Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-13] Wie Zal de Rechtvaardigen van de Liefde van Christus Scheiden? (Romeinen 8:35-39)

(Romeinen 8:35-39)
“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is: 
‘Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.’
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.”
 

Vers 35 zegt, “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?” Wie kan ons van de liefde van Christus scheiden, die gegeven werd aan diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven dat de gerechtigheid van God bevat? Zou vervolging en problemen ons van die liefde afsnijden? Zou de zevenjarige Grote Verdrukking ons kunnen scheiden van die liefde? Natuurlijk niet!
Geen enkele beproeving of nood in deze wereld kan ons scheiden van de liefde van onze Heer die ons van onze zonden heeft gered. Zelfs als we in onze moeheid met rust gelaten willen worden en iemand vraagt ons of Jezus ons van onze zonden gered heeft of niet, zullen we allemaal antwoorden dat Jezus ons inderdaad gered heeft en dat we zonder zonde zijn. Hoe vermoeid en verontrust ons hart ook is, Hij heeft ons nog steeds gered en is nog steeds onze eeuwige Verlosser. Zelfs als we te moe of te ziek zijn om ons lichaam recht te houden, zouden we nog steeds onze dank voor de gerechtigheid van God belijden. Geen enkele vermoeidheid kan ons van de gerechtigheid van God scheiden die ons verlost heeft van onze zonden.
Noch vervolging, noch honger, noch naaktheid, noch gevaar, noch het zwaard kan ons van de gerechtigheid van God scheiden. Dat we soms gemeden en veroordeeld worden door religieuze mensen is de vervolging waarmee we worden geconfronteerd. Onze vervolgingen bestaan uit het feit dat onze vrienden, buren, familie en zelfs de leden van ons eigen gezin ons verlaten vanwege hun beschuldigingen dat we ketters zijn. Zouden deze vervolgingen ons van de zaligmaking van Jezus Christus kunnen scheiden? Dat kunnen ze absoluut niet!
Ongeacht hoe ernstig we vervolgd worden, het kan ons niet van de gerechtigheid van God, die ons gered heeft, afsnijden. Omdat Gods gerechtigheid ons zondeloos heeft gemaakt, en omdat dit de onveranderlijke waarheid is, kan niemand en niets ons van Gods liefde scheiden.
Honger, geestelijk of lichamelijk, kan ons niet scheiden. Omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven, is wat altijd in ons hart blijft de gerechtigheid van God, dat wil zeggen, het geloof in onze Heer dat Hij ons zondeloos heeft gemaakt met het evangelie van het water en de Geest. Dit geloof is het geloof en de zegen van het geloven in de gerechtigheid van God. “Omdat de Heer al mijn zonden liet verdwijnen, heb ik geen zonden! God heeft me rechtvaardig en zondeloos gemaakt, me volledig met Zijn eigen gerechtigheid bekleed!” Dit is waarom ons geloof in de gerechtigheid van God niet zal verdwijnen hoe ernstig de honger ook moge zijn.
 


De gerechtigheid van God door het evangelie van het water en de Geest


Tenzij iemand in het evangelie van het water en de Geest gelooft, is er nog steeds zonde in zijn/haar hart. Maar iemand die in de gerechtigheid van God gelooft, heeft geen zonden. Dit is waarom onze Heer zei dat we een boom konden herkennen aan zijn vruchten. Zij die niet in Gods gerechtigheid geloven, geven hun geloof in Jezus op wanneer ze de geringste moeilijkheid, honger, vervolging of verdrukking ondergaan. 
Er zijn mensen die denken, “Hoewel Jezus aan het Kruis veroordeeld werd voor mijn zonden, werd alleen de erfzonde weggenomen en moet ik dagelijks om vergeving bidden voor de andere zonden die ik elke dag bega.” Zij die dit soort geloof hebben, zondigen in feite tegen God door niet te geloven dat Jezus al hun zonden heeft weggenomen, en vervolgens vervloeken en veroordelen zij zichzelf. Dit zijn de mensen die Jezus verloochenen en die niet in de gerechtigheid van God geloven.
Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn de mensen die in Gods gerechtigheid geloven en ongeacht de omstandigheden waarmee ze worden geconfronteerd, zullen ze stevig aan hun geloof vasthouden terwijl ze zeggen, “God heeft mij zeker gered van alle zonden van de wereld. Ik ben zondeloos!” Zelfs als we, in de laatste dagen van onze geestelijke honger, de dood in de ogen zien, zullen we nooit ontkennen dat God ons zondeloos heeft gemaakt en dat we Zijn volk zijn geworden. De gerechtigheid van God die al onze zonden heeft weggenomen, zal altijd in ons hart blijven als ons geloof. Het evangelie van het water en de Geest is zo machtig en geweldig. Ongeacht het soort beproevingen waarmee we in ons leven worden geconfronteerd, omdat de gerechtigheid van God in Christus is, zullen we nooit gescheiden worden van de liefde van Christus.
Wat wordt er bedoeld met “naaktheid” in de bovenstaande passage? “Naaktheid” verwijst naar het verliezen van al onze bezittingen. Tot de Middeleeuwen, als er problemen waren in een dorp of een land in Europa, hielden mensen zich vaak bezig met heksenjachten, waarbij ze zondebokken gebruikten om de schuld van alle problemen aan door te geven, dan namen ze deze mensen alles af en beschuldigden hun van ketterij. Daarom gebruikte Paulus het woord “naaktheid” hier. 
In die tijd was het mogelijk om iemand van ketterij te beschuldigen en met slechts één of twee getuigen de beschuldigde te veroordelen tot de brandstapel, al zijn/haar bezittingen in beslag te nemen en zijn/haar reputatie uit te wissen. 
Zelfs als we op zo’n manier tot onze naaktheid worden gedreven, alles verliezen wat we bezitten en gedood worden, zal de gerechtigheid van God die, in Zijn liefde voor ons, al onze zonden wegnam, nooit van ons verdwijnen –dit is hoe compleet het evangelie van het water en de Geest is.
Noch gevaar noch het zwaard kan ons van de liefde van Christus scheiden. Zelfs als we door het zwaard geslagen worden en erdoor gedood worden, hebben wij die geloven geen zonde. Veel christenen in de Vroege Kerk, werden er valselijk van beschuldigd Rome in brand te hebben gestoken, en zij werden publiekelijk geëxecuteerd in het Colosseum door ze voor de leeuwen te gooien. Zelfs toen zij stierven, loofden zij de Heer die hun verlost had. Zij waren in staat de Heer te loven omdat zij in het evangelie van het water en de Geest geloofden. Zij die verlost zijn door in de waarheid te geloven, dat God hun liefheeft en al hun zonden heeft weggenomen, kunnen de Heer loven, zelfs als zij gedood worden en door de leeuwen gegeten. 
Deze kracht komt van het geloof in Gods gerechtigheid en in Zijn liefde die al onze zonden heeft weggenomen. Het is omdat God in ons is, tot ons spreekt, ons sterk houdt, ons beschermt en ons troost dat zo’n kracht kan worden gevonden. Noch gevaar noch het zwaard, noch bedreiging, noch martelaarschap kunnen ons van de liefde van God scheiden.
Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn de mensen die in de gerechtigheid van God geloven en die het volk van Christus zijn. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, zijn diegenen die door Christus worden bemind. Maar sommige mensen veranderen de volmaakte liefde van Christus in een emotionele liefde, alleen kijkend naar Zijn dood aan het Kruis, verdrietig door en huilend over Zijn lijden. Maar menselijke emoties kunnen van de ene of de andere dag veranderen. 
Hoewel onze emoties elke ochtend en elke nacht veranderen, kan de liefde waarmee onze Heer ons gered heeft door niets veranderd worden. Zijn liefde is voor altijd onveranderlijk. Dit is hoe krachtig het evangelie van het water en de Geest is, en dit is hoe groot de gerechtigheid van God is. Niemand kan ons van onze Heer scheiden, die ons compleet maakte en ons met Zijn volmaakte liefde bekleed. Dit is de kracht van het evangelie van het water en de Geest en het is ook de kracht van ons geloof in Gods gerechtigheid.
Het Griekse woord voor “evangelie” is “euaggelion” en er wordt gezegd dat het de “dunamis” –dit Griekse woord betekent kracht, macht of bekwaamheid, waar wij het woord ‘dynamiet’ van hebben afgeleid, van God heeft. Een handvol dynamiet is genoeg om een huis op te blazen en tot stof te vermorzelen. Een Tomahawk raket die van een oorlogsschip wordt gelanceerd, kan een groot gebouw van beton verwoesten. Hoe versterkt het gebouw ook is, het is geen partij voor de vernietigende kracht van de raket.
Twee commerciële vliegtuigen lieten de Twin Towers van het World Trade Centre in New York instorten. Wat gebeurde er toen de vliegtuigen de gebouwen raakten? Door de ontploffing van de vliegtuigen ontstond een brand die gevoed werd door de brandstof van het vliegtuig en die zo intens was dat het alles op de etages waar de vliegtuigen naar binnen gekomen waren, liet smelten. Omdat de staalconstructies en de kolommen die het gebouw ondersteunden, allemaal gesmolten waren, stortten de etages plotseling in en de gebouwen konden het gewicht van deze instortende etages niet dragen, dus uiteindelijk stortten zij volledig in. Als de etages langzaam naar beneden gekomen waren, waren de gebouwen niet ingestort. Maar omdat de etages plotseling en snel naar beneden vielen, stortten de kolommen en de andere ondersteunende constructies in en de hele gebouwen, zoals we allemaal zagen, kwamen in enkelen seconden naar beneden.
De kracht van Gods evangelie is die van het evangelie van het water en de Geest. Het is ook de kracht die Zijn gerechtigheid in zich heeft. Misschien is het niet zo gepast om deze tragedie te gebruiken om Gods gerechtigheid te illustreren, maar de kracht van het evangelie van het water en de Geest die door de gerechtigheid van God is gegeven, is net als dynamiet dat alle zonden kan uitwissen. De gerechtigheid van God is dat onze Heer ons gered heeft door al onze zonden weg te nemen door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, aan het Kruis te sterven en van de dood te herrijzen. 
Het evangelie van het water en de Geest is de gerechtigheid van God waarmee Jezus alle zonden heeft weggenomen die de mensheid heeft begaan, vanaf het begin van het universum tot het einde. Daarom kan niets God scheiden van diegenen die door Hem worden bemind door hun verlossing door hun geloof in het evangelie van de gerechtigheid van God. Paulus geloofde ook in Gods gerechtigheid.
Kunnen we dan Gods gerechtigheid ontvangen door het evangelie van alleen het bloed aan het Kruis? Nee, dat kunnen we niet. We kunnen niet de gerechtigheid van God ontvangen door alleen in het evangelie van het bloed aan het Kruis te geloven. Zij die anders denken, zullen bij de geringste provocatie gemakkelijk hun geloof in Jezus opgeven. 
Als hun aardse bezittingen bijvoorbeeld weggenomen worden, of als zij op hun werk moeilijkheden tegenkomen vanwege hun religieuze geaardheid, zullen zij gemakkelijk bezwijken om hun geloof te verloochenen. Dit is een onvermijdelijk resultaat en het is van toepassing op veel christenen. Zij die, door niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, de Heilige Geest niet in hun hart hebben en niet verlost zijn van al hun zonden, zullen bij de geringste dreiging capituleren. 
De reden waarom het christendom van vandaag zo zwak is in deze wereld is vanwege dit geloof dat beperkt is tot alleen het bloed aan het Kruis. Dit soort geloof heeft de gerechtigheid van God niet ontvangen door het evangelie van het water en de Geest.
Een rechtvaardige gelovige die verlost is van al zijn/haar zonden door de gerechtigheid van God te ontvangen, kan voor veel zielen werken. Aangezien hij/zij in het evangelie van het water en de Geest gelooft en de Heilige Geest heeft en omdat God met hem/haar is in Zijn Woord, kan die persoon veel geestelijke werken doen en vele verloren zielen terugbrengen naar God. Dit is het geloof in de gerechtigheid van God, het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Het evangelie van het water en de Geest wordt door God gegeven, niet door onze eigen werken en dus is het ook door God dat we Zijn werken kunnen doen.
Vers 36 zegt, “Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.” Onder diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, bevinden zich diegenen die werkelijk zo behandeld worden terwijl ze op deze aarde leven. Gelovigen in het evangelie van het water en de Geest worden in feite vaak gehaat door anderen, vooral door diegenen met een verkeerd geloof, die beweren zelf christenen zijn. 
De wedergeboren christenen worden, met andere woorden, meer gehaat door de nominale christenen dan door Boeddhisten. Deze passage, dat “om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting,” is het Woord van God gesproken tot de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest. Zelfs onze Heer, werd “geacht als schapen ter slachting” door de wil van de Vader te volgen met Zijn doopsel en dood aan het Kruis. De Heer heeft ons gered door naar deze aarde te komen en zo te leven. 
 


De gerechtigheid van God heeft alle zonden van de wereld overwonnen


Vers 37 zegt, “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.” Hoe kunnen we al deze dingen overwinnen? We eisen onze overwinning door de kracht van ons geloof in Gods liefde.
Iemand die in het evangelie van het water en de Geest gelooft, heeft de kracht van God. Maar iemand die niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft, heeft alleen zonde in zijn/haar hart. Het geloof en de zaligmaking van diegenen die met zonde zijn, kan alleen op en neer gaan vanwege hun emoties en dus hebben zij geen kracht. Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, hebben de kracht. Zij hebben geen kracht van zichzelf, maar zij hebben de kracht van het evangelie dat God hun gegeven heeft, en met deze kracht kunnen zij alle vervolgingen en beproevingen weerstaan en overwinnen. De rechtvaardigen moeten een geestelijke strijd aangaan tegen zondaars en het evangelie van het water en de Geest aan hen prediken. De rechtvaardigen moeten ook accepteren dat ze leven en vervolgd worden voor het evangelie als hun natuurlijke lot. Een leven dat leeft voor de Heer is ons lot.
Een oosters spreekwoord zegt, “Als iemand een dag niet zou lezen, zal hij stekende woorden spreken.” En wij dan? Ook wij zijn geneigd tot corruptie over te gaan als we een dag voorbij laten gaan zonder voor God en Zijn evangelie te leven. Dit is hoe we ons leven moeten leven tot onze dood. Maar als we leven voor Christus, onszelf opofferen en vervolgd worden voor God en als we een geestelijke oorlog voeren tegen de geestelijke krachten van het kwaad, dan zal ons hart gevuld worden met geestelijk voedsel, waar wij dan nieuwe krachten in zullen vinden om mee verder te gaan.
Als christenen vallen, is dat omdat zij niet voor de Heer hebben geleefd. Maar als we voor de Heer leven, zullen onze geestelijke krachten zich versterken en onze lichamelijke gezondheid en kracht zal ook sterker worden.
Verzen 38-39 zeggen, “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.” Als een gelovige in het evangelie van het water en de Geest, was Paulus hiervan overtuigd. Dezelfde waarheid geldt voor ons: Noch de dood, noch het leven kan ons van Christus scheiden.
In de oudheid, probeerden diegenen die wereldlijke macht uitoefenden, zoals de Romeinse keizers, christenen ervan te overtuigingen om hun het geloof af te zweren en hun mede-gelovigen aan te geven bij de autoriteiten door allerlei verlokkingen aan te bieden, zoals hoge functies, vrouwen en bezittingen, allemaal in ruil voor hun verloochening. Maar de ware gelovigen in het evangelie geven zich nooit over aan de verleiding van macht, bezit of eer.
Geloof is niet iets dat kan worden ingewisseld voor wat de wereld te bieden heeft. Als iemand ons een blanco cheque zou laten zien en tegen ons zou zeggen, “Ik zal u deze cheque geven, als u stopt met de verspreiding van het evangelie,” zouden we door onze hoop voor de toekomst en ons sterke geloof in God kunnen antwoorden, “U zult het zelf nodig hebben, dus geef het uit, voor mij is het niets meer dan een stukje papier.”
 

Alleen het evangelie van het water en de Geest is het evangelie dat de gerechtigheid van God heeft

Er zijn veel mensen die tegen me gezegd hebben, “Als je zou toegeven dat ons geloof, dat alleen uit het bloed aan het Kruis bestaat, ook het goede geloof is, zullen wij ook jouw geloof goedkeuren. We zullen dan niet alleen stoppen met je van ketterij te beschuldigen, maar we zullen je ook werkelijk helpen.” Vooral deze zogenaamde religieuze leiders hebben bij mij dergelijke compromissen gezocht. Maar de gerechtigheid van God is nauwkeurig en zeker, gemeten aan Zijn Woord. Wat verkeerd is, is verkeerd en wat de waarheid is, dat is de waarheid. Het erkennen van een verkeerd geloof is op zich al een daad van opstand tegen God, en dus kan ik niet alleen hun geloof niet goedkeuren, maar ik moet ook voortdurend op de bedrieglijkheden ervan wijzen.
“Gelooft u alleen in het bloed van het Kruis? Dan zult u zonde in uw hart hebben. U bent gedoemd om naar de hel te gaan. Ik kan er niets aan doen, zelfs als u denkt dat ik te serieus en onverzettelijk ben; wat de waarheid is, is de waarheid.” Door zulke woorden houden mensen afstand van mij, of beter gezegd, ze kunnen niet dicht bij mij zijn. Veel mensen benaderden me, omdat ze dachten dat ik zoals hun was. Maar elke keer heb ik hun gezegd, “Jullie zijn valse herders en bedriegers die in Gods naam handelen om geld te verdienen, jullie zijn gewoon dieven.” Wie zou mij aardig hebben gevonden als ik zulke dingen zei? Maar wat niet is, dat is niet, en daarom ben ik zo standvastig en onwankelbaar in mijn standpunt.
Ze hebben ook geprobeerd me te verleiden door te zeggen dat als ik alleen in het bloed aan het Kruis zou geloven, zij me een bepaald gezag zouden geven. Maar zoals de bovenstaande passage zegt, “noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel,” hebben wij geen enkel gezag, hoogte noch diepte nodig. We hebben de helende kracht die sommige bedriegers beweren te hebben, niet nodig. Diegenen onder ons die wedergeboren zijn, hebben zulke dingen niet nodig en we houden er niet eens van.
De passage zegt ons ook dat ‘noch enig ander schepsel’ ons van de liefde van God in onze Heer Jezus Christus kan scheiden. Zelfs als er buitenaardse wezens in dit universum waren, zouden zij ons niet van de liefde van God, die ons gered heeft, kunnen scheiden.
Er zijn christenen die geloven in het bestaan van buitenaardse wezens. Zelfs onder predikanten geloven velen in hun bestaan. Maar er bestaat niet zoiets als een buitenaards wezen. Toen ik naar het seminarie ging, geloofde een van mijn professoren, die Grieks doceerde, in het bestaan van buitenaardse wezens. Dus vroeg ik hem, “Kunt u uw geloof onderbouwen met bewijs uit de Geschriften?” Hij vond natuurlijk geen antwoord op mijn bezwaar. Er zijn absoluut geen buitenaardse wezens. God hield zoveel van de wereld dat Hij ons Zijn eniggeboren Zoon gaf. Als er inderdaad buitenaardse wezens waren, zou het voor Jezus niet nodig zijn geweest om alleen op deze aarde geboren te worden. 
Na enorme investeringen en onderzoek hebben we de maan al kunnen bereiken, en onze sondes zijn zelfs op Mars geland, maar we hebben geen enkel bewijs gevonden dat aantoont dat er levensvormen buiten de aarde bestaan. Ik kan u, op basis van de Geschriften, vol vertrouwen verzekeren dat we nooit buitenaardse wezens zullen vinden, hoe ontwikkeld de wetenschappelijke en technologische capaciteiten van de mensheid ook mogen worden. De Bijbel zegt ons ook dat ‘noch enig ander schepsel’ ons van de liefde van God in onze Heer Jezus Christus kan scheiden. Wat is dan deze liefde van God? Dit is niets anders dan het evangelie van het water en de Geest. Dit is Gods liefde. De zaligmaking die ons gered heeft en ons zondeloos maakte met het evangelie van het water en de Geest is de liefde van God en niets kan ons van deze liefde scheiden.
Paulus spreekt opnieuw over geloof in hoofdstuk 9, maar het is in zijn conclusie van hoofdstuk 8 waar het toppunt van het geloof wordt bereikt. Hoofdstukken 1 t/m 8 van het Boek Romeinen vormen een thema en met hoofdstuk 8 als afsluitend hoofdstuk wordt hier het hoogtepunt van het geloof bereikt. Zoals het Woord van God ons in hoofdstuk 8 laat zien, kunnen alleen zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, onafscheidelijk van de liefde van God worden. 
Zij die dit niet geloven, zullen echter nooit zo worden. Zij kunnen misschien tijdelijk voor de Heer leven, maar zij kunnen hun geloof niet verdedigen en tot hun dood voor Hem leven. Zij kunnen 10 of 20 jaar religieus leven, maar hun geloof zal uiteindelijk vergaan en uitsterven, waardoor zij volledig van God worden gescheiden en niets meer met Hem te maken hebben. Het is niet dat hun werken niet goed zijn, maar dat de liefde in hun hart voor Christus zal verdwijnen. Omdat zij niet de Heilige Geest in hun gedachten hebben, hebben zij ook niet de liefde van de Heer in hun hart. Kort gezegd, in plaats daarvan is er zonde in hun hart.
Naarmate de tijd verstrijkt, realiseer ik me steeds meer hoe diep en hoe perfect de liefde van de zaligmaking is, waarmee onze Heer ons door het evangelie van het water en de Geest heeft gered. Toen ik de Heer voor het eerst ontmoette, was de diepte van mijn waardering voor Christus’ liefde rustig en kalm, zoals een steen die in een meer wordt gegooid en kleine, nauwelijks merkbare golfjes veroorzaakt. Mijn reactie was slechts een rustige bewustwording van het feit dat Jezus al mijn zonden had weggenomen en dat ik dus zondeloos was geworden. Maar terwijl ik sindsdien het evangelie predik, zijn de golven in mijn hart onvoorstelbaar groter en dieper geworden, alsof een bom in mijn hart is ontploft. 
Wie zegt dat wij alleen in het bloed aan het Kruis moeten geloven? Zei Paulus dit? In het Boek Romeinen sprak Paulus duidelijk en ondubbelzinnig over het evangelie van het water en de Geest: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden” (Romeinen 6:3-4).
Is dit evangelie van het water en de Geest niet buitengewoon groot en door en door perfect? Ongeacht hoe klein iemands geloof is, als iemand in het evangelie van het water en de Geest gelooft, dan is hij/zij gered van de zonden. Ongeacht hoeveel tekortkomingen u heeft, uw geloof is heel gemaakt door het evangelie van het water en de Geest. Ongeacht hoe zwak u bent, u bent gered door uw geloof in het evangelie van het water en de Geest. Ook al hebben we geen eigen kracht, als we voor God en met God leven, zal al het vuil uit ons hart verwijderd worden. 
Maar zij die niet vanaf het begin geloven, zullen zich uiteindelijk tegen God keren en Hem verlaten, zelfs als zij van dit evangelie hebben gehoord en er 10 jaar mee geleefd hebben. Zij die besloten hebben de waarheid van God niet te zien of te horen door hun ogen en oren te sluiten, zijn zo dwaas om Gods zegen met hun eigen handen af te wijzen en hun eigen dood tegemoet te gaan. Zij kruisigen Christus elke dag met hun zonden, ook al zou er geen dood aan het Kruis zijn geweest zonder het doopsel van Jezus.
Ik realiseer me elke dag hoe groots en volmaakt dit evangelie is, hoe zwakker ik word, hoe meer ik me realiseer hoe geweldig en volledig de liefde van onze Heer is, getoond door dit evangelie en ik dank Hem er steeds meer voor. Hoe meer ik dit evangelie predik, hoe luider ik word; hoe meer ik dit evangelie predik, hoe sterker ik word; en hoe meer ik dit ware evangelie predik, hoe overtuigender ik word. 
Zelfs als u wedergeboren bent, als u niet naar het Woord van God luistert en Hem niet dient, zal er onkruid in uw gedachten gaan groeien en door dit onkruid zal uw geest verlaten worden. Wanneer dit gebeurt, zing dan uw lofliederen opnieuw en denk aan Jehova. Door God te loven, worden uw gedachten gereinigd en u zult in staat zijn uw geest weer te verheffen. 
U zou uw geest moeten schudden om het te ontdoen van alles dat onrein is en uw hart opnieuw te vernieuwen door het te vullen met het Woord van God. Onze harten zijn al gereinigd, maar wanneer de onreinheden van de wereld onze gedachten binnendringen en ons proberen te verwarren en te desoriënteren, kunnen we God aanbidden en opnieuw tot Hem bidden door lofliederen voor de Heer te zingen, onze harten te vernieuwen en te verheffen.
Waar we ons ook bevinden, God loven is een vreugdevolle en opwindende ervaring. Er is geen zonde in de geest van diegenen die verlost zijn, dus lofprijzing en vreugde komen natuurlijk uit hun gedachten. De lofliederen van onze vreugdevolle harten kunnen het onkruid dat in onze gedachten groeien laten verdwijnen.
Soms wordt onze zwakheid geopenbaard. Omdat onze gedachten en gevoelens gemakkelijk kunnen veranderen door verschillende omstandigheden, hoewel we misschien gelukkig en in een goede bui zijn als we bij onze broeders in Christus zijn, kunnen we onreine en onzuivere gedachten hebben als we alleen zijn. Daarom riep Paulus uit toen hij naar zijn eigen vlees keek, “Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere” (Romeinen 7:24-25). 
Paulus was heel geworden doordat hij gered was door het evangelie van het water en de Geest, ook al was hij nog steeds zwak in zijn vlees. Was Paulus de enige die zo was? Ik ben ook als Paulus. Bent u niet ook als hem?
Als wereldlijke mensen samenkomen, houden mannen er gewoonlijk van te drinken, vaak over hun baan te praten over wie gepromoveerd is en wie niet, enzovoorts, terwijl de vrouwen bezig zijn om over hun mannen, kinderen, huis enzovoorts op te scheppen. Maar de gesprekken tussen de rechtvaardigen zijn kwalitatief anders dan die van wereldlijke mensen. Zelfs als we samen ons brood delen, praten we over de zielen die we in de wereld gered hebben: in Indië, Japan, Europa, Afrika, de Verenigde Staten enzovoort, terwijl we God loven en broederschap met onze geest delen.
Als we het Boek Romeinen lezen, kunnen we Paulus’ eigen geloof ervaren en in ons hart delen. We kunnen ook ontdekken hoe groot de zaligmaking is die door God is gegeven. We kunnen de ontzagwekkendheid van het evangelie voelen. We kunnen de passages begrijpen en de betekenissen ontdekken die in de tekst verborgen zijn. Omdat we ons realiseren hoe compleet en perfect de zaligmaking van onze Heer is, kunnen we niet anders dan Zijn gerechtigheid loven.
Zelfs als de hele wereld nu veranderen zou, dan nog zou het evangelie van het water en de Geest dat ons van onze zonden heeft gered, onveranderd blijven. Omdat de liefde van Christus ons gered heeft en omdat deze liefde ons nooit heeft verlaten en altijd in ons blijft, hoeven we alleen maar ons hart van de wereld weg te draaien en onze aandacht weer op God te richten. We zijn zwak en door deze zwakheid vallen we soms in de manieren van de wereld, maar iedere keer als dit gebeurt, hoeven we alleen maar onze geest op God te richten en in de waarheid te geloven dat onze Heer ons gered heeft. Ons vlees moet nog veranderen en het leeft nog steeds onder de wet van de zonde. We moeten dus voortdurend ons vlees verloochenen en ons leven leiden door onze geestelijke gedachten. Om te voorkomen dat het onkruid in ons hart groeit, moeten we altijd naar God terugkeren en Zijn gerechtigheid loven.
Realiseert u zich nu hoe krachtig dit evangelie van het water en de Geest is? Omdat het hele Boek Romeinen gebaseerd is op het evangelie van het water en de Geest, kunnen we het Woord van God niet ontgrendelen zonder eerst in dit evangelie te geloven. 
Ik dank de Heer omdat Hij ons dit Woord liet openen en dat we de geheimen ervan mochten zien. Niemand kan ons van de gerechtigheid van God, wat de liefde van Christus is, scheiden. Als u in de gerechtigheid van God wilt geloven, geloof dan in het doopsel dat Jezus door Johannes ontving, en Zijn bloed aan het Kruis als uw verlossing en zaligmaking. U zult dan ook de gerechtigheid van God ontvangen. 
Mogen de zegeningen van de gerechtigheid van onze God met u zijn.