Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 10-1] Inleiding over Romeinen Hoofdstuk 10

Zijn er mensen die, terwijl ze hun eigen gerechtigheid nastreven, in het evangelie van het water en de Geest geloven? De Geschriften zeggen dat zulke mensen, door niet in de gerechtigheid van God te geloven en in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid na te streven, diegenen zijn die zich tegen God keren. Wat gaan deze mensen doen?
Was God van plan om de hele mensheid Zijn zaligmaking te geven, die de gerechtigheid van God is, en Jezus Christus door de Israëlieten te sturen? Natuurlijk deed Hij dat! Jezus wilde zo graag elke zondaar van zijn/haar zonden redden dat Hij naar deze aarde kwam, gedoopt werd door Johannes de Doper, aan het Kruis gekruisigd werd en uit de dood herrees. Hij kwam, met andere woorden, om iedereen te redden die in Hem geloven. 
God de Vader zond Jezus Christus naar de Israëlieten om hen van hun zonden te redden, en toch ontvingen de Israëlieten Jezus, de gerechtigheid van God, niet. In plaats daarvan waren zij geobsedeerd door het nastreven van hun eigen gerechtigheid. Nog steeds zijn zij niet in staat Hem als de Messias van hun volk en de Verlosser van hun zielen te accepteren.
Paulus zei dat er mensen zijn die door God zijn gezonden en dat door hen het prachtige evangelie gehoord kan worden. Het evangelie dat door de dienaren van God gehoord kan worden die door Hem gezonden zijn, is het evangelie dat de gerechtigheid van God heeft. Deze kans mag u niet missen. Alleen door dit evangelie van het water en de Geest te horen, dat door de dienaren van God gepredikt wordt, die Zijn gerechtigheid kennen en erin geloven, kunt u geloven dat God u de verlossing van de zonden en Zijn gerechtigheid heeft gegeven.
Het evangelie van het water en de Geest is het beste en het prachtigste nieuws in de wereld. Het is dit goede en prachtige nieuws dat de zondaars van hun zonden heeft gered. Dit prachtige nieuws vult de zielen van de mensen aan, omdat het evangelie van het water en de Geest, gegeven door God, het ware voedsel voor de zielen is.
In het prachtige evangelie van de verlossing dat door God gegeven is, ligt de macht om de zonden van elke zondaar te vergeven. Het evangelie van het water en de Geest heeft de macht van zegen om ons vrede in onze geest te geven door de verlossing van onze zonden.
Terwijl ze zich op de wet van God concentreerden, waren de Israëlieten druk bezig hun eigen gerechtigheid na te streven. Omdat zij dachten dat hun eigen gerechtigheid overvloedig was door hun gehoorzaamheid aan de wet, namen zij Jezus niet aan als hun Verlosser. Ze waren zo gretig in hun streven naar de werken van de wet, dat ze zelfs de gerechtigheid van God niet konden tolereren. Ze slagen er zelfs nu niet in de Heer als hun Verlosser aan te nemen, terwijl ze proberen hun eigen gerechtigheid na te streven.
Vertellen de Geschriften ons dat de Israëlieten zich tegen de gerechtigheid van God keerden om hun eigen gerechtigheid te vestigen? Terwijl hij over de Israëlieten sprak die door de wet geobsedeerd waren, berispte Paulus hun geloof door te zeggen, “Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft” (Romeinen 10:4). 
Een wettisch geloof dat de eigen gerechtigheid nastreeft, is niet het juiste geloof voor God. Terwijl de Israëlieten alleen bezig waren met het volgen van de wetten van het Oude Testament, realiseerden ze zich niet dat Jezus, die de gerechtigheid van God werd, hun Verlosser was en zich in plaats daarvan tegen Hem keerden. In hun ijver om op te scheppen dat zij het uitverkozen volk waren aan wie het Woord van God gegeven was en die het moesten volgen, eindigden de Israëlieten als een volk dat zich tegen de gerechtigheid van God keerde.
 


Bent u geobsedeerd met het vestigen van uw eigen gerechtigheid?


Het probleem met de ijver van de Israëlieten voor de wet was dat hun passies waren om hun eigen gerechtigheid te vestigen. Vanwege hun eigen gerechtigheid werd de gerechtigheid van God, die door onze Heer was ingesteld, volkomen genegeerd.
Het resultaat van het wettisch geloof van de Israëlieten was dat zij zich uiteindelijk tegen de gerechtigheid van God keerden; dus hebben zij zich nog steeds niet gerealiseerd hoe onomkeerbaar verwoestend dit resultaat is geweest. Wat voor goeds of voordelen heeft hun streven naar de werken van de wet hen gebracht? Hun passies om het Woord van God te volgen werden uiteindelijk alleen obstakels in het kennen en geloven in de gerechtigheid van God. Nogmaals, we moeten ons realiseren dat de ‘ijver’ van diegenen die niet het juiste begrip van de wet hebben, hen er uiteindelijk alleen maar toe zal brengen zich tegen de gerechtigheid van God te keren.
De Geschriften vertellen ons duidelijk dat Jezus het einde van de wet van de gerechtigheid werd, voor diegenen die geloven. Onze Heer volbracht de gerechtigheid van God door alle zonden van de wereld op Zich te nemen met Zijn doopsel en bloedvergieten aan het Kruis, alles om de zonden van zowel de Israëlieten als ook de niet-Joden te reinigen. Als zodanig is het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat, niet de wet, een oase in de woestijn geworden voor alle zondaars. Het is het evangelie van het water en de Geest dat al onze zonden heeft uitgewist en ons de ware zaligmaking heeft gegeven. Hoe anders dan door het evangelie van het water en de Geest zouden alle zondaars van de wereld de ware zaligmaking in hun hart kunnen vinden?
Hier in het Boek Romeinen, vertelt Paulus ons dat het een ernstige zonde is om uw eigen gerechtigheid te vestigen zonder in de gerechtigheid van God te geloven. Wat voor soort evangelie zou voor ons, de niet-Joden, een prachtig evangelie zijn geweest? Het is het evangelie dat ons vertelt dat onze Heer Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel.
Dit evangelie is het evangelie dat geschreven staat in Mattheüs 3:13-17, welke de getuigenis draagt dat Jezus de zonden van de wereld op Zich nam: “Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” Zo nam Jezus alle zonden van de wereld op Zich door Zijn doopsel van Johannes.
Paulus berispte de wettische die niet in de gerechtigheid van God geloofden door te vragen, “Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen” (Romeinen 10:6). Anders gezegd stelt hij hier de vraag, “Wie kan van zijn/haar zonden gered worden door alleen de wet te volgen?” Het doel van Paulus’ vraag was om het punt te onderstrepen dat het volgen van de wet nooit zal leiden tot de verlossing van de zonde. Hij vertelt ons met andere woorden dat er niets is dat we kunnen doen om ons van onze eigen zonden te verlossen.
Paulus sprak vaak over Gods gerechtigheid in zijn brieven. Paulus’ antwoord tot het ware geloof wordt gevonden in Romeinen 10:10, waar gezegd wordt, “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.” Het evangelie dat Paulus predikte, was het evangelie dat ons vertelt dat we Gods gerechtigheid kunnen ontvangen door te geloven in het doopsel van onze Heer en Zijn bloed aan het Kruis, waardoor deze gerechtigheid van God wordt geopenbaard. We moeten geloven dat de Heer ons het evangelie van het water en de Geest gaf en dat Hij diegenen die in dit evangelie geloven werkelijke gemoedsrust heeft gegeven.
 


Het ware geloof komt voort uit het horen van het Woord van God


Wat vertelt Paulus ons over het ware geloof? Romeinen 10:17 zegt, “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” Het ware geloof komt als we het evangelie horen dat Zijn dienaren, door wie God spreekt, prediken met Zijn Woord. 
Onze overtuiging van het ware geloof komt door het horen van het Woord van God en om dus de mensen van het ware geloof te zijn, moeten we Zijn Woord horen en erin geloven. Alleen door het Woord van God te horen kunnen wij het ware geloof hebben en alleen door dit kan ons geloof groeien. Daarom heeft God ons Zijn dienaren gestuurd, die Zijn gerechtigheid prediken.
Als we in het evangelie van het water en de Geest geloven dat door God aan de mensheid is gegeven, kunnen we de verlossing van de zonden ontvangen en rust in ons hart hebben. De verlossing van de zonde is alleen mogelijk door in de gerechtigheid van God te geloven waarmee wij onze gemoedsrust zullen vinden.
Is ons niet verteld dat de gerechtigheid van onze Heer onze tranen zal wegvegen en ons van al ons verdriet en pijn zal verlossen? Natuurlijk! Door te geloven in de gerechtigheid van het evangelie van het water en de Geest, gegeven door God, zal al onze pijn weggenomen worden. Het evangelie van het water en de Geest is het prachtigste nieuws ter wereld en de vervulling van Gods gerechtigheid.
God zond onze Heer, die Zijn gerechtigheid vervulde, naar de Israëlieten, maar doordat zij hun eigen gerechtigheid nastreefden, weigerden ze zich tot Hem te keren. Wat deed God toen? Om de Israëlieten jaloers te maken, gaf God het evangelie, de vervulling van Zijn gerechtigheid, aan de niet-Joden om erin te geloven. Gaf God de niet-Joden dan de kans om in het evangelie van het water en de Geest te geloven? Hij gaf hun inderdaad de kans om in het evangelie van het water en de Geest te geloven, ondanks dat ze Hem niet zochten, noch riepen en Hem veel minder aanbaden dan de Israëlieten. 
Daarom waren de niet-Joden in staat Gods kinderen te worden door in het prachtige nieuws van de vervulling van Zijn gerechtigheid te geloven. Dit is ook waarom de Geschriften ons vertellen dat de gerechtigheid van God vereert en verheerlijkt werd buiten Israël.
Hoeveel mensen danken de Heer eigenlijk dat Hij ons allemaal het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven dat de gerechtigheid van God vervuld? Onze Heer heeft alle zonden van de wereld met het prachtige evangelie van het water en de Geest weggenomen. En toch zijn er te veel christenen die niet in deze waarheid geloven. Hebben wij dan enige gerechtigheid in ons, die we voor God kunnen plaatsen? Nee, dat hebben we niet! Waarom geloven wij dan niet? Is het omdat we niet weten wat het evangelie is dat de gerechtigheid van God heeft vervuld? Maar het is eenvoudig om dit evangelie te kennen!
Ook wij zijn het soort mensen die onze eigen gerechtigheid zouden hebben nagestreefd, net zoals de Israëlieten dat hebben gedaan, maar God redde ons van al onze zonden door ons het prachtige evangelie van het water en de Geest te geven. We danken de Heer dat Hij ons het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven, de vervulling van de gerechtigheid van God, zodat wij het kunnen geloven.
 

Zeg niet, “Wie zal naar de hemel opstijgen?” 

Vers 6 zegt “Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.” Zowel onze verlossing als ons dienen van het evangelie van de waarheid wordt mogelijk gemaakt door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest, niet door onze werken. Was het niet voor ons geloof in de waarheid, dat de gerechtigheid van God vervulde, dan zouden we nu niets anders dan zondaars zijn, die als wettische hun eigen gerechtigheid zouden nastreven, die God alleen maar lastigvielen. 
Net zoals onze zaligmaking door het geloof in de gerechtigheid van God kwam, kunnen we ook voor onze Heer leven door geloof in deze gerechtigheid te hebben. De kracht voor ons om door te gaan met ons leven komt door ons geloof in Gods gerechtigheid, aangezien onze kennis uit deze gerechtigheid voortkomt uit ons geloof in het evangelie van het water en de Geest.
Is er een andere waarheid dan het geloof in de gerechtigheid van God voor diegenen die verlost zullen worden? Nee, die is er niet! De essentie van het christendom, is gebaseerd op geloof en het is niet overdreven om te zeggen dat de gerechtigheid van God alles te maken heeft met het christelijke geloof. Diegenen die rechtvaardig zijn, kunnen het evangelie door hun geloof in deze gerechtigheid prediken en ernaar leven. Hebben diegenen die in Gods gerechtigheid geloven dan ook problemen? Ja. Maar door het geloof in Gods gerechtigheid kunnen zij alle moeilijkheden overwinnen, omdat zij geloven en erop vertrouwen dat God voor hun problemen zal zorgen. Dergelijke overtuigingen komen voort uit het geloof in de gerechtigheid van God. 
Hoe zit het met andere religies die Gods gerechtigheid niet bevatten? Zijn deze allemaal verkeerd, gebaseerd op menselijke werken? Dat zijn ze inderdaad. Het geloof van diegenen die in Jezus geloven, zonder in de gerechtigheid van God te geloven, is niet het juiste geloof.
Zouden u en ik verlost kunnen worden van onze zonden zonder eerst in Gods gerechtigheid te geloven? Zouden we volgens ons geloof in God kunnen leven zonder geloof in Zijn gerechtigheid te hebben? Geen van beide zou mogelijk zijn. De kracht van de rechtvaardigen om de Heer te dienen komt van de kracht van de Heilige Geest, die hun als een geschenk voor hun geloof in Gods gerechtigheid gegeven is. Kunt u in deze wereld leven met alleen uw eigen kracht of uw aardse bezittingen? Zult u werkelijk gemoedsrust vinden met deze dingen?
We kunnen het evangelie in vrede dienen door in de gerechtigheid van God te geloven. Zij die het evangelie van het water en de Geest dienen, hebben geloof, moed, kracht en vrede. De rechtvaardige mensen die het evangelie van het water en de Geest, de vervulling van de gerechtigheid van God, niet dienen, hebben geen vrede noch moed. Heeft de geest van de rechtvaardigen vrede nodig? Ja. Ze hebben vrede nodig, niet alleen om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden, maar ook om hun leven ten volle te leven. 
Heeft uw geest vrede? Als u alleen voor uzelf zou leven, zou er geen reden zijn om de vrede in uw geest te laten groeien. Waarom zou u meer vrede of geloof nodig hebben als u alleen aan de behoeften van het vlees hoeft te voldoen om in het vlees te leven? Maar als u God gaat dienen, dan moet de vrede in uw geest ook groeien. Om het evangelie, dat de gerechtigheid van God heeft vervuld, te dienen, moet en zal uw geloof en uw vrede groeien.
Zij die in het evangelie van Gods gerechtigheid geloven, zijn verantwoordelijk voor het verspreiden van hun vrede over de hele wereld. Omdat dit niet alleen een individuele kwestie is, maar noodzakelijk om de gemoedsrust die door Jezus Christus aan iedereen wordt gegeven te verspreiden, moeten we het evangelie van Gods gerechtigheid aan de hele wereld prediken. Gods vrede is nog steeds nodig, zowel voor anderen als voor ons. We hebben meer aanvragen van God nodig om deze vrede aan anderen te verspreiden. Als we leven om Gods gerechtigheid te verspreiden, zal onze gemoedsrust alleen maar toenemen en zullen we de duidelijke en waardevolle doelen van ons leven vinden.
Als u de ware vrede wilt leren kennen die door God is gegeven, moet u het evangelie dat Zijn gerechtigheid heeft vervuld, kennen en erin geloven. U moet zelf de gemoedsrust ervaren die God voor u heeft voorbereid.
U heeft de Heer tot dusver goed gediend, maar u moet Hem goed blijven dienen, totdat u geroepen wordt tot Zijn aanwezigheid, zodat anderen in uw vrede kunnen delen. Als u met uw geloof in de gerechtigheid van God de vrede bereikt, kunnen diegenen die u volgen in de verlossing, ook voor de vrede van anderen leven. 
Zij die jong in hun geloof zijn, zijn nieuwelingen op het gebied van geloof en zijn beperkt in hun mogelijkheden om het te begrijpen. Maar als we volgens ons geloof leven, zullen de mensen die na ons komen, hoewel het enige tijd kan duren, uiteindelijk gaan begrijpen hoe de verlosten hun leven in vrede leiden, door in onze voetstappen van geloof te treden. 
Vindt u het moeilijk om diegenen die u volgen te leren in geloof te leven? Zo’n leven van onderwijzen wordt niet van de ene op de andere dag bereikt. Het kan zelfs heel lang duren voordat u ze naar het soort geloof kunt leiden dat nodig is om in vrede te leven. Maar met de tijd zullen zij die verlost zijn door in Gods gerechtigheid te geloven, uiteindelijk in vrede leren leven zoals de mensen van geloof, net zoals de eerdere gelovigen die God dienden, gemoedsrust in Hem vonden door te leren van diegenen die vóór hun waren.
U en ik moeten door het geloof in de gerechtigheid van God leven. De rechtvaardigen moeten door hun geloof in het Woord leven. Zowel ons huidige als toekomstige leven moet door geloof worden bepaald. De Geschriften vragen ons, “En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?” (Romeinen 10:14). Omdat we in de gerechtigheid van God geloven, moeten we het evangelie aan de wereld prediken. Door geloof kunnen we alle uitdagingen aangaan waarmee wij te maken kunnen krijgen terwijl we het evangelie verspreiden.
De rechtvaardigen die niet volgens het geloof leven, zijn zij die hun gemoedsrust verloren hebben. Het geloof in Gods gerechtigheid staat de mensen toe om gemoedsrust te verkrijgen. Wanneer we in het Woord van God en Zijn gerechtigheid voor alle dingen geloven, zal ons de vrede gegeven worden. 
U moet stevig staan in uw vrede van geloof door in de gerechtigheid van God te geloven. U moet God ook loven, want de Heer heeft u toegestaan te leven door de verlossing van Zijn gerechtigheid en vrede. Moge u uw leven leiden door het evangelie te prediken, met geloof in God, van wie u uw vrede hebt ontvangen.
Hebben we uit het Boek Romeinen kunnen leren hoe volmaakt de gerechtigheid van God is? Romeinen verklaart gedetailleerd wat deze gerechtigheid van God is. De gerechtigheid van God waarover wij spreken is niet de gerechtigheid van de mensen, maar van God Zelf. 
De gerechtigheid van God is volmaakt en meer dan voldoende om ons van al onze zonden te redden. Door alle zonden van de wereld op Zich te nemen door Zijn doopsel, nam Jezus alle zonden perfect weg. We kunnen in Jezus Christus geloven door het feit dat de gerechtigheid van God volmaakt is. Omdat deze gerechtigheid van God ons volledig redde van al onze zonden, is het absoluut noodzakelijk dat we in het evangelie dat Zijn gerechtigheid vervulde, geloven.
Door in Gods gerechtigheid te geloven, kunnen we onze levens leiden door het te bewonderen, te danken en te loven. Mensen kunnen alleen in de heiligheid van God verblijven door in Zijn gerechtigheid te geloven. Door in deze gerechtigheid te geloven, zijn onze geesten gereinigd, kunnen we God loven en onze levens leiden voor Zijn heerlijkheid. 
Als de gerechtigheid van God niet volmaakt was geweest, zouden we niet verlost zijn geworden van onze zonden. Hoewel onze erfzonde vergeven zou zijn door in Jezus te geloven, zouden alle zonden die we daarna iedere dag begaan, dagelijkse berouwgebeden nodig hebben. 
Maar nadat we verlost waren door in de gerechtigheid van God te geloven, geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest, konden we ons realiseren dat deze gerechtigheid van God absoluut was. Dat is waarom ik oneindig dankbaar ben geworden voor het feit dat de gerechtigheid van God geloofwaardig en volmaakt is voor de eeuwigheid. Omdat Gods gerechtigheid ons heeft verlost van alle mogelijke zonden die we in ons leven zouden kunnen begaan, kunnen we gered worden van de zonde door in Zijn gerechtigheid te geloven.
Zij die de gerechtigheid van God niet vergelijken met onze menselijke vuiligheid, kunnen niet in Zijn gerechtigheid geloven, omdat ze gewoon niet beseffen hoe groot het is. Zelfs de meest volmaakte persoon is niets vergeleken met de gerechtigheid van God en dit is waarom wij in Zijn gerechtigheid geloven en hierdoor in Zijn heiligheid mogen wonen. We worden, met andere woorden, diegenen die God verheerlijken door in Zijn gerechtigheid te geloven en erin te verblijven. 
We hebben het juiste begrip van de gerechtigheid van God in ons hart nodig, dat wil zeggen, we moeten ons realiseren dat de gerechtigheid van God ons volledig en compleet van onze zonden heeft verlost. Begaan wij niet ontelbare zonden in ons leven? Hoe voerde God dan de rechtvaardige daad uit die ons van zulke talloze zonden heeft verlost? Hij volbracht het door naar deze aarde te komen in de gelijkenis van ons vlees, al onze zonden op Zich te nemen door gedoopt te worden door Johannes, te sterven aan het Kruis en te herrijzen van de dood, kortom door alle gerechtigheid van God te vervullen.
Iedereen, jong en oud, rijk en arm, sterk en zwak, begaat zonde. Wie redde ons dan van al deze zonden van de wereld? Het was Jezus Christus, die, door de gerechtigheid van God te vervullen, ons van al onze zonden verloste. Dat God Jezus zond om al onze zonden volledig op Zich te nemen en ze volledig te elimineren, is de absolute gerechtigheid van God. 
Niets anders dan dit is precies de gerechtigheid van God die ons van al onze zonden heeft gered. Gods gerechtigheid heeft ons in één keer van alle zonden van de wereld verlost. Is Zijn gerechtigheid niet volkomen en volledig volmaakt? We noemen deze liefde die God ons heeft gegeven, die niet alleen voor ons leven maar tot in de eeuwigheid zal duren, de gerechtigheid van God. 
Zoals Johannes de Doper verkondigde toen hij Jezus zag de dag nadat hij Hem gedoopt had, “Ziet! Het lam van God die de zonden der aarde wegneemt!” Zoals Jezus Johannes zei toen hij Hem eerst weigerde te dopen, “Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen” (Mattheüs 3:15). Wat betekenen deze passages? Zij betekenen niets minder dan de waarheid dat Jezus’ doopsel en Zijn dood aan het Kruis de absolute gerechtigheid van God zijn. Deze gerechtigheid van God laat ons niet in de steek als wij zwak zijn en tekortschieten in Zijn heerlijkheid. 
We kunnen God alleen loven en Hem verheerlijken voor deze overvloedige liefde die ons heeft gered en ons in staat heeft gesteld om in Zijn gerechtigheid te wonen. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, zullen voor de rest van hun leven voor Zijn gerechtigheid leven. Het is veel beter voor ons om in God te vertrouwen dan in mensen of de wereld. Een mooi leven is een leven dat dit evangelie van de volledige verlossing van de zonde predikt. Daarom moeten we de gerechtigheid van God absoluut kennen en erin geloven.
Zij die de vergeving van zonden hebben ontvangen, getuigen, “Jezus heeft al mijn zonden weggenomen door Zich door Johannes te laten dopen! En Hij werd in mijn plaats veroordeeld voor alle zonden van de wereld!” Als we in Gods gerechtigheid geloven, kunnen we Hem alleen maar bedanken voor zulke zegeningen.
Als u struikelt vanwege uw zwakheden, in zonde valt vanwege uw vlees, of als u ontmoedigt en beschaamd bent vanwege uw zonden, kijk dan naar de gerechtigheid van God die u heel heeft gemaakt. Maakte de gerechtigheid van God ons niet ook rechtvaardig? Nam Jezus niet volledig onze zonden weg door Zijn doopsel? Heeft Zijn verlossing ons niet gered van al onze zonden, inclusief die zonden die we in de toekomst zullen begaan? 
Alleen als we geloven dat Jezus Christus ons volledig gered heeft, geloven we volledig in de gerechtigheid van God. Alleen wanneer we in de gerechtigheid van God geloven, worden we rechtvaardig. Zij die in Gods gerechtigheid geloven, kunnen dienaren worden voor Zijn gerechtigheid. De volmaaktheid van Gods gerechtigheid is compleet. Zij die hun eigen gerechtigheid nastreven, terwijl ze onwetend zijn over de gerechtigheid van God, zijn slechts dwazen die op hun eigen vernietiging zitten, om vervloekt te worden door God.
 

Richt uw aandacht op de uitspraak van Paulus, “Zij hebben een ijver voor God, maar niet met verstand”

Hoe kunnen we een leven van geloof leiden, verlost worden en Gods mensen worden als we onwetend blijven over Zijn gerechtigheid? Zij die de wet volgen, moeten weten dat hun zonden hen tot hun vernietiging zullen leiden en ze moeten dankbaar zijn dat de gerechtigheid van God hen volledig gered heeft. Dat Jezus onze Verlosser is geworden, dat we in Hem geloven en dat we Hem verheerlijken, is omdat we de gerechtigheid van God kennen en erin geloven. Alleen door in Zijn gerechtigheid te geloven, worden we Zijn zondeloze kinderen en ontvangen we eeuwige levens. Zij die beweren in Jezus te geloven en een getrouw leven leiden, maar toch onwetend blijven over de gerechtigheid van God, zijn vervloekt.
Paulus getuigde in Romeinen dat de Israëlieten, terwijl ze onwetend waren over de gerechtigheid van God, probeerden hun eigen gerechtigheid te vestigen, en door dit te doen, waren ze ongehoorzaam aan Gods gerechtigheid. Ook zij moeten in de gerechtigheid van God geloven. 
We moeten geloven dat God ons van de zonden van de wereld verlost heeft. Al onze zonden zijn inbegrepen in deze zonden van de wereld. Ze zijn allemaal verdwenen met de vervulling van de gerechtigheid van God. Gelooft u in deze waarheid?
 

“Want Christus is het einde van de Wet tot gerechtigheid voor eenieder die gelooft” 

De gerechtigheid van God is het einde van de wet. De reden is dat Jezus Christus alle vereisten van de wet beantwoordde door alle zonden van de wereld weg te nemen met Zijn doopsel en kruisiging. 
Het resultaat van de zonde is zeker de dood, maar er staat geschreven dat de gerechtigheid van God het einde van de wet is. Waarom? Dit is omdat God de Vader ons volledig gered heeft door Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde te sturen om gedoopt te worden om alle zonden van de mensheid op Zich te nemen, aan het Kruis te sterven en te herrijzen van de dood.
Door met uw hart in de gerechtigheid van God te geloven en de gerechtigheid van de wet te volgen, zijn twee verschillende dingen. Ontving u de verlossing van de zonden door uw daden? Ontving u uw zaligmaking door uw eigen goede daden? Alle andere religies in deze wereld leren dat de manier om met uw zonden om te gaan is, door goede daden te doen. Het boeddhistische begrip van zonde leert bijvoorbeeld dat u de zonden van uw vorig leven kunt verlossen door goede daden te doen in uw huidige leven. Maakt dit enige zin voor u? 
Een persoon wordt slechts één keer geboren en sterft slechts één keer en het oordeel zal naderhand komen. Omdat iedereen maar één keer in deze wereld wordt geboren en daarna terugkeert naar God, kan niemand in een andere levenscyclus naar de aarde terugkeren. Daarom moeten mensen verlost worden door in Gods gerechtigheid te geloven terwijl ze op deze aarde zijn. Wat voor een onzin is deze boeddhistisch leer van karma?
Te geloven dat we verlost zijn van onze zonden is te geloven in Gods gerechtigheid. Te geloven in de gerechtigheid van God betekent alleen te geloven in Zijn gerechtigheid en niet in onze eigen daden. Hoe spreekt Gods rechtvaardigheid van geloof? Zoals in het Boek Romeinen staat geschreven, spreekt het op deze wijze, “Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen?” Dit is omdat de gerechtigheid van God gevonden wordt door met het hart te geloven, niet door enige vorm van fysieke kracht. 
We worden Gods kinderen en zondeloze mensen die eeuwige levens hebben ontvangen door in de gerechtigheid van God te geloven. Omdat we onze zonden niet zelf kunnen oplossen, hoeveel goede daden we ook doen, onze inspanningen eindigen alleen maar in meer zonden voor God. Daarom moeten we dergelijke overtuigingen in onszelf verwerpen en in plaats daarvan in de rechtvaardige God geloven om Zijn gerechtigheid na te streven. Sommige mensen vragen, “Kunnen we niet gered worden door alleen in Jezus te geloven, zelfs als we Gods gerechtigheid niet kennen? Staat er niet geschreven dat iedereen die de naam van de Heer roept gered zal worden?” Maar de zaligmaking komt niet alleen door de naam van Jezus te roepen, maar door de gerechtigheid van God te kennen en er volledig in te geloven.
 

Iedereen die in de gerechtigheid van God gelooft, heeft geen schaamte

Vers 11 zegt, “Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.” Wat betekent deze passage? Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet beschaamd omdat hij/zij in de gerechtigheid van God gelooft. “Een iegelijk die in Hem gelooft” verwijst naar de gelovigen in Zijn gerechtigheid.
Hoe zit het met de passage, “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden?”  (Romeinen 10:13). Dit betekent dat diegenen die het evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven, Jezus roepen, omdat zij in Hem als de Verlosser God geloven. Als wij onze zaligmaking door Gods gerechtigheid ontvangen, geloven wij dat onze verlossing wordt gegeven door in deze waarheid te geloven. 
Zonder dit geloof zullen we, ongeacht hoe vaak we de naam van Jezus tevergeefs uitroepen, niet van onze zonden worden gered. Omdat de Geschriften als een geheel spreken over de gerechtigheid van God in Jezus, zal het aanroepen van de naam van de Heer alleen ons niet onze verlossing geven.
De Bijbel vertelt ons vanaf het allereerste begin over de gerechtigheid van God. Zoals geschreven staat in het Boek Genesis, plaatste God de boom van leven en de boom van kennis, van goed en kwaad, in het Hof van Eden en vertelde Adam en Eva niet van de boom van kennis te eten. God eiste van hun het geloof in Zijn Woord. Anders gezegd, God zei dat ze moesten eten van de boom van leven om het eeuwige leven te verkrijgen.
Het Woord van God zegt, “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Ook wij leven door ons geloof in de gerechtigheid van God gedurende ons hele leven, vanaf het moment dat we voor het eerst in Hem gingen geloven om gered te worden tot het moment waarop we onze zaligmaking ontvangen, en uiteindelijk het Koninkrijk van God zullen bereiken. 
Veel christenen in deze wereld zeggen dat de zaligmaking van de zonde gegeven wordt door in Jezus te geloven, maar in werkelijkheid worden te veel van hen niet van hun zonden verlost omdat zij onwetend blijven over de gerechtigheid van God. Wat zal het resultaat zijn als mensen in Jezus geloven zonder de gerechtigheid van God te kennen? Zulke mensen kunnen door hun aanbidding en gebeden uiterlijke tekenen vertonen dat zij vrome gelovigen zijn. Maar omdat ze niet op de hoogte zijn van Gods gerechtigheid, zullen ze alleen beoefenaars van een religie blijven en onverloste zondaars.
Velen, zowel van de christelijke gemeenschap als van de Israëlieten, blijven onwetend over de gerechtigheid van God en dus gehoorzamen ze niet Zijn gerechtigheid. Zij die in Jezus geloven, maar niet in Gods gerechtigheid, stampen deze gerechtigheid de grond in. Het is niet door goede daden, het geven van grote donaties of andere eigen daden voor God te doen, dat de gelovigen in Jezus, zolang zij onwetend blijven over de gerechtigheid van God, deze gerechtigheid ontvangen. 
Zij die in de gerechtigheid van God geloven, geloven erin, ongeacht in welke omstandigheden zij zich bevinden en leven zo een leven van lofprijzing en dank voor Gods glorie. Voor diegenen onder ons die in Gods gerechtigheid geloven, hoe meer onze tekortkomingen worden geopenbaard, hoe meer Zijn gerechtigheid schitterend voor onze ziel schijnt. Ik bid dat ook u zo’n ontwaken mag hebben.
Kunnen we de gerechtigheid van God ontvangen omdat we op de een of andere manier enige gerechtigheid in ons eigen vlees hadden? Natuurlijk niet! Er is geen gerechtigheid in ons, behalve de gerechtigheid van God. Omdat God ons volledig gered heeft van onze zonden met Zijn gerechtigheid, geloven we in deze gerechtigheid en loven het. Zijn gerechtigheid heeft ons volledig van onze zonden gered.
Val niet in het daadgerichte geloof als u moeilijke tijden in uw leven doormaakt, maar geloof altijd in de gerechtigheid van God, ongeacht uw omstandigheden. Gods gerechtigheid is voor eeuwig volmaakt. Iedereen in deze wereld moet Zijn gerechtigheid kennen en zij moeten erin geloven, door het evangelie van het water en de Geest te gehoorzamen. Aangezien velen, die beweren in Jezus te geloven, nog steeds alleen voor de gerechtigheid van de wet leven, moeten ze ervoor zorgen dat zij de gerechtigheid van God kennen.
Paulus besluit door te zeggen dat het evangelie van God Zijn gerechtigheid vervult. Zonder de kennis van het ware evangelie van God, kan niemand uitleggen wat Zijn gerechtigheid is. Zulke mensen zullen zeggen, wanneer hun gevraagd wordt te bespreken wat de gerechtigheid van God is, “Jezus is mijn Verlosser, die aan het Kruis stierf, van de dood herrees en me van mijn zonden redde.” Maar zij zullen eraan toevoegen dat zij berouwgebeden moeten geven voor hun dagelijkse zonden en dat zij geleidelijk geheiligd moeten worden om volmaakt te worden.
U moet eerst uzelf kennen om de gerechtigheid van God te kennen. Als u zowel uzelf als ook de gerechtigheid van God kent, zult u geen andere keuze hebben dan in Zijn gerechtigheid te geloven omdat u zich zou realiseren hoe groots, hoog en uitgebreid de gerechtigheid van God is in vergelijking met uzelf. Maar als u Zijn gerechtigheid niet kent, zult u geobsedeerd worden met het nastreven van uw eigen gerechtigheid. Zij die geobsedeerd zijn door hun eigen gerechtigheid gehoorzamen niet aan de gerechtigheid van God, omdat zij alleen hun eigen rechtvaardigingen willen nastreven.
We moeten Gods gerechtigheid kennen voordat we erin kunnen geloven en ervoor kunnen danken. Door de gerechtigheid van God te kennen, kunnen we geloven dat Jezus alle zonden van de wereld wegnam door ze op Zich te nemen met Zijn doopsel en door aan het Kruis te sterven. Als we door onze eigen goede daden rechtvaardig kunnen worden, zouden we de zaligmaking door de gerechtigheid van God niet nodig hebben. Maar wanneer we ons realiseren dat dit niet mogelijk is, kunnen we Zijn gerechtigheid nog meer waarderen omdat God ons, die onze levens niet konden leven gebaseerd op goede daden, heeft gered.
Zijn uw gedachten en daden allemaal goed? Natuurlijk niet! Omdat we veel tekortkomingen hebben, heeft God ons volledig gered door Zijn gerechtigheid. Sinds het geloof in de gerechtigheid van God ons heeft gered, verlangen we ernaar om Zijn gerechtigheid aan al diegenen in deze wereld te prediken die het niet kennen.
Iemand die zichzelf niet kent, vindt fouten bij anderen en spreekt slecht over hen. Maar als hij/zij een gelovige was in de gerechtigheid van God, dan moet hij/zij trots deze gerechtigheid verkondigen en mag hij/zij niet opscheppen over zijn/haar eigen gerechtigheid. Maar diegenen die niet in Gods gerechtigheid geloven, begaan de zonde van het lasteren van Zijn gerechtigheid. God zal hen veroordelen voor hun zonden.
God heeft Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd en heeft u Zijn gerechtigheid gegeven. Nu we de laatste dag naderen, zouden we niet met elkaar moeten ruziën over wiens gerechtigheid van de wet beter of slechter is. Zij die in de gerechtigheid van God geloven, moeten zich niet bezighouden met hun vlees, maar zouden God alleen dankbaar moeten zijn door in Zijn gerechtigheid te geloven.
Laten we onze God danken die ons volledig heeft gered door Zijn gerechtigheid. Omdat de gerechtigheid van God al uw zonden heeft vergeven, moet u niet worden zoals diegenen die zich tegen God keren door hun eigen gerechtigheid na te streven.