Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 9-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 9

Het evangelie van het water en de Geest voor zowel de Israëlieten als de heidenen!


Waarom zei Paulus dat hij groot verdriet en een voortdurende droefheid in zijn hart voelde voor zijn eigen landgenoten? Het is omdat Paulus een wens had voor zijn medebroeders, zo dierbaar in zijn hart dat hij bereid was vervloekt te worden en van Christus afgesneden te worden omwille van hen. Volgens zijn eigen vlees, wilde hij oprecht dat zijn eigen landsgenoten gered zouden worden.
In dit laatste tijdperk zijn we enorm geïnteresseerd in het prediken van het evangelie van het water en de Geest aan de hele wereld. Het verspreiden van dit evangelie van de waarheid is Gods grootste zorg en tegelijkertijd het belangrijkste doel van de wedergeboren gelovigen. Of de Israëlieten dit evangelie van het water en de Geest in de laatste dagen wel of niet zullen accepteren, is een ander punt dat onze aandacht trekt. We moeten blijven bidden voor de Israëlieten zodat zij gered kunnen worden, want als zij het evangelie accepteren, weten we dat de terugkomst van onze Heer op handen is. 
Mijn gebedsonderwerpen voor dit jaar zijn de wereldevangelisatie en de acceptatie van het ware evangelie door de Israëlieten. Ik bid ook dat de Israëlieten Gods dienaren uit hun eigen volk zullen voortbrengen. God gaf ooit Zijn Wet aan de Israëlieten en Hij maakte hen ook, het koninkrijk van de priesters, voor Zijn ogen. Christus kwam in het vlees van de Israëlieten, maar zij weigerden in Hem te geloven en ze zijn nog steeds tegen God door zich tegen Zijn wil te blijven keren.
 


De Heer zei ons dat het Moeilijk zou zijn Geloof te vinden als Hij weer terugkomt

 
Het is Gods wil dat het evangelie van het water en de Geest die zijn oorsprong vindt in Jerusalem, over de hele wereld verspreid wordt. Tegenwoordig zijn de harten van de mensen echter verhard. Veel mensen zijn afgedwaald van hun zoektocht naar de waarheid. 
Onlangs werd in Korea een film uitgebracht met de titel “The Last Temptation of Christ,” waarin Jezus werd afgebeeld als een onwettig kind. De film zat vol godslasteringen en de centrale boodschap was dat Jezus nooit God was, maar slechts een gewone man, zoals Prins Siddhartha van India, beter bekend als Boeddha. Deze film vertrapt de waarheid dat Jezus God is en onze Verlosser. Daarom zei God, “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Lukas 18:8). 
Jezus Christus, in wie wij geloven, is God, hoger dan al Zijn scheppingen en lovenswaardig tot in alle eeuwigheid. Geboren in de Israëlieten, nam Hij alle zonden van de mensheid op Zich door gedoopt te worden van Johannes, bloedde en stierf aan het Kruis, herrees uit de dood op de derde dag en werd de Verlosser voor allen die in Hem geloven. De Heer die de gerechtigheid van God werd, verloste ons van onze zonden door diegenen die in Hem geloven, te rechtvaardigen.
Paulus vertelde ons dat ongeacht hoeveel Israëlieten er zijn, Abrahams nakomelingen, zij die de kinderen van God kunnen worden, alleen diegenen zijn die in Jezus geloven.
De Israëlieten zullen in de toekomst met veel beproevingen en tegenspoed te maken krijgen. Het is Gods wil dat sommigen uiteindelijk in onze Heer als hun Verlosser gaan geloven. Ook al heeft onze Heer alle zonden van de wereld weggenomen, inclusief die van de Israëlieten, weigeren ze nog steeds in Jezus als hun Verlosser te geloven.
Bent u zwak? Sommigen van ons zullen zwakker of sterker zijn dan anderen. Maar voor God zitten we allemaal vol zwakheden. We kunnen de kinderen van God worden, die vrij van zonden zijn, door alleen te geloven dat onze Heer naar deze aarde kwam, onze zonden op Zijn schouders nam door Zijn doopsel, veroordeeld en bestraft werd namens ons door aan het Kruis te sterven. We moeten de kracht van God, die ons tot Zijn volk heeft gemaakt en vrij van zonde, loven en erin geloven. Onze Heer is werkelijk geweldig.
Sommige mensen denken dat alles bestaat vanwege de mens. Zij denken bijvoorbeeld dat wetten door mensen worden uitgevaardigd en voor hen bestaan. We moeten ons echter realiseren dat niet alles van mensen afkomstig is; dingen worden alleen mogelijk gemaakt door Gods wil. God schiep deze wereld en het hele universum. Zelfs de door de mens gemaakte wetten die ons regeren, zijn in wezen gebaseerd op Gods wil. 
Omdat God in alles werkt en alles zich volgens Zijn wil ontvouwt, moeten we Zijn gerechtigheid ontdekken in alle dingen. Toen we zwak waren, toen we tegen God gezondigd hadden en toen we van Hem werden afgesneden vanwege onze zondigheid, beloofde God ons Jezus Christus te sturen. Hij vervulde Zijn belofte door de menswording van Jezus en Zijn doopsel, waardoor Hij ons van de zonden van de wereld verloste. 
Wanneer het evangelie van het water en de Geest in alle uithoeken van de wereld verspreid is, zal Gods oorspronkelijke plan voltooid zijn. Als we naar de gebeurtenissen van de wereld kijken, kunnen we zien dat de Verenigde Staten en Israël centraal staan. Ik geloof dat zonder Gods tussenkomst, een nieuwe wereldoorlog heel goed mogelijk is. 
Toen het World Trade Centre ineenstortte, werd de enorme impact ervan over de hele wereld gevoeld. Als de wereld opnieuw door een wereldoorlog overspoeld zou worden, in dit huidige tijdperk, wat zal er dan met ons gebeuren? We zullen zeker niet kunnen herstellen van een nieuwe wereldoorlog. Zelfs de natuur kan niet herstellen van alle schade, van de totale vernietiging door ons. Ik hoop dat u allemaal zult bidden zodat we het evangelie van het water en de Geest in vrede aan de hele wereld kunnen blijven prediken. Onze zorg is dat we dit zonder vrede in de wereld niet kunnen doen. We moeten allemaal bidden voor vrede en ernaar streven oorlog en terrorisme uit te bannen. 
Geen enkele religie die door de mens gemaakt is, kan de zonden van de mens elimineren. Alleen Jezus Christus en Hij alleen, kan ons van onze zonden verlossen. Alleen door Zijn doopsel door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis kunnen onze zonden uitgewist en veroordeeld worden. Deze zegen wordt gegeven aan diegenen die in de gerechtigheid van God geloven. De enige manier waarop wij van onze zonden verlost kunnen worden, is door in Christus’ doopsel en Zijn bloed te geloven. Er is geen andere manier. We worden niet verzoend met rituele gebeden van berouw, zoals veel religieuze mensen zeggen. De enige manier voor de verzoening van onze zonden is om in de gerechtigheid van God te geloven, die ons van al onze zonden verlost heeft, geheel en volledig, door de menswording van Jezus, die al onze zonden door Zijn doopsel en dood aan het Kruis wegnam.
 

We zijn van al onze zonden gered door in het ware evangelie van het water en de Geest te geloven

Deze waarheid moet in alle uithoeken van de wereld worden gepredikt. We moeten erkennen dat het de zonde is van zowel Israëlieten als heidenen om niet in deze waarheid te geloven. Iedereen moet in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
Beide nationaliteiten, Israëlieten en heidenen, kunnen niet anders dan doorgaan met zondigen terwijl ze in deze wereld leven. Maar onze Heer nam al deze zonden voor eens en altijd weg, door Zijn doopsel. Zou er een eenvoudigere en duidelijkere waarheid kunnen zijn dan de waarheid van Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis? Waarom doopte Johannes Jezus? Hij werd door Johannes gedoopt en Hij werd gekruisigd zodat Hij al onze zonden in één keer kon wegnemen. Door niet in deze waarheid te geloven of het in hun hart te accepteren, gaan mensen hun eigen vernietiging tegemoet vanwege hun zonden. 
Het doopsel dat Jezus ontving vervulde “aldus” (Mattheus 3:15) alle gerechtigheid. Het woord ‘aldus’ is ‘hoo’-tos’ in het Grieks wat zoveel betekent als ‘op deze wijze,’ ‘het meest geschikte’ of ‘er is geen andere manier dan deze.’ Dit woord verduidelijkt dat Jezus onomkeerbaar de zonden van de mensheid op Zich nam door het doopsel dat Hij van Johannes ontving. Omdat Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam door gedoopt te worden van Johannes, was Hij in staat om het Kruis te dragen en namen ons te bloeden. We moeten ons realiseren dat dit de waarheid van verzoening is waardoor het hele menselijke ras verlost kan worden van haar zonden. 
Onze Heer zei ons, “Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). Jezus’ doopsel en Zijn bloed zijn Gods waarheid, die ons van onze zonden verlost; het is volledig gebaseerd op Gods geschreven woord. De waarheid van verzoening zal samen met het evangelie van het water en de Geest, tot in alle eeuwigheid blijven bestaan. Dat God de Vader besloot om zondaars door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis te verzoenen, is Zijn wil. Wanneer we in Zijn doopsel en bloed voor onze verlossing geloven, geloven we in wat God voor ons heeft ingesteld. Onze zonden worden alleen verzoend als we in de waarheid van het water en de Geest geloven. 
Als u op dit moment in Christus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis, de waarheid van de verzoening gelooft als uw verlossing, dan bent u nu rechtvaardig. Als u daarentegen niet gelooft, dan bent u nog steeds een zondaar. “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23). We kunnen vergeven worden van al onze zonden en Gods kinderen worden door alleen te geloven in Jezus Christus als onze Verlosser. Er is geen reden waarom iemand niet in de waarheid van dit evangelie van het water en de Geest zou moeten geloven. Er is niemand die dit evangelie van de verlossing niet nodig heeft. Iedereen heeft het nodig. Waarom zou iemand er niet in willen geloven, wanneer de waarheid van het evangelie van het water en de Geest zo duidelijk voor hem/haar is uiteengezet, ware het niet dat hij/zij niet bereid is om van zijn/haar zonden gereinigd te worden?
Velen over de hele wereld hebben het evangelie van het water en de Geest aanvaard en prediken het nu, om het nog verder te verspreiden. Sommigen van hen hebben gevraagd om vrijwillige distributeurs van onze boeken te worden. Als u verlost kon worden van uw zonden door alleen in het bloed aan het Kruis te geloven, dan zou iedereen in deze wereld rechtvaardig en vrij van zonden zijn. Als iemand alleen in het bloed van het Kruis gelooft, heeft hij/zij nog steeds zonden, ondanks zijn/haar dagelijkse berouwgebeden omdat dergelijke gebeden routine zijn en een voortdurende oefening in religieuze rituelen. 
Als u probeert uw zonden weg te wassen door berouwgebeden aan te bieden, dan begaat u in feite een ernstige zonde tegen God, want uw handeling degradeert de rechtvaardigheid van God, die niet door uw eigen inspanning vervuld kan worden, maar alleen door het doopsel van Jezus en Zijn offer aan het Kruis, waardoor Jezus al uw zonden wegnam en in uw plaats werd gestraft. 
Als u Jezus als uw Verlosser accepteert, geloof dan dat uw verzoening komt door het doopsel en de kruisiging van Jezus. Jezus beloofde om zondaars van hun zonden te verlossen en Hij kwam Zijn belofte na door gedoopt te worden van Johannes in de Jordaan en door te bloeden aan het Kruis om heel de gerechtigheid van God te vervullen. Welke reden is er voor ons om niet in deze waarheid te geloven? U moet in het doopsel van Jezus en in het vergieten van Zijn bloed aan het Kruis als uw verlossing geloven. 
De waarheid dat Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam toen Hij gedoopt werd, kan in Mattheus 3:13-17 gevonden worden. Alleen diegenen die niet bereid zijn om voor al hun zonden vergeven te worden, zullen weigeren in deze waarheid te geloven. U kunt Gods kind worden en het eeuwige leven ontvangen door alleen in de waarheid van het water en de Geest te geloven, niets anders zal u van uw zonden verlossen. Er is niets wonderbaarlijker dan in deze waarheid te geloven, niets anders is een beter geschenk van God dan Zijn vergeving. Van de vele geschenken die God ons heeft gegeven, is de verzoening van onze zonden het beste geschenk van allemaal. 
Het op één na beste geschenk dat God ons heeft gegeven, is het Duizendjarige Koninkrijk waarover wij zullen regeren en het derde geschenk is dat we daarna in het Koninkrijk van de Hemel zullen leven en voor eeuwig met God zullen regeren. God heeft ons toegestaan om in dit laatste tijdperk, deze waarheid van verlossing te openbaren aan zowel de Israëlieten als de heidenen. 
Zoals in de Geschriften geopenbaard wordt, zullen twee dienaren van God uit het midden van de Israëlieten opstaan en God zal door hen wonderbaarlijke wonderen van het evangelie verrichten. De Israëlieten zullen dan het evangelie van het water en de Geest door de twee dienaren horen, die God uit hun eigen volk zal doen opstaan en velen zullen in Jezus als hun Messias gaan geloven. We wachten op die dag, net zoals Johannes gewacht had door te vragen, “Kom, Heer Jezus!” (Openbaringen 22:20). 
Als de tijd komt dat de Heer weer terugkomt, zult u zich realiseren hoe dankbaar u bent dat u in deze waarheid geloofde, waardoor u vergeven en gered bent. Het is mijn grootste hartenwens dat u van al uw zonden verlost wordt door in de waarheid van het evangelie van het water en de Geest te geloven. De wereld zal veranderen, maar het evangelie van het water en de Geest, waardoor God ons van onze zonden gered heeft, is onveranderlijk en de eeuwige waarheid. We moeten in deze waarheid geloven om de onveranderlijke zaligmaking van verzoening te ontvangen. Moge de waarheid van Gods zaligmaking de uwe zijn. 
 

God heeft ons verlost door ons vaten van barmhartigheid te maken

Romeinen hoofdstuk 9 vermeldt dat God Jakob redde omdat Hij meer van hem hield dan van Ezau. Zo werd Jacob tot een vat van genade gemaakt terwijl Ezau tot een vat van toorn werd gemaakt. Dit roept de vraag op, waarom? Dat wil zeggen, gaf God de voorkeur aan Jakob boven Ezau? Ongetwijfeld zullen er genoeg mensen zijn die beweren, “Omdat God er eenzijdig en bevooroordeeld voor koos om de ene persoon lief te hebben en de andere onvoorwaardelijk te haten, waren Zijn voorbestemming en selectie verkeerd.” 
Als we naar de wereld kijken die door God geschapen is, kunnen we zien hoe prachtig en puur Zijn scheppingen zijn. Planten, dieren en alle andere dingen die door God geschapen zijn, lijken zo perfect. Hoe kan God dan de ene persoon liefhebben terwijl Hij een andere met vooringenomenheid haat? Maar dit is niet het geval.
Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva kwam de zonde in de wereld en vanwege deze zonde, waren allen die na hen kwamen voorbestemd om in de zonde te blijven en konden ze het niet vermijden om tot de hel veroordeeld te worden. Alleen omdat God Jakob van de zonde redde en Ezau niet verloste, betekent niet dat Hij iets verkeerds deed. In Zijn ogen had God alle reden om dat te doen. 
We kunnen veel mensen vinden die zich als Ezau gedragen binnen de christelijke gemeenschap. Typerend voor zulke mensen is dat zij nooit een dienst zullen missen, ongeacht waar of wanneer deze wordt gehouden, van de vroege ochtenddienst tot de late nachtdienst. Sommige zullen waarschijnlijk meer tijd in de kerk doorbrengen dan thuis, terwijl ze pendelen tussen het werk en de kerk, niet hun huis. We kunnen ze ‘religieuze hardlopers’ noemen. Onder hen zijn er echter velen die de gerechtigheid van God niet serieus nemen. Dit komt omdat ze proberen hun eigen gerechtigheid op te bouwen en daarbij Gods gerechtigheid negeren. 
Zelfs zij die Gods gerechtigheid negeren, willen nog steeds naar de hemel gaan en hun zonden vergeven zien. Maar zij proberen met hun inspanningen hun eigen gerechtigheid voor God en andere mensen te vestigen, niet om van hun zonden gered te worden. God zei tegen diegenen die niet in Zijn gerechtigheid geloven dat het geloof in Gods gerechtigheid niet voor iedereen is. 
Wat voor soort mensen kunnen dan in Gods gerechtigheid geloven? Zij zijn de mensen die hun zondigheid erkennen, die in hun eigen geest beseffen dat ze niets waard zijn. Zij zijn het soort mensen die, wanneer zij Gods gerechtigheid ontdekken door Zijn verzoening, gemanifesteerd in het evangelie van het water en de Geest, er onmiddellijk in geloven en de heerlijkheid naar God keren. Dat wij in Gods gerechtigheid geloven en dus gered zijn, betekent dat wij meelijwekkende mensen zijn die Gods gerechtigheid nodig hebben. Anders zijn we verdoemd in zonde te leven voor de rest van ons leven. 
Maar zij die hun eigen gerechtigheid voor God zoeken, zijn zij die trots zijn. Zo’n persoon zal zeggen, “Heer, ik heb U tienden gegeven, ben de hele nacht opgebleven om U mijn berouwgebeden aan te bieden, heb nooit een dagelijkse ochtenddienst gemist in de afgelopen tien jaar en heb goede daden voor U gedaan.” 
God zou echter meer verheugd zijn als hij/zij had erkend dat hij/zij helemaal geen gerechtigheid heeft, en dus in Gods gerechtigheid moet geloven door de verzoening van het water en de Geest, in plaats van te proberen te bewijzen, door zijn/haar eigen inspanningen, iets wat hij/zij niet heeft en niet kan hebben. 
Zelfs nu zijn er veel mensen in de christelijke gemeenschap, die allerlei dingen doen om te proberen hun eigen gerechtigheid te tonen. Sommige voeren zelfs trouw hun woorden uit. Maar omdat zij niet geloven in Gods gerechtigheid gemanifesteerd door het evangelie van het water en de Geest, zijn hun zonden niet volledig weggewassen. God zal hun einde beslissen. We hopen allemaal dat ze Gods ware kinderen zullen worden door de vergeving van zonden door hun geloof in het doopsel en het bloed van onze Heer als de waarheid van verzoening.
Over de vaten van zaligmaking zei de Apostel Paulus dat God genade heeft met wie Hij genade heeft en medelijden heeft met wie Hij medelijden heeft. Wie zijn dan de mensen die Gods genade ontvangen? Mensen kunnen niet naar Gods Woord leven, ook al zouden zij dat werkelijk willen. Zij struikelen telkens weer ondanks hun oprecht verlangen om in Zijn Woord te geloven en ernaar te leven. Uiteindelijk voelen ze zich schuldig voor God, zitten vol schuldgevoelens en denken dat zij het verdienen om tot de hel veroordeeld te worden. Dus vragen zij God genade met hen te hebben, terwijl ze erkennen dat zij meelijwekkend zijn in zowel deze aardse wereld als ook in het Koninkrijk van God. Omdat zij weten dat zij niet gered kunnen worden tenzij God genade met hun heeft, vragen zij Hem wanhopig om deze genade. 
De verlossing van de zonde wordt, met andere woorden, gevonden door diegenen met wie God medelijden heeft en met wie Hij genade heeft. Voor deze mensen gaf God het evangelie van het water en de Geest door Zijn eniggeboren Zoon alle zonden op Zich te laten nemen door Zijn doopsel, aan het Kruis te sterven en uit de dood te herrijzen, allemaal om hen van hun zekere vernietiging te verlossen. Onze Vader heeft genade met diegenen die meelijwekkend zijn.
Maar het lijkt alsof er meer mensen zijn waar God toorn over heeft, dan mensen met wie Hij genade heeft in deze wereld. God vertelde ons dat er in de christelijke gemeenschap van vandaag zowel vaten van genade als vaten van toorn zijn. Met andere woorden, er zijn mensen die door God worden bemind en er zijn mensen die niet door Hem worden bemind. 
Romeinen 9:17 verteld ons, “Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.” God stond toe dat mensen zoals de farao opstonden zodat Zijn macht bekend zou worden. Aan de vaten van genade heeft Hij echter Zijn liefde getoond zodat Zijn naam over de hele wereld verkondigd zal worden. Vanwege onze zonden en Gods toorn waren we allemaal voorbestemd voor de hel. Maar we werden gered van al onze zonden omdat God ons Zijn liefde voor gerechtigheid heeft geschonken, want Hij had genade met diegenen onder ons die in Hem geloofden.
Zij die niet in de gerechtigheid van God geloven en alleen geïnteresseerd zijn in het nastreven van hun eigen gerechtigheid, keren zich tegen God. Dit zijn de mensen die God voor Zijn toorn heeft achtergelaten; om Zijn krachtige toorn te laten zien, moeten er mensen zijn die zich tegen Hem verzetten en hierdoor wordt de gerechtigheid van Gods oordeel getoond.
Mensen als de farao zijn de mensen die de liefde van Gods gerechtigheid geweigerd hebben. God gaf de farao tien plagen; de laatste was de plaag van de dood. Voor diegenen die God hebben geweigerd, wacht alleen het eindeloze meer van vuur. Dit is de toorn van Gods kracht. Er zijn veel machtige mensen in deze wereld en velen die God ontkennen, maar God zal hun uiteindelijk neerhalen om de kracht van Zijn toorn te verkondigen. Daarom laat Hij de verharde harten van diegenen die Hem ontkennen, met rust. 
Wat dus belangrijk voor ons is, is hoe we de vaten van genade kunnen worden, want door dit te worden, kunnen we geloven in de liefde van Gods gerechtigheid. We hebben niets om te laten zien voor God; in plaats daarvan zijn we geboren om in Zijn rechtvaardige liefde te geloven. De Bijbel verteld ons een verhaal over een tollenaar en een Farizeeër die tot God bidden. God had genade met de eerste, terwijl Hij er geen had voor de laatste. Mensen die zijn als de tollenaar, zijn diegenen die voor God erkennen dat zij niets goed hebben gedaan en dat zij alleen maar tekort zijn geschoten in Zijn heerlijkheid; daarom vragen ze God om Zijn genade. 
Dit zijn het soort mensen die bekleed zullen worden met de liefde van Gods gerechtigheid. Maar mensen die als de Farizeeërs zijn, scheppen constant op over hoeveel zij voor God gedaan hebben, dat zij tienden gaven, twee keer per week vasten, dat zij bidden en religieus vroom zijn. Afhankelijk van waar wij voor God staan, zullen we ofwel bekleed worden in de liefde van Gods gerechtigheid of onderworpen worden aan de toorn van Zijn straf. Als we ons hart voor God verharden, zullen onze zonden nooit vergeven worden. Zonder vergeving, zal onze bestemming de hel zijn.
Het evangelie van het water en de Geest is over de hele wereld gepredikt. Diegenen die niet gered zijn worden niet gered alleen maar omdat hun hart verhard is. Er is niets rechtvaardigs in de mens en alleen door geloof kunnen we bekleed worden met Gods rechtvaardige liefde. God haat diegenen die, hoewel God hen maakte, weigeren Zijn gerechtigheid te erkennen. Maar zij die in het evangelie van het water en de Geest, de gerechtigheid van God geloven, zullen allemaal door Hem geliefd worden en eeuwige levens ontvangen.
Veel christenen leven in deze wereld van vandaag als de vaten van toorn voor God. Daarom moeten we van het Boek Romeinen leren wat de gerechtigheid van God is. De reden waarom God sommigen liefheeft en anderen niet, is omdat sommigen in Zijn gerechtigheid geloven, terwijl anderen daar niet in geloven. Dit is de waarheid waarover ik wil spreken. Wat God met Jakob en Ezau deed, was juist. Onder diegenen die in Jezus geloven, zijn er velen die door God geliefd willen worden zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Deze mensen zijn net als Ezau en God zal hen dienovereenkomstig voor hun zonden veroordelen. 
God heeft Zijn Zoon gezonden om door Johannes gedoopt te worden om in één keer alle zonden van de wereld weg te nemen. Gelooft u in deze waarheid? Gelooft u het werkelijk diep in uw hart? We zullen in één keer van al onze zonden verlost worden als we in de waarheid van het evangelie van het water en de Geest geloven, waardoor de gerechtigheid van God getoond wordt. Jezus nam alle zonden van deze wereld weg en legde deze op Zijn schouders, stierf aan het Kruis en herrees van de dood, alles in één keer, zodat wij ook in één keer verlost kunnen worden van onze zonden. 
Maar als we proberen verzoening te krijgen zonder in Gods gerechtigheid te geloven, zouden we tegen Hem zondigen. Als we niet in Zijn gerechtigheid geloven, zou dat betekenen dat Jezus Christus iedere dag voor onze zonden gedoopt moet worden en moet sterven. Zou God, in Zijn oneindige wijsheid, zo’n weg kiezen? Om ons van onze zonden te verlossen, stuurde God Zijn Zoon slechts één keer, om maar één keer voor al onze zonden gedoopt te worden, gekruisigd en te herrezen, zodat Hij ons volledig in één keer kan redden.
Onze God is een rechtvaardige God. God plande de verlossing van onze zonden met Zijn gerechtigheid. God wist onze zonden niet uit alleen maar omdat we elke keer dat we zondigen om Zijn vergeving bidden. In plaats daarvan wiste Hij alle zonden uit van diegenen die in één keer verlost werden door voor eens en altijd in Zijn gerechtigheid te geloven. 
Wat gebeurt er dan met de dagelijkse zonden die we daarna begaan? Hier wordt voor gezorgd wanneer we God dankbaar aanbidden voor Zijn gerechtigheid en alle heerlijkheid naar Hem alleen richten. Vanuit Gods oogpunt nam Jezus in één keer alle zonden van de wereld met Zijn doopsel op Zich, bloedde aan het Kruis en werd voor ons in de plaats veroordeeld, en nam zo al onze zonden weg, voor onze volledige zaligmaking. De liefde van Gods gerechtigheid is voltooid door Zijn plan om alle zonden van de wereld in één keer te elimineren.
Romeinen 9:25 verklaart, “Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.” Ja, God zei dat Hij hun Zijn volk zou noemen, die niet Zijn volk waren. Omdat de gerechtigheid van God waarin we geloven geen theorie is, maar werkelijkheid, zijn wij van al onze zonden verlost door in Zijn gerechtigheid te geloven. Aangezien het een werkelijkheid is, zullen zij die Zijn gerechtigheid negeren, worden gehaat en veroordeeld net als Ezau. Er is niemand die over zijn/haar eigen gerechtigheid kan opscheppen voor God. 
Om ons van al onze zonden te verlossen, redde God ons met Zijn gerechtigheid. Hoe kunnen we Hem dan niet danken en loven? We kunnen niet anders dan het evangelie van de gerechtigheid van God verspreiden in dankbaarheid en met geloof.