Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 9-3] Is het Verkeerd van God om van Jakob te houden? (Romeinen 9:30-33)

(Romeinen 9:30-33)
“Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; Gelijk geschreven is: 
‘Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; 
En een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’”
 

Toen onze Heer ons allemaal riep, zei Hij, “Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering” (Mattheüs 9:13). We moeten ons realiseren dat voor diegenen die hun eigen gerechtigheid nastreven, het geschenk van de zaligmaking niet is toegestaan en om dit te vermijden, moeten we in plaats daarvan in de gerechtigheid van God geloven. 
Romeinen 9:13 zegt dat God van Jakob hield terwijl Hij Ezau haatte. Aan diegenen die met dank de gerechtigheid van God ontvangen, heeft God het geschenk van de vergeving van zonden gegeven, evenals de zegen die hen tot Zijn volk maakt. We moeten allemaal in God geloven met de kennis van Zijn gerechtigheid.
We moeten het Woord van de gerechtigheid van God, dat ons allemaal is gegeven, leren en begrijpen. Wanneer iemand verlost wil worden van zijn/haar zonden, moet hij/zij eerst zijn/haar eigen tekortkomingen en zwakheden kennen, evenals de gerechtigheid van God. We moeten Zijn gerechtigheid kennen en erin geloven. God vertelde ons dat alleen zij die weten dat ze verdoemd zijn om naar de hel te gaan, Zijn gerechtigheid nodig hebben. Het is belangrijk dat we onze eigen zonden erkennen en beseffen dat we vanwege onze zonden Gods toorn zullen aanschouwen die onze straf in de hel onvermijdelijk zal maken. 
Maar we kunnen het evangelie van het water en de Geest in ons hart ontvangen door het doopsel van onze Heer, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis, omdat alleen diegenen die de gerechtigheid van God kennen in deze gerechtigheid kunnen geloven. Dit is omdat Gods genade en liefde niet iets is dat verdiend kan worden door berouwgebeden of een leven van vroomheid, waar veel religieuze mensen zich mee bezighouden. De vergeving van zonden die door God wordt gegeven, is alleen voor diegenen die Zijn gerechtigheid aanbidden en erin geloven.
We moeten allemaal bereid zijn om gewillig met ons hart in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Wilt u de gerechtigheid van God ontvangen? Geef dan voor God en door Zijn Wet uw eigen tekortkomingen toe. Erken dat vanwege uw zonden, u onder Gods toorn bent en dat u Zijn gerechtigheid nodig heeft! Als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft en het in uw hart accepteert, zal de gerechtigheid van God van u zijn. U moet deze waarheid kennen.
 

De gedachten van diegenen die niet in de gerechtigheid van God geloven, zijn verward en in leegte opgesloten
 
God vertel de ons dat onze gedachten vanaf het begin verward waren (Genesis 1:2). Waarom waren de gedachten van de mens vanaf het begin verward? Dit komt omdat de gevallen engel, die zich tegen God keerde, mensen ervan weerhield om in het Woord van de gerechtigheid van God te geloven door hun gedachten te verwarren en leeg te maken. Dit is waarom de zonde in het hart van de mens kwam (Genesis 3:1-8). 
De Schrift vertelt ons dat een engel die door God geschapen was, zich tegen Hem keerde. Deze engel probeerde Gods troon over te nemen met zijn eigen kracht en plan en nadat hij gefaald had in de opstand, werd hij uit zijn bevoorrechte positie verdreven. Deze Gevallen Engel misleidde en bedroog toen de mensheid en keerde hen tegen God. Deze engel wordt Satan genoemd. Deze trotse engel werkt nog steeds in zowel de gelovigen als de niet-gelovigen op allerlei opschepperige en opstandige manieren. Door de mens te misleiden, daagde hij het Woord van de gerechtigheid van God en Zijn gezag uit.
De Duivel neemt altijd zijn toevlucht tot leugens zodat mensen niet in het evangelie van het water en de Geest zouden kunnen geloven. Omdat ze door de Duivel zijn misleid, proberen velen vruchteloos hun eigen gerechtigheid te vestigen. Hij liet de mensheid in zonde vervallen en liet hen als gevolg daarvan hun levens leiden met verwarde en lege gedachten.
 


De vergeving van zonden en de gerechtigheid gegeven door God


De verlossing van zonde voor de mensheid, die in zonde is vervallen door de verleiding van Satan, hangt niet af van iemands gretigheid of van zijn/haar eigen gerechtigheid. Zoveel mensen proberen wanhopig maar tevergeefs aan hun zonden te ontsnappen terwijl ze zich tegen God keren zonder hun eigen zwakheden te beseffen. God berispte de mensen die hun eigen gerechtigheid zoeken, de mensen die de gerechtigheid van God proberen te verdienen met hun goede daden. De verlossing is niet voor zulke mensen; alleen aan diegenen die weten dat zij zondaars zijn en die in het ware evangelie van het water en de Geest geloven, heeft God Zijn gerechtigheid toegestaan.
De soevereine wil van God is in wezen anders dan menselijke gedachten. Paulus vertelde ons dat ongeacht hoe goed een persoon uitblinkt in uiterlijke manifestaties van religieuze vroomheid - kerkbezoek, avondgebeden, ochtendgebeden, vasten, offergaven, berouwgebeden, enz.- hij/zij nooit in staat zou zijn om zijn/haar eigen zonden weg te wassen.
God zegt ons dat de werken van de wet ons niet van onze zonden kunnen verlossen en de gerechtigheid van God de onze kunnen maken. Zoals de verzen 32-33 van hoofdstuk 9 zeggen, “Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots; Gelijk geschreven is: ‘Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.’”
Als zodanig moeten we in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis geloven waardoor Jezus het offer tussen God en de mensheid werd, om de gerechtigheid van God te ontvangen. Het is daarom absoluut cruciaal dat u begrijpt dat u uw eigen gerechtigheid moet verwerpen om de gerechtigheid van God te ontvangen. We moeten de gerechtigheid van God, die ons gratis is gegeven, niet verwerpen terwijl we belijden dat Jezus onze Verlosser is.
Zelfs nu blijven velen die de Heer Jezus belijden als hun Verlosser nog steeds zondaars omdat zij niet in het evangelie geloven dat de gerechtigheid van God openbaart. De mensen kunnen de gerechtigheid van God niet verdienen door Zijn wet te volgen. Zij die in het Woord van de gerechtigheid van God geloven, moeten het najagen van hun eigen gerechtigheid verwerpen. U moet onthouden dat Jezus de steen des aanstoots werd voor diegenen die hun verlossing en de gerechtigheid van God nastreefden door hun eigen werken van de wet.
Het evangelie van het water en de Geest, door God aan ons gegeven, is de waarheid die de mensen verlost die in Jezus Christus als hun Verlosser geloven, en die diegenen die de gerechtigheid van God nastreven, moet vergezellen. Wat absoluut noodzakelijk is voor de verlossing en het eeuwige leven, is het geloof in het Woord van de gerechtigheid van God, dat gemanifesteerd wordt door het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Dit Woord openbaart aan ons wie onder de Christenen niet de verlossing van de zonden kan ontvangen en tegelijkertijd leert het ons de waarheid dat diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, de gerechtigheid van God zullen ontvangen.
Het juiste geloof vereist daarom het begrip dat God niet besliste om een bepaalde groep mensen onvoorwaardelijk uit te kiezen en ze naar de hel te sturen. Als God inderdaad sommigen liefhad terwijl Hij willekeurig anderen haatte, zouden mensen Zijn gerechtigheid niet respecteren. 
Door het evangelie van het water en de Geest heeft God de wet van de gerechtigheid van de verlossing ingesteld om alle zondaars van hun zonden te verlossen en Hij heeft ons de grote zegen gegeven om bekleed te worden in Zijn liefde. Iedereen moet zijn/haar eigen gerechtigheid verwerpen voor het evangelie van het water en de Geest dat door de gerechtigheid van God gesproken wordt. God gaf Zijn gerechtigheid alleen aan diegenen die erin geloven.
God stond niet toe dat mensen zichzelf van de zonden konden redden door hun eigen gerechtigheid. Zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven als de gerechtigheid van God, zal niemand deze gerechtigheid ontvangen, zelfs als hij/zij belijdt dat hij/zij in Jezus gelooft (Johannes 3:1-8).
Het doopsel dat Jezus ontving en het bloed dat Hij aan het Kruis vergoot, zijn de gerechtigheid van God geworden. Dit is waarom Jezus de steen des aanstoots is geworden voor diegenen die hun eigen gerechtigheid nastreven. Gelovigen in Jezus moeten daarom beseffen en begrijpen dat als zij hun eigen gerechtigheid nastreven, zij Gods gerechtigheid vertrappen. Geen zondaar kan de Poorten van de Hemel binnengaan zonder geloof in de gerechtigheid van God. Wij, die in Jezus geloven, moeten de verlossing van onze zonden ontvangen door in Gods gerechtigheid te geloven.
Jezus Christus, die naar deze aarde kwam, is de Verlosser van de zondaars en de absolute gerechtigheid van God zelf. We moeten oprecht in deze gerechtigheid van God geloven, aangezien Jezus onze zonden heeft vergeven met Zijn Woord door het water en de Geest. Gelovigen in Jezus moeten geloven in het doopsel dat Hij ontving van Johannes de doper en Zijn bloed aan het Kruis als de gerechtigheid van God. Alleen diegenen die in het geschreven Woord van het water en de Geest geloven, kunnen de Hemel binnengaan.
 


Ons is verteld dat we verdeeld worden in vaten van toorn en vaten van genade


De Heer zei, “Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?” (Matthëus 16:26). Als iemand zijn/haar eeuwige leven verliest, zijn zijn/haar prestaties in deze wereld nutteloos, wat ze ook zijn. Het is nutteloos, ook al heeft iemand de hele wereld veroverd of zelfs het hele universum, als hij/zij niet de gerechtigheid van God heeft ontvangen door in Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis te geloven. 
Het maakt niet uit hoe hoog ontwikkeld de theologische doctrines zijn, alleen door te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God vervult, kan iemand deze gerechtigheid ontvangen en erin geloven. Gelovigen in Jezus kunnen alleen van hun zonden bevrijd worden als zij de gerechtigheid van God ontvangen, door erin te geloven.
Tegenwoordig is het normaal om gelovigen te zien die beweren dat ze in de gerechtigheid van God geloven, terwijl ze zich kwellen over hun zonden in elke dagelijkse ochtendmis. Zij geloven niet werkelijk in de gerechtigheid van God. We moeten ons realiseren dat zulke geloofsovertuigingen beleden door diegenen die niet geloven in de verlossing binnen Zijn gerechtigheid God niet behagen, maar Hem alleen maar kwaad maken. Omdat zij zich tegen de gerechtigheid van God keerden, kunnen zij alleen Zijn vijanden blijven.
Johannes 3:5 vertelt ons dat, “Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.” Dit is waarom u al uw problemen van de zonden moet oplossen door in het evangelie van het water en de Geest en in de gerechtigheid van God te geloven. Het evangelie van het water en de Geest is de gerechtigheid van God geworden die u de verlossing van de zonden en Zijn gerechtigheid kan geven. 
Als u het soort geloof wilt hebben dat u in Gods gerechtigheid zal rechtvaardigen, moet u het Woord van het water en de Geest volgen en erin geloven dat deze gerechtigheid bevat. U moet zich ook realiseren dat u uw eigen gerechtigheid moet verwerpen om uw hart te laten vullen met het geloof in de gerechtigheid van God. Wat Paulus zowel de Israëlieten als de heidenen vertelt, is dat ze hun streven naar hun eigen gerechtigheid moeten opgeven als zij de gerechtigheid van God willen verkrijgen.
God gaf Abraham zijn zoon als de vrucht van zijn geloof in de gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God verschijnt in het Woord van het water en de Geest. Iedereen die in het Woord van de gerechtigheid gelooft, wordt een rechtvaardig persoon. Rebekka, de vrouw van Isaak, ontving een tweeling van hem en zelfs voordat zij geboren waren, of iets goeds of kwaads deden, werd haar verteld dat “de oudste de jongste zal dienen.” Uit deze passage concluderen sommige mensen dat God geen rechtvaardige God is en dat dit een verkeerde conclusie is. 
Dit komt omdat God het toekomstige geloof van Jakob en Ezau al kende, zelfs toen ze nog in Rebekka’s buik zaten. Het geheim van de gerechtigheid van God zit verborgen in het evangelie van het water en de Geest. Omdat Ezau iemand was die opschepte over zijn eigen goede daden, zag God hem als iemand die niets met het geloof in Zijn gerechtigheid te maken had en dit is waarom God hem haatte. Jakob daarentegen was iemand die in de gerechtigheid van God geloofde en alle eer alleen aan Hem gaf; dus, kon God niets anders doen dan van hem houden. 
Dat God van Jakob hield en Ezau haatte, is daarom juist op basis van de waarheid. God waardeert mensen als Ezau niet, die over hun eigen kracht opscheppen zonder in de gerechtigheid van God te geloven, maar Hij is blij met en houdt van mensen zoals Jakob, die hun eigen zwakheden kennen en alleen in Zijn gerechtigheid geloven. 
Mensen begrijpen de gerechtigheid van God vaak verkeerd door zich af te vragen hoe God zo tegenover Isaak kon handelen. Zij denken dat als God sommigen liefheeft en anderen haat, er iets mis moet zijn met God, en zij zullen zelfs weigeren in Jezus te geloven omdat zij Hem zien als een God van onrechtvaardigheid. 
Maar hoe kan God onrechtvaardig zijn? Als iemand denkt dat God onrechtvaardig is, dan is dit slechts een weerspiegeling van het feit dat hij/zij niet het juiste begrip heeft van de gerechtigheid van God. Des te meer, het zijn juist diegenen die, door niet in de gerechtigheid van God te geloven, Zijn gerechtigheid bedekken met hun eigen menselijke gerechtigheid die ernstig kwaad doen voor God. Iedereen moet zijn/haar eigen gerechtigheid verwerpen voor de gerechtigheid van God en in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
Dit is de enige manier om in het Woord van de verlossing te geloven dat de gerechtigheid van God bevat. Dat God onrechtvaardig is, is een fragment van uw eigen fantasie, dat voortkomt uit uw onwetendheid over het diepgaande doel van God, vastgelegd in Zijn plan en voorbestemming. Gods rechtvaardige plan was om Zijn gerechtigheid voor ons te openbaren. Omdat God de toekomst van de tweeling al kende, plande God volgens Zijn gerechtigheid en gaf de liefde aan diegene die geloofde.
We moeten de gerechtigheid van God in Zijn plan begrijpen en erin geloven. Wie, van Jakob en Ezau zou God roepen? Onze Heer zei dat Hij ‘niet de rechtvaardigen, maar de zondaars riep.’ De gerechtigheid van God roept met andere woorden mensen als Jakob. Wat Ezau betreft, hij reageerde niet alleen niet op Gods rechtvaardige roep, maar hij schepte ook over zijn eigen gerechtigheid op. Daarom werd Ezau gehaat terwijl Jakob diegene werd die de roep van de gerechtigheid van God beantwoordde. 
Al deze Bijbelse waarheden moeten begrepen worden binnen het geloof dat de liefde van de gerechtigheid van God kent en erin gelooft. Als iemand probeert het raadsel van Gods voorbestemming op te lossen zonder de juiste kennis van Gods rechtvaardige liefde, zal hij/zij in zijn eigen val terechtkomen, die hem/haar tot zijn/haar eigen vernietiging leidt.
God heeft de voorbestemming ingesteld om de liefde van Zijn gerechtigheid te openbaren. Jakob was een man die zijn tekortkomingen erkende, en die in het Woord van de gerechtigheid van God geloofde. Dat God van Jakob hield terwijl Hij Ezau haatte, is rechtvaardig. In de rechtvaardige ogen van God verdient iedereen Zijn toorn, maar Hij voorzag ons van Zijn verlossing voor allen die in Zijn gerechtigheid geloven. Zij die gekleed zijn in genade voor God, zijn de mensen die niet over hun eigen gerechtigheid opscheppen, maar die in de gerechtigheid van God geloven als hun verlossing. Dit zijn de mensen die belijden, “Ik verdien het om veroordeeld te worden tot de hel voor mijn zonden. Heer God, heb genade met mij en leer mij Uw gerechtigheid.” 
God geeft de verlossing van de zonden alleen aan diegenen die in Zijn rechtvaardige liefde geloven, en dit is Gods plan voor ons om Zijn kinderen te worden, dat Hij ons al heeft geopenbaard. U moet Gods plan om Jakob lief te hebben en Ezau te haten, niet verkeerd begrijpen. Als u toevallig de gerechtigheid van God niet goed had begrepen, dan is het tijd voor u om weer in Gods rechtvaardige liefde in Zijn gerechtigheid te geloven. 
Ik geloof in de gerechtigheid van God. Zij die Gods rechtvaardige liefde goed kunnen begrijpen, kunnen ook goed in Gods rechtvaardige Voorzienigheid binnen Zijn gerechtigheid geloven. Maar weinigen in deze wereld hebben het juiste begrip van Gods rechtvaardige plan en geloven erin, en velen worden geplaagd door hun onbegrip van God. 
Deze mensen denken dat, omdat de Geschriften ons vertellen dat God Ezau haatte, sommige mensen door God onwillekeurig gehaat worden, alsof het hun noodlot is om door Hem gehaat te worden. Maar onze God is niet zo’n despotische God. God is een rechter, die eerlijk en rechtvaardig is in Zijn gerechtigheid. God wil iedereen Zijn rechtvaardige genade en liefde geven.
God wilde ons Zijn gerechtigheid geven door Jezus Christus, en Hij kleedde diegene die in Zijn gerechtigheid geloofden met Zijn genade en maakte hen Zijn kinderen.
Deze waarheid wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament in Mattheüs 9:12-13 waar Jezus zegt, “Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.” Diegenen die gezond zijn, hebben geen dokters nodig en vinden ze misschien zelfs vervelend. Net zoals mensen zich het belang van dokters niet realiseren als zij gezond zijn, realiseren ze zich niet het belang van de ontvangst van de gerechtigheid van God in hun harten door erin te geloven. Omdat ze de gerechtigheid van God niet kennen, zijn ze druk bezig met het nastreven van hun eigen gerechtigheid. 
Maar zondaars moeten hun eigen gerechtigheid loslaten en in de gerechtigheid van God geloven. U kunt ofwel Jakob of als Ezau zijn voor God. Wie wilt u zijn? Gods beloning en straf zal afhangen van uw beslissing of u wel of niet in de verlossing van de gerechtigheid van God gelooft.
 

Er is niets verkeerd met God

Ieder mens is van nature een competitief wezen. Sommigen van hen kunnen zeer intelligente en succesvolle mensen zijn en sommigen hebben misschien veel goede daden voor anderen gedaan. Maar zonder het begrip van en het geloof in de gerechtigheid van God, zullen zij Gods goedkeuring niet hebben. Iedereen, u, ik en zelfs de Israëlieten, waren verdoemd om naar de hel te gaan voor God. Ondanks dit, zijn we rechtvaardig geworden, niet door onze eigen inspanningen, werken of krachten, maar alleen door ons geloof in de gerechtigheid van God.
Omdat God onbevooroordeeld en eerlijk iedereen Zijn rechtvaardige liefde heeft gegeven, kunnen allen die erin geloven verlost worden van al hun zonden. God is geen onrechtvaardige God, zoals u misschien dacht dat Hij was.
Of iemand wel of niet Gods zegen van de verlossing ontvangt, hangt ervan af of hij/zij beslist om het te ontvangen of het te weigeren. Dit is waarom sommige mensen vaten van toorn worden terwijl anderen vaten van genade worden. Jakob werd bijvoorbeeld een vat van genade, terwijl Ezau eindigde als een vat van toorn.
Maar sommige theologen en mensen zonder de Heilige Geest lasteren vaak over God. Zij zeggen, “Kijk, heeft God de farao niet tot een vat van toorn gemaakt? Kijk naar Jakob en Ezau! Kijk naar Rebekka! Kijk naar wat de pottenbakker gedaan heeft! Heeft God sommigen niet vanaf het allereerste begin tot een vat van eer gemaakt? Dit kan alleen maar het noodlot zijn!” Hun logica is als volgt: sommige mensen waren al voor hun geboorte uitverkoren om Gods kinderen te worden; en zulke mensen die voorbestemd en uitverkoren waren om gekleed te gaan in Gods liefde, worden allemaal Zijn kinderen, terwijl de anderen naar de hel zullen gaan. Zo wordt Gods uitverkiezing aangevallen. Maar God gaf Zijn gerechtigheid aan iedereen en Hij kiest onbevooroordeeld de mensen die erin geloven.
We werden rechtvaardig door in de gerechtigheid van God te geloven, toen we in feite nog niet Zijn volk waren. God kan ons geloof goedkeuren omdat we rechtvaardig werden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven door Zijn Woord. Dit is de waarheid van het evangelie dat de verbazingwekkende macht van God toont.
Oorspronkelijk hadden we geen God in ons, kenden Hem niet en waren allemaal zondaars. Maar door in de gerechtigheid van God te geloven, zijn we Zijn volk geworden. Het evangelie van het water en de Geest, waarin wij geloven, is geen onvolledig evangelie, maar het volledige en volmaakte. We zouden God moeten loven omdat Hij ons de waarheid heeft gegeven waardoor wij Zijn gerechtigheid kunnen verkrijgen.
Ons leven mag dan vol problemen zijn, maar we moeten de gerechtigheid van God niet vergeten, omdat God ons de grootsheid van Zijn macht heeft geleerd. De gelukkigste persoon in het hele universum is diegene die de gerechtigheid van God kent. Voor diegenen onder ons die in God geloven, is de Goddelijke Drie-eenheid de Vader van genade. Hij is onze heilige God. Hij legt het geloof in de gerechtigheid van God in de zielen van diegenen die erin geloven. We zijn gemaakt tot Gods kinderen en de ontvangers van Zijn genade en zegeningen door Zijn gerechtigheid te kennen en erin te geloven. 
Toch zijn veel mensen nog steeds bezig met hun eigen inspanningen om goede werken te doen. Zoals het geven van offers, vrijwilligerswerk doen voor de kerk en er grote donaties aan geven om anderen te overtreffen. U zult denken dat dit alles goede daden zijn, maar deze alleen kunnen en zullen u niet verlossen. Door zich alleen op deze werken te richten is geen indicatie van uw geloof in de gerechtigheid van God, maar het is een indicatie dat u uw eigen gerechtigheid nastreeft. Diegenen die bezig zijn met de inspanningen van hun eigen vlees, gaan tegen God in. Het zijn diegenen die de gerechtigheid van God niet kennen, die zich bezighouden met zulke dingen van het vlees. 
De Geschriften vertellen ons dat Gods zaligmaking niet gegeven wordt aan diegenen die ervoor rennen, maar alleen aan diegenen die in Zijn gerechtigheid geloven. Deze gerechtigheid kan alleen ontvangen worden door in onze genadige God te geloven. Het is niet door onze werken dat God ons liefheeft, maar alleen door in Zijn gerechtigheid te geloven, ontvangen we Zijn genadige liefde. Daarom hangt het ware geloof er volledig van af of we de gerechtigheid van God kennen en erin geloven. 
Waren we niet vanaf het begin nutteloze wezens? En toch zijn we niet door ons geloof in de gerechtigheid van God, zo nobel geworden? We kunnen ons geloof tot het einde behouden door in de gerechtigheid van God te geloven en door trots te zijn op het feit dat we nu Zijn kinderen zijn geworden. 
Er zijn velen in de wereld die kwaad doen en beweren dat er geen God is, maar God had genade met ons omdat we in Zijn gerechtigheid geloven. We zijn werkelijk nobel voor God en onze trots in God is welverdiend. We zullen beproevingen en tegenspoed aanschouwen terwijl we op deze aarde zijn, maar we zijn allemaal geestelijk rijk en gelukkig. We moeten allemaal de gerechtigheid van God volgen en Jezus verheerlijken.
God maakte alle zondaars tot Zijn kinderen, zondeloos, rechtvaardig en volmaakt voor Hem. We moeten ons realiseren over wie de gerechtigheid van God komt. Deze gerechtigheid van God heeft aan al onze tekortkomingen voldaan en al onze foute en zonden weggewassen. Of u in deze waarheid gelooft of niet hangt volledig van u af. U bent ook volledig van uw zonden verlost door de gerechtigheid van God. Wat zult u dan doen? Zult u uw beslissing om te geloven tot morgen uitstellen? 
Moge de gerechtigheid van God met u zijn.