar de Hemel te gaan en verlost te worden van onze zonden, moeten we gered worden door in het Woord van het water en de Heilige Geest te geloven. Als we, nadat we van al onze zonden gered zijn, onze ogen op de wereld richten en hopen op wat we kunnen zien, betekent dit dat we Gods heerlijkheid niet kennen en er ook niet op wachten. Als we hopen op wat we zien, dan kan dit geen hoop zijn. Daarom vroeg Paulus, “Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?” Wij die de rechtvaardigen zijn geworden, moeten niet hopen op wat er op aarde is, maar we moeten, volgens Zijn belofte, uitkijken naar de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin Zijn gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). 
Dit soort geloof is waarop de rechtvaardigen hopen. De rechtvaardigen leven met hoop op de nieuwe Hemel en aarde. Wat wij met onze lichamelijke ogen kunnen zien, is niet waarop we werkelijk hopen. We kunnen niet zien met onze menselijke ogen, dus wachten we met onze geestelijke ogen op Gods beloofde Koninkrijk van heerlijkheid. Daarom hopen zij die werkelijk rechtvaardig zijn, op het Koninkrijk van de Hemel. De hoop is te geloven dat wat God ons heeft verteld, werkelijk waar zal worden. 
God zei, “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde” (1 Korintiërs 13:13). We hebben de vergeving van onze zonden ontvangen door ons geloof en we hopen op het Koninkrijk van de Hemel. Zijn Koninkrijk zal naar de aarde komen en aanwezig zijn in de Hemelen, en we hopen dat we eeuwig in Zijn Koninkrijk zullen leven. Daarom geloven we in Gods beloofde Woord en verdragen we ons huidige lijden. 
Er staat geschreven, “Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.” Waar we voor volharden, is niet iets dat we met onze ogen kunnen zien. We wachten op Gods beloften die we fysiek niet kunnen zien. Gods beloften zullen werkelijkheid voor ons gelovigen worden, omdat ons verteld werd dat Gods heerlijkheid binnenkort geopenbaard zal worden, en wij geloven in deze belofte. Omdat wij geloven dat onze Heer weer naar deze aarde terugkomt, kunnen we ons huidige lijden verdragen. 
Gods Koninkrijk zal, zonder enige twijfel, naar deze aarde komen. Als het evangelie zich naar alle landen heeft verspreid, zal Gods Koninkrijk zeker komen. De rechtvaardigen wachten met geduld op die dag. Onze Heer zal komen terwijl wij wachten. Dit is de waarheid voor u en mij die in dit tijdperk leven.
Er is een Oekraïense medewerkster die onze boeken in het Oekraïens vertaald. Onlangs zag ze hoe het World Trade Center instortte door de terroristische aanslag en ze zei dat ze verward en bang was. Ze vroeg of dit “het tijdperk van het bleke paard” in Openbaringen aankondigde en vroeg of er boeken waren die over dit deel van de Geschriften gingen.
We kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit incident een voorteken is van het tijdperk van het bleke paard, maar we kunnen niet ontkennen dat het verband houdt. Als dit soort dingen vaak gebeuren, zullen er oorlogen zijn en landen zullen met elkaar vechten. Wanneer er oorlogen uitbreken, lijdt de wereld onder hongersnood en ‘het tijdperk van het bleke paard’ zou plotseling werkelijkheid kunnen worden. 
Als ik dus deze gebeurtenissen zie, die de vernietiging van de wereld voorspellen, hernieuw ik mijn wil om het evangelie over de wereld te verspreiden totdat de wereld eindigt. Het is waar dat we de hoop in deze wereld verliezen en dat ons hart kreunt als we door tragedies worden getroffen. Desalniettemin moeten we, zolang we leven, wachten op Gods Koninkrijk, dat we niet met onze fysieke ogen kunnen zien, maar alleen met onze geestelijke ogen.
Omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven, hopen we op het Koninkrijk van de Hemelen en we wachten erop met volharding. Omdat wij geloven dat Gods Koninkrijk dichterbij komt, kunnen we al onze moeilijkheden verdragen. Dit is mogelijk omdat de Heilige Geest in ons hart woont.
Lijdt u? Houdt het vol en heb geduld. U bent niet de enige die lijdt, maar wij lijden allemaal. We zullen hopen dat als dit voorbij is, alles goed komt. Weet u niet dat u geestelijke geen hoop kunt ontwikkelen als u niet fysiek lijdt? Als het lichaam te comfortabel is, zoeken we niet naar God en Zijn zegeningen. We drijven dus weg van God. Wij die wedergeboren zijn, zouden hoop moeten hebben op de komende heerlijkheid en onze huidige moeilijkheden moeten doorstaan.
God zei dat zij die moeilijkheden met volharding voor de Heer verdragen, gezegend zijn. De dag dat Gods Koninkrijk naar de aarde komt, zal komen en we zullen Zijn Koninkrijk binnengaan. We moeten volhouden, geduld hebben, en de hoop niet verliezen voor die dag. We moeten volhouden en op die dag wachten. Hoe verdrietig en moeilijk het nu ook is, we moeten wachten en volharden totdat het Koninkrijk van God komt als een nieuwe Hemel en aarde.
 

De Heilige Geest helpt diegenen die Gods gerechtigheid hebben

Laten we vers 26 lezen. “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.”
Bidt de Heilige Geest voor ons? Ja, dat doet Hij! De Heilige Geest kent onze zwakheden en bidt voor ons.
Ik sprak een beetje over het kreunen van de Heilige Geest. Om het nog eens te herhalen, de Heilige Geest kreunt als we een richting uitgaan waarvan God niet wil dat we gaan. Als we naar de omstandigheden van de wereld kijken en ermee kreunen, als we een kant opgaan die God de Vader niet wil dat we opgaan, of als we de wil van onze Vader negeren en onverschillig naar Zijn wil leven, kreunt de Heilige Geest. 
Wanneer de Heilige Geest in een wedergeboren gelovige woont en met onuitsprekelijke zuchtingen kreunt, verliezen we de energie in ons hart en verzwakken we. Dan laat de Heilige Geest ons bidden. De Heilige Geest onderhandelt vaak voor ons of maakt ons bewust van het feit dat we moeten bidden.
De Heilige Geest kreunt in ons hart en Hij laat ons tot onze Vader bidden volgens Zijn wil. “Heer God, U heeft al onze zonden uitgewist door Uw doopsel en Uw bloed aan het Kruis, en hierdoor zijn wij Uw kinderen geworden. We hopen dat U gauw weer naar deze aarde zult komen. We bidden dat Uw wil werkelijkheid wordt.” Op deze manier bidden wij. 
We vragen om geestelijk geloof. “God, wij zijn arm en gebrekkig in Uw ogen, geef ons alstublieft het geloof dat nodig is om Uw wil te doen.” God helpt ons dan omdat Hij onze zwakheden kent. De Heilige Geest laat ons niet met rust, maar laat ons bidden volgens Gods wil en Hij bidt ook voor ons, waardoor onze harten worden versterkt. 
De Heilige Geest laat ons bidden volgens Gods wil en als wij om hulp vragen, laat Hij ons weten wat Gods wil voor ons is en geeft ons nieuwe kracht.
“Want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.”
Voelt u deze dingen? Als u anders denkt en handelt dan God van ons verlangt, voelt u dan de Heilige Geest die ons, de rechtvaardigen, verteld dat iets verkeerd is? De Heilige Geest zegt, “He, dit is niet goed!” en uw hart begint te kreunen. Wist u dat dit de Heilige Geest was, die kreunde? U heeft waarschijnlijk ervaren, dat wanneer het hart van een rechtvaardig persoon in vreugde is, dit komt doordat de Heilige Geest zich binnenin verheugt. Dan zult u weten dat wanneer uw hart kreunt, het de Heilige Geest is die kreunt. 
Wanneer we zwak zijn en verkeerd handelen, kreunt de Heilige Geest en onderhandelt voor ons en God onze Vader geeft ons kracht. De Heilige Geest heeft ons voor alles laten bidden en geeft ons nieuwe geestelijke kracht. Daarom zijn zij die de Heilige Geest in hun hart hebben erg gelukkig. De Heilige Geest geeft ons kracht door Gods Woord. Met andere woorden, de Heilige Geest werkt met Zijn Woord in ons hart om ons nieuwe geestelijke kracht te geven. 
De Heilige Geest wil niet op andere manieren praten. Hij geeft ons kracht door de Geschriften, Gods Kerk en door onze broederschap met onze broeders en zusters. Daarom is Gods Kerk erg belangrijk en daarom heeft de Kerk een zeer belangrijke rol te spelen in de werken van de Heilige Geest. 
In de Kerk zijn de gelovigen, hun broederschappen, lofprijzingen en boodschappen. Ongeacht wie de predikers zijn, de Heilige Geest is aanwezig en werkt in hen, zodat ze op de juiste tijden de geschikte boodschappen zullen bezorgen. De Heilige Geest werkt zowel onder diegenen die de boodschappen geven als ook onder diegenen die het ontvangen, waardoor hun geest wakker wordt en ieder van hen de zegeningen ontvangt die ze nodig hebben. De Heilige Geest doet dit in Gods Kerk waar de rechtvaardige mensen samenkomen. Daarom is de kerk erg belangrijk voor de gelovigen. Als een gelovige moeilijke tijden in zijn/haar hart meemaakt, en zijn/haar pijn niet met anderen kan delen, zullen Gods dienaren toch nog in staat zijn dit door de Heilige Geest op te merken. Als de gelovigen samen zijn gekomen in Gods Kerk, zal de Heilige Geest hun hart kunnen raken en troosten. De Heilige Geest zal hen helpen zich vast te houden aan de Schrift en hen de kracht geven om te herstellen.
Als we ons geloofsleven leiden, geloven we in het evangelie van het water en de Geest, ontvangen we de vergeving van onze zonden, worden we Gods kinderen en als bewijs ontvangen we de Heilige Geest als een geschenk. Dan geeft God ons Zijn kerk. Nadat Hij de kerk heeft gegeven, praat God met Zijn dienaren door de kerk en laat Hij Zijn dienaren Zijn boodschap prediken. Hij geneest onze wonden met de Schrift, geeft kracht aan diegenen die zwak zijn, zegent diegenen die arm van hart zijn en geeft hen de mogelijkheid om Zijn werk uit te voeren. Hij voert Zijn wil door ons uit. Daarom kunnen gelovigen zichzelf nooit van de kerk afsnijden. 
Gelovigen kunnen nooit worden afgesneden van hun interacties met andere rechtvaardige mensen, noch van hun groei in Gods Schriften. De absolute waarheid kan alleen in Gods kerk gevonden worden. Daarom moeten gelovigen zich met elkaar verenigen in de kerk. Geloof zonder vereniging is een vals geloof.
Gelooft u dat de Heilige Geest in uw hart woont? Als we ons met Gods kerk verenigen, zoals het in de Geschriften staat en zoals de kerk ons vertelt in haar boodschap, zal de Heilige Geest ons helpen en onze ogen openen voor de waarheid en ons zegeningen schenken. Verenig u dus met de kerk met zo’n geloof. De Heilige Geest zal zich dan verheugen. 
We hebben tot dit uur geleefd met de hulp van de Heilige Geest. We zullen ook in de toekomst met Zijn hulp leven. Daarom is de Heilige Geest zo belangrijk voor ons, die de vergeving van al onze zonden hebben ontvangen. We moeten weten en geloven dat de Heilige Geest bestaat. We moeten weten dat we door de Heilige Geest moeten leven en Zijn leiding in ons hart moeten ontvangen. Zij die de Heilige Geest in hun hart hebben, moeten Zijn wil volgen. Als u een rechtvaardig persoon bent, dan woont de Heilige Geest in u en daarom moet u de wet van het leven volgen zoals de Heilige Geest u leidt.
Laten we vers 27 samen lezen. “En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.” Onze God de Vader kent de gedachten van de Geest die in ons woont. De Heilige Geest kent alles in onze gedachten en daarom kent God de Vader alles dat in onze gedachten is. Als zodanig, Hij, de Heilige Geest, “naar God voor de heiligen bidt.”  
Dit betekent dat onze Vader weet wat er in de gedachten van de Heilige Geest omgaat en dat de Heilige Geest bidt volgens de wil van onze Vader. Gelovigen gaan dus leven volgens Gods wil. Daarom vinden diegenen van wie hun zonden zijn vergeven, de voordelen van hun geloofsleven, door de Heilige Geest. De gedachten van de rechtvaardigen worden geleid door het ontwaken van de Heilige Geest. 
Er ontstaan problemen in de kerk wanneer diegenen die de Heilige Geest niet in hun hart hebben, in Gods Kerk worden gevonden. De mensen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben de Heilige Geest niet in zich en dus kunnen zij niet met de ware gelovigen communiceren die de Heilige Geest hebben. Zij veroorzaken veel problemen in de kerk. Als daarentegen diegenen met de Heilige Geest luisteren naar een preek van een dienaar van God die vervuld is met de Heilige Geest, is hun hart in vrede omdat ze kunnen begrijpen wat God hen probeert te vertellen door Zijn dienaar. 
Iedereen die vergeven is van zijn/haar zonden heeft zeker de Heilige Geest is zich. We hebben de Heilige Geest in ons en leven volgens Gods wil en onder leiding van de Heilige Geest.
De Heilige Geest leidt ons op deze manieren: soms door de kerk, soms door de broederschap met de gelovigen en soms door Gods woorden. Hij zorgt ervoor dat we Gods wil vinden en laat ons Zijn rechtvaardige weg volgen. De Heilige Geest geeft ons nieuwe krachten om aan Gods kant te leven totdat we Zijn Koninkrijk bereiken.
U en ik, moeten ons daarom realiseren hoe belangrijk de Heilige Geest in ons geloofsleven is. Als we in het evangelie van het water en de Geest geloven, ontvangen we de Heilige Geest als een geschenk, zoals in de Geschriften staat, “En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen” (Handelingen 2:38). 
God gaf ons de Heilige Geest als een geschenk, zodat Hij ons kan leiden om volgens Zijn wil te leven. Dit is de wil van onze God de Vader. Hij vertelt ons dat we volgens Zijn wil moeten leven om Zijn Koninkrijk binnen te gaan. We hebben de Heilige Geest nodig om volgens Gods wil te leven en alleen diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, ontvangen de Heilige Geest. We moeten dus in het evangelie van het water en de Geest geloven zodat we de Heilige Geest zullen ontvangen als een geschenk en volgens Gods wil kunnen leven en Zijn Koninkrijk binnen kunnen gaan.
We ontvangen de Heilige Geest en de verlossing niet afzonderlijk. De mensen denken tegenwoordig dat deze twee zegeningen verschillende dingen zijn. Zij denken dat de Heilige Geest op hun zal neerdalen als zij vurig gaan bidden in berggrotten en gebeden opzeggen in vreemde tongen. Zij denken dat de Heilige Geest dan over hun zal komen en hun rechtstreeks Zijn boodschappen zal geven en met hun zal praten. Maar dit is helaas niet waar. 
De Heilige Geest en de Geschriften kunnen niet gescheiden worden en de Heilige Geest en de gelovige kunnen ook niet gescheiden worden. Dit is de reden waarom de relatie tussen de gelovigen en de Heilige Geest, de kerk en de Goddelijke Drie-eenheid – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – zo dicht bij elkaar liggen.
Wij die in dit laatste tijdperk leven, leven door de Heilige Geest. We leven volgens de wil van onze Vader en door de Heilige Geest. De Heilige Geest kent de hele wil van God. Onze Vader weet alles wat in de gedachten van de Heilige Geest is. De Heilige Geest leidt onze gedachten en communiceert met God. Op deze manier kan de Heilige Geest bidden volgens Gods wil en onze Vader beantwoordt deze gebeden door ons volgens Zijn wil te laten leven. 
Daarom sprak Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 vers 16 t/m 27 over de werken van de Heilige Geest. 
We zijn in staat om te wachten op Gods Koninkrijk door de Heilige Geest. We kunnen ons huidige lijden verdragen en volgens de wil van onze Heer leven, in de hoop op Zijn Koninkrijk met de kracht van de Heilige Geest die in ons hart woont. We kunnen volharden door de Heilige Geest, onze Heer gehoorzamen door de Heilige Geest en we kunnen onze Heer dienen door de Heilige Geest. Al deze dingen zijn ons gegeven door de Heilige Geest. We moeten ons realiseren dat we mensen zijn die wandelen met de Heilige Geest, altijd Gods Woord bestuderen, ons hart verenigen met het Woord en ernaar luisteren en het volgen. We moeten ons leven zo leiden dat onze Vader en de Heilige Geest zich in ons kunnen verheugen, geen vleselijke levens die alleen ons vlees behagen. Dit is wat Paulus zei in deze passage. 
God is altijd bij ons in ons leven. Hij bewaart ons hart en wil ons helpen. Moge de Heer ons blijven zegenen. Als onze Heer terugkomt, zal alles in heerlijkheid veranderen. Wij, die nu de gerechtigheid van God hebben, zullen heel Gods Koninkrijk en heerlijkheid erven. Iedereen die het Koninkrijk van God wil erven, moet aandachtig luisteren en in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
Halleluja! Ik bid dat de gerechtigheid van God bij u zal zijn en u zal zegenen.